Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบนำเสนอผลงานวิชาการ

2,329 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

แบบนำเสนอผลงานวิชาการ

 1. 1. 1 แบบเสนอผลงาน การประกวด “Thailand Social Media Award 20131. ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)2. ผู้เสนอผลงาน นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โทรศัพท์มือถือ 08-9191-6321 e-Mail Wongsarat@yahoo.com3. หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2545 มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษาให้ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 5 - 6) แนวการจัดการศึกษา ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ ในการป้องกัน แก้ปัญหา และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข (กรมวิชาการ. 2545 : 1) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์ตรง ฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัด และวิธีการของตนเอง ทากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม ฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จินตนาการ ตลอดจนได้แสดงออกอย่างชัดเจน และมีเหตุมีผล ได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาคาตอบ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ได้ฝึ กค้นคว้าแสวงหาความรู้ รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ ฝึกตนเองให้มีวินัย และรับผิดชอบในการทางาน ฝึกประเมินปรับปรุงตนเองยอมรับผู้อื่น ตลอดจนสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง สาหรับครูผู้สอนต้องเรียนรู้การสอนทั้งเนื้อหาและเทคนิค วิธีการ จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออก และคิดอย่างสร้างสรรค์ ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง สังเกตและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ .2543 : 29-31) เช่นเดียวกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ว่า การจั ดการศึกษาต้องยึ ดหลั กว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒ นาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความสาคัญที่สุด ฉะนั้นครูผู้สอน และผู้จัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้นา ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆแบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 2. 2. 2และให้ ข้อมูล ที่ถูกต้องแก่ผู้ เรี ย น เพื่อน าข้อมูล เหล่ านั้นไปใช้ส ร้างสรรค์ความรู้ของตน การจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะมุ่งปลูกฝังด้านปัญญา พัฒนาการผู้เรียนให้มีความสามารถ ในการคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว ยังมุ่งพัฒนา ความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลู ก ฝั ง ให้ ผู้ เ รี ย นเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง เข้ า ใจตนเอง เห็ น อกเห็ น ใจผู้ อื่ น สามารถแก้ ปั ญ หาข้ อ ขั ด แย้ งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม(กระทรวงศึกษาธิการ.2545 : 21) ตามเจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปฏิรูปการเรียนการสอน” การเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญผู้เรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติทาได้คิดเป็น และทาเป็น การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ผู้เรียนฝึกทักษะการเรียนรู้ เช่นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เรียนได้ศึกษา ทากิจกรรม ตามความถนัดและความต้องการผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 มุ่ ง ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด สมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ได้แก่ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทุกคนสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ง่ายซึ่งมีผู้ใช้งานที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทุกคนมีอิสระที่จะเข้าไปแบ่งปันความรู้และเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อนาไปเผยแพร่ความรู้ที่ตัวเองต้องการสื่อสารและเสนอความคิดใหม่ๆได้โดยไม่ถูกปิดกั้น ผู้รายงานได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (SocialMedia) สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และบริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ จึงดาเนินการจัดการพัฒนาศักยภาพนักเรียน โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถนาเครื่องมือออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษา และเกิดระบบ Community แห่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต4. แนวคิดหรือทฤษฎี(หลักการหรือแนวคิดที่สามารถอ้างอิงได้ที่นามาใช้ในการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และบริษัทแซส ซอฟท์แวร์(ไทยแลนด์)จากัดได้ดาเนิน“โครงการส่งเสริมการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS CurriculumPathways” การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และการพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 3. 3. 3หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่อง ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น และทาเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรู้ แ ละมี ความรอบรู้ รวมทั้ง สามารถใช้ ก ารวิจั ย เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 6) จัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทาได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตแบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 4. 4. 