รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#16

347 views

Published on

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ครั้งที่ 16 สมัยที่ 19 ของ aclalumni.com (พี่สุวรรณ ณครังกุล)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#16

 1. 1. 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง ครั้ง ที่ 16/(6/2555)
 2. 2. 2 วัน อัง คารที่ 12 มิถ ุน ายน เวลา 18.30 -22.00 น . ณ อาคารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปางผู้ม าประชุม 1. นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมฯ 2. นายสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายบริหาร
 3. 3. 3 3. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม 4. นางสาวเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิก 5. นายประวุฒิ พวงสมบัติ ปฎิคม 6. นายเมธี ศิลพรกรกุล ผู้ช่วยนายทะเบียน 7. พ.ต.ท.สัตยา คำารังษี ผู้ช่วยกีฬา
 4. 4. 4 8. นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว ผู้ช่วย ประชาสัมพันธ์ 9. นายชัยวัฒน์ อุดสม อนุกรรมการ 10. นายอดิศักดิ์ เจียมวิจักษณ์ อนุกรรมการ 11. นายวชิระ อินสุวรรณ อนุกรรมการ 12. ม.สุรเดช ประสาทพร ที่ปรึกษา 13. ม.ทวี ไชยจักร ที่ปรึกษาผู้ไ ม่ม าประชุม
 5. 5. 5 1. ดร.เบญจวรรณ ตื้อตัน ผู้ช่วยเหรัญญิก 2. นายอำานวย วรญาณกุล ประชาสัมพันธ์ 3. นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการ 4. นายวีรยุทธ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยปฏิคม 5. นายปิยะ จาวะลา ผู้ช่วยปฏิคม 6. นายดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม กีฬาผู้เ ข้า ร่ว มประชุม
 6. 6. 6 1. นางสาวพิมลมาศ จาภจรัสแสงโรจน์ ศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง 2. นายญาณวรุตม์ ธรรมรักษ์สกุล ศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง 3. นายชัยศักดิ์ เลิศฤทธิ์ ศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง
 7. 7. 7เปิด ประชุม เวลา 19.30 น. น า ย สุ ว ร ร ณ น ค รั ง กุ ล นายกสมาคมศิ ษย์ เ ก่ าอั ส สั ม ชั ญ ลำา ปางเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ระเบีย บวาระที่ 1 เรื่อ งที่ป ระธานแจ้ง ให้ท ี่ป ระชุม ทราบ 1.1 มหาคอนเสิร ์ต คณะเซนต์ค าเบรีย ลฯ
 8. 8. 8 ประธานแจ้ง ว่า สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่ ง ประไทยไทย ได้ รั บ เป็ น เจ้ า ภาพร่ ว มกั บ มู นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ งป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ส ม า ค ม ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ค รู โ ร ง เ รี ย น ใ น เ ค รื อ มู ล นิ ธิ ค ณ ะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดงานมหาคอนเสิร์ต สมาคมฯ ได้รับหนังสือเชิ ญ จาก CGA เข้ า ร่ ว มงานคณะเซนต์ ค าเบรี ย ล เทิ ด ไท้ อ งค์ ร าชั น 84พรรษา ในวันพฤหัส บดี ที่ 7 มิ ถุนายน 2555 โดยนายกสมาคมฯ และนายประวุฒิ พวงสมบัติ เข้าร่วมงานในครั้งนี้
 9. 9. 9 1.2 กิจ กรรมฉลองพุท ธชยัน ตี 2,600 ปี แห่ง การตรัส รู้ ของพระพุท ธเจ้า ประธานแจ้ง ว่า จังหวัดลำาปางร่วมกับสำานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลำาปางจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรั สรู้ ของพระพุ ท ธเจ้ า จังหวั ดลำา ปาง เนื่ องในเทศกาลวันวิสาขบูสาโลก วันสำา คัญสากลของโลก ประจำา ปี 2555 และเพื่อถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
 10. 10. 10สมาคมฯ ได้รับหนังสือเพื่อประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพ ที่ป ระชุม มีมติไม่ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1.3 พิธ ีย กย่อ งเชิด ชูเ กีย รติน ัก เรีย นดี กิจ กรรมเด่น ป ร ะ ธ า น แ จ้ ง ว่ า โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ลำา ปาง กำา หนดจั ด พิ ธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี และกิจกรรมเด่นประจำาปีการศึกษา 2554โดยมี วั ต ถุ ประสงค์เ พื่อ เป็น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นเรียนดี และมีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม เพื่อเป็นการยกย่อง และสร้างความภาคภู มิ ใ จในความขยั น หมั่ น เพี ย รของนั ก เรี ย น โดยจั ด พิ ธี วั น ที่ 24
