Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#19

385 views

Published on

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ครั้งที่ 19 สมัยที่ 19 ของ aclalumni.com (พี่สุวรรณ ณครังกุล)

  • Be the first to comment

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#19

  1. 1. วาระการประชุม คณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง สมัย ที่ 19 ครั้ง ที่ 19/(9/2555) วัน ศุก ร์ท ี่ 28 กัน ยายน 2555 เวลา 18.30 น. ณ อาคารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปางรับประทานอาหาร 18.30 น.เปิดประชุมเวลา 19.30 น. จะทำาการเปิดประชุมตรงเวลาที่กำาหนดระเบียบวาระที่ 1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 ได้รับหนังสือเชิญร่วมงานฉลองรางวัลพระราชทาน 1.2 ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ 1.3 ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแข่งขันกีฬาเครือ ครั้งที่ 13 1.4 จากการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ได้นายกคนใหม่ สมัยที่ 20 คือ คุณบริบุรณ์ บุญยู่ฮงระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 18/(8/2555)ระเบียบวาระที่ 3 เหรัญญิก แจ้งสถานะการเงินของสมาคมฯระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง 4.1 การจัดงานวันอัสสัมชัญ Blue & White Homecoming dayระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5.1 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเครือ ครั้งที่ 13 5.2 ขอความอนุเคราะห์ส่งทีมนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขัน 5.3 แก้ไขข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางระเบียบวาระที่ 6 วาระอื่นๆ 6.1 ส่งมอบงานให้นายกสมาคมฯ สมัยที่ 20

×