4 มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเ พื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย มาตรา 69 รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางทาหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริมและประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา วงจร PDCA วงจรที่พัฒนามาจากวงจรที่คิดค้นโดยวอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท(Walter Shewhart )เอดวาร์ด เดมมิ่ง (W.Edwards Deming) “วงจรเด็มมิ่ง” สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) ได้จัดทาโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วยSocial Media″ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านนวัตกรรมSocial Media นามาเป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพนับเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรทางการศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน เพราะปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) ได้กลายเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการสร้างสื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในวงการศึกษาและโลกออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์อย่างมาก ดังนั้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เป็นการผลักดันนักเรียนให้ก้าวทันโลกยุคปัจจุบันและสามารถเข้าถึงเยาวชนยุคใหม่อย่างทันท่วงที ซึ่งจะทาให้เกิดระบบ Community แห่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต5. วัตถุประสงค์ 5.1 เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะ ศักยภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)โดยการสร้าง Blog Wordpress การนาเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ มาประกอบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่YouTube, SlideShare, Scribd, Flickr, Twitter , Facebook และการใช้บทเรียน SAS CurriculumPathways 5.2 เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของ นักเรียนได้ฝึก คิด ทา แก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตด้านการเรียนรู้ และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่ อาเซียน 5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้บนอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนรู้ 5.4 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 5.5 เพื่อสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5.6 เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและเกิดระบบ Community แห่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต6. ระยะเวลา การเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่และทุกโอกาสแบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 5. 5. 57. การจัดการเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 7.1 มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7.2 เนื้อหาสาระตามหลักสูตร สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7.3 วิธีการจัดการเรียนรู้ กระบวนการ ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ (PDCA) ดังนี้Plan (วางแผน) 7.3.1 วิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ของนักเรียน 7.3.2 วิเคราะห์ วางแผน เขียน และนาเสนอแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 1) เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในขอบข่ายโดยรวมของเนื้อหาวิชา 2) เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจตรงกัน เกี่ยวกับหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัดกิจกรรมการเรียนการสอน กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน เกณฑ์การวัดและประเมินผล 7.3.3 วิเคราะห์วางแผนในการนาเสนอเนื้อหา และเครื่องมือการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) โดยการสร้าง Blog Wordpress การนาเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ YouTube, SlideShare, Flickr, Twitter , Facebook และ การใช้บทเรียน SASCurriculum Pathwaysด้านเนื้อหา เนื้อหา แยกเป็นส่วนๆให้เห็นภาพการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดแนว(ทั้งภาคเรียนและหน่วยการเรียนรู้) และเนื้อหาสาระที่เป็นปัจจุบัน ตามสภาพวิชา ระดับชั้นด้านการใช้เครื่องมือ วิเคราะห์ความจาเป็นในการนาเครื่องมือ สื่อ นวัตกรรมมาใช้ประกอบการเรียนรู้ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และครูผู้สอนสร้างเครือข่ายความคิดDo (ปฏิบัติตามแผน) 7.3.4 แนะนารายวิชา มาตรฐาน ตัวชี้วัด การวัดและประเมินผล อภิปรายข้อเสนอแนะและข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) 7.3.5 จั ด การเรี ย นรู้ ต ามแผนการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลายและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) 7.3 6 จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 7.3 7 อบรมพัฒนาครู บุคลาการทางการศึกษาทั้งภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) โดยการสร้าง Blog Wordpress การนาเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ และการใช้บทเรียน SAS Curriculum Pathwaysแบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 6. 6. 6 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) ด้วยบล็อก Wordpress และเครื่องมือต่างๆ ดังนี้ 1) http://saipinn.wordpress.com/ การจัดการเรียนรู้ครูสายพิน วงษารัตน์คือ Blog การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ ศาสนา ติว O-net โลกร่วมสมัย สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โลกร่วมสมัย เครื่องมือ Social Media ผลงานวิชาการ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผลงานนักเรียน และการใช้บทเรียน Sas Curriculum pathwaysแบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 7. 7. 7แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 8. 8. 8แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 9. 9. 9แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 10. 10. 