Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บัญญัติรัก

1,154 views

Published on

บัญญัติรัก
เทศนาโดย ศจ.สมศักดิ์ ตั้งชวลิต
เทศนาที่ คริสตจักรราชบุรี 19 เมษายน 2009

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บัญญัติรัก

 1. 1. บัญญัติใหม ญญ (ยอหน 13:34-35, ยอหน (ยอหน 13:34-35 1 ยอหน 2 :7-11)
 2. 2. เราใหบญญััติใหมไวแกเ จาทั้งหลาย ใั  ั คืือใหเจารัักซึึ่งกัันและกัน ใ ั เรารกเจาทงหลายมาแลวอยางไร ั  ั้  ไ เจาจงรกกนและกนดวยอยางนน เจาจงรักกันและกันดวยอยางนั้น ถาเจาทงหลายรกกนและกน ถาเจาทั้งหลายรักกันและกัน ดงนแหละคนทงปวงกจะรู ดวา ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรไดวา เจาทงหลายเปนสาวกของเรา เจาทังหลายเปนสาวกของเรา ้
 3. 3. ทาไม คาสง ใหเรารก กนและกน ทําไม คําสั่ง ใหเรารัก กันและกัน จงมความสาคญ ? ึ ี สํ ั
 4. 4. • สํ ั เพราะ...เปน อมตะบญชา สาคญ ป ั “ดกอนทานทรก ขาพเจาไมไดเขียนบัญญัติใหมถึงทาน ดูกอนทานที่รัก ขาพเจาไมไดเขยนบญญตใหมถงทาน ทั้งหลายเลย แตเปนพระบัญญัติเกาซึ่งทานทั้งหลายไดมี อยูตั้งแตเริ่มแรก พระบัญญัติเกานั้นคือคําซึ่งทานทั้งหลาย ไดยนมาแลว อีกนัยหนึ่งก็กลาวไดวาขาพเจาเขียนบัญญัติ ิ ใหมถงทานทงหลาย ที่วาใหมทั้งฝายพระองคและ ใหมถงทานทั้งหลาย ทวาใหมทงฝายพระองคและ ึ ฝายทานทงหลาย ก็เพราะวาความมืดนันกําลังจะลวงไป ฝายทานทั้งหลาย กเพราะวาความมดนนกาลงจะลวงไป ้ และ ความสวางแทก็สองอยูแลว”( 1 ยน 2 ขอ 7-8)
 5. 5. • สํําคััญ เพราะ..เปนคํําสั่ังของ พระเจา ป - มีีคณภาพ อยูเสมอ ุ - มีอิทธพล ตอคนรุนตางๆ ีิ  - ใหมเสมอ เพราะเปนพลังมาจากภายใน ใหมเสมอ เพราะเปนพลงมาจากภายใน “ ความรักไมทําอันตรายเพื่อนบานเลย เหตุฉะนน ความรกไมทาอนตรายเพอนบานเลย เหตฉะนั้น ความรักจึงเปนการปฏิบัติตาม ธรรมบัญญัติอยาง ครบถวน” (รม 13 ขอ 10)
 6. 6. โครงการ เรารักประเทศไทย • รวมพลคนทําดี เพื่อพระเจา • ชวยเหลืือผูประสบภัย กวาหมื่นชีีวิต ัื • การศึกษาแกเด็ก และสงเสริมอาชีพตางๆ
 7. 7. สําแดงออก โดยพระองค “เพราะทานทั้งหลายรจัก พระคุณของ เพราะทานทงหลายรู พระคณของ พระเยซคริ พระเยซคริสตเจาของเรา แลววา ู แมพระองคมั่งคั่ง พระองคก็ยังทรงยอม เปนคนยากจน เพราะเห็นแกทานทั้งหลาย เพืื่อทานทั้งหลายจะไดเปนคนมัั่งมีี ั ไ เนื่องจากความยากจนของพระองค เนองจากความยากจนของพระองค (2 คธ 8:9)
