Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Danh muc hoa chat nganh khai khoang

444 views

Published on

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Danh muc hoa chat nganh khai khoang

  1. 1. CÔNG TY CP HÓA CH T CÔNG NGH M I VI T NAM - VIETNAM CHEMICAL NEW TECHNOLOGY.,JSCa ch :S 1, 76/7 t p th quân i, Ph An Dương, Qu n Tây H , Thành ph Hà N i; web: www.Vietnamchemtech.com.vn Tel: 04.38645883/37167523; Fax:04.36646625/37194246; Email: vcnt.,jsc@fpt.vn; MST: 0101649979- Tài kho n: 15010000026780, t i Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam, CN B c Hà N i DANH M C HÓA CH T KHAI KHOÁNG Tên TA Tên TV Công th c SX-CL- G Công d ngAmmonium persulphate Amonipesunphat (NH4)2S2O8 TQ-CN-25kg Ch t oxi hóaCalcium hypochlorite Clorua vôi Ca(OCl)2 Nh t-70%-45kg Ch t oxi hóaCalcium hypochlorite Clorua vôi Ca(OCl)2 n -70%-45kg Ch t oxi hóaCalcium hypochlorite Clorua vôi Ca(OCl)2 M -70%-45kg Ch t oxi hóaCalcium hypochlorite Clorua vôi Ca(OCl)2 TQ-65%-40kg Ch t oxi hóaCalcium hypochlorite Clorua vôi Ca(OCl)2 TQ-70%-50kg Ch t oxi hóaCalcium hypochlorite Clorua vôi Ca(OCl)2 In ô-65%-15kg Ch t oxi hóaCalcium hypochlorite Clorua vôi Ca(OCl)2 TQ-65%-15kg Ch t oxi hóaCaustic soda fleck 96% Natri hydroxit NaOH TQ-CN-200kg Ch nh pHCaustic soda fleck 96% Natri hydroxit NaOH TQ-96%-25kg Ch nh pHCaustic soda fleck 99% Natri hydroxit NaOH TQ-99%-25kg Ch nh pHCaustic soda pirl 99% Natri hydroxit h t NaOH Tlan-99%-25kg Ch nh pHHydrazin hydrate 65% Hydrazin hydrat 65% NH2.NH2.OH Pháp-CN-200kg Kh ra kim lo iHydrazin hydrate 80% Hydrazin hydrat 80% NH2.NH2.OH Pháp-CN-200kg Kh ra kim lo iHydrochloric acid Axit clohydric HCl VN-33%-30kg Ch nh pHHydrofloric acid Axit flohydric HF TQ-50%-25kg Phá qu ngHydrogen peroxide Oxi già H2O2 HQ-35%-30kg Ch t oxi hóaHydrogen peroxide Oxi già H2O2 HQ-50%-30kg Ch t oxi hóaHydrogen peroxide Oxi già H2O2 TLan-50%-30kg Ch t oxi hóaLead acetate trihydrate Chì axetat Pb(CH3COO)2.3H2OVN-CN-25kg Ph giaLead monoxid Chì oxit vàng PbO TQ-CN-50kg Ph giaLead nitrate Chì nitrat Pb(NO3)2 VN-CN-25kg Ph giaLead oxit red Oxit chì Pb3O4 TQ-CN-25kg Ph giaMercurry Th y ngân Hg Mü-CN-34,5kg B t vàngPotasium permanganate Thu c tím KMnO4 TQ-DD-50kg Ch t oxi hóaPotassium bromate Kali bromat KBrO3 TQ-CN-50kg Ph giaPotassium bromide kali bromua KBr TQ-CN-25kg Ph giaPotassium cyanide Kali xyanua KCN n -CN-50kg Hòa tan vàngPotassium chlorate Kali clorat KClO3 TQ-CN-25kg Ch t oxi hóaPotassium fericyanide Kali feryxyanua K3FeCN6 TQ-CN-25kg Ph giaPotassium ferocyanide Kali feroxyanua K4FeCN6 TQ-CN-25kg Ph giaPotassium hydroxide Kali hydroxit KOH Â -85%-25kg Ch nh pHPotassium iodate Kali I t át KIO3 Chilê-DD-25kg Ph giaPotassium iodide Kali I t ua KI Chilê-DD-25kg Ph giaSodium cyanide Natri xyanua NaCN Nh tt-CN-50kg Hòa tan vàngSodium cyanide Natri xyanua NaCN n -CN-50kg Hòa tan vàngSodium cyanide Natri xyanua NaCN Séc-CN-50kg Hòa tan vàngSodium cyanide Natri xyanua NaCN TQ-CN-50kg Hòa tan vàngSodium hydrosulfite T y ư ng Na2S2O4 TQ-CN-50kg Kh ra kim lo iSodium hydrosulfite T y ư ng Na2S2O4 ý-CN-50kg Kh ra kim lo iSodium metabisulfit Natri metabisunfit Na2S2O5 ý-CN-25kg Kh ra kim lo iSodium metabisulfit Natri metabisunfit Na2S2O5 c-CN-25kg Kh ra kim lo i
  2. 2. Sodium sulfide Natri sunphua Na2S TQ-CN-25kg Ph giaSodium sulfite Natri sunphit Na2SO3 TQ-CN-25kg Kh ra kim lo iSodium sulfite Natri sunphit Na2SO3 ý-CN-25kg Kh ra kim lo iSulfuaric acid axit sunphuaric H2SO4 VN-CN-40kg Ch nh pHThioure Thioure (NH3)2CS TQ-CN-25kg Ph giaTriclocyanuric acid powder TCCA b t TQ-90%-25kg Ch t oxi hóaTrichlocyanuric acid TCCA Hàlan-90%-25kg Ch t oxi hóaZinc plate K m tiêu Zn TQ-CN-50kg Kh ra kim lo iTEA Triethanolamin Malai-CN-232kg tr nghi n

×