ก.ค.ศ.2

7,922 views

Published on

ก.ค.ศ.2

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,922
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,543
Actions
Shares
0
Downloads
205
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ก.ค.ศ.2

 1. 1. ก.ค.ศ. 2 แบบเสนอขอรับการประเมิน วิทยฐานะชานาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายทวีป แซ่ฉิน ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. -1- ก.ค.ศ. 2 แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ทุกตาแหน่งและทุกวิทยฐานะ) 1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน ชื่อ นายทวีป นามสกุล แซ่ฉิน อายุ 30 ปี อายุราชการ 6 ปี ตาแหน่ง ครู ตาแหน่งเลขที่ 44765 สถานศึกษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ขั้น 18,270 บาท 2. รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. การมีวินัย 1.1 การมี วิ นั ย ในตนเอง การยอมรั บ และถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎ กติ ก า มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฎกติกาที่ทาง โรงเรียนตั้ง ไว้อย่างสม่าเสมอ และปฏิบัติหน้าที่ราชการในเรื่องการสอน งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม ความสามารถ ให้ความเคารพยอมรับนับถือผู้ที่อาวุโส ในเรื่องการแต่งกายข้าพเจ้าแต่งกายด้วยความ สุภาพเรียบร้อย ทาตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียน เป็นที่ยอมรับของสังคม ให้ ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส ข้าพเจ้าเข้ารับการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ได้นาเอาความรู้ที่ได้ ถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ข้าราชการและผู้อื่นได้เรียนรู้ด้วย นาความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางาน ตนเองและภารกิจของหน่วยงานด้วย 1.2 การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ข้าพเจ้ารักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบี ย บแบบแผนของทางราชการยึด มั่นในคุ ณธรรม จริย ธรรม ปฏิบั ติตนตามระเบีย บ วินัย จรรยาบรรณและวินัยต่อตนเองและหน่วยงาน รักษาวินัย ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผล ดี เพื่อความก้าวหน้าแก่ราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวัง รักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติหน้าที่เวร-ยาม ในวันหยุดราชการ ข้าพเจ้าได้ทาการตรวจตรา รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน และอานวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน นอกจากนี้ยัง
 3. 3. -2- ดูแ ลนั ก เรี ย นในเรื่ อ งการแต่ง กาย (ทรงผม การแต่ ง ชุด นั กเรี ยน แต่ ง ชุ ดพละศึ ก ษา และแต่ ง ชุ ด กิจกรรม) ตลอดจนการแสดงกิริยามารยาทเพื่อการออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 1.3 การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น การมาลงเวลาปฏิบัติราชการตรงเวลาทุกวัน การเข้าสอนนักเรียนเข้าตรงเวลาและออกตรงเวลาทุก ครั้ง ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการปฏิบัติราชการจะอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการด้วยความเสียสละแม้จะ เป็ น นอกเวลาราชการ เช่ น การอบรมสั ม มนา กิ จ กรรมที่ จั ด ในวั น เสาร์ -อาทิ ต ย์ การพั ฒ นา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หลังเวลาเรียน และการฝึกฝนนักเรียนนอกเวลาเรียน เป็นต้น อีกทั้งยัง ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจและกาลังทรัพย์ในการทางานให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ถึงแม้จะ เหนื่อยก็ไม่เคยย่อท้อ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังเต็มใจให้คาปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน และครอบครัวในฐานะครูที่ปรึกษา ให้คาปรึกษาและสอนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนสนใจการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากที่เรียนในชั้นเรียน 1.