 11. 11. 11มิถุนายน 2555 เวลา 08.45 น. ณ อาคารยิมเนเชียมของโรงเรียน เรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ที่ป ระชุม รับทราบระเบีย บวาระที่ 2 รับ รองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 15 / (5/2555)เมื่อ วัน อัง คารที่ 15 พฤษภาคม 2555
 12. 12. 12 ที่ป ระชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมและมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 15/(5/2555) เมื่อวันอังคารที่ 15พฤษภาคม 2555 โดยมีการแก้ไข จำานวน 1 แห่ง ดังนี้ 2.1 หน้า 3 ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 บรรทัดที่ 4 เดิม“เลือกตั้งนายกสมาคมฯ สมัยที่ 19” แก้ไขเป็น “เลือกตั้งนายกสมาคมฯ สมัยที่20”
 13. 13. 13ระเบีย บวาระที่ 3 เหรัญ ญิก แจ้ง สถานะการเงิน ของสมาคมฯ นางสาวเพ็ ญ ศิ ริ ใบไม้ เหรั ญ ญิ กรายงานบัญชีรายรับ -รายจ่าย ประจำาเดือนพฤษภาคม 2555 ของสมาคมฯ มีดั ง นี้ มี ร ายรั บ 18,220.00 บาท และมี ร ายจ่ า ย 12,005.00 บาท เงิ นฝากธนาคารกรุ ง เทพฯ สาขาถนนฉั ต รไชย เลขที่ บั ญ ชี 425 0 41953 0ประจำา เดื อ นพฤษภาคม ณ วั น ที่ 2 9 พฤษภาคม 2555 จำา นวนเงิ น261,001.97 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบในที่ประชุม ที่ป ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองสถานะการเงินของสมาคมฯ
 14. 14. 14ระเบีย บวาระที่ 4 เรื่อ งสืบ เนื่อ ง 4.1 การจัด งานวัน อัส สัม ชัญ Blue & White Home coming day ประธานแจ้งว่า สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำา ปางกำาหนดจัดงานวันอัสสัมชัญ Blue & White Home Coming และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ สมั ย ที่ 20 พ.ศ 2555-2557 ในวั น เสาร์ ที่ 11 สิ ง หาคม
 15. 15. 152555 ณ ใต้อาคารสุวรณสมโภช โรงเรียนเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ตั้งแต่เวลา18.00 – 23.00 น.โดยนายกสมาคมฯกำาหนดรายละเอียดการทำางานและผู้รับผิดชอบงานวันอัสสัมชัญ ให้กับคณะกรรมการทุกท่านแล้ว และการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำา ปี 2555 มาสเตอร์ทวี ไชยจักร ประธานการคัดเลือกอยู่ระหว่างพิจารณาดำา เนินการคัดเลือก และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในการประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป และให้ ม.สุ ร เดชประสาทพร ที่ ป รึ ก ษาทำา หน้ า ที่ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด งานวั น อั ส สั ม ชั ญ Blue & White Home coming
 16. 16. 16day การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำาปี 2555 ทางวิทยุกระจายเสียงลานลาเอฟเอ็ม 92.25 MH2 ที่ป ระชุม รับทราบ 4.2 การแข่ง ขัน กีฬ าวัน อัส สัม ชัญ ประธาน แจ้ง ว่า ผู้รับผิดชอบ การแข่งขันกีฬาวันอัส สัมชัญ มีจำานวน 3 ท่าน ดังนี้ 1.นายดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม ตำาแหน่งฝ่ายกีฬา 2. พ.ต.ท.สัตยา คำารังษี ตำาแหน่งผู้ช่วยกีฬา
 17. 17. 17 3. นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว ตำาแหน่งผู้ช่วย ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการแข่งขันกีฬา จะแจ้งให้ทราบในการประชุม ครั้งต่อไป ที่ป ระชุม รับทราบระเบีย บวาระที่ 5 เรื่อ งเสนอเพื่อ พิจ ารณา 5.1 จัด ซื้อ ตู้เ ก็บ ของสมาคมฯ
 18. 18. 18 ประธานแจ้ง ว่า ได้จัดซื้อตู้เก็บของสำาหรับจัดเก็บเอกสาร และสิ่งของต่างๆ ที่เป็นสมบัติของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางและได้นำาตู้เก็บของ ไว้ที่อาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดซื้อจำานวนเงิน 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) จึงขออนุมัติจากที่ประชุมในวันนี้ ที่ป ระชุม มีม ติอ นุม ัต ิ ประธาน แจ้งกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง สมัยที่ 19 ครั้งที่ 17/(7/2555) วันพฤหัสบดีที่
 19. 19. 195 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา18.30 น. ที่ป ระชุม รับทราบ ปิด ประชุม เวลา 22.00 น. (นายสุทศน์ พุทธวงค์) ั (นายสุวรรณ นครังกุล)
 20. 20. 20 เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง (นางสาวมาลินี คนดี) เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้บันทึกการประชุม

×