ใบงานที่ 10

82 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงานที่ 10

  1. 1. ใบงานที่ 10 เรือง คิดวิเคราะห์สร้างทางเลือก และเกณฑ์ท่ีใช้ ่1. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่บาน ้วิธีที่ 1 ปลูกในกระถางดินเผาเกณฑ์ทเี่ ลือกใช้ : พื้นทีมีจากัด ่วิธีที่ 2 ปลูกในกระบะไม้เกณฑ์ทเี่ ลือกใช้ : เป็ นไม้ทสามารถปลูกในกระบะได้ ี่วิธีที่ 3 ปลูกในร่องสวนเกณฑ์ทเี่ ลือกใช้ : ควรปลูกผักหรือไม้ยืนต้นวิธีท่ี 4 ปลูกพื้นทีขางบ้าน ่้เกณฑ์ทเี่ ลือกใช้ : เลือกไม้ทไม่ตองดูแลเยอะ ี่ ้2. เก็บอาหารให้อยู่ได้นาน ๆวิธีที่ 1 ดองเค็มเกณฑ์ทเี่ ลือกใช้ : ถ้าเป็ นไข่ควรเลือกใช้ไข่เป็ ดวิธีที่ 2 ตากแห้งเกณฑ์ทเ่ี ลือกใช้ : เป็ นภาชนะปิ ดสนิท เก็บไว้ในทีไม่อบชื้น ่ ัวิธีที่ 3 แช่แข็งเกณฑ์ทเี่ ลือกใช้ : ใช้กบอาหารสด อาหารทีปรุงเสร็จแล้ว และบรรจุภณฑ์พร้อมจาหน่าย ั ่ ัวิธีที่ 4 แช่อิ่มเกณฑ์ทเี่ ลือกใช้ : เป็ นการใส่นาตาลในปริมาณมาก โดยการแช่ในนาเชื่อม ้ ้
  2. 2. 3. ตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามวิธีที่ 1 บริเวณหน้าห้องเรียนเกณฑ์ทเี่ ลือกใช้ :สีของพื้นผนังต้องสบายใจ ไม่ฉดฉาด หมันทาความสะอาดพื้นผนังสมาเสมอ ู ่ ่วิธีที่ 2 พื้นห้องเกณฑ์ทเ่ี ลือกใช้ : สะอาด เรียบร้อยวิธีท่ี 3 บริเวณหน้าต่างหรือประตูเกณฑ์ทเี่ ลือกใช้ : สะอาด ไม่มีฝน ุ่วิธีที่ 4 บริเวณโต๊ะ เก้าอี้เกณฑ์ทเี่ ลือกใช้ : สะอาด ไม่ขีดเขียนโต๊ะ4. เคล็บลัดการมีสขภาพที่ดี ุวิธีที่ 1 ทานอาหารครบ 5 หมู่เกณฑ์ทเี่ ลือกใช้ : ร่างกายต้องการสารอาหารทีเ่ พียงพอ ในการดารงชีวต ิวิธีท่ี 2 ไม่เครียดเกณฑ์ทเี่ ลือกใช้ : สมองก็ตองการเวลาพักผ่อน ดังนันควรจะปล่อยวางบางเรื่องให้สมองให้พก ้ ้ ัวิธีที่ 3 ออกกาลังกายเกณฑ์ทเี่ ลือกใช้ : ทาให้รางกายเผาผลาญไขมัน ส่งผลให้รางกายกระฉับกระเฉงมากขึ้น ่ ่วิธีที่ 4 พักผ่อนให้เพียงพอเกณฑ์ทเี่ ลือกใช้ : นอนหลับให้ครบ 8 ชัวโมงต่อวัน ่

×