รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#2

341 views

Published on

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ครั้งที่ 2 สมัยที่ 19 ของ aclalumni.com (พี่สุวรรณ ณครังกุล)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
341
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#2

 1. 1. 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง ครั้ง ที่ 2/2554 วัน อัง คารที่ 11 มกราคม เวลา 18.30 -22.00 น .
 2. 2. 2 ณ อาคารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปางผู้ม าประชุม 1. คุณสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมฯ 2. คุณสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายบริหาร 3. คุณบริบูรณ์ บุญยู่ฮง อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม
 3. 3. 34. คุณสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการ5. คุณเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิก6. คุณสถาพร สุขสุมิตร นายทะเบียน7. คุณดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม กีฬา8. คุณอำานวย วรญาณกุล ประชาสัมพันธ์9. คุณอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์10. คุณปิยะ จาวะลา ผู้ช่วยปฏิคม
 4. 4. 4 11. คุณชัยวัฒน์ อุดสม อนุกรรมการ 12. คุณอดิศักดิ์ เจียมวิจักษณ์ อนุกรรมการ 13. คุณวชิระ อินสุวรรณ์ อนุกรรมการ 14. คุณมนัสพี เดชะ ที่ปรึกษา 15. คุณวิโรจน์ ตฤษณารมย์ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า /รุ่น 06ผู้ไ ม่ม าประชุม
 5. 5. 51. คุณประวุฒิ พวงสมบัติ ปฎิคม2. พ.ต.ท.สัตยา คำารังษี ผู้ช่วยกีฬา3. คุณเมธี ศิลพรกรกุล ผู้ช่วยนายทะเบียน4. ดร.เบญจวรรณ ตื้อตัน ผู้ช่วยเหรัญญิก5.คุณวีรยุทธ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยปฏิคม
 6. 6. 6เปิด ประชุม เวลา 18.30 น. นายสุวรรณ นครังกุล น า ย ก ส ม า ค ม ฯ เ ปิ ด ป ร ะ ชุ ม ต า มระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ระเบีย บวาระที่ 1 เรื่อ งที่ป ระธานแจ้ง ให้ท ี่ป ระชุม ทราบ 1.1 คณะกรรมการได้เ ข้า แนะนำา ตัว กับ ผู้อ ำา นวยการโรง เรีย นอัส สัม ชัญ ลำา ปาง
 7. 7. 7 นายกฯและคณะกรรมการศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เข้าแนะนำาตัวกับผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้อำานวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง 1.2 โรงเรีย นอัส สัม ชัญ ลำา ปาง ขอเชิญ ประชุม ร่ว มไตรภาคี โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง จัดการประชุมไตรภาคี เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง ได้ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553
 8. 8. 8เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม ACL 2 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง 1.3 โรงเรีย นอัส สัม ชัญ ลำา ปางขอเชิญ คณะกรรมการเข้าร่ว มงานวัน ฉลองคริส ต์ม าสในวัน ที่ 24 ธัน วาคม 2553 นายกฯและคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2553ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง
 9. 9. 9 1.4 สวัส ดีป ีใ หม่ ผู้ว ่า ราชการจัง หวัด พะเยา ศิษ ย์เ ก่า รุ่น ที่14 นายกฯและคณะกรรมการ สวัสดีปีใหม่ นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14 ในวันที่ 7 มกราคม 2554 1.5 สวัส ดีป ีใ หม่ นายดิเ รก ก้อ นกลีบ ผู้ว ่า ราชการจัง หวัดลำา พูน นายกฯและคณะกรรมการ สวัสดีปีใหม่ นายดิเรก ก้อนกลีบ ผู้ ว่าราชการจังหวัดลำาพูน
 10. 10. 10ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554 ที่ป ระชุม รับ ทราบระเบีย บวาระที่ 2 รับ รองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 1/2553 เมื่อ วันอัง คารที่ 7 ธัน วาคม 2553 ที่ป ระชุม มีมติรับรองระเบีย บวาระที่ 3 เหรัญญิก แจ้งสถานะการเงินของสมาคมฯ เหรัญญิก กล่าวรายงานบัญชีรายรับ
 11. 11. 11– รายจ่าย ประจำาเดือนธันวาคม 2553 ของสมาคมฯ มีดังนี้ เดือนธันวาคมมีรายรับ 1298.57 บาท และรายจ่าย 21.523 บาท เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขาถนนฉัตรไชยเลขที่บัญชี 425 0 41953 0 ประจำาเดือนธันวาคม ณ วันที่ 17 ประจำาปี2553 จำานวนเงิน 292,195.62 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบในที่ประชุม ที่ป ระชุม มีมติรับรอง
 12. 12. 12ระเบีย บวาระที่ 4 เรื่อ งสืบ เนื่อ ง 4.1 การจัด ทำา เสื้อ สมาคมฯ นายกสมาคมฯ มอบหมายให้ คุณประวุฒิ พวงสมบัติ และคุณปิยะ จาวะลา รับไปดำาเนินการโดยท่านนายกฯจะสนับสนุนเงินค่าผ้าให้กับคณะกรรมการทุกท่าน และคณะกรรมการทุกท่านชำาระค่าแรงช่างด้วยตนเอง ที่ป ระชุม มีมติเห็นชอบ
 13. 13. 13 4.2 แผนการดำา เนิน งานประจำา ปี 2554 นายกฯและคณะกรรมการ จัดทำาปฏิทินแผนงานกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางประจำาปี 2554 รายละเอียดตามเอกสารแนบในที่ประชุม ที่ป ระชุม มีมติเห็นชอบ 4.3 การแข่ง ขัน กีฬ าประเพณี ACLA กับ MC
 14. 14. 14 การแข่งขันกีฬาประเพณี ACLA กับ MC ในวันเสาร์ที่ 19กุมภาพันธ์ 2553 โดยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ดังนี้ 1. ฟุตบอล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน คือ คุณดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม 2. กอล์ฟ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน คือ คุณสุวรรณ นครังกุล 3. บาสเกตบอล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน คือ พ.ต.ท.สัตยา คำารังสี
 15. 15. 15 4. สนุกเกอร์ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน คือ คุณสุทัศน์ พุทธวงค์ 5. เปตอง ผู้เข้าร่วมแข่งขัน คือ คุณมนัสพี เดชะ ที่ป ระชุม มีมติเห็นชอบ4.4 การจัด ลำา ดับ รุ่น ศิษ ย์เ ก่า ACLA
 16. 16. 16 ที่ประชุม มีมติ สรุปให้นับรุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อเนื่องรุ่นพี่ที่ผ่านมา ส่วนศิษย์เก่าที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้นับตั้งแต่รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องกันมาแต่ให้ระบุปีการศึกษาที่จบด้วย ที่ป ระชุม มีมติเห็นชอบระเบีย บวาระที่ 5 เรื่อ งเสนอเพื่อ พิจ ารณา 5.1 จัด ทำา แผนงบประมาณการใช้จ ่า ยของสมาคม
