โดย ครูเพียว ธนายุส ประสิทธิเขตรกิจ
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนาเทคโนโลยี
เรียนทาไม
“การที่บุคคลจะพัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียว คือ การศึกษา
การศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน คือ การศึกษาด้านวิชาการส่...
เพื่อ.......................พัฒนา???
พัฒนา = เปลี่ยนแปลง + ในทางที่ดีขึ้น
พัฒนา.....................ความรู้ ความสามารถ เพื...
คาถาหัวใจนักปราชญ์
สุ จิ ปุ ลิ
ถามความจา
Oคืออะไร
Oหมายถึง
Oอธิบายว่า
Oใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร
Oตั้งคาถามเพื่อทดสอบความจา
ถามความเข้าใจ
Oแปลความได้ว่า...
Oตีความได้ว่า...
Oถามเหตุผล
Oย่อได้ว่า...
Oยกตัวอย่าง
การนาไปใช้
Oปฏิบัติอย่างไร
Oแสดงการคานวณได้อย่างไร
Oมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
Oมีวิธีการอย่างไร
O..... ถามถึงการนาความรู้ไป...
ถามการวิเคราะห์
Oแยกออกเป็น
Oจาแนกได้ดังนี้
Oเปรียบเทียบ
Oแบ่งกลุ่มได้อย่างไรบ้าง
Oใคร.ทาอะไร.ที่ไหน.เมื่อไร.เพราะอะไร.อย่...
ถามการสังเคราะห์
Oสร้าง
Oสรุป
Oประกอบ
Oวางแผน
Oแทนที่ด้วย...
ถามการประเมินค่า
จัดอันดับ
ให้ระดับ
ประเมินได้ว่า...
เปรียบเทียบกับ...แล้ว...
วิจารณ์ได้ดังนี้...
ที่มา http://www.book-dd.com/บทความ/pv/2
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนหนังสือ 6 ประการ
ซึ่งมีผู้นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดี
ดัดแปลงจาก
ผ.ศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
สะสม(Gradual)
เรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป
สะสมวันละนิดไม่ใช่หักโหม
ก่อนสอบ
ทํำซํ้ำ( Repetition)
ทบทวน
ท่องจา
และทาแบบฝึกหัดซ้า ๆ
ย้ารางวัล(Reinforcement)
ให้รางวัลตัวเอง
เมื่อทางานสาเร็จในแต่ละครั้ง
เพื่อให้ขยันขึ้น
ขยันคิด(Active Learning)
จงใส่ใจ
คิดตามเสมอ
อย่าฟังหรืออ่านไปเรื่อย ๆ
ฟิตปฏิบัติ(Practice)
ต้องลงมือปฏิบัติ
ให้เกิดความชานาญ
ไม่ใช่รู้แต่ทฤษฏีอย่างเดียว
เร่งรัดตัวเอง(Stimulus Control)
กระตุ้นตนเอง
โดยอาศัยการจัดสิ่งแวดล้อม
เป็นตัวเร่งและกระตุ้น
คุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
จะกล่าวถึงใน 4 ประเด็นที่รู้จักกันในลักษณะตัวย่อว่า PAPA
ปร...
ตัวอย่างประเด็นความเป็นส่วนตัว
1.1.การเข้าไปดูข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และ
การบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง...
ตัวอย่างประเด็นความเป็นส่วนตัว
1.2.การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหว
หรือพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งทาให้สูญเสียความเป็นส...
ตัวอย่างประเด็นความเป็นส่วนตัว
1.3.การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆ เพื่อ
ผลประโยชน์ในการขยายตลาด
ตัวอย่างประเด็นความเป็นส่วนตัว
1.4.การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล
หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อนาไป...
มีกลอนมาฝากจากใจครับ
สิ่งที่ควรทา คือ ความดี
สิ่งที่ควรมี คือ คุณธรรม
สิ่งที่ควรจา คือ ผู้มีพระคุณ
ทาความดี มีคุณธรรม จดจา...
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี

556 views

Published on

เรียนอย่างไรให้ได้ดี
หัวใจนักปราชญ์
หลักเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
คุณธรรมอะไรที่ควรมีในใจ
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
PAPA
บัญญัติ 10 ประการ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี

