Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Szkolenie okresowe administracyjno biurowi

15,523 views

Published on

 • Be the first to comment

Szkolenie okresowe administracyjno biurowi

 1. 1. Dla pracowników administracyjno-biurowych
 2. 2. 1. Regulacje prawne z zakresu BHP 2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy 3. Organizacja stanowiska admnistracyjno-biurowego 4. Zasady postępowania w razie wypadku 5. Zasady postępowania w razie pożaru 6. Zasady udzielania pierwszej pomocy
 3. 3. REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU BHP
 4. 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy - dział ochrony pracy mający na celu zapobieganie wypadkom przy pracy oraz zapewnienie dla zdrowia nieszkodliwych warunków pracy.  Bezpieczeństwo to działania i angażowane w nie środki, służące zapobieganiu urazom i wypadkom przy pracy  Higiena Pracy to działania i angażowane w nie środki, służące zapobieganiu chorobom zawodowym Regulacje Prawne
 5. 5. Regulacje Prawne – Akty prawne ŹRÓDŁA PRAWA PRACY Polskie Normy Konwencje MOP Dyrektywy WE Rozporządzenia Ustawy (np. KP) Konstytucja Przepisy wewnątrzzakładowe Regulamin Pracy Zasady BHP
 6. 6. KODEKS PRACY Regulacje Prawne – Akty prawne Źródło prawnej ochrony pracy, uchwalony przez Sejm Ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. DZIAŁ VIII – Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ IX – Zatrudnianie młodocianych DZIAŁ X – Bezpieczeństwo i higiena pracy
 7. 7. Kodeks Pracy – DZIAŁ X Regulacje Prawne Dział X Kodeksu Pracy zatytułowany „ Bezpieczeństwo i higiena pracy” reguluje następujące zagadnienia:  podstawowe obowiązki pracodawcy  prawa i obowiązki pracownika  obiekty budowlane i pomieszczenia pracy  maszyny i inne urządzenia techniczne  substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne  profilaktyczna ochrona zdrowia  wypadki przy pracy i choroby zawodowe  szkolenia  środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze  służba bezpieczeństwa i higieny pracy  konsultacje z zakresie bhp oraz komisja bhp obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi, Regulacje Prawne – Akty prawne
 8. 8. ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ORGANY NADZORU I OCHRONY WARUNKÓW PRACY Regulacje Prawne – Organy nadzoru
 9. 9. Regulacje prawne - Nadzór Zewnętrzny Państwowa Inspekcja Pracy nadzoruje i kontroluje przestrzeganie prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bhp, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje bieżący i zapobiegawczy nadzór sanitarny, środowiska pracy oraz przeciwepidemiologiczny i zapobiegawczy w zakresie chorób zakaźnych
 10. 10. Państwowa Straż Pożarna wykonuje czynności obejmujące rozpoznawanie zagrożeń i kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO sprawuje dozór nad urządzeniami technicznymi Regulacje prawne - Nadzór Zewnętrzny
 11. 11. Służba BHP – pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ( pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu do innej pracy) Komisja BHP – pracodawca zatrudniający powyżej 250 pracowników zobowiązany jest do powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. W skład komisji wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy (pracownicy służby bhp, lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami) i pracowników (społeczny inspektor pracy, jeśli jest powołany w danym zakładzie pracy oraz przedstawiciele pracowników) SIP – Społeczny Inspektor Pracy Związki zawodowe Regulacje prawne - Nadzór Wewnętrzny
 12. 12. Regulacje prawne – Podstawowe Obowiązki Pracodawcy Podstawowe obowiązki pracodawcy „Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”
 13. 13. Regulacje prawne – Obowiązki Pracodawcy 1 organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy 2 zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 3 zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, 5 zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy 4 zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy Ogólne obowiązki pracodawcy
 14. 14. 1 Ocenianie i dokumentowanie ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosowanie środków zmniejszające to ryzyko 2 Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 3 Stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą 4 Nieodpłatne zapewnienie odpowiednich posiłków i napojów pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych Podstawowe obowiązki pracodawcy Regulacje prawne – Podstawowe Obowiązki Pracodawcy
 15. 15. Regulacje prawne – Obowiązki Pracodawcy Obowiązek informowanie pracowników: O zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, 1 O działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa powyżej2 O pracownikach wyznaczonych do: a) udzielania pierwszej pomocy, b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 3
 16. 16. Regulacje prawne – Odpowiedzialność za stan bhp Zgodnie z 283 Kodeksu Pracy – każdy będący odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. Zgodnie z 220 Kodeksu Karnego za naruszenie przepisów bhp z narażeniem pracownika na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - kara pozbawienia wolności do 3 lat.
