SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα OSOS
"΢ειςμοί & Ηφαίςτεια"
Earthquake and Volcanos
«Δε φοβάμαι το ςειςμό,
είμαι ςειςμοειδικόσ»
2019-2020
Οι μακθτζσ/τριεσ του Γ1 & Γ2 του 5ο Δ΢ Πόλεωσ Ρόδου
υλοποίθςαν ζνα πρόγραμμα Open Schools for Open
Societies (OSOS) – Ζνα ανοιχτό ςχολείο ςε μια ανοιχτι
κοινωνία, με τίτλο:
΢ειςμοί και Ηφαίςτεια:
Δε φοβάμαι το ςειςμό, είμαι ςειςμοειδικόσ
Τπεφκυνοι εκπαιδευτικοί
Κυρίτςθ Ειςάβετ (Γ1)
Παπαηαχαρίου Ειρινθ Ανκι (Γ2)
Ειςαγωγι
Οι φυςικζσ καταςτροφζσ αποτελοφν ζνα από τα πιο
ςθμαντικά προβλιματα του πλανιτθ μασ και
απαιτείται ενθμζρωςθ και εγριγορςθ. Σα παιδιά
ζρχονται ςυχνά αντιμζτωπα με το πρόβλθμα και
δθμιουργείται το ερϊτθμα τι κα ζκαναν αν
ςυνζβαινε ζνασ δυνατόσ ςειςμόσ ςτθν περιοχι τουσ.
Θ περιοχι μασ είναι ιδιαιτζρα ςειςμογενισ (θ
Ελλάδα, από άποψθ ςειςμικότθτασ, κατζχει τθν
πρϊτθ κζςθ ςτθν Ευρϊπθ και τθν ζκτθ κζςθ ςε
παγκόςμιο επίπεδο), δεν κα πρζπει να ξεχνάμε ότι
όςο πιο προετοιμαςμζνοι και ενθμερωμζνοι είμαςτε
για κζματα αντιςειςμικισ προςταςίασ τόςο
αποτελεςματικότερα κα μπορζςουμε να
αντιμετωπίςουμε τισ επιπτϊςεισ ενόσ ςειςμοφ.
΢κοπόσ - ΢τόχοι
Βαςικόσ ςκοπόσ του εκπαιδευτικοφ
προγράμματοσ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ,
ενθμζρωςθ και προετοιμαςία των μακθτϊν
για τθν περίπτωςθ ενόσ ςειςμοφ και θ
γνωριμία τουσ με τα μζτρα προςταςίασ πριν,
κατά τθ διάρκεια και μετά από ζνα ςειςμό.
Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτο να βοθκιςει τα
παιδιά:
α) να γνωρίςουν το φαινόμενο των ςειςμϊν
και το φαινόμενο των θφαιςτείων,
β) να αντιμετωπίςουν και να διαχειριςτοφν τα
ςυναιςκιματα τουσ ςχετικά με τουσ ςειςμοφσ
και
γ) να μάκουν τρόπουσ αποτελεςματικισ
προςταςίασ από τουσ ςειςμοφσ.
Σο πρόγραμμα χωρίηεται ςε 4 ενότθτεσ:
1) Fell – Νιϊςε: Πρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ
2) Imagine – Φαντάςου
3) Create – Δθμιοφργθςε
4) Share - Μοιράςου
Α) Fell - Νιϊςε
Πρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ
Θ αφόρμθςθ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ
δόκθκε από το μάκθμα τθσ Λςτορίασ Γ’Δθμοτικοφ
ςχετικά με τθν Σιτανομαχία και τον μφκο του
Εγκζλαδου. Επίςθσ, οι μακθτζσ προβλθματίςτθκαν από
τον πρόςφατο ςειςμό μεγζκουσ 6,1 ρίχτερ ςτθν
Αλβανία, κακϊσ αρκετά παιδιά του ςχολείου μασ
κατάγονται από τθν Αλβανία.
