Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja BHP

60,019 views

Published on

Prezentacja BHP

 1. 1. CONSULTING, SZKOLENIA, KOMPLEKSOWE USŁUGI HR/BHP/PPOŻ SZKOLENIE BHP W WERSJI ELEKTRONICZNEJ ZAPRASZAMY tel. +48 669 305 669, email: kontakt@eprofit.org.pl
 2. 2. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, z zakresu:
 3. 3. • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,• organizacja pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii,• metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
 4. 4. Zakres tematyczny:I. regulacje prawne z zakresu ochrony pracy,II. ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,III. organizacja stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii,IV. postępowanie w razie wypadków i sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 5. 5. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 5
 6. 6. Szkolenia BHPSzkolenie w dziedzinie bhp, rozumiane jako kształcenie, dokształcanie lub doskonalenie pracowników w formach pozaszkolnych, powinno zapewnić pracownikom : 6
 7. 7. Szkolenia BHP • zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą, • poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie BHP, • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom. 7
 8. 8. Szkolenia BHPSzkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: 8
 9. 9. Szkolenia BHP• Szkolenie wstępne , obejmujące: - instruktaż ogólny (szkolenie wstępne ogólne), - instruktaż stanowiskowy (szkolenie wstępne na stanowisku pracy),• Szkolenie okresowe 9
 10. 10. Szkolenia BHPInstruktaż ogólnyPowinien zapoznać pracownika z: • podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy, • przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie, • zasadami udzielania pierwszej pomocy. 10
 11. 11. Szkolenia BHPInstruktaż ogólnyprzechodzą: • wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, • studenci odbywający praktyki studenckie, • uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach. 11
 12. 12. Szkolenia BHPInstruktaż ogólnyWAŻNE: Instruktaż ogólny przechodzą pracownicy w/w przed dopuszczeniem do pracy. 12
 13. 13. Szkolenia BHPInstruktaż ogólny Instruktaż ogólny prowadzą pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę – posiadający ukończone, aktualne szkolenie w zakresie bhp. Dla udokumentowania szkolenia należy prowadzić odpowiedni rejestr. 13
 14. 14. Szkolenia BHPInstruktaż stanowiskowyPowinien zapoznać pracownika z: • zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, • sposobami ochron przed zagrożeniami, • metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 14
 15. 15. Szkolenia BHPInstruktaż stanowiskowyprzeprowadza się dla: • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, których charakter pracy będzie się wiązał z bezpośrednimi kontaktami z produkcją i jej kontrolą lub z narażeniem na zagrożenie zawodowe, • pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku zmiany warunków techniczno - organizacyjnych, • uczniów i studentów. 15
 16. 16. Szkolenia BHPInstruktaż stanowiskowyprzeprowadza osoba: • kierująca pracownikami (kierownik ,mistrz brygadzista), • wyznaczona przez pracodawcę, • posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, • przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 16
 17. 17. Szkolenia BHPInstruktaż stanowiskowyWAŻNE: Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do pracy na określonym stanowisku. 17
 18. 18. Szkolenia BHPSzkolenie okresowe Jest szkoleniem jednorazowym, które powinno być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku 18
 19. 19. Szkolenia BHPSzkolenie okresowecelem szkolenia jest: • aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników w dziadzienie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w czasie szkolenia wstępnego, • zaznajomienie z nowymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi w tym zakresie. Druk zaświadczenia 19
 20. 20. I Regulacje prawnez zakresu ochrony pracy
 21. 21. Podstawowe obowiązki pracodawcy
 22. 22. Podstawowe obowiązki pracodawcy Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy
 23. 23. Podstawowe obowiązki pracodawcyOchrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, w tym:• organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,• zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawanie polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie ich wykonania,
 24. 24. Podstawowe obowiązki pracodawcy• zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organa nadzoru nad warunkami pracy,• zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków
 25. 25. Podstawowe obowiązki pracodawcyJeżeli jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek: • współpracować ze sobą, • wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
 26. 26. Podstawowe obowiązki pracodawcy • ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.Wyznaczenie koordynatoranie zwalnia poszczególnychpracodawców z obowiązkuzapewnienia bezpieczeństwa i higienypracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
 27. 27. Podstawowe obowiązki pracodawcyPracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego inspektora sanitarnego o: • miejscu, • rodzaju, • zakresie prowadzonej działalności.
 28. 28. Podstawowe obowiązki pracodawcy Pracodawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego inspektora sanitarnego o zmianie: • miejsca, • rodzaju, zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji.Pracodawca zawiadamia właściwego inspektora pracy i właściwego inspektora sanitarnego o zaprzestaniu działalności lub likwidacji zakładu pracy.
 29. 29. Obowiązki pracodawcyw razie choroby zawodowej
 30. 30. Obowiązki pracodawcy w razie choroby zawodowej Zapewnić realizację zaleceń lekarskich niezwłocznie zgłosić systematycznie analizowaćwłaściwemu organowi Inspekcji przyczyny chorób zawodowych Sanitarnej i właściwemu i innych chorób związanych inspektorowi pracy z warunkami środowiska pracy każdy przypadek rozpoznanej i na podstawie wyników tych analiz choroby zawodowej albo stosować właściwe środki podejrzenia o taką chorobę zapobiegawcze Pracodawca powinien
 31. 31. Pracodawca powinienustalić przyczyny powstania przystąpić niezwłocznie choroby zawodowej do usunięcia czynników oraz charakter i rozmiar powodujących powstanie zagrożenia tą chorobą, choroby zawodowej działając w porozumieniu i zastosować inne niezbędne z właściwym organem środki zapobiegawcze Inspekcji Sanitarnej prowadzić rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
 32. 32. Obowiązki pracodawcyw razie wypadku przy pracy
 33. 33. Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy podjąć działania zastosować odpowiednie zapewnić udzielenie eliminujące lub środki zapobiegające pierwszej pomocy osobom poszkodowanymograniczające zagrożenie podobnym wypadkom Pracodawca powinienniezwłocznie zawiadomić właściwego systematycznie analizować przyczyny inspektora pracy i prokuratora wypadków przy pracy o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym i na podstawie wyników tych analiz wypadku przy pracy oraz o każdym stosować właściwe środki wypadku, który wywołał wymienione zapobiegawcze skutki, mającym związek z pracą, jeżelimoże być uznany za wypadek przy pracy zapewnić ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku (koszty z tym zawiązane ponosi pracodawca)nie później niż w ciągu 14 dni od momentu uzyskania zawiadomienia o wypadku, zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy, z którego treścią jest obowiązany zapoznać poszkodowanego pracownika (członków rodziny w razie śmierci pracownika)
 34. 34. Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy Pracodawca protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzeniazatwierdzony protokół powypadkowy otrzymuje poszkodowany pracownik (rodzina, w razie śmierci pracownika) wraz z pouczeniem o sposobie i trybie odwołania
 35. 35. protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca niezwłocznie doręcza właściwemu inspektorowi pracy protokół powypadkowy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową pracodawca przechowuje przez 10 lat prowadzenie rejestru wypadków przy pracy
 36. 36. Koszty wypadku przy pracy
 37. 37. Koszty wypadków przy pracy • cierpienie osób poszkodowanych i ich bliskich, • koszty ponoszone przez poszkodowanych, • koszty ponoszone przez zakład i państwo, • koszty ZUS. 37
 38. 38. Obowiązkiosoby kierującej pracownikami
 39. 39. Obowiązki osoby kierującej pracownikamiKierownik odpowiada tylko za przydzielony mu odcinek pracy
 40. 40. Obowiązki osoby kierującej pracownikamiOsoba kierująca pracownikami jest obowiązana:• znać w zakresie niezbędnym do wykonania ciążących na niej obowiązków przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bhp,• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przepisami,
 41. 41. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, • dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
 42. 42. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:• egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp,• zapewnić wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.
