Reputatiemanagement

1,971 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,971
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
183
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reputatiemanagement

 1. 1. finn 22/ 06/webinar 2011 Kristien vermoesen Managing Partner FINN Public Relations www.finn.be“Reputation Kristien.vermoesen@finn.be Twitter: @kris10vermoesen ManageMent 2.0”
 2. 2. finnReputation management 2.0PoP quiz: het is oorlog in libië. uw Merkwordt verMeld. wat doen we? (suggestiesvia chatkanaal!)
 3. 3. finnReputation managementuW Reputatie onlineHoe?tools & tRicks
 4. 4. finnReputation management 2.0REPutation managEmEnt histoRisch:een “definitie van Pr”:“Pr heeft als doel de rePutatievan de organisatie teManagen”ontstaan Eind jaREn nEgEntig, ooK tijdschRift“REPutation managEmEnt”
 5. 5. finnReputation management 2.0“losingrePutation isa far greatersin for anorganizationthan losingMoney.”
 6. 6. finnReputation management 2.0vandaag: “rePutationManageMent” vooral alsonderdeel van Pr• toEgEnomEn bElang van social nEtwoRKs• KniPsEldiEnst volstaat niEt mEER
 7. 7. finnReputation management 2.0“Conventional marketingwisdom long held that a dis-satisfied Customer tells tenpeople. But…in the new ageof social Media,he or she hasthe tools totell ten Million.”Paul gillin“thE nEw influEncERs”
 8. 8. finnReputation management 2.0wist u dat:• 33% van de twitteraars delen Minstens 1x Per week Meningen over bedrijven of 33 % diensten• Meer dan 30 % geeft advies of vraagt raad oP twitter 30 %studiE van PERfoRmics & Roi REsEaRch, aPRil 2010
 9. 9. finnReputation management 2.0
 10. 10. finnReputation management 2.0POP QUIZ ?weet u waar uwbelangrijkste klantenen stakeholders over uworganisatie Praten online? ??gEbRuiK dE “Poll”-functiE om tE antwooRdEn
 11. 11. finnReputation management 2.0nEaRly three quarters of thE comPaniEs in a haR-vaRd businEss REviEw suRvEydid not know where theirMost iMPortant custoMerswere talking about theM on 75 %the web.Bron: harvard Business review, enquête Bij 2100 ameri-kaanse Bedrijven
 12. 12. finnReputation managementuW Reputatie onlineHoe?tools & tRicks
 13. 13. finnReputation management 2.0hoE bEooRdElEn ExtERnE staKEholdERs EEn bEd-Rijf?“indices of corPoraterePutation: an analysis ofMedia rankings and socialMonitors” (1998)
 14. 14. finnReputation management 2.0Reputation in “old” media:
 15. 15. finnReputation management 2.0■ quality of management■ quality of pRoducts oR seRvices■ innovativeness■ long-teRm investment value■ financial soundness■ ability to attRact, develop, and keep talented people■ Responsibility to tHe community and tHe enviRonment■ Wise use of coRpoRate assets.
 16. 16. finnReputation management 2.0■ business peRfoRmance■ cleaR leadeRsHip and people man- agement■ effective stRategy■ pRoducts and seRvices■ coRpoRate enviRonment
 17. 17. finnReputation management 2.0Reputation on “social” media:
 18. 18. finnReputation management 2.0
 19. 19. finnReputation management 2.0“twitter first,ask questionslater”EmocRatiEgEdREvEn dooR waaRdEn
 20. 20. finnReputation management 2.0valuEs & sERvicE:aPPle geolocation Privacyfacebook Privacy PrivacybP oil sPill ecologieMactac Pesterijen resPectadecco “bbb” discriMinatieMobistar Panne servicenMbs vertragingen service
 21. 21. finnReputation management 2.0oPvallEnd:ook google heeft tonnen inforMatie overgebruikers (waarschijnlijk zelfs Meer danaPPle) Maar voorloPig nog geen echtesteekvlaM.waaRom?“don’t bE Evil”-imago?infoRmatiE tE diffuus?mindER “sExy” mERK om ovER tE schRijvEn?of gEwoon:gEluK gEhad (vooRloPig)?
