Qlf forum may2014

787 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
787
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Qlf forum may2014

 1. 1. กำหนดกำรประชุมวิชำกำร อัพเดต 6 มีนำคม 2557 ร่างกาหนดการประชุมวิชาการ “อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย” 6-8 พฤษภาคม 2557 ณ อิมแพคฟอร์รั่ม เมืองทองธานี ภาคีหุ้นส่วนสร้างสังคมการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล Partnership in Creating a Learning Society for All สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 6 พฤษภาคม 2557 ที่ เวลา กิจกรรม 1 7.00 - 9.00 น. ลงทะเบียนหน้ำห้องประชุม และรับประทำนอำหำรว่ำง ณ บริเวณบูธนิทรรศกำร 2 9.00 – 9.30 น. แนะนำกำรประชุม โดย นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดกำร สสค. 3 9.30 - 10.30 น. พิธีเปิด กล่ำวรำยงำน โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รองประธำนกรรมกำร สสค. คนที่สอง เปิดกำรประชุมและปำฐกถำพิเศษ “สร้างจุดเปลี่ยนประเทศไทย จากการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล” โดย ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี 4 11.00 - 12.30 น. ประชุมวิชาการ (4 ห้อง) (1) ครูไทยในศตวรรษที่ 21 วิทยำกร : ศำสตรำจำรย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์, ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลำรัตน์ (2) ระบบการดูแลเด็กเยาวชนขาดโอกาส วิทยำกร : ดร.อมรวิชช์ นำครทรรพ ที่ปรึกษำ สสค. ,นำยเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยะลำ นำยนรินทร์ เหล่ำอำรยะ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน่ำน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนของจีน (เซี่ยงไฮ้) โดย Dr.Zhang Ming Xuan, Shanghai Municipal Education Commission (แปลไทยสลับกำรบรรยำยภำษำอังกฤษ) (4) ปฏิวัติการเรียนรู้โดยการจัดการเชิงพื้นที่ ประธำน: นำยสมพร ใช้บำงยำง อดีตรองปลัดกระทรวงมหำดไทย วิทยำกร: รศ.วุฒิสำร ตันไชย รองเลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ อดีตผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นำยธนภณ กิจกำญจน์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจันทบุรี 5 12.30- 13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 6 13.30-16.30 น. ประชุมวิชาการ (3 ห้อง) และห้องปฏิบัติการ-กรณีศึกษา (ประมาณ 24 ห้อง) (1) เด็กปฐมวัย-ประชากรไทยวัยที่ถูกลืม วิทยำกร : นพ. สุริยเดว ทรีปำตี, ผศ.ดร.จุฑำมำศ โชติบำง มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ นำงเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (2) การเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะการทางานสาหรับเยาวชนรุ่นใหม่ ประธำน: นำงศรีวิกำร์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร วิทยำกร : นำยปิยะบุตร ชลวิจำรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นำยถำวร ชลัษเฐียร รองเลขำธิกำรสภำอุตสำหกรรม, รศ.ดร.ชำญชัย อินทรประวัติ รองนำยก อบจ. นครรำชสีมำ, นพ.โกศล แตงอุทัย รองนำยกเทศมนตรีนครภูเก็ต (3) เด็กเรียนรู้อย่างไรในยุคสื่อหลอมรวม วิทยำกร: รศ.ดร.วิลำสินี อดุลยำนนท์ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