Δραςτθριότθτα 1:
Σα παιδιά παρακολουκοφν βίντεο από το YouTube ςκζφτονται και
ςυηθτοφν γφρω από τα εξισ ερωτιματα:
- Σι είναι αυτό;
- ΢ου ζχει ςυμβεί ποτζ;
- Πϊσ αιςκάνκθκεσ;
- Σι ζκανεσ;
Κωσ: Νεκροί, πανικόσ και καταςτροφι από τον ιςχυρό ςειςμό:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=dOSNzsYyYPY&f
eature=emb_title
΢ΚΗΝΕ΢ ΑΠΟ ΣΗΝ ΩΡΑ ΑΚΡΙΒΩ΢ ΠΟΤ ΕΓΙΝΕ Ο ΢ΕΙ΢ΜΟ΢:
https://www.youtube.com/watch?v=oXgwn_T1kI0
΢τόχοι: Σα παιδιά: α)να
αναγνωρίςουν το φαινόμενο
του ςειςμοφ, β)να το
περιγράψουν και γ)να
ανακαλζςουν τισ
προςωπικζσ εμπειρίεσ
ςειςμοφ που ζχουν.
Φ.Ε.1. Οι απαντιςεισ των παιδιϊν ςτο
ερϊτθμα: «Σι είναι ο ςειςμόσ; Γιατί
γίνονται οι ςειςμοί»;
Ακολοφκθςε ενθμζρωςθ από ειδικό: Σα παραπάνω ερωτιματα
απαντικθκαν και από τον κ. Καλλιϊρα μζλοσ του "The tipping
point" (https://www.thetippingpoint.org.gr/)
1θ ΢υνεδρία
Σθν Σρίτθ 10 Δεκεμβρίου 2019, οι μακθτζσ του Γ1 και Γ2 του 5ου Δ΢
Πόλεωσ Ρόδου παρακολοφκθςαν μια ςυνεδρία - εξ' αποςτάςεωσ
ενθμζρωςθ από τον κ.΢τζλιο Καλλιϊρα μζλοσ του 100mentors
(διαδικτυακι πλατφόρμα κοινότθτασ μεντόρων) τθσ Μθ
Κυβερνθτικισ Οργάνωςθσ ‘The Tipping Point’.
Δόκθκε θ ευκαιρία ςτουσ μικροφσ μασ μακθτζσ να ενθμερωκοφν
από ειδικό ςχετικά με τουσ ςειςμοφσ και τα θφαίςτεια ςτθν τάξθ
και να κζςουν τα δικά τουσ ερωτιματα. Ο κοσ Καλλιϊρασ απάντθςε
με ςαφινεια ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ των μακθτϊν απλοποιϊντασ τθν
ορολογία τθσ επιςτιμθσ του ζτςι ϊςτε να γίνει κατανοθτι από τουσ
μακθτζσ τθσ Γ' τάξθσ του δθμοτικοφ. (Live
session: https://platform.100mentors.com/dashboard/business/5dc
043a6f5f72927f4d36733/sessions/5dd3cbf6213df80219e97dc3)
Β) Imagine - Φαντάςου
Α) Σι ςυμβαίνει ςτο εςωτερικό τθσ γθσ
Δραςτθριότθτα 2: Σομι ςε πορτοκάλι.
Παρουςιάηουμε ςτα παιδιά ζνα πορτοκάλι και
χαράηουμε μια οριηόντια τομι πάνω ς’αυτό.
Ηθτάμε από τα παιδιά να μαντζψουν τι κα
δουν αν κόψουν το πορτοκάλι ςτθ μζςθ.
΢τόχοσ: Να καταλάβουν τα παιδιά πϊσ θ γθ
μπορεί νοερά να χωριςτεί ςε δφο ίςα μζρθ.
Δραςτθριότθτα 3: Μελζτθ του μοντζλου τθσ
γθσ.
Σα παιδιά φτιάχνουν το μοντζλο τθσ γθσ από
πλαςτελίνθ και ηωγραφίηουμε ςτο χαρτί.