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ทางราชการและ ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน โดยข้าพเจ้าได้ ทาหน้าที่เป็นกรรมการในการตรวจรับพัสดุ ของโรงเรียนใน โอกาสต่างๆ โดยได้ทาการตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรตามโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามกระบวนขั้นตอนการพัสดุอย่างให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ อย่างเคร่งครัด 1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และ ชุมชน ข้ า พเจ้ า ได้ น้ อ มน ากระแสพระราชด ารั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ล อดุลยเดช ต่อมหาสมาคมและปวงชนชาวไทยในเรื่อง “ให้รักษาความรักสามัคคีเพื่อชาติ” เป็นแรงยึด เหนี่ยวและเป็นคุณธรรมพื้นฐานในการดาเนินชีวิตประจาวัน 4 ประการ อันประกอบด้วย ประการแรก ข้าพเจ้าคิดในสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นประโยชน์ ปฏิบัติสิ่งที่ดีด้วยความเมตตามุ่งดี มุ่งเจริญต่อครอบครัว ญาติมิตรสหาย เพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน ชุมชน ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ ประการที่สอง ข้าพเจ้ามีความตั้งใจช่ว ยเหลื อเกื้อกูล ในสิ่งที่ข้าพเจ้าสามารถกระทา ได้แก่คนในครอบครัว ญาติมิตรสหาย เพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติรวมทั้ง ร่วมประสานงานประสานประโยชน์ให้งานที่ทาสาเร็จผล ทั้งแต่ตนเอง แก่ผู้อื่น และประเทศชาติ ประการที่สาม ข้าพเจ้าได้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริตในกฎกติกา และใน ระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมกับทุกคนในสังคม
 4. 4. -3- ประการที่สี่ ข้าพเจ้าตั้งมั่นในความคิดความเห็นที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุ ในผล ที่เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อตนเอง หน่วยงาน และประเทศชาติ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือการทางานของเพื่อนร่วมงานทั้งในเวลาราชการและ นอกเวลาราชการ เช่น ซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ เตรียมงานนาเสนอ ผลิตสื่อและ นวัตกรรม การจัดเตรียมป้ายนิเทศ จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อไปนาเสนอผลงาน ทั้งใน โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค ทางานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี เสียสละ และอุทิศเวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรและชุมชน เช่น การจัดงาน กีฬาสี่สถาบัน การจัดงานวันเด็ก การแจกทุนการศึกษา การนานักเรียนบาเพ็ญประโยชน์ และร่วม กิจกรรมของชุมชน เช่น กิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา งานประเพณี เป็นต้น 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดย ยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้ายึดมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ และงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีความตั้งใจที่จะทางานในหน้าที่จนสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย แม้จะมี ปัญหาและอุปสรรคบ้างก็ตาม ก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา ไม่ทอดทิ้งงานที่ทาหรือที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบโดยเด็ดขาด มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น โดยได้ถือปฏิบัติเช่นนี้ ตลอดมา เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของงานออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง นักเรียน หน่วยงาน และประเทศชาติ โดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ข้าพเจ้ายึ ดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลั ก ศาสนา โดยข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธ ปฏิบัติตามหลักคาสอน การปฏิบัติตนเป็นคนดีซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ยึดถือและปฏิบัติเรื่อยมาและกิจของผู้ที่นั บถือศาสนาพุทธ คือ การทาบุญตามเทศกาลซึ่ง ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติไม่เคยขาดและยังได้พานักเรียนในฐานะที่เป็นครูที่ปรึกษาเข้าร่วมทาบุญยังวัดที่อยู่ ใกล้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้กับนักเรียน ด้วย โดยการเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประเพณีลอย กระทง ท าบุ ญตักบาตร ปฏิบั ติธ รรมเข้าวัดพั ฒ นาจิต และเข้าวัดท าบุญทุกครั้ง เมื่อมีโ อกาส ข้าพเจ้าได้นาหลักธรรมมาประพฤติมาปฏิบัติในการทางาน คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ปฏิบัติ ตนตามวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามหลักคาสอน คือ การปฏิบัติตนเป็นคนดีซึ่งข้าพเจ้าได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
