Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ชุดที่4 เล่ม3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศ

44,935 views

Published on

Published in: Education

ชุดที่4 เล่ม3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศ

 1. 1. ชุดที่ 4 เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เล่มที่3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. เอกสารชุดแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชุดที่ 4 เทคนิค วิธีการและสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เล่มที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 3. 3. เรื่อง เทคนิค วิธีการและสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ เล่มที่ 3ผู้จัดพิมพ์ กลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจำนวนพิมพ์ 2,500 เล่มปีที่พิมพ์ 2554ISBN 978-616-202-382-8
 4. 4. คำนำ เอกสารชุด “แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” นี้ ได้จัดทำและเผยแพร่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 โดยในครั้งนั้นได้จัดทำเป็นเอกสาร 5 เล่ม คือ เล่ ม ที่ 1 ความรู้ พื้ น ฐานและแนวทางพั ฒ นานั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ เล่ ม ที่ 2 การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เล่มที่ 3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน เล่มที่ 4 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน และเล่มที่ 5 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ โดยที่ผ่านมาพบว่าเอกสารชุด ดังกล่าว เป็นประโยชน์กับครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ ให้ เ อกสารชุ ด นี้ มี ค วามเป็ น ปั จ จุ บั น และมี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเห็นควรปรับปรุงเอกสารดังกล่าว โดยในการปรับปรุงครั้งนี้ นอกจากความเหมาะสมของเทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง การเรียนรู้แล้ว ยังได้คำนึงถึงความสะดวกของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้ด้วยเป็นสำคัญ ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดพิมพ์เอกสารชุดนี้ออกเป็น 1 เล่มกับอีก 4 ชุด เพื่อให้เอกสารแต่ละเล่มมีขนาดไม่หนาจนเกินไป โดยประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ เอกสารความรู้พื้นฐานและแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เอกสารชุดที่ 1การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ประกอบด้วยเอกสาร2เล่ม เอกสารชุดที่ 2เทคนิควิธีการและสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านประกอบด้วยเอกสาร6เล่ม เอกสารชุดที่ 3เทคนิควิธีการและสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนประกอบด้วยเอกสาร3เล่ม เอกสารชุดที่ 4เทคนิควิธีการและสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกอบด้วยเอกสาร5เล่ม สำหรับเอกสารนี้เป็นเล่มที่ 3 ในเอกสารชุดที่ 4 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งในเอกสารจะกล่าวถึงสภาพปัญหา แนวทางพัฒนา เทคนิควิธีการและสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และแบบฝึก ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการนำไปใช้ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องอาจพิจาณาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 5. 5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารชุดนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ทุกระดับซึ่งจะได้นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้อย่าง เหมาะสม กล่าวคือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แต่ละคนจะได้รับการช่วยเหลือและ ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพซึ่งย่อมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้เรียน (นายชินภัทร ภูมิรัตน) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. 6. สารบัญเรื่อง หน้าคำนำสารบัญบทนำความสำคัญในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์.............. 1 ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้................... 2 จุดประสงค์ในการพัฒนาการเรียนรู้ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์....................................................................................................... 3 ปัญหาและเทคนิคการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์....................................................................................................... 4 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์....................................................................................................... 9 วิธีใช้เทคนิค วิธีการและสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์.................................................................................. 