 17. 17. 17 จัดทำาแผนงบประมาณการใชจ่ายสมาคมฯ มอบหมายให้คุณสัมฤทธิ์ ทำารายละเอียดเพิ่มเติม ที่ป ระชุม มีมติเห็นชอบ 5.2 การสนับ สนุน ชมรมครูอ าวุโ ส สมาคมศิษย์เก่าได้ร่วมจัดตั้งกองทุนแล้ว ให้ทางชมรมครูอาวุโสเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่จะทำาในปีนี้ เพื่อนำาเสนอให้สมาคมฯสนับสนุนในแต่ละโครงการหรือกิจกรรมต่อไป ที่ป ระชุม มีมติเห็นชอบ
 18. 18. 18 5.3 ขออนุม ัต ิจ ัด ซื้อ เครื่อ งเสีย งสำา หรับ ห้อ งประชุม ใหญ่ มอบหมายให้ นายสุทศน์ พุทธวงค์ ดำาเนินการจัดหาซื้อเครื่อง ัเสียงและอุปกรณ์ต่อพวงสำาหรับห้องประชุมใหญ่ ที่ป ระชุม มีมติอนุมัติ 5.4 ขออนุม ัต ิเ งิน สนับ สนุน CGA จัด แสดงคอนเสิร ์ต การกุศ ลหารายได้ใ ห้ โรงเรีย นมงฟอร์ต ไปแข่ง ขัน ต่า งประเทศ ที่ป ระชุม มีม ติ อนุมัติ
 19. 19. 19 5.5 ขออนุม ัต ิเ งิน สนับ สนุน ของขวัญ คณะครูแ ละกระเช้า ของคณะภราดา เนื่อ งในวัน คริส ต์ม าส ที่ประชุมให้การสนับสนุนของรางวัลเป็น เครื่องปริ้นเตอร์ (ของขวัญครู) จำานวนเงิน 4,780.00 บาท และค่ากระเช้าแบรนด์ (มอบให้
 20. 20. 20ภราดา 3 ท่านในงานคริสต์มาส) 3 กระเช้าๆละ 881.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น7,423.00 บาท ที่ป ระชุม มีม ติ อนุมัติ 5.6 โรงเรีย นอัส สัม ชัญ ลำา ปาง แผนกปฐมวัย ขอความ อนุเ คราะห์ส นับ สนุน ถ้ว ยรางวัล เงิน 2,000 บาท แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง จะจัดงานวันวิชาการขึ้น ในวันที่ 27-28 มกราคม 2554
 21. 21. 21เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสนำาเสนอผลงานทางด้านวิชาการและได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองในวันวิชาการนี้ยังได้จัดกิจกรรมการแข่งขันแดนเซอร์และกิจกรรมต่างๆ โดยเชิญโรงเรียนมาร่วมแข่งขัน เพื่อให้การดำาเนินกิจกรรมบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ทางแผนกปฐมวั ย จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ จากสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า อั ส สั ม ชั ญ ลำา ปาง สนั บ สนุ น ถ้ ว ยรางวั ล การแข่งขันแดนเซอร์ จำานวน 2,000 บาท ที่ป ระชุม มีมติอนุมัติ
 22. 22. 22ระเบีย บวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ 6.1 ตำา แหน่ง คณะกรรมการบริห ารสมาคมฯ นายสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี ได้นำาเสนอเพิ่มเติมตำาแหน่งให้ชัดเจนดังนี้ 1. คุณอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว ตำาแหน่งกรรมการ เป็นผู้ช่วย ประชาสัมพันธ์ 2. คุณปิยะ จาวะลา ตำาแหน่งกรรมการ เป็นผู้ช่วยปฏิคม
 23. 23. 23 3. คุณเมธี ศิลพรกสกุล ตำาแหน่งกรรมการ เป็นผู้ช่วยนายทะเบียน 4. ดร.เบญจวรรณ ตือตัน ้ ตำาแหน่งกรรมการ เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก 5. คุณวีรยุทธ เขื่อนแก้ว ตำาแหน่งกรรมการ เป็นผู้ช่วยปฏิคม ที่ป ระชุม มีมติอนุมัติ 6.6 เรื่อ งนัด หมายการประชุม ครั้ง ต่อ ไป
 24. 24. 24 วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.30 น. ทีป ระชุม รับทราบ ปิด ประชุม เวลา 22.00 น. (นายสุทศน์ พุทธวงค์) ั (นาย สุวรรณ นครังกุล)
 25. 25. 25 เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง (นางสาวมาลินี คนดี) เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้บันทึกการประชุม

×