1      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง
2             ครั้ง ที่ 12/(2/2555)       วัน อัง คารที่ 7 กุม ภาพัน ธ์ เวลา 18.30 -22.00 น .     ...
3  3. นายบริบูรณ์   บุญยู่ฮง        อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม  4. นางสาวเพ็ญศิริ  ใบไม้       เหรัญญ...
4   9. นายดำารงฤทธิ์  วิรัชเกษม      กีฬา   10. พ.ต.ท.สัตยา  คำารังษี          ผู้ช่วยกีฬา   11. ...
5      15. มาสเตอร์สุรเดช  ประสาทพร     ที่ปรึกษา      16. มาสเตอร์เผ่าชัย  เทพยศ       ที่ปรึกษ...
6เปิด ประชุม เวลา 18.30 น.      น า ย สุ ว ร ร ณ น ค รั ง กุ ล นายกสมาคมศิ ษย์ เ ก่ าอั ส สั ม ชั ญ ลำา ปางเปิดประชุม...
7ระเบีย บวาระที่ 1 เรื่อ งที่ป ระธานแจ้ง ให้ท ี่ป ระชุม ทราบ        1.1 ทอดผ้า ป่า สามัค คีเ พื่อ การศึก ษา    ...
8วันที่18 กุมภาพันธ์ 2555        1.3 วัน สถาปนาโรงเรีย น        โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง กำาหนดจัดพิธีมิสซาบู...
9              โรงเรียนอัสสัมชัญลำา ปาง ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมเป็นเกียรติงาน “ราตรีสัมพันธ์อัสส...
10ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555เวลา 09.00 น. ณ อาคารยิมเนเซี่ยมโรงเรียนอัสสัม...
11     2.1 หน้า 4 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1 บรรทัดที่ 1 “บราเดอร์อเล็กซานเดอร์ วีโอแมธทิว” แก้ไขเป็น“กองทุนบราเดอร์อเล...
12ดังนี้ ไม่มีเงินเข้าแต่มีรายจ่าย 6,500.00 บาท เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯสาขาถนนฉัตรไชยเลขที่บัญชี 425 0 41953 0 ประจำาเดือนธั...
13     ที่ป ระชุม มีมติรับรองระเบีย บวาระที่ 4 เรื่อ งสืบ เนื่อ ง        4.1 กองทุน เซราฟิน         ...
14         ประธานแจ้ง ว่า คณะกรรมการสมาคมฯได้จัดทำาวารสารประจำาปี 2554 เพื่อให้กับศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง ทุกรุ่น...
15           4.3 การจัด งานแข่ง ขัน กีฬ า ACLA & MCA        ประธานแจ้ง ว่า สมาคมฯ กำาหนดการแข่งขันกีฬา A...
16ฟังดนตรี และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศได้ ณ ชั้นดาดฟ้าอาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.00 น.        ที่ป ระช...
17       ประธานแจ้ง ว่า ตามปฏิทินแผนงานกิจกรรมของสมาคมศิษย์       เก่าอัสสัมชัญลำาปาง ประจำาปี 2555กำาหนดจัด...
18           ประธานแจ้ง ว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2554 ได้สำาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรง...
19ที่ป ระชุม อนุมัติ    5.3 ใบเสร็จ รับ เงิน สมาคมฯ
20              ประธานแจ้งว่า ใบเสร็จรับเงินของสมาคมฯ เพื่อใช้เก็บเงินค่าบำารุงสมาชิกศิษย์เก่า     เหลือ...
21       ที่ป ระชุม มีมติอนุมัติ      5.5     ภาษีโ รงเรือ นและที่ด ิน       ประธาน แจ้งว่า ผู้เช่าอ...
22ระเบีย บวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ          6.1 ปฏิท ิน แผนงานกิจ กรรมของสมาคมฯ             ม.สุร เดช ปร...
23        วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 ณ อาคารสมาคม    ศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.30 น.    ที่ป ระชุม รั...
24     เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง  นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง       (นางสาวมาลินี คนดี)  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#12

405 views

Published on

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ครั้งที่ 12 สมัยที่ 19 ของ aclalumni.com (พี่สุวรรณ ณครังกุล)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
405
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#12