 2. 2. กำหนดกำรประชุมวิชำกำร อัพเดต 6 มีนำคม 2557 7 พฤษภาคม 2557 ที่ เวลา กิจกรรม 1 9.00–10.00 น. ปำฐกถำพิเศษ "สังคมเรียนรู้จะเกิดขึ้นและเปลี่ยนประเทศไทยได้อย่างไร?" โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 2 10.30 –12.30 น. ประชุมวิชาการ (2 ห้อง) (1) การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21 ประธำน : รศ.ดร.วรำกรณ์ สำมโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร วิทยำกร : ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธำนกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รศ.ดร.ทิศนำ แขมมณี คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย Dr. Tom Corcoran, Teachers College, Columbia University (2) นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณเพื่อคุณภาพการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม โดย Dr. Nicholas Burnett, Managing Director, Results for Development อดีตบุคลำกรระดับสูงองค์กำรยูเนสโกและธนำคำรโลก วิพำกษ์ โดย ดร.พิสิฐ ลี้อำธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 3 12.30 -13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 4 13.30 -16.30 น. ประชุมวิชาการ (5 ห้อง) และห้องปฏิบัติการ-กรณีศึกษา (ประมาณ 12-15 ห้อง) (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพจะมีขึ้นถ้วนทั่วได้อย่างไร? ประธำน: ดร.ดิเรก พรสีมำ วิทยำกร : ดร.คุณหญิงกษมำ วรวรรณ ณ อยุธยำ, ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย นำยศุภโชค ปิยะสันต์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยไร่สำมัคคี นำงสำวสมใจ สุวรรณศุภพนำ นำยกเทศมนตรีนครภูเก็ต นำยธีรพนธ์ ลิ่มชูเชื้อ ประธำนชมรมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบำลปลูกปัญญำ (2) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน ประธำน : พระพรหมมังคลำจำรย์ ประธำนมูลนิธิร่มฉัตร วิทยำกร : ดร.อุบล เล่นวำรี มูลนิธิร่มฉัตร และคณะจำกศูนย์สำธิต 5 จังหวัด (เชียงรำย อุบลรำชธำนี สมุทรสำคร กรุงเทพมหำนคร และสงขลำ) (3) แรงงานไทยกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประธำน : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รองประธำนกรรมกำร สสค.คนที่สอง วิทยำกร : รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย นำยพงษ์ศักดิ์วัชรนุกูลเกียรติ กรรมกำรสถำบันเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถมนุษย์สภำอุตสำหกรรม ดร.เสำวณี จันทะพงษ์ นักวิชำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย (4) เปิ ดข้อมูลเส้นทางรายจ่ายด้านการศึกษาไทย : บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ วิทยำกร: รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ Dr.Lars Sondergaard, Sector Coordinator, World Bank Ms.Elise Legault, Policy Specialist, UNESCO Institute for Statistics นำงชุตินำฏ วงศ์สุบรรณ สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (5) นวัตกรรมการเรียนการสอนสาหรับเด็กด้อยโอกาส (ชุดโครงการทุนครูสอนดี) วิทยำกร: นำยนครตังคะพิภพผู้ทรงคุณวุฒิสสค., นำยนพพร สุวรรณรุจิ อดีตผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