 17. 17. Regulacje prawne – Prawa i obowiązki pracowników  Znać przepisy i zasady bhp.  Brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym  Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych  Stosować środki ochrony zbiorowej.  Stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Obowiązki Pracowników
 18. 18. Regulacje prawne – Prawa i obowiązki pracowników  Dbać o należyty stan urządzeń i sprzętu.  Dbać o porządek i ład w miejscu pracy.  Poddawać się badaniom profilaktycznym.  Zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku, lub zagrożeniu życia oraz zdrowia ludzkiego.  Ostrzec współpracowników oraz inne osoby o zagrożeniu.  Współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.
 19. 19. Regulacje prawne – Odpowiedzialność za stan bhp Prawa Pracowników POWSTRZYMANIE SIĘ OD WYKONYWANIA PRACY ODDALENIE SIĘ Z MIEJSCA ZAGROŻENIA  gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.  wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej, gdy stan psychofizyczny pracownika nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.  Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. O powstrzymaniu się od wykonywania pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przełożonego!!!! We wszystkich przypadkach opisanych powyżej pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 20. 20. Regulacje prawne – Odpowiedzialność porządkowa pracowników Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bhp i ppoż. pracodawca może stosować karę: Upomnienia Nagany Pieniężną
 21. 21. Regulacje prawne – Ochrona prac kobiet Szczególna ochrona – kobieta w ciąży i w okresie karmienia Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy
 22. 22. Urlopy związane z urodzeniem dziecka Macierzyński podstawowy Macierzyński dodatkowy Ojcowski Wychowawczy Regulacje prawne – Ochrona prac kobiet
 23. 23.  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński (podstawowy) w wymiarze: → 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, → 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci, → 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci, → 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci, → 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci. Regulacje prawne – Prawa kobiet, opieka nad dzieckiem
 24. 24.  Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz delegować poza stałe miejsce pracy.  Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Regulacje prawne – Prawa kobiet, opieka nad dzieckiem
 25. 25.  Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.  Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego pracownica może zrezygnować z pozostałej jego części, pozostałą część można udzielić pracownikowi-ojcu. Regulacje prawne – Prawa kobiet, opieka nad dzieckiem
 26. 26. Regulacje prawne – Prawa kobiet, opieka nad dzieckiem  Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy (wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia) ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 4 roku życia dziecka.  Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej, ani delegować poza stałe miejsce pracy  Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 27. 27. Regulacje prawne – Szkolenia z zakresu BHP SZKOLENIA BHP WSTĘPNE Instruktaż wstępny Instruktaż stanowiskowy OKRESOWE
 28. 28. Regulacje prawne – Szkolenia z zakresu BHP INSTRUKTAŻ WSTĘPNY Powinien zapoznać pracownika z: • podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy • przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy • zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Czas trwania: 3h lekcyjne. Instruktaż wstępny odbywają wszyscy nowozatrudnieni przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
 29. 29. INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY Regulacje prawne – Szkolenia z zakresu BHP Powinien zapoznać pracownika z: • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy, • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki • metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach Czas trwania: dla pracowników administracyjno-biurowych nie może być krótszy niż 2h. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 30. 30. SZKOLENIE OKRESOWE Regulacje prawne – Szkolenia z zakresu BHP Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi w tym zakresie.
 31. 31. Regulacje prawne – Profilaktyczna ochrona zdrowia Badania Lekarskie Ciągła kontrola ryzyka zawodowego PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA
 32. 32. Regulacje prawne – Profilaktyczna ochrona zdrowia BADANIA LEKARSKIE PROFILAKTYCZNE SANITARNE • Wstępne • Okresowe • Kontrolne  Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie przedstawił aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.  Badania lekarskie przeprowadzane są na koszt pracodawcy (okresowe i kontrolne w miarę możliwości w godzinach pracy).  Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługuje mu zwrot kosztów podróży.
