Sistemi financiar

17,646 views

Published on

Sistemi Financiar

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
17,646
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,677
Actions
Shares
0
Downloads
324
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistemi financiar

 1. 1. Sistemi Financiar
 2. 2. Përmbajtja e Kapitullit <ul><li>Cka ë sht ë Sistemi Financiar </li></ul><ul><li>Rrjedhja e Fondeve </li></ul><ul><li>Tregu Financiar </li></ul><ul><li>Normat e kamat ë s n ë Tregun financiar </li></ul><ul><li>Nd ë rmjet ë suesit Financiar </li></ul><ul><li>Infrastruktura financiare dhe Rregullimi </li></ul>
 3. 3. Cka eshte Sistemi financiar <ul><li>Sistemi financiar p ë rfshin tregjet, institucionet nd ë rmjet ë suese, dhe institucionet tjera financiare t ë p ë rdorura q ë t ë kryejn ë vendimet financiare t ë familjeve, firmave t ë biznesit dhe qeveris ë . </li></ul><ul><li>Tregu p ë r nj ë instrument financiar t ë veçante ka nj ë lokacion gjeografik specifik si Bursa e New Yorkut – New York Stock Exchange </li></ul><ul><li>Tregu mund t ë mos ket ë lokacion t ë vecant ë – Over – the Counter market ( telefon- ekraneve t ë kompjuterit). </li></ul><ul><li>Tregjet financiare dhe institucionet ndërmjetësuese jan ë t ë lidhura n ë p ë rmjet rrjetit t ë telekomunikimit nd ë rkomb ë tar ashtu q ë transefri i pagesave dhe shitblerja e letrave me vler ë mund t ë b ë het pothuaj brenda ore . </li></ul><ul><li>Nd ë rmjet ë suesit financiar jan ë definuar si firma ku biznesi kryesor i tyre ë sht ë t ë siguroj produkte dhe sh ër bime financiare </li></ul><ul><li>Ata p ë rfshijn ë : Bankat, Kompanit ë Investive, dhe Kompanit ë e Sigurimit </li></ul><ul><li>Produket e tyre jan ë : Llogarit ë e t ë rheqshme me cek, Kredi komerciale, Hipotekare, Fondet e p ë rbashk ë ta t ë investimeve, etj </li></ul>
 4. 4. Tregu financiar <ul><li>Tregu financiar p ë rfaq ë sojn ë at ë form ë t ë organizimit ku b ë het blerja dhe shitja e mjeteve financiare. </li></ul><ul><li>Tregu financiar si treg i obligacioneve dhe aksioneve ë sht ë i r ë nd ë sish ë m n ë kanalizimin e fondeve nga agjentet ekonomik me tepric ë t ë mjeteve financiare q ë nuk i p ë rdorin momentalisht n ë m ë nyr ë produktive parat ë te ata q ë kan ë munges ë t ë mjeteve financiare . </li></ul>
 5. 5. Subjektet me Tepric ë dhe Munges ë t ë mjeteve financiare <ul><li>Q ë llimi i tregut financiar ë sht ë q ë t ë kanalizoj kursimin e mjeteve nga STM te SMM p ë r investime produktive dhe p ë r konsum </li></ul><ul><li>Subjektet me tepric ë t ë mjeteve (STM ) kan ë t ë ardhura m ë t ë m ë dha se shpenzimet n ë nj ë periudh ë dhe si rrjedhoj ë e k ë saj ata mund t ë kursejn ë. </li></ul><ul><li>Subjektet me munges ë t ë mjeteve (SMM) kan ë shpenzime m ë t ë m ë dha se t ë ardhurat n ë nj ë periudh ë t ë caktuar. </li></ul>
 6. 6. Finacimi Direkt - Indirekt <ul><li>Financimi Direkt ë sht ë kur SMT blejn ë instrumente financiare n ë m ë nyr ë direkte instrumente financiare nga SMT-të. </li></ul><ul><li>Financimi Indirekt ë sht ë atëherë kur paraja rrjedh nga SMT n ë p ë rmjet ndërmjetësueseve financiar te subjektet me munges ë te mjeteve financiare </li></ul>
 7. 7. Rrjedhja e Fondeve në Tregjet financiare .
 8. 8. Diagrami I Rrjedhës së Fondeve Tregu Institucionet Ndërmjetesuese Sektorët me tepricë Sektorët me deficit
 9. 9. Rrjedhja e Fondeve nepermjet Tregut Tregjet financiare Institucionet Ndërmjetesuese Sektorët Suficitare Sektorët Deficitar