 3. 3. กำหนดกำรประชุมวิชำกำร อัพเดต 6 มีนำคม 2557 8 พฤษภาคม 2557 ที่ เวลา กิจกรรม 1 9.30 -10.30 น. สรุปข้อมูลวิชาการและผลการประชุม โดย นักวิชำกำร สสค. ดร.รุ่งนภำ จิตรโรจนรักษ์ ดร.ไกรยส ภัทรำวำท ธันว์ธิดำ วงศ์ประสงค์, ดร.พัชรำ เอี่ยมกิจกำร 2 10.30-11.00 น. เสียงสะท้อนจากผู้เรียน “การเรียนรู้ที่เด็กและเยาวชนไทยปรารถนา” 3 11.00 -11.45 น. ภาคีเครือข่ายทั้ง 9 ประเด็นร่วมกันแสดงเจตน์จานง “ก้าวต่อไปของการอภิวัฒน์การเรียนรู้ … สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย” นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธำนกรรมกำรกลุ่มกำรศึกษำ คณะกรรมกำรปฏิรูป (คปร.) 4 11.45 -12.30 น. แสดงทัศนะทางนโยบายและปิ ดการประชุม โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หมำยเหตุ 1.กำหนดกำรข้ำงต้นอยู่ระหว่ำงกำรประสำนเชิญวิทยำกร โดยอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 2.ผู้เข้ำร่วมประชุมประมำณ 2,000 คน 3.รำยกำรปฏิบัติกำร-กรณีศึกษำจะมีรำยละเอียดที่ www.QLF.or.th 4.ห้องปฏิบัติกำร-กรณีศึกษำ มีกิจกรรมพร้อมกัน ผู้เข้ำร่วมประชุมเลือกห้องโดยอิสระ
 4. 4. แผนที่สถานที่จัดประชุม อภิวัฒน์การเรียนรู้…สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
 5. 5. ข้อมูลโรงแรมสําหรับการประชุมวิชาการ “อภิวัฒน์การเรียนรู้…สู่จุดเปลียนประเทศไทย” ระหว่างวันที  6-8 พฤษภาคม  2557 ณ    อาคารอิมแพคฟอรัม  เมืองทองธานี ลําดับ ชือโรงแรม ห้องคู่ ห้องเดียว เบอร์โทร ทีอยู่ การเดินทาง 1 โรงแรมโนโวเทล  กรุงเทพ  อิมแพ็ค 1,500 1,500 02-8334888 94 ถนนป๊ อปปูล่า  ตําบลบ้านใหม่  อําเภอปากเกร็ด   นนทบุรี  11120 จากแยกหลักสี  เลียวเข้าถนนแจ้ง วัฒนะ  มุ่งหน้าเมืองทองธานี  ตรง ไปทางอาคารอิมแพ็คเมืองทอง ธานี  จะพบโรงแรมโนโวเทลกรุง เทพอิมแพ็ค  อยู่ใกล้กับอาคารชา เลนเจอร์  3 2 โรงแรมเซนทรา  ศูนย์ราชการ   แจ้งวัฒนะ 1,650 1,450 02-1431234 อาคารศูนย์ประชุม  ถนนแจ้งวัฒนะ    แขวงทุ่งสอง ห้อง    เขตหลักสี    กรุงเทพมหานคร  10210 จากแยกหลักสี  เลียวเข้าถนนแจ้ง วัฒนะ  มุ่งหน้าเมืองทองธานี   ศูนย์ราชการอยู่ซ้ายมือห่างจาก แยกหลักสีประมาณ  1 กิโลเมตร 3    โรงแรม  ลักซอร์(    Luxor Hotel ) 1,250 1,250 089-0520298 090-5646477 103 หมู่  9 ซอยซอย  สหกรณ์  3 ถนนแจ้งวัฒนะ   ตําบลบางพูด  อําเภอปากเกร็ด  นนทบุรี  11120 ใช้ถนนแจ้งวัฒนะตรงไปทาง   ปากเกร็ด  จะเห็นโรงแรมลักซอร์   ตังอยู่ใกล้กับห้าแยกปากเกร็ด และโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี 4 โรงแรมจัมโบเทล               1,000 1,000 02-5731240 / 02-9824768 34/41 ซอยซอย  โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ  อาคาร   บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ  ถนนแจ้ง วัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี  กรุงเทพฯ จากถนนแจ้งวัฒนะ  ตรงไปทาง ห้างบิกซี  สาขาแจ้งวัฒนะ  ให้ กลับรถใต้สะพานมาฝังบิกซีและ เลียวซ้ายเข้าซอยรพ.มงกฏ วัฒนะ  
 6. 6. ลําดับ โรงแรม ห้องคู่ ห้องเดียว เบอร์โทร ทีอยู่ การเดินทาง 5 โรงแรมทีเคพาเลซ (ต้องกรอกแบบฟอร์มการจองของ โรงแรม) 1,500 1,300 02-5741588 54/7 หมู่หมู่  4 ซอยซอย  แจ้งวัฒนะ  15 อาคารภายในซอยแจ้งวัฒนะ  15 ถนนแจ้งวัฒนะ   แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี  กรุงเทพฯ จากถนนแจ้งวัฒนะ  ตรงไปทาง ห้างบิกซี  สาขาแจ้งวัฒนะ  ให้ เลียวขวาเข้าซอยแจ้งวัฒนะ  15 ซึงอยู่ตรงข้ามกับห้างบิกซี  สาขา แจ้งวัฒนะ  ประมาณ  200 เมตร   จะเห็นโรงแรมทีเคพาเลซ  อยู่ทาง ขวามือ  ของซอยแจ้งวัฒนะ  15 6 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชัน (ต้องกรอกแบบฟอร์มการจองของ โรงแรม) 1,700 1,700 -   -  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี   กรุงเทพฯ   จากดินแดงใช้ถนนวิภาวดีรังสิต   ผ่านแยกเกษตรฯ  ตรงมาเลียว ซ้ายแยกหลักสี  และเลียวซ้ายอีก ครังเพือเข้าถนนเลียบทางรถไฟ   จะถึงสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก่อน   ถัดมา  คือ  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน  ซึงอยู่ด้านซ้ายมือ   ของถนนวิภาวดีรังสิต 7 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต (ต้องกรอกแบบฟอร์มการจองของ โรงแรม) 1,700 1,500 02-5661020 333 หมู่หมู่  10 ถนนเชิดวุฒากาศ  แขวงสีกัน   เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ  10210 จากถนนวิภาวดีรังสิต  เข้าถนนโล คอลโร้ด  ตรงไปบริเวณตลาดใหม่ ดอนเมือง  จนถึงสถานีรถไฟดอน เมือง  จะเห็นโรงแรมอมารีแอร์ พอร์ต  อยู่ตรงข้ามสนามบินดอน เมือง
 7. 7. ลําดับ โรงแรม ห้องคู่ ห้องเดียว เบอร์โทร ทีอยู่ การเดินทาง 8 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ (ต้องกรอกแบบฟอร์มการจองของ โรงแรม) 1,600 1,500 02-5587888 9/9 ถนนวิภาวดี  รังสิต  แขวงตลาดบางเขน   เขตจตุจักร  กทม. จากถนนวิภาวดีรังสิต  (ขาเข้า)   ให้ตรงไปทางมหาวิทยาลัย   เกษตรศาสตร์  ระหว่างทางจะเห็น โรงแรมรามาการ์เด้น  อยู่ด้าน ซ้ายมือติดถนนวิภาวดีรังสิต  ใกล้ กับสโมสรตํารวจ 9 โรงแรมริชมอนด์ 1,600 1,600 02-8318888 69/783-787 หมู่  8 ตําบลบางกระสอ   อําเภอเมืองนนทบุรี    จังหวัดนนทบุรี  11000 ถนนรัตนาธิเบศร์  จากแยกแคราย วิงตรงไปเพือกลับรถบนสะพาน ลงฝังเซ็นทรัล  รัตนาธิเบศร์  ขับ ผ่านเซ็นทรัลมาประมาณ  500 เมตร  โรงแรมอยู่ริมถนนซ้ายมือ
 8. 8. แบบฟอร์มการสํารองห้องพัก “การประชุมวิชาการปฏวัติการเรียนรู้......สู่จุดเปลียนประเทศไทย  ระหว่างวันอังคารที  6  พฤษภาคม  2557  ถึง  วันพฤหัสบดีที  8  พฤษภาคม    2557 หน่วยงาน  /  สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)   สถานที        /  ณ  ศูนย์การประชุม  IMPACT FORUM  เมืองทองธานี ☺      ห้องพักเดียว     ราคา  1,500.-บาทสุทธิ  รวมอาหารเช้า  (พัก  1  ท่าน)   ☺      ห้องพักคู่ ราคา  1,700.-บาทสุทธิ  รวมอาหารเช้า  (พัก  2  ท่าน)   ☺      ห้องพัก   ราคา   2,700.-บาทสุทธิ  รวมอาหารเช้า  (พัก  3  ท่าน)   เงือนไขการชําระเงิน -        ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนระหว่างเข้าพักเรียกเก็บกับผู้เข้าพักโดยตรง -        เพือเป็ นการยืนยันการจองห้องพัก  กรุณาโอนเงินค่าห้องพักเต็มจํานวนทีพักจริงให้ทางโรงแรมฯ  พร้อม                ส่งโทรสาร  แบบฟอร์มการโอนเงินมาทีโทรสาร    +66  (0)  2  928  1500              ก่อนวันจันทร์ที  21  เมษายน  2557      โดยมีรายละเอียดการโอนเงิน  ดังนี                                    ธนาคารไทยพาณิชย์    สาขาลําลูกกา ชือบัญชี  บริษัท  ดอนเมืองอินเตอร์เนชันแนลแอร์พอร์ตโฮเต็ล  จํากัด     บัญชีกระแสรายวัน      เลขทีบัญชี  311-3-00567-0 **โปรดติดต่อสํารองห้องพักโดยตรงทีโรงแรมอมารี  ดอนเมือง  กรุงเทพฯ  โดยส่งโทรสาร          ถึง  คุณจิดาภา    แก่นโสภา  หมายเลข  โทรสาร    +66  (0)  2  928  1500    ไม่รับจองทางโทรศัพท์   หมายเหตุ            -  ในกรณีทีลูกค้าไม่เข้าพัก  ทางโรงแรมจะเรียกเก็บค่าทีพัก  จํานวน  1  คืน (No Show Charge 1 night) - โรงแรมขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าห้องพักทังสินไม่ว่ากรณีใด  ๆ - กรณีทีผู้เข้าพักต้องการยกเลิกการใช้ห้องพักผู้เข้าพักต้องส่งโทรสารเพือ  ยืนยันการยกเลิกห้องพัก  1   อาทิตย์ล่วงหน้าด้วยตนเอง  มิฉะนันทางโรงแรมฯ  จําเป็ นต้องขอเก็บเงินจากท่านหรือหน่วยงาน  ต้นสังกัด ตามจํานวนทีจองไว้กับทางโรงแรม - ปิดรับการจองห้องพักก่อนวันจันทร์ที  21  เมษายน    2557                                                                                                            รายละเอียดผู้เข้าพัก ชือผู้เข้าพัก  1  ................................................................................................................................                                        