9 การวัดและประเมินผล.............................................................................................................. 11 การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์................................................................................. 11 สรุปแนวทางการพัฒนานักเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์....................................................................................................... 12 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ปัญหาที่ 11. การคูณ............................................................................................................ 14 กิจกรรมที่ 1 นับเพิ่ม........................................................................................ 15 กิจกรรมที่ 2 ฝาแฝดออมทรัพย์........................................................................ 20 กิจกรรมที่ 3 มาคูณกันเถอะ............................................................................. 24 กิจกรรมที่ 4 ผลไม้ที่ฉันชอบ............................................................................. 29 กิจกรรมที่ 5 คูณโดยตาราง.............................................................................. 33 กิจกรรมที่ 6 คูณแบบ Touch math.................................................................. 43 กิจกรรมที่ 7 ฉันไปซื้อของ................................................................................ 49
 7. 7. เรื่อง หน้าปัญหาที่ 12. การหาร.............................................................................................................. 54 กิจกรรมที่ 1 ความหมายของการหาร.................................................................. 55 กิจกรรมที่ 2 ความสัมพันธ์การคูณกับการหาร..................................................... 61 กิจกรรมที่ 3 โจทย์ปัญหาการหาร........................................................................ 66 กิจกรรมที่ 4 แผนที่ความคิดพิชิตการหาร............................................................ 72 กิจกรรมที่ 5 การหารเลขคณิตแบบตาราง............................................................ 77 ปัญหาที่ 13. การบวกลบเศษส่วน........................................................................................... 84 กิจกรรมที่ 1 เศษส่วนสดใสด้วยสีสัน.................................................................. 85 กิจกรรมที่ 2 มาบวกเศษส่วนกันเถอะ.................................................................. 90 กิจกรรมที่ 3 ไม่เท่ากันก็บวกได้........................................................................... 93 กิจกรรมที่ 4 ลบเศษส่วนกันเถอะ........................................................................ 98 กิจกรรมที่ 5 ไม่เท่ากันก็ลบได้............................................................................. 100 บรรณานุกรม......................................................................................................................... 103 ภาคผนวก............................................................................................................................. 105 การสอนด้วยวิธี Touch Math.............................................................................. 106 ตัวอย่างสื่อสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์.............. 118 คณะทำงาน............................................................................................................................ 129
 8. 8. บทนำ ความสำคัญในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability : LD) หรือ แอลดี หมายถึง ความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งอย่างทางกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษา การพูด การเขียน ซึ่งอาจแสดงออกถึ ง ความบกพร่ อ งในความสามารถทางการฟั ง การคิ ด การพู ด การอ่ า น การเขี ย น การสะกดคำ หรือการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ ความบกพร่องทางการเรียนรู้นับเป็นประเภทของความพิการหรือบกพร่องที่พบมากที่สุดในประชากรวัยเรียน โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของประชากรวัยเรียน และคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนนักเรียนที่มีความพิการหรือบกพร่องทุกประเภทรวมกัน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นเด็กที่มีสติปัญญาปกติ ถ้าหากครูผู้สอนไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความบกพร่องและลักษณะของปัญหาที่เด็กประสบแล้ว ย่อมส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่ตอบสนองต่อการเรียนรู้และสภาพความบกพร่องที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา และยังอาจส่งผลให้เด็กเหล่านี้ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งอาจมีปัญหาพฤติกรรมหรือปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรม และประกอบด้วยสัญลักษณ์ ดังนั้นอาจยากต่อการเรียนรู้และเข้าใจ โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ อาจมีลักษณะความบกพร่องด้านดังกล่าวแตกต่างกันไป เช่น เด็กบางคนมีปัญหาในการรับรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ซึ่งส่งผลให้มีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ หรือเด็กบางคนมีปัญหาในการอ่านก็อาจส่งผลในการทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นต้น โดยความรุนแรงของปัญหาในด้านการเรียนคณิตศาสตร์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมุ่ ง หวั ง จะให้ เ กิ ด ความเสมอภาคทางการศึ ก ษาและให้ เ ด็ ก เหล่ า นี้ ไ ด้ เ รี ย นรู้ อ ย่ า งมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป จึงได้จัดทำเอกสารวิธีการและสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 1
 9. 9. ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่พบได้ในโรงเรียนทั่วไป จะมีความยากลำบากในเรื่องต่อไปนี้ 1. ความคิ ด รวบยอดพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ เช่ น เรื่ อ งขนาด ความยาวน้ำหนัก ทิศทาง ตำแหน่ง รูปเรขาคณิต เวลา พื้นสัมผัส สี ลักษณะเส้น การจำแนก การเปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียงลำดับ จำนวน เป็นต้น 2. ระบบจำนวน เช่น ค่าและความหมายของจำนวน ค่าประจำหลัก การกระจายจำนวนตามค่าประจำหลัก เป็นต้น 3. ขั้ น ตอนกระบวนการในการคิ ด คำนวณ เช่ น ไม่ ส ามารถจำและหรื อ เขี ย นสัญลักษณ์แทนการกระทำทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนในการบวก ลบ คูณ หาร การทดและการกระจายจำนวนในการลบ เป็นต้น 4. การนำทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การเรียงลำดับที่ของขนาด จำนวน การบอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด เป็นต้น 5. การนับจำนวน การจำแนกตัวเลข จำนวนที่คล้ายคลึงกัน การบอกค่าของตัวเลขในจำนวนต่างๆ การอ่านจำนวนที่มีหลายหลัก 6. ภาษาคณิตศาสตร์ เช่น การบอกสัญลักษณ์ การบวก การเปรียบเทียบ ขนาด ตำแหน่ง ทิศทาง เวลา น้ำหนัก ส่วนสูง ความยาว เป็นต้น 7. ข้อเท็จจริงพื้นฐานของจำนวน เช่น ไม่เข้าใจว่า 7 น้อยกว่า 15 เป็นต้น 8. การบอกความเหมือนหรือความต่างกันของวัตถุสิ่งของ รูปภาพ จำนวนที่ เท่ากันหรือต่างกัน 9. การเรียงลำดับจำนวน จากมากไปหาน้อย หรือน้อยไปหามาก 10. การเขียน ตัวเลขกลับทิศทาง เช่น 6-9, 3-8, 1-7, 12 -21 11. การรับรู้ทางการได้ยินตัวเลข โจทย์ และคำถามทางคณิตศาสตร์ ทำให้ตอบ ไม่ตรงคำถาม 12. การเขียนหลงบรรทัด 13. การใช้เส้นจำนวน 14. การนับเรียงวันใน 1 สัปดาห์ เดือนใน 1 ปี 15. การนับเพิ่ม การนับลดครั้งละเท่าๆ กัน 2
 10. 10. 16. การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 17. การจำแนกรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 18. การหาความสั ม พั น ธ์ ข องแบบรู ป เช่ น แบบรู ป ที่ เ ป็ น รู ป ภาพ จำนวน สี สัญลักษณ์ต่างๆ เป็นต้น 19. การอ่าน แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง กราฟ แผนผังและทิศทาง 20. การหาเหตุผลเชิงปริมาณ จุดประสงค์ในการพัฒนาการเรียนรู้ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 1. เพื่ อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 2. เพื่อให้ครูผู้สอนได้แนวทางในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 3. เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ มีพัฒนาการในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3
 11. 11. ปั ญ หาและเทคนิ ค การแก้ ปั ญ หาสำหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ ง ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สาระ ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เทคนิคการแก้ปัญหา1. จำนวนและ 1. การบอกค่าและความหมายของ กิจกรรมที่ 1 จำนวนอะไรเอ่ย การดำเนินการ จำนวนนับ กิจกรรมที่ 2 หยิบ 1,2,3… กิจกรรมที่ 3 ฉันหยิบได้ กิจกรรมที่ 4 คู่หนูอยู่ไหน 2. การจำสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ กิจกรรม จำฉันได้ไหม 3. การจำแนกตัวเลขที่คล้ายกัน กิจกรรมที่ หาคู่ให้หนูหน่อย 4. การนับเรียงลำดับจำนวน กิจกรรมที่ 1 ฉันนับได้ กิจกรรมที่ 2 เปรียบเทียบจำนวน กิจกรรมที่ 3 เรียงเลขต่อกัน 5. การจำและเขียนตัวเลขแทนจำนวน กิจกรรมที่ 1 เติมให้เต็ม กิจกรรมที่ 2 ร่องตัวเลข 6. การอ่านและเขียนจำนวนที่มีหลายหลัก กิจกรรมที่ 1 สีมหัศจรรย์ กิจกรรมที่ 2 มัดครบสิบ 7. การบวกจำนวนที่มีหนึ่งหลักและ กิจกรรมที่ 1 ใบไม้นำโชค สองหลัก กิจกรรมที่ 2 การบวกเลขโดยการ สัมผัส กิจกรรมที่ 3 บวกง่ายนิดเดียว กิจกรรมที่ 4 ผลบวกน้อยกว่า 10 กิจกรรมที่ 5 ผลบวกน้อยกว่า 20 กิจกรรมที่ 6 การบวกแนวตั้งไม่มี การทด กิจกรรมที่ 7 การบวกจำนวน สองหลักที่มีการทด กิจกรรมที่ 8 การทดด้วยลูกคิด 4
