รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#1

426 views

Published on

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ครั้งที่ 1 สมัยที่ 19 ของ aclalumni.com (พี่สุวรรณ ณครังกุล)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
426
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#1

  1. 1. 1 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง ครั้ง ที่ 1/2553 วัน อัง คารที่ 7 ธัน วาคม เวลา 18.30 -22.00 น . ณ ร้า นอาหารราชาวดีผู้ม าประชุม 1. คุณสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมฯ 2. คุณสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1 3. คุณบริบูรณ์ บุญยู่ฮง อุปนายกสมาคมฯคนที่ 2 4. คุณสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขาธิการฯ 5. คุณเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิก 6. คุณประวุฒิ พวงสมบัติ ปฎิคม 7. คุณดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม กรรมการฝ่ายกีฬา 8. คุณอำานวย วรญาณกุล ประชาสัมพันธ์ 9. คุณเมธี ศิลพรกสกุล กรรมการ 10. พ.ต.ท.สัตยา คำารังสี กรรมการฝ่ายกีฬา 11. ดร.เบญจวรรณ ตื้อตัน กรรมการ 12. คุณอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว กรรมการ 13. คุณชัยวัฒน์ อุดสม อนุกรรมการ 14. คุณอดิศักดิ์ เจียมวิจักษณ์ อนุกรรมการ 15. คุณวชิระ อินสุวรรณ์ อนุกรรมการ 16. คุณสุวิชพรรณ สิงห์โตทอง อนุกรรมการ 17. คุณคมกฤช เกิดเพียร อนุกรรมการ 18. ม.บุญเย็น กนกกังวานโรจน์ ที่ปรึกษา 19. ม.สุรเดช ประสาทพร ที่ปรึกษา 20. ม.ทวี ไชยจักร ที่ปรึกษา 21. คุณเพิ่มทรัพย์ สัทธาธิก ที่ปรึกษา 22. คุณเผ่าชัย เทพยศ ที่ปรึกษา 23. คุณชัชวาล บุปผาเจริญสุข ที่ปรึกษา
  2. 2. 2 24. คุณมนัสพี เดชะ ที่ปรึกษา 25. ม.จรัล เทพสาร ผู้แทนครู 26. ม.เกษม กุลชิงชัย ผู้แทนครูผู้ไม่ม าประชุม 1.คุณสถาพร สุขสุมิตร ทะเบียน 2.คุณวีรยุทธ เขื่อนแก้ว กรรมการ 3.คุณปิยะ จาวะลา กรรมการเปิด ประชุม เวลา 18.30 น. นายสุวรรณ นครังกุล ตำา แหน่ ง นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์ เก่าอัสสัม ชัญ ลำา ปาง กล่าวเปิดประชุ มและดำาเนินตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ระเบีย บวาระที่ 1 เรื่อ งที่ป ระธานแจ้ง ให้ท ี่ป ระชุม ทราบ 1.1 ประธานแถลงนโยบาย มีร ายละเอีย ดดัง นี้ 1.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคม ปรับรูปแบบทำางานให้ชัดเจนและวางระบบการทำางานให้มีความต่อเนื่อง 2.สมาคมจะสนับสนุนโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ในเรื่องการ ศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียนตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและโรงเรียน 3.สมาคมศิษย์เก่าจะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและเชื่อมโยงศิษย์เก่าที่อยู่ ต่างจังหวัดโดยผลักดัน การมีชมรมศิษย์เก่าตามแต่ละจังหวัด เช่น ชมรมศิษย์เก่า ACLA ที่กรุงเทพฯ 4.สร้างความสัมพันธ์ต่อองค์กรพันธมิตรอื่นๆ เช่น ชมรมครูอาวุโส โรงเรียนในเครือ CGAสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์ 5.