 10. 10. Rrjedhjae fondeve nepermjet Insticioneve Ndermjetsuse Tregjet Institucionet Ndermjetesuese Sektorët Suficitare Sektorët Deficitare
 11. 11. Rrjedhja e Fondeve nëpërmjet Ndërmjetsueve dhe Tregjeve Tregjet Institucionet Ndermjetesuese Sektoret Suficitare Sektoret Deficitare
 12. 12. Rrjedhja e fondeve nëpërmjet Tregjeve dhe Ndërmjetësuesve Tregjet Institucionet Ndermjetesuese Sektoret suficitare Sektoret deficitare
 13. 13. Funksionet e Tregut financiar <ul><ul><li>Funksioni i kursimit </li></ul></ul><ul><ul><li>Funksioni i pasurisë </li></ul></ul><ul><ul><li>Funksionit i likuiditetit </li></ul></ul><ul><ul><li>Funksioni i kreditit </li></ul></ul><ul><ul><li>Funksioni i pagimit </li></ul></ul><ul><ul><li>Funksioni i rrezikut </li></ul></ul><ul><ul><li>Funksioni politik </li></ul></ul>
 14. 14. Funksioni i Kursimit <ul><li>Tregu financiar dhe institucionet sigurojn ë një kanal p ë r kursimin publik </li></ul><ul><li>Obligacionet, Akcionet, Depozitat dhe Instrumentet e tjera financiare t ë shitura n ë tregun financiar mund ë sojn – fitim. </li></ul>
 15. 15. Funksioni i pasurisë <ul><li>Për familjet dhe firmat që vendosin t ë kursejn ë , Instrumentet financiare t ë shitura n ë tregun financiar mund ë sojn ë nj ë m ë nyr ë t ë shk ë lqyeshme p ë r ruajtjen e pasuris ë gjersa fondet nevojiten p ë r shpenzime n ë periudh ë n e ardhshme. </li></ul><ul><li>Përderisa, ne duhet te vendosim se si të ruajmë pasurinë në gjëra, si vetura etj. gjerat e tilla i nënshtrohen amortizimit(zhvlerësimit) dhe shpesh bartin rrezikun e madh të humbjes. </li></ul><ul><li>Ndonëse Obligacionet, Aksionet, dhe Instrumentet financiare nuk konsumohen gjatë kohës dhe zakonisht gjenerojnë të ardhura dhe normalisht rreziku i humbjes është shumë me i vogël se te format tjera të ruajtjes së pasurisë. </li></ul>
 16. 16. Funksioni i likuiditetit <ul><li>Tregu financiar mundëson që pasuria q e është ruajtur në Instrumente financiare të konvertohet në para të gatshme me një shkallë të vogël të rrezikut. </li></ul><ul><li>Tregu financiar siguron likuiditet për mbajtësit e kursimeve në instrumente financiare. </li></ul><ul><li>Paraja konsiston kryesisht në depozitat në bankë dhe është i vetmi instrument që posedon likuiditet te përkryer </li></ul><ul><li>Paraja zakonisht përfiton normë të ulët të kthimit nga të gjitha llojeve e asteve te tregtuara në sistemin financiar dhe fuqia blerëse e saj është në mënyrë serioze e ndikuar nga Inflacioni </li></ul><ul><li>Kjo është arsyeja pse kursimtarët zakonisht zvogëlojnë mbajtjen e parasë dhe zotërojnë instrumente financiare derisa fondet e tyre janë të nevojshme. </li></ul>
 17. 17. Funksioni i kreditimit <ul><li>Me q ë llim q ë t ë ndihmoj rrjedhjen e kursimit n ë investime, Tregu financiar siguron kredi që t ë financoj konsumin dhe shpenzimet p ë r investime. </li></ul><ul><li>Konsumator ë ve her ë pas here ju nevojitet kredi p ë r blerjen e shtëpisë, veturave, për shkollim etj. </li></ul><ul><li>Firmave – sigurojn ë linj ë krediti </li></ul><ul><li>Qeveris ë – kredi p ë r financimin e pushtetit qendror dhe lokal </li></ul>
 18. 18. Funksioni i pagimit <ul><li>Sistemi Financiar gjithashtu siguron mekanizëm për kryerjen e pagesave për mallra dhe shërbime. </li></ul><ul><li>Disa asete financiare kryesisht llogaritë e cekueshme dhe llogarite Now shërbejnë si mjet këmbimi në kryerjen e pagesave </li></ul><ul><li>Kartelat kreditore të leshura nga shumë Banka, Unione kreditore dhe Shitoret me shumicë u japin konsumatorëve mundësi të menjëhershme në kredi afat shkurta e që gjithashtu janë shumë të pranuara si një mjet i përshtatshëm i pagesës. </li></ul><ul><li>Kartelat plastike dhe mënyra elektronike e pagesave përfshire edhe terminalet kompjuterike në shtëpi, zyra dhe shitore janë të përshtatshme te zëvendësojnë çeçet dhe paratë prej letre si mënyra kryesore e pagimit në vitet e ardhshme </li></ul>