 33. 33. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY
 34. 34. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY – PODZIAŁ ZAGROŻEŃ Niebezpieczne (urazowe) UciążliweSzkodliwe
 35. 35. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY – PODZIAŁ ZAGROŻEŃ Czynniki szkodliwe i uciążliwe FIZYCZNE CHEMICZNE PSYCHO- FIZYCZNE BIOLOGICZNE
 36. 36. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY – PODZIAŁ ZAGROŻEŃ CZYNNIKI FIZYCZNE • HAŁAS • WIBRACJE • MIKROKLIMAT • PYŁY PRZEMYSŁOWE • PROMIENIOWANIE
 37. 37. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY – PODZIAŁ ZAGROŻEŃ CZYNNIKI CHEMICZNE Substancje chemiczne są to pierwiastki chemiczne i ich związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, ze wszystkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości lub rozpuszczalnikami, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji, i wszystkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu produkcyjnego. Preparaty chemiczne są to mieszaniny lub roztwory składające się co najmniej z dwóch substancji.
 38. 38. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY – PODZIAŁ ZAGROŻEŃ CZYNNIKI BIOLOGICZNE • Mikroorganizmy roślinne i zwierzęce • Makroorganizmy roślinne i zwierzęce CZYNNIKI PSYCHOFIZYCZNE  obciążenie fizyczne • statyczne • dynamiczne  obciążenie nerwowo-psychiczne • obciążenie umysłu • niedociążenie lub przeciążenie precyzyjne • obciążenie emocjonalne
 39. 39. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY – ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ Zagrożenia przy wykonywaniu pracy biurowej wynikają najczęściej: Ze sposobu oświetlenia miejsca prac Z pracy przy komputerze Z monotonii pracy Ze stresu w pracy Z obciążeń fizycznych
 40. 40. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY – ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ Praca w pozycji siedzącej Obciążenie mięśniowo- szkieletowe Wymuszona pozycja ciała Bardzo często długotrwała praca w pozycji siedzącej, a zwłaszcza w niewłaściwej pozycji ciała może powodować poważne dolegliwości bólowe, a w dłuższym okresie zmiany zwyrodnieniowe stawów, zwłaszcza kręgosłupa. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom pracy siedzącej, należy zadbać, żeby stanowisko pracy było wyposażone w: • odpowiednie siedzisko • biurko odpowiedniej konstrukcji • dodatkowo w podnóżek
 41. 41. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY – ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ MONOTONIA Monotonia spowodowana jest brakiem lub jednostajnością bodźców oraz niezmiennością sytuacji. Najczęściej występuje w stanach bezczynności, oczekiwania, np. obserwacji wskaźników monitora. Najlepszym sposobem eliminacji zagrożeń i uciążliwości związanych z monotonią jest analiza toku pracy oraz wprowadzenie:  rotacji na stanowiskach pracy  urozmaicenia wykonywanych zadań  przerw w pracy  w czasie przerwy czynności wymagającej aktywności fizycznej
 42. 42. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY – PRĄD ELEKTRYCZNY Przyczyny zagrożeń niesprawna instalacja elektryczna, niesprawne urządzenia elektryczne, brak okresowych pomiarów skuteczności przeciwporażeniowej. Sposoby uniknięcia ryzyka wykonywanie okresowych badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, obsługiwanie urządzeń zgodnie z instrukcją bhp, zgłaszanie usterek, używanie sprawnych technicznie urządzeń. PRĄD ELEKTRYCZNY
 43. 43. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY – URZĄDZENIA TECHNICZNE Jednym z zagrożeń na które narażeni są pracownicy administracyjno-biurowi są czynności związane z korzystania maszyn i urządzeń technicznych. Wszystkie urządzenia powinny zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz uwzględniały zasady ergonomii. Każda maszyna spełniające stawiane wymagania, wyprodukowana po 1.05.2004r musi być oznaczona znakiem Wszystkie maszyny powinny być wyposażone w INSTRUKCJĘ OBSŁUGI oraz powinny być wyposażone w odpowiednie osłony i urządzenia chroniące przed strefami niebezpiecznymi. Wszystkie urządzenia powinny być poddawane kontrolom wstępnym i okresowym, aby w pełni zapewnić ich bezpieczne użytkowanie. URZĄDZENIA TECHNICZNE
 44. 44. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY – TRANSPORT RĘCZNY GŁÓWNE ZASADY TRANSPORTU RĘCZNEGO  przemieszczane przedmioty należy przenosić jak najbliżej ciała  nie wolno przemieszczać przedmiotów jeżeli ciało pracownika znajduje się w niestabilnej pozycji  przedmiot przemieszczany ręcznie nie powinien ograniczać pola widzenia pracownika  pochylenie tułowia pracownika nie powinno przekraczać 450
 45. 45. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY – TRANSPORT RĘCZNY NORMY TRANSPORTU RĘCZNEGO STAŁA DORYWCZA STAŁA DORYWCZA MĘŻCZYŹNI KOBIETY
 46. 46. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY – TRANSPORT RĘCZNY NORMY TRANSPORTU RĘCZNEGO DLA KOBIET W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA Praca Stała Praca Dorywcza Praca dorywcza - to ręczne przemieszczanie przedmiotów lub ładunków nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę.
