Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8. kontrola ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy

10,264 views

Published on

 • Be the first to comment

8. kontrola ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy

 1. 1. KONTROLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W ZAKŁADZIE PRACY
 2. 2. <ul><li>Podział kontroli </li></ul><ul><li>Kontrole zewnętrzne prowadzone przez PSP w wybranych zakładach – zwane czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi </li></ul><ul><li>Kontrole wewnętrzne prowadzone przez Specjalistę Ochrony Przeciwpożarowej, lub pracownika wyznaczonego do tych zadań </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 3. 3. <ul><li>Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzone przez PSP </li></ul><ul><li>Podstawą przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych (crk) są: </li></ul><ul><li>Roczny plan czynności kontrolno – rozpoznawczych </li></ul><ul><li>Zgłoszenie zakładu o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 250 ustawy z dnia 27.04.2001 r. ,,Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poź. Zm.) </li></ul><ul><li>Zlecenie starosty, o którym mowa w art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dn. 5.06.1998 r. ,,O samorządzie powiatowym” (z póź. Zm.) </li></ul><ul><li>Polecenie sądu, prokuratora lub NIK </li></ul><ul><li>Zgłoszenie obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy PSP opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony ppoż. </li></ul><ul><li>Zawiadomienie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska, o których mowa w art. 78 ustawy z dnia 2.06.2004 r. ,,O swobodzie działalności gospodarczej” (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 94, poz. 788) </li></ul><ul><li>Wystąpienie innych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 4. 4. <ul><li>Zakres czynności kontrolno – rozpoznawczych </li></ul><ul><li>Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych </li></ul><ul><li>Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym </li></ul><ul><li>Ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym </li></ul><ul><li>Ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej </li></ul><ul><li>Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony ppoż. </li></ul><ul><li>Rozpoznanie innych miejscowych zagrożeń </li></ul><ul><li>Wstępne ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzeniania się. </li></ul><ul><li>Zbieranie informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowanie zaleceń dla prowadzącego zakład. </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 5. 5. <ul><li>Osoby upoważnione do przeprowadzania czynności kontrolno – rozpoznawczych </li></ul><ul><li>Strażacy upoważnieni przez właściwego Komendanta PSP </li></ul><ul><li>Inne osoby upoważnione przez Komendanta Wojewódzkiego PSP </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 6. 6. <ul><li>Terminy przeprowadzania czynności kontrolno – rozpoznawczych przez Państwową Straż Pożarną </li></ul><ul><li>Ckr mogą być przeprowadzane po doręczeniu kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności przynajmniej na 7 dni, a w przypadkach o których mowa w art. 23 ustawy o PSP ust. 2 pkt 5 przynajmniej na 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia. </li></ul><ul><li>Upoważnienie może być doręczone w chwili przystąpienia do ckr, jeżeli powzięto informację o możliwości występowania w miejscu ich przeprowadzenia zagrożenia życiu ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru. </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 7. 7. <ul><li>Upoważnienie, które stanowi podstawę do wszczęcie czynności kontrolno – rozpoznawczych powinno zawierać: </li></ul><ul><li>Określenie podstawy prawnej przeprowadzenia ckr </li></ul><ul><li>Oznaczenie organu przeprowadzającego ckr </li></ul><ul><li>Datę i miejsce wystawienia </li></ul><ul><li>Imię i nazwisko, określenie stanowiska służbowego strażaka upoważnionego do przeprowadzenia ckr oraz numer jego legitymacji służbowej </li></ul><ul><li>Imię i nazwisko oraz określenie rodzaju i numeru dokumentu tożsamości innej osoby upoważnionej do przeprowadzenia ckr </li></ul><ul><li>Oznaczenie podmiotu objętego ckr i miejsca ich przeprowadzenia </li></ul><ul><li>Informacje o zakresie przedmiotowym ckr </li></ul><ul><li>Wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 8. 8. <ul><li>UWAGA: </li></ul><ul><li>W chwili przystąpienia do czynności kontrolno – rozpoznawczych uprawnieni do przeprowadzenia tych czynności zwani dalej kontrolującymi okazują kontrolowanemu: </li></ul><ul><ul><li>Strażak – legitymację służbową </li></ul></ul><ul><ul><li>Inna osoba – dokument tożsamości </li></ul></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 9. 9. <ul><li>PRAWA I OBOWIĄZKI KONTROLOWANEGO </li></ul><ul><li>Udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej </li></ul><ul><li>Umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w stosunku do których mogą być przeprowadzone czynności </li></ul><ul><li>Zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności </li></ul><ul><li>Umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów </li></ul><ul><li>Zapewnić warunki do pracy, w tym, w miarę możliwości, samodzielne pomieszczenie i miejsce przechowywania dokumentów </li></ul><ul><li>Udostępnić środki łączności i inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności </li></ul><ul><li>Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do protokółu przed jego podpisaniem </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 10. 