 1. 1. 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง
 2. 2. 2 ครั้ง ที่ 12/(2/2555) วัน อัง คารที่ 7 กุม ภาพัน ธ์ เวลา 18.30 -22.00 น . ณ อาคารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปางผู้ม าประชุม 1. นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมฯ 2. นายสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายบริหาร
 3. 3. 3 3. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม 4. นางสาวเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิก 5. นายอำานวย วรญาณกุล ประชาสัมพันธ์ 6. นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 7. นายเมธี ศิลพรกรกุล ผู้ช่วยนายทะเบียน 8. นายปิยะ จาวะลา ผู้ช่วยปฏิคม
 4. 4. 4 9. นายดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม กีฬา 10. พ.ต.ท.สัตยา คำารังษี ผู้ช่วยกีฬา 11. นายชัยวัฒน์ อุดสม อนุกรรมการ 12. นายอดิศักดิ์ เจียมวิจักษณ์อนุกรรมการ 13. นายมนัสพี เดชะ ที่ปรึกษา 14. มาสเตอร์ทวี ไชยจักร ที่ปรึกษา
 5. 5. 5 15. มาสเตอร์สุรเดช ประสาทพร ที่ปรึกษา 16. มาสเตอร์เผ่าชัย เทพยศ ที่ปรึกษาผู้ไ ม่ม าประชุม 1. นายสถาพร สุขสุมิตร นายทะเบียน 2. ดร.เบญจวรรณ ตื้อตัน ผู้ช่วยเหรัญญิก 3. นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการ 4. นายประวุฒิ พวงสมบัติ ปฎิคม 5. นายวีรยุทธ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยปฏิคม
 6. 6. 6เปิด ประชุม เวลา 18.30 น. น า ย สุ ว ร ร ณ น ค รั ง กุ ล นายกสมาคมศิ ษย์ เ ก่ าอั ส สั ม ชั ญ ลำา ปางเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
 7. 7. 7ระเบีย บวาระที่ 1 เรื่อ งที่ป ระธานแจ้ง ให้ท ี่ป ระชุม ทราบ 1.1 ทอดผ้า ป่า สามัค คีเ พื่อ การศึก ษา ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะ เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง 1.2 การแข่ง ขัน กอล์ฟ การกุศ ล ได้รับหนังสือขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคม นักเรียนเก่า เคนเน็ตแม็คแคนซี
 8. 8. 8วันที่18 กุมภาพันธ์ 2555 1.3 วัน สถาปนาโรงเรีย น โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง กำาหนดจัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนและปิดปีการศึกษาของโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมระลึกถึงบุคคลผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.30น. ณ อาคารยิมเนเซี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง 1.4 ราตรีส ัม พัน ธ์อ ัส สัม ชัญ ลำา ปาง
 9. 9. 9 โรงเรียนอัสสัมชัญลำา ปาง ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมเป็นเกียรติงาน “ราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญลำาปาง” ในวันที่10-11 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามรัชตสมโภชของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุนทรีย ภาพด้านศิลปะดนตรีและการแสดงให้กับนักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ 1.5 พิธ ีม อบวุฒ ิบ ัต รนัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 6 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสมาคมฯร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตร
 10. 10. 10ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555เวลา 09.00 น. ณ อาคารยิมเนเซี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปางระเบีย บวาระที่ 2 รับ รองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 11 / (1/2555)เมื่อ วัน อัง คารที่ 10 มกราคม 2555 ที่ป ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/(1/2555) เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2555โดยมีการแก้ไขดังนี้
 11. 11. 11 2.1 หน้า 4 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1 บรรทัดที่ 1 “บราเดอร์อเล็กซานเดอร์ วีโอแมธทิว” แก้ไขเป็น“กองทุนบราเดอร์อเล็กซานเดอร์ วีโอแมธทิว”ระเบีย บวาระที่ 3 เหรัญ ญิก แจ้ง สถานะการเงิน ของสมาคมฯ นางสาวเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิกรายงานบัญชีรายรับ -รายจ่าย ประจำาเดือนมกราคม 2555 ของสมาคมฯ มี
 12. 12. 12ดังนี้ ไม่มีเงินเข้าแต่มีรายจ่าย 6,500.00 บาท เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯสาขาถนนฉัตรไชยเลขที่บัญชี 425 0 41953 0 ประจำาเดือนธันวาคม ณ วันที่ 31 มกราคม2555 จำานวนเงิน 215,684.97 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบในที่ประชุม