 22. 22. finnReputation managementuW Reputatie onlineHoe?tools & tRicks
 23. 23. finnReputation management 2.0de basics:ken uw bedrijf• Risico-analysE• mEdia scan van dE laatstE jaREn (sEctoRwijd)• REactiE vooRbEREidEn oP vEEl vooRKomEndE PRob- lEmEn• PRocEssEn oPstEllEn vooR PannEs, cRisissEn Enz.
 24. 24. finnReputation management 2.0doé er iets aansommigE Risico’s wEllichttE managEn & uit tE lEggEnandERE niEt: laat ziEn datbEdRijfswaaRdEn gEEnhollE slogans zijnlEid jE PERsonEEl in diE zinoP (cf. adEcco)bElang van intERnE com-municatiE: KEnt iEdEREEn dEbEdRijfswaaRdEn?
 25. 25. finnReputation management 2.0sPecifiek online:• zorg voor content (seo)• wees aanwezig & aansPreekbaar• converseer
 26. 26. finnReputation management 2.0case: hou rekening Met de “social bonus”
 27. 27. finnReputation management 2.0bron: twittersentiMent.coM
 28. 28. finnReputation management 2.0duidelijk datMobile vikingseen “socialbonus” geniet.sEntimEnt in twEEts isovERwEgEnd PositiEfmobilE viKings woRdtdooR social mEdia gE-bRuiKERs gEziEn als “EEnvan ons”woRdEn ooK vaaK in ccgEzEt bij bEsPREKEn van an-dERE oPERatoREnmv zEER aanwEzig oP so-cial mEdia
 29. 29. finnReputation management 2.0Mobistardaarentegenlijdt aaneen “socialhandicaP”sEntimEnt in twEEts is vaaKnEgatiEfmobistaR woRdt niEt gEz-iEn als sociaal “gElEttERd”oPvallEnd fEl nEgatiEfsEntimEnt: “hatE”, “fu”,“fail”,...
 30. 30. finnReputation management 2.0Mogelijkeverklaring:mobistaR hEEft al-lEEn EEn PERsKanaaloP twittER.aftER salEs Kanaalis “undER constRuc-tion”woRdt ERvaREn als“old school”
 31. 31. finnReputation management 2.0vEEl bEdRijvEn willEn in EERstE fasE oP social mEdia om tE luistEREn.maaR: aanwEzighEid zondER REactiE wEKt blijKbaaR ERgERnismogElijKE vERKlaRing: social mEdia nog in “EaRly adoPtER”-stadium (dEbomma zit nog niEt oP twittER). dEzE mEnsEn zijn Psychologisch gEïn-vEstEERd in bElang van social mEdia, En vERwachtEn van uw oRganisa-tiE hEtzElfdE.“social Media is belangrijk oMdat ik erMeebezig ben”bovEndiEn: in momEntEn van cRisis is hEt bElangRijK om EEn diREctE im-Pact tE hEbbEn - En dat vERondERstElt ondERmEER voldoEndE follow-ERs. om followERs tE KRijgEn, moEt jE actiEf zijnconclusie: als je ‘social’ gaat, dan bestactief!
 32. 32. finnReputation management 2.0asPecten van online interactie:jouRnal of Public RElations REsEaRch, jaaRgang 21, nummER 3 (2009)sung-un yang & joon soo limgEloofwaaRdighEid woRdt bEREiKt dooR:■ tRanspaRante■ gelijkWaaRdige■ dialoogcf mobistaR vs. mobilE viKings!! dE socialE handicaP vERKlaaRd.• mobistaR maaKt ondERschEid tss staKEholdERs (PERs/consumEnt).• mobistaR dialogEERt niEt mEt consumEntEn (gElijKwaaRdighEid).• mobistaR REagEERt laat bij PannE (tRansPaRantiE).mEER: httP://www.finn.bE/blogs/twittER-hoE-woRd-iK-EEn-influEncER
 33. 33. finnReputation management 2.0daarbij koMt: “social iMMediacy”. twitteriets, en het verschijnt Meteen.gebruikers verwachten ook instantantwoord.