 8. 8. อยาทําสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดี แตจงมีใจถอม ถอวาคนอนดกวาตว ถือวาคนอื่นดีกวาตัว อยาใหตางคนตางเห็นแกประโยชนของตนฝายเดียว แตจงเหนแกประโยชนของคนอนๆดวย แตจงเห็นแกประโยชนของคนอื่นๆดวย ทานจงมีนําใจตอกันเหมือนอยางที่มีในพระเยซูคริสต ้ ผูทรงสภาพของพระเจา แตมิไดทรงถือวาการเทาเทียมกับพระเจานั้น เปนสิ่งทีี่จะ ื ี ั  ั ป ิ ตองยึดถือ แตไดกลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกําเนิดเปนมนุษย และเมื่อทรงปรากฏพระองคในสภาพมนุษยแลว พระองคก็ทรงถอมพระองคลงยอม เชื่อฟงจนถึงความมรณา กระทังความมรณาทีกางเขน ่ ่
 9. 9. การชวยเหลืออยางเรงดวน รวมพลคนทาด เพอผู ระสบภัยภาคเหนือ รวมพลคนทําดี เพื่อผประสบภยภาคเหนอ ประสานกับคริสตจักรในกรุงเทพฯ ุ และในพื้นที่(อางทอง-สิงหบรี) ุ
 10. 10. สารวจ(พจารณาตนเอง) สํารวจ(พิจารณาตนเอง) “ ผใดที่กลาววาตนอยในความสวาง ผู ดทกลาววาตนอยู นความสวาง และยงเกลยดชงพนอง และยังเกลียดชังพี่นอง ของตน ผูนั้นก็ยงอยูในความมืด ั ผูที่รักพี่นองของตนก็อยูในความสวาง และในความสวางนันไ มีอะไรทีจะทําใหสะดุด ้ ไม ไ ่ แตผู กลียดชังพี่นองของตนก็อย นความมด และเดนใน แตผที่เเกลยดชงพนองของตนกอยูในความมืด และเดินใน ความมืดและไมรูวาตนกําลังไปไหน เพราะวาความมืด ทําใหตาของเขาบอดไปเสียแลว” (1ยน 2 :9-11)
 11. 11. สารวจ(พจารณาตนเอง) สํารวจ(พิจารณาตนเอง) “ลกทั้งหลายเอย อยาใหเรารกกนดวยคาพูดและดวยปากเทานน ลูกทงหลายเอย อยาใหเรารักกันดวยคําพดและดวยปากเทานั้น แตจงรักกันดวยการกระทําและดวยความจริง” ( 1 ยน 3 18 3:18) “ทานที่รักทั้งหลาย ขอใหเรารักซึ่งกันและกัน เพราะวาความรัก มาจากพระเจา และทุกคนทีี่รักก็บงเกิดมาจากพระเจา ็ั ิ  และรู ักพระเจา ผ ไมรกกไมรู ักพระเจา และรจกพระเจา ผูที่ไมรักก็ไมรจกพระเจา เพราะวาพระเจาทรงเปนความรัก” (1ยน 4:7)
 12. 12. สารวจ(พจารณาตนเอง) สํารวจ(พิจารณาตนเอง) • “.... เพราะเหตุวาความรัักของพระเจาไดหลั่งเขาสูจิตใ ไ ั ใจ ของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสทธิ์ โดยทางพระวญญาณบรสุทธ ซึ่งพระองคไดประทานใหแกเราแลว” ( รม 5 :5 ) • “สวนเรื่องการรักพี่นองทั้งหลายนัน ้ ไม ป ไ จําเปนทีี่จะใหใครเขียนถึงทานอีีก ใ ี ึ เพราะพระเจาทรงสอนทานเองใหรกกนอยู ลว เพราะพระเจาทรงสอนทานเองใหรักกันอยแลว” ( 1 ธสก 4:9)
 13. 13. หลกการสาคญ ประการเกยวกบ บัญญัติใหม หลักการสําคัญ 3 ประการเกี่ยวกับ บญญตใหม 1. เปนเรื่อง สําคัญ อมตะบัญชา – บัญชาของพระผูเปนเจา – กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง – 2. เปนเรื่องที่ตอง สําแดง พระเยซูคริสต ไดสําแดง แลว • ปรารถนาใหเรา สําแดงออก ดวย • 3. เปนเรื่องที่ตอง สํารวจ อยูเสมอ เดินในความสวาง-รักกันและกัน เสมอ • พึงพา พระวิญญาณ ่ • ชีวิตที่เปนพร(สาวกแท) ไมทําใหใครสะดุด •

×