 1. 1. โดย ครูเพียว ธนายุส ประสิทธิเขตรกิจ เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวนาเทคโนโลยี
 2. 2. เรียนทาไม “การที่บุคคลจะพัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียว คือ การศึกษา การศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน คือ การศึกษาด้านวิชาการส่วนหนึ่ง กับการอบรมบ่ม นิสัย ให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดีใฝ่เจริญ มีปรกติละอายชั่วกลัวบาป ส่วนหนึ่ง การพัฒนา บุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้งสองส่วน เพื่อให้บุคคลได้มีความรู้ไว้ใช้ประกอบการ และมีความดีไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่าง ให้เป็นไปในทางที่ถูก ที่ควร และ อานวยผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์” พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๐
 3. 3. เพื่อ.......................พัฒนา??? พัฒนา = เปลี่ยนแปลง + ในทางที่ดีขึ้น พัฒนา.....................ความรู้ ความสามารถ เพื่อ....................ทามาหากิน พัฒนา.....................จิตใจ เพื่อ....................ทาแต่สิ่งดีๆ สิ่งที่เราทา ไม่ได้เป็นแค่การกระทา แต่สิ่งที่เราทาคือ ตัวเรา ถ้าอยากเปลี่ยนตัวเอง จึงต้องเปลี่ยนที่การกระทา
 4. 4. คาถาหัวใจนักปราชญ์ สุ จิ ปุ ลิ
 5. 5. ถามความจา Oคืออะไร Oหมายถึง Oอธิบายว่า Oใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร Oตั้งคาถามเพื่อทดสอบความจา
 6. 6. ถามความเข้าใจ Oแปลความได้ว่า... Oตีความได้ว่า... Oถามเหตุผล Oย่อได้ว่า... Oยกตัวอย่าง
 7. 7. การนาไปใช้ Oปฏิบัติอย่างไร Oแสดงการคานวณได้อย่างไร Oมีความสัมพันธ์กันอย่างไร Oมีวิธีการอย่างไร O..... ถามถึงการนาความรู้ไปปฏิบัติ
 8. 8. ถามการวิเคราะห์ Oแยกออกเป็น Oจาแนกได้ดังนี้ Oเปรียบเทียบ Oแบ่งกลุ่มได้อย่างไรบ้าง Oใคร.ทาอะไร.ที่ไหน.เมื่อไร.เพราะอะไร.อย่างไร
 9. 9. ถามการสังเคราะห์ Oสร้าง Oสรุป Oประกอบ Oวางแผน Oแทนที่ด้วย...
 10. 10. ถามการประเมินค่า จัดอันดับ ให้ระดับ ประเมินได้ว่า... เปรียบเทียบกับ...แล้ว... วิจารณ์ได้ดังนี้...
 11. 11. ที่มา http://www.book-dd.com/บทความ/pv/2
 12. 12. หลักการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนหนังสือ 6 ประการ ซึ่งมีผู้นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดี ดัดแปลงจาก ผ.ศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค
 13. 13. สะสม(Gradual) เรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป สะสมวันละนิดไม่ใช่หักโหม ก่อนสอบ
 14. 14. ทํำซํ้ำ( Repetition) ทบทวน ท่องจา และทาแบบฝึกหัดซ้า ๆ
 15. 15. ย้ารางวัล(Reinforcement) ให้รางวัลตัวเอง เมื่อทางานสาเร็จในแต่ละครั้ง เพื่อให้ขยันขึ้น
 16. 16. ขยันคิด(Active Learning) จงใส่ใจ คิดตามเสมอ อย่าฟังหรืออ่านไปเรื่อย ๆ
 17. 17. ฟิตปฏิบัติ(Practice) ต้องลงมือปฏิบัติ ให้เกิดความชานาญ ไม่ใช่รู้แต่ทฤษฏีอย่างเดียว
 18. 18. เร่งรัดตัวเอง(Stimulus Control) กระตุ้นตนเอง โดยอาศัยการจัดสิ่งแวดล้อม เป็นตัวเร่งและกระตุ้น
 19. 19. คุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จะกล่าวถึงใน 4 ประเด็นที่รู้จักกันในลักษณะตัวย่อว่า PAPA ประกอบด้วย 1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) 2. ความถูกต้อง (Information Accuracy) 3. ความเป็นเจ้าของ (Information Property) 4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility)
 20. 20. ตัวอย่างประเด็นความเป็นส่วนตัว 1.1.การเข้าไปดูข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และ การบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการบันทึก- แลกเปลี่ยนข้อมูลที่บุคคลเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์และกลุ่ม ข่าวสาร
 21. 21. ตัวอย่างประเด็นความเป็นส่วนตัว 1.2.การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหว หรือพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งทาให้สูญเสียความเป็นส่วนตัว ซึ่งการกระทาเช่นนี้ถือเป็นการผิดจริยธรรม
 22. 22. ตัวอย่างประเด็นความเป็นส่วนตัว 1.3.การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆ เพื่อ ผลประโยชน์ในการขยายตลาด
 23. 23. ตัวอย่างประเด็นความเป็นส่วนตัว 1.4.การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อนาไปสร้าง ฐานข้อมูลประวัติลูกค้าขึ้นมาใหม่ แล้วนาไปขายให้กับบริษัท อื่น
 24. 24. มีกลอนมาฝากจากใจครับ สิ่งที่ควรทา คือ ความดี สิ่งที่ควรมี คือ คุณธรรม สิ่งที่ควรจา คือ ผู้มีพระคุณ ทาความดี มีคุณธรรม จดจาผู้มีพระคุณ

×