Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Danh muc hoa chat xu ly nuoc thai 2011

509 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Công Ty TNHH Hóa Chất Công nghiệp Việt Hoa

  Địa chỉ: Tổ 20_Phường Thượng Thanh_Quận Long Biên_TP, Hà Nội

  Văn phòng: 551_ Nguyễn Văn Cừ_ Quận Long Biên_ Thành Phố Hà Nội

  Hotline: Mr Trung: 0989.875.628 / 043.652.5532 Ms Hiếu: 0988.833.608

  Điện thoại: 043.827.4571/ Fax: 043.6555.047

  Website: http://hoachatvnn.com/ http://hoachatvnn.com.vn

  E-mail: - hoachatvnn@gmail.com / - viethoachemical@gmail.com / hoachatviethoa@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Danh muc hoa chat xu ly nuoc thai 2011

 1. 1. CÔNG TY CP HÓA CH T CÔNG NGH M I VI T NAM - VIETNAM CHEMICAL NEW TECHNOLOGY.,JSC a ch :S 1, 76/7 t p th quân i, Ph An Dương, Qu n Tây H , Thành ph Hà N i; web: www.Vietnamchemtech.com.vn Tel: 04.38645883/37167523; Fax:04.36646625/37194246; Email: vcnt.jsc@fpt.vn; MST: 0101649979- Tài kho n: 15010000026780, t i Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam, CN B c Hà N i HOÁ CH T CƠ B N DÙNG TRONG LĨNH V C NƯ C TH ITên Ti ng Anh Tên s n ph m Công th c SX-CL- G M c ích s d ngAluminium sulphate Phèn nhôm Al2(SO4)3.18H2O TQ-17%-25kg keo tAmmonium Alum sulphate Phèn kép Amoni (NH4)Al(SO4)2 VN-CN-50kg keo tAmmonium sulphate Amoni sunfat (NH4)2SO4 B xung ch t dinh dư ngAquaclean ACF32 Ch ph m sinh h c d ng l ng M -3,778L(1gal) Gi m BOD&CODAquaclean DGTT Ch ph m sinh h c d ng l ng M -3,778L(1gal) X lý d u mAquaclean N1 Ch ph m sinh h c d ng l ng M -3,778L(1gal) X lý NH3Aquaclean OC Ch ph m sinh h c d ng l ng M -3,778L(1gal) Kh mùiAquaclean SA Ch ph m sinh h c d ng l ng M -3,778L(1gal) Phân h y bùnBioaktive Hóa ch t kích thích sinh h c c-CN-5kg B xung oxi kích thích qu n th VS ho t tínhCalcium hydroxide Canxi hydroxyt Ca(OH)2 VN-98%-25kg Nâng pH kh m u nư c th iCalcium hypochloride Clorua vôi Ca(OCl)2 Nh t-70%-50kg kh trùng nư cCalcium hypochloride Clorua vôi Ca(OCl)2 TQ-65%-15kg kh trùng nư cCalcium hypochloride Clorua vôi Ca(OCl)2 M -65%-45kg kh trùng nư cCalcium hypochloride Clorua vôi Ca(OCl)2 In o-65%-15kg kh trùng nư cCarbon active Than ho t tính h t SLNT C TQ-CN-25kg Kh m uCaustic soda 98% flakes Natri hydroxyt 96% v y NaOH TQ-98%-25kg Nâng pHCaustic soda 99% Natri hydroxyt v y 99% NaOH TQ-99%-25kg Nâng pHCaustic soda 99% pearl Natri hydroxyt 99% h t NaOH Tháilan-99%-25kg Nâng pHCaustic soda 99% pearl Natri hydroxyt 99% h t NaOH TQ-99%-25kg Nâng pHDung d ch anion polime Vichemfloc DC400 PAM Nh t-CN-25kg Kh m u nư c th i d t nhu mEcoBlockTM Ch ph m sinh h c d ng b t M -1block Vi sinh chuyên x lý d u m ng th c v t - B y M TMEcoClean M100 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) Dư ng Ch t Cho Vi Sinh TMEcoClean 101 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) Chuyên x lý t o ao h TMEcoClean 102 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) Vi sinh x lý nư c th i có m n cao t 1-3% TMEcoClean 105 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) Vi sinh y m khí TMEcoClean 118 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) X lý nư c th i ngành gi y TMEcoClean 200 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) X lý nư c th i d t nhu m
 2. 2. EcoCleanTM201 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) X lý nư c th i sinh ho t TMEcoClean 202 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) Vi sinh chuyên x lý nư c r rác, nư c th i tinh b t s n TMEcoClean 205 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) X lý nư c th i ngành ch bi n TP TMEcoClean 206 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) Vi sinh chuyên x lý nư c th i c n, rư u, bia TMEcoClean 400 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) Vi sinh chuyên x lý nư c th i hóa d u petrochemical TMEcoClean 501 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) Chuyên x lý nư c th i trang tr i nuôiFerric chloride S t III Clorua FeCl3 TQ-CN-50kg keo tHydrogen peroxide Oxi già H2O2 HQ-50%-30kg kh trùng nư cIron sulphate S t II Sunphat FeSO4.7H2O VN-CN-50kg Kh m u, keo tPack test Test th nhanh Nh t Test th nhanh 54 ch tiêuPolime thu h i b t gi y sau seo PAM Nh t-CN-10kg Thu h i b t gi yPolime v t bùn (cation-cao) Vichemfloc 85610 PAM Nh t-CN-25kg V t bùnPolime v t bùn (cation-th p) Vichemfloc 82412 PAM Nh t-CN-25kg V t bùnPolime v t bùn (cation-trung bình) Vichemfloc 84812 PAM Nh t-CN-25kg V t bùnPoly aluminium chlorite PAC PAC TQ-31%-25kg keo tPoly aluminium chlorite white powder t tr ng PAC b PAC TQ-29%-25kg keo tPotasium Alum sulphate Phèn kép Kali KAl(SO4)2 VN-CN-50kg keo tPotassium permanganate Thu c tím KMnO4 Â -DD-25kg kh trùng nư cSodium diisocyanurate SDIS Hà lan-90%-25kg kh trùng nư cSodium diisocyanurate SDIS TQ-90%-25kg kh trùng nư cSodium hydroxide solution 25%NaOH NaOH VN-25%-30kg Nâng pHSodium hydroxide solution 50%NaOH NaOH VN-50%-30kg Nâng pHSodium hypochloride 10-12% Javen NaOCl VN-CN-30L kh trùng nư cSodium methabisulphite Natri metabisunfit Na2S2O5 ý-CN-25kg Kh Cr6-Cr3Sodium methabisulphite Natri metabisunfit Na2S2O6 c-CN-25kg Kh Cr6-Cr3Sulphuric acid 96% Axit sunfuric 96% H2SO4 VN-96%-40kg Gi m pHSulphuric acid 98% Axit sunfuric 98% H2SO4 VN-98%-40kg Gi m pHTri chlocyanuric acid TCCA viên 200g Nh t-90%-50kg kh trùng nư cTri chlocyanuric acid TCCA viên 200g TQ-90%-50kg kh trùng nư cTri chlocyanuric acid TCCA viên 20g TQ-90%-25kg kh trùng nư cTr keo t (anion cao) Vichemfloc 63020 PAM Nh t-CN-25kg tr keo tTr keo t (anion th p) Vichemfloc 62414 PAM Nh t-CN-25kg tr keo tTr keo t (anion trung bình) Vichemfloc 62424 PAM Nh t-CN-25kg tr keo tTr keo t (non ion) Vichemfloc 70010 PAM Nh t-CN-25kg tr keo t

×