2  ................................................................................................................................                      3  ................................................................................................................................                                          4  ................................................................................................................................ ขอสํารองห้องพัก เข้าพักในวันที........................................      เวลาเข้าพัก  14.00  น.   ออกในวันที.............................................  เวลาทีออก    12.00  น. ☺    ห้องเดียว จํานวน..................  ห้อง รวม.................  คืน               ☺    ห้องคู่ จํานวน................  .  ห้อง รวม.................  คืน               ทีอยู่สําหรับออกใบเสร็จรับเงิน  (โปรดระบุโดยละเอียดและเขียนให้ชัดเจน) ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………… โทรศัพท์  ....................................มือถือ......................................          โทรสาร  ...................................... หมายเหตุ    -    กรุณาโทรก่อนทีจะสํารองห้องพัก  และส่งแบบฟอร์มการสํารองห้องพักและการโอนเงินมาพร้อมกัน                                        ถึงจะสมบูรณ์แบบ -    มือถือ  081  449  2872  หรือ  084  324  9988  (จิดาภา  แก่นโสภา  ผู้จัดการฝ่ ายขาย)      ปิดรับห้องพักในวันที  17  กุมภาพันธ์  2557 ***หากจัดส่งหลังกําหนดจะทําได้ต่อเมือมีห้องพักว่างเท่านัน***
 9. 9. แบบฟอร์มการสํารองห้องพัก การประชุมเรือง การประชุมวิชาการปฏิวัติการเรียนรู้สู่จุดเปลียนประเทศไทย (Reforming Education, Changing Thailand) สถานที โรงแรมรามาการ์เด ้นส์  กรุงเทพ ระหว่างวันที 6-8 พฤษภาคม  2557 หน่วยงาน     สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  (สสค.) -ห ้องพัก  Superior เตียงเดียว                     : ราคา  1,500  บาท  รวมอาหารเช ้า  (พัก  1  ท่าน) -ห ้องพัก Superior เตียงคู่         : ราคา  1,600  บาท  รวมอาหารเช ้า  (พัก  2  ท่าน)     -ห ้องพัก  Superior  สําหรับ  3  ท่าน : ราคา  3,200  บาท  รวมอาหารเช ้า  (พัก  3  ท่าน) -ห ้องพัก  Executive Deluxe เตียงเดียว                      : ราคา  2,500  บาท  รวมอาหารเช ้า  (พัก  1  ท่าน) -ห ้องพัก Executive Deluxe เตียงคู่         : ราคา  2,900  บาท  รวมอาหารเช ้า  (พัก  2  ท่าน)     -ห ้องพัก  Executive Deluxe สําหรับ  3  ท่าน : ราคา  3,900  บาท  รวมอาหารเช ้า  (พัก  3  ท่าน) เงือนไขการชําระเงิน -  ค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนระหว่างเข ้าพักเรียกเก็บกับผู้เข ้าพักโดยตรง -  เพือเป็นการยืนยันการจองห ้องพัก  กรุณาโอนเงินค่าห ้องพักในจํานวน  100%  ให ้ทางโรงแรมฯ   พร้อมส่งโทรสาร  หรืออีเมล์    ใบโอนเงินพร ้อมแบบฟอร์มนี  มาทีโทรสาร  0-2558-7889     หรืออีเมล์  governmentsales@ramagardenshotel.com      ภายในวันที  31  มีนาคม  2557 โดยมีรายละเอียด  การโอนเงิน  ดังนี.