KONTROLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W ZAKŁADZIE PRACY
<ul><li>Podział kontroli </li></ul><ul><li>Kontrole zewnętrzne prowadzone przez PSP w wybranych zakładach – zwane czynnoś...
<ul><li>Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzone przez PSP </li></ul><ul><li>Podstawą przeprowadzenia czynności kont...
<ul><li>Zakres czynności kontrolno – rozpoznawczych </li></ul><ul><li>Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych ...
<ul><li>Osoby upoważnione do przeprowadzania czynności kontrolno – rozpoznawczych </li></ul><ul><li>Strażacy upoważnieni p...
<ul><li>Terminy przeprowadzania czynności kontrolno – rozpoznawczych przez Państwową Straż Pożarną </li></ul><ul><li>Ckr m...
<ul><li>Upoważnienie, które stanowi podstawę do wszczęcie czynności kontrolno – rozpoznawczych powinno zawierać: </li></ul...
<ul><li>UWAGA:  </li></ul><ul><li>W chwili przystąpienia do czynności kontrolno – rozpoznawczych uprawnieni do przeprowad...
<ul><li>PRAWA I OBOWIĄZKI KONTROLOWANEGO </li></ul><ul><li>Udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych...
<ul><li>PRAWA I OBOWIĄZKI KONTROLUJĄCEGO </li></ul><ul><li>Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszcz...
<ul><li>Kontrolujący podlega obowiązującym w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego przepisom o bezpieczeństwie i higi...
<ul><li>Protokół z czynności kontrolnych </li></ul><ul><li>Kontrolujący na zasadach określonych w KPA sporządza z czynnośc...
<ul><li>Rozporządzenie w sprawie ckr § 10 u.2 uściśla formę protokółu, zgodnie z którą protokół powinien zawierać: </li></...
<ul><li>Opis stanu faktycznego, z określeniem w szczególności: </li></ul><ul><ul><li>Niezgodności z wymaganiami przepisów ...
<ul><li>Opis uchybień mogących powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru </li><...
<ul><li>KONTROLA WEWNĘTRZNA </li></ul><ul><li>OBOWIĄZKI PRACOWNIKA WYZNACZONEGO DO WYKONYWANIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZWALCZA...
<ul><li>Co należy sprawdzić podczas kontroli: </li></ul><ul><li>Czy zapewniono dostateczną ilość i szerokość wyjść ewakuac...
<ul><li>Aby zapewnić sprawną ewakuację, należy na bieżąco sprawdzać: </li></ul><ul><li>Czy właściwie oznakowano znakami ew...
KONIEC
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

8. kontrola ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy

8,651

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
8,651
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