 34. 34. finnReputation management 2.0case: Pfizer & viagra als oorlogswaPen inlibië
 35. 35. finnReputation management 2.0
 36. 36. finnReputation managementuW Reputatie onlineHoe?tools & tRicks
 37. 37. finnReputation management 2.0uitdagingen aan online rePutatieManageMent• “viRal”: Rt, shaRE, @, digg, blogs,...• “is twittER sPEEch oR tExt?” (niEman lab). sPEEch in dE zin dat jE aan gEsPREK moEt dEElnEmEn oP hEt momEnt dat hEt gEvoERd woRdt• facEbooK: chinEsE muuR. jE ziEt wEl dàt ER gEPRaat woRdt, maaR jE Kan niEt altijd antwooRdEn• vaaK nog mEnsElijKE tussEnKomst nodig om sEntimEnt & contExt in tE schattEn: cf. twittER sEntimEnt ovER mobistaR. (& En-talig)
 38. 38. finnReputation management 2.0gevolg: nog geen kwartvan de bedrijven gebruikenanalytische tools , 23 %bEtRouwEn gRotEndEEls oP dooR mEnsEn vER-zamEld, anEcdotisch matERiaal (bRon: haRvaRdbusinEss REviEw)
 39. 39. finnReputation management 2.0enkele monitoRing toolsblogs & websites• googlE alERts voldoEt (mEEstal)• maaR: “finn” (vooRnaam), “ambos” (bEidE in sPaans), “humo” (RooK in sPaans)• REagEREn: blog com- mEnts staan mEEstal wEl oPEn. cf suPRa: “gEli- jKwaaRdigE dialoog” = bElangRijK om nEgatiEf sEntimEnt hEt hoofd tE biEdEn. objEctiEf in- foRmEREn.
 40. 40. finnReputation management 2.0backtyPe• vooR uRl’s En domEin- En• handig om bv. REactiE oP PERsbERichtEn in tE schattEn• zEER bEPERKt “fREEmi- um” modEl (jE moEt al snEl bEtalEn)• al diE “handigE”, “fREE- mium” diEnstEn loPEn al snEl oP
 41. 41. finnReputation management 2.0blogoloogvlaamsE blogs & twittER-accountsniEt suPER bEtRouwbaaRwEinig gEPolijstgEEn REPoRts, histoRy, ana-lysE, tREnds, Enz.
 42. 42. finnReputation management 2.0twitter• monitoREn RElatiEf maKKElijK danKzij twit- tER aPi• sEaRchEs oP usER, #hash- tag En KEywoRd• twEEtbEEP• zElfdE PRoblEEm als mEt googlE alERts: vEEl vooRKomEndE namEn• tiP: gEbRuiK ooK gEsEg- mEntEERdE twittER lists mEt bElangRijKE influ- EncERs (bv: fans vs KRiti- KastERs)• gEbRuiK private lists = niEt zichtbaaR vooR fol- lowERs (cf. mobistaR lEs ovER “PREss” En andERE staKEholdERs)
 43. 43. finnReputation management 2.0backtweetcf. bacKtyPEbEdEnKing: fREEmiumwoRdt al gauw PREmium,REsultatEn blijvEn slEchtsKoRt “houdbaaR”
 44. 44. finnReputation management 2.0facebook• chinEsE muuR• laat googlE niEt toE bin- nEn muREn• sEaRch functiE: “mERKnaam + Posts by EvE- RyonE”• niEt mEER dan EEn snaP- shot• jE Kan niEt REagEREn• wEl REchtstREEKs aan dE bRon
 45. 45. finnReputation management 2.0
 46. 46. finnReputation management 2.048’ers:vooRdEEl:REal timEnadElEn:dialoog moEilijKtEnzij dooR mEnsEn tE“fRiEndEn” En ER als ‘PagEmEE tE convERsEREn (mat-igE Kans oP succEs)gEEn “diEPE REsultatEn”(alERts, bEwaREn, mails,contExt, sEntimEnt, RE-PoRts Enz)
 47. 47. finnReputation management 2.0radian6: vanaf 600 $ Maand
 48. 48. finnReputation management 2.0bElgië: auxiPREss social mE-dia monitoRingmaaR: niEt in REal timEconclusiEwachten oP(betaalbare &betrouwbare )killer aPPwEllicht moEt EERst ooKstof gaan liggEn in socialmEdia (winnERs & losERs)
 49. 49. finnoveR finn
 50. 50. finnReputation management 2.0Pr, social Media, coMMunication, branding
 51. 51. finnvragen?stEl zE gERust nu, of stuuR EEn mail naaR:KRistiEn.vERmoEsEn@finn.bETwiTTer: @KRis10vERmoEsEnRssfeed: httP://www.finn.bE/finn.Rss

×