ใบงานที่ 11

71 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
71
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานที่ 11

  1. 1. ใบงานที่ 11 เรือง กาหนดและลาดับขันตอนการปฏิบติ ่ ้ ั1. การสารวจสภาพนาที่คูเมือง ้ขันที่ 1 เตรียมเครื่องมือทีใช้ในสารวจ ได้แก่ สมุด ดินสอ กล้องถ่ายรูป แบบแผน ้ ่ขันที่ 2 เดินทางไปทีคเู มือง ตาแหน่งที่ 1 ด้านทิศเหนือด้วยรถจักรยานยนต์พร้อมเครื่องมือสารวจ ้ ่ขันที่ 3 สารวจพื้นทีบริเวณคูเมืองโดยรอบ ว่าคุณภาพนาเป็ นอย่างไร พร้อมจดบันทึกข้อมูลและถ่ายรูปเก็บไว้ วิเคราะห์ ้ ่ ้ปั ญหาและแก้ไข2. การทาร่มกระดาษสาที่บ่อสร้างขันที่ 1 กระดาษทีใช้คลุมร่มนัน ผูผลิตสามารถผลิตขึ้นใช้เองจากเปลือกของต้นไม้ชนิดหนึ่งซึงเรียกกันตามภาษาพื้นบ้าน ้ ่ ้ ้ ่ว่า ต้นสา หรือที่ ภาคกลางเรียกกันว่าต้นปอกระสา ต้นไม้ชนิดนี้มีอยูทวไปในภาคเหนือ วิธีการทาร่มกระดาษของเปลือก ่ ั่จากต้นสานัน เริ่มจากนา เปลือกสาทีได้มาแช่ในนาทิ้งไว้ประมาณ 24 ชัวโมงแล้วนาไปต้มกับขี้เถ้าประมาณ 3-4 ้ ่ ้ ่ชัวโมง จนเห็นว่าเปื่ อยดีแล้ว จึงนาออกมา ่ขันที่ 2 ล้างให้สะอาด แล้วนามาทุบ ให้ละเอียดนาไปแช่ในอ่างนาซึง ก่อด้วยซีเมนต์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดประมาณ 2 ้ ้ ่x 3 เมตร และลึก ประมาณครึ่งเมตร บรรจุนาประมาณครึ่งถัง ใช้ไม้คนให้ทว ้ ่ัขันที่ 3 ใช้ตะแกรงขนาดตามทีตองการ ซึงส่วนมากมีขนาดประมาณ40 x 60 ซ.ม. ตักเยื่อเปลือกไม้ในนาขึ้นมาแล้ว ้ ่ ้ ่ ้ตากแดดให้แห้งเมื ่อเนื้อเยื่อของเปลือกสาทีตากทิ้งไว้ ไว้แห้งดีแล้ว จึงค่อยๆ ลอก ออกมาก็จะได้กระดาษเป็ นแผ่น เรียก ่ ่กันว่ากระดาษสาซึงสามารถนาไปใช้หุมร่มต่อไป ้3. การปลูกผักสวนครัวขันที่ 1 การพรวนดิน ใช้จอบขุดดินลึกประมาณ 6 นิ้ว เพื่อพรวนดินให้มีโครงสร้างดีข้ ึน กาจัดวัชพืชในดินกาจัดไข่ ้แมลงหรือโรคพืชทีอยูในดิน โดยการพรวนดินและตากทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วัน ่ ่ขันที่ 2 การยกแปลง ใช้จอบพรวนยกแปลงสูงประมาณ 4-5 นิ้ว จากผิวดิน โดยมีความกว้างประมาณ 1-1.20 ้ ่เมตร ส่วนความยาวควรเป็ นตามลักษณะของพื้นทีหรืออาจแบ่งเป็ นแปลงย่อยๆ ตามความเหมาะสม ความยาวของแปลงนันควรอยูในแนวทิศเหนือ - ใต้ ทังนี้เพื่อให้ผกได้รบแสงแดดทัวทังแปลง ้ ่ ้ ั ั ่ ้ขันที่ 3 การปรับปรุงเนื้อดินเนื้อดินทีปลูกผักควรเป็ นดินร่วนแต่สภาพ ดินเดิมนันอาจจะเป็ นดิน ทรายหรือดินเหนียว ้ ่ ้จาเป็ นต้องปรับปรุงให้เนื้อดินดีข้ ึนโดยการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ ยคอก อัตราประมาณ 2-3 กิโลกรัม ต่อเนื้อที่ 1 ตารางเมตร คลุกเคล้าให้เข้ากันขันที่ 4 การกาหนดหลุมปลูกจะกาหนดภายหลังจากเลือกชนิด ผักต่างๆ แล้วเพราะว่าผักแต่ละชนิดจะใช้ระยะปลูกที่ ้ต่างกัน เช่น พริก ควรใช้ระยะ 75*100 เซนติเมตร ผักบุงจะเป็ น 5*5 เซนติเมตร เป็ นต้น ้แหล่งทีมา : http://www.ku.ac.th/e-magazine/june44/agri/plant2.html ่ http://202.129.0.133/newart/newart&craft/umbrella02.html

×