 5. 5. -4- 2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด การกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและ ชอบด้วยกฎหมาย ข้าพเจ้ายึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกติกาต่างๆ ที่ทันสมัยและเป็นธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญ ตลอดจน เป็นที่ยอมรับของสังคม และสมาชิก โดยยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกับคนในสังคมอย่างเสมอ ภาคและเป็นธรรม ตลอดระยะเวลาผ่านมาข้าพเจ้าได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว ครู-อาจารย์ ให้เป็นคนคิดในสิ่งที่ดี ให้ทาในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งข้าพเจ้าได้ยึดถือปฏิบัติ เรื่อยมา นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้สอดแทรกคาสอนเหล่านี้ไว้ในในคาบโฮมรูม และการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนในคาบเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งกิจกรรม บังคับ และกิจกรรมชุมนุม เพื่อเป็นการย้าเตือนให้นักเรียนกระทาความดี รวมทั้งได้ร่วมเดินรณรงค์ให้ ความรู้กับชุมชนในเรื่องการไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งและไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง 2.4 การยึด มั่น ในการปกครองระบบประชาธิ ปไตยอัน มีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็น ประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ข้าพเจ้ า ยึ ดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษั ตริย์ท รงเป็ น ประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล กานัน สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร ข้าพเจ้าจะไปเลือกตั้งทุกครั้ง และข้าพเจ้ายังได้สอดแทรกเรื่องสิทธิการเลือกตั้ง ข้อเสียของ การซื้อสิทธิขายเสียงให้กับนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูมและในชั่วโมงเรียนด้วย 2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 1) เข้าร่วมกิจกรรมประหยัดพลังงาน 2) กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 3) กิจกรรมลอยกระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติ 4) กิจกรรมไหว้ครู 5) กิจกรรมทาบุญตักบาตรในวันสาคัญต่างๆ 6) กิจกรรมการรดน้าดาหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ 3. การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม 3.1 การดารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัส ชี้แนะแนวทาง การดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
 6. 6. -5- วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้า แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และ สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง ข้าพเจ้าได้น้อมนานาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนใน การดารงชีวิตประจาวัน โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนโดยนา หลัก 3 คุณลักษณะอันประกอบไปด้วย หลักความความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดย ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง เป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก การกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล นอกจากนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันแล้วข้าพเจ้ายังได้นา ความรู้ไปถ่ายทอดและสอดแทรกกับนักเรียนในที่ปรึกษา นักเรียนในชั้นเรียน และนักเรียนที่เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบังคับหรือกิจกรรมตามความถนัดในทุกครั้งที่มีโอกาส 3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด ข้าพเจ้าละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยข้าพเจ้าเติบโตมาจากครอบครัวที่ปลอดสาร เสพติด ทุกครั้งที่ครอบครัวมีปัญหาไม่เคยมีการนาสิ่งเสพติดมาเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา แต่จะ หาทางแก้ปัญหาโดยการพูดคุย ปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ และเมื่อข้าพเจ้า ประสบกับปัญหาข้าพเจ้าก็ไม่เคยใช้สารเสพติดเป็นสิ่งแก้ไขปัญหา และไม่เคยเที่ยวเตร่ในเวลา กลางคืนเพื่อคลายเครียด แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าทาประจาคือ ทาจิตใจให้สงบ ทางานอดิเรกที่ชอบ และ นอนหลับพักผ่อน เพราะเมื่อเรานอนหลับพักผ่อนเต็มที่จะทาให้สมองปลอดโปร่งสามารถคิดหา แนวทางในการแก้ปัญหาได้ด้วยดี และข้าพเจ้ายังได้สอนและสอดแทรกวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับ นักเรียนในชั้นเรียนด้วย นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับนักเรียนเดินรณรงค์งดเหล้าและบุหรี่เพื่อสะท้อนให้ เห็นถึงปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง 3.3 การใช้หรือให้ข้อมูล ข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วย ความถูกต้อง ข้าพเจ้าได้ติดตามข้อมูลสารสนเทศของทางหน่วยงานผ่านทาง ระบบ E-mail และ E-office การเข้าร่วมประชุมประจาเดือน และนาข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ไปถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ แจ้ง หรือชี้แจงให้กับผู้เรียนทราบ และนาเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน (http://www.sby.ac.th) และก่อนที่จะนาเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง
 7. 7. -6- เว็บไซต์ ข้าพเจ้าจะพิจารณาความถูกต้องของข้อความและข้อมูลทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ในการสื่อสาร และเพื่อประสานไปยังผู้ปกครอง บางกรณีทางโรงเรียนได้จัดทาเป็นหนังสือราชการโดย ให้ ผู้ เรี ย นนาไปมอบให้ กับผู้ ป กครองเพื่อประสานความเข้า ใจระหว่างโรงเรียนกับผู้ ปกครอง เช่น หนั งสือราชการแจ้ งการเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น หนังสื อราชการแจ้งการเชิญ ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น หนังสือราชการแจ้งการเก็บเงินระดมทรัพยากร หนังสือ ราชการแจ้งการหยุดเรียนเป็นต้น เพื่อผลประโยชน์ของผู้เรียน ผู้ปกครองและครู 3.4 การดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตาแหน่งหน้าที่ ข้ า พเจ้ า ด ารงตนเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี เหมาะสมกั บ สถานภาพและต าแหน่ ง หน้าที่ โดยเฉพาะการเป็นข้าราชการครูข้าพเจ้าได้ทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนและเพื่อน ร่วมงาน เช่น การแต่งกาย การพูดจา การตรงต่อเวลา และการยอมรับกฎกติกาที่ครูและนักเรียน ร่วมกันตั้งขึ้น เพราะนักเรียนอยู่ในช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบเลียนแบบ และต้องการคนที่จะเป็น แบบอย่างที่ดีให้กับตนเอง ในเรื่องการวางตัวกับนักเรียน ข้าพเจ้าจะให้ความสนิทสนมกับนักเรียน ให้ความรักความเมตตาเสมือนนักเรียนเป็นคนในครอบครัว แต่ จะไม่วางตัวสนิทสนมกับนักเรียนมาก จนเกินไป เพราะจะทาให้นักเรียนไม่รู้จักการวางตัวเมื่อต้องเข้าสังคม และบุคคลภายนอกจะมอง นักเรียนเป็นคนที่ไม่มีสัมมาคารวะ ในบางเรื่องข้าพเจ้าไม่จาเป็นต้องสอน แต่ทาตัวให้ เป็นแบบอย่างที่ ดีกับนักเรียน ดังคาพูดที่กล่าวว่า “ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคาสอน” 3.5 การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม ข้าพเจ้าได้นาพฤติกรรมการประหยัด มัธยัสถ์ อดออม ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน ประกอบด้วย 1) การประหยัดทรัพย์ ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงการรู้จักจัดสัดส่วนรายได้ของตนตาม ความจาเป็น เช่น ข้าพเจ้ารู้จักเลือกซื้อสิ่งของที่สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดไม่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย เลือกใช้จ่ายแต่สิ่งที่จาเป็นเท่านั้น ข้าพเจ้าได้นาไปสอดแทรกให้กับนักเรียนในเวลาโฮมรูม รวมถึงได้ แนะแนวทางให้นักเรียนได้ทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจาวันอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ 2) การประหยัดเวลา ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงการรู้จักคุณค่าของเวลาและใช้เวลาให้ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้มากที่สุด โดยไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ เช่น การ รับผิดชอบต่อการเข้าสอนตรงเวลา การเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมประจาเดือนก่อนเวลาจริง การเตรียม ตัวเข้าร่วมอบรมสัมมนาก่อนเวลาจริง ข้าพเจ้าได้นาไปสอดแทรกให้กับนักเรียนในเวลาโฮมรูม รวมถึง ได้แนะแนวทางให้ นั กเรี ย นได้ตระหนักถึงคุณค่าขอเวลา และใช้เวลาว่างที่โ รงเรียนที่บ้านให้ เกิด ประโยชน์สูงสุด 3) การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงการรู้จักประโยชน์และ คุณค่าของทรัพยากรต่างๆ เช่น ดิน น้า อากาศ ต้นไม้ แร่ธาตุ เป็นต้น ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ โดยใช้ให้