 43. 43. Konsekwencjedla osób kierujących pracownikamiz tytułu niewypełnienia obowiązków w zakresie bhp
 44. 44. Konsekwencje dla osób kierujących pracownikamiz tytułu niewypełnienia obowiązków w zakresie bhpW przypadku braku egzekwowania obowiązkuprzestrzegania przez pracowników przepisówbhp przez osobę kierującą pracownikami,podlega ona karze grzywny
 45. 45. Obowiązki pracownika
 46. 46. Obowiązki pracownika Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: • znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz zdawać wymagane egzaminy sprawdzające, • wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
 47. 47. Obowiązki pracownika • dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład miejscu pracy, • stosować środki ochrony zbiorowej oraz używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z przeznaczeniem,• poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
 48. 48. Obowiązki pracownika• niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku, zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników i inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, • współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.
 49. 49. Prawa pracownika
 50. 50. Prawa pracownika1. Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego, jeżeli: • warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo • wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.
 51. 51. Prawa pracownika2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, niezwłocznie zawiadamiając przełożonego. Powstrzymanie od pracy UWAGA! Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, w przypadkach wymienionych w p. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 52. 52. Prawa pracownika3. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób. UWAGA! Uprawnienia wymienione w p. 1, 2 i 3 nie dotyczą pracownika, którego obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.
 53. 53. Konsekwencje dla pracownika z tytułu niewypełnienia obowiązków w zakresie bhp
 54. 54. Konsekwencje dla pracownika z tytułu niewypełnienia obowiązków w zakresie bhpZa nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwai higieny pracy pracodawca może nałożyćna pracownika karę: • upomnienia, • nagany, • pieniężną.
 55. 55. Konsekwencje dla pracownika z tytułu niewypełnienia obowiązków w zakresie bhpKara nie może być zastosowana po upływie2 tygodni od otrzymania wiadomości o naruszeniuobowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcyod dopuszczenia tego naruszenia. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
 56. 56. Konsekwencje dla pracownika z tytułu niewypełnienia obowiązków w zakresie bhpO zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracow Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia wnieść sprzeciw.
 57. 57. 2.Ochrona pracy kobiet i młodocianych
 58. 58. Ochrona pracy kobiet
 59. 59. Ochrona pracy kobietOchronie zdrowia kobiet w ciąży oraz zapewnieniu właściwej opieki nad dzieckiem służą: • zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w wymiarze dobowym przekraczającym 8 godzin, w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej • zakaz delegowania kobiety w ciąży, bez jej zgody, poza stałe miejsce pracy
 60. 60. Ochrona pracy kobietOchronie zdrowia kobiet w ciąży oraz zapewnieniu właściwej opieki nad dzieckiem służą:• obowiązek przeniesienia kobiety w ciąży do innej pracy, jeżeli ze względu na stan ciąży nie powinna ona wykonywać pracy dotychczasowej• prawo do urlopu macierzyńskiego• prawo do przerw w pracy na karmienie dziecka• zakaz zatrudniania kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat, bez jej zgody, w wymiarze dobowym przekraczającym 8 godzin, w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
 61. 61. Ochrona pracy kobietOchronie zdrowia kobiet w ciąży oraz zapewnieniu właściwej opieki nad dzieckiem służą:• zakaz delegowania kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat, bez jej zgody, poza stałe miejsce pracy
 62. 62. Ochrona pracy kobiet• prawo do urlopu wychowawczego (bezpłatnego) na opiekę nad dzieckiem• prawo do zwolnienia z wykonywania pracy, na 2 dni w ciągu roku, dla kobiet wychowujących dzieci w wieku do 14 lat Z uprawnień może korzystać również pracownik (mężczyzna), z tym, że jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni - z uprawnień może korzystać tylko jedno z nich.
 63. 63. Ochrona pracy kobietPrace wzbronione kobietom w ciąży:• prace w mikroklimacie zimnym, gorącym, zmiennym,• prace w hałasie i drganiach,• prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała,
 64. 64. Ochrona pracy kobiet • Dopuszczalne normy dźwigania i przewożenia ciężarówWyszczególnienie Normy dla kobiet w ciąży Normy dla kobiet nie będących lub w okresie karmienia w ciąży lub w okresie karmieniaRęczne podnoszenie 3 kg (praca stała) 12 kg (praca stała)i przenoszenie ciężarów 5 kg (praca dorywcza – 20 kg (praca dorywcza)po powierzchni płaskiej do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej)Ręczne przenoszenie 2 kg (praca stała) 8 kg (praca stała)pod górę (po pochylniach, 3,75 kg (praca 15 kg (praca dorywcza)schodach itp.) dorywcza)Przewożenie na taczkach 12,5 kg 50 kgjednokołowychPrzewożenie na wózkach 20 kg 80 kg2,3 i 4-kołowychPrzewożenie na wózkach 75 kg 300 kgpo szynachUwaga: masy ciężarów wymienione w punktach 3-5 tabeli obejmują również masęurządzenia transportowego.
 65. 65. Ochrona pracy kobietPrace wzbronione kobietom w ciąży:• prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych,• prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości,• prace o podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu,
 66. 66. Ochrona pracy kobietPrace wzbronione kobietom w ciąży:• prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,• prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych,• prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.
 67. 67. Ochrona pracy młodocianych
 68. 68. Ochrona pracy młodocianych Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy młodocianymi są osoby, które: - ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 18 lat życia. Wzbronione jest zatrudnianie osób, które nie osiągnęły 16 lat życia
 69. 69. 3.Wypadki przy pracyi choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane.
 70. 70. Wypadki przy pracy
 71. 71. Wypadki przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się wywołane powodującą które nastąpiło
 72. 72. nagłe zdarzeniejeśli, zdarzenie nie trwa dłużej niż wynosi czas jednej zmiany roboczej
 73. 73. przyczyna zewnętrznajeżeli, wypadek nastąpił nawskutek działania czynników zewnętrznych
 74. 74. uraz lub śmierćuraz – uszkodzenie tkanek ciałalub narządów człowieka wskutekdziałania czynnika zewnętrznego
 75. 75. związek z pracą jeżeli, wypadek nastąpiłpodczas pełnienia obowiązków służbowych
 76. 76. W szczególności związek z pracą zachodzi:1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych, 2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia, 3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy, w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
 77. 77. Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy 77
 78. 78. Wypadek taktowany na równi z wypadkiemprzy pracy Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
 79. 79. Wypadek taktowany na równi z wypadkiemprzy pracy1. w czasie trwania podróży służbowej, w okolicznościach innych niż określone wyżej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
 80. 80. Wypadek taktowany na równi z wypadkiemprzy pracy2. w związku z odbywaniem służby w zakładowych i resortowych formacjach samoobrony albo w związku z przynależnością do obowiązkowej lub ochotniczej straży pożarnej działającej w zakładzie pracy,
 81. 81. Wypadek taktowany na równi z wypadkiemprzy pracy3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające w zakładzie pracy organizacje polityczne lub zawodowe, lub uczestnicząc w organizowanych przez nie czynach społecznych.
 82. 82. Rodzaje wypadków przy pracy 82
 83. 83. Wypadek przy pracy Rodzaje wypadków przy pracy:1. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w miejscu wypadku lub w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.
 84. 84. Wypadek przy pracy Rodzaje wypadków1.Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. 84
 85. 85. Wypadek przy pracyRodzaje wypadków przy pracy:2. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a mianowicie:- utrata wzroku, słuchu, mowy,- zdolności płodzenia,- inne uszkodzenie ciała,- rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu,- choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu,- trwała choroba psychiczna,- trwała, całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie,- trwałe, poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
 86. 86. Wypadek przy pracyRodzaje wypadków przy pracy:3. Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia, uległy co najmniej dwie osoby.
 87. 87. Wypadek przy pracyRodzaje wypadków przy pracy:3. Za lekki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku któregoNastąpiło lekkie uszkodzenie ciała,które nie kwalifikuje się do urazówwymienionych na poprzednimslajdzie dotyczących ciężkichwypadków przy pracy
 88. 88. Zgłaszanie wypadków przy pracy 88
 89. 89. Wypadek przy pracy Zdarzenia wypadkowe jeżeli stan poszkodowanego na to zezwala należy bezzwłocznie zgłosić przełożonemu.