 47. 47. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY – TRANSPORT RĘCZNY Przyczyny zagrożeń przekraczanie norm podnoszenia i przenoszenia towarów, przeciążenie układu ruchu, niewłaściwy sposób wykonywania prac transportowych. ŹLE Sposoby uniknięcia zagrożeń przestrzeganie norm bhp dotyczących ręcznego podnoszenia i przenoszenia towarów, wykonywanie prac zgodnie z zasadami i instrukcjami bhp. DOBRZE
 48. 48. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY – POŚLIZGNIĘCIA I UPADKI POŚLIZGNIĘCIA I UPADKI Przyczyny zagrożeń pozostawione przedmioty na drodze przemieszczania się niezachowanie wymaganej ostrożności pośpiech.  śliska, mokra, nierówna lub zabrudzona nawierzchnia posadzki, brak oznaczenia krawędzi schodów i uskoków, brak poręczy przy schodach lub nieskorzystanie z niej podczas schodzenia/wchodzenia Sposoby uniknięcia ryzyka  utrzymanie należytej czystości posadzki,  prawidłowe oznakowanie krawędzi rampy, schodów i uskoków,  przestrzeganie procedur transportu i składowania  zachowanie ostrożności w trakcie przemieszczania się
 49. 49. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Środki ochrony indywidualnej to zarówno środki przeznaczone do noszenia lub używania przez pracownika w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie podczas pracy, jak również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.
 50. 50. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ GRUPY ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ  odzież ochronna (np. płaszcze, kombinezony, fartuchy)  ochrony rąk (np. rękawice elektroizolacyjne, antyelektrostatyczne)  ochrony nóg (np. obuwie całogumowe chroniące przed czynnikami chemicznymi)  ochrony oczu i twarzy (np. okulary ochronne, przyłbice spawalnicze)  ochrony głowy (np. hełmy ochronne)  ochrony słuchu (np. nauszniki przeciwhałasowe)  sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości (np. uprząż, podzespoły łącząco- amortyzujące)  ochrony układu oddechowego (np. aparaty wężowe świeżego powietrza, aparaty powietrzne butlowe)
 51. 51. ORGANIZACJA STANOWISKA ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
 52. 52. OCENA WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU WYPOSAŻONYM W MONITOR EKRANOWY Istotnym elementem wiążącym się bezpośrednio z analizą i oceną zagrożeń jest ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić taką ocenę w aspekcie: • organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia w sposób zapewniający spełnienie wymagań bhp, • stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, • obciążenia narządów wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego, • obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem, • obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy. ORGANIZACJA STANOWISKA ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
 53. 53. ORGANIZACJA STANOWISKAADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO POMIESZCZENIA PRACY W pomieszczeniach biurowych na jednego pracownika powinny przypadać 2m2 Wolnej powierzchni podłogi – tzn. niezajętej przez sprzęt i meble Pomieszczenia biurowe, w których nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, powinny mieć wysokość minimum 3 m Jeżeli w jednym pomieszczeniu przebywa nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej po 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia, wymagana minimalna wysokość pomieszczenia biurowego to 2,5 m. Jeżeli w pomieszczeniu biurowym pracuje tylko 1 osoba, powierzchnia takiego pomieszczenia nie może być mniejsza niż 6 m2 Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy biurowej powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia.