 8. 8. -7- เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อตนเองและสังคม เช่น การไม่เปิดน้า เปิดไฟฟ้าทิ้งไว้ ไม่เผาขยะ และช่วย ปลูกต้นไม้เล็ก ไม้ใหญ่ ที่บ้าน ที่สวน รวมถึงการเข้าร่วมรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ หน่วยงานเป็นประจา ข้าพเจ้าได้นาไปสอดแทรกให้กับนักเรียนในเวลาโฮมรูม รวมถึงได้แนะแนวทาง ให้นักเรียนได้ประหยัดการใช้น้า ใช้ไฟฟ้า ไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกิจกรรมรณรงค์ โครงการการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ข องโรงเรี ย นและขององค์ ก รท้ อ งถิ่ น ตลอดจนใน ระดับประเทศชาติต่อไป 4) ข้าพเจ้าตระหนักถึงความมัธยัสถ์ของตัวเองโดยไม่ทาอะไรเกินพอดี ไม่ใช้จ่ายเกิน ความพอดี มีการใช้จ่ายอย่างพอเหมาะพอดี เช่น สิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจน อาหารการกิ น ข้ า พเจ้ า รู้ จั ก เลื อ กซื้ อ ของใช้ ข องกิ น ที่ มี ร าคาพอเหมาะ สมกั บ ฐานะทางการเงิ น พอเหมาะกับการใช้งาน ไม่ฟุ้งเฟ้อใช้สิ่งที่แพงเกินไป แต่ไม่ให้ขัดสน ไม่ให้แร้นแค้น ไม่ให้ขาดแคลน จนเกินไป ฉะนั้นความมัธยัสถ์ช่วยให้ข้าพเจ้าดาเนินชีวิตอยู่ ได้ในความพอดี ซึ่งเป็นวิถีทางที่ทาให้ชีวิต เป็นสุขอย่างยั่งยืน ข้าพเจ้าได้นาไปสอดแทรกให้กับนักเรียนในเวลาโฮมรูม รวมถึงได้แนะแนวทางให้ นักเรียนได้ตระหนักถึงความมัธยัสถ์ของตัวเองโดยไม่ทาอะไรเกินพอดีรู้จักเลือกซื้อของใช้ของกินที่มี ราคาพอเหมาะ สมกับฐานะทางการเงิน พอเหมาะกับการใช้งาน ไม่ฟุ้งเฟ้อใช้สิ่งที่แพงเกินไป แต่ไม่ให้ ขัดสน แร้นแค้น และขาดแคลนจนเกินไป 5) ข้าพเจ้าได้ได้ตระหนักถึงการอดออม โดยนาเงินเดือนที่ได้รับทุกเดือนมาจัดสรร ตามสัดส่วน และมีสัดส่วนการเก็บออมไว้ใช้จ่ายยามจาเป็น เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ต่างๆ ข้าพเจ้าได้นาไปสอดแทรกให้กับนักเรียนในเวลาโฮมรูม รวมถึงได้แนะแนวทางให้นักเรียนได้ ตระหนักถึงถึงการอดออม 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 4.1 การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการ อย่างสร้างสรรค์ ข้า พเจ้ า ถือว่า วิช าชี พครู เป็นวิช าชีพชั้น สู งที่มุ่ง พัฒ นาคนให้ เ ป็นคนดี และมี ความรู้ ความสามารถเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศสืบไป จึงมีความรัก ความศรัทธา และภาคภูมิใจ ในวิชาชีพครูอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทาง วิชาการ อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ข้าพเจ้าจะพูดถึงอาชีพของข้าพเจ้าในทางบวก เสมอ และแนะนาน้องๆ หรือนักเรียนที่ตัดสินใจเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ถึงความก้าวหน้าในการ ประกอบอาชีพครู เวลาส่วนใหญ่ข้าพเจ้าได้ทุ่มเท อุทิศตนเพื่อทาหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพนี้อย่าง ดีที่สุด โดยได้พยายามศึกษาอบรมและพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องตลอดมา หากพบ ข้อบกพร่องผิดพลาด ก็ได้พยายามปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ เช่น การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ กิจกรรม
 9. 9. -8- การเรียนการสอน เป็นต้น จึ งส่งผลให้ผู้เรียน มีคุณภาพด้านการเรียนและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ หลักสูตรกาหนด 4.2 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ ข้าพเจ้ าศึกษาค้น คว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒ นาใน วิชาชีพ โดยการเข้าร่วมการอบรมในงานวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Master Teacher ในระดับภาค และระดับประเทศ อบรมครูในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ใช้ชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX เข้าร่วมการนาเสนอผลงานการปฏิบัติงานที่ ดีข องครู และผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาตามโครงการยกระดั บ คุณ ภาพครูทั้ งระบบ เข้า ร่ว มอบรมเชิ ง ปฏิบั ติการและผ่านหลั กสูตรการพัฒ นาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาโดย โปรแกรม KODU Game Lab โดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด เข้าร่วมการสัมมนาเชิง ปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาสื่ อ การสอนบนคอมพิ ว เตอร์ แ ท็ บ เล็ ต พี ซี ระบบปฏิ บั ติ ก าร IOS และ ระบบปฏิบัติการ Android และเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการไอซีทีเพื่อการศึกษา ไทย (ICTEd 2012) ภาวการณ์เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ ให้เกิดประโยชน์ ศึกษาหาความรู้อยู่สม่าเสมอ แสวงหาแนวทางในการนาเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ELearning มาใช้กับนักเรียนเพื่อลดข้อจากัดในการเรียนการสอน โดยนักเรียนสามารถเข้าศึกษาความรู้ ได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่ ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ จึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนสูงขึ้น 