Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

15 may 10 v 242

912 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

15 may 10 v 242

  1. 1. ฉบับที่ 242 ประจาวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2553 1365. จัดพิธีทาบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี วันสถาปนาสานักวิทยบริการ เมื่อวัน อังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา สานักวิทย บริการจัดพิธีทาบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี วันสถาปนาสานัก วิทยบริการ (14 พฤษภาคม 2522 ) ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 1 อาคาร 2 นาโดยนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสานักวิทยบริการ ร่วม ถวายภัตต าหารเพล พระภิกษุสง ฆ์จานวน 9 รูป ตลอดจนผู้บริหารและตัวแทนจากคณะ หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติ เข้าร่วมแสดง ความยินดีด้วย 1366. สานักวิทยบริการจัดโครงการพบอาจารย์และ นักวิจัย: KKU Library Road Show เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2553 กลุ่มภารกิจส่งเสริม การเรียนรู้ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม บริการเชิงรุ กแนะนาการสืบค้นสารสนเทศสัญจร ในหัวข้อ "โครงการสานักวิทยบริการพบอาจารย์และนักวิจัย : KKU Library Road Show" นาโดยนางสาวรัชนีกรณ์ อินเล็ก ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม ภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ และบรรณารักษ์ นางวิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม และนางสา วกฤติกา สุนทร ให้คาแนะนาและ ถ่า ยทอด ความรู้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการนี้ จัดร่วมกับกิจกรรมวันพบผู้ปกครองของคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ บริเวณด้านล่างหน้าอาคาร 5 คณะมนุษยศาสตร์ฯ รูปแบบคือ แนะนาบริการ ทรัพยากร การสืบค้นสารสนเทศ และสารสนเทศเพื่อการวิจัย สอบถามสารวจ การให้บริการ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากร ตลอดจน ผู้ปกครองได้ รับ ทราบบริการและทรัพยากรที่สานักวิทยบริการมี ให้บริการ
  2. 2. 1367. สานักวิทยบริการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 เมื่อ วัน พุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ เรื่อง “แนวทางการ จัดการความรู้ผู้ครบอายุเกษียณราชการ ” โดยมีนางจันทรรัตน สิทธิสมจิน ต์ รองผู้อานวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ เป็นผู้ดาเนินรายการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ การ เตรียมความพร้อมในการสร้างความยั่งยื น (Sustainability) ให้กับองค์กรตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 1368. สานักวิทยบริการเยี่ยมชมการดาเนินกิจกรรม 5ส ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2553 คณะอนุกรรมการดาเนิน กิจกรรม 5ส และผู้แทนจากกลุ่มภารกิจต่างๆ ของ สานักวิทยบริการ เข้าเยี่ยมชมการดาเนินกิจกรรม 5ส ของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อม ดาเนิน โครงการกิจกรรม 5ส ของสานักวิทย บริการ เป็นการพัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใต้โครงการ Happy Workplace โดยมีนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการให้ข้อมูล การดาเนิ นกิจกรรม 5ส ของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็น แนวทางในการขยายผลการดาเนินงานภายในหน่วยงานต่อไป เวลาเปิดให้บริการของสานักวิทยบริการ ประจาเดือนมิถุนายน 2553 1 มิถุนายน 2553– 30 มิถุนายน 2553 June 1st 2010 - June 30th 2010 จันทร์ – ศุกร์ 8.30 - 19.30 น. Mon.-Fri. 8.30 am – 07.30 pm เสาร์ 9.00 – 20.00 น. Sat. 9.00 am – 08.00 pm อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น. Sun. 9.00 am – 05.00 pm
  3. 3. มิติใหม่ของสำนักวิทยบริกำร ในรอบ 30ปีของกำรให้บริกำร สานักวิทยบริการเล็งเห็นถึงความสะดวก รวดเร็ว ของผู้ใช้บริการเป็นสาคัญ ด้วยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการในการสมัครสมาชิกห้องสมุด ด้วยการสมัครสมาชิกห้องสมุดให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2553 โดยอัตโนมัติ ไม่ใช้หลักฐาน ประกอบการสมัครดังเช่นที่ผ่านมา หลังจากขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใน ปีแรกที่เข้าศึกษา นักศึกษาจะได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกห้องสมุดโดยทันที และสามารถใช้บริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศได้ตลอดเวลาที่ยังไม่พ้นสมาชิกภาพการเป็นนักศึ กษา ทั้งนี้ในการยืมและเข้าใช้บริการ ต้องแสดงบัตรนักศึกษาของตนเองทุกครั้ง ยกเว้นนักศึกษาที่บัตรประจาตัวนักศึกษาหมดอายุ ให้ติดต่อขอทาบัตรใหม่ที่สานักทะเบียนและ ประเมินผลก่อน จึงสามารถนาบัตรใหม่มาต่ออายุสมาชิกห้องสมุด และเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบบริการ ต่างๆของห้องสมุด สานักวิทยบริการได้จัดให้มีจุดบริการสาหรับนักศึกษาใหม่ ณ บริเวณโถง อาคารศูนย์ สารสนเทศ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือภารกิจ ด้านประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 043 – 202541-3 ต่อ 200 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์สานักวิทยบริการได้ที่ www.library.kku.ac.th
  4. 4. ข่าวดี สาหรับนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี บริการสอน/อบรม/แนะนาการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เป็นบริการวิชาการที่ห้องสมุดจัดขึ้น เพื่อสอน อบรม และแนะนาการใช้ห้องสมุดและทรัพยากร สารสนเทศต่างๆ รวมถึงการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด อาทิ ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ไทยและฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (E-Thesis) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ตลอนจนแหล่งสารสนเทศอื่นๆ ให้กับนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับ บริ การรู้จักทรัพยากรสารสนเทศ และบริการประเภทต่างๆ ของห้อง สมุด เทคนิควิธีค้นหาสารสนเทศ สามารถเข้าถึงและจัดการสารสนเทศได้อย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพ รูปแบบการให้บริการ 1) จัดอบรมตามหลักสูตรที่ห้องสมุดจัดให้บริการประจาภาคการศึกษา 2) จัดอบรมตามคาขอของผู้รับบริการหรือคณะ/หน่วยงาน/ภาควิชาต่างๆ ที่ร้องขอ บริการแนะนาการใช้ห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศ บริการ และนาชมห้องสมุด (Library Tour) รูปแบบการให้บริการ: จัดอบรม บรรยาย และสาธิต กลุ่มละ 15 – 30 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-202541-3 ต่อ 153 วัฒนธรรมองค์กรสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา สร้างสรรค์พัฒนา สามัคคีทีมงาน เชี่ยวชาญความรู้ มุ่งสู่คุณภาพ ” จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ) ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร....บรรณำธิกำร นิติยำ ชุ่มอภัย....ข่ำว /ภำพ

×