Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Si te bejme hulumtim

9,674 views

Published on

Si te bejme hulumtim

Published in: Education
  • Login to see the comments

Si te bejme hulumtim

  1. 1. Si te bejme hulumtim? Udhezime per shkrimin e punimit akademik
  2. 2. Cfare duhet te permbaj nje punim hulumtues (akademik) • Te definohet qarte qellimi / teza e hulumtimit • Te definohet metodologjia e punes • Te kete strukture te qarte • Te kete analize analitike te te dhenave te mbledhura nga burimet e ndryshme • Te nxjerre perfundime dhe rekomandime lidhur me fushen per te cilen eshte bere hulumtimi
  3. 3. Struktura e punimit akademik Hyrje : qellimi dhe objektiva e hulumtimit Ne hyrje duhet te qartesohet teza e hulumtimit (qellimi i kerkimit) Metodologjia dhe Literatura: Te pershkruhet metodologjia e punes (kualitative/kuantitative); literatura e shfrytezuar Gjetjet e kerkimit : prezentimi i te dhenave te cilat nxjerren gjate procesit te kerkimit Analiza e gjetjeve: te prezentohen te dhenat permes nje analize te terthorte te gjetjeve ( mendimi kritik kerkohet ne kete pjese) Konkluzionet/Perfundimi-Rekomandimet: perfundimet qe mund te nxirren duke u bazuar ne te dhenat e gjetura
  4. 4. Metodat e hulumtimit • Metoda kualitative (pershrkuese) • Metoda kuantitative (informacione precize, statistika)
  5. 5. Shfrytezimi i Literatures • Plagjiature do te denohet • Nuk lejohet te perdoret Wikipedia • Te gjitha burimet duhet te jene te besueshme • Se paku pese (5) burime kerkohen te perdoren gjate shkrimit te punimit • Punimi duhet te jete i gjate 4-5 faqe (Krizat ekonomike: min 5 faqe) • Citimi i informacionit te marre nga burimet duhet te behet permes footnotes në fund të faqes dhe literatura e shfrytëzuar në fund të shkrimit (mund te perdoren edhe menyra tjerat te citimit ne text) • Literatura duhet cituar sipas kësaj rënditje: Emri i autorit, inicialet e emrit të dytë ( nëse ka) dhe mbiemri, i ndjekur nga një presje. Titulli i librit, i nënvizuar Vendi dhe data e botimit, i ndarë nga një presje dhe i mbyllur në kllapa, më pas i ndjekur nga një presje. Numri i vëllimit, me numra të mëdhej romakë dhe i ndjekur nga një presje. Numrat e faqeve, të ndjekur me nga një pikë.
  6. 6. Rregullat qe duhet respektuar • Punimi duhet te jete i gjate 4-5 faqe (Faqja e literatures se shfrytezuar dhe permbajtja nuk llogariten ne vellimin e punimit) • Te permbaje se paku 5 burime • Punimi duhet të të jetë i shkruara me: Times New Roman, madhësia e fontit: 12; 1,5 Line Spacing; formati A4. • Afati per dorezim: shiko listen
  7. 7. Kontakti Lidhur me veshtiresite gjate hulumtimit: argjiroramosaj@gmail.com

×