 19. 19. Funksioni i Rrezikut <ul><li>Tregu financiar u ofron firmave, konsumatorëve dhe qeverisë mbrojtje kundër rrezikut të jetës, shëndetit , pasurisë, dhe të ardhurave. </li></ul><ul><li>Kjo ë sht ë përsosur me shitjen e polisave t ë sigurimit t ë jet ë s dhe aksidenteve </li></ul>
 20. 20. Funksioni Politik <ul><li>Viteve t ë fundit, Tregu financiar është kanali kryesor me an ë t ë t ë cilit Qeveria ka realizuar politik ë n e saj n ë p ë rpjekjet p ë r stabilizimin e ekonomis ë dhe shmangien e inflacionit t ë lart ë . </li></ul><ul><li>Duke ndryshuar Normat e kamat ë s dhe mundësinë e sigurimit t ë kredive, Qeveria mund të ndikoj në huazime dhe në planin e shpenzimeve të agjentëve ekonomik e q ë n ë an ë n tjet ë r do t ë ndikoj n ë rritjen e vendeve te reja te punës, te prodhimit dhe te çmimeve. </li></ul><ul><li>Kjo detyre e stabilizimit ekonomik i është dhëne kryesisht Bankës Qendrore. </li></ul>
 21. 21. Llojet e Tregut financiar brenda Sistemit financiar <ul><li>Tregu i Parasë </li></ul><ul><li>Tregu i Kapitalit </li></ul><ul><li>Tregu i Devizave </li></ul><ul><li>Tregu i Derivateve financiare </li></ul>
 22. 22. Tregu i parasë <ul><li>Është treg afatshkurtër për para; </li></ul><ul><li>Instrumente e TP konsiderohen me kualitet te larte likuiditetit; </li></ul><ul><li>Mundëson sektoreve ekonomike te menaxhojnë likuiditetin e tyre; </li></ul><ul><li>Instrumentet e TP konsiderohen kreditë dhe letrat me vlere me afat maturimi deri ne një vit apo me pak </li></ul><ul><li>Nje prej funksioneve kryesore është qe te siguroj financimin e nevojave për kapital funksionues te firmave dhe te furnizoj Qeverinë me financim afat shkurtër ne vend te mbledhjes se tatimeve. </li></ul><ul><li>Pjesëmarrës te TP si ofrues te mjeteve janë: </li></ul><ul><li>Bankat komerciale, Kompanitë jo financiare, Dileret e letrave me vlere dhe kompanitë e tjera </li></ul><ul><li>Kërkues te mjeteve ne TP janë : </li></ul><ul><li>Thesari I shtetit, korporatat e mëdha dhe Dileret e letrave me vlere </li></ul>
 23. 23. Instrumentet e Tregut te parase <ul><li>Bonat e thesarit – Treasury T- Bills </li></ul><ul><li>Fondet federale – Fed Funds </li></ul><ul><li>Certifikatat depozitarë – Negotiable certificate of Depozit </li></ul><ul><li>Letrat komerciale - Commerciale paper </li></ul><ul><li>Pranimet bankare – Bankers Acceptance </li></ul><ul><li>Marrëveshjet Riblerse –RepurchasAgreements </li></ul>
 24. 24. Tregu i kapitalit <ul><li>Eshtë treg me afat të gjatë </li></ul><ul><li>Instrumente ne TK kanë afat maturimi me shume se një vit; </li></ul><ul><li>Të financoj nevojat për investime ne afat te gjate te firmave, familjeve dhe qeverise; </li></ul><ul><li>Mundëson ndërtimin e fabrikave, rrugëve, shkollave dhe shtëpive </li></ul><ul><li>Pjesëmarrës të TK si ofrues dhe kërkues te mjeteve janë te ndryshëm si: familjet, qeveria dhe firmat te cilat emitojnë letra me vlere afat gjata. </li></ul>
 25. 25. Instrumentet e Tregut te kapitalit <ul><li>Tregu i aksioneve </li></ul><ul><li>Tregu i kredive hipotekare </li></ul><ul><li>Obligacionet e korporatave </li></ul><ul><li>Obligacionet komunale </li></ul>

×