΢υμβουλευτικαμε το παρακάτω βίντεο:
https://thecraftyclassroom.com/crafts/geology
-crafts-for-kids/layers-of-the-earth-craft/
΢τόχοι: α) Να καταλάβουν τα παιδιά πϊσ θ γθ
μπορεί νοερά να χωριςτεί ςε δφο ίςα μζρθ
β) να γνωρίςουν τα κυρία ςτρϊματα που
αποτελοφν το εςωτερικό τθσ γθσ και να
καταλάβουν τθ βαςικι ςφςταςθ και
κατάςταςι τουσ.
Η δομι τθσ γθσ
Α' Μοντζλο (΢το χαρτί)
Δραςτθριότθτα 4: Παρουςίαςθ τθσ δομισ τθσ (πυρινα, εςωτερικόσ, εξωτερικόσ
πυρινασ, μανδφασ, φλοιόσ) από τουσ μακθτζσ με ζνα βραςμζνο αυγό.
https://www.youtube.com/watch?v=sYlRuCdOswc
Β) Θ ΚΛΝΘ΢Θ ΣΩΝ ΛΛΚΟ΢ΦΑΛΡΛΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
Όπωσ ο φλοιόσ του πορτοκαλιοφ δεν επιτρζπει ςτουσ χυμοφσ να διαρρεφςουν, ζτςι και
ο φλοιόσ τθσ γθσ δεν αφινει τθ λάβα “να κάψει τθ γθ”». Σα παιδιά κατανοοφν ότι θ
καυτι λάβα του μανδφα μπορεί να βρει το δρόμο προσ τθν επιφάνεια τθσ γθσ.
Ερωτιματα:
-Σι είναι οι λικοςφαιρικζσ πλάκεσ;
Τλικά
1-2 βραςτά αυγά
Χρϊμα (τζμπερα)
Νερό
Εκτζλεςθ
΢πάμε το τςόφλι του αυγοφ και το τοποκετοφμε
μζςα ςε δοχείο με νερό και χρϊμα. Σο αφινουμε
για 5 λεπτά και ςτθ ςυνζχεια το βγάηουμε.
Παρατθροφμε ότι ςτο ςθμείο όπου ζχει "ςπάςει"
το τςόφλι του αυγοφ το χρϊμα είναι πιο ζντονο.
Ακόμα πιο αιςκθτό γίνεται αν αφαιρζςουμε το
τςόφλι του αυγοφ. Σα παιδιά κατανόθςαν τα
ριγματα ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ. Οι μακθτζσ
διαπίςτωςαν πϊσ κα φαίνονταν τα ριγματα
ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ.
https://www.youtube.com/watch?v=iaHqPxfGyh
w&feature=emb_title
Πείραμα 1: Σι είναι οι τεκτονικζσ πλάκεσ και ριγματα
Πείραμα 2: Πϊσ λειτουργοφν οι τεκτονικζσ πλάκεσ.
Τλικά
2 βιβλία
1 κουτί/ 1 αυτοκινθτάκι
Εκτζλεςθ
1. Σοποκετοφμε βιβλία το ζνα δίπλα ςτο άλλο.
2. Σοποκετοφμε πάνω ςτα δφο βιβλία ζνα κουτί/ 1 αυτοκινθτάκι. Όταν μετακινοφμε τα
δφο βιβλία αργά πάνω κάτω το κουτί μετακινείται. Σο ίδιο ςυμβαίνει και με τισ τεκτονικζσ
πλάκεσ τθσ Γθσ. Όταν μετακινοφνται, μετακινοφνται και τα ςϊματα που υπάρχουν πάνω
τουσ. Αν πάνω από τισ τεκτονικζσ πλάκεσ υπάρχει νερό τότε μετακινοφνται τεράςτιεσ
ποςότθτεσ νεροφ και δθμιουργείται τςουνάμι.
