Don’T Eat That Marshmallow Yet.

3,209 views

Published on

Success start from mind.

Published in: Business
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,209
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
146
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Don’T Eat That Marshmallow Yet.

 1. 1. Don’t Eat That Marshmallow ……Yet!
 2. 2. กาลครั้งหนึ่งไมนานมานี้ที่
 3. 3. มีการทดลองหนึ่ง........ นักวิจัยตองการรูวา อะไร ทําให คนหนึ่งคน ประสบ หรือ ไมประสบ ความสําเร็จในชีวิต
 4. 4. เพราะเหตุใด คนที่มีการศึกษาที่ดี
 5. 5. เพราะเหตุใด คนที่มีความพรอมในหลายๆอยาง
 6. 6. บางคนก็ ไมประสบความสําเร็จในชีวิต
 7. 7. แตคนบางคน ไมมีการศึกษาที่ดีเทาไหร
 8. 8. และคนบางคน ไมมีความพรอมตั้งแตเริ่มชีวต ิ
 9. 9. แตพวกเขาสามารถ ประสบความสําเร็จมากมาย
 10. 10. ไมใชเรื่องของดวง ??? คนสําเร็จไมเคยพึ่งหมอดู
 11. 11. การวิจัยไดเริมขึ้น ่
 12. 12. นักวิจัยไดรวบรวมเด็กมาจํานวนหนึ่ง (ประมาณ 600 คน เห็นจะได)
 13. 13. เด็กๆเหลานั้น มีสิ่งหนึ่ง ที่เหมือนกัน ทุกคนชอบกิน(มากๆๆๆ)
 14. 14. การทดลองไดเริ่มขึ้น เด็กๆแตละคน ถูกพาเขาไป….
 15. 15. ในหองๆหนึ่ง
 16. 16. และ
 17. 17. พรอมขอเสนอ อันเยายวนใจ
 18. 18. ดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน
 19. 19. ไมชายยย....
 20. 20. พี่จะออกไปจากหอง 15 นาที
 21. 21. ถาหนูอดใจ ไมกินขนมได เดี๋ยวพี่ใหขนมเพิ่ม เปน เทา
 22. 22. เด็ก 4 ขวบคณิตศาสตร ลืมทิ้งมันไป
 23. 23. เด็กนอยไมรูหรอก นี่คือ การไดกําไร 200%
 24. 24. สําหรับเด็กแลว 15 นาที ชางยาวนาน
 25. 25. ระหวาง กิน หรือ ไมกิน
 26. 26. ขนมของโปรด
 27. 27. หรือจะไดเพิ่ม
 28. 28. 15 นาที ตอสูกับตัวเอง ชางยาวนาน.......
 29. 29. ระหวาง แพใจ
 30. 30. หรือ ชนะใจ
 31. 31. แนนอน เด็กทั้งหมด มีทั้ง กิน มีทั้ง ไมกิน และก็มีทั้ง เกือบจะกิน
 32. 32. การทดลองในวันนั้นจบลง แตการทดลอง ยังไมเสร็จสิ้น
 33. 33. ปตอมา
 34. 34. เด็กๆ เติบโตขึ้นเปนผูใหญ ความสามารถในการอดใจ ทําใหการดําเนินชีวิตเด็กๆ แตกตางกันออกไป
 35. 35. สวนหนึ่ง โตขึ้นมีชีวิตที่ ไมประสบความสําเร็จในชีวิต ไมวาจะเรื่องการงาน ชีวิต ไดแคมีชีวิตระดับธรรมดาๆ
 36. 36. อีกสวนหนึ่ง โตขึ้นมีชีวิตที่ ประสบความสําเร็จในชีวิต ไมวาจะเรื่องการงาน การใชชีวิต มีความสุขไรกังวล
 37. 37. อะไร? ทําใหคนแคละคน ประสบความสําเร็จ แตกตางกัน
 38. 38. ผลสรุปคือ.... กลุมเด็กที่สามารถ ยับยั้งจิตใจได ไมกินขนม มาชมาลโลวได ลวนแลวแต โตขึ้นประสบความสําเร็จ
 39. 39. การชะลอความตองการใหตนเองไดรับ ในสิ่งที่พอใจอยางทันทีทันใดลงกอน และใหคิดใหรอบคอบ ถึงผลที่จะไดรับในระยะยาว Marshmallow Theory
 40. 40. หากคุณตองการลดน้ําหนัก
 41. 41. เมื่อมีบางสิ่งมายั่วใจคุณ คุณตองอดใจเปน
 42. 42. ในชวงที่กําลังใกลสอบ
 43. 43. หากคุณตองการเรียนใหประสบความสําเร็จ คุณตองฝนใจได
 44. 44. ทํา สิ่งทีตองทํา เปนอันดับแรก ่ ทํา สิ่งทีควรทํา เปนอันดับตอมา ่ ทํา สิ่งทีชอบทํา เปนอันดับสุดทาย ่
 45. 45. ตองทํา Mark Zuckerburg เด็กหนุมผูกอตั้ง Facebook เศรษฐี 1,000 ลาน ดวยตัวเอง สรางเนื้อสรางตัว ใหเร็ว ประสบความสําเร็จในชีวิต
 46. 46. ทํา สิ่งทีควรทํา เปนอันดับตอมา ่ เลี้ยงดู คนที่เขาเลี้ยงดูคุณมา ใหดีกวา ที่เขาเลี้ยงคุณมา
 47. 47. ตองประสบความสําเร็จในชีวิตใหเร็ว คนคนนั้น รอเราสําเร็จไดถึงเมื่อไหร
 48. 48. เมื่อคุณประสบความสําเร็จในชีวิตแลว มีพรอมในทุกๆอยาง
 49. 49. ทํา สิ่งที่ชอบทําเปนอันดับสุดทาย
 50. 50. ] ความสําเร็จแปรผันตาม [ ประสิทธิภาพในการอดใจ
 51. 51. การประสบความสําเร็จนั้น ไมยาก แตการรักษาตัวเองใหอยูใน เสนทางของการ ประสบความสําเร็จตางหาก ที่ยากกวา
 52. 52. BizClub Believe , You will Success -Meeting Share your Idea. -KnowHow Start up Bizness. -Think like Successful People. -Spark your Idea, Spark your Potential. louiz.bizclub@gmail.com / www.mogutee.com

×