- ธนาคารไทยพาณิชย์    สาขาหลักสี ธนาคารกรุงไทย    สาขาสามแยกเกษตร ชือบัญชี  บริษัท  วิภาวดีรังสิต  โฮเต็ล  จํากัด ชือบัญชี  บริษัท  วิภาวดีรังสิต  โฮเต็ล  จํากัด บัญชีออมทรัพย์      เลขทีบัญชี  029-2-99837-8 บัญชีออมทรัพย์      เลขทีบัญชี  039-1-23094-8 **ติดต่อสอบถามเพิมเติมโดยตรงทีโรงแรม  รามาการ์เด ้นส์  กรุงเทพฯ  หมายเลขโทรศัพท์  0-2558-7888  ต่อ  10206     (ไม่รับจองทางโทรศัพท์) ** หมายเหตุ - โรงแรมฯ  ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าห ้องพักทังสินไม่ว่ากรณีใดๆ - กรณีทีผู้เข ้าพักต ้องการยกเลิกการใช ้ห ้องพัก  ผู้เข ้าพักต ้องส่งโทรสารเพือยืนยันการยกเลิกห้องพัก  1  อาทิตย์ ล่วงหน้าด ้วยตนเอง  มิฉะนันทางโรงแรมฯ  จําเป็นต ้องขอเก็บเงินจากท่านหรือหน่วยงานต ้นสังกัดตามจํานวนที จองไว ้กับทางโรงแรมฯ - ปิดรับการจองห ้องพักภายในวันที  31 มีนาคม  2557 รายละเอียดผู้เข้าพัก  ( ให้เขียนเป็ นภาษาอังกฤษด้วย  ) ชือผู้เข ้าพัก  1  ........................................................................................................................  2  ........................................................................................................................  3  ........................................................................................................................  4  ........................................................................................................................ ขอจองห ้องพักในวันที        .........................................................เวลาเข ้าพัก  14.00  น.  เท่านัน                                        ถึงวันที        .........................................................เวลาทีคืนห ้องพัก  12.00  น. เท่านัน ☺    ห ้องเดียว Superior room Executive Deluxe room จํานวน................ห ้อง รวม.................  คืน               ☺    ห ้องคู่ Superior room Executive Deluxe room จํานวน................  ห ้อง รวม................. คืน           ☺    ห ้องพัก  3  ท่าน Superior room Executive Deluxe room จํานวน..........ห ้อง รวม.................  คืน           ทีอยู่สําหรับออกใบเสร็จรับเงิน  (โปรดระบุโดยละเอียดและเขียนให ้ชัดเจน) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... โทรศัพท์  ............................โทรศัพท์มือถือ.................  โทร................................................................. หมายเหตุ          -กรุณาพิมพ์  หรือ  เขียนตัวบรรจง  และ  ชัดเจน                -กรุณาส่งแบบฟอร์มการสํารองห ้องพัก  และ  ใบโอนเงิน  มาพร ้อมกัน                -โปรดนําแบบฟอร์มการสํารองห ้องพัก  และ  ใบโอนเงิน  ตัวจริง  มาด ้วยในวันเข ้าพัก
 10. 10. โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์    คอนเวนชัน ใบจองห้องพักสําหรับกรุ๊ปสัมมนา      (ผู้เข้าพักชําระเงินค่าห้องพักเอง) รายละเอียดการประชุมสัมมนา หัวข้อการสัมมนา    ......การประชุมวิชาการปฏิวัติการเรียนรู้.....สู่จุดเปลียนประเทศไทย............................................................. หน่วยงานผู้จัด  (หน่วย,  สํานัก, กรม, กระทรวง)    สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  (สสค.) กําหนดวันทีประชุมสัมมนา  (วันที, เดือน, ปี)     –    พฤษภาคม   รายละเอียดการจองห้องพัก (ตัวบรรจง) ชือ/สกุล    ...............................................................      