 12. 12. สาระ ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เทคนิคการแก้ปัญหา 8. การเขียนประโยคสัญลักษณ์และหา กิจกรรมที่ 1 คำที่มีความหมาย คำตอบจากโจทย์ปัญหาการบวกง่ายๆ กิจกรรมที่ 2 ปัญหาพาสนุก 9. การลบจำนวนที่มีหนึ่งหลักและ กิจกรรมที่ 1 เหลือเท่าไร สองหลัก กิจกรรมที่ 2 ดาวกระจาย 10. การเขียนประโยคสัญลักษณ์และหา กิจกรรมที่ 1 เกมใบ้คำ คำตอบจากโจทย์ปัญหาการลบง่ายๆ กิจกรรมที่ 2 ลบหรรษาพาสนุก 11. การคูณ กิจกรรมที่ 1 นับเพิ่ม กิจกรรมที่ 2 ฝาแฝดออมทรัพย์ กิจกรรมที่ 3 มาคูณกันเถอะ กิจกรรมที่ 4 ผลไม้ที่ฉันชอบ กิจกรรมที่ 5 คูณโดยตาราง กิจกรรมที่ 6 คูณแบบ Touch Math กิจกรรมที่ 7 ฉันไปซื้อของ 12. การหาร กิจกรรมที่ 1 ความหมายของ การหาร กิจกรรมที่ 2 ความสัมพันธ์การคูณ กับการหาร กิจกรรมที่ 3 โจทย์ปัญหาการหาร กิจกรรมที่ 4 แผนที่ความคิดพิชิต การหาร กิจกรรมที่ 5 การหารเลขคณิต แบบตาราง 13. การบวกลบเศษส่วน กิจกรรมที่ 1 เศษส่วนสดใสด้วย สีสัน กิจกรรมที่ 2 มาบวกเศษส่วน กันเถอะ กิจกรรมที่ 3 ไม่เท่ากันก็บวกได้ กิจกรรมที่ 4 ลบเศษส่วนกันเถอะ กิจกรรมที่ 5 ไม่เท่ากันก็ลบได้ 5
 13. 13. สาระ ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เทคนิคการแก้ปัญหา2. การวัด 14. การเรียงลำดับวันในสัปดาห์ การเรียง กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันใดมาก่อน ลำดับเดือนในรอบปี กิจกรรมที่ 2 เมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้ กิจกรรมที่ 3 เดือนใดมาก่อนหลัง กิจกรรมที่ 4 เดือนที่ผ่านมา เดือนนี้ เดือนต่อไป กิจกรรมที่ 5 เวลานี้เวลาอะไร 15. การบอกตำแหน่งและทิศทาง กิจกรรมที่ 1 ฉันอยู่ที่ไหนเอ่ย กิจกรรมที่ 2 เธออยู่ไหน กิจกรรมที่ 3 โบนัสจัดห้อง กิจกรรมที่ 4 ทางเดินมหัศจรรย์ กิจกรรมที่ 5 ไปทางไหนจ๊ะ กิจกรรมที่ 6 ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศไหนบอกมา 16. การเปรียบเทียบขนาดของวัตถุหรือ กิจกรรมที่ 1 สิ่งที่มีความหมาย สิ่งของและรูปภาพ กิจกรรมที่ 2 ภาพนี้มีความหมาย กิจกรรมที่ 3 ต่อให้เป็น กิจกรรมที่ 4 มาเปรียบเทียบกัน นะจ๊ะ 17. การชั่งและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่ 1 ตาชั่งวิเศษ กิจกรรมที่ 2 ตาชั่งมหัศจรรย์ 18. การตวงและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่ 1 ตวงน้ำหรรษา กิจกรรมที่ 2 ตวงน้ำมหาสนุก 19. การวัดและการนำไปใช้ในชีวิต กิจกรรม วัดได้ไม่ยาก ประจำวัน 20. เงินและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรม ค่าของเงิน 6
 14. 14. สาระ ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เทคนิคการแก้ปัญหา3. เรขาคณิต 21. รูปเรขาคณิตสองมิติ กิจกรรมที่ 1 แยกฉันให้ถูก กิจกรรมที่ 2 ลีลาหาพวก กิจกรรมที่ 3 สี่เหลี่ยมอยู่ที่ไหน 22. การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ กิจกรรม 1 สี่เหลี่ยมเดินเล่น กิจกรรม 2 สองมิติหลากหลาย กิจกรรม 3 สมมาตรได้อย่างไร 23. การบอกและจำแนกรูปเรขาคณิต กิจกรรมที่ 1 ฉันคือรูปเรขาคณิต สามมิติ สามมิติอะไร กิจกรรมที่ 2 พิระมิดยอดแหลม กิจกรรมที่ 3 สร้างรูปเรขาคณิต กิจกรรมที่ 4 ส่วนสูงรูปเรขาคณิต สามมิติอยู่ที่ไหน 4. พีชคณิต 24. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูป กิจกรรม บอกได้เติมได้ และความสัมพันธ์ของรูปด้านรูปร่าง 25. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูป กิจกรรม ฉันอยู่ไหน และความสัมพันธ์ของรูปด้านขนาด 26. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูป กิจกรรม เติมสีสร้างสรรค์ และความสัมพันธ์ของรูปด้านสี 27. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูป กิจกรรม ต่อไปเป็นอะไรเอ่ย และความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 28. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับแบบรูป กิจกรรม บอกได้ไหม และความสัมพันธ์ของจำนวน 5. การวิเคราะห์ 29. การเก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูล กิจกรรม ตารางแสนกล ข้อมูลและ ความน่าจะเป็น 7
 15. 15. สาระ ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เทคนิคการแก้ปัญหา 30. การอ่านแผนภูมิ กิจกรรมที่ 1 อ่านสักนิดคิด สักหน่อย กิจกรรมที่ 2 อ่านได้ทำได้ กิจกรรมที่ 3 วงกลมมหัศจรรย์ กิจกรรมที่ 4 เกมชั่งเหรียญ 31. การเขียนแผนภูมิ กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิรูปภาพ แสนสนุก กิจกรรมที่ 2 แท่งสี่เหลี่ยมหรรษา 32. ความสมเหตุสมผลในการคาดการณ์ กิจกรรมที่ 1 คาดเดาเร้าใจ กิจกรรมที่ 2 ตามล่าหาความจริง 8
