Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบงานที่ 11

150 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงานที่ 11

  1. 1. ใบงานที่ 11 เรือง กาหนดและลาดับขันตอนการปฏิบติ ่ ้ ั1. การสารวจสภาพนาที่คูเมือง ้ขันที่ 1 เตรียมเครื่องมือทีใช้ในสารวจ ได้แก่ สมุด ดินสอ กล้องถ่ายรูป แบบแผน ้ ่ขันที่ 2 เดินทางไปทีคเู มือง ตาแหน่งที่ 1 ด้านทิศเหนือด้วยรถจักรยานยนต์พร้อมเครื่องมือสารวจ ้ ่ขันที่ 3 สารวจพื้นทีบริเวณคูเมืองโดยรอบ ว่าคุณภาพนาเป็ นอย่างไร พร้อมจดบันทึกข้อมูลและถ่ายรูปเก็บไว้ วิเคราะห์ ้ ่ ้ปั ญหาและแก้ไข2. การทาร่มกระดาษสาที่บ่อสร้างขันที่ 1 กระดาษทีใช้คลุมร่มนัน ผูผลิตสามารถผลิตขึ้นใช้เองจากเปลือกของต้นไม้ชนิดหนึ่งซึงเรียกกันตามภาษาพื้นบ้าน ้ ่ ้ ้ ่ว่า ต้นสา หรือที่ ภาคกลางเรียกกันว่าต้นปอกระสา ต้นไม้ชนิดนี้มีอยูทวไปในภาคเหนือ วิธีการทาร่มกระดาษของเปลือก ่ ั่จากต้นสานัน เริ่มจากนา เปลือกสาทีได้มาแช่ในนาทิ้งไว้ประมาณ 24 ชัวโมงแล้วนาไปต้มกับขี้เถ้าประมาณ 3-4 ้ ่ ้ ่ชัวโมง จนเห็นว่าเปื่ อยดีแล้ว จึงนาออกมา ่ขันที่ 2 ล้างให้สะอาด แล้วนามาทุบ ให้ละเอียดนาไปแช่ในอ่างนาซึง ก่อด้วยซีเมนต์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดประมาณ 2 ้ ้ ่x 3 เมตร และลึก ประมาณครึ่งเมตร บรรจุนาประมาณครึ่งถัง ใช้ไม้คนให้ทว ้ ่ัขันที่ 3 ใช้ตะแกรงขนาดตามทีตองการ ซึงส่วนมากมีขนาดประมาณ40 x 60 ซ.ม. ตักเยื่อเปลือกไม้ในนาขึ้นมาแล้ว ้ ่ ้ ่ ้ตากแดดให้แห้งเมื ่อเนื้อเยื่อของเปลือกสาทีตากทิ้งไว้ ไว้แห้งดีแล้ว จึงค่อยๆ ลอก ออกมาก็จะได้กระดาษเป็ นแผ่น เรียก ่ ่กันว่ากระดาษสาซึงสามารถนาไปใช้หุมร่มต่อไป ้3. การปลูกผักสวนครัวขันที่ 1 การพรวนดิน ใช้จอบขุดดินลึกประมาณ 6 นิ้ว เพื่อพรวนดินให้มีโครงสร้างดีข้ ึน กาจัดวัชพืชในดินกาจัดไข่ ้แมลงหรือโรคพืชทีอยูในดิน โดยการพรวนดินและตากทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วัน ่ ่ขันที่ 2 การยกแปลง ใช้จอบพรวนยกแปลงสูงประมาณ 4-5 นิ้ว จากผิวดิน โดยมีความกว้างประมาณ 1-1.20 ้ ่เมตร ส่วนความยาวควรเป็ นตามลักษณะของพื้นทีหรืออาจแบ่งเป็ นแปลงย่อยๆ ตามความเหมาะสม ความยาวของแปลงนันควรอยูในแนวทิศเหนือ - ใต้ ทังนี้เพื่อให้ผกได้รบแสงแดดทัวทังแปลง ้ ่ ้ ั ั ่ ้ขันที่ 3 การปรับปรุงเนื้อดินเนื้อดินทีปลูกผักควรเป็ นดินร่วนแต่สภาพ ดินเดิมนันอาจจะเป็ นดิน ทรายหรือดินเหนียว ้ ่ ้จาเป็ นต้องปรับปรุงให้เนื้อดินดีข้ ึนโดยการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ ยคอก อัตราประมาณ 2-3 กิโลกรัม ต่อเนื้อที่ 1 ตารางเมตร คลุกเคล้าให้เข้ากันขันที่ 4 การกาหนดหลุมปลูกจะกาหนดภายหลังจากเลือกชนิด ผักต่างๆ แล้วเพราะว่าผักแต่ละชนิดจะใช้ระยะปลูกที่ ้ต่างกัน เช่น พริก ควรใช้ระยะ 75*100 เซนติเมตร ผักบุงจะเป็ น 5*5 เซนติเมตร เป็ นต้น ้แหล่งทีมา : http://www.ku.ac.th/e-magazine/june44/agri/plant2.html ่ http://202.129.0.133/newart/newart&craft/umbrella02.html

×