พักเดียว........ห้อง  /    พักคู่.........ห้อง      วันทีเข้าพัก  .............      วันทีออก.............. ชือ/สกุล    ...............................................................      พักเดียว........ห้อง  /    พักคู่.........ห้อง      วันทีเข้าพัก  ......  ......      วันทีออก..............                รวมจํานวนห้องพัก    ..........    ห้อง ราคาห้องพักเดียว  (    คน  )     .........1,700....  บาท  /  ห้อง  /  คืน    รวมอาหารเช้า ราคาห้องพักคู่  (    คน  )     .........1,700....  บาท  /  ห้อง  /  คืน    รวมอาหารเช้า ราคาเตียงเสริม  สําหรับคนที              ............................  บาท  /  ห้อง  /  คืน    รวมอาหารเช้า สถานทีทํางาน    ..................................................................        จังหวัด.......................................        โทร  ....................  ......................... แฟกซ์  .......................................................    ชือผู้ติดต่อ  ..................................................เบอร์โทร.................................................... เงือนไขการจองห้องพัก .    ปิดการสํารองห้องพักในราคาทีเสนอนี  ภายในวันที   เมษายน   .    ผู้เข้าพักจะต้องโทรเช็คห้องว่างกับทางแผนกสํารองห้องพัก  ก่อนการโอนเงินมัดจําทุกครัง .    เช็คห้องว่างแล้ว  ภายในวันเดียวกัน    ให้ทําการโอนเงินมัดจําค่าห้องพัก    คืน  เต็มจํานวน  ต่อห้อง   .    การโอนเงินชําระค่ามัดจํา  โดยผ่าน  ธนาคาร  หรือตู้  ATM  โดยสังจ่ายดังนี ธนาคารกรุงเทพ    สาขาหลักสี    บัญชี  ออมทรัพย์ ชือบัญชี    บริษัทแมจิก  เอ็นเตอร์ไพรส์    จํากัด เลขทีบัญชี    189-0-89376-9 **อย่าลืมเก็บสลิปการโอนเงินจากตู้  ATM ด้วยคะ** 5.    ผู้เข้าพักจะได้ห้องพัก  ก็ต่อเมือท่านได้ส่ง   .  แบบฟอร์มจองห้อง   .    ใบสําเนา/สลิปการโอนเงิน    ไปให้โรงแรมเท่านัน   .    ทางโรงแรมสงวนสิทธิ  ไม่คืนเงินมัดจํา  กรณียกเลิกการจอง  หรือไม่มาเข้าพักตามกําหนดเวลาเข้าพัก  ตังแต่เวลา   .  น.   เป็นต้นไป หลังจากส่งเอกสารแล้ว  กรุณาโทรเช็คกับทางเจ้าหน้าทีแผนกสํารองห้องพัก  เพือตรวจสอบเอกสารของท่าน            ภายในวันเดียวกัน โทร.   - -  ต่อ  แผนกสํารองห้องพัก   - แฟกซ์.   - - reservation@miraclegrandhotel.com
 11. 11. แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรมทีเค  พาเลซ  คอนเวนชัน   จัดอบรมสัมมนาหัวข้อ    “  การประชุมวิชาการปฏิวัติการเรียนรู้...สู่จุดเปลียนประเทศไทย  “    ณ  เมืองทองธานี สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  (  สสค.  ) วันที      –      พฤษภาคม     ************************************************************************************************ ชือผู้ประสานงาน....................................................................................นามสกุล.................................................................................................... หน่วยงาน  /  จังหวัด................................................................................................................................................................................................... เลขที........................