1        รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง          ครั้ง ที่ 3/2554 ...
2        ณ อาคารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปางผู้ม าประชุม     1. คุณสุวรรณ     นครังกุล      ...
35. คุณเมธี    ศิลพรกรกุล    ผู้ช่วยนายทะเบียน6. คุณดำารงฤทธิ์   วิรัชเกษม  กีฬา7. พ.ต.ท.สัตยา    คำารังษี ...
4     13. ม.สุรเดช    ประสาทพร    ที่ปรึกษา     14. ม.เผ่าชัย   เทพยศ      ที่ปรึกษาผู้ไ ม่ม าประ...
54. คุณประวุฒิ  พวงสมบัติ  ปฎิคม5. ดร.เบญจวรรณ  ตื้อตัน      ผู้ช่วยเหรัญญิก6. คุณวีรยุทธ  เขื่อนแก้ว  ผู้ช่ว...
6เปิด ประชุม เวลา 18.30 น.      นายสุวรรณ นครังกุล    น า ย ก ส ม า ค ม ฯ เ ปิ ด ป ร ะ ชุ ม ต า มระเบียบวาระการปร...
7      1.1 งานวัน วิช าการของโรงเรีย นอัส สัม ชัญ ลำา ปาง        โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปางเชิญร่วมเป็นเกียรติ กา...
8สถานศึกษา ในการจัดงานครั้งนี้มีการประกวด/แข่งขันอย่างหลากหลายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมจาก...
9ได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพตลอดจนการมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาการศึ ก ษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง คณะผู้บริหารโรงเรียน ค...
10    1.4 ประชุม หารือ ก่อ ตั้ง ชมรม ACLA ที่จ ัง หวัด เชีย งใหม่       มีน้องๆ ศิษย์เก่าจำานวน 25 คน เข้าร่วมปร...
11        ที่ป ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554โดยมีการแก้ไข 2 แห่ง ดังนี้       2.1 หน้า 3 ร...
124. สนุกเกอร์  ผู้เข้าร่วมแข่งขัน  คือ คุณสุทัศน์ พุทธวงค์5. เปตอง       ผู้เข้าร่วมแข่งขัน คือ คุณมนัสพี เดชะ แก...
13        1. ฟุตบอล   ผู้รับผิดชอบ     คือ คุณดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม        2. กอล์ฟ   ผู้รับผิดชอบ ...
14       2.2 หน้า 3 ระเบียบวาระที่ 5.2 “การสนับสนุนชมรมครูอาวุโส” แก้ไขเป็น “การสนับสนุนชมรมครูเกษียณโรงเรียนอัสสัม...
15สาขาถนนฉัตรไชย เลขที่บัญชี 425 0 41953 0 ประจำาเดือนมกราคม ณวันที่ 6 ประจำาปี 2554 จำานวนเงิน 270,672.62 บาท รายละเอียดต...
161.ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี 2. ฟุตบอล รุ่นอายุเกิน 35 ปี 3. เปตองชาย,หญิง,คู่ผสม 4. กอฟล์ 5.บาสเก็ตบอล6.สนุกเกอร์,ชาย...
17กอฟล์ เริ่ม ทีออฟ เวลา 10.00 น. สนามกอฟล์ สตาร์โดม (กองบิน 41)สนุกเกอร์ ชาย เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น. โต๊ะคุ้มแก้ว (หน้า...
18           4.2 แผนการดำา เนิน งานประจำา ปี 2554       เนื่องจากงบประมาณที่ได้จากการเก็บเงินบำารุงศิษย์เ...
19         คุณปิยะแจ้งว่า ค่าใช้จ่ายในการตัดเสื้อสูทของคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นจำานวนเงิน 1,500 บาท โดยนายกสมาคมฯ ให้...
20ระเบีย บวาระที่ 5 เรื่อ งเสนอเพื่อ พิจ ารณา        5.1 การขอเช่า อาคารสมาคมจากที่ด ิน จัง หวัด ลำา ปาง      ...
21         นายกฯ มอบหมายให้ คุณมนัสพี เดชะ เป็นประธานจัดงานรดนำ้าดำาหัวคุณครูอาวุโส โดยที่ประชุมสรุปว่าจะพิมพ์การ...
22สามารถด้านภาษาอังกฤษ University of Cambridge ESOLExaminationsจัดตั้งโครงการประกวดร้องเพลงสากล ชิงถ้วยรางวัล ดร.นิมิตร จิ...
23ลำาปาง ชั้น 2 Food Center เวลา 10.30 น. ถึง 15.00 น. โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง สนับสนุนรางวัลเงินสด 2,000...
24ระเบีย บวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ        6.1 การสนับ สนุน ชมรมครูเ กษีย ณโรงเรีย นอัส สัม ชัญลำา ปาง       ม.สุ...
25       ที่ป ระชุม มีมติอนุมัติ    6.2 การจัด ซื้อ เครื่อ งเสีย งสำา หรับ ห้อ งประชุม ใหญ่     คุณสุทัศน์ พ...
26        วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.30 น.        ที่ป ระชุ...
27      (นายสุทศน์ พุทธวงค์)           ั              (นาย  สุวรรณ นครังกุล)     เลขาน...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#3

