Persepsi Guru Terhadap Pembangunan Modul Multimedia Kerja Amali Kimia Tingkatan 5

1,142 views

Published on

Laporan penulisan ilmiah ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan
ISMP Kimia


Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,142
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Persepsi Guru Terhadap Pembangunan Modul Multimedia Kerja Amali Kimia Tingkatan 5

 1. 1. PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBANGUNAN MODUL MULTIMEDIAKERJA AMALI KIMIA TINGKATAN 5NURUL ASHIKIN BT. ABD RAHMANUNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS2013
 2. 2. PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBANGUNAN MODUL MULTIMEDIAKERJA AMALI KIMIA TINGKATAN 5NURUL ASHIKIN BT. ABD RAHMANLAPORAN PENULISAN ILMIAH INI DIKEMUKAKAN SEBAGAIMEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT PENGANUGERAHANIJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN KIMIAFAKULTI SAINS DAN MATEMATIKUNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS2013
 3. 3. iiPENGAKUANSaya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yangtelah saya nyatakan sumbernya.………………… ....................................................................Tarikh NURUL ASHIKIN BT ABD RAHMAND20091034935
 4. 4. iiiPENGHARGAANBismillahirrahmanirrahim dan syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah rahmat-Nya, saya dapat menyiapkan Projek Penyelidikan Sarjana Muda ini dengan jayanya.Setinggi penghargaan kepada Penyelia Projek Sarjana Muda, Dr. Mohd Azlan binNafiah yang telah mengorbankan waktu untuk memberi tunjuk ajar serta idea-ideabernas untuk saya menyiapkan projek ini dengan baik.Kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepadapihak sekolah yang telah memberi kerjasama yang baik bagi menyempurnakan projekpenyelidikan ini. Jutaan terima kasih juga kepada rakan-rakan seperjuangan yangsentiasa memberi semangat dan dorongan sepanjang penghasilan projek tahun akhirini serta tidak lupa juga kepada individu-individu yang terlibat sama ada secaralangsung atau tidak langsung dalam menyiapkan projek ini.Ucapan terima kasih juga buat ibu bapa yang tersayang dan keluarga yangtercinta yang sentiasa memberi sokongan dan tidak jemu-jemu mendoakan agar projekini dapat disiapkan dalam tempoh yang telah ditetapkan.Terima kasih untuk segalanya. Sekian.
 5. 5. ivABSTRAKKajian dijalankan bertujuan membina modul multimedia kerja amali Kimia Tingkatan5. Modul multimedia ini dibangunkan dengan menggunakan perisian Microsoft OfficePowerPoint 2007 dan Corel Video Studio Pro X. Kajian ini juga bertujuan menilaipersepsi guru kimia terhadap modul multimedia ini. Populasi bagi kajian terdiridaripada guru-guru kimia sekitar daerah Tumpat, Kelantan. Sampel kajian melibatkan20 orang guru kimia yang mempunyai kemudahan komputer. Data-data yangdiperolehi adalah berbentuk kuantitatif menggunakan instrumen modul multimediadan borang soal selidik melalui kaedah tinjauan. Skala Likert digunakan di dalamborang soal selidik. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengambil kiraperatusan, kekerapan dan nilai min persepsi guru terhadap modul multimedia ini.Dapatan kajian menunjukkan semua responden memberi persepsi yang positif tehadapmodul yang dibangunkan. Purata min bagi persembahan rekabentuk modul multimediayang dihasilkan adalah 2.74 iaitu pada tahap yang baik manakala bagi isi kandunganmodul adalah 3.02 pada tahap yang amat baik. Maklum balas dari soal selidik yangdiedarkan kepada responden menunjukkan modul ini sesuai digunakan dalampembelajaran. Namun terdapat beberapa penambahbaikan perlu dilakukan bagimenghasilkan modul multimeda yang benar-benar mantap.