ตรอกซอย................................ถนน.........................................ตําบล....................................อําเภอ.......................................... จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์................................E-mail  :  ………………………..…………โทรศัพท์.............................................. มือถือ...............................................โทรสาร................................................ การจองห้องพัก              ห้องพักเดียว  (Standard Room) ราคา  1,3 .-  /  บาท  /  ห้อง  /  คืน      รวมอาหาราเช้า  จํานวน.........ห้อง ห้องพักคู่            (Standard Room)  ราคา  1,5 .-  /  บาท  /  ห้อง  /  คืน      รวมอาหารเช้า    จํานวน..........ห้อง (  เตียงเสริม  750  บาท  /  คืน  )    ห้องพักเดียว  (Superior Room) ราคา  1,5 .-  /  บาท  /  ห้อง  /  คืน      รวมอาหาราเช้า  จํานวน.........ห้อง ห้องพักคู่            (Superior Room)  ราคา  1,7 .-  /  บาท  /  ห้อง  /  คืน      รวมอาหารเช้า    จํานวน..........ห้อง (  เตียงเสริม  750  บาท  /  คืน  ) ชือผู้เข้าพัก.......................................................................พักคู่กับ.................................................................................... ชือผู้เข้าพัก.......................................................................พักคู่กับ.................................................................................... ชือผู้เข้าพัก.......................................................................พักคู่กับ....................................................................................       เข้าพักวันที............................................... เวลา....................น.    ออกวันที.....................................................        เวลา......................น. **หมายเหตุ          เนืองด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวห้องพักทางโรงแรมค่อนข้างแน่น   *** 1. รบกวนให้โทรเช็คห้องก่อนทีจะโอนเงินทุกครังค่ะ 2. กรณีเช็คห้องว่างภายในวันเดียวกันแล้วรบกวนชําระมัดจํามาก่อนห้องละ    คืน   3. ผู้เข้าพักจะได้รับการยืนยันการจองก็ต่อเมือท่านได้ส่งใบสําเนาโอนเงินกลับมาทีโรงแรมเท่านัน 4. หลังจากส่งแฟกซ์แล้วรบกวนโทรเช็คกับเจ้าหน้าทีโรงแรมทุกครังเพือตรวจสอบเอกสารของท่านภายในวันเดียวกัน                                                                    โปรดส่งแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมแบบฟอร์มจองห้องพัก    และเขียนชือ-สกุล  ให้ชัดเจนกลับมาที    แฟกซ์   - - ***    กรณียกเลิกห้องพักทางโรงแรมขอสงวนสิทธิในการคืนมัดจําห้องพักค่ะ  *** กรุณายืนยันการจองห้องพัก  โดยติดต่อ  คุณสุพิชญ์ชา  เบอร์โทร     - -  Ext. 1113
 12. 12. *** Sales of Groups : คุณปรีชญา    วัชรเสถียร  เบอร์โทร  02-574-1588 Ext. 3333 *** โรงแรม  ที.เค.  พาเลซ      เลขที     /  ซ.แจ้งวัฒนะ    หลักสี  กทม.          โทร.   - -  ต่อ        โทรสาร     - -                บัญชีในการโอนเงิน  : บริษัท  รักสยาม  พรอพเพอร์ตี  แอนด์  ดิวิลอปเม้นต์    จํากัด                ธนาคารไทยพาณิชย์  จํากัด    สาขาแจ้งวัฒนะ                                                                                            บัญชีกระแสรายวัน    เลขที   - -

×