Bozp školenie zamestnancov nove

3,858 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,858
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
138
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bozp školenie zamestnancov nove

 1. 1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 2. 2. PRÁVNY RÁMEC  Ústava SR  Zákonník práce – zákon č. 311/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov  Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov  Súvisiace právne predpisy - Vykonávacie vyhlášky a nariadenia vlády
 3. 3. Základné povinnosti zamestnanca Aké sú základné povinnosti zamestnanca?  pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi,  byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času,  dodrţiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený,  dodrţiavať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , zásady bezpečnej práce, zásady bezpečného správania sa na pracovisku,  vykonávať práce, obsluhovať a pouţívať pracovné prostriedky, materiály, nebezpečné látky a ostatné prostriedky v súlade: s návodom na používanie, s ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený s poznatkami, ktoré sú súčasťou vedomostí a zručností v rámci získanej odbornej spôsobilosti,  obsluhovať a pouţívať pracovné prostriedky, len ak má na ich obsluhu a vykonávanie osvedčenie alebo preukaz a ak ho zamestnávateľ poverí touto obsluhou  náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky a svojvoľne ich nemeniť  používať určeným spôsobom pridelené ochranné pracovné prostriedky  dodrţiavať zákaz vstupovať do priestorov, zdrţiavať sa v priestore, v ktorom by mohlo prísť k ohrozeniu zdravia alebo života
 4. 4. Základné povinnosti zamestnancov Aké sú základné povinnosti zamestnanca? - pokračovanie  zúčastňovať sa na oboznamovaní a inom vzdelávaní zabezpečovanom zamestnávateľom v záujme BOZP a podrobiť sa overovaniu vedomostí  podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci,  oznamovať bez zbytočného odkladu vedúcemu zamestnancovi alebo podľa potreby bezpečnostnému technikovi, zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť , príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru tie nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a váţne ohrozenie ţivota alebo zdravia, a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní  nepoţívať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky na pracovisku a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, prichádzať pod ich vplyvom do práce  podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok  dodrţiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách.
 5. 5. PRACOVNÝ ÚRAZ, iný úraz, závaţný pracovný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť SÚVISLOSŤ MEDZI ŠKODOU A PLNENÍM PRACOVNÝCH ÚLOH  Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov mechanických, chemických a pod. Plnenie pracovných úloh je výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa a činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty. V priamej súvislosti s plnením pracovných úloh sú úkony potrebné na výkon práce /napr. zabezpečenie materiálu, údržba stroja,.../a úkony počas práce zvyčajné /napr. návšteva sociálneho zariadenia/ alebo potrebné pred začiatkom práce alebo po jej skončení /napr. prezlečenie zamestnanca/.
 6. 6. SÚVISLOSŤ MEDZI ŠKODOU A PLNENÍM PRACOVNÝCH ÚLOH pokračovanie Takými úkonmi nie je cesta do zamestnania a späť, stravovanie, ošetrenie alebo vyšetrenie v zdravotníckom zariadení, ani cesta na ne a späť. Vyšetrenie v zdravotníckom zariadení vykonávané na príkaz zamestnávateľa alebo ošetrenie pri prvej pomoci, účasť na vzdelávaní vrátane školení, na ktorých sa zamestnanec zúčastňuje na príkaz zamestnávateľa a cesta na ne a späť sú úkony v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh. Ako pracovný úraz sa posudzuje aj úraz, ktorý zamestnanec utrpel pre plnenie pracovných úloh /napr. presun z jedného pracoviska na druhé/.
 7. 7. SÚVISLOSŤ MEDZI ŠKODOU A PLNENÍM PRACOVNÝCH ÚLOH - pokračovanie  O pracovný úraz nemôţe ísť, ak k úrazu dôjde v čase, keď zamestnanec neplní pracovnú úlohu, ani nevykonáva činnosť, ktorá je v priamej súvislosti s plnením pracovných povinností.  Pri pracovnom úraze nemôže stačiť iba samo pripustenie možnosti zhoršenia zdravotného stavu zamestnanca v dôsledku úrazového deja ale vţdy musí byť preukázaná príčinná súvislosť medzi poškodením zdravia a úrazovým dejom.
 8. 8. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom Za škodu spôsobenú zamestnancovi pracovným úrazom zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere samozrejme za predpokladu, že k nemu došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s týmto plnením. Zamestnávateľ sa tejto zodpovednosti môţe zbaviť a to celkom alebo z časti v prípadoch uvedených v Zákonníku práce. Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti celkom, ak sa preukáţe, že jedinou príčinou škody bola skutočnosť, že škodu si spôsobil postihnutý zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť.
