• Like
Reputatiemanagement
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Reputatiemanagement

 • 1,545 views
Published

 

Published in Business , Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,545
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
55
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. finn 22/ 06/webinar 2011 Kristien vermoesen Managing Partner FINN Public Relations www.finn.be“Reputation Kristien.vermoesen@finn.be Twitter: @kris10vermoesen ManageMent 2.0”
 • 2. finnReputation management 2.0PoP quiz: het is oorlog in libië. uw Merkwordt verMeld. wat doen we? (suggestiesvia chatkanaal!)
 • 3. finnReputation managementuW Reputatie onlineHoe?tools & tRicks
 • 4. finnReputation management 2.0REPutation managEmEnt histoRisch:een “definitie van Pr”:“Pr heeft als doel de rePutatievan de organisatie teManagen”ontstaan Eind jaREn nEgEntig, ooK tijdschRift“REPutation managEmEnt”
 • 5. finnReputation management 2.0“losingrePutation isa far greatersin for anorganizationthan losingMoney.”
 • 6. finnReputation management 2.0vandaag: “rePutationManageMent” vooral alsonderdeel van Pr• toEgEnomEn bElang van social nEtwoRKs• KniPsEldiEnst volstaat niEt mEER
 • 7. finnReputation management 2.0“Conventional marketingwisdom long held that a dis-satisfied Customer tells tenpeople. But…in the new ageof social Media,he or she hasthe tools totell ten Million.”Paul gillin“thE nEw influEncERs”
 • 8. finnReputation management 2.0wist u dat:• 33% van de twitteraars delen Minstens 1x Per week Meningen over bedrijven of 33 % diensten• Meer dan 30 % geeft advies of vraagt raad oP twitter 30 %studiE van PERfoRmics & Roi REsEaRch, aPRil 2010
 • 9. finnReputation management 2.0
 • 10. finnReputation management 2.0POP QUIZ ?weet u waar uwbelangrijkste klantenen stakeholders over uworganisatie Praten online? ??gEbRuiK dE “Poll”-functiE om tE antwooRdEn
 • 11. finnReputation management 2.0nEaRly three quarters of thE comPaniEs in a haR-vaRd businEss REviEw suRvEydid not know where theirMost iMPortant custoMerswere talking about theM on 75 %the web.Bron: harvard Business review, enquête Bij 2100 ameri-kaanse Bedrijven
 • 12. finnReputation managementuW Reputatie onlineHoe?tools & tRicks
 • 13. finnReputation management 2.0hoE bEooRdElEn ExtERnE staKEholdERs EEn bEd-Rijf?“indices of corPoraterePutation: an analysis ofMedia rankings and socialMonitors” (1998)
 • 14. finnReputation management 2.0Reputation in “old” media:
 • 15. finnReputation management 2.0■ quality of management■ quality of pRoducts oR seRvices■ innovativeness■ long-teRm investment value■ financial soundness■ ability to attRact, develop, and keep talented people■ Responsibility to tHe community and tHe enviRonment■ Wise use of coRpoRate assets.
 • 16. finnReputation management 2.0■ business peRfoRmance■ cleaR leadeRsHip and people man- agement■ effective stRategy■ pRoducts and seRvices■ coRpoRate enviRonment
 • 17. finnReputation management 2.0Reputation on “social” media:
 • 18. finnReputation management 2.0
 • 19. finnReputation management 2.0“twitter first,ask questionslater”EmocRatiEgEdREvEn dooR waaRdEn
 • 20. finnReputation management 2.0valuEs & sERvicE:aPPle geolocation Privacyfacebook Privacy PrivacybP oil sPill ecologieMactac Pesterijen resPectadecco “bbb” discriMinatieMobistar Panne servicenMbs vertragingen service
 • 21. finnReputation management 2.0oPvallEnd:ook google heeft tonnen inforMatie overgebruikers (waarschijnlijk zelfs Meer danaPPle) Maar voorloPig nog geen echtesteekvlaM.waaRom?“don’t bE Evil”-imago?infoRmatiE tE diffuus?mindER “sExy” mERK om ovER tE schRijvEn?of gEwoon:gEluK gEhad (vooRloPig)?