10. <ul><li>PRAWA I OBOWIĄZKI KONTROLUJĄCEGO </li></ul><ul><li>Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba że stanowią one część mieszkalną lub właścicielami albo zarządzającymi są: </li></ul><ul><ul><li>Komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu lub Straż Graniczna </li></ul></ul><ul><ul><li>Obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne albo inne instytucje międzynarodowe korzystające z immunitetu dyplomatycznych lub konsularnych </li></ul></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 11. 11. <ul><li>Kontrolujący podlega obowiązującym w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie ppoż. nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w regulaminie ochrony obiektów i pomieszczeń kontrolowanego </li></ul><ul><li>Kontrolujący ma prawo żądać wyjaśnień w sprawach objętych zakresem czynności kontrolno – rozpoznawczych </li></ul><ul><li>Kontrolujący z ustaleń dokonanych w toku ckr sporządza protokół, który podpisują kontrolujący i kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona </li></ul><ul><li>Kontrolujący doręcza oryginał protokółu właściwemu miejscowo komendantowi powiatowemu (miejskiemu) PSP. Kopię protokółu kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej. </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 12. 12. <ul><li>Protokół z czynności kontrolnych </li></ul><ul><li>Kontrolujący na zasadach określonych w KPA sporządza z czynności kontrolnych protokół. Protokół kontroli, w którym rzetelnie i obiektywnie w sposób udokumentowany ujęto jej wyniki, stanowi merytoryczną i formalną podstawę do żądania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. </li></ul><ul><li>W przypadku kontroli prowadzonych przez PSP dobrze sporządzony protokół be obowiązków wynikających z przepisów ppoż. </li></ul><ul><li>Materiały dowodowe służące do dokumentowania stanu faktycznego podczas kontroli, omówiono w części dotyczącej kontroli wewnętrznej </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 13. 13. <ul><li>Rozporządzenie w sprawie ckr § 10 u.2 uściśla formę protokółu, zgodnie z którą protokół powinien zawierać: </li></ul><ul><li>Podstawę prawną dokonywanych czynności </li></ul><ul><li>Stopień, tytuł, imię i nazwisko oraz stanowisko strażaka </li></ul><ul><li>Nazwę (nazwisko) oraz adres lub siedzibę kontrolowanego, a także imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego </li></ul><ul><li>Informację, kto i w jakim charakterze był obecny przy czynnościach </li></ul><ul><li>Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów, urządzeń i innych składników majątkowych </li></ul><ul><li>Określenie zakresu czynności </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 14. 14. <ul><li>Opis stanu faktycznego, z określeniem w szczególności: </li></ul><ul><ul><li>Niezgodności z wymaganiami przepisów ppoż. </li></ul></ul><ul><ul><li>Niezgodności rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym z wymaganiami ochrony ppoż. </li></ul></ul><ul><ul><li>Wyników rozpoznania zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych </li></ul></ul><ul><ul><li>Wyników rozpoznawania możliwości i warunków do prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej </li></ul></ul><ul><ul><li>Przyczyn powstania i okoliczności rozprzestrzeniania się pożaru </li></ul></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 15. 15. <ul><li>Opis uchybień mogących powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru </li></ul><ul><li>Opis nieprawidłowości usuniętych w toku czynności wraz ze wskazaniem skuteczności ich usunięcia </li></ul><ul><li>Protokół podpisuje strażak oraz kontrolowany albo osoba przez niego upoważniona – po zapoznaniu się z jego treścią. Jeżeli kontrolowany odmówi podpisania protokółu, strażak czyni o tym wzmiankę (opisuje) w protokóle. Jest to zgodne z art. 68 § 2 KPA </li></ul><ul><li>Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają również prawo wniesienia zastrzeżeń do protokółu przed jego podpisaniem, o czym strażak jest obowiązany ich pouczyć </li></ul><ul><li>Kopię protokółu doręcza się niezwłocznie kontrolowanemu, strażak zatrzymuje oryginał, który jest obowiązany doręczyć bez zbędnej zwłoki właściwemu miejscowo Komendantowi Powiatowemu (Miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 16. 16. <ul><li>KONTROLA WEWNĘTRZNA </li></ul><ul><li>OBOWIĄZKI PRACOWNIKA WYZNACZONEGO DO WYKONYWANIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 17. 17. <ul><li>Co należy sprawdzić podczas kontroli: </li></ul><ul><li>Czy zapewniono dostateczną ilość i szerokość wyjść ewakuacyjnych </li></ul><ul><li>Czy zachowano dopuszczalną długość, szerokość i wysokość przejść oraz dojść ewakuacyjnych </li></ul><ul><li>Czy zapewniono bezpieczne pożarowo obudowy i wydzielono drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia? </li></ul><ul><li>Czy zabezpieczono przed zadymieniem wymienione w przepisach techniczno – budowlanych drogi ewakuacyjne? </li></ul><ul><li>Czy zapewniono oświetlenie awaryjne i przeszkodowe w obiektach, w których jest ono niezbędne? </li></ul><ul><li>Czy zapewniono możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany? </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 18. 18. <ul><li>Aby zapewnić sprawną ewakuację, należy na bieżąco sprawdzać: </li></ul><ul><li>Czy właściwie oznakowano znakami ewakuacyjnymi drogi i drzwi ewakuacyjne budynku? </li></ul><ul><li>czy nie zostały zmniejszone wymiary dróg ewakuacyjnych poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno – budowlanych przez niewłaściwe zlokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń? </li></ul><ul><li>czy drzwi ewakuacyjne nie są zamykane w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie? </li></ul><ul><li>czy nie są składowane materiały palne na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji? </li></ul><ul><li>czy przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne w budynkach i obiektach i czy pracownicy są odpowiednio szkoleni w zakresie ewakuacji? </li></ul>KONTROLA W ZAKŁADZIE PRACY
 19. 19. KONIEC

×