 9. 9. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom - pokračovanie Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti sčasti, ak sa preukáţe, ţe: 1. postihnutý zamestnanec porušil svojím zavinením právne predpisy alebo ostatné predpisy alebo pokyny na zaistenie BOZP, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a že toto porušenie bolo jednou z príčin škody, 2. jednou z príčin škody bolo, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, 3. zamestnancovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania sa tak, že je zrejmé, že hoci neporušil právne predpisy alebo ostatné predpisy alebo pokyny na zaistenie BOZP alebo osobitné predpisy, konal ľahkomyseľne a musel si pritom byť vzhľadom na svoju kvalifikáciu a skúsenosti vedomý, že si môže privodiť ujmu na zdraví.
 10. 10. ZÁKON O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI
 11. 11. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom; zohľadňovať pritom skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky, zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
 12. 12. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA - pokračovanie zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov, zabezpečovať potrebnú údrţbu a opravy, zabezpečovať, aby fyzikálne faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaţ a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov, odstraňovať nebezpečenstvá a ohrozenia a tam, kde to podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov nie je moţné, plánovať a vykonávať opatrenia na ich odstránenie alebo obmedzenie,
 13. 13. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA - pokračovanie určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouţívať, písomne vypracovať , pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti BOZP, a program realizácie tejto koncepcie, ktorý obsahuje najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania; vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 14. 14. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA - pokračovanie vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk: - zakázaných tehotným ženám, matkám do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, - spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy … - zakázaných mladistvým zamestnancom viesť a uschovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci – 5 rokov, zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti a na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov,
 15. 15. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA - pokračovanie zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok v pravidelných intervaloch s ohľadom na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku pracovnou zdravotnou sluţbou, a tieţ vtedy, ak o to zamestnanec poţiada, dbať na zaistenie BOZP pri práci u - zamestnancov na odlúčených pracoviskách - zamestnancov, ktorí pracujú na pracovisku sami - osobitných skupín zamestnancov /mladiství, tehotné ženy, .../ poskytovať zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 16. 16. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA - pokračovanie  vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari a zabezpečiť dodrţiavanie tohto zákazu ako aj zákazu fajčenia na pracoviskách  Na zaistenie BOZP je zamestnávateľ povinný písomne informovať preventívne a ochranné sluţby o zamestnávaní zamestnanca na určitú dobu a o zamestnávaní zamestnanca k nemu dočasne prideleného podľa osobitného predpisu  Povinnosť zamestnávateľa starať sa o bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré sú s jeho vedomím v jeho priestoroch a na jeho pracoviskách  Úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o BOZP sú povinní: zabezpečovať vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcií. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností.
 17. 17. KONTROLNÁ ČINNOSŤ       Povinnosťou zamestnávateľa je : sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie predpisov a zásad na zaistenie BOZP odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou Čo kontrolovať? stav BOZP a bezpečnosti technických zariadení požitie alkoholu, omamných látok, psychotropných látok, zákaz fajčenia dodržiavanie BOZP na odlúčenom pracovisku, osobné ochranné pracovné prostriedky, ochranné zariadenia.
 18. 18. PRÁVA A POVINNOSTI ZAMESTNANCOV Práva:  prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky BOZP  odmietnuť vykonať prácu, opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva , že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie alebo zdravie iných osôb. Povinnosti:  dodrţiavať predpisy a zásady na zaistenie BOZP  spolupracovať so zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov  vykonávať práce, obsluhovať, používať prostriedky, materiály v súlade s návodom, poznatkami, oprávneniami  náležite pouţívať bezpečnostné a ochranné zariadenia, osobné ochranné pracovné prostriedky  dodrţiavať zákazy (zákaz vstupu do priestorov s označením „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“, zákaz požívania alkoholu na pracovisku, zákaz fajčenia)  podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam, vyšetreniam  zúčastňovať sa na rekondičných pobytoch, na oboznamovaní  oznamovať bez zbytočného odkladu vedúcemu zamestnancovi alebo BT (ABT), ZZ, príslušnému IP nedostatky
 19. 19. PRACOVNÝ ÚRAZ, INÝ ÚRAZ, CHOROBA Z POVOLANIA, NEBEZPEČNÁ UDALOSŤ A ZÁVAŢNÁ PRIEMYSELNÁ HAVÁRIA 1. Ak zamestnanec utrpel pracovný úraz na pracovisku je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi: o o o o vznik pracovného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav vznik iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa vznik nebezpečnej udalosti vznik bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie 2. Povinnosť oznámiť uvedené skutočnosti má aj zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá bola svedkom vzniku týchto skutočností. 3. Ak utrpel zamestnanec pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa, tento zamestnávateľ je povinný:  splniť oznamovaciu povinnosť (voči zamestnávateľovi poškodeného zamestnanca), zistiť príčinu vzniku úrazu, spísať a zaslať podklad pre záznam o RPÚ a tento zaslať zamestnávateľovi zamestnanca, prijať a vykonať opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu PÚ.   