8. kontrola ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy

 1. 1. KONTROLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W ZAKŁADZIE PRACY
 2. 2. <ul><li>Podział kontroli </li></ul><ul><li>Kontrole zewnętrzne prowadzone przez PSP w wybranych zakładach – zwane czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi </li></ul><ul><li>Kontrole wewnętrzne prowadzone przez Specjalistę Ochrony Przeciwpożarowej, lub pracownika wyznaczonego do tych zadań </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 3. 3. <ul><li>Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzone przez PSP </li></ul><ul><li>Podstawą przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych (crk) są: </li></ul><ul><li>Roczny plan czynności kontrolno – rozpoznawczych </li></ul><ul><li>Zgłoszenie zakładu o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 250 ustawy z dnia 27.04.2001 r. ,,Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poź. Zm.) </li></ul><ul><li>Zlecenie starosty, o którym mowa w art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dn. 5.06.1998 r. ,,O samorządzie powiatowym” (z póź. Zm.) </li></ul><ul><li>Polecenie sądu, prokuratora lub NIK </li></ul><ul><li>Zgłoszenie obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy PSP opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony ppoż. </li></ul><ul><li>Zawiadomienie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska, o których mowa w art. 78 ustawy z dnia 2.06.2004 r. ,,O swobodzie działalności gospodarczej” (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 94, poz. 788) </li></ul><ul><li>Wystąpienie innych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 4. 4. <ul><li>Zakres czynności kontrolno – rozpoznawczych </li></ul><ul><li>Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych </li></ul><ul><li>Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym </li></ul><ul><li>Ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym </li></ul><ul><li>Ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej </li></ul><ul><li>Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony ppoż. </li></ul><ul><li>Rozpoznanie innych miejscowych zagrożeń </li></ul><ul><li>Wstępne ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzeniania się. </li></ul><ul><li>Zbieranie informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowanie zaleceń dla prowadzącego zakład. </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 5. 5. <ul><li>Osoby upoważnione do przeprowadzania czynności kontrolno – rozpoznawczych </li></ul><ul><li>Strażacy upoważnieni przez właściwego Komendanta PSP </li></ul><ul><li>Inne osoby upoważnione przez Komendanta Wojewódzkiego PSP </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 6. 6. <ul><li>Terminy przeprowadzania czynności kontrolno – rozpoznawczych przez Państwową Straż Pożarną </li></ul><ul><li>Ckr mogą być przeprowadzane po doręczeniu kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności przynajmniej na 7 dni, a w przypadkach o których mowa w art. 23 ustawy o PSP ust. 2 pkt 5 przynajmniej na 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia. </li></ul><ul><li>Upoważnienie może być doręczone w chwili przystąpienia do ckr, jeżeli powzięto informację o możliwości występowania w miejscu ich przeprowadzenia zagrożenia życiu ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru. </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 7. 7. <ul><li>Upoważnienie, które stanowi podstawę do wszczęcie czynności kontrolno – rozpoznawczych powinno zawierać: </li></ul><ul><li>Określenie podstawy prawnej przeprowadzenia ckr </li></ul><ul><li>Oznaczenie organu przeprowadzającego ckr </li></ul><ul><li>Datę i miejsce wystawienia </li></ul><ul><li>Imię i nazwisko, określenie stanowiska służbowego strażaka upoważnionego do przeprowadzenia ckr oraz numer jego legitymacji służbowej </li></ul><ul><li>Imię i nazwisko oraz określenie rodzaju i numeru dokumentu tożsamości innej osoby upoważnionej do przeprowadzenia ckr </li></ul><ul><li>Oznaczenie podmiotu objętego ckr i miejsca ich przeprowadzenia </li></ul><ul><li>Informacje o zakresie przedmiotowym ckr </li></ul><ul><li>Wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 8. 8. <ul><li>UWAGA: </li></ul><ul><li>W chwili przystąpienia do czynności kontrolno – rozpoznawczych uprawnieni do przeprowadzenia tych czynności zwani dalej kontrolującymi okazują kontrolowanemu: </li></ul><ul><ul><li>Strażak – legitymację służbową </li></ul></ul><ul><ul><li>Inna osoba – dokument tożsamości </li></ul></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 9. 9. <ul><li>PRAWA I OBOWIĄZKI KONTROLOWANEGO </li></ul><ul><li>Udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej </li></ul><ul><li>Umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w stosunku do których mogą być przeprowadzone czynności </li></ul><ul><li>Zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności </li></ul><ul><li>Umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów </li></ul><ul><li>Zapewnić warunki do pracy, w tym, w miarę możliwości, samodzielne pomieszczenie i miejsce przechowywania dokumentów </li></ul><ul><li>Udostępnić środki łączności i inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności </li></ul><ul><li>Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do protokółu przed jego podpisaniem </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 10. 10. <ul><li>PRAWA I OBOWIĄZKI KONTROLUJĄCEGO </li></ul><ul><li>Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba że stanowią one część mieszkalną lub właścicielami albo zarządzającymi są: </li></ul><ul><ul><li>Komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu lub Straż Graniczna </li></ul></ul><ul><ul><li>Obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne albo inne instytucje międzynarodowe korzystające z immunitetu dyplomatycznych lub konsularnych </li></ul></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 11. 