Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#5

368 views

Published on

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ครั้งที่ 5 สมัยที่ 19 ของ aclalumni.com (พี่สุวรรณ ณครังกุล)

 • Be the first to comment

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#5

 1. 1. 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง ครั้ง ที่ 5/2554 วัน อัง คารที่ 5 เมษายน เวลา 18.30 -22.00 น .
 2. 2. 2 ณ อาคารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปางผู้ม าประชุม 1. คุณสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมฯ 2. คุณสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายบริหาร 3. คุณบริบูรณ์ บุญยู่ฮง อุปนายก สมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม
 3. 3. 34. คุณเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิก5. คุณดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม กีฬา6. พ.ต.ท.สัตยา คำารังษี ผู้ช่วยกีฬา7. คุณอำานวย วรญาณกุล ประชาสัมพันธ์8. คุณเมธี ศิลพรกรกุล ผู้ช่วยนายทะเบียน9. คุณชัยวัฒน์ อุดสม อนุกรรมการ10. นายอดิศักดิ์ เจียมวิจักษณ์ อนุกรรมการ11. นายสุวิชย์พรรณ สิงโตทอง อนุกรรมการ
 4. 4. 4 12. นายนพพร บุญกล้า อนุกรรมการ 13. คุณมนัสพี เดชะ ที่ปรึกษา 14. ม.ทวี ไชยจักร ที่ปรึกษา 15. ม.สุรเดช ประสาทพร ที่ปรึกษา 16. ม.เผ่าชัย เทพยศ ที่ปรึกษาผู้ไ ม่ม าประชุม
 5. 5. 51. คุณประวุฒิ พวงสมบัติ ปฎิคม2. คุณสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการ3. คุณสถาพร สุขสุมิตร นายทะเบียน4. ดร.เบญจวรรณ ตื้อตัน ผู้ช่วยเหรัญญิก5. คุณปิยะ จาวะลา ผู้ช่วยปฏิคม6. คุณอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์7. คุณวีรยุทธ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยปฏิคม
 6. 6. 6เปิด ประชุม เวลา 18.30 น. นายสุวรรณ นครังกุล น า ย ก ส ม า ค ม ฯ เ ปิ ด ป ร ะ ชุ ม ต า มระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ระเบีย บวาระที่ 1 เรื่อ งที่ป ระธานแจ้ง ให้ท ี่ป ระชุม ทราบ
 7. 7. 7 1.1 สมาพัน ธ์ส มาคมศิษ ย์เ ก่า คณะเซนต์ค าเบรีย ลแห่งประเทศไทย ขอให้ส ่ง ชื่อ ผู้แ ทนสมาคม ศิษ ย์เ ก่าเป็น กรรมการสมาพัน ธ์ส มาคมฯ ชุด ใหม่ ได้เสนอชื่อกรรมการ 2 ท่าน 1. ดร.โฆษิต ล้อศิริรัตน์ กรรมการสมาพันธ์สมาคมฯ 2. พันเอกพิเศษ เทิดศักดิ์ ตรีรัตนกุล กรรมการสมาพันธ์สมาคมฯ
 8. 8. 8 1.2 การเก็บ เงิน ค่า สมัค รสมาชิก สมาคมศิษ ย์เ ก่า ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 3 และ 6 ได้ดำาเนินการเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เดือนมีนาคม 2554 รับเงินค่าสมัครสมาชิกศิษย์เก่าจำานวน 108 คน เป็นเงิน 54,000 บาท ที่ป ระชุม รับ ทราบ
 9. 9. 9ระเบีย บวาระที่ 2 รับ รองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 4/2554 เมื่อ วันพฤหัส บดีท ี่ 10 มีน าคม 2554 ที่ป ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2554โดยมีการแก้ไข 3 แห่ง ดังนี้ 2.1 หน้า 2 ระเบียบวาระที่ 1.2 ร่วมเป็นเกียรติพิธีดังกล่าว แก้ไขเป็น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว 2.2 หน้า 2 ระเบียบวาระที่ 1.4
 10. 10. 10 ประชุมระดมความคิดเพื่อหาทุนก่อตั้งอาคารสุวรรณสมโภช ณโรงแรมเอเชีย แก้ไขเป็น ประชุมระดมความคิดเพื่อหาทุนสบทบสร้างอาคารสุวรรณสมโภช ณโรงแรมเอเชีย 2.3 หน้า 2 ระเบียบวาระที่ 1.5 พ.ต.ท.สัตยา คำารังสี (ACL) กรรมการ แก้ไขเป็นพ.ต.ท.สัตยา คำารังสี (ACL) เป็น กรรมการ
 11. 11. 11ระเบีย บวาระที่ 3 เหรัญญิก แจ้งสถานะการเงินของสมาคมฯ เหรัญญิก กล่าวรายงานบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจำาเดือนมีนาคม 2554 ของสมาคมฯ มีดังนี้ เดือนมีนาคม มีรายรับ 59,500.00 บาท และรายจ่าย 44,717.25 บาท เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขาถนนฉัตรไชย เลขที่บัญชี 425 0 41953 0ประจำาเดือนมีนาคม ณ วันที่ 7 ประจำาปี 2554 จำานวนเงิน 249,595.00บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบในที่ประชุม ที่ป ระชุม มีมติรับรอง
 12. 12. 12
 13. 13. 13ระเบีย บวาระที่ 4 เรื่อ งสืบ เนื่อ ง 4.1 งานรดนำ้า ดำา หัว คุณ ครูอ าวุโ ส ในวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2554 ทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง จะจัดงานรดนำ้าดำาหัวคุณครูอาวุโส ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เวลา10.00 น. โดยทางสมาคมฯ เชิญครูอาวุโสที่เกษียณแล้วและยังไม่เกษียณจำานวนมาก มาร่วมงานดังกล่าว สมาคมฯได้จัดเตรียมอาหารแบบบุปเฟ่ต์สำาหรับจัดเลี้ยงครูอาวุโส และศิษย์เก่าทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้
 14. 14. 14 ที่ป ระชุม รับทราบระเบีย บวาระที่ 5 เรื่อ งเสนอเพื่อ พิจ ารณา 5.1 งานแข่ง ขัน กีฬ าสมาพัน ธ์ พ.ต.ท.สัตยา คำารังสี ได้รายงานผลการแข่งขันและแจ้งค่าใช้จ่ายในการนำานักกีฬา นักฟุตบอลที่อยู่ในจังหวัดลำาปาง ไปแข่งขันที่กรุงเทพฯ โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 12,100 บาท ที่ป ระชุม อนุม ัต ิ
 15. 15. 15ระเบีย บวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ 6.1 เรื่อ งนัด หมายการประชุม ครั้ง ต่อ ไป วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.30 น. ที่ป ระชุม รับทราบ ปิด ประชุม เวลา 22.00 น.
 16. 16. 16 (นายสุทศน์ พุทธวงค์) ั (นาย สุวรรณ นครังกุล) เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง (นางสาวมาลินี คนดี)
 17. 17. 17 เจ้าหน้าที่สมาคมฯผู้บันทึกการประชุม

×