Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Danh muc hoa chat xu ly nuoc thai 2011

Download to read offline

  • Be the first to like this

Danh muc hoa chat xu ly nuoc thai 2011

  1. 1. CÔNG TY CP HÓA CH T CÔNG NGH M I VI T NAM - VIETNAM CHEMICAL NEW TECHNOLOGY.,JSC a ch :S 1, 76/7 t p th quân i, Ph An Dương, Qu n Tây H , Thành ph Hà N i; web: www.Vietnamchemtech.com.vn Tel: 04.38645883/37167523; Fax:04.36646625/37194246; Email: vcnt.jsc@fpt.vn; MST: 0101649979- Tài kho n: 15010000026780, t i Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam, CN B c Hà N i HOÁ CH T CƠ B N DÙNG TRONG LĨNH V C NƯ C TH ITên Ti ng Anh Tên s n ph m Công th c SX-CL- G M c ích s d ngAluminium sulphate Phèn nhôm Al2(SO4)3.18H2O TQ-17%-25kg keo tAmmonium Alum sulphate Phèn kép Amoni (NH4)Al(SO4)2 VN-CN-50kg keo tAmmonium sulphate Amoni sunfat (NH4)2SO4 B xung ch t dinh dư ngAquaclean ACF32 Ch ph m sinh h c d ng l ng M -3,778L(1gal) Gi m BOD&CODAquaclean DGTT Ch ph m sinh h c d ng l ng M -3,778L(1gal) X lý d u mAquaclean N1 Ch ph m sinh h c d ng l ng M -3,778L(1gal) X lý NH3Aquaclean OC Ch ph m sinh h c d ng l ng M -3,778L(1gal) Kh mùiAquaclean SA Ch ph m sinh h c d ng l ng M -3,778L(1gal) Phân h y bùnBioaktive Hóa ch t kích thích sinh h c c-CN-5kg B xung oxi kích thích qu n th VS ho t tínhCalcium hydroxide Canxi hydroxyt Ca(OH)2 VN-98%-25kg Nâng pH kh m u nư c th iCalcium hypochloride Clorua vôi Ca(OCl)2 Nh t-70%-50kg kh trùng nư cCalcium hypochloride Clorua vôi Ca(OCl)2 TQ-65%-15kg kh trùng nư cCalcium hypochloride Clorua vôi Ca(OCl)2 M -65%-45kg kh trùng nư cCalcium hypochloride Clorua vôi Ca(OCl)2 In o-65%-15kg kh trùng nư cCarbon active Than ho t tính h t SLNT C TQ-CN-25kg Kh m uCaustic soda 98% flakes Natri hydroxyt 96% v y NaOH TQ-98%-25kg Nâng pHCaustic soda 99% Natri hydroxyt v y 99% NaOH TQ-99%-25kg Nâng pHCaustic soda 99% pearl Natri hydroxyt 99% h t NaOH Tháilan-99%-25kg Nâng pHCaustic soda 99% pearl Natri hydroxyt 99% h t NaOH TQ-99%-25kg Nâng pHDung d ch anion polime Vichemfloc DC400 PAM Nh t-CN-25kg Kh m u nư c th i d t nhu mEcoBlockTM Ch ph m sinh h c d ng b t M -1block Vi sinh chuyên x lý d u m ng th c v t - B y M TMEcoClean M100 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) Dư ng Ch t Cho Vi Sinh TMEcoClean 101 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) Chuyên x lý t o ao h TMEcoClean 102 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) Vi sinh x lý nư c th i có m n cao t 1-3% TMEcoClean 105 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) Vi sinh y m khí TMEcoClean 118 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) X lý nư c th i ngành gi y TMEcoClean 200 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) X lý nư c th i d t nhu m
  2. 2. EcoCleanTM201 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) X lý nư c th i sinh ho t TMEcoClean 202 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) Vi sinh chuyên x lý nư c r rác, nư c th i tinh b t s n TMEcoClean 205 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) X lý nư c th i ngành ch bi n TP TMEcoClean 206 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) Vi sinh chuyên x lý nư c th i c n, rư u, bia TMEcoClean 400 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) Vi sinh chuyên x lý nư c th i hóa d u petrochemical TMEcoClean 501 Ch ph m sinh h c d ng b t M -1Pound(0,453kg) Chuyên x lý nư c th i trang tr i nuôiFerric chloride S t III Clorua FeCl3 TQ-CN-50kg keo tHydrogen peroxide Oxi già H2O2 HQ-50%-30kg kh trùng nư cIron sulphate S t II Sunphat FeSO4.7H2O VN-CN-50kg Kh m u, keo tPack test Test th nhanh Nh t Test th nhanh 54 ch tiêuPolime thu h i b t gi y sau seo PAM Nh t-CN-10kg Thu h i b t gi yPolime v t bùn (cation-cao) Vichemfloc 85610 PAM Nh t-CN-25kg V t bùnPolime v t bùn (cation-th p) Vichemfloc 82412 PAM Nh t-CN-25kg V t bùnPolime v t bùn (cation-trung bình) Vichemfloc 84812 PAM Nh t-CN-25kg V t bùnPoly aluminium chlorite PAC PAC TQ-31%-25kg keo tPoly aluminium chlorite white powder t tr ng PAC b PAC TQ-29%-25kg keo tPotasium Alum sulphate Phèn kép Kali KAl(SO4)2 VN-CN-50kg keo tPotassium permanganate Thu c tím KMnO4 Â -DD-25kg kh trùng nư cSodium diisocyanurate SDIS Hà lan-90%-25kg kh trùng nư cSodium diisocyanurate SDIS TQ-90%-25kg kh trùng nư cSodium hydroxide solution 25%NaOH NaOH VN-25%-30kg Nâng pHSodium hydroxide solution 50%NaOH NaOH VN-50%-30kg Nâng pHSodium hypochloride 10-12% Javen NaOCl VN-CN-30L kh trùng nư cSodium methabisulphite Natri metabisunfit Na2S2O5 ý-CN-25kg Kh Cr6-Cr3Sodium methabisulphite Natri metabisunfit Na2S2O6 c-CN-25kg Kh Cr6-Cr3Sulphuric acid 96% Axit sunfuric 96% H2SO4 VN-96%-40kg Gi m pHSulphuric acid 98% Axit sunfuric 98% H2SO4 VN-98%-40kg Gi m pHTri chlocyanuric acid TCCA viên 200g Nh t-90%-50kg kh trùng nư cTri chlocyanuric acid TCCA viên 200g TQ-90%-50kg kh trùng nư cTri chlocyanuric acid TCCA viên 20g TQ-90%-25kg kh trùng nư cTr keo t (anion cao) Vichemfloc 63020 PAM Nh t-CN-25kg tr keo tTr keo t (anion th p) Vichemfloc 62414 PAM Nh t-CN-25kg tr keo tTr keo t (anion trung bình) Vichemfloc 62424 PAM Nh t-CN-25kg tr keo tTr keo t (non ion) Vichemfloc 70010 PAM Nh t-CN-25kg tr keo t

Views

Total views

530

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

12

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×