 6. 6. vABSTRACTThe purpose of this research is to construct a multimedia module Chemistry PracticalForm 5. This multimedia module was developed using Microsoft Office PowerPoint2007 and Corel Video Studio Pro X4. Beside that to identify teachers perceptions ofthis multimedia module. The sample of this research consists of the teachers aroundTumpat, Kelantan. The number of samples for this research is 20 chemistry teacherswho have computer facilities. The data obtained was quantitative using multimediamodules instruments and questionnaires through the survey method. Likert scale isused in the questionnaire. The collected data were analyzed quantitatively usingpercentages, frequency and mean of teachers opinion about this multimedia module ofbased on the data. The result showed that all the respondents give a positive perceptiontoward the developing of the module. The average mean of the multimedia modulepresentation is 2.74 which is at a good level while the content of the modules is 3:02on a very good level. Feedback from respondent from questionnaire shows that thismodule is suitable for learning process. However, the improvements are needed toproduce a higher quality of module.
 7. 7. viISI KANDUNGANMUKA SURATPENGAKUAN iiPENGHARGAAN iiiABSTRAK ivABSTRACT vISI KANDUNGAN viSENARAI JADUAL viiiSENARAI RAJAH ixBAB 1 PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Masalah 11.2 Pernyataan Masalah 41.3 Objektif Kajian 51.4 Persoalan Kajian 61.5 Rasional Dan Kepentingan Kajian 61.6 Skop Kajian 71.7 Batas Kajian 71.8 Definisi Istilah 8BAB 2 KAJIAN LITERATUR2.1 Multimedia Dalam Pendidikan 122.2 Multimedia Dalam Pembelajaran Kimia 162.3 Ciri-Ciri Modul Multimedia Yang Baik 18
 8. 8. viiBAB 3 METODOLOGI KAJIAN3.1 Reka Bentuk Kajian 233.2 Populasi dan Sampel Kajian 253.3 Instrumen Kajian 253.4 Kesahan dan Kebolehpercayaan 293.5 Prosedur Kajian 293.6 Prosedur Analisis Data 31BAB 4 DAPATAN KAJIAN4.1 Struktur Modul Multimedia 334.2 Analisis Data 40BAB 5 PERBINCANGAN, CADANGANDAN KESIMPULAN5.1 Ringkasan Kajian 585.2 Perbincangan 605.3 Kelebihan Modul 635.4 Kekurangan Modul 645.5 Cadangan 655.6 Kesimpulan 66RUJUKAN 68LAMPIRAN 71
 9. 9. viiiSENARAI JADUALJADUAL MUKA SURATJadual 3.1 Skala Likert 27Jadual 3.2 Nilai markah bagi pernyataan positif 31Jadual 3.3 Nilai markah bagi pernyataan negatif 31Jadual 3.4 Julat skor bagi soal selidik pembangunan modul 34Jadual 4.1 Bilangan guru mengikut jantina 42Jadual 4.2 Bilangan guru mengikut pengalaman mengajar 41Jadual 4.3 Persepsi responden bagi item persembahan rekabentuk modul multimedia44Jadual 4.4 Peratusan skor responden bagi item isi kandunganmodul multimedia50Jadual 4.5 Peratusan Persepsi Responden TerhadapPembangunan Modul56
 10. 10. ixSENARAI RAJAHRAJAH MUKA SURATRajah 2.1 Media dalam pengajaran 15Rajah 2.2 Kadar pemerolehan pengetahuan 15Rajah 2.3 Panduan umum memilih media pengajaran 19Rajah 3.1 Carta alir pembinaan modul multimedia kerjaamali Kimia Tingkatan 524Rajah 3.2 Carta alir reka bentuk kajian 24Rajah 3.3 Prosedur kajian 29Rajah 4.1 Halaman pengenalan 34Rajah 4.2 Halaman utama 35Rajah 4.3 Halaman senarai amali 36Rajah 4.4 Halaman eksperimen 37Rajah 4.5(a) Skrin pengenalan video eksperimen 37Rajah 4.5(b) Skrin alat radas 38Rajah 4.5(c) Halaman prosedur video eksperimen 38Rajah 4.6(a) Halaman istilah kimia 39Rajah 4.6(b) Halaman maksud istilah kimia 39Rajah 4.7 Halaman simbol 40Rajah 4.8 Halaman keluar 41Rajah 4.9 Taburan min persepsi responden terhadaprekabentuk modul49Rajah 4.10 Taburan min persepsi responden terhadap isiKandungan modul55Rajah 4.11 Peratusan persepsi responden terhadap modulyang dibina57
 11. 11. 1

×