V 295

343 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

V 295

  1. 1. ฉบับที่ 295 ประจำวันที่ 1 - 15 สิงหำคม 2555 1582. สานักวิทยบริการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. สานักวิทยบริการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA)ประจาปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 โดยมี ผศ.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้อานวยการสานักงานประเมินและประ กั น คุ ณ ภา พ เ ป็ น ป ระ ธ า น ก รร มก ารต รว จป ระ เมิ น ผศ. ดร .ว สั น ต์ อติ ศั พท์ ผู้ อ า นว ย ก ารส านั กวิ ทย บริ กา รมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางภาวนา กิตติวิมลชัย รองผู้อานวยการสานักงานประเมินและประกันคุณภาพเป็นกรรมการ จ่าสิบเอกอาวุธ รื่นภาคพจน์ นายสิริชัย กิตติกาจร นายชานนท์ นนทคุปต์ เป็นกรรมการผู้ฝึก ประสบการณ์ และน.ส.ศิ ริวารินทร์ วานมนตรี นายสุ รวุธ พุ่ ม อิ่ม เป็นผู้ ประสานงาน ในช่ว งเช้ าเป็น การนาเสนอผลการดาเนินงานของสานักวิทยบริการ โดยนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร และผู้รับบริการ และในช่วงบ่ายคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้แจ้งผลการประเมินด้วยวาจา (Oral feedback) ปีนี้นับเป็นปีสามที่สานักวิทยบริการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx 1583. มุมหนังสือน่าอ่านประจาเดือนสิงหาคม ในหัวข้อ จากภูมิปัญญา..สู่..พัตราภรณ์ มุมหนังสือน่าอ่านประจาเดือนสิงหาคม 2555 นาเสนอหนังสือเกี่ยวกับผ้าไหม ไทย และการแสดงผืน ผ้ า ไหม ในวาระเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยพระปรีชาสามารถในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่ง ธ ทรง เป็นผู้อุปถัมภ์ผ้าไหมไทยและทรงผลักดันด้วยพระอัจฉริยภาพส่วนพระองค์ จนผ้าไหม กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญของประเทศไทย เป็นสินค้าส่งออกที่ทั่วโลกรู้จัก สนใจ ติดตามชมได้ที่ ชั้น 2 อาคาร 1 เยื้อง Library Café
  2. 2. 1584. สานักวิทยบริการจัดกิจกรรมพบนักเขียนในวาระครบรอบ 40 ปีสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย วันที่ 10 สิงหาคม 2555 สานักวิทยบริการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวาระครบรอบ 40 ปี สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย“เส้นทางสู่สากล บนสายธารวรรณกรรมท้องถิ่น” โดยได้รับการสนับสนุนของบริษัท ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด มีนางสุดใจ ธนไพศาลผู้อานวยการสานักวิทยบริการกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน จากนั้นเป็นการฉายวีดิทัศน์แนะนาสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ต่อด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยคุณเจนสงสมพันธ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ต่อเป็นการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลังวรรณศิลป์จากท้องถิ่น สู่สากล มองจากวรรณกรรมภาคอีสาน” โดย รศ.ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อด้วยการอภิปราย เรื่อง “เส้นทางสู่สากล บนสายธารวรรณกรรมท้องถิ่น ” วิทยากรโดย คุณเจน สงสมพันธ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เจ้าของรางวัลซีไรต์ ปี 2530 และคุณสุมาลี สุวรรณกร ประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน โดยมีคุณนรีภพ สวัสดิรักษ์ เลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และคุณพินิจ นิลรัตน์ กรรมการฝ่ายกิจกรรมสัมมนาของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดาเนินรายการ ในช่วงบ่าย เป็นการแสดงศิลปะพื้นบ้านชุดสายธารวัฒนธรรมพื้นบ้านไร้พรมแดน โดย หมอลาแคน ดาเหลา ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (หมอลา) ต่อด้วยการอภิปราย เรื่อง “มุมมองและความคิด: วรรณกรรมภาคอีสานในฐานะแหล่งข้อมูล ” วิทยากรโดยคุณไพวรินทร์ ขาวงาม เจ้าของกวีนิพนธ์ชุด “ม้าก้านกล้วย” ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรท์)ประจาปี 2538 คุณปรีดา ข้าวบ่อ นายกสมาคมเครือข่ายเยาวชนดนตรีสร้างสุขภาคอีสาน และ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษ ยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น โดยมีคุณสาโรจน์ มณีรัตน์ นัก ข่าวหนังสือพิ มพ์ประชาชาติธุรกิจ เป็นผู้ดาเนินรายการ ช่วงสุดท้ายเป็นการอภิปราย เรื่อง “เส้นทางสู่สากล บนสายธารวรรณกรรมท้องถิ่น” นาอภิปรายโดย ผศ.อนงค์ รุ่งแจ้ง อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณกนกวลี พจนปกรณ์ นักเขียนนวนิยายชื่อดังที่ถูกนาไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลาย เรื่อง เช่น กาษานาคา ไฟต่างสี เปลวไฟในตะวัน การจัดจัดสัมมนาในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นนักเขียน นักอ่าน นักวิจารณ์ บรรณารักษ์ ครู อาจารย์ ตลอดจนนิสิตนักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป ทั่วทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากกว่า 100 คน
  3. 3. 1585. ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์จัดอบรมการส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Journal เมื่ อ วั นจั น ทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้ องฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ชั้ น 3 อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ นานาชาติ ให้แก่อาจารย์ประจา นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยากรโดย นางยุวดี เพชระ บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ หัวหน้าห้องสมุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ และนางสาวจี ร ภา สิ ม ะจารึ ก นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน ช านาญการ สั ง กั ด ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุม นา นีระ รองคณบดีฝ่ า ยวิช าการ เป็น ประธานเปิดการอบรม และ รองศาสตราจารย์ ดร .กฤตพล สมมาตย์รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานพิธีปิด วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน วิธีการและสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ด้วยตนเองรวมทั้งสอบทานการรายงานของห้องสมุดได้ รวมถึงทราบถึงแนวโน้มของงานวิจัย ส่งเสริมให้มี การเผยแพร่บทความวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ภารกิจของคณะเกษตรศาสตร์เรื่อง ตัวชี้วัด ร้อยละของการบทความวิจัยที่ถูกอ้างถึงบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงวิธีการคัดเลือกวารสารระดับนานาชาติเพื่อตี พิมพ์ สามารถตรวจสอบการถูกอ้างถึงได้ในระดับบุคคลหรือหน่วยงาน และแนวโน้มการถูกอ้างเพิ่มขึ้นด้วย โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้ 1. การใช้สารสนเทศจากฐานข้อมูล Citation เพื่อส่งเสริมผลงานวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง 2. เครื่องมือในการตรวจสอบหรือติดตามความก้าวหน้าผลงานทางวิชาการจากฐานข้อมูล SciVerse Scopus ฐานข้อมูล ISIWeb of Science ฐานข้อมูล Journal Citation Report ฐานข้อมูล TCI (ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) วิทยากรโดยนางยุวดี เพชระ 3. ระบบรายงานการถูกอ้างถึงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทาโดยสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวจีรภา สิมะจารึก วิทยากรโดยนางยุวดี เพชระ วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา

×