 54. 54. ORGANIZACJA STANOWISKAADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO OŚWIETLENIE STANOWISKA PRACY Wszystkie pomieszczenia pracy powinny być oświetlone światłem:  sztucznym  naturalnym Oświetlenie miejsc pracy z monitorami ekranowymi powinno być właściwe dla wszystkich rodzajów zadań wykonywanych na stanowisku pracy, np.: biurowa praca ciągła - Natężenie światła 500 lx średnio trudna praca i średnio długotrwałe pisanie lub czytanie – natężenie oświetlenia 300–750 lx długotrwałe prace korektorskie, rysowanie – natężenie światła 500–1000 lx trudne i długotrwałe pisanie – natężenie światła ponad 1000 lx
 55. 55. ORGANIZACJA STANOWISKAADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO TEMPERATRURA I WILGOTNOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU PRACY BIUROWEJ Temperatura w pomieszczeniach biurowych nie może być niższa niż 18 C. Optymalne warunki wilgotności względnej powietrza, zależne w dużym stopniu od temperatury otoczenia, wynoszą 50–60%. W przypadku pomieszczeń przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi nie powinna być mniejsza niż 40%.
 56. 56. ORGANIZACJA STANOWISKAADMINISTRACYJNO- BIUROWEGO ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY Z MONITOREM EKRANOWYM
 57. 57. ORGANIZACJA STANOWISKAADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO Szerokość i głębokość biurka - biurko musi mieć wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska i wykonywania czynności związanych z rodzajem pracy. Powierzchnia biurka musi pozwalać na ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika – w zasięgu jego kończyn górnych – bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji. Wysokość stołu powinna być taka, aby zapewniała: • odpowiedni kąt obserwacji ekranu monitora w zakresie 20 –50 w dół, przy czym górna krawędź ekranu monitora nie powinna znajdować się powyżej oczu pracownika • naturalne położenie kończyn górnych przy obsłudze klawiatury, z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem; łokcie należy trzymać przy sobie lub oprzeć o poręcze fotela, aby nie obciążać dodatkowo pleców • odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu.
 58. 58. ORGANIZACJA STANOWISKAADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać: • dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kołkami jezdnymi • wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów • podłokietniki • możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 • wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych • regulację wysokości siedziska w zakresie 40–50 cm (licząc od podłogi) • regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5 do przodu i 30 do tyłu.
 59. 59. Monitor ekranowy – podstawowe wymagania ORGANIZACJA STANOWISKAADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO  znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne,  obraz powinien być stabilny, bez tętnienia itp.,  jaskrawość i kontrast znaków na ekranie powinny być łatwe do regulowania,  regulacja ustawień powinna umożliwiać pochylenie ekranu co najmniej 20o do tyłu i 5o do przodu oraz obrót wokół własnej osi co najmniej o 120o – po 60o w obie strony,  ekran powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr,  Ustawienie ekranu względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicia światła.
 60. 60. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU
 61. 61. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU Nagłość zdarzenia Uraz lub śmierćZwiązek z pracą Przyczyna zewnętrzna
 62. 62. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU RODZAJE WYPADKÓW ŚMIERTELNY CIĘŻKI INDYWIDUALNY ZBIOROWY
 63. 63. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU Obowiązki pracodawcy i pracownika w razie wypadku przy pracy  podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,  zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,  ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom,  systematycznie analizować przyczyny wypadku
 64. 64.  Pracownik, który uległ wypadkowi - jeżeli stan zdrowia mu na to pozwala, powinien niezwłocznie poinformować o zdarzeniu osobę przełożoną.  Kierownik jednostki organizacyjnej niezwłocznie ma obowiązek zgłosić zdarzenie do Działu BHP Obowiązki pracownika w razie wypadku przy pracy POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU
 65. 65. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY 1. Zasiłek chorobowy 2. Świadczenie rehabilitacyjne 3. Jednorazowe odszkodowanie 4. Renta szkoleniowa 5. Zasiłek wyrównawczy 24 miesiące 6. Renta z tytułu niezdolności do pracy 7. Dodatek pielęgnacyjny 8. Renta rodzinna
 66. 66. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU WYPADKI W DRODZE DO/Z PRACY Dom Praca Droga do pracy lub z pracy była drogą najkrótszą i nie została przerwana Droga nie była najkrótsza, ale ze względów komunikacyjnych dla pracownika najdogodniejsza Nagłość Przyczyna zewnętrzna Związek Wypadek w drodze do/z pracy
 67. 67. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU W DRODZE Z/DO PRACY 1. Zasiłek chorobowy 2. Świadczenie rehabilitacyjne 3. Renta z tytułu niezdolności do pracy 4. Renta rodzinna