351 views

Published on

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ครั้งที่ 3 สมัยที่ 19 ของ aclalumni.com (พี่สุวรรณ ณครังกุล)

 • Be the first to comment

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#3

 1. 1. 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง ครั้ง ที่ 3/2554 วัน อัง คารที่ 8 กุม ภาพัน ธ์ เวลา 18.30 -22.00 น .
 2. 2. 2 ณ อาคารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปางผู้ม าประชุม 1. คุณสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมฯ 2. คุณสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายบริหาร 3. คุณสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการ 4. คุณสถาพร สุขสุมิตร นายทะเบียน
 3. 3. 35. คุณเมธี ศิลพรกรกุล ผู้ช่วยนายทะเบียน6. คุณดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม กีฬา7. พ.ต.ท.สัตยา คำารังษี ผู้ช่วยกีฬา8. คุณอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์9. คุณปิยะ จาวะลา ผู้ช่วยปฏิคม10. คุณชัยวัฒน์ อุดสม อนุกรรมการ11. คุณมนัสพี เดชะ ที่ปรึกษา12. ม.ทวี ไชยจักร ที่ปรึกษา
 4. 4. 4 13. ม.สุรเดช ประสาทพร ที่ปรึกษา 14. ม.เผ่าชัย เทพยศ ที่ปรึกษาผู้ไ ม่ม าประชุม 1. คุณบริบูรณ์ บุญยู่ฮง อุปนายก สมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม 2. คุณเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิก 3. คุณอำานวย วรญาณกุล ประชาสัมพันธ์
 5. 5. 54. คุณประวุฒิ พวงสมบัติ ปฎิคม5. ดร.เบญจวรรณ ตื้อตัน ผู้ช่วยเหรัญญิก6. คุณวีรยุทธ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยปฏิคม
 6. 6. 6เปิด ประชุม เวลา 18.30 น. นายสุวรรณ นครังกุล น า ย ก ส ม า ค ม ฯ เ ปิ ด ป ร ะ ชุ ม ต า มระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ระเบีย บวาระที่ 1 เรื่อ งที่ป ระธานแจ้ง ให้ท ี่ป ระชุม ทราบ
 7. 7. 7 1.1 งานวัน วิช าการของโรงเรีย นอัส สัม ชัญ ลำา ปาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปางเชิญร่วมเป็นเกียรติ การจัดงาน “52 ปีทองฉลองวิชาการอัสสัมชัญ(Gloden Year of ACL Academic Celebration) ประจำา ปี ก ารศึ ก ษา2553 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2554 เวลา 09.00 น. ณอาคารยิ ม เนเซี่ ย มโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ลำา ปาง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ มนักเรียนให้กล้าแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ตามความถนัดของตนและเปิดโอกาสให้คณะครูนักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ระหว่าง
 8. 8. 8สถานศึกษา ในการจัดงานครั้งนี้มีการประกวด/แข่งขันอย่างหลากหลายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมจากหน่วยงานต่างๆ 1.2 โรงเรีย นอัส สัม ชัญ ลำา ปางขอเชิญ ร่ว มงานราตรีส ัม พัน ธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปางจัดงาน “ราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญลำาปาง”ในระหว่ า งวั น ที่ 4-5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 ณ สนามรั ช ตสมโภชโรงเรี ย นอั สสัม ชั ญ ลำา ปาง โดยมีวัต ถุประสงค์ เพื่ อ หารายได้ ส มทบทุ น การก่ อ สร้ า งอาคารสุวรรณสมโภช และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านการแสดง
 9. 9. 9ได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพตลอดจนการมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาการศึ ก ษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำา ปาง ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมงาน ราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญลำาปาง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามรัชตสมโภช ของโรงเรียน 1.3 การแข่ง ขัน กอลฟ์ช มรม acla กทม.วัน ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณประวุฒิ พวงสมบัติได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ประสบความสำาเร็จด้วยดี