ส่งเสริมให้มี กิจกรรมรดนำ้าดำาหัวคุณครูอาวุโส, งานวันอัสสัมชัญ และ การแข่งขันกีฬาระหว่างศิษย์เก่าให้มีความต่อเนื่องตลอดไป 1.2 การเข้า ร่ว มประชุม ชมรมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ กรุง เทพฯ นายกและคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญกรุงเทพฯ ณ ห้องอาหารเพลิน กรุงเทพฯ เวลา 6.00 น. ในวันที่3 พฤศจิกายน 2553 1.3 การเข้า ร่ว มรับ ตรวจเยี่ย มมาตรฐานคุณ ภาพมูล นิธ ิ คณะเซนต์ค าเบรีย ลแห่ง ประเทศไทย นายกและคณะกรรมการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจประเมินโรงเรียนในเครือมูลนิธิมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00 ณ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปางตามที่มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  3. 3. 3กำาหนดให้มีการตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินการดำาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในมาตรฐานคุณภาพของมูลนิธิฯ ทุกปี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานคุณภาพเป็นผู้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปางในระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิยายน 2553 1.4 เชิญ ร่ว มต้อ นรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน โรงเรีย น รางวัล พระราชทาน ระดับ จัง หวัด นายกและคณะกรรมการร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ประจำาปี 2553 โดยจะมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประเมินสถานศึกษาในวันที่ 3 พฤศจิกายน 1.5 การเข้า ร่ว มประชุม สมาพัน ธ์ส มาคมศิษ ย์เ ก่า เซนต์ค าเบรีย ลแห่ง ประเทศไทย (CGA) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกประถม) เวลา 16.00 น. 1.6 การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสมาคม ที่ป รึก ษาและอนุก รรมการสมาคมฯ นายก แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการสมาคมฯ ตามเอกสารแนบในที่ประชุม 1.7 การให้เ ช่า พื้น ที่ช ั้น ล่า งของอาคารสมาคมฯ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจเช่าพื้นที่ชั้นล่างของอาคารสมาคมฯโดยจะขอเช่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมาย และ นายชาติชาย ชิวารักษ์ ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ รุ่น 13 สนใจที่จะขอเช่า เป็นร้านอาหาร ชื่อครัวศิษย์เก่า ที่ป ระชุม รับ ทราบระเบีย บวาระที่ 2 รับ รองรายงานการประชุม - ไม่ม ีระเบีย บวาระที่ 3 แจ้ง ถานะทางการเงิน ของสมาคมฯ อุุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1 ทำาหน้าที่แทนเหรัญญิก กล่าวรายงานบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจำาเดือนพฤศจิกายน 2553 ของสมาคมฯ มีดังนี้ยอดยกมาจากคณะกรรมการสมัยที่ 18 จำานวนเงิน 300,500.05 บาทเดือนพฤศจิกายนมีรายรับ 8,000.00 บาท และรายจ่าย 19,301.00 บาทเงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขาถนนฉัตรไชย
  4. 4. 4เลขที่บัญชี 425 0 41953 0 ประจำาเดือนพฤศจิกายน ณ วันที่ 30 ประจำาปี2553 จำานวนเงิน 290,867.05 รายละเอียดตามเอกสารแนบในที่ประชุม ที่ป ระชุม มีมติเห็นชอบระเบีย บวาระที่ 4 เรื่อ งเสนอเพื่อ พิจ ารณา 4.1 การขออนุม ัต ิจ ้า งเจ้า หน้า ที่ส มาคมฯ นายกฯขออนุมัติจ้าง น.ส.มาลินี คนดี เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯเพื่อทำาหน้าที่ในการประสานงานระหว่างคณะกรรมการและจัดทำาบันทึกการประชุมโดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 2,000 บาท ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ 4.2 เรื่อ งการจัด ทำา แผนการดำา เนิน งานของสมาคมศิษ ย์เก่า ปี 2553-2554 นายกสมาคมฯได้หารือกับคณะกรรมการสมาคมฯ จัดทำาแผนการดำาเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าประจำาปี2553-2554 ที่ประชุมมีมติ ให้นำาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 4.3 เรื่อ งการวางเงื่อ นไขการใช้ห ้อ งประชุม ใหญ่ นายกสมาคมฯ มอบหมายให้ นายอำานวย วรญาณกุล เป็นกรรมการดูแลการใช้ห้องประชุมใหญ่โดยกำาหนดราคาค่าเช่าต่อครั้งดังนี้ คิดราคากับศิษย์เก่า 1,500 บาทต่อครั้ง และบุคคลทั่วไป 2,000 บาท ต่อครั้งครั้งละไม่เกิน 5 ชั่วโมง ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ 4.4 เรื่อ งการจัด ทำา เสื้อ คณะกรรมการสมาคมฯ คณะกรรมการ เห็นชอบให้ตัดชุดสูทของคณะกรรมการสมาคมฯ จำานวน 15 ท่าน โดยนายกสมาคมฯ ให้การสนับสนุนผ้าที่ใช้ในการตัดชุดสูท และมอบหมายให้ นายประวุฒิ พวงสมบัติ เป็นผู้จัดหาผ้าที่ใช้ในการตัดสูท ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ 4.5 ขออนุม ัต ิง บประมาณการส่ง นัก กีฬ าเข้า ร่ว มการ แข่ง ขัน ระหว่า ง ACLA กับ MC ฝ่าย กีฬาของบประมาณการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง ACLA กับ MC จำานวนเงิน5,000 บาท ที่ประชุมมีมติ อนุมัติระเบีย บวาระที่ 5 เรื่อ งอื่น ๆ 5.1 การแข่ง ขัน กีฬ าประเพณีร ะหว่า งACLA กับ MC นายดำารงฤทธิ์วิรัชเกษม กรรมการฝ่ายกีฬา แจ้งว่า ในวันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 จะ
  5. 5. 5มีการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่าง ACLA กับ MC โดยจะมีการแข่งกีฬาทั้งหมด 5 ประเภทดังนี้1.ฟุตบอล 2.กอล์ฟ 3.บาสเกตบอล 4.สนุกเกอร์ 5.เปตอง 5.2 ขอหารือ เรื่อ งการจัด ลำา ดับ รุ่น ระหว่า งรุ่น ที่จ บ ม.3 กับรุ่น ที่จ บ ม.6 พ.ต.ท.สัตยา คำารังสี ขอหารือเรื่องการจัดลำาดับรุ่นระหว่างรุ่นที่จบ ม.3 กับรุ่นที่จบ ม.6 ซึ่งยังหาข้อยุติไม่ได้ และขอประชุมในครั้งต่อไป 5.3 ขอหารือ เรื่อ งการสนับ สนุน นัก เรีย นระดับ ชั้นมัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 6 ม.สุรเดช ประสาทพร ขอหารือเรื่องการสนับสนุนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าสอบแข่งขันเอนทรานส์ ทางสมาคมขอให้ ทางโรงเรียนเสนอโครงการเพื่อพิจารณาต่อไป 5.4 ขอหารือ เรื่อ งการสนับ สนุน ชมรมครูอ าวุโ ส ม.สุรเดช ประสาทพร ขอหารือเรื่องการสนับสนุนชมรมครูอาวุโส ที่ประชุมเสนอให้พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 5.5 การจัด ทำา แผนงบประมาณ การใช้จ ่า ย คุณอำานวย วรญาณกุล กรรมการฯ เสนอให้มีการจัดทำาแผนงบประมาณ การใช้จ่าย ที่ประชุมเห็นด้วย เสนอให้มีการพิจารณาการประชุมครั้งต่อไป 5.6 เรื่อ งนัด หมายการประชุม ครั้ง ต่อ ไป วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.30 น. ปิด ประชุม เวลา 22.00 น. (นายสุทัศน์ พุทธวงค์) (นายสุวรรณ นครังกุล) เลขานุการศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง (นางสาวมาลินี คนดี) เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้บันทึกการประชุม
  6. 6. 6

×