10 2) http://smedukrusaipin.wordpress.com/ SMEDUKRUSAIPIN WONGSARATคือ Blog การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ผลงานนักเรียน การบริหารงานพัสดุ , ชุมนุม Social Media,ครูในโครงการ , การจัดการเรียนรู้ครูสายพิน Sas Curriculum Pathways , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , วิชาประวัติศาสตร์ชั้น ม.1 , วิชาสังคมศึกษาชั้น ม.1 วิชาประวัติศาสตร์ชั้น ม.2,วิชาเศรษฐศาสตร์ชั้น ม.6 , วิชาประวัติศาสตร์ไทยชั้น ม.6 และวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ชั้น ม.6แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 11. 11. 11 3) http://saipin2011.wordpress.com/ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 2แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 12. 12. 12 4) http://saipimm.wordpress.com/ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 13. 13. 13 5) http://socialmor1.wordpress.com/ การจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาประวัติศาสตร์ไทยแบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 14. 14. 14 รายวิชาสังคมศึกษาแบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 15. 15. 15แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 16. 16. 166) http://socialmor2.wordpress.com/ การจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาประวัติศาสตร์แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 17. 17. 17 7) http://sixsocial.wordpress.com/ การจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาสังคมศึกษาแบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 18. 18. 18 8) http://61.7.229.102/kru_saipinn/wordpress/?page_id=273 การจัดการเรียนรู้ อาเซียน (ASEAN)แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 19. 19. 19แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 20. 20. 20แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 21. 21. 21แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 22. 22. 22แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 23. 23. 23แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 24. 24. 24 9) http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน SAS Curriculum Pathwaysแบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 25. 25. 25แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 26. 26. 26 10) http://www.thaigoodview.com/node/28493 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานแบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 27. 27. 27แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 28. 28. 28แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 29. 29. 29 11) http://articlesaipin.wordpress.com/ งานพัสดุ ครุภัณฑ์แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 30. 30. 30 12) http://saipin17.wordpress.com/ ชุมนุม Social Mediaแบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 31. 31. 31แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 32. 32. 32 7.3.8 การถ่ายทอดความรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) โดยการจัดอบรมครู บุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน หลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) และการใช้บทเรียน SAS Curriculum Pathways จนเป็นที่ยอมรับในวงการทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษาและเกิดระบบ Community แห่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตCheck (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 7.3 9 หลังจาก การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) ตามแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ โดยการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) ผู้เรียนสามารถศึกษาและเรียนรู้ รวมถึงภาระงานเพิ่มเติมได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกโอกาส ในรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนแล้ว ผู้เรียนยังสามารถศึกษา ความรู้เพิ่มเติมได้ในเนื้อหา สาระการเรียนรู้ที่สนใจ และดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน (แบบอย่างง่าย) เพื่อจะได้รู้ถึงปัญหา อุปสรรคในระหว่างเรียน 7.3 10 การตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) 1) ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 2) ตรวจสอบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3) ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS) ระดับเขตพื้นที่ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) ตรวจสอบผลงานนักเรียนสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) และการใช้บทเรียน SAS Curriculum Pathways 5) ตรวจสอบผลงานของครู บุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนAct (ปรับปรุงแก้ไข) 7.3 11 ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) 7.3 12 การรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) รายงานผลการใช้บทเรียน SAS Curriculum Pathways และรายงานผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อาเซียน (ACEAN) 7.3 13 การเผยแพร่ผลงานและการสร้างเครือข่าย แล้วดูข้อมูล การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าใช้ 1) http://thaismedu.com/wsite/2012/05/sm3-4/ สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) 2) http://www.facebook.com/PageThaiSmedu/ www.facebook.comแบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 33. 33. 33 3) http://202.143.157.36/kmcsec36/ เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้สาหรับ สพม. เขต36การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 4) http://www.pcccr.ac.th/pccteacher/index.php/en โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย 5) www.Google ชื่อครูสายพิน วงษารัตน์8. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) 8.1 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 8.