 90. 90. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy
 91. 91. Wypadek w drodze do pracy lub z pracyZa wypadek w drodze do lub z pracy uważa się wywołane powodującą
 92. 92. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy które nastąpiło jeżeli
 93. 93. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy Jednakże uważa się za wypadek w drodze do pracy lub z pracy pomimo, gdy:- droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby,- droga, nie będąc najkrótszą, była dla ubezpieczonego ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza.
 94. 94. Zgłaszanie wypadkóww drodze do pracy lub z pracy 94
 95. 95. Pieczęć podmiotu sporządzającego kartę wypadku Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracyI. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 1)1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres płatnika składek na ubezpieczenie społeczne2. NIP ....... 3.REGON ......4.PESEL ......5.Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) ............................................................................................................................................................. rodzaj dokumentu seria numer1) Nie wypełniają podmioty nie będące płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkoweII. DANE IDENTYFIKACYJNE POSZKODOWANEGO1. Imię i nazwisko poszkodowanego ...........................................................................2. PESEL .................................... 3. NIP .................................................................4. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) .................................................................................................................................. rodzaj dokumentu seria numer5. Data i miejsce urodzenia poszkodowanego ............................................................6. Adres zamieszkania poszkodowanego ...................................................................7. Tytuł ubezpieczenia rentowego / chorobowego* ....................................................III. INFORMACJE O WYPADKU1. Data wypadku ..........................................................................................................2. W dniu wypadku poszkodowany :• miał rozpocząć pracę o godz. ...........................................................b) zakończył pracę o godz. ............................................................3. Wypadek zdarzył się* :•w drodze z domu do pracy – w drodze z pracy do domu•w drodze do – z miejsca :a) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,b) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,c) zwykłego spożywania posiłków,•odbywania nauki lub studiów.4. Szczegółowy opis okoliczności, miejsca i przyczyn wypadku : ……………………………………………………………………………………
 96. 96. 5. W sprawie wypadku były – nie były* podjęte czynności przez odpowiednie organy6. Wypadek spowodował niezdolność do pracy od ..................... do .....................** Wypadek spowodował zgon ...................................................................................7. Świadkowie wypadku : 1) ....................................................................................................................................................... imię i nazwisko adres zamieszkania8. Wypadek jest wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy TAK / NIE*9. Uzasadnienie nie uznania wypadku za wypadek w drodze do pracy lub z pracy* ..................................................................................................................................•POZOSTAŁE INFORMACJE1. Kartę sporządzono w dniu ....................................................................................... ................................................................................................................................... nazwa podmiotu zobowiązanego do sporządzenia karty pieczątka .............................................................................................................................................................. imię i nazwisko sporządzającego , podpis2. Miejscowość sporządzenia karty ............................................................................................3. Przeszkody i trudności uniemożliwiające sporządzenie karty wypadku w wymaganym terminie 14 dni : ..................................................................................................................................4. Kartę odebrano w dniu ............................................................................................................... podpis uprawnionego * Niepotrzebne skreślić ** Podać okres niezdolności objęty zaświadczeniem lekarskim, które zostało przedłożone przed sporządzeniem karty wypadku. Podmiot sporządzający kartę wypadku, nie będący płatnikiem składek, wpisuje okres niezdolności do pracy na podstawie oświadczenia poszkodowanego lub członka jego rodziny. 96
 97. 97. Świadczenia z tytułu wypadków
 98. 98. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy %• jednorazowe odszkodowanie: – dla pracownika, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, – dla członka rodziny pracownika, który zmarł wyniku wypadku przy pracy, • świadczenie wyrównawcze – dla pracownika, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 99. 99. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy • renta z tytułu niezdolności do pracy – dla pracownika, który stał się niezdolny do pracy, • renta szkoleniowa – dla pracownika, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie,
 100. 100. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy • odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy: – dla pracownika, który doznał uszczerbku na zdrowiu, – dla członków rodziny pracownika, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy. • renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego pracownika.
 101. 101. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy Świadczenia z tytułu wypadków w drodze do pracy lub z pracyPracownik, który doznał uszczerbku na zdrowiu na wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz członkom rodziny pracownika zmarłego na wskutek takiego wypadku, przysługują takie same świadczenia, przy wypadku przy pracy, oprócz:
 102. 102. Choroby zawodowe
 103. 103. Choroby zawodoweZa choroby zawodowe uważa się choroby jeżeli zostały spowodowane
 104. 104. Choroby zawodowePrzy ocenie działania czynnika szkodliwego uwzględnia się: • rodzaj narażenia zawodowego, • stopień narażenia zawodowego, • czas narażenia zawodowego, • sposób wykonywania pracy,
 105. 105. Choroby zawodowePrzy ocenie działania czynnika szkodliwego uwzględnia się: • bezpośredni kontakt z chorymi zakaźnie lub materiałami pochodzącymi od tych chorych, • czynniki powodujące choroby inwazyjne, uczuleniowe nowotworowe.
 106. 106. Choroby zawodowe WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH 1. Zatrucia ostre, albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne 2. Gorączka metaliczna 3. Pylica płuc 4. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu 5. Astma oskrzelowa 6. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
 107. 107. Choroby zawodowe - WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH 7. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej (...), wywołane narażeniem na pył lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej były przypadki stwierdzenia na stanowisku pracy przekroczeń odpowiednich normatyw higienicznych 8. Ostre uogólnione reakcje alergiczne 9. Byssinoza 10. Beryloza
 108. 108. Choroby zawodowe - WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH 11. Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych 12. Alergiczny nieżyt nosa 13. Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym 14. Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym 15. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat 16 Choroby wywołane promieniowaniem jonizującym
 109. 109. Choroby zawodowe - WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH 17. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi 18. Choroby skóry 19. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy 20. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem pracy 21. Obustronny ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem (...) 22. Zespół wibracyjny
 110. 110. Choroby zawodowe - WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH 23. Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego 24. Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia 25. Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi 26. Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa
 111. 111. Choroby zawodowe Każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej u pracownika, a także każdy przypadek takiej choroby, pracodawca, również zakład służby zdrowia lub lekarz, który rozpoznał przypadek takiej choroby, obowiązany jest zgłosić: • właściwemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, • właściwemu inspektorowi pracy. Zgłoszenie choroby
 112. 112. Choroby zawodowe Państwowy Wojewódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Inspektor Sanitarny wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia
 113. 113. Świadczeniaz tytułu nabycia choroby zawodowej
 114. 114. Świadczenia z tytułu choroby zawodowej• jednorazowe odszkodowanie,• świadczenie wyrównawcze,• renta z tytułu niezdolności do pracy,• renta szkoleniowa,• odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek choroby zawodowej,• renta rodzinna.
 115. 115. Odstępstwa od przyznania świadczenia
 116. 116. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracyi chorób zawodowych Świadczenia nie przysługują pracownikowi, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione przez zakład pracy naruszenie przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia lub zdrowia, spowodowane:
 117. 117. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracyi chorób zawodowych • UMYŚLNOŚĆ zachodzi wtedy, gdy pracownik w określonej sytuacji przewiduje skutki, jakie z jego zachowania wynikną i chce je wywołać lub godzi się na nie.
 118. 118. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracyi chorób zawodowych • RAŻĄCE NIEDBALSTWO zachodzi wówczas, gdy pracownik nie przewiduje sprzecznego z prawem zachowania, choć mógłby i powinien go przewidzieć.
 119. 119. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracyi chorób zawodowych • ALKOHOL zachodzi wówczas, gdy pracownik był pod wpływem alkoholu.
 120. 120. 4.Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami
 121. 121. Badania lekarskie
 122. 122. Badania lekarskieWstępne badania lekarskie:• osoba przyjmowana do pracy,• pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy,• pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
 123. 123. Badania lekarskieOkresowe badania lekarskie: • wszyscy pracownicy, • pracownicy zatrudnieni w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, także po: - zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami, - rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.