 13. 13. 13 ที่ป ระชุม มีมติรับรองระเบีย บวาระที่ 4 เรื่อ งสืบ เนื่อ ง 4.1 กองทุน เซราฟิน ประธานแจ้งว่า ได้มอบหมายให้ คุณมนัสพี เดชะ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้ประสานรุ่นพี่เพื่อสรรหาคณะกรรมการกองทุนโดยมีนายกฯ แต่ละสมัยเป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง ที่ป ระชุม รับทราบ 4.2 การจัด ทำา วารสาร
 14. 14. 14 ประธานแจ้ง ว่า คณะกรรมการสมาคมฯได้จัดทำาวารสารประจำาปี 2554 เพื่อให้กับศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง ทุกรุ่นเพื่อได้ทราบข่าวสารและผลการดำาเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยได้จัดพิมพ์วารสารจำานวน 1,200 เล่ม (พิมพ์ 4 สี) เป็นเงินทั้งสิ้น 30,500 บาท จัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์นาก่วมการพิมพ์ และดำาเนินการมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 200 เล่ม และศิษย์เก่าทุกท่าน ที่ป ระชุม มีมติอนุมัติเงินค่าวารสารประจำาปี 2554จำานวน 30,500 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 15. 15. 15 4.3 การจัด งานแข่ง ขัน กีฬ า ACLA & MCA ประธานแจ้ง ว่า สมาคมฯ กำาหนดการแข่งขันกีฬา ACLA &MCA ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์2555 โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 6 ประเภท ดังนี้ 1.การแข่งขันฟุตบอล11 คน 2.การแข่งขันฟุตบอล 7 คน 3.การแข่งขันกอล์ฟ ทีมละ 12 คน4.การแข่งขันบาสเกตบอลชาย 1 ทีม 5.การแข่งขันเปตอง 3 ทีม 6.การแข่งขันสนุกเกอร์ ทีมละ 5 คน เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด ทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร(โต๊ะจีน)พร้อม
 16. 16. 16ฟังดนตรี และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศได้ ณ ชั้นดาดฟ้าอาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.00 น. ที่ป ระชุม รับทราบระเบีย บวาระที่ 5 เรื่อ งเสนอเพื่อ พิจ ารณา 5.1 การจัด งานประเพณีร ดนำ้า ดำา หัว คณะภราดา และ คุณ ครูอ าวุโ ส
 17. 17. 17 ประธานแจ้ง ว่า ตามปฏิทินแผนงานกิจกรรมของสมาคมศิษย์ เก่าอัสสัมชัญลำาปาง ประจำาปี 2555กำาหนดจัดงานประเพณีรดนำ้าดำาหัวคณะภราดา และคุณครูอาวุโส ในวันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2555 เนื่องจากในวันนี้นายกติดภารกิจ ต้องไปต่างประเทศ จึงขอเลื่อนในที่ประชุม กำาหนดการใหม่เป็นวันอาทิตย์ ที่ 15 เมษายน 2555 ที่ป ระชุม รับทราบ 5.2 จัด ซุ้ม ดอกไม้
 18. 18. 18 ประธานแจ้ง ว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2554 ได้สำาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนและทางโรงเรียนได้จัดงานมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา ให้แก่นักเรียนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์2555ณ อาคารยิมเนเซี่ยม สมาคมฯ สนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดซุ้มดอกไม้ให้กับนักเรียน จำานวนเงิน 5,000 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 29
 19. 19. 19ที่ป ระชุม อนุมัติ 5.3 ใบเสร็จ รับ เงิน สมาคมฯ
 20. 20. 20 ประธานแจ้งว่า ใบเสร็จรับเงินของสมาคมฯ เพื่อใช้เก็บเงินค่าบำารุงสมาชิกศิษย์เก่า เหลืออยู่จำานวน 1 เล่ม ทางสมาคมฯ จะดำาเนินการจัดพิมพ์เพิ่มอีก 20 เล่ม ที่โรงพิมพ์นาก่วมการพิมพ์ ที่ป ระชุม รับทราบ 5.4 ค่า เช่า อาคารสมาคมฯ นายสุธ รรม ส่า งทอง ผู้เช่าอาคารสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากอุปกรณ์อ่างนำ้าและสุขามีการรั่วซึม ทำาให้ค่านำ้าประปาสูงเกินกว่าปกติทางสมาคมฯจึงช่วยออกค่านำ้าประปา 5,000 บาท
 21. 21. 21 ที่ป ระชุม มีมติอนุมัติ 5.5 ภาษีโ รงเรือ นและที่ด ิน ประธาน แจ้งว่า ผู้เช่าอาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เป็นผู้ชำาระค่าภาษีโรงเรือนผู้เช่าอาคารสมาคมฯ คือ นายสุธรรม ส่างทอง และ นายสมคิด คำามาบุตรต้องจ่ายภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ป ระชุม รับทราบ
 22. 22. 22ระเบีย บวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ 6.1 ปฏิท ิน แผนงานกิจ กรรมของสมาคมฯ ม.สุร เดช ประสาทพร กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้แก้ไขและพิมพ์แผนงานกิจกรรมของสมาคมฯใหม่เพราะมีการแก้ไข ที่ประชุม รับทราบ 6.2 เรื่อ งนัด หมายการประชุม ครั้ง ต่อ ไป
 23. 23. 23 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 ณ อาคารสมาคม ศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.30 น. ที่ป ระชุม รับทราบ ปิด ประชุม เวลา 22.00 น. (นายสุทศน์ พุทธวงค์) ั (นายสุวรรณ นครังกุล)
 24. 24. 24 เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง (นางสาวมาลินี คนดี) เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้บันทึกการประชุม

×