การฝึ กทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยบทความ Learning English Skill by Passageหน้ าหลัก   บทความ     คาศัพท์แบบทดสอบ    ...
Under threat กาลังจะสูญพันธุ์ ( July 28, 2010 Catfish in danger )Once again, some of the world’s rarest fish are in danger...
Scientists say the Mekong giant catfish migrate from theTonle Sap Lake in Cambodia up the Mekong River to spawn innorthern...
“More giant fish live in the Mekong than any other riveron Earth,” said Dang Thuy Trang, Mekong River eco-regioncoordinato...
ศัพท์ น่ารู้Rank – to put someone or something into a position according totheir success, importance , size etc. / จัดอันด...
Upstream – along a river, in the opposite direction to which the river isflowing / กระแสน้ าBiologist – a scientist who st...
Approve - to give official permission / อนุมติ                       ัConstruction – the work of bui...
Getting the factsRead each of the following statements and decide if they are trueor false.• The Mekong giant catfish is t...
Vocabulary practiceUse words from the vocabulary list to fill in the blanks in thesentences below. You may have to change ...
• The situation was quickly becoming __________ andgovernment officials order the town’s residents to evacuate.The protest...
แหล่งอ้างอิง - สุ นีย ์ แคนยุกษ์. 2554. หนังสื อ Easy English News. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพฯ: บริ ษท โพส พับลิชชิง จากัด...
ผู้จัดทา          .1. นาย อัษภางค์ บุญชีพ เลขที่ 102. นาย ชัยรักษ์ วสุ ธารนันท์ เลขที่ 243. นาย ธิ ษณ์ กันธิ ยะ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงานส่งเสริมภาษาอังกฤษด้วยบทความ

922 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
922
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานส่งเสริมภาษาอังกฤษด้วยบทความ