 68. 68. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 69. 69. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - niekontrolowany proces palenia się, w miejscu do tego nie przeznaczonym Warunkiem zapoczątkowania i przebiegu procesu jakim jest pożar jest istnienie czworokąta spalania:  materiał palny  utleniacz  ciepło  skomplikowane reakcje łańcuchowe (wolne rodniki)
 70. 70. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POSTĘPOWANIE W RAZIE POŻARU  Pracodawca ma obowiązek ustalenia w zakładzie pracy postępowania na wypadek pożaru w formie instrukcji  Instrukcje powinny być umieszczone w widocznych i dostępnych miejscach i powinny zawierać opis: → organizacji ewakuacji → zasady gaszenia pożaru → zasady postępowania do czasu przybycia straży pożarnej → wykaz telefonów alarmowych
 71. 71. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ALARMOWANIE 1. Gdzie się pali? 2. Co się pali? 3. Czy jest zagrożenie życia 4. Dane osoby informującej o pożarze
 72. 72. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ALARMOWANIE Każdy, kto zauważy zagrożenie lub uzyska informację o zagrożeniu zobowiązany jest zachować spokój, nie dopuszczać do paniki i natychmiast powinien zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia. Uwaga!!! Po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyspozytora, odłożyć słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne potwierdzenie informacji przez przyjmującego zgłoszenie.
 73. 73. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ewakuacja to zorganizowane przemieszczenie ludzi, czasem wraz z dobytkiem, z miejsca, w którym występuje zagrożenie, na obszar bezpieczny EWAKUACJA Z każdego pomieszczenia w obiekcie w którym mogą przebywać ludzie powinna być zapewniona możliwość szybkiej i bezpiecznej ewakuacji na zewnątrz budynku. W tym celu należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne prowadzące do wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz obiektu.
 74. 74. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - EWAKUACJA W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:  dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę  przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji  zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób ZNAKI EWAKUACYJNE
 75. 75. PODZIAŁ POŻARÓW OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 76. 76. Podział środków gaśniczych Woda Piany gaśnicze Proszki gaśnicze Gazy gaśnicze PODZIAŁ ŚRODKÓW GAŚNICZYCH OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 77. 77. OBSŁUGA I BUDOWA GAŚNICY OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 78. 78. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PODSTAWOWE ZASADY GASZENIA POŻARÓW 1. Podchodzić do pożaru zgodnie z kierunkiem wiatru 2. Strumień śrdoak gaśniczego kierować na źródło ognia 3. Płonącą, cieknącą z góry ciecz gasić kierując strumień gaśniczy od góry do dołu 4. Powierzchnie pionowe gasić od dołu do góry 5. W przypadku gaszenia pożaru większą liczbą gaśnic, należy zastosować je jednocześnie 6. Po ugaszeniu pożaru dopilnować, aby nie doszło do wtórnego zapłonu 7. Gaśnice po użyciu odesłać do działu BHP
 79. 79. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zasady rozmieszczania sprzętu gaśniczego Sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych, widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń W obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy rozmieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli istniejące warunki na to pozwalają Odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m Do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m Sprzęt należy umieszczać w miejscach nienarażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła.
 80. 80. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
 81. 81. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA WYMAGANIA PRAWNE Zgodnie z artykułem 162 Kodeksu Karnego 1 . Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2 . Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu, albo w warunkach, w których możliwa jest natychmiastowa pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej
 82. 82. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – WYMAGANIA PRAWNE Ustaw Kodeks pracy Art. 2071. 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o: 1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, 2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt. 1, 3) pracownikach wyznaczonych do: a) udzielania pierwszej pomocy, b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2. Informacja o pracownikach, o których mowa w 1 pkt. 3, obejmuje: 1) imię i nazwisko, 2) miejsce wykonywania pracy, 3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej. OBOWIĄZKI PRACODAWCY
 83. 83. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – WYMAGANIA PRAWNE Ustawa Kodeks pracy Art. 2091. 1. Pracodawca jest obowiązany: 1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 2) wyznaczyć pracowników do: a) udzielania pierwszej pomocy, b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej. 2. Działania, o których mowa w 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. 3. Liczba pracowników, o których mowa w 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.