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาที่ผู้รายงานได้รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรีย นจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยใช้ เทคนิค วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย และโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังนี้การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 4.00 3.85รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ปีการศึกษา 2554 (ม. 1/1) ปีการศึกษา 2555 (1/1-1/4 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 3.98 3.98 3.19ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม. 2/1 3.34 3.84 ชั้น ม. 2/2 3.06 3.32 ชั้น ม. 2/3 2.79 3.22 ชั้น ม. 2/4 2.70 3.14 ชั้น ม. 2/5 2.44 3.21 167 2.87 3.35แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 34. 34. 34ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 2 รหัสวิชา ส 30109 (6/1) ส 33103 (6/2 - 6/4) ระดับชั้น ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม. 6/1 4.00 4.00 ชั้น ม. 6/2 4.00 4.00 ชั้น ม. 6/3 4.00 3.86 ชั้น ม. 6/4 4.00 3.71 รวม 4.00 3.88รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชา ส30106 ระดับชั้น ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม. 6/1 4.00 4.00 ชั้น ม. 6/2 4.00 4.00 ชั้น ม. 6/3 3.82 4.00 ชั้น ม. 6/4 3.74 4.00 3.87 4.00สรุปผลกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จานวนนักเรี ยน/ผลการเรี ยน เกรดเฉลี่ย รหัส รายวิชาพื้นฐาน น.ก. ห้อง 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร ม.ส รวม ส22101 สังคมศึกษาฯ 0.5 2/1 9 10 10 5 - 34 3.34 2/2 5 7 11 9 2 34 3.06 2/3 3 2 13 10 6 34 2.79 2/4 2 4 8 10 9 33 2.70 2/5 - 1 8 9 14 32 2.44 รวม 19 24 50 43 31 167 2.87ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จานวนนักเรี ยน/ผลการเรี ยน เกรดเฉลี่ย รหัส รายวิชาพื้นฐาน น.ก. ห้อง 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร ม.ส รวม ส22102 สังคมศึกษาฯ 1.0 2/1 23 11 34 3.84 2/2 4 15 14 1 34 3.32 2/3 6 9 15 2 2 34 3.22 2/4 3 10 13 7 33 3.14 2/5 1 16 9 5 31 3.21 รวม 37 61 51 15 2 166 3.35แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 35. 35. 35สรุปผลกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จานวนนักเรี ยน/ผลการเรี ยน เกรดเฉลี่ย รหัส รายวิชาพื้นฐาน น.ก. ห้อง 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร ม.ส รวม ส40106 ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ 1 6/1 23 23 4.00 ส43102 6/2 22 22 4.00 6/3 20 6 2 28 3.82 6/4 22 7 3 1 33 3.74 รวม 87 13 5 0 1 0 0 0 0 0 106 3.87สรุปผลกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จานวนนักเรี ยน/ผลการเรี ยน เกรดเฉลี่ย รหัส รายวิชาพื้นฐาน น.ก. ห้อง 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร ม.ส รวม ส22101 สังคมศึกษาฯ 1 0.5 1/1 24 24 4.00 จานวนนักเรี ยน/ผลการเรี ยน เกรดเฉลี่ย รหัส รายวิชาพื้นฐาน น.ก. ห้อง 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร ม.ส รวม ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 1/1 23 1 24 3.98ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวนนักเรี ยน/ผลการเรี ยน เกรดเฉลี่ย รหัส รายวิชาพื้นฐาน น.ก. ห้อง 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร ม.ส รวม ส22102 สังคมศึกษาฯ 2 0.5 1/1 19 3 2 24 3.85 จานวนนักเรี ยน/ผลการเรี ยน เกรดเฉลี่ย รหัส รายวิชาพื้นฐาน น.ก. ห้อง 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร ม.ส รวม ส22106 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 1/1 23 1 24 3.98แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 36. 36. 36สรุปผลกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จานวนนักเรี ยน/ผลการเรี ยน เกรดเฉลี่ย รหัส รายวิชาพื้นฐาน น.ก. ห้อง 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร ม.ส รวม ส30109 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 6/1 23 4.00 ส33103 6/2 35 4.00 6/3 34 4.00 6/4 35 4.00 รวม 127 4.00ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวนนักเรี ยน/ผลการเรี ยน เกรดเฉลี่ย รหัส รายวิชาพื้นฐาน น.ก. ห้อง 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร ม.ส รวม ส40106 ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ 1 6/1 4.00 ส43102 ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ 1 6/2 4.00 6/3 4.00 6/4 4.00 รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00สรุปผลกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จานวนนักเรียน/ผลการเรียน เกรดเฉลี่ย รหัส รายวิชาพื้นฐาน น.ก. ห้อง 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร ม.ส รวม ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 1/1 17 2 1 1 3 24 3.60 1/2 6 2 5 4 6 1 24 2.90 1/3 10 3 6 5 24 3.27 1/4 10 2 2 1 8 1 24 2.98 รวม 43 9 14 6 22 1 1 96 3.19สรุปผลกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จานวนนักเรี ยน/ผลการเรี ยน เกรดเฉลี่ย รหัส รายวิชาพื้นฐาน น.ก. ห้อง 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร ม.ส รวม ส30109 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 6/1 23 23 4.00 ส33103 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 6/2 33 33 4.00 6/3 28 3 1 1 33 3.86 6/4 22 6 5 1 34 3.71 รวม 106 9 6 2 123 3.88 ที่มา. งานวัด ประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และ แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจารายวิชาที่ผู้รายงานได้รับผิดชอบสอนแบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 37. 37. 37 2) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554ตารางแสดง การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สรุปค่าเฉลี่ย ดังนี้ปีการศึกษา 2553 ระดับโรงเรียน ระดับเขตจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 56.14 40.98 40.85 40.85 ปีการศึกษา 2554 ระดับโรงเรียน ระดับเขตจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 52.30 42.24 42.88 42.73ระดับโรงเรียน ระดับชั้น ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 56.14 52.30 สรุ ปผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับจังหวัด สังกัดเขตพื้นที่ สพม.