https://studio.youtube.com/video/YfxUvAl--8k/edit
https://www.youtube.com/watch?v=IAf-2UuzKYY
https://www.youtube.com/watch?v=qg9kpSD59v4
Πείραμα 3: Σεκτονικζσ πλάκεσ - Πϊσ λειτουργοφν οι τεκτονικζσ πλάκεσ;
Ερωτιματα (πριν από το πείραμα):
-Με ποιουσ τρόπουσ κα μποροφςαν να κινθκοφν οι λικοςφαιρικζσ πλάκεσ του φλοιοφ
τθσ γθσ;
-Σι κα μποροφςε να ςυμβεί ανάλογα με τθν κίνθςθ;
Τλικά
Μιάμιςθ φζτα φελιηόλ για κάκε ομάδα (μιςι
φζτα για κάκε κίνθςθ που θ ομάδα κα
δοκιμάςει).
Λεπτό χαρτί ςε πράςινο, καφζ ι μπλε χρϊμα
Κομμάτια από αυτοκόλλθτο του μζτρου (όμοιο
με εκείνο που κολλάμε μζςα ςε ξφλινα
ςυρτάρια ι με αυτό που «ντφνουμε» τα
βιβλία) ι καφζ κολλθτικι ταινία
πακεταρίςματοσ
Ψαλίδι, Κόλλα
Εκτζλεςθ
Κόβουμε το φελιηόλ ςε 2 κομμάτια (με το χζρι)
ςαν ρωγμι του φλοιοφ. Κολλάμε πάνω τουσ ζνα
μεγάλο κομμάτι χαρτί το οποίο ενϊνει τα
κομμάτια ξανά. Δίνουμε ιδιαίτερθ προςοχι
ϊςτε να μθ βάλουμε κόλλα κοντά ςτο ςθμείο
που ενϊνονται τα δφο κομμάτια. Σο χαρτί ςε
αυτό το ςθμείο πρζπει να είναι χαλαρό και να
μθν κολλάει πάνω ςτο φελιηόλ. Κολλάμε μερικά
κομμάτια αυτοκόλλθτου ι καφζ ταινίασ κάτω
από κάκε κομμάτι φελιηόλ ϊςτε να
εξαςφαλίςουμε τθν ολιςκθρότθτά του. Θ
καταςκευι αυτι αναπαριςτά μία λικοςφαιρικι
πλάκα θ οποία ζχει ςπάςει και τα δυο τθσ
κομμάτια πρόκειται να κινθκοφν με ζναν από
τουσ τρεισ αναμενόμενουσ τρόπουσ. Σο χαρτί
που ενϊνει τα κομμάτια κα δείξει το
αποτζλεςμα που μπορεί να ζχουν οι τρεισ αυτοί
τρόποι (΢φγκρουςθ – Απομάκρυνςθ – Σριβι).
΢φγκρουςθ
https://youtu.be/xEsLkEAbDec
Απομάκρυνςθ
https://youtu.be/xEsLkEAbDec
Σριβι
Πείραμα 4: Πϊσ δθμιουργοφνται οι ςειςμοί; Πϊσ λειτουργοφν οι τεκτονικζσ πλάκεσ.
Τλικά
μαρκαδόρο
Χαρτόνι
Ηάχαρθ ςε κυβάκια
Εκτζλεςθ
Σοποκετοφμε τθ ηάχαρθ ςε διάφορεσ μορφζσ πάω ςτο χαρτόνι. Οι μακθτζσ παρατθροφν
και καταγράφουν τι ςυμβαίνει όταν κουνάμε το χαρτόνι (ςειςμόσ) ςτουσ κφβουσ από
ηάχαρθ.
https://www.youtube.com/watch?v=HYp-AlYjLE0&feature=emb_title
Εκτζλεςθ πειράματοσ από τουσ μακθτζσ:
Ομάδα 1: https://youtu.be/lR3oJaMQo_o
Ομάδα 2:https://youtu.be/AwWYaE_2IQE
Ομάδα 3: https://youtu.be/lT-AFk2ZY-U
Ομάδα 4: https://youtu.be/qAqPIaTcrCI
Οι μακθτζσ διαπίςτωςαν τισ επιπτϊςεισ ενόσ ςειςμοφ ςτα κτίρια, κακϊσ και το γεγονόσ
ότι ο ςειςμόσ είναι ζνα φυςικό φαινόμενο κατά το οποίο δεν αλλάηει θ ςφςταςθ ι
ιδιότθτεσ των ςωμάτων.