 124. 124. Badania lekarskieKontrolne badania lekarskie: • pracownicy po niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą. PRAC DAW A O C po o k sz yba a n si o t dń l a sk ho a in e k sz y ek r ic r z n o t pr f a t c n o oil k y z ej piek z r w t ej i d o on n dpr c w ik mi n będ e a ao n a iez n z wg ęd n wr n i pr c . e z l u a au k a y Zaświadczenie lekarskie
 125. 125. 6. Nadzór nadwarunkami pracy
 126. 126. Nadzór nad bezpieczeństwem i warunkami pracyZewnętrzne i wewnętrzne organa nadzoru PAŃSTWOWA PAŃSTWOWA INSPEKCJA INSPEKCJA PRACY SANITARNA ZAKŁAD PRACY: • służba bhp • społeczna inspekcja pracy • Komisja bhp URZĄD PAŃSTWOWA DOZORU STRAŻ TECHNICZNEGO POŻARNA
 127. 127. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
 128. 128. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracyPracodawca zatrudniający więcejniż 250 pracowników powołujeKomisję BHP. ZADAN KO IA MISJI BEZPIEC EŃ Z STW I HIGIEN PRAC A Y Y: 1. wykonywanie przeglądów warunków pracy,2. przeprowadzanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,3. opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,4. formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,5. współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bhp.
 129. 129. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
 130. 130. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzanie kontroli warunków pracy,przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP,sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,udział w odbiorach technicznych Urzędów Pocztowych remontowanych i nowo budowanych,
 131. 131. Służba bezpieczeństwa i higieny pracyprowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji wypadkowej, chorób zawodowych i wyników pomiarów środowiskowych,uczestniczenie w dochodzeniach powypadkowych,uczestniczenie w badaniach przyczyn zachorowań na choroby zawodowe
 132. 132. Służba bezpieczeństwa i higieny pracysłużba BHP może wystąpić z wnioskiem o nałożenie kary na pracownika za niestosowanie się do przepisów i zasad BHP,uczestnictwo w pracach zakładowej Komisji BHP,współpraca z Zakładową Społeczną Inspekcją Pracy,popularyzacja problematyki bhp i ergonomii,
 133. 133. Służba bezpieczeństwa i higieny pracywspółdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,wydawanie poleceń wstrzymania pracy maszyny urządzenia,odsuwanie pracowników zatrudnionych przy pracach wzbronionych,opiniowanie instrukcji bhp znajdujących się na poszczególnych stanowiskach pracy.
 134. 134. Zakładowa Społeczna Inspekcja Pracy
 135. 135. Nadzór nad bezpieczeństwem i warunkami pracy Zakładowa Społeczne Inspekcja PracySpołeczna Inspekcja Pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Społeczna Inspekcja Pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładzie pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.
 136. 136. II. Ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymii niebezpiecznymi oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 137. 137. 1. Obiekty budowlanei pomieszczenia pracy
 138. 138. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków
 139. 139. Obiekty budowlane Obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy, powinny spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 140. 140. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno - sanitarne
 141. 141. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne Pomieszczenia higieniczno- sanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca, albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem, które w przypadku przechodzenia z ogrzewanych pomieszczeń pracy powinno być również ogrzewane.
 142. 142. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne Wysokość • pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nie powinna być w świetle mniejsza niż 2,5 m. • Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do 2,2 m w świetle – w przypadku usytuowania ich w suterenie, piwnicy lub na poddaszu.
 143. 143. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne Pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz znajdujące się w nich urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich przez pracowników.
 144. 144. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne • Podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinny być tak wykonane, aby możliwe było łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach. • Ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci.
 145. 145. Szatnie
 146. 146. Szatnie Warunki jakim powinny odpowiadać szatnie: ● szatnie powinny być urządzone w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach, ● zapewnienie conajmniej 4-krotnej wymiany powietrza na godzinę, ● powyżej 25 pracowników powinny być wyposażane w wentylację mechaniczną, ● wyposażyć w miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie (nie wolno stosować ławek wolnostojących jako miejsc siedzących),
 147. 147. Szatnie Warunki jakim powinny odpowiadać szatnie: ● szerokość przejść miedzy dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych powinna być nie mniejsza niż 1,5m. ● szerokość przejść między rzędami szaf, a ścianą powinna być nie mniejsza niż 1,1m, ● oświetlenie 100 lx.
 148. 148. Szatnie Szatnie dzielimy na: ● szatnie odzieży własnej pracowników, ● szatnie odzieży roboczej i ochronnej, ● szatnie podstawowe, ● szatnie przepustowe.
 149. 149. Ustępy
 150. 150. Ustępy • ustępy powinny być lokalizowane w odległości nie większej niż 75 m od stanowiska pracy, a w przypadku pracowników pracujących stale na otwartej przestrzeni nie większej niż 125 m od najdalszego stanowiska pracy, i nie dalej jak 50 m od stanowiska pracy chronionej, ● w budynkach ustępy powinny być lokalizowane na każdej kondygnacji, a jeżeli na kondygnacji pracuje mniej niż 10 osób nie dalej niż na sąsiedniej kondygnacji,
 151. 151. Ustępy ● wejścia do ustępów powinny prowadzić bezpośrednio z pomieszczeń, korytarzy lub dróg służących do komunikacji ogólnej, ● ustęp powinien mieć wejściowe pomieszczenie izolujące wyposażone w umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody w ilości 1 umywalka na 3 miski ustępowe lub pisuary, lecz nie mniej niż 1 umywalka, ● w pomieszczeniach ustępów należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza.
 152. 152. Jadalnie
 153. 153. Jadalnie Pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników na jednej zmianie powinien zapewnić pracownikom pomieszczenie do spożywania posiłków (nie dotyczy prac wyłącznie o charakterze biurowym).
 154. 154. Pomieszczenia higieny osobistej kobiet
 155. 155. Pomieszczenia higieny osobistej kobiet W zakładzie pracy zatrudniającym od 20 do 200 kobiet w jednym budynku powinna być urządzona w umywalni dla kobiet kabina higieny osobistej wyposażona w bidet, umywalkę z ciepłą bieżącą wodą i miskę ustępową. Na każde następne 200 kobiet należy urządzić dodatkową kabinę.
 156. 156. Pomieszczenia pracy
 157. 157. Pomieszczenia pracy Pomieszczeniami pracy nazywamy pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników w celu wykonywania czynności produkcyjnych, usługowych, badawczych itp.
 158. 158. Pomieszczenia pracyPodstawowe wymagania dotyczące pomieszczeńpracy: • pracodawca utrzymuje w czystości pomieszczenia pracy, • w pomieszczeniach pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia powinny być zastosowane rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się tych czynników do pomieszczeń,
 159. 159. Pomieszczenia pracyPodstawowe wymagania dotyczące pomieszczeńpracy: • w pomieszczeniach pracy należy zapewnić:  oświetlenie naturalne i sztuczne,  odpowiednią temperaturę,  wymianę powietrza,  zabezpieczenie przed wilgocią,  zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem,  zabezpieczenie przed drganiami,  odpowiednie wymiary pomieszczeń,  prawidłową ewakuację,  właściwą odporność ogniową elementów budowlanych.
 160. 160. Pomieszczenia pracyW zależności od czasu przebywania pracowników,pomieszczenia dzielimy na: • pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały - w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 h. • pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt - w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 h. • pomieszczenia uważane za nie przeznaczone na pobyt ludzi.
 161. 161. Pomieszczenia pracy Wysokość pomieszczeń pracy, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, powinna być nie mniejsza niż: 3 m – jeżeli przebywają w nich więcej niż 4 osoby, 2,5 m: jeżeli przebywa w nich nie więcej niż 4 pracowników i na każdego z nich przypada co najmniej 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia, w pomieszczeniu usługowym lub produkcyjnym drobnej wytwórczości, mieszczącym się w budynku mieszkalnym, jeżeli na każdego pracownika przypada co najmniej 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia,
 162. 162. Pomieszczenia pracy 2,2 m – w dyżurkach, portierniach, kantorach, kioskach ulicznych, dworcowych i in., a także w pomieszczeniu usytuowanym na antresoli otwartej do większego pomieszczenia. Wysokość pomieszczeń pracy, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, powinna być nie mniejsza niż 3,3 m. Wysokość pomieszczeń pracy, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia (3,3 m) oraz pomieszczeń, w których nie występują takie czynniki (3 m), może być obniżona w stosunku do wymaganej w przypadku zastosowania klimatyzacji oraz po uzyskaniu zgody państwowego wojewódzkiego inspektora
 163. 163. Pomieszczenia pracy Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w danym pomieszczeniu pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia. Wolna powierzchnia podłogi (nie zajęta przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.) przypadająca na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w danym pomieszczeniu pracy nie powinna być mniejsza niż 2 m2.