 • 22. finnReputation managementuW Reputatie onlineHoe?tools & tRicks
 • 23. finnReputation management 2.0de basics:ken uw bedrijf• Risico-analysE• mEdia scan van dE laatstE jaREn (sEctoRwijd)• REactiE vooRbEREidEn oP vEEl vooRKomEndE PRob- lEmEn• PRocEssEn oPstEllEn vooR PannEs, cRisissEn Enz.
 • 24. finnReputation management 2.0doé er iets aansommigE Risico’s wEllichttE managEn & uit tE lEggEnandERE niEt: laat ziEn datbEdRijfswaaRdEn gEEnhollE slogans zijnlEid jE PERsonEEl in diE zinoP (cf. adEcco)bElang van intERnE com-municatiE: KEnt iEdEREEn dEbEdRijfswaaRdEn?
 • 25. finnReputation management 2.0sPecifiek online:• zorg voor content (seo)• wees aanwezig & aansPreekbaar• converseer
 • 26. finnReputation management 2.0case: hou rekening Met de “social bonus”
 • 27. finnReputation management 2.0bron: twittersentiMent.coM
 • 28. finnReputation management 2.0duidelijk datMobile vikingseen “socialbonus” geniet.sEntimEnt in twEEts isovERwEgEnd PositiEfmobilE viKings woRdtdooR social mEdia gE-bRuiKERs gEziEn als “EEnvan ons”woRdEn ooK vaaK in ccgEzEt bij bEsPREKEn van an-dERE oPERatoREnmv zEER aanwEzig oP so-cial mEdia
 • 29. finnReputation management 2.0Mobistardaarentegenlijdt aaneen “socialhandicaP”sEntimEnt in twEEts is vaaKnEgatiEfmobistaR woRdt niEt gEz-iEn als sociaal “gElEttERd”oPvallEnd fEl nEgatiEfsEntimEnt: “hatE”, “fu”,“fail”,...
 • 30. finnReputation management 2.0Mogelijkeverklaring:mobistaR hEEft al-lEEn EEn PERsKanaaloP twittER.aftER salEs Kanaalis “undER constRuc-tion”woRdt ERvaREn als“old school”
 • 31. finnReputation management 2.0vEEl bEdRijvEn willEn in EERstE fasE oP social mEdia om tE luistEREn.maaR: aanwEzighEid zondER REactiE wEKt blijKbaaR ERgERnismogElijKE vERKlaRing: social mEdia nog in “EaRly adoPtER”-stadium (dEbomma zit nog niEt oP twittER). dEzE mEnsEn zijn Psychologisch gEïn-vEstEERd in bElang van social mEdia, En vERwachtEn van uw oRganisa-tiE hEtzElfdE.“social Media is belangrijk oMdat ik erMeebezig ben”bovEndiEn: in momEntEn van cRisis is hEt bElangRijK om EEn diREctE im-Pact tE hEbbEn - En dat vERondERstElt ondERmEER voldoEndE follow-ERs. om followERs tE KRijgEn, moEt jE actiEf zijnconclusie: als je ‘social’ gaat, dan bestactief!
 • 32. finnReputation management 2.0asPecten van online interactie:jouRnal of Public RElations REsEaRch, jaaRgang 21, nummER 3 (2009)sung-un yang & joon soo limgEloofwaaRdighEid woRdt bEREiKt dooR:■ tRanspaRante■ gelijkWaaRdige■ dialoogcf mobistaR vs. mobilE viKings!! dE socialE handicaP vERKlaaRd.• mobistaR maaKt ondERschEid tss staKEholdERs (PERs/consumEnt).• mobistaR dialogEERt niEt mEt consumEntEn (gElijKwaaRdighEid).• mobistaR REagEERt laat bij PannE (tRansPaRantiE).mEER: httP://www.finn.bE/blogs/twittER-hoE-woRd-iK-EEn-influEncER
 • 33. finnReputation management 2.0daarbij koMt: “social iMMediacy”. twitteriets, en het verschijnt Meteen.gebruikers verwachten ook instantantwoord.