 84. 84. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA ŁAŃCUCH RATOWNICZY Świadek wypadku Pogotowie Ratunkowe Szpital ŁAŃCUCH RATOWNICZY
 85. 85. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA  czyli zachowanie następującej kolejności działań na miejscu wypadku: 1) ocena sytuacji (zorientowanie się, co się stało, ilu jest poszkodowanych i jak ciężko rannych), 2) wezwanie pomocy profesjonalnej, 3) zabezpieczenie miejsca wypadku, 4) prowadzenie działań ratujących i podtrzymujących funkcje życiowe osób poszkodowanych (BLS), 5) profesjonalna pomoc, przywrócenie i stabilizacja funkcji życiowych, z zastosowaniem sprzętu ratunkowego i leków (ALS), 6) transport do szpitali zabezpieczonych i stabilnych poszkodowanych w celu kontynuowania działań diagnostycznych i leczniczych.
 86. 86. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA MIEJSCE ZDARZENIA Przed podejściem do poszkodowanego należy:  ocenić miejsce zdarzenia pod kątem zagrożeń dla ratownika,  zabezpieczyć miejsce wypadku, które ma na celu ochronę zarówno poszkodowanego, ratownika, jak i osób trzecich  w razie potrzeby wezwać specjalistyczne służby ratownicze PAMIĘTAJ!!! Priorytetem jest bezpieczeństwo ratownika. W drugiej kolejności bezpieczeństwo poszkodowanego
 87. 87. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA WZYWANIE POMOCY GDZIE CO KTO Gdzie doszło do wypadku, dokładne dane: miasto, ulica, numer domu, piętro, nr drogi, punkty charakterystyczne Co się stało: Rodzaj wypadku, ilość osób poszkodowanych, stan zdrowia poszkodowanych Kto zgłasza: Numer telefonu, dane osobowe
 88. 88. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA OCENA PRZYTOMNOŚCI NIE REAGUJEREAGUJE WOŁAĆ O POMOC UDROŻNIĆ DROGI ODDECHOWE SPRAWDZIĆ ODDECH ODDECH NIEPRAWIDŁOWY ZADZWONIĆ POD NUMER 112 LUB 998 30 UŚCISKÓW KLATKI PIERSIOWEJ 2 ODDECHY RATOWNICZE 30 UCIŚNIĘĆ KLATKI PIERSIOWEJ ODDECH PRAWIDŁOWY POZYCJA BOCZNA WYWIAD Z POSZKODOWANYM ZADZWONIĆ POD NUMER 112 LUB 998 SCHEMAT UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
 89. 89. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA UDROŻENIENIE DRÓG ODDECHOWYCH 1. Odgięcie głowy i uniesienie żuchwy: - Umieść jedną rękę na czole poszkodowanego i delikatnie odegnij jego głowę do tyłu. 2. Opuszki palców drugiej ręki umieść na żuchwie w celu udrożnienia dróg oddechowych. 1 2
 90. 90. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA OCENA ODDECHU POSZKODOWANEGO Ocena oddechu poszkodowanego powinna trwać 10 sekund. Oddech ocenia się poprzez: Czucie – wyczuwanie na twarzy oddechu poszkodowanego Słuch – próba usłyszenia oddechu poszkodowanego Wzrok – kontrola klatki piersiowej
 91. 91. POSZKODOWANY PRZYTOMNY Gdy poszkodowany jest przytomny przeprowadzamy z nim wywiad ratowniczy SAMPLE: S – Symptomy, objawy A – Alergie, czy poszkodowany jest na coś uczulony M – Medykamenty, czy poszkodowany bierze jakieś leki P – Przebyte choroby L – Lunch, kiedy i co poszkodowany jadł ostatnio E – Ewentualnie co doprowadziło do urazu lub zachorowania PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
 92. 92. POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY Z PRAWIDŁOWYM ODDECHEM Pozycja boczna ustalona 1 2 43 PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
 93. 93. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY BEZ ODDECHU RKO – Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa - zespół zabiegów, których zadaniem lub skutkiem jest przywrócenie podstawowych funkcji życiowych, tj. co najmniej krążenia krwi i oddychania
 94. 94. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA NAJCZĘŚCIEJ SPOTKANE URAZY I ZAGROŻENIA ŻYCIA ZACHŁYŚNIĘCIE / ZADŁAWIENIE OMDLENIE PADACZKA KRWOTOK ZRANIENIE ZŁAMANIE, ZWICHNIĘCIE OPARZENIE PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