 1. 1. การฝึ กทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยบทความ Learning English Skill by Passageหน้ าหลัก บทความ คาศัพท์แบบทดสอบ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทา
 2. 2. Under threat กาลังจะสูญพันธุ์ ( July 28, 2010 Catfish in danger )Once again, some of the world’s rarest fish are in dangerfrom dam construction. Growing up to three metres in length and weighing350kg, the Mekong giant catfish is ranked the third largestfreshwater fish in the world. According to a report by the World Wildlife Fund, it isalso one of the world’s most endangered species if plans forhydroelectric dams on the Mekong River go ahead. “A fish the size of a Mekong giant catfish simply willnot be able to swim across a large barrier like a dam to reachits spawning grounds upstream,” said Roger Mollot,freshwater biologist for WWF Laos. “This would lead to thecollapse of the wild population of this species.”
 3. 3. Scientists say the Mekong giant catfish migrate from theTonle Sap Lake in Cambodia up the Mekong River to spawn innorthern Thailand and Laos. It is believed dams built on thelower Mekong will block the migration route. The focus now is on a hydropower dam planned for theMekong in Sayaboury province, northern Laos. The Sayabourydam is the first dam on the lower Mekong mainstream to enter acritical stage of assessment before member countries of theMekong River Commission advise on whether to approve itsconstruction. Other Mekong giant fish featured in the WWF report arethe dog-eating catfish, named because it has been caught usingdog meat as bait, and the giant barb, the national fish ofCambodia. At 300kg, these tie for fifth place on the global top 10for freshwater fish.
 4. 4. “More giant fish live in the Mekong than any other riveron Earth,” said Dang Thuy Trang, Mekong River eco-regioncoordinator for the WWF Greater Mekong Programme. “Currently, the lower Mekong remains free-flowing,which presents a rare opportunity for the conservation of thesespecies. But the clock is ticking.”Adapt from a story in the Bangkok Post.
 5. 5. ศัพท์ น่ารู้Rank – to put someone or something into a position according totheir success, importance , size etc. / จัดอันดับEndangered species – a type of animal or plant that may soonbecome extinct (= disappear from the world) / สัตว์ป่าหรื อสิ่ งมีชีวิตที่ใกล้จะสู ญพันธุ์Hydroelectric – using water power to produce electricity / เกี่ยวกับไฟฟ้ ากาลังน้ าDam – a wall built across a river to stop the water from flowing,especially in order to create a lake or to help to produce electricpower / เขื่อนBarrier – anything that prevents people from being together orunderstanding each other / เครื่ องกีดขวางSpawn – (of frog or fish) to produce eggs / วางไข่Grounds – an area of land or sea where a particular thing happens/ บริ เวณ, สถานที่
 6. 6. Upstream – along a river, in the opposite direction to which the river isflowing / กระแสน้ าBiologist – a scientist who studies biology / นักชีววิทยาCollapse – a situation in which something fails or stops existing / การล่มสลาย, การพังทลายMigrate – to move from one place or another as reasons change / อพยพBlock – to stop someone or something from moving through or alongsomething else / ปิ ดกั้น , กีดขวางRoute – the roads, rivers, etc. used to go from one place to another /เส้นทางCritical – extremely important because a future situation will beaffected by it / วิกฤต , สาคัญยิง ่Stage - a particular point in time during a process or set of events /ระยะเวลา , ช่วงเวลา Assessment – the process of making a judgment or forming anopinion after considering something or someone carefully / การประเมิน
 7. 7. Approve - to give official permission / อนุมติ ัConstruction – the work of building or making something, especiallybuildings, dams, bridges, etc. / การก่อสร้างFeature – to include someone or something as an important part /ตีพิมพ์Bait - food used for attracting and catching fish, birds, or animals / เหยือ ่Tie – having the same number of points, rank, etc. / ได้แต้มหรื อคะแนนเท่ากัน ,เสมอกันCoordinator – someone whose job is to organize the various parts ofan activity and make sure that all the people involved work welltogether / ผูประสานงาน ้Conservation – the protect of plants and animals, natural areas, andinteresting and important structures and buildings, especially from thedamaging effects of human activity / การอนุรักษ์ธรรมชาติ, การสงวนพันธุ์สัตว์และพืชThe clock is ticking – time is running out before something, usuallybad, will happen / ไม่มีเวลาแล้ว
 8. 8. Getting the factsRead each of the following statements and decide if they are trueor false.• The Mekong giant catfish is the largest freshwater fish in theworld.• If dams are built in the lower Mekong where the giant catfishlives, it will likely not survive, scientist say.• A dam would make it impossible for the giant catfish to migratenormally.• A dam currently being planned in Thailand is causing the mostworry at the moment.• Fortunately, the giant catfish is the only large fish that would beendangered by dams on the lower MekongAnswersGetting the facts: 1.false 2.true 3.true 4.false 5.false
 9. 9. Vocabulary practiceUse words from the vocabulary list to fill in the blanks in thesentences below. You may have to change the form of some ofthe words to fit the sentence (e.g., plurals, past forms, etc.)• The panel made a careful __________ of the risks of building anuclear plant and decided it should not go ahead.• The __________ went through a thick forest before turningnorth into farmland.• The fish __________ each July, covering hundreds ofkilometers in their journey to their spawning grounds.• He used ordinary earthworms as __________ and he neverfailed to catch fish.
 10. 10. • The situation was quickly becoming __________ andgovernment officials order the town’s residents to evacuate.The protester built a barrier of burning rubber tyres to__________ police from entering the area.He concern for the environment was so strong, he decided tojoin a __________ group.The match ended in a 2-2 __________ . Answers Vocabulary practice: 1.assessment 2.route 3.migrate 4.bait 5.critical 6.block 7.conservation 8.tie
 11. 11. แหล่งอ้างอิง - สุ นีย ์ แคนยุกษ์. 2554. หนังสื อ Easy English News. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพฯ: บริ ษท โพส พับลิชชิง จากัด. ั- www.bangkokpost.com/learning/
 12. 12. ผู้จัดทา .1. นาย อัษภางค์ บุญชีพ เลขที่ 102. นาย ชัยรักษ์ วสุ ธารนันท์ เลขที่ 243. นาย ธิ ษณ์ กันธิ ยะ เลขที่ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 / 11 โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

×