รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#6

391 views

Published on

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ครั้งที่ 6 สมัยที่ 19 ของ aclalumni.com (พี่สุวรรณ ณครังกุล)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#6

 1. 1. 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง ครั้ง ที่ 6/2554 วัน อัง คารที่ 7 มิถ ุน ายน เวลา 18.30 -22.00 น .
 2. 2. 2 ณ อาคารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปางผู้ม าประชุม 1. นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมฯ 2. นายสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายบริหาร 3. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง อุปนายก สมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม
 3. 3. 34. นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการ5. พ.ต.ท.สัตยา คำารังษี ผู้ช่วยกีฬา6. นายอำานวย วรญาณกุล ประชาสัมพันธ์7. นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์8. นายประวุฒิ พวงสมบัติ ปฎิคม9. นายชัยวัฒน์ อุดสม อนุกรรมการ
 4. 4. 410. นายสุวิชย์พรรณ สิงโตทอง อนุกรรมการ11. นายมนัสพี เดชะ ที่ปรึกษา12. นายทวี ไชยจักร ที่ปรึกษา13. นายสุรเดช ประสาทพร ที่ปรึกษา14. นายเผ่าชัย เทพยศ ที่ปรึกษา15. นายบุญเย็น กนกกังวานโรจน์ ที่ปรึกษา16. นายจรัล เทพสาร ผู้แทนครู17. นายเกษม กุลชิงชัย ผู้แทนครู
 5. 5. 518. นายสมโภช แก้วพาเกียรติกุล ผู้แทนครู19. นายวรุณ บุญยู่ฮง ผู้แทนครู20. นางมนทิรา มาชัยวงศ์ ผู้แทนครู
 6. 6. 6ผู้ไ ม่ม าประชุม 1. นายดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม กีฬา 2. นายสถาพร สุขสุมิตร นายทะเบียน 3. นายเมธี ศิลพรกรกุล ผู้ช่วยนายทะเบียน 4. นายเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิก
 7. 7. 7 5. ดร.เบญจวรรณ ตื้อตัน ผู้ช่วยเหรัญญิก 6. นายปิยะ จาวะลา ผู้ช่วยปฏิคม 7. นายวีรยุทธ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยปฏิคมเปิด ประชุม เวลา 18.30 น. นายสุวรรณ นครังกุล น า ย ก ส ม า ค ม ฯ เ ปิ ด ป ร ะ ชุ ม ต า มระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ระเบีย บวาระที่ 1 เรื่อ งที่ป ระธานแจ้ง ให้ท ี่ป ระชุม ทราบ
 8. 8. 8 1.1 สมาพัน ธ์ส มาคมศิษ ย์เ ก่า คณะเซนต์ค าเบรีย ลแห่ง ประเทศไทยขอให้ ACLA เป็น เจ้า ภาพจัดประชุม สัญ จรในวัน ที่ 24 มิถ ุน ายน 2554 ด้วยสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA ) โดยพลเอกอัครเดชศศิประภา นายกสมาพันธ์ได้มาประชุมสัญจร ที่จังหวัดลำาปางและมอบหมายให้สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง
 9. 9. 9เป็นเจ้ าภาพจัด การประชุม สัญ จรขึ้ นในวั นศุ กร์ ที่ 24 มิ ถุนายน 2554 ซึ่ งจะมีการประชุมที่อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำา ปาง เวลา 16.00 น.โดยคณะสมาพันธ์ฯ จะมาตั้งแต่วันที่ 23-24 มิ ถุนายน 2554 ทางสมาคมจึ งขอเชิ ญคณะกรรมการ,อนุกรรมการและกรรมการที่ ป รึ กษาเข้ าร่ ว มต้ อ นรั บ นายกสมาพันธ์พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯและร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.00 น. 1.2 การ ให้เ ช่า อาคารชั้น ล่า งของสมาคมศิษ ย์เ ก่า ฯ
 10. 10. 10 การให้เช่าอาคารชั้นล่างของสมาคมศิษย์เก่าฯ โดยให้คุณสุธรรมส่างทอง ทำาร้านอาหารให้เช่า7,000 บาท และคุณสมคิด คำามาบุตร ทำาสำานักงานทนายความ ให้เช่าเดือนละ 3,000 บาท โดยทั้ง 2 ราย จะต้ องจ่ายเงินคำ้า ประกั น 2 เดือ น และจ่ ายทุ ก ๆ ต้ น เดื อ น ภายใน วั น ที่ 1-5 ของทุ ก ๆเดื อ น เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายน2554 เป็นต้นไป ที่ป ระชุม รับ ทราบ
 11. 11. 11ระเบีย บวาระที่ 2 รับ รองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 5/2554 เมื่ออัง คารที่ 5 เมษายน 2554 ที่ป ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2554โดยไม่มีการแก้ไขระเบีย บวาระที่ 3 เหรัญ ญิก แจ้ง สถานะการเงิน ของสมาคมฯ เหรั ญ ญิ ก กล่ า วรายงานบัญชีรายรับ -รายจ่าย ประจำา เดือนเมษายนและพฤษภาคม 2554 ของสมา