 164. 164. Oświetlenie pomieszczeń pracy
 165. 165. Oświetlenie pomieszczeń pracyOświetleniejest jednym z ważniejszych czynnikówwpływających na wydajność pracy,wypadki przy pracy oraz zdrowie pracownika.
 166. 166. Oświetlenie pomieszczeń pracyOświetlenie elektryczne (1)Niezależnie od oświetlenia dziennegopomieszczenia pracy powinny byćwyposażone w oświetlenie elektryczneo natężeniu dostosowanym do rodzajuwykonywanych prac oraz wymaganejich dokładności. Średnie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie roboczej nie powinno być mniejsze niż wartości podane (przykładowo) w poniższej tabeli.
 167. 167. Oświetlenie pomieszczeń pracyOświetlenie elektryczne (1)Najmniejszedopuszczalneśrednie natężenie Rodzaje czynności lub pomieszczeńoświetlenia lx Orientacja, z rozpoznaniem cech średniej wielkości, np. rysów twarzy, 20 w pomieszczeniach takich jak np. piwnice i strychy oraz przy składowaniu materiałów jednorodnych lub dużych. Krótkotrwałe przebywanie połączone z wykonywaniem prostych czynności, np.: - przygotowywanie pasz, 50 - magazynowanie towarów, przy których może być konieczność poszukiwania, - w korytarzach i na schodach oraz w salach kinowych podczas przerw.
 168. 168. Oświetlenie pomieszczeń pracyOświetlenie elektryczne (2) Najmniejsze dopuszczalne średnie natężenie Rodzaje czynności lub pomieszczeń oświetlenia lx Praca nieciągła i czynności dorywcze przy bardzo ograniczonych wymaganiach wzrokowych, np.: - sporadyczna obsługa urządzeń technologicznych, obsługa kotłów 100 centralnego ogrzewania, - mycie i czyszczenie samochodów w garażach, - pomieszczenia sanitarne, - hole wejściowe. - mało dokładne prace ślusarskie i prace na obrabiarkach do metali, - wyrób akumulatorów, kabli, nawijanie cewek grubym drutem, 200 - jadalnie, bufety i świetlice, - sale gimnastyczne, aule, - portiernie Praca przy przeciętnych wymaganiach wzrokowych, np.: - średnio dokładne prace ślusarskie i prace na maszynach do metali, 300 - szpachlowanie, lakierowanie, - łatwe prace biurowe z dorywczym pisaniem na maszynie.
 169. 169. Oświetlenie pomieszczeń pracyOświetlenie elektryczne (3)Najmniejsze dopuszczalne średnie natężenie Rodzaje czynności lub pomieszczeń oświetlenia lx Praca przy dużych wymaganiach wzrokowych, np.: - dokładne prace ślusarskie i prace na maszynach do metali, 500 - repasacja, szycie i drukowanie tkanin, - druk ręczy i sortowanie papieru - praca przy monitorach ekranowych. Długotrwała i wytężona praca wzrokowa, np.: - bardzo dokładne prace ślusarskie i prace na maszynach do metali, - szlifowanie szkieł optycznych i kryształów, 750 - oczyszczanie, wyskubywanie węzełków, wypruwanie, cerowanie, naprawianie usterek w przemyśle włókienniczym, - prace kreślarskie. Długotrwała i wyjątkowo wytężona praca wzrokowa, np.: - montaż najmniejszych części i elementów elektronicznych, - kontrola wyrobów włókienniczych. 1000
 170. 170. Oświetlenie pomieszczeń pracyOświetlenie dzienne Oświetlenie dzienne w pomieszczeniach pracy może być: • górne, jeżeli światło pada przez świetliki dachowe, • boczne, jeżeli światło dzienne pada przez okna, • mieszane, (łącznie górne i boczne).
 171. 171. Oświetlenie pomieszczeń pracyOświetlenie dzienne Liczba, powierzchnia i rozmieszczenie okien w pomieszczeniach pracy powinny zapewniać pracownikom, stosownie do rodzaju wykonywanych przez nich prac, dostateczne oświetlenie dzienne oraz należyte przewietrzanie pomieszczeń.
 172. 172. Oświetlenie pomieszczeń pracyOświetlenie dzienne
 173. 173. Oświetlenie pomieszczeń pracyOświetlenie sztuczneNiezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polską Normą.
 174. 174. Oświetlenie pomieszczeń pracyOświetlenie elektryczne• podstawowe – przewidziane dla danego rodzaju pomieszczenia  ogólne,  miejscowe,  złożone.• awaryjne – stosowane w pomieszczeniach i miejscach pracy, w których w razie awarii oświetlenia podstawowego mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników.
 175. 175. Wentylacja pomieszczeń pracy
 176. 176. WentylacjaWentylacja jest to wymiana powietrza w pomieszczeniach pracy, tj. zastępowanie powietrza zanieczyszczonego czynnikami powstającymi wewnątrz w wyniku procesów produkcyjnych na powietrze czyste dostarczane z zewnątrz pomieszczenia.
 177. 177. Wentylacja pomieszczeń pracyCelem wentylacji, polegającej na ciągłej lub okresowejwymianie powietrza w pomieszczeniach, jest zatem: • poprawa stanu i składu powietrza na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami higienicznymi (ochrona zdrowia człowieka) i technologicznymi (konieczność uzyskiwania produktów o określonych własnościach), • regulacja takich parametrów środowiska powietrznego w pomieszczeniach, jak: stężenie zanieczyszczeń, temperatura, wilgotność, prędkość i kierunek ruchu powietrza. 177
 178. 178. Wentylacja pomieszczeń pracy Wentylacja naturalnaNaturalna wentylacja jest to wymiana powietrza spowodowana różnicą temperatur wewnątrz i zewnątrz pomieszczenia lub różnicą ciśnień.Większość stosowanych metod polegana odpowiednim usytuowaniu otworówokiennych i świetlików.
 179. 179. Wentylacja pomieszczeń pracy Wentylacja naturalnaDo wentylacji naturalnej należy zaliczyć:  infiltrację,  przewietrzanie,  wentylację grawitacyjną.
 180. 180. Wentylacja pomieszczeń pracy Wentylacja mechanicznaWentylacja mechaniczna jest to pobudzenie ruchu powietrza za pomocą mechanicznego środka, jakim jest np.: wentylator.Wykorzystując dużą różnicę ciśnieniaw sieci rozprowadzającej powietrze,niezależnie od czynników meteorologicznych.
 181. 181. Wentylacja pomieszczeń pracy Wentylacja mechanicznaSystemy wentylacji mechanicznej:  wentylacja wywiewna,  wentylacja nawiewna,  wentylacja nawiewno - wywiewna.
 182. 182. Wentylacja pomieszczeń pracyZ uwagi na sposób zorganizowaniawymiany powietrza w pomieszczeniachpracy wentylację dzielimy na: • wentylację ogólną, • wentylację miejscową (stanowiskową).
 183. 183. Ogrzewanie pomieszczeń pracy
 184. 184. Ogrzewanie pomieszczeń pracyTemp. Sposób wykorzystywania Przykłady (oC) pomieszczeń pomieszczeń +5 Pomieszczenia nie - maszyny bez stałej przeznaczone do stałego obsługi, przebywania ludzi oraz pomieszczenia ogrzewane - hale postojowe bez dyżurne. remontów, - akumulatorownie.