 16. 16. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 1. การใช้สมุดกราฟ เส้นตาราง จัดเป็นสดมภ์เพื่อกำกับการเขียนตัวเลขให้ตรงหลักอ่านง่ายและสับสนน้อยลง 2. แบ่ ง กิ จ กรรมทางคณิ ต ศาสตร์ อ อกเป็ น ส่ ว นๆ โดยการใช้ สี ตี ก รอบหรื อ พั บกระดาษเป็นส่วนๆ ให้นักเรียนทำกิจกรรมในแต่ละส่วนที่พับหรือตีกรอบให้เสร็จสมบูรณ์ 3. เน้นข้อความหรือขีดเส้นใต้หรือการใช้สีเพื่อแยกความแตกต่างการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (+, -, x, ÷) รวมทั้งข้อความที่บ่งชี้ถึงวิธีการดำเนินการโจทย์แต่ละข้อ 4. ให้นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์ ช่ ว ยในการคิ ด คำนวณ เช่ น ของจริ ง ของจำลอง เส้นจำนวน ลูกคิด แผนภูมิ แผนภาพต่างๆ เป็นต้น 5. การสอนการใช้เครื่องคิดคำนวณ (calculator) วิธีใช้เทคนิค วิธีการและสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 1. ให้นักเรียนประเมินความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนจะได้ทราบว่าสิ่งใดทำได้ สิ่งใดทำไม่ได้ 2. สอนต่อจากสิ่งที่นักเรียนรู้แล้ว 3. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดสิ่งที่จะเรียน (ตั้งจุดมุ่งหมายด้วย) 4. พยายามแสวงหาวิธีทำให้นักเรียนประสบผลสำเร็จและพึงระวังอย่าให้คณิตศาสตร์ทำลายภาพพจน์ที่มีต่อตนเอง 5. ควรเน้นการเสริมวิชาการให้นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อน 6. แยกขั้นตอนการสอนออกเป็นขั้นย่อยๆ หลายๆ ขั้นตอน (Task Analysis) 7. หากนักเรียนไม่ประสบความสำเร็จเมื่อครูสอนโดยใช้วิธีหนึ่ง ครูควรเปลี่ยน วิธีสอน เพราะวิธีเดิมอาจนำไปสู่ความล้มเหลว 8. ใช้กิจกรรมหลายๆ กิจกรรมในการสอนความคิดรวบยอด จะช่วยให้นักเรียนสามารถสรุปแนวคิดได้ 9
 17. 17. 9. ให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์หรือกิจกรรมตามความถนัด แล้วจึงเพิ่มระดับความยากขึ้นตามระดับความสามารถ 10. เน้นย้ำ ซ้ำทวนกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยใช้ภาษาของนักเรียน 11. ใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นเครื่องนำทาง เมื่อนักเรียนเข้าใจความคิดรวบยอด แล้วจึงเน้นกระบวนการคิดที่เป็นนามธรรม 12. สอนให้นักเรียนสามารถคาดคะเนหรือประเมินคำตอบ 13. การทำสัญญาร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน 14. ออกคำสั่งให้ง่าย ชัดเจน เจาะจง 15. จับคู่เพื่อนรู้ใจให้ช่วยเหลือ 16. เน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน คำสั่ง หลักการ วิธีการ ขั้นตอน 17. เตรียมงานที่หลากหลายให้นักเรียนมีโอกาสได้เลือกปฏิบัติ 18. ก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม ครูต้องแน่ใจว่า นักเรียนเข้าใจขั้นตอน วิธีการ ภาระงาน มิฉะนั้นการทำกิจกรรมอาจไม่มีความหมาย 19. ให้เวลาเรียนอย่างเพียงพอ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อาจใช้เวลานานจึงจะเกิดทักษะ 20. แนะนำวิธีการสังเกต จดจำ บันทึกข้อมูล 21. สำหรับนักเรียนบางคนอาจใช้เครื่องคิดคำนวณในการคิดคำนวณได้ 22. ฝึกการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยไม่ใช้เครื่องคิดคำนวณ 23. จัดกลุ่มปัญหาที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน แบ่งโจทย์ปัญหาออกเป็นส่วนๆ ให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ 24. ถ้านักเรียนมีปัญหาในการคัดลอกงาน อาจให้เพื่อนหรือครูช่วยคัดลอกให้ก่อนที่จะให้นักเรียนทำงานตามภาระงานนั้นด้วยตนเอง 25. หลังจากอธิบายจากตัวอย่าง ให้นักเรียนทำงานที่คล้ายคลึงกับตัวอย่างก่อนที่จะให้โจทย์พลิกแพลง 26. ให้นักเรียนพบความสำเร็จและเสริมแรงให้นักเรียนมีกำลังใจ 27. ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 10
 18. 18. การวัดและประเมินผล 1. การสังเกตพฤติกรรม 2. การตรวจผลงานการปฏิบัติงาน - ตรวจแบบฝึก - บอก อธิบาย วิธีการ ขั้นตอน - การทดสอบ - การตอบคำถาม - การตรวจสอบรายการ - การสอบถามเพื่อนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 1. ปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ หลักสูตร ตามความเหมาะสมกับนักเรียนเฉพาะบุคคล 2. ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติของครูต่อนักเรียน 3. ปรับเปลี่ยนวิธีในการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น เพิ่มเวลาในการทำแบบฝึกหัด เป็นต้น 4. ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน เช่น จัดเนื้อหาหรือกิจกรรมออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ เป็นต้น 5. ให้นักเรียนมีทางเลือกในการทำงานหรือกิจกรรม เช่น ใช้เครื่องคิดคำนวณ ตอบปากเปล่าหรือการพิมพ์แทนการเขียนตอบ 6. เปลี่ยนระบบการเรียนการสอน เช่น สอนเป็นรายบุคคล ให้เพื่อนช่วยเพื่อน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 7. ใช้กระบวนการวิจัย และพัฒนามาแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 8. เรียนรู้จากสื่อของจริง เช่น การจัดลำดับสิ่งของการเปรียบเทียบ ขนาด สี รูปร่าง ระยะทาง เป็นต้น 11
 19. 19. 9. การออกคำสั่งที่ชัดเจน เจาะจง สั้น ไม่ซับซ้อน 10. การทำสัญญาร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน 11. จับคู่เพื่อน (Buddy) ให้แก่นักเรียน สรุปการนำเทคนิค วิธีการ สื่ อ ไปใช้ กั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ ง ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ การที่ครูจะนำเทคนิค วิธีการ สื่อ สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ไปพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพครูควรปฏิบัติดังนี้ 1. ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนจนรู้จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่ผู้เรียนทำไม่ได้ 2. เลือกปัญหาที่เร่งด่วนจำเป็นมาแก้ไขก่อน จากนั้นจึงแก้ปัญหาที่มีความสำคัญในลำดับต่อๆ ไป ไม่ควรแก้ไขหลายๆ เรื่องไปพร้อมกัน 3. ในการออกแบบกิจกรรม หรือจัดการเรียนรู้ครูควรได้จัดลำดับขั้นเนื้อหาที่จะสอนออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ (Task Analysis) ตามระดับพื้นฐานความสามารถของผู้เรียน 4. ระหว่างการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ครูควรบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการพัฒนาและนำไปใช้วางแผนการพัฒนาให้เหมาะสมกับนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 5. ครู ค วรเน้ น การจั ด ประสบการณ์ จ ากการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยยกตั ว อย่ า งประกอบให้มากและเน้นย้ำ ซ้ำ ทวน สิ่งที่เรียน 6. ครูควรทำความเข้าใจกับนักเรียนปกติ บุคคลรอบข้างของนักเรียนให้เข้าใจ ข้อจำกัดของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้และนำบุคคลเหล่านั้นเข้ามาร่วมเป็นผู้ช่วยเหลือพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป 7. ครูควรให้เวลากับนักเรียนในการคิด หรือทำกิจกรรม โดยพิจารณานักเรียน เป็นหลัก ไม่ควรเร่งรีบใจร้อนเกินไป 8. ครูควรให้แรงเสริมเชิงบวกให้มากที่สุด การชมเชย ยกตัวอย่าง ให้รางวัลพิเศษจะช่วยให้นักเรียนมีกำลังใจและมีเจตคติที่ดี และร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข 12
 20. 20. เทคนิค วิธีการ สื่อ นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่นำเสนอในเอกสารเล่มนี้ เป็นเพียงการนำเสนอทางเลือกให้ครูได้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเทคนิค วิธีการ สื่อ นวัตกรรมของครูหรือครูจะนำไปใช้กับนักเรียนโดยตรงหรือเลือกใช้เฉพาะกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนและบริบทของโรงเรียน ซึ่งครูควรได้นำไปปรับเพิ่มหรือลดให้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นสำคัญเสียก่อน สำหรับเอกสารเล่มนี้เป็นเอกสารเล่มที่ 3 ในชุดที่ 4 เทคนิค วิธีการและสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ โดยจะประกอบด้วยปัญหาและเทคนิคการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับปัญหาต่อไปนี้ ปัญหาที่ 11. การคูณ ปัญหาที่ 12. การหาร ปัญหาที่ 13. การบวกลบเศษส่วน 13
 21. 21. ปัญหาที่ 11. การคูณกิจกรรมที่ 1 นับเพิม ่ แก้ปญหาการนับเพิมทีละเท่าๆ กันไม่ได้ ั ่กิจกรรมที่ 2 ฝาแฝดออมทรัพย์ แก้ปญหาการเขียนโจทย์การคูณจากโจทย์การบวกไม่ได้ ักิจกรรมที่ 3 มาคูณกันเถอะ แก้ปญหาการเขียนโจทย์การคูณจากโจทย์ปญหาไม่ได้ ั ักิจกรรมที่ 4 ผลไม้ทฉนชอบ ี่ ั แก้ปญหาการเขียนโจทย์การคูณจากภาพไม่ได้ ั และเขียนโจทย์ปญหาการคูณไม่ได้ ักิจกรรมที่ 5 คูณโดยใช้ตาราง แก้ปญหาการหาคำตอบจากโจทย์การคูณไม่ได้ ักิจกรรมที่ 6 คูณแบบ Touch Math แก้ปญหาการหาคำตอบจากโจทย์การคูณไม่ได้ ักิจกรรมที่ 7 ฉันไปซือของ ้ แก้ปญหาการเขียนโจทย์การคูณและเขียนโจทย์การคูณ ั จากโจทย์ปญหาไม่ได้ ั 14
 22. 22. ปัญหา การคูณ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรมที่ 1 นับเพิ่ม จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถนับเพิ่มทีละ 10 ได้ 2. นักเรียนสามารถนับเพิ่มทีละ 5 ได้ 3. นักเรียนสามารถนับเพิ่มทีละ 2 ได้ 4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน สื่อ/ อุปกรณ์ 1. บัตรภาพนับเพิ่มทีละ 10, 5, 2 2. บัตรตัวเลข 3. แบบฝึกทักษะ วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. ครูชูบัตรภาพให้นักเรียนดูทีละใบ (จำนวน 10) นับเพิ่มทีละ 10 จนถึง 100 2. ครูชูบตรภาพนับเพิ่มทีละ 10 จำนวน 5 ใบ แล้วถามนักเรียนว่ามีค่าเท่าไร 3. ครูเปลี่ยนจำนวน 10 เป็น 5 และ 2 ตามลำดับ 4. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ การวัดและประเมินผล 1. วิธีการ - สังเกตการนับเพิ่มทีละ 10, 5, 2 - ตรวจแบบฝึกทักษะ - สังเกตความสนใจและความพึงพอใจในการเรียน 2. เครื่องมือ - แบบฝึกทักษะ - แบบบันทึกการประเมินผลการฝึกทักษะการคูณ 3. เกณฑ์การประเมิน - เกณฑ์เพิ่มทีละ 10, 5, 2 ได้ถูกต้องให้ข้อละ 1 คะแนน และต้องได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 15
 23. 23. แบบบันทึกการประเมินผลการฝึกทักษะการคูณ ความพึง แบบฝึก แบบฝึก แบบฝึก สรุปผล พอใจ ทักษะที่... ทักษะที่... ทักษะที่... การเลขที่ ชื่อ-สกุล ในการเรียน ประเมิน ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 16
 24. 24. แบบฝึกทักษะที่ 1ชื่อ......................................................................................ชั้น.................เลขที่.............. คำชี้แจง ให้นักเรียนนับ เพิมทีละ 2 แล้วเขียนตัวเลขลงในช่องว่าง ่ พร้อมระบายสีใบไม้ด้วยสีเขียวให้สวยงาม จำนวนใบไม้ทั้งหมด ใบ 17
 25. 25. แบบฝึกทักษะที่ 2ชื่อ......................................................................................ชั้น.................เลขที่.............. คำชี้แจง ให้นักเรียนนับใบไม้เพิ่มทีละ 5 แล้วเขียนตัวเลขลงในช่องว่าง พร้อมระบายสีใบไม้ด้วยสีแดงให้สวยงาม จำนวนใบไม้ทั้งหมด ใบ 18