 10. 10. 10 1.4 ประชุม หารือ ก่อ ตั้ง ชมรม ACLA ที่จ ัง หวัด เชีย งใหม่ มีน้องๆ ศิษย์เก่าจำานวน 25 คน เข้าร่วมประชุมหารือก่อตั้งชมรม ACLA และจะได้ทำาการประสานในรุ่นๆ อืนๆ ต่อไป ่ ที่ป ระชุม รับ ทราบระเบีย บวาระที่ 2 รับ รองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 2/2554 เมื่อ วันอัง คารที่ 11 มกราคม 2554
 11. 11. 11 ที่ป ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554โดยมีการแก้ไข 2 แห่ง ดังนี้ 2.1 หน้า 3 ระเบียบวาระที่ 4.3 1. ฟุตบอล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน คือ คุณดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม 2. กอล์ฟ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน คือ คุณสุวรรณ นครังกุล 3. บาสเกตบอล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน คือ พ.ต.ท.สัตยา คำารังสี
 12. 12. 124. สนุกเกอร์ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน คือ คุณสุทัศน์ พุทธวงค์5. เปตอง ผู้เข้าร่วมแข่งขัน คือ คุณมนัสพี เดชะ แก้ไขเป็น
 13. 13. 13 1. ฟุตบอล ผู้รับผิดชอบ คือ คุณดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม 2. กอล์ฟ ผู้รับผิดชอบ คือ คุณสุวรรณ นครังกุล 3. บาสเกตบอล ผู้รับผิดชอบ คือ พ.ต.ท.สัตยา คำา รังสี 4. สนุกเกอร์ ผู้รับผิดชอบ คือ คุณสุทัศน์ พุทธวงค์ 5. เปตอง ผู้รับผิดชอบ คือ คุณมนัสพี เดชะ
 14. 14. 14 2.2 หน้า 3 ระเบียบวาระที่ 5.2 “การสนับสนุนชมรมครูอาวุโส” แก้ไขเป็น “การสนับสนุนชมรมครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง”ระเบีย บวาระที่ 3 เหรัญญิก แจ้งสถานะการเงินของสมาคมฯ คุณสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี เลขาสมาคมฯ แจ้งสถานะการเงินแทน เหรัญญิก กล่าวรายงานบัญชีรายรับ – รายจ่ายประจำาเดือนมกราคม 2554 ของสมาคมฯ มีดังนี้ เดือนมกราคมมีรายรับ5,350.00 บาท และรายจ่าย 21,763.00 บาท เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ
 15. 15. 15สาขาถนนฉัตรไชย เลขที่บัญชี 425 0 41953 0 ประจำาเดือนมกราคม ณวันที่ 6 ประจำาปี 2554 จำานวนเงิน 270,672.62 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบในที่ประชุม ที่ป ระชุม มีมติรับรองระเบีย บวาระที่ 4 เรื่อ งสืบ เนื่อ ง 4.1 การแข่ง ขัน กีฬ าประเพณี ACLA กับ MCA ประเภทกีฬาที่จะใช้แข่งขัน มีดังนี้
 16. 16. 161.ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี 2. ฟุตบอล รุ่นอายุเกิน 35 ปี 3. เปตองชาย,หญิง,คู่ผสม 4. กอฟล์ 5.บาสเก็ตบอล6.สนุกเกอร์,ชายฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี เริ่มแข่งขันเวลา 14.00 น. สนามฟุตบอลมงฟอร์ตมัธยมฟุตบอล รุ่นอายุเกิน 35 ปี เริ่มแข่งขันเวลา 16.00 น. สนามฟุตบอลมงฟอร์ตมัธยมเปตอง ชาย,หญิง,ผสม เริ่มแข่งขันเวลา 14.00 น. สนามเปตองมงฟอร์ตมัธยม
 17. 17. 17กอฟล์ เริ่ม ทีออฟ เวลา 10.00 น. สนามกอฟล์ สตาร์โดม (กองบิน 41)สนุกเกอร์ ชาย เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น. โต๊ะคุ้มแก้ว (หน้าสถานีรถไฟเชียงใหม่)บาสเก็ตบอล ชาย เริ่มแข่งขันเวลา 16.00 น. สนามมงฟอร์ตมัธยมเวลา 18.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมงานรื่นเริงเวลา 20.00 น. ประกาศผลว่าใครจะได้ครองถ้วยกีฬาประเพณีในปี 2554เวลา 21.30 น. จบพิธี เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยทุกคน ที่ป ระชุม รับทราบ