 12. 12. 12คมฯ มี ดั ง นี้ เดื อ นเมษาย น มี ร าย รั บ 34,500.00 บาท แล ะราย จ่ าย49,645.00 บาท และเดือนพฤษภาคม มีรายรับ 14,500.00 บาท และรายจ่าย 2,767.50 บาท เงินฝากธนาคารกรุ งเทพฯ สาขาถนนฉั ต รไชย เลขที่บัญ ชี 425 0 41953 0 ประจำา เดื อ นมี น าคม ณ วั นที่ 1 มิ ถุนายน ประจำา ปี2554 จำานวนเงิน 263,233.37.00 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบในที่ประชุม ที่ป ระชุม มีมติรับรอง
 13. 13. 13ระเบีย บวาระที่ 4 เรื่อ งสืบ เนื่อ ง 4.1 งานประเพณีรดนำ้าดำาหัวคณะภราดาและคุณครูอาวุโส ตามที่สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง ได้จัดงานรดนำ้า ดำาหัวคณะภราดาและครูอาวุโสขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และเพื่ อ เป็ น การพบปะสั ง สรรค์ ระหว่ า งศิ ษ ย์ เ ก่ า รุ่ น ต่ า งๆนั้ น สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า อั ส
 14. 14. 14สัมชัญลำา ปางขอขอบพระคุณศิษย์เก่าทุกรุ่นที่ได้สนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม ในการจัดงานรดนำ้าดำาหัวฯ และทางสมาคม ขอขอบคุณ คุณมนัสพี เดชะประธานในการจัด งาน ทำา ให้งานประเพณี ร ดนำ้า ดำา หั ว ประสบความสำา เร็ จ ไปด้วยดี ที่ป ระชุม รับทราบระเบีย บวาระที่ 5 เรื่อ งเสนอเพื่อ พิจ ารณา 5.1 การจัด งานวัน อัส สัม ชัญ
 15. 15. 15 ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2553 สมาคมจัดงานวันอัสสัมชัญHome Coming Day Blue & WhiteBack to School โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จั ด หารายได้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การก่อสร้าง อาคารเรียน สุวรรณสมโภช, สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั นดี ร ะหว่ า งศิ ษย์ เก่ าทุ กรุ่ น และ ร่วมพบปะสั งสรรค์ ลู ก นำ้า เงิ น -ขาว สถานที่ จั ด งาน ณ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.00-23.00 น. ที่ป ระชุม รับทราบ
 16. 16. 16 5.2 การจัด งบประมาณเพื่อ สนับ สนุน การศึก ษาให้ก ับ นัก เรีย นโรงเรีย นอัส สัม ชัญ ลำา ปาง การจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง โดยนายกสมาคมฯ เสนอว่าได้เรียนกับผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ว่าจะขอเก็บเงินสมาชิกศิษย์เก่าจากนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และขอพิจารณาการประชุมครั้งต่อไป ที่ป ระชุม รับทราบ
 17. 17. 17 5.3 การจัด ประชุม สัญ จร CGA สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจร CGA ตั้งแต่วันที่ 23-24 มิถุนายน 2554กำาหนดการเดินทาง คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 23 สมาคมศิษย์เก่าพาคณะสมาพันธ์ CGA พานั่งรถม้าชมเมือง และในวันที่ 24 ทัศนศึกษาสถานที่สำาคัญ เช่น วัดพระธาตุลำาปางหลวง และ ชมการแสดงช้างที่ศูนย์ฝึกลูกช้างลำาปาง จากนั้นเวลา 16.30น.ประชุมที่อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง และไปรับประทานอาหาร ณ
 18. 18. 18โรงยิมเนเซียม โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.00 น. ที่ป ระชุมรับทราบ 5.4 กองทุน เซราฟิน นายกสมาคมฯ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ได้เปิดบัญชีในนามกองทุนเซราฟิน โดยมีนายสุวรรณ นครังกุล, นายมนัสพี เดชะ และนายสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี เป็นผู้เปิดบัญชี ที่ป ระชุม รับทราบ
 19. 19. 19ระเบีย บวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ 6.1 เรื่อ งนัด หมายการประชุม ครั้ง ต่อ ไป
 20. 20. 20 วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.30 น. ที่ป ระชุม รับทราบ ปิด ประชุม เวลา 22.00 น.
 21. 21. 21 (นายสุทศน์ พุทธวงค์) ั (นาย สุวรรณ นครังกุล) เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง (นางสาวมาลินี คนดี) เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้บันทึกการประชุม

×