 • 34. finnReputation management 2.0case: Pfizer & viagra als oorlogswaPen inlibië
 • 35. finnReputation management 2.0
 • 36. finnReputation managementuW Reputatie onlineHoe?tools & tRicks
 • 37. finnReputation management 2.0uitdagingen aan online rePutatieManageMent• “viRal”: Rt, shaRE, @, digg, blogs,...• “is twittER sPEEch oR tExt?” (niEman lab). sPEEch in dE zin dat jE aan gEsPREK moEt dEElnEmEn oP hEt momEnt dat hEt gEvoERd woRdt• facEbooK: chinEsE muuR. jE ziEt wEl dàt ER gEPRaat woRdt, maaR jE Kan niEt altijd antwooRdEn• vaaK nog mEnsElijKE tussEnKomst nodig om sEntimEnt & contExt in tE schattEn: cf. twittER sEntimEnt ovER mobistaR. (& En-talig)
 • 38. finnReputation management 2.0gevolg: nog geen kwartvan de bedrijven gebruikenanalytische tools , 23 %bEtRouwEn gRotEndEEls oP dooR mEnsEn vER-zamEld, anEcdotisch matERiaal (bRon: haRvaRdbusinEss REviEw)
 • 39. finnReputation management 2.0enkele monitoRing toolsblogs & websites• googlE alERts voldoEt (mEEstal)• maaR: “finn” (vooRnaam), “ambos” (bEidE in sPaans), “humo” (RooK in sPaans)• REagEREn: blog com- mEnts staan mEEstal wEl oPEn. cf suPRa: “gEli- jKwaaRdigE dialoog” = bElangRijK om nEgatiEf sEntimEnt hEt hoofd tE biEdEn. objEctiEf in- foRmEREn.
 • 40. finnReputation management 2.0backtyPe• vooR uRl’s En domEin- En• handig om bv. REactiE oP PERsbERichtEn in tE schattEn• zEER bEPERKt “fREEmi- um” modEl (jE moEt al snEl bEtalEn)• al diE “handigE”, “fREE- mium” diEnstEn loPEn al snEl oP
 • 41. finnReputation management 2.0blogoloogvlaamsE blogs & twittER-accountsniEt suPER bEtRouwbaaRwEinig gEPolijstgEEn REPoRts, histoRy, ana-lysE, tREnds, Enz.
 • 42. finnReputation management 2.0twitter• monitoREn RElatiEf maKKElijK danKzij twit- tER aPi• sEaRchEs oP usER, #hash- tag En KEywoRd• twEEtbEEP• zElfdE PRoblEEm als mEt googlE alERts: vEEl vooRKomEndE namEn• tiP: gEbRuiK ooK gEsEg- mEntEERdE twittER lists mEt bElangRijKE influ- EncERs (bv: fans vs KRiti- KastERs)• gEbRuiK private lists = niEt zichtbaaR vooR fol- lowERs (cf. mobistaR lEs ovER “PREss” En andERE staKEholdERs)
 • 43. finnReputation management 2.0backtweetcf. bacKtyPEbEdEnKing: fREEmiumwoRdt al gauw PREmium,REsultatEn blijvEn slEchtsKoRt “houdbaaR”
 • 44. finnReputation management 2.0facebook• chinEsE muuR• laat googlE niEt toE bin- nEn muREn• sEaRch functiE: “mERKnaam + Posts by EvE- RyonE”• niEt mEER dan EEn snaP- shot• jE Kan niEt REagEREn• wEl REchtstREEKs aan dE bRon
 • 45. finnReputation management 2.0
 • 46. finnReputation management 2.048’ers:vooRdEEl:REal timEnadElEn:dialoog moEilijKtEnzij dooR mEnsEn tE“fRiEndEn” En ER als ‘PagEmEE tE convERsEREn (mat-igE Kans oP succEs)gEEn “diEPE REsultatEn”(alERts, bEwaREn, mails,contExt, sEntimEnt, RE-PoRts Enz)
 • 47. finnReputation management 2.0radian6: vanaf 600 $ Maand
 • 48. finnReputation management 2.0bElgië: auxiPREss social mE-dia monitoRingmaaR: niEt in REal timEconclusiEwachten oP(betaalbare &betrouwbare )killer aPPwEllicht moEt EERst ooKstof gaan liggEn in socialmEdia (winnERs & losERs)
 • 49. finnoveR finn
 • 50. finnReputation management 2.0Pr, social Media, coMMunication, branding
 • 51. finnvragen?stEl zE gERust nu, of stuuR EEn mail naaR:KRistiEn.vERmoEsEn@finn.bETwiTTer: @KRis10vERmoEsEnRssfeed: httP://www.finn.bE/finn.Rss