 18. 18. 18 4.2 แผนการดำา เนิน งานประจำา ปี 2554 เนื่องจากงบประมาณที่ได้จากการเก็บเงินบำารุงศิษย์เก่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เพียง70 คน เบื้องต้นซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ชำาระมาแล้ว จึงขอพิจารณางบประมาณที่จะได้จริงๆ มาพิจารณาต่อไป ที่ป ระชุม มีมติเห็นชอบ 4.3 การจัด ทำา เสื้อ สมาคมฯ
 19. 19. 19 คุณปิยะแจ้งว่า ค่าใช้จ่ายในการตัดเสื้อสูทของคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นจำานวนเงิน 1,500 บาท โดยนายกสมาคมฯ ให้การสนับสนุนผ้าที่ใช้ในการตัดเสื้อสูท และกรรมการท่านใดที่จะประสงค์จะตัดกางเกง ต้องชำาระค่าผ้าที่ใช้ตัดกางเกงเอง เป็นจำานวนเงิน 400 บาท และค่าตัดกางเกง เป็นจำานวนเงิน 300 บาท รวมเป็นเงิน 700 บาท ค่าใช้จ่ายชุดสูทของคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,200 บาท โดยให้กรรมการทุกท่านไปตัดชุดสูทที่ร้านเอ็ม ดีไซด์ ที่ป ระชุม รับทราบ
 20. 20. 20ระเบีย บวาระที่ 5 เรื่อ งเสนอเพื่อ พิจ ารณา 5.1 การขอเช่า อาคารสมาคมจากที่ด ิน จัง หวัด ลำา ปาง ทางสมาคมฯ ได้นำาเสนอค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท พร้อมปรับปรุงอาคาร แต่ก็ได้รับแจ้งมาว่าได้พิจารณาผู้เช่ารายอื่นแล้ว ที่ป ระชุม รับทราบ 5.2 งานรดนำ้า ดำา หัว คุณ ครูอ าวุโ ส
 21. 21. 21 นายกฯ มอบหมายให้ คุณมนัสพี เดชะ เป็นประธานจัดงานรดนำ้าดำาหัวคุณครูอาวุโส โดยที่ประชุมสรุปว่าจะพิมพ์การ์ดเชิญ ประมาณ200 ใบ ส่วนรายละเอียดอื่นๆจะนำาเสนอในวาระการประชุมครั้งต่อไป ที่ป ระชุม มีมติเห็นชอบ 5.3 สนับ สนุน โครงการประกวดร้อ งเพลง ACYC Youth Singing Contest 2011 โครงการ ACYC คือความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปางกับโรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ยามาฮ่า)ลำาปาง และศูนย์สอบความ
 22. 22. 22สามารถด้านภาษาอังกฤษ University of Cambridge ESOLExaminationsจัดตั้งโครงการประกวดร้องเพลงสากล ชิงถ้วยรางวัล ดร.นิมิตร จิวะสันติการและเงินรางวัล โครงการ ACYC YouthSinging Contest 2011 ครั้งที่ 1 จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ร่วมกับโรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ยามาฮ่า) ลำาปาง และศูนย์สอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ University of Cambridge ESOL Examinationsจัดการประกวดร้องเพลงสากล ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 Bic C
 23. 23. 23ลำาปาง ชั้น 2 Food Center เวลา 10.30 น. ถึง 15.00 น. โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง สนับสนุนรางวัลเงินสด 2,000 บาท ที่ป ระชุม มีมติอนุมัติ 5.4 ขออนุม ัต ิง บค่า ใช้จ ่า ย ก่อ ตั้ง ACLA ที่เ ชีย งใหม่ ค่าประชุมรุ่นน้องที่เชียงใหม่ ร้านอาหารสวนพัก จำานวนเงิน 5,754 บาท ที่ป ระชุม มีม ติ อนุมัติ
 24. 24. 24ระเบีย บวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ 6.1 การสนับ สนุน ชมรมครูเ กษีย ณโรงเรีย นอัส สัม ชัญลำา ปาง ม.สุรเดช แจ้งว่า ในปีพุทธศักราช 2554 จะมีสมาชิกใหม่จำานวน 2 ท่าน คือ 1.ม.นิวัฒน์ และมิสชุติมา บุตรยะ นายก แจ้งว่า ขอให้ทางชมรมครูเกษียณ จัดทำาโครงการมาเพื่อให้ทางสมาคมฯ พิจารณาต่อไป
 25. 25. 25 ที่ป ระชุม มีมติอนุมัติ 6.2 การจัด ซื้อ เครื่อ งเสีย งสำา หรับ ห้อ งประชุม ใหญ่ คุณสุทัศน์ พุทธวงค์ แจ้งว่า ได้ดำาเนินการสอบถามราคาจาก ร้านค้าทั่วไป สรุปราคาประมาณ16,000 บาท และจะให้ช่างมาดูสถานที่เพื่อดำาเนินการต่อไป 6.3 เรื่อ งนัด หมายการประชุม ครั้ง ต่อ ไป
 26. 26. 26 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.30 น. ที่ป ระชุม รับทราบ ปิด ประชุม เวลา 22.00 น.
 27. 27. 27 (นายสุทศน์ พุทธวงค์) ั (นาย สุวรรณ นครังกุล) เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง (นางสาวมาลินี คนดี) เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้บันทึกการประชุม

×