Ανακεφαλαίωςθ για τουσ ςειςμοφσ - Προβολι βίντεο – ΢υηιτθςθ
https://www.youtube.com/watch?v=dJpIU1rSOFY
https://www.youtube.com/watch?v=c04eOFvJdIc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9iy8HvhfmaQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=KFPGtox1O6E&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=dJpIU1rSOFY&feature=emb_title
https://tinanantsou.blogspot.com/2015/01/video_17.html
Ενθμζρωςθ από ειδικοφσ – ΢υνεργαςία με Φορείσ
• Επίςκεψθ από το Αυτοτελι Γραφείο Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Ρόδου-
πρόγραμμα «Ετοιμότθτα και αςφάλεια ςτο ςχολικό περιβάλλον»
https://emathisi.weebly.com/blog-2019-20/4486397
• Άςκθςθ ςειςμοφ ΛΛ – ςτο ςυγκρότθμα τθσ ςχολικισ μονάδασ - Διοργανϊκθκε από του
ΟΑ΢Π. το Διμο Ρόδου (δια τθσ ςχολικισ Επιτροπισ και του Προζδρου τθσ κ. Βυρίνθ
Ακαναςίου) και τισ Διευκφνςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δωδεκανιςου.
https://emathisi.weebly.com/blog-2019-20/-a
• The tipping point (2 ΢υνεδρίεσ):
https://www.thetippingpoint.org.gr/?fbclid=IwAR1TwUWLHn5JA_qAL1oG1HPPV0m3H29E
m7eM3j7qdpnSETr_hdDvF74erHw
1θ ΢υνεδρία (Βλ. Feel): https://emathisi.weebly.com/blog-2019-20/the-tipping-point
2θ ΢υνεδρία (Βλ. Create): https://emathisi.weebly.com/blog-2019-20/the-tipping-
point6690792
Πιο ςυγκεκριμζνα:
Ετοιμότθτα και αςφάλεια ςτο ςχολικό περιβάλλον
Σθν Σετάρτθ 16 Οκτωβρίου 2019, οι μακθτζσ του Γ1 και Γ2 του 5ου Δ΢ Πόλεωσ Ρόδου
ςυμμετείχαν ςε πρόγραμμα «Ετοιμότθτα και αςφάλεια ςτο ςχολικό περιβάλλον» από το
Αυτοτελι Γραφείο Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Ρόδου.
΢τόχοσ του προγράμματοσ ιταν οι μακθτζσ αλλά και οι εκπαιδευτικοί τουσ, να λάβουν
επιπλζον ενθμζρωςθ για κζματα ςχετικά με τθν ετοιμότθτα και τθν αςφάλεια ςε
περίπτωςθ κινδφνου που προζρχεται από απροςδόκθτεσ και μθ προβλζψιμεσ
καταςτάςεισ όπωσ ςειςμοί, πυρκαγιζσ, πλθμμφρεσ, κλπ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει
τόςο κεωρθτικό όςο και βιωματικό μζροσ. Σθν ενθμζρωςθ του 5ου Δθμοτικοφ
παρακολοφκθςαν εκτόσ από τουσ μακθτζσ των δφο τμθμάτων τθσ Γ τάξθσ, ο Πρόεδροσ
τθσ Α/κιασ ΢χολικισ Επιτροπισ του Διμου Ρόδου κ. Βυρίνθσ Κανάςθσ και οι δαςκάλεσ κ.
Ελιςάβετ Κυρίτςθ και κ.Ειρινθ-Ανκι Παπαηαχαρίου.
Σο πρόγραμμα υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ Παγκόςμιασ Θμζρασ Μείωςθσ των Φυςικϊν
Καταςτροφϊν (13/10/2019).
Άςκθςθ ΢ΕΙ΢ΜΟΤ ΙΙ – ΢