 26. 26. แบบฝึกทักษะที่ 3ชื่อ......................................................................................ชั้น.................เลขที่.............. คำชี้แจง จงหาผลบวกแล้วเติมคำลงใน 2 =2+2 =2 + 2 +2 =2 + 2 +2 + 2 =2 + 2 +2 + 2 + 2 =2 + 2 +2 + 2 + 2 + 2 =2 + 2 +2 + 2 + 2 + 2 + 2 =2 + 2 +2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =2 + 2 +2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =2 + 2 +2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 19
 27. 27. ปัญหา การคูณ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรมที่ 2 ฝาแฝดออมทรัพย์ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนมีความเข้าใจจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าๆ กัน 2. นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์แทนจำนวนที่เพิ่มขึ้นได้ 3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน สื่อ/อุปกรณ์ 1. จำนวนรูปภาพที่เท่ากันของตัวเลข 2. บัตรตัวเลข 3. สัญลักษณ์ (+, x) วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. ติดจำนวนรูปภาพ ดังตัวอย่าง 2. จากภาพแทนด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ การบวกจำนวนเท่ากันและเขียนสัญลักษณ์ในรูปของการคูณได้ 3 x 2 = 6 เพราะมีอยู่ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 2 3. ใช้กิจกรรมเดิมเปลี่ยนจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนรูปภาพ 4. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ 20
 28. 28. การวัดและประเมินผล - สังเกตพฤติกรรมความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน - ตรวจแบบฝึกทักษะ - แบบฝึกทักษะ - แบบบันทึกการประเมินผลการเรียน เกณฑ์การประเมิน - เขียนประโยคสัญลักษณ์แทนจำนวนที่เพิ่มขึ้นได้ถูกต้องให้ข้อละ 1 คะแนน และ ต้องได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เด็กเกิดทักษะควรใช้สื่อของจริงแล้วเปลี่ยนเป็นรูปภาพและสัญลักษณ์ตาม ลำดับ และเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น แบบบันทึกการประเมินผลการฝึกทักษะการคูณ ความพึง แบบฝึก แบบฝึก แบบฝึก สรุปผล พอใจ ทักษะที่... ทักษะที่... ทักษะที่... การเลขที่ ชื่อ-สกุล ในการเรียน ประเมิน ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 21
 29. 29. ตัวอย่างแบบฝึกทักษะชื่อ......................................................................................ชั้น.................เลขที่..............คำชี้แจง นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์แทนรูปภาพ ตัวอย่าง 3 + 3 _ 3 = 9 22
 30. 30. 23
 31. 31. ปัญหา การคูณ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรมที่ 3 มาคูณกันเถอะ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เมื่อกำหนดสถานการณ์เกี่ยวกับการคูณให้ นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ ได้ถูกต้อง 2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมเรียน สื่อ/อุปกรณ์ 1. สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 2. ของจริง 3. บัตรภาพ/บัตรจำนวน/บัตรคำ 4. บัตรเครื่องหมาย +, x 5. แถบโจทย์ปัญหาการคูณ 6. แถบประโยคสัญลักษณ์การคูณ 7. แผนภูมิเพลงโจทย์ปัญหา วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. นักเรียนนำบัตรภาพ บัตรจำนวน และเครื่องหมายมาใช้ในการหาคำตอบ เช่น ตัวอย่าง นิดหน่อยมีลูกแก้ว 3 ถุงๆ ละ 5 ลูก นิดหน่อยมีลูกแก้วทั้งหมดกี่ลูก วิธีคิด เขียนประโยคสัญลักษณ์ 3 x 5 = ตอบ นิดหน่อยมีลูกแก้ว ๑๕ ลูก 24
 32. 32. 2. ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 1 ข้อ แล้วให้นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน สรุปและนำเสนอเหมือนตัวอย่างโดยเขียนวิธีคิด เขียนประโยคสัญลักษณ์และ หาคำตอบจากของจริง และบัตรภาพ บัตรจำนวน จนเข้าใจ และให้คำชมเมื่อทำถูกต้อง 3. ฝึกทักษะโจทย์ปัญหาการคูณ โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ การวัดและประเมินผล - ตรวจการเขียนประโยคสัญลักษณ์ในแบบฝึกทักษะ - สังเกตพฤติกรรมความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมการเรียนของนักเรียน - แบบฝึกทักษะ - แบบบันทึกการประเมินผลการฝึกทักษะการคูณ เกณฑ์การประเมิน - เขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณจากประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ถูกต้องให้ ข้อละ 2 คะแนน และต้องได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อเสนอแนะ 1. การใช้คำถามหรือการยกตัวอย่างของครูควรใช้โจทย์ง่ายๆ ไม่สับสนและกระตุ้นให้นักเรียนตอบคำถาม เมื่อเข้าใจแล้วจึงเปลี่ยนจำนวนและข้อความในโจทย์ 2. ฝึกทักษะการอ่านโจทย์ตีความหมายของโจทย์ปัญหาทุกครั้งและสรุปความสำคัญได้ 3. ฝึกทักษะการคูณ (สูตรคูณ) โดยการเขียนสูตรคูณด้วยตนเองให้มากที่สุดจะทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในการคูณมากขึ้น เพลงโจทย์ปัญหาเนื้อร้อง อ.ดวงทิพย์ กาญจนมยูร ทำนอง เด็กปั๊ม โจทย์ต้องอ่านหลายที เพราะว่าโจทย์นั้นมีปัญหาซับซ้อน ทำความเข้าใจไปทีละตอนๆ บันทึกไว้ก่อน โจทย์สั่งให้ทำอะไร จะไม่ผิดถ้าตีความเป็น ไม่ยากเย็นแปลความให้ได้ อีกขั้นตอนต่อไปฝึกคิดคำนวณ ขั้นแสดงวิธีทำนั้นเราต้องเข้าใจสรุปชัดเจน พิจารณาปัญหาของโจทย์เพื่อประโยชน์ในการเขียนแสดง ถ้าทำไม่ได้ทบทวนดูใหม่ อ่านให้เข้าใจแล้วจะทำได้เอง 25