4.3 การมีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการในวงการวิชาชีพ ข้าพเจ้ามีบทบาทการเป็นผู้นาทางวิชาการในวงการวิชาชีพ โดยข้าพเจ้าได้เป็นครูผู้ ฝึกสอนนั กเรี ยนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิช าการเป็นประจาทุกปีการศึกษา ซึ่งนักเรียนจะได้รับ รางวั ล ชนะเลิ ศ และเป็ น ตั ว แทนเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นในระดั บ ภาคทุ ก ปี การศึกษาและได้รับรางวัลในระดับภาค ระดับประเทศจานวนมาก ผลงานของนักเรียนที่ภาคภูมิใจ คือ ได้รับรางวัลที่ 2 และที่ 3 ระดับประเทศในการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ และเคยได้รับคัดเลือกให้ เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกโลก (World Robot Olympiad 2012: WRO2012) ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และข้าพเจ้าได้เป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่า งๆ วิท ยากรอบรมนั ก เรี ย นห้ องเรีย นพิ เ ศษ และวิ ทยากรอบรมเกี่ย วกับ วิท ยาการหุ่ นยนต์ อี ก มากมาย 4.4 การรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าพเจ้ารักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยไม่ว่า จะอยู่ในสถานการณ์ใดข้าพเจ้าจะพูดถึงอาชีพของข้าพเจ้าในทางบวกเสมอ ไม่เพิกเฉยที่จะเสริมสร้าง
 10. 10. -9- ชื่อเสียงให้กับหน่วยงานทุกครั้งที่มีโอกาส เช่น การนานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ การ แข่งขันหุ่นยนต์ จนนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ข้าพเจ้าแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานเสมอ 4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสานึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม ข้าพเจ้าเสริมสร้างปลูกจิตสานึกที่ดี แก่ผู้เรียน ชุมชนและสังคม โดยมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติ ราชการต าแหน่ ง ครู ด้ ว ยจิ ต วิ ญ ญาณ และอุ ด มการณ์ อ ย่ า งครู มื อ อาชี พ เสี ย สละ ทุ่ ม เท ความรู้ ความสามารถของตน พร้ อมให้ความร่ว มมือกับโรงเรียน ชุมชน และเพื่อนครูด้ว ย ความเต็มใจ ส่งเสริมการปลูกจิตสานึกที่ดีให้แก่ผู้เรียน เช่น ด้านการเรียนให้มี ความตั้งใจ ขยันอุตสาหะ ด้านการ ดารงชีวิต ให้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งการประหยัด มัธยัสถ์ และการออม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความสาเร็จในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชน และสังคมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทาง ราชการ 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 5.1 การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบังหวังสิ่งตอบแทน ข้าพเจ้าได้ยึดหลักความมีจรรยาบรรณต่อผู้เรียนที่ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติต่อผู้เรียน โดย ตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้ตามบทบาทของครู ต้องพยายามที่จะทาให้ลูกศิษย์เรีย นด้วยความสุข เรียนด้วยความเข้าใจ และเกิดความมานะพยายามที่จะรู้ในศาสตร์นั้น มีความรักและเข้าใจศิษย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเองหรือการเรียนรู้จากการช่วยเหลือกัน มีความยุติธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์จากผู้เรียน ทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้เกียรติผู้เรียน อบรมบ่ม นิสัย ช่วยเหลือผู้เรียน จากการยึดหลักข้างต้นข้าพเจ้ามั่นศึกษาค้นคว้า ฝึกฝน คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนามาพัฒนางานในหน้าที่ครูอย่างมุ่งมั่น รวมทั้งอุทิศตนอุทิศเวลา แสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ อยู่เสมอ 5.2 การเอาใจใส่ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย น และผู้ รั บ บริ ก ารเต็ ม ความสามารถตามหลั ก วิชาชีพอย่างสม่าเสมอ เท่าเทียมกัน ข้าพเจ้าให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ถือว่าเป็นงานที่เป็นเกียรติและเป็น หน้าที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง จึงถือปฏิบัติเต็มความสามารถ โดยได้ให้บริการด้วยความเต็มใจและ เสมอภาคกัน ทุกระดับ มีอัธยาศัยดี เป็นกันเองและสุภาพต่อทุกคน เอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทน เช่น การจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และงานหน้าที่ครูที่ปรึกษาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียน บางส่วนเป็นเด็กด้อยโอกาส และมีปัญหาทางครอบครัวเนื่องจากครอบครัวแตกแยก ขาดความ