11. <ul><li>Kontrolujący podlega obowiązującym w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie ppoż. nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w regulaminie ochrony obiektów i pomieszczeń kontrolowanego </li></ul><ul><li>Kontrolujący ma prawo żądać wyjaśnień w sprawach objętych zakresem czynności kontrolno – rozpoznawczych </li></ul><ul><li>Kontrolujący z ustaleń dokonanych w toku ckr sporządza protokół, który podpisują kontrolujący i kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona </li></ul><ul><li>Kontrolujący doręcza oryginał protokółu właściwemu miejscowo komendantowi powiatowemu (miejskiemu) PSP. Kopię protokółu kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej. </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 12. 12. <ul><li>Protokół z czynności kontrolnych </li></ul><ul><li>Kontrolujący na zasadach określonych w KPA sporządza z czynności kontrolnych protokół. Protokół kontroli, w którym rzetelnie i obiektywnie w sposób udokumentowany ujęto jej wyniki, stanowi merytoryczną i formalną podstawę do żądania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. </li></ul><ul><li>W przypadku kontroli prowadzonych przez PSP dobrze sporządzony protokół be obowiązków wynikających z przepisów ppoż. </li></ul><ul><li>Materiały dowodowe służące do dokumentowania stanu faktycznego podczas kontroli, omówiono w części dotyczącej kontroli wewnętrznej </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 13. 13. <ul><li>Rozporządzenie w sprawie ckr § 10 u.2 uściśla formę protokółu, zgodnie z którą protokół powinien zawierać: </li></ul><ul><li>Podstawę prawną dokonywanych czynności </li></ul><ul><li>Stopień, tytuł, imię i nazwisko oraz stanowisko strażaka </li></ul><ul><li>Nazwę (nazwisko) oraz adres lub siedzibę kontrolowanego, a także imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego </li></ul><ul><li>Informację, kto i w jakim charakterze był obecny przy czynnościach </li></ul><ul><li>Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów, urządzeń i innych składników majątkowych </li></ul><ul><li>Określenie zakresu czynności </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 14. 14. <ul><li>Opis stanu faktycznego, z określeniem w szczególności: </li></ul><ul><ul><li>Niezgodności z wymaganiami przepisów ppoż. </li></ul></ul><ul><ul><li>Niezgodności rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym z wymaganiami ochrony ppoż. </li></ul></ul><ul><ul><li>Wyników rozpoznania zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych </li></ul></ul><ul><ul><li>Wyników rozpoznawania możliwości i warunków do prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej </li></ul></ul><ul><ul><li>Przyczyn powstania i okoliczności rozprzestrzeniania się pożaru </li></ul></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 15. 15. <ul><li>Opis uchybień mogących powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru </li></ul><ul><li>Opis nieprawidłowości usuniętych w toku czynności wraz ze wskazaniem skuteczności ich usunięcia </li></ul><ul><li>Protokół podpisuje strażak oraz kontrolowany albo osoba przez niego upoważniona – po zapoznaniu się z jego treścią. Jeżeli kontrolowany odmówi podpisania protokółu, strażak czyni o tym wzmiankę (opisuje) w protokóle. Jest to zgodne z art. 68 § 2 KPA </li></ul><ul><li>Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają również prawo wniesienia zastrzeżeń do protokółu przed jego podpisaniem, o czym strażak jest obowiązany ich pouczyć </li></ul><ul><li>Kopię protokółu doręcza się niezwłocznie kontrolowanemu, strażak zatrzymuje oryginał, który jest obowiązany doręczyć bez zbędnej zwłoki właściwemu miejscowo Komendantowi Powiatowemu (Miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 16. 16. <ul><li>KONTROLA WEWNĘTRZNA </li></ul><ul><li>OBOWIĄZKI PRACOWNIKA WYZNACZONEGO DO WYKONYWANIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 17. 17. <ul><li>Co należy sprawdzić podczas kontroli: </li></ul><ul><li>Czy zapewniono dostateczną ilość i szerokość wyjść ewakuacyjnych </li></ul><ul><li>Czy zachowano dopuszczalną długość, szerokość i wysokość przejść oraz dojść ewakuacyjnych </li></ul><ul><li>Czy zapewniono bezpieczne pożarowo obudowy i wydzielono drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia? </li></ul><ul><li>Czy zabezpieczono przed zadymieniem wymienione w przepisach techniczno – budowlanych drogi ewakuacyjne? </li></ul><ul><li>Czy zapewniono oświetlenie awaryjne i przeszkodowe w obiektach, w których jest ono niezbędne? </li></ul><ul><li>Czy zapewniono możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany? </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 18. 18. <ul><li>Aby zapewnić sprawną ewakuację, należy na bieżąco sprawdzać: </li></ul><ul><li>Czy właściwie oznakowano znakami ewakuacyjnymi drogi i drzwi ewakuacyjne budynku? </li></ul><ul><li>czy nie zostały zmniejszone wymiary dróg ewakuacyjnych poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno – budowlanych przez niewłaściwe zlokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń? </li></ul><ul><li>czy drzwi ewakuacyjne nie są zamykane w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie? </li></ul><ul><li>czy nie są składowane materiały palne na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji? </li></ul><ul><li>czy przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne w budynkach i obiektach i czy pracownicy są odpowiednio szkoleni w zakresie ewakuacji? </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 19. 19. KONIEC

×