 20. 20. PRACOVNÝ ÚRAZ, INÝ ÚRAZ, CHOROBA Z POVOLANIA, NEBEZPEČNÁ UDALOSŤ A ZÁVAŢNÁ PRIEMYSELNÁ HAVÁRIA Zamestnávateľ je povinný:  viesť evidenciu pracovných úrazov, iných ako pracovných úrazov a nebezpečných udalostí, priznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania,  zaslať Inšpektorátu práce alebo orgánu dozoru:  záznam o registrovanom pracovnom úraze – do 8 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel,  správu o prijatých a vykonaných opatreniach – závažný pracovný úraz – do 30 dní, keď sa o tomto úraze dozvedel,  doručiť zamestnancovi, ktorý utrpel úraz, resp. pozostalým záznam o registrovanom pracovnom úraze,  uchovávať záznam o RPÚ 10 rokov.
 21. 21. EVIDENCIA A REGISTRÁCIA PRACOVNÝCH ÚRAZOV - právne predpisy súvisiace s pracovným úrazom - Vyhláška MZ SR č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania Vyhláška MPSVaR SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (odškodňovanie pracovných úrazov) Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaţenie spoločenského uplatnenia
 22. 22. SPOLUPRÁCA ZAMESTNÁVATEĽOV  spolupráca pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie BOZP, koordinácia činností a vzájomná informovanosť → súčasť uzavretých zmlúv  vzájomná informovanosť o moţných ohrozeniach, preventívnych opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie poţiarov, na vykonávanie záchranných prác a na evakuáciu (zamestnanci a ZZ)  dohoda zamestnávateľa vykonávajúceho montážne, opravárenské, stavebné a iné práce a objednávateľa prác o zabezpečení a vybavení pracoviska na bezpečný výkon práce
 23. 23. PREVENTÍVNE A OCHRANNÉ SLUŢBY Odborné sluţby poskytované zamestnávateľovi:    vlastní zamestnanci, resp. dodávateľským spôsobom bezpečnostnotechnická služba a pracovná zdravotná služba – 1x do roka spoločná previerka dodávateľsky môže vykonávať fyzická osoba (podnikateľ) alebo právnická osoba:  bezpečnostnotechnickú službu na základe oprávnenia vydaného NIP  pracovnú zdravotnú službu na základe oprávnenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR
 24. 24. ROZSAH INŠPEKCIE PRÁCE dozor nad dodrţiavaním: 1. pracovnoprávnych predpisov, 2. právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia, 3. právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, 4. záväzkov, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv. vyvodzovanie zodpovednosti poskytovanie bezplatného poradenstva
 25. 25. SPRÁVNE DELIKTY Inšpektorát práce je oprávnený uloţiť pokutu • zamestnávateľovi aţ do 33 000 € • fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie zamestnávateľom aţ do 33 000 € • vedúcim zamestnancom a štatutárnym orgánom aţ do štvornásobku ich priemerného mesačného zárobku za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o inšpekcii práce, pracovnoprávnych predpisov a predpisov na zaistenie BOZP • fyzickej alebo právnickej osobe za výkon činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo bez povolenia aţ do 33 000 €
 26. 26. PORIADKOVÉ POKUTY Inšpektorát práce môţe uloţiť poriadkovú pokutu: • zamestnancom, • osobám oprávneným robiť právne úkony za zamestnávateľa, • fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, • fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa, ktorí v určenej lehote nesplnili uložené povinnosti, bezodkladne neohlásili vznik závažného pracovného úrazu, závažnej priemyselnej havárie, choroby z povolania a ktorí maria výkon inšpekcie práce vo výške od 65 € aţ do 650 €
 27. 27. Vykonávacie predpisy - nariadenia vlády  Poţiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami  Ergonómia a cvičenia pri práci s PC - príloha samostatná prezentácia v prílohe materiálu ku školeniu BOZP
 28. 28. Vykonávacie predpisy - nariadenia vlády pokračovanie  Požiadavky na pracovné prostredie  pracovisko riešené tak, aby poskytovalo dostatok priestoru vhodne umiestnené osvetlenie a intenzita umelého osvetlenia bez rušivého jasu a svetelného odrazu vhodná teplota , ktorá sa musí prispôsobiť charakteru činnosti zamestnanca primeraná vlhkosť ovzdušia nerušivý hluk pracovného prostredia  Požiadavky na pracovisko        podlahy rovné, nešmykľavé, pevné, bez hrboľov a dier zabezpečené a označené únikové cesty nútené vetranie v prevádzkyschopnom stave
 29. 29. Vykonávacie predpisy - nariadenia vlády pokračovanie Požiadavky pri ručnej manipulácii s bremenami Smerné hmotnostné hodnoty oboma rukami zdvíhaných a prenášaných bremien pri priaznivých podmienkach        ŽENY OD 18 DO 50 ROKOV TEHOTNÉ ŽENY ŽENY OD 50 ROKOV MUŽI MUŽI MUŽI MUŽI OD OD OD OD 18 30 40 50 DO DO DO DO 29 39 49 60 ROKOV ROKOV ROKOV ROKOV do 15 KG do 5 KG do 10 KG do do do do 50 45 40 35 KG KG KG KG
 30. 30. Vykonávacie predpisy - nariadenia vlády pokračovanie          Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov V prípade výskytu nebezpečenstiev a ohrození pri práci poskytuje zamestnávateľ u vytipovaných pracovných činnostiach osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), ktoré slúžia na: ochranu hlavy, ochranu sluchu, ochranu zraku a tváre, ochranu dýchacích orgánov, ochranu horných a dolných končatín, ochranu trupu a brucha. ochrana celého tela, ochrana kože.