 185. 185. Ogrzewanie pomieszczeń pracy +8 - pomieszczenia nie - hale sprężarek, przeznaczone do stałego pompownie, przebywania ludzi (jednorazowy pobyt ludzi - kuźnie, wydziały w okryciach zewnętrznych obróbki cieplnej. i w ruchu nie przekracza 1 godziny),
 186. 186. Ogrzewanie pomieszczeń pracy + 14 - pomieszczenia przeznaczone - magazyny i składy do stałego przebywania ludzi wymagające stałej (w okryciach zewnętrznych obsługi, lub wykonujących ciężką pracę fizyczną), - hale ciężkiej pracy, ładownie akumulatorów.
 187. 187. Ogrzewanie pomieszczeń pracy + 16 - pomieszczenia przeznaczone - hale pracy lekkiej, do przebywania ludzi w okryciach zewnętrznych - korytarze, klatki w pozycji siedzącej schodowe lub bez okryć, znajdujących w budynkach się w ruchu lub wykonujących biurowych, lżejsze prace fizyczne, - zmywalnie i przygotowywalnie wstępne w zakładach żywienia zbiorowego, - ustępy publiczne.
 188. 188. Ogrzewanie pomieszczeń pracy + 18 Pomieszczenia przeznaczone - hale pracy do przebywania ludzi bez okryć siedzącej lekkiej, zewnętrznych nie wykonujących w sposób ciągły - izby pomiarowe, pracy fizycznej. - pokoje biurowe, sale posiedzeń.
 189. 189. 2.Urządzenia wykorzystywane podczas pracy
 190. 190. Środki transportu wewnętrznego
 191. 191. Środki transportu wewnętrznegoWózki jezdniowe napędzane - uprawnienia Wózek widłowy może obsługiwać pracownik, który przeszedł odpowiedni kurs na operatora wózka widłowego
 192. 192. Środki transportu wewnętrznegoWózki jezdniowe napędzane - obowiązki operatora Operator wózka jezdniowego powinien przed rozpoczęciem pracy dokonać przeglądu dziennego, tj. sprawdzić stan techniczny podstawowych elementów, układów oraz mechanizmów wózka, mających wpływ na bezpieczeństwo jego pracy zgodnie z wymaganiami DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej) opracowanej przez producenta wózka.
 193. 193. Środki transportu wewnętrznegoWózki jezdniowe napędzane - obowiązki operatora • wózki niesprawne oraz uszkodzone powinny być wycofane z użytkowania oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie. • o dostrzeżonych wadach lub uszkodzeniach operator powinien niezwłocznie zawiadomić przełożonego. • wózki jezdniowe napędzane powinny być użytkowane tylko w procesach i warunkach,
 194. 194. Środki transportu wewnętrznegoWózki jezdniowe napędzane - ogólne zasady użytkowania Operator oraz wszystkie osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych powinni przestrzegać następujących zasad: • wózek jezdniowy napędzany znajdujący się w ruchu nie powinien zagrażać bezpieczeństwu pracowników w obszarze pracy wózka. • masa ładunków przemieszczanych przez wózek nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu określonych w DTR.
 195. 195. Środki transportu wewnętrznegoWózki jezdniowe napędzane - ogólne zasady użytkowania • ładunek powinien być zabezpieczony w szczególności przed upadkiem, przemieszczeniem i rozsypaniem. • wózki jezdniowe napędzane powinny być użytkowane tylko w procesach i warunkach do których są przeznaczone. • po zakończeniu pracy wózek powinien być odstawiony na wyznaczone stanowisko postoju oraz unieruchomiony w sposób uniemożliwiający jego użycie przez osoby nieupoważnione.
 196. 196. Środki transportu wewnętrznegoWózki jezdniowe napędzane - ogólne zasady użytkowania Wykonywanie czynności transportowych przy pomocy wózków widłowych podnośnikowych wymaga przestrzegania następujących zasad: • wózki widłowe podnośnikowe powinny poruszać się na poszczególnych odcinkach drogi z prędkością dostosowaną do nasilenia ruchu, warunków lokalnych i rodzaju przewożonych ładunków.
 197. 197. Środki transportu wewnętrznegoWózki jezdniowe podnośnikowe– wykonywanie czynności transportowych Czynności transportowe mogą być wykonywane gdy: • operator wózka ma wystarczającą widoczność lub • gdy kierowany jest przez osobę współuczestniczącą;
 198. 198. Środki transportu wewnętrznegoWózki jezdniowe podnośnikowe– wykonywanie czynności transportowych • wózek widłowy podnośnikowy ma uniesione widły wraz z ładunkiem na wysokość około 300 mm nad jezdnią oraz gdy maszt wózka jest pochylony maksymalnie do tyłu; • opuszczenie wideł wózka do poziomu jezdni jest możliwe przy wykonywaniu czynności podnoszenia lub ustawiania ładunku na poziomie jezdni.
 199. 199. Środki transportu wewnętrznegoTaśmociąg – wymagania stanowiskowe • przy obsłudze taśmociągu może być zatrudniona osoba, która posiada zgodę przełożonego, • strefa wokół przenośnika powinna być oznaczona, • podłoga w obrębie przenośnika musi być równa i uniemożliwiająca poślizgnięcie się pracownika, • przenośniki muszą posiadać osłonięte rolki i bębny 199
 200. 200. Środki transportu wewnętrznegoTaśmociąg – konserwacja i kontrola urządzenia • remont przenośnika może przeprowadzić tylko pracownik serwisu, • przed uruchomieniem przenośnika należy sprawdzić jego stan techniczny, • każdą usterkę urządzenia należy zgłosić przełożonemu, 200
 201. 201. Środki transportu wewnętrznegoTaśmociąg – obowiązki pracownika • utrzymywać porządek na stanowisku, • usuwać ręcznie przedmioty z przenośnika będącego w ruchu tylko w miejscu do tego przeznaczonym , • znać zasady udzielania pierwszej pomocy przy porażeniu prądem elektrycznym, 201
 202. 202. Środki transportu wewnętrznegoTaśmociąg – obowiązujące zakazy • przenoszenia materiałów innych niż przewidziane dla całej konstrukcji przenośnika, • dokonywania jakichkolwiek napraw , • zdejmowania lub otwierania osłon urządzeń rozruchowych, • stawania i chodzenia po przenośniku w czasie chodu, • eksploatacji przenośnika przy występujących objawach uszkodzenia części lub zabezpieczeń 202
 203. 203. Środki transportu wewnętrznegoWinda towarowa – wiadomości ogólne • windę towarową może obsługiwać osoba, która przeszła odpowiedni kurs i posiada zaświadczenie, • windą towarową nie wolno przewozić towarów cięższych niż jest to dopuszczalne, • windę użytkować zgodnie z zasadami ujętymi w Instrukcji BHP 203
 204. 204. 3. Czynnikiszkodliwe i uciążliwe
 205. 205. Czynniki środowiska pracy
 206. 206. Czynniki środowiska pracy Narażenie zawodowe Podział czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych Czynniki niebezpieczne (urazowe) Czynniki szkodliwe i uciążliweelementy ostre i wystające przemieszczanie się ludzi fizyczne chemiczneporażenia prądem elektrycznym poparzenia biologiczne psychofizyczneelementy ruchome i luźne pożary lub/i wybuchy
 207. 207. Czynniki środowiska pracy Fizyczne• hałas• drgania (wibracja)• promieniowanie (jonizujące, podczerwone, nadfioletowe, laserowe)• pole elektromagnetyczne• elektryczność statyczna• pyły przemysłowe• czynniki niebezpieczne mogące prowadzić do urazów: – poruszające się maszyny – ruchome elementy maszyn – przemieszczające się wyroby i materiały – ostre oraz wystające elementy i krawędzie
 208. 208. Czynniki środowiska pracyChemiczne• w zależności od możliwych skutków i rodzaju ich działania: – toksyczne – drażniące – uczulające – rakotwórcze – mutagenne – upośledzające funkcje rozrodcze• w zależności od sposobów wchłaniania: – przez drogi oddechowe – przez skórę i błony śluzowe – przez przewód pokarmowy
 209. 209. Czynniki środowiska pracyBiologiczne• mikroorganizmy – bakterie – wirusy – grzyby – pierwotniaki• substancje wytwarzane przez mikroorganizmy – toksyny – alergeny• makroorganizmy – rośliny – zwierzęta  
 210. 210. Czynniki środowiska pracyPsychofizyczne• obciążenie fizyczne (statyczne i dynamiczne)• obciążenie nerwowo-psychiczne: – obciążenie umysłu – obciążenie lub niedociążenie percepcyjne – obciążenie emocjonalne
 211. 211. Hałas
 212. 212. HałasHałaswg PN, jest to dźwięk o dowolnymcharakterze akustycznym, niepożądanyw danych warunkach i przez daną osobę.Hałas jest najczęściej występującym czynnikiem szkodliwym. Powoduje około 1/3 wszystkich chorób zawodowych w Polsce.