เขต 36 และระดับประเทศตารางแสดง การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สรุปค่าเฉลี่ยดังนี้ ปีการศึกษา 2553 ระดับโรงเรียน ระดับเขตจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 54.99 46.81 46.70 46.51 ปีการศึกษา 2554 ระดับโรงเรียน ระดับเขตจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 41/19 32.86 33.40 33.39ระดับโรงเรียน ระดับชั้น ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 54.99 41.19 สรุปผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด สังกัดเขตพื้นที่ สพม.เขต 36 และระดับประเทศ ที่มา ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สทศ. และ สาเนาเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET) สพม. เขต 36แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 38. 38. 38 3) ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS) ระดับเขตพื้นที่ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัด สพม. เขต 36 ปีการศึกษา 2554กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด สังกัดเขตพื้นที่ สพม.เขต 36 และระดับประเทศ สรุปค่าเฉลี่ย ดังนี้ ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 18.63 14.89 14.67 ที่มา ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS) ระดับเขตพื้นที่สังกัด สพม. เขต 36ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8.1.2 นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ ในการป้องกัน แก้ปัญหา และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 8.1.3 นักเรียนสนใจในการเรียน ตั้งใจเรียนเพราะเป็นสื่อ นวัตกรรมที่ก้าวทันโลกในยุคปัจจุบัน 8.1.4 นักเรียนได้พัฒนาทักษะศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ มาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา 8.1.5 นักเรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้บนอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนรู้ 8.1.6 นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด ทา และการแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตทางด้านการเรียนรู้สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ อาเซียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 8.1.7 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองได้จากสื่อออนไลน์ และเครื่องมือ Social mediaต่างๆมากมาย 8.1.8 นักเรียนสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ได้หลากหลายวิธี การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้เรียน เรียนรู้ให้เกิดคุณภาพได้ 8.1.9 นักเรียนงมีประสบการณ์ตรง ฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัด และวิธีการของตนเอง ทากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม ฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จินตนาการ ตลอดจนได้แสดงออกอย่างชัดเจน และมีเหตุมีผ ล ได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาคาตอบ แก้ปัญหาได้ด้ว ยตนเอง ได้ฝึ กค้นคว้าแสวงหาความรู้ รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ ฝึกตนเองให้มีวินัย และรับผิดชอบในการทางาน ฝึกประเมินปรับปรุงตนเองยอมรับผู้อื่น ตลอดจนสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องแบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 39. 39. 39 8.1.10 นักเรียนมีวิจารณญาณในการเลือกรับ และใช้ Social Media ในทางที่เป็นประโยชน์ในโลกยุคปัจจุบัน และแก้ปัญหาการใช้สื่อต่างๆ ในทางที่ไม่ถูกต้อง 8.1.11 นักเรียนสามารถศึกษา เรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่และโอกาส 8.1.12 ผลงานนักเรียนที่เกิดจาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย การใช้บทเรียน SASCurriculum Pathways และ โดยใช้เทคโนโลยีสื่ อสังคม (Social Media) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชา เช่น CAI คลิป VDO Power Pointแผ่นพับ รูปภาพ และได้บันทึกผลงานนักเรียน ในแผ่น DVD โดยแยกตามระดับชั้น และรายวิชา ผลงานนักเรียนได้นาเสนอ เผยแพร่โดยใช้ เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) โดยผ่านเครื่องมือSocial Media เช่น Blog wordpress.com , Facebook , slideshare , youtube , Flickr(เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง.....ภาคผนวก)แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 40. 40. 40รูปภาพ ตัวอย่างผลงานนักเรียนได้นาเสนอ เผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) ดังนี้แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 41. 41. 41แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 42. 42. 42แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 43. 43. 43แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 44. 44. 44แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 45. 45. 45แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 46. 46. 46แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 47. 47. 47แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 48. 48. 48แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 49. 49. 49แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 50. 50. 50แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 51. 51. 51แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 52. 52. 52แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 53. 53. 53แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 54. 54. 54แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 55. 55. 55แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 56. 56. 56แบบเสนอผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

×