 11. 11. - 10 - อบอุ่น บิดามารดาหย่าร้าง เด็กถูกทอดทิ้งเพราะผู้ปกครองไปทางานต่างถิ่น เด็กอยู่ในความดูแลของ ผู้ปกครองที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ค่อนข้างมาก เพราะเด็ก ขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ขาดรูปแบบในการครองตน จึงเป็นหน้าที่ครูในฐานะครูที่ปรึกษาที่ ต้องคอยให้การช่วยเหลือและดูแลเด็กกลุ่มนี้ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม 5.3 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน ในหน้าที่ ข้าพเจ้าได้ทาการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะนามาพัฒนางานให้ด้านวิชาชีพของ ตนเอง และเกิดประโยชน์ กับนักเรียนให้มากที่สุด โดยข้าพเจ้ามีความสามารถในการเขียนโปรแกรม จึงใช้ความสามารถนี้ในการพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อช่วยให้การจัดการงานสะดวกและง่ายขึ้น เช่น การพัฒนาเว็บไซต์หลักของโรงเรียน เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของ โรงเรียน เว็บไซต์ฝ่ายธุรการของโรงเรียน พัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนออนไลน์ที่ใช้เก็บรวบรวม ข้อมูลของนักเรียนทั้งหมดเพื่อการประมวลผลและนาไปใช้เป็นสารสนเทศหลักของโรงเรียน ใช้เพื่อ การรายงานผลไปยังส่วนกลาง พัฒนาระบบประเมินตนเองของนักเรียนสาหรับใช้วิเคราะห์ตนเองของ นักเรียนและเพื่อช่วยให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน พัฒนาระบบ รั บ สมั ครนั ก เรี ย นออนไลน์ ที่ ท าให้ ก ารรับ สมัค รนั กเรีย นมีค วามสะดวกรวดเร็ ว ทั น สมั ย สามารถ วิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว และนาเสนอข้อมูลการประกาศผลได้อย่าง ถูกต้องและทั่วถึง พัฒนาระบบควบคุมภายในระบบประเมินความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ ระบบ ประเมินผลโครงการออนไลน์ ซึ่งได้รับคาชื่นชมทั้งจากผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างาน ผู้ร่วมงาน และ ผู้ใช้ จึงทาให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าพเจ้าเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ และทันสมัย 5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตาม จรรยาบรรณของวิชาชีพ ข้าพเจ้าได้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและตระหนักว่าเป็นสิ่งสาคัญในเป็น ศาสตร์ ชั้นสู ง ที่ส ามารถจัด การกิจ กรรมการเรียนรู้ ด้ว ยทฤษฏีและการปฏิบัติจนผู้เรียนเกิดความ ชานาญ และมีประสบการณ์ในศาสตร์นั้น นอกจากนี้ต้องยึดถือดาเนินชีวิตตามหลักมาตรฐานกาหนด ในจรรยาบรรณวิชาชีพความประพฤติปฏิบัติที่มีต่อวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม อัน ประกอบด้วย 1) ข้าพเจ้ามีความศรัทธาต่อวิชาชีพ ผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพครู ต้องมีความรักและ ศรัทธาต่อวิชาชีพครู เห็นว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในฐานะที่เป็น อาชีพที่สร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนที่พึงประสงค์ของสังคม ผู้อยู่ในวิชาชีพจะต้อง มั่นใจ ในกาประกอบวิชาชีพนี้ด้วยความรัก และชื่นชมในความสาคัญของวิชาชีพ
 12. 12. - 11 - 2) ข้าพเจ้าธารงและปกป้องวิชาชีพ สมาชิกของสังคมวิชาชีพต้องมีจิตสานึกในการธารง ปกป้อง และรักษาเกียรติภูมิของวิชา ไม่ให้ใครมาดูหมิ่นดูแคลน หรือเหยียบย่า ทาให้สถานะของ วิชาชีพต้องตกต่า หรือ มัวหมองการธารงปกป้องต้องกระทาทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา หรือต้องมีการแก้ไขข่าวหรือประท้วงหากมีข่าวคราวอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิชาชีพ 3) ข้าพเจ้ามีพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ หน้าที่ของสมาชิกในวงการวิชาชีพคือ การที่ ต้องรับผิดชอบในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย สร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้ เพื่อทาให้วิทยาการใน ศาสตร์สาขาวิชาชีพครูก้าวหน้าทันสังคมทั นเหตุการณ์ ก่อประโยชน์ต่อประชาชนในสังคม ทาให้คน เก่ง และฉลาดขึ้น โดยวิธีการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักเรียน ใฝ่รู้ ช่างคิด ทีวิจารณญาณ มี บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ มากขึ้น 4) ข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ สร้างองค์กรวิชาชีพให้แข็งแกร่งสมาชิกในวงวิชาชีพต้องถือ เป็นหน้าที่ที่จะต้องสร้างองค์กรวิชาชีพให้คงมั่นธารงอยู่ได้ด้วยการเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิก และ เป็นเวทีให้คนในวงการได้แสดง ฝีมือและความสามารถทางการสร้างรูปแบบใหม่ของการเรียนการ สอนตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางด้านการสร้างแบบเรียนใหม่ ๆ การเสนอแนวความคิดห่าในเรื่อง ของการพัฒนาคน การเรียนการสอน และการประเมินผล 5) ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ สมาชิกในสังคมวิชาชีพต้อง ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในเรื่องของความคิด หรือการจัดประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร หาก ไม่ได้รับความสนับสนุนจากสมาชิกแล้ว ทาให้องค์กรวิชาชีพขาดความสาคัญลงและไม่สามารถดาเนิน ภารกิจขององค์กรวิชาชีพต่อไปได้บทบาทของการรักษามาตรฐานและการส่งเสริมความก้าวหน้าทาง วิชาการก็ย่อมจะลดลงด้วย ถ้าไม่มีปริมาณสมาชิกทีสนับสนุนเพียงพอ ่ 5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกาลัง แรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวมอีกทั้ง ยังช่วยลด "อัตตา" หรือความเป็นตัว เป็นตน ของตนเองลง ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนให้มีส่วนร่วมการเป็นผู้ให้ รู้จักการแบ่งปัน เป็นผู้บริจาคทั้งสิ่งของ และกาลังทรัพย์ตามกาลังศรัทธาให้แก่ ญาติพี่น้อง มิตรสหาย เพื่อนร่วมงาน และตามหน่ว ยงาน ราชการหรือหน่วยงานเอกชน และภายในท้องถิ่น ภายนอกท้องถิ่น ทั่วๆ ไปตามโอกาสอันสมควร เช่น 1) การแบ่งปันอาหาร เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ที่มีเหลือหรือไม่ได้ใช้แล้ว ให้กับเครือ ญาติ เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่ขาดแคลนภายในชุมชนหรือภายนอกหรือจากหน่วยงานอื่นที่ขอความ อนุเคราะห์
 13. 13. - 12 - 2) การแบ่งเวลาไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ข้าพเจ้าเป็นที่ปรึกษาตามระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน โดยใช้เวลาตอนเย็นหรือวันหยุดการออกเยี่ยมบ้านตามความเป็นจริง 3) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นความรู้ หรื อ การบริ ก ารเพื่ อ นคณะครู แ ละบุ ค ลากร ทางการศึกษาในด้าน ความรู้และเทคนิคในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ในการบริหารการ จัดการศึกษา เช่น การให้ความรู้ด้านการสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน การให้หรือแนะนา เทคนิควิธีการใช้โปรแกรมยูติลิตี้ที่น่าสนใจในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จิตสาธารณะ หมายถึง จิตสานึกเพื่อส่วนรวม เพราะคาว่า "สาธารณะ" คือสิ่งที่มิได้เป็น ของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกนึกการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะในสิทธิและ หน้าที่ที่จะดูแลและบารุงรักษาร่วมกัน เช่น 1) ข้าพเจ้าตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนใน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงเรียน อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสานึกและจิตสาธารณะในการรักษา ความสะอาดภายในโรงเรียน โดยการขอความร่วมมือนักเรียนเก็บขยะทุกครั้งที่พบเห็น ซึ่งนักเรียนก็ ทาด้วยความเต็มใจ 2) ข้าพเจ้าตระหนักในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ ของสถานศึกษา สถานที่ราชการ และของประเทศ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา โทรศัพท์สาธารณะ ที่เป็นของส่วนรวม โดยใช้ให้เกิด ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา ใช้เท่าที่จาเป็น และปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน 3) ข้าพเจ้าให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่จะทา ได้ หรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ที่กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าทาด้วยความเต็มใจ และมีความสุขที่ได้ประพฤติปฏิบัติและ สามารถถ่ายทอดและเป็นตัวอย่างที่ดให้แก้ผู้เรียน และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ี ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้อง และเป็นความจริง (ลงชื่อ)......................................................ผู้ขอรับการประเมิน (นายทวีป แซ่ฉิน) ตาแหน่ง ครู วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
 14. 14. - 13 - (ลงชื่อ)......................................................ผู้รับรอง (นายเล่ห์ ไทยเที่ยง) ผู้อานวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 (ลงชื่อ)......................................................ผู้รับรอง (นางประภัสสร ไชยชนะใหญ่) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

×