6. prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych

3,968 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6. prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych

 1. 1. PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO - GAŚNICZYCH
 2. 2. <ul><li>RATOWNICTWO: </li></ul><ul><li>Ogół środków i metod ratowania życia ludzkiego. Pojęcie to często jest utożsamiane z ratunkiem </li></ul><ul><li>RATUNEK: </li></ul><ul><li>Akcja udzielania pomocy poprzez usunięcie kogoś z niebezpiecznej lub szkodliwej sytuacji. </li></ul><ul><li>Pomoc w niebezpieczeństwie, nieszczęściu, w trudnej sytuacji. </li></ul><ul><li>Niesienie pomocy w nagłych wypadkach, zwłaszcza zagrażających zdrowiu i życiu; nauka o sposobach niesienia pomocy. </li></ul>PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH
 3. 3. <ul><li>AKCJA RATOWNICZA: </li></ul><ul><li>Działania organizowane i kierowane przez Państwową Straż Pożarną w celu ratowania życia, zdrowia oraz mienia według ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z poźn. zm.) </li></ul><ul><li>Zespół różnorodnych przedsięwzięć podejmowanych przez siły obrony cywilnej w celu usunięcia skutków klęsk żywiołowych, katastrof, pożarów, awarii, a w czasie wojny – likwidacja skutków użycia przez przeciwnika broni masowego rażenia. </li></ul>PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH
 4. 4. <ul><li>POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARU PRZED I PO PRZYBYCIU STRAŻY POŻARNEJ </li></ul><ul><li>W przypadku zaistnienia pożaru w obiekcie, każda osoba, która zauważy jego oznaki jest zobowiązana do: </li></ul><ul><li>Powiadomienia o zaistniałym pożarze wszystkich osób znajdujących się w sąsiedztwie </li></ul><ul><li>Powiadomienia bezpośredniego przełożonego </li></ul><ul><li>Powiadomienia osób bezpośrednio zagrożonych i przystąpienia do akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej </li></ul>PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH
 5. 5. <ul><li>Jeżeli w obiekcie została wyznaczona osoba do powiadamiania służb ratowniczych o pożarze (dozorca lub osoba z kierownictwa) w przypadku otrzymania informacji o pożarze zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia: </li></ul><ul><li>PSP tel. 998 lub 112 </li></ul><ul><li>Właściciela obiektu </li></ul><ul><li>A następnie zachowując spokój przystąpić do organizacji akcji ratowniczo – gaśniczej. </li></ul>PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH
 6. 6. <ul><li>Po uzyskaniu połączenia z dyżurnym PSP/MSK, osoba zgłaszająca powstanie zdarzenia powinna podać: </li></ul><ul><li>Gdzie się pali: dokładny adres, nazwę instytucji, piętro, </li></ul><ul><li>Co się pali: np. pomieszczanie magazynowe na parterze </li></ul><ul><li>Czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego, </li></ul><ul><li>Numer telefonu, z którego się alarmuje oraz swoje nazwisko i imię </li></ul>PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH
 7. 7. <ul><li>Odłożenie słuchawki może nastąpić dopiero po uzyskaniu informacji, że zgłoszenie zostało przyjęte. Osoba zgłaszająca powinna odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie zgłoszenia powstania pożaru. Ponadto w razie potrzeby, osoba zgłaszająca powinna powiadomić o zdarzeniu pogotowie ratunkowe i Policję. </li></ul>PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH
 8. 8. <ul><li>Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń pożarniczych. Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją obejmuje: Dyrektor, osoba z kierownictwa, a w dni wolne od pracy i porze nocnej dozorca. </li></ul>PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH
 9. 9. <ul><li>Każdy przystępujący do akcji ratowniczo – gaśniczej powinien pamiętać, że: </li></ul><ul><li>W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego (osoba znajdująca się w mocno zadymionym budynku powinna poruszać się jak najbliżej podłogi). </li></ul><ul><li>Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem. </li></ul><ul><li>Nie wolno gasić wodą z hydrantów wewnętrznych instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Do tego celu mogą być użyte gaśnice proszkowe, śniegowe i gaśnice zawierające zamienniki halonów </li></ul>PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH
 10. 10. <ul><li>Należy usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w szczególności cenne dokumenty, urządzenia komputerowe, bazy danych, archiwa itp. </li></ul><ul><li>Nie należy otwierać bez konieczności potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. </li></ul><ul><li>Szybkie i prawidłowe użycie podręcznego sprzętu gaśniczego umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku. </li></ul>PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH
 11. 11. <ul><li>Po przybyciu zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia, obowiązek kierowania działaniami ratowniczymi i organizacja ewakuacji ludzi i mienia spoczywa na uprawnionym do kierowania działaniami strażaku. </li></ul>PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH
 12. 12. <ul><li>Do obowiązków pracowników po przyjeździe zastępów straży należy: </li></ul><ul><li>Udzielanie szczegółowych informacji na temat liczby osób znajdujących się w obiekcie i miejscach prawdopodobnego ich pobytu </li></ul><ul><li>Udzielanie szczegółowych informacji dotyczących obiektu i zgromadzonego w nim mienia, w szczególności o zgromadzonych materiałach niebezpiecznych i cennych przedmiotach. </li></ul><ul><li>Instruktaż dotyczący sposobów i kolejność ewakuacji cennych przedmiotów </li></ul>PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH
 13. 13. <ul><li>Pomoc przy ewakuacji na minie ruchome z miejsc, w których nie występuje zagrożenie dla życia i zdrowia osób ewakuujących. </li></ul><ul><li>Zabezpieczenie ewakuowanego minia w miejscu zmagazynowania </li></ul><ul><li>Zabezpieczenie mienia pozostawionego w obiekcie, które nie zostały objęte zagrożeniem spowodowanym pożarem </li></ul><ul><li>Minimalizowanie skutków oddziaływania środków gaśniczych ewakuowane mienie (przemywanie, wycieranie itp.). </li></ul><ul><li>Zabezpieczenie i dozorowanie pogorzeliska </li></ul>PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH
 14. 14. <ul><li>Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego </li></ul><ul><li>Na właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcji, magazynowania oraz hodowli zwierząt, nałożono obowiązek opracowania </li></ul><ul><li>INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO </li></ul>PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH
 15. 15. <ul><li>Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich nie są zobowiązani do opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto: </li></ul><ul><li>Kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m 3 z zastrzeżeniem pkt 2. </li></ul><ul><li>Kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m 3 </li></ul><ul><li>Powierzchnia strefy pożarowej innego niż budynek nie przekracza 1 000 m 2 </li></ul>PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

×