 95. 95. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W przypadku urazu kości – stabilizuj miejsce urazu łącznie ze stawem powyżej oraz poniżej złamanej kości Wezwij pomoc medyczną W przypadku stawu – usztywnij staw i sąsiadujące z nim kości Przy złamaniu otwartym, ranę zabezpiecz jałowym opatrunkiem ZŁAMANIE / ZWICHNIĘCIE
 96. 96. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA ZRANIENIE Przemyj ranę wodą utlenioną Zabezpiecz zranione miejsce plastrem z opatrunkiem lub gazą jałową W przypadku przemoknięcia opatrunku nie zdejmuj przesiąkniętego opatrunku tylko dołóż kolejną warstwę materiału chłonącego i zamocuj bandażem Nie usuwaj ciał obcych tkwiących w ranie – ustabilizuj je przed przemieszczaniem się Ułóż poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej (płasko na plecach, nogi uniesione do góry), aby zapobiec rozwijaniu się wstrząsu pourazowego
 97. 97. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA KRWOTOK Odsłoń miejsce zranienia Przyłóż do rany jałową gazę Załóż opatrunek uciskowy tamujący krwawienie (Opaskę uciskową zakładaj tylko w razie krwawienia zagrażającego życiu) Przy obfitym krwawieniu ułóż poszkodowanego w pozycji leżącej Wezwij pomoc medyczną
 98. 98. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA PADACZKA  Chroń głowę poszkodowanego przed urazami podkładając dłonie  Wezwij pomoc medyczną  Nie przytrzymuj ciała chorego w czasie drgawek  Nie podawaj leków i nie wkładaj żadnych przedmiotów do ust  Po ustąpieniu ataku nie pozostawiaj chorego bez opieki  Kontroluj oznaki życia (oddech)  Jeśli poszkodowany nie odzyskuje świadomości ułóż go w pozycji bezpiecznej
 99. 99. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA OMDLENIE  Sprawdź oznaki życia (oddech)  Zapewnij dostęp świeżego powietrza  Poluzuj kołnierzyk, krawat  Jeśli poszkodowany nie odzyskał świadomości, ułóż go w pozycji bezpiecznej i wezwij pomoc medyczną  Sprawdzaj oddech, co 1 min.
 100. 100. ZACHŁYŚNIĘCIA / ZADŁAWIENIA Nakłaniaj poszkodowanego do kaszlu Wykonaj 5 uderzeń w okolicę między łopatkową naprzemiennie z 5 uciskami nadbrzusza UWAGA!!! Nie stosuj uciskania nadbrzusza u dzieci poniżej 1 roku życia. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
 101. 101. PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA  Zabezpiecz miejsce przed dostępem innych osób  Nie dotykając poszkodowanego odetnij źródło prądu  Sprawdź oznaki życia (oddech)  Jeśli poszkodowany jest przytomny załóż opatrunek na oparzone miejsce  W razie konieczności zastosuj resuscytację krążeniowo oddechową  Wezwij pomoc medyczną
 102. 102. OPARZENIA PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA  jak najszybciej schłódź oparzone miejsce przez minimum 15 minut,  w trakcie schładzania usuń odzież poprzez rozcięcie, a także usuń pierścionki, kolczyki, itp.,  po zakończeniu schładzania rany oparzeniowej osłoń ranę opatrunkiem jałowym, UWAGA! W cięższych przypadkach (rozległe oparzenie, objawy wstrząsu) natychmiast powiadom pogotowie ratunkowe.
 103. 103. STOPNIE OPARZEŃ PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA objawem jest zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk i uczucie pieczenia, na zaczerwienionej i obrzękniętej skórze pojawiają się pęcherze z żółtawym płynem surowiczym, towarzyszy temu ostry ból. niebolesny, cechuje się martwicą całej grubości skóry, a także uszkodzeniem tkanek położonych głębiej (mięśnie, ścięgna). Skrajną postacią oparzenia jest zwęglenie tkanek.
 104. 104. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

×