 31. 31. Vykonávacie predpisy - nariadenia vlády pokračovanie      Zamestnanci sú povinní: používať poskytnuté OOPP, používať len na určené účely po celý čas trvania nebezpečenstva, primerane sa o ne starať, neodkladne hlásiť stratu funkčných vlastností prideleného OOPP svojmu nadriadenému,
 32. 32. Vykonávacie predpisy - nariadenia vlády pokračovanie  Bezpečnostné požiadavky na skladovanie V miestnostiach určených na skladovanie materiálov , tovaru , písomností , technického zariadenia a pod. musia byť :      všetky uličky, cesty a komunikácie, kde sa v jednom smere prenášajú bremená v jednej ruke , musia byť priechodné (min. šírka 850 mm), nosnosť regálovej bunky a regálového stĺpca vyznačená bezpečnostnou tabuľkou , preukázateľne označená nosnosť regálu (max. nosnosť daná výrobcom), najmenej raz za rok prekontrolovať regál (o výsledku kontroly sa musí vyhotoviť záznam , pri používaní rebríkov (kontrola rebríka raz za polroka – vyhotoviť záznam),
 33. 33. Vykonávacie predpisy – vyhlášky a nariadenia vlády pokračovanie  Vyhradené technické zariadenia a technické zariadenia Technické zariadenia (tlakové, zdvíhacie, plynové a elektrické) sa rozdeľujú na druhy podľa miery ohrozenia: 1. 2. 3. skupina A – technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia (vyhradené technické zariadenia) skupina B – technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia (vyhradené technické zariadenia) skupina C – technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia (technické zariadenia)
 34. 34. Vykonávacie predpisy – vyhlášky a nariadenia vlády pokračovanie      Vyhradené technické zariadenia a technické zariadenia - pokračovanie Zamestnávateľ musí zabezpečiť ich bezpečnú prevádzku a dodržiavať bezpečnostno-technické požiadavky: vedie sprievodnú dokumentáciu technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach, vydáva prevádzkové predpisy na prevádzku VTZ, vykonáva kontroly VTZ a TZ - po inštalovaní zariadenia, - pred opätovným uvedením do prevádzky v prípade odstavenia dlhšom ako rok, pri demontáži či rekonštrukcii, - počas prevádzky v určených lehotách podľa vyhlášky zabezpečuje obsluhu VTZ a TZ odborne spôsobilou osobou
 35. 35. POUŢITÉ PRÁVNE PREDPISY           Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, vybrané ustanovenia Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov Zákon NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, v znení neskorších predpisov – Kontrola, pokuty, oprávnenie inšpektora práce Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov Z. č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vyhl. MPSVaR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu registrovaného prac. úrazu Vyhláška č. 541/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci Vyhláška č. 542/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci Vyhláška č. 544/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 36. 36. POUŢITÉ PRÁVNE PREDPISY - pokračovanie          Vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. , v znení vyhl. 484/1990 Zb. – podlahy, komunikácie, manipulácia s bremenami, skladovanie materiálu a regály, rebríky Nar. vlády č. 391//2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko Nar. vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov Nar. vlády č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami Nar. vlády č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami Nar. vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci Nar. vlády č. 395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracov. prostriedkov Nar. vlády č. 272/2004 Z. z. , ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám , matkám do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiacim matkám STN 26 9030 - Skladovanie a regály
 37. 37. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci KONIEC Ďakujem za pozornosť Mgr. Dagmar Dţubáková

×