 33. 33. แบบบันทึกการประเมินผลการฝึกทักษะการคูณ ความพึง แบบฝึก แบบฝึก แบบฝึก สรุปผล พอใจ ทักษะที่... ทักษะที่... ทักษะที่... การเลขที่ ชื่อ-สกุล ในการเรียน ประเมิน ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 26
 34. 34. ตัวอย่างแบบฝึกทักษะชื่อ......................................................................................ชั้น.................เลขที่..............คำชี้แจง นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณ ตัวอย่าง แม่มีลูกโป่ง 4 พวง พวงละ 5 ลูก แม่มีลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูก รวมกับ รวมกับ รวมกับ ประโยคสัญลักษณ์การบวก 5 + 5 + 5 + 5 = ประโยคสัญลักษณ์การคูณ 4 x 5 = 1. อารีมีขนม 3 ถุง ถุงละ 8 ชิ้น อารีมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้น รวมกับ รวมกับ ประโยคสัญลักษณ์การบวก 8 + 8 + 8 = ประโยคสัญลักษณ์การคูณ ................................................................... 2. พี่มีดินสอสี 4 กล่อง กล่องละ 7 แท่ง พี่มีดินสอสีทั้งหมดกี่แท่ง ประโยคสัญลักษณ์การบวก 7 + 7 + 7 + 7 = ประโยคสัญลักษณ์การคูณ ................................................................... 27
 35. 35. 3. น้องมีส้มในจาน จำนวน 9 ใบ ใบละ 5 ผล น้องมีส้มทั้งหมดกี่ผล ประโยคสัญลักษณ์การบวก ................................................................... ประโยคสัญลักษณ์การคูณ ................................................................... 4. ชั้น ป. 2 มีเก้าอี้ 8 แถว แถวละ 4 ตัว รวมแล้วมีเก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัว ประโยคสัญลักษณ์การบวก ................................................................... ประโยคสัญลักษณ์การคูณ ................................................................... 28
 36. 36. ปัญหา การคูณ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรมที่ 4 ผลไม้ที่ฉันชอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์จากภาพได้ 2. นักเรียนเขียนโจทย์ปัญหาจากภาพและหาคำตอบได้ถูกต้อง 3. นักเรียนเขียนผังความคิดผลไม้ที่ชอบได้ 4. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีความพึงพอใจในการเรียน สื่อ/อุปกรณ์ 1. ภาพผลไม้ชนิดต่างๆ / ตรายางผลไม้ 2. สีไม้หรือสีเทียน 3. กาว 4. ผังความคิด 5. บัตรงานการคูณ วิธีการดำเนินกิจกรรม 1. ทบทวนการคูณจำนวน 2 จำนวนง่ายๆ โดยให้นักเรียนเขียนสูตรคูณจำนวนใดก็ได้ 3 – 5 ข้อ พร้อมหาคำตอบ ร่วมกันเฉลยคำตอบ บันทึกคะแนนหรือใช้การสอบถามรายบุคคล 2. ครูนำผังความคิดให้นักเรียนเติมผลไม้ที่ตนเองชอบรับประทาน จำนวน 5 กลุ่มๆ ละ 4 ผล โดยวาดภาพผลไม้หรือใช้ตรายางแล้วระบายสีผลไม้ให้สวยงามพร้อมเติมคำตอบ 29
 37. 37. นักเรียนเติมคำตอบให้สมบูรณ์ มีผลไม้ชื่อ...............................จำนวน..........กลุ่มๆ ละ....................ผล ฉันมี...........................ทั้งหมด.......................ผล ประโยคสัญลักษณ์ X = ตอบ มีผลไม้.............................ผล 3. ฝึกทักษะเกี่ยวกับผลไม้ที่นักเรียนชอบอีก 1 ชนิด เปลี่ยนกลุ่มและจำนวนให้มากขึ้น นักเรียนเขียนผังความคิด เขียนโจทย์ปัญหา เขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหาและหาคำตอบเอง ส่งผลงานให้ครูตรวจความถูกต้องและนำผลงานจัดนิทรรศการที่ป้ายนิเทศ ครูชมนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้อง สรุป การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ มีหลักการเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับ การวัดและประเมินผล - ตรวจการเขียนประโยคสัญลักษณ์จากภาพ - ตรวจการเขียนโจทย์ปัญหาจากภาพและหาคำตอบ - ตรวจการเขียนผังความคิดผลไม้ที่ชอบ 30
 38. 38. - สังเกตการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน - แบบฝึกทักษะ - แบบบันทึกการประเมินผลการฝึกทักษะการคูณ เกณฑ์การประเมิน - เขียนประโยคสัญลักษณ์จากภาพได้ถูกต้องให้ข้อละ 2 คะแนน - เขียนโจทย์ปัญหาจากภาพและหาคำตอบได้ให้ข้อละ 5 คะแนน - เขียนผังความคิดผลไม้ที่ชอบได้ให้ 5 คะแนน ทั้ง 3 รายการต้องได้ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อเสนอแนะ 1. ครูต้องคอยกระตุ้นและให้กำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน ให้คำชม นักเรียนทุกครั้งที่ทำได้ 2. เปลี่ยนกิจกรรม เปลี่ยนชื่อผลไม้หรือเปลี่ยนจำนวนได้ตามความเหมาะสม 3. ฝึกทักษะซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง ควรเริ่มจากจำนวนที่มีค่าน้อยกว่า 4. ฝึกทักษะการคูณ โดยฝึกการเขียนสูตรคูณเพิ่มเติม แบบบันทึกการประเมินผลการฝึกทักษะการคูณ ความพึง แบบฝึก แบบฝึก แบบฝึก สรุปผล พอใจ ทักษะที่... ทักษะที่... ทักษะที่... การเลขที่ ชื่อ-สกุล ในการเรียน ประเมิน ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 31

×