 213. 213. Hałas Źródła hałasu: • mechaniczne:  hałas wywołany przez maszyny i urządzenia o napędzie mechanicznym, elektrycznym, pneumatycznym
 214. 214. Hałas Źródła hałasu: • aerodynamiczne i hydrodynamiczne:  np.: ruch gazów i cieczy w rurociągach, wentylatorach itp.)
 215. 215. HałasŹródła hałasu: • technologiczne:  np.: hałas wywołany zmianą spójności materiału, jak: kruszenie, łamanie itp.)
 216. 216. HałasSzkodliwe lub uciążliwe skutki hałasu zależą od:  natężenia hałasu,  poziomu ekspozycji,  rodzaju źródeł hałasu,  relacji między człowiekiem, a źródłem hałasu.
 217. 217. HałasHałas• Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu Poziom ekspozycji Parametry hałasu na hałas (dB)Dopuszczalne wartości hałasu 85przy 8-godzinnej ekspozycjiMaksymalny poziom 115dźwięku ASzczytowy poziom dźwięku C 135
 218. 218. HałasWartości mocy akustycznych niektórych źródeł dźwięku Przykłady źródeł dźwięku Poziom mocy (dB)Rakieta kosmiczna Saturn 200Samolot odrzutowy Yumbo Jet 160Młot pneumatyczny 120Duża orkiestra 100Bardzo głośna rozmowa 80Zwykła rozmowa 60Szum wiatru 40Szept 20Granica ciszy 0
 219. 219. Wibracja
 220. 220. Czynniki środowiska pracyWibracja polega na przenoszeniu drgań mechanicznych z maszyny, urządzeń lub budowli na organizm człowieka lub na jego części.
 221. 221. Promieniowanie termiczne
 222. 222. Czynniki środowiska pracyPromieniowanie termiczne są to warunki cieplne miejsca pracy człowieka.Warunki cieplne miejsca pracy są ważnym czynnikiem wpływającym na samopoczucie, zdrowie, wydajność pracy, a także bezpieczeństwo i higienę pracy.
 223. 223. Promieniowanie termiczne Na równowagę cieplną mają wpływ:  temperatura,  wilgotność względna,  prędkość ruchu powietrza,  promieniowanie cieplne,  aktywność fizyczna człowieka,  metabolizm,  odporność cieplna odzieży, i.in.
 224. 224. Promieniowanie elektromagnetyczne
 225. 225. LIKWIDACJA I OGRANICZENE CZYNNIKÓW NIEBEZPIECZNYCH I SZKODLIWYCH• Eliminacja źródeł niebezpiecznych i szkodliwych czynników• Ograniczenie oddziaływania tych czynników przez odsunięcie człowieka z obszaru ich oddziaływania 225
 226. 226. LIKWIDACJA I OGRANICZENE CZYNNIKÓW NIEBEZPIECZNYCH I SZKODLIWYCH• Ograniczenia na człowieka czynników niebezpiecznych i szkodliwych przez osłonienie strefy narażenia,• Ograniczenie wpływu tych czynników dzięki zastosowania ochron osobistych• Ograniczenie zagrożenia człowieka niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami poprzez dobór pracowników, właściwą organizację pracy oraz oddziaływanie na bezpieczne zachowanie pracowników 226
 227. 227. Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężeniaczynników szkodliwych dla zdrowia
 228. 228. Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężeniaczynników szkodliwych dla zdrowia• NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIE (NDS) – średnie ważone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i tygodniowego, określonego Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przez okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.
 229. 229. Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężeniaczynników szkodliwych dla zdrowia• NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE NATĘŻENIE (NDN) fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia – ustalone jako wartość średnia, której oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy, przez okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.
 230. 230. Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwychCzęstotliwość pomiarów jest zależna od wielkości zagrożenia i wynosi:- co pół roku, jeżeli krotność NDS, NDN jest większa od 1,- co rok, jeżeli krotność NDS, NDN zawiera się w przedziale miedzy 0,5-1,- co dwa lata, jeżeli krotność NDS, NDN zawiera się w przedziale 0-0,5. 230
 231. 231. Znaki bezpieczeństwa
 232. 232. Znaki bezpieczeństwaOchrona i higiena pracyZnaki ostrzegawczeZnaki ostrzegawczestosowane są ogólny znak ostrzeżenie przed ostrzeżenie przedw zakładach ostrzegawczy niebezpieczeństwem substancjami żrącymiprzemysłowych, (ostrzeżenie, ryzyko zatrucia substancjami niebezpieczeństwa) toksycznymina stanowiskachpracy doostrzeganiai informowaniapracowników oraz ostrzeżenie przed ostrzeżenie przed ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami urządzeniami porażeniem prądeminnych osób tam (wiszącym ciężarem) do transportu poziomego elektrycznymprzebywającycho grożącymniebezpieczeństwie. uwaga, zły pies ostrzeżenie przed ostrzeżenie przed kruchym dachem niebezpieczeństwem uszkodzenia głowy
 233. 233. Znaki bezpieczeństwaOchrona i higiena pracyZnaki ostrzegawczeZnaki ostrzegawcze stosowane są w miejscach,w których występują niebezpieczne zagrożenia od: ostrzeżenie przed• agresywnych ograniczeniem wysokości właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych materiałów ostrzeżenie przed ostrzeżenie przed ostrzeżenie przed• środków transportu promieniowaniem substancjami radioaktywnymi skażeniem• prądu laserowym i promieniowaniem jonizującym biologicznym elektrycznego• elementów konstrukcyjnych budynku ostrzeżenie przed ostrzeżenie przed ostrzeżenie przed• zwierząt niebezpieczeństwem śliską nawierzchnią silnym polem potknięcia się magnetycznym
 234. 234. Znaki bezpieczeństwaOchrona i higiena pracyZnaki nakazuZnaki nakazu sąto znaki ochronyi higieny pracy ogólny znak nakazu nakaz stosowania nakaz stosowania ochrony oczu ochrony głowystosowane w celupracownikomi osobom postronnyminformacjio koniecznościzastosowania nakaz stosowania nakaz stosowania nakaz stosowania ochrony stóp ochrony rąk osłony twarzyodpowiednichśrodków technicznychi organizacyjnychw celu zapobieganiawypadkom, utraciezdrowia i uniknięcia nakaz używania nakaz przechodzenia nakaz stosowanianiebezpieczeństwa. pasów bezpieczeństwa w oznakowanym miejscu osłony nastawnej
 235. 235. Znaki bezpieczeństwaOchrona i higiena pracyZnaki nakazuZnaki nakazu stosowane są w miejscach, w których występująniebezpieczne zagrożenia wymagające zastosowania odpowiednichśrodków ochronnych w postaci:• ochron indywidualnych• osłon na ruchome lub niebezpieczne wystające części maszyn i urządzeń nakaz stosowania nakaz stosowania nakaz stosowania ochrony słuchu ochrony dróg oddechowych osłony• wygrodzeń i zabezpieczeń miejsc niebezpiecznych• czynności higienicznych• sygnalizacji dźwię- kowej, świetlnej itp. nakaz stosowania nakaz umycia rąk nakaz używania zamknięcia sygnału
 236. 236. Znaki bezpieczeństwaOchrona i higiena pracyZnaki informacyjneZnaki informacyjne są to znaki ochrony i higieny pracy stosowane w celuoznakowania miejsc, w których znajdują się urządzenia i instalacje dlahigieny osobistej oraz urządzenia niezbędne w sytuacjach wypadkowych. pierwsza pomoc prysznic bezpieczeństwa prysznic medyczna do przemywania oczu zatrzymanie awaryjne telefon awaryjny nosze
 237. 237. Znaki bezpieczeństwaOchrona i higiena pracyUzupełnienie znaków ochrony i higieny pracyUzupełnieniem znaków A. Znaki ogólne zakazu, nakazu i ostrzegawczeochrony i higieny pracysą znaki zakazu, nakazui ostrzegawcze,stosowane, gdy brak jestodpowiedniegosymbolu dla określenia Przestrzeń Zakaz jedzenia Nie zbliżać się zamknięta i picia wewnątrzrodzaju zagrożenia,zakazu, nakazu lubostrzeżenia. B. Znaki ochrony i higieny pracyDo znaków tych należą: Założyć okulary Nieupoważnionym wstęp i przejście wzbronione
 238. 238. 3. Ocenaryzyka zawodowegona stanowisku pracy
 239. 239. Ryzyko zawodoweOcena ryzyka zawodowego jest jednym z obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.(KP art. 226)
 240. 240. Definicja
 241. 241. związane z występującymi zagrożeniami określaprawdopodobieństwo wystąpienia urazu ciała lub utraty zdrowia i ciężkość możliwego urazu lub pogorszenia stanu zdrowia 241
 242. 242. Ryzyko zawodowe Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujące straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy
 243. 243. Podstawowe celeoceny ryzyka zawodowego
 244. 244. Ryzyko zawodowePrzeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: • sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy jest znane związane z nim ryzyko zawodowe, • wskazanie, zarówno pracownikom i ich przedstawicielom, organom nadzoru i kontroli, że przeprowadzono analizę zagrożeń i zastosowano właściwe środki ochronne,
 245. 245. Ryzyko zawodowePrzeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: • dokonano odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji pracy, • ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego, • zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
 246. 246. Zasady przygotowania ryzyka zawodowego
 247. 247. Analiza ryzyka zawodowegoZbieranie informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego Identyfikacja zagrożeńOszacowanie ryzyka zawodowego Wyznaczenie dopuszczalnego ryzyka zawodowego
 248. 248. Czy są potrzebne NIEdziałania korygujące i/lub zapobiegawcze TAK Opracowanie planu Okresowe przeprowadzanie działań korygujących oceny ryzyka i/lub zapobiegawczych zawodowego Realizacja planu
 249. 249. Ryzyko zawodowe Oszacowanie ryzyka zawodowego Ciężkość następstwPrawdopodobieństwo Mała Średnia DużaMało prawdopodobne Bardzo małe Małe Średnie 1 2 3Prawdopodobne Małe Średnie Duże 2 3 4Wysoce prawdopodobne Średnie Duże Bardzo duże 3 4 5
 250. 250. Oszaco- Dopuszcza- Niezbędne działania wanie lnośćBardzo Praca nie może być rozpoczęta ani kontynuowana n o sz z l e ied pu c an duże do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego. Duże Jeżeli ryzyko zawodowego jest związane z pracą już wykonywaną, działania w celu jego zmniejszenia należy podjąć natychmiast. Planowana praca nie może być rozpoczęta do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.Średnie Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego. o sz z l e d pu c an Małe Zaleca się rozważenie możliwości dalszego zmniejszania poziomu ryzyka zawodowego lub zapewnienia, że ryzyko pozostanie najwyżej na tym samym poziomie.Bardzo Nie jest konieczne prowadzenie żadnych działań. małe
 251. 251. Dokumentacjaoceny ryzyka zawodowego
 252. 252. III. Organizacjastanowisk pracy biurowej, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii
 253. 253. 1.Ergonomia
 254. 254. ERGONOMIAERGONOMIAwywodzi się z jęz. greckiego: ergon – praca,nomos – prawa naturalne.
 255. 255. Definicja
 256. 256. Ergonomia Ergonomiajest dziedziną w której wykorzystuje się wiedzę o możliwościach psychofizycznych człowieka do projektowania i korygowania wyrobów użytkowych, maszyn, stanowisk pracy w celu usunięcia zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego, optymalizacji kosztu biologicznego pracy, zapewnienia odpowiedniej wydajności i wygody podczas wykonywania pracy oraz satysfakcji z pracy.
 257. 257. Układ człowiek - praca Czynniki materialne środowiska pracy zanieczy- promieniowa- hałas, oświetlenie mikroklimat sczenia nie elektro- drgania powietrza magnetyczne . er ją e, g aiz ją e u st u c sy n l u c uwagaMASZYNA CZŁOWIEK pamięć stresy postawa rytm przerwy przy pracy i tempo pracy w pracy Czynnik antropotechniczny i organizatorski stanowiska roboczego
 258. 258. Organizacja stanowiska pracy
 259. 259. Organizacja stanowiska pracy D – dokumenty DR – drukarka JC – jednostka centralna K – klawiatura M – monitor P – pojemnik z dyskietkamiWynikające z ergonomii parametry pracy operatora komputerowego
 260. 260. Organizacja stanowiska pracy ErgonomiaDo prawidłowego ukształtowaniastanowiska pracy przydatna jestznajomość ergonomii: • górna krawędź ekranu monitora nie powinna znajdować się powyżej oczu pracownika, • inne urządzenia, jak skaner, drukarka powinny znajdować się w zasięgu rąk pracownika
 261. 261. Organizacja stanowiska pracyNaturalna i wygodna pozycja ciałazmniejsza zagrożenia dla układumięśniowo-szkieletowego: • siedzisko powinno mieć regulację wysokości w zakresie 40 ÷ 50 cm od podłogi, • płyta siedziska i oparcie powinny być wyprofilowane odpowiednio do naturalnej pozycji siedzącej, • oparcie powinno mieć możliwość regulacji w zakresie 5° do przodu i 30° do tyłu
 262. 262. Organizacjastanowiska pracy z komputerami
 263. 263. Pomieszczenia do pracy z komputerami
 264. 264. Pomieszczenia do pracy z komputeramiOświetlenieAby uniknąć męczących odbić światław monitorze i jego otoczeniu, należy:• ustawiać monitory równolegle do okna,• do oświetlenia pomieszczenia stosować światło rozproszone,• unikać mebli z połyskiem.
 265. 265. Pomieszczenia do pracy z komputeramiOświetlenie Ważne, aby takie elementy, jak maszynopis, klawiatura i ekran znajdowały się w polu najlepszego widzenia Optymalny kąt widzenia w płaszczyźnie pionowej
 266. 266. Pomieszczenia do pracy z komputerami Na każdego pracownika w pomieszczeniu z komputerami powinno przypadać:  minimum 13 m3 wolnego wnętrza,  minimum 2 m2 wolnej powierzchni podłogi. Oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej
 267. 267. Pomieszczenia do pracy z komputeramiUstawienie sprzętu względem oświetlenia Ustawienie monitorów powinno być równoległe do okien i linii świateł sufitowych (płaszczyzna ekranu jest prostopadła do okna)
 268. 268. Wymiary i odległości 1. Monitor - pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr. 2. Klawiatura – min. 10 cm od krawędzi stołu. .
 269. 269. 3. Krzesło - stabilne,Wymiary i odległości na kółkach z podstawą min. pięciopodporową oraz regulacją wysokości 40 ÷ 50 cm, z możliwością obrotu o 360°. Siedzisko wyprofilowane, pochylenie oparcia 5° do przodu i 30° do tyłu. 4. Podnóżek – kąt pochylenia 0° ÷ 15°, wysokość dostosowana do potrzeb pracownika.
 270. 270. Wymiary i odległości Wymiary stołu pod monitor (Jeśli monitor stoi na komputerze, wówczas stół musi być niższy, ale tak, by odległość od podłogi do blatu klawiatury wynosiła co najmniej 50 cm)
 271. 271. Wymiary i odległości Krzesło powinno mieć możliwość regulacji jak największej liczby elementów oparcie podłokietnik regulacja oparcia dźwignia siedzisko regulacji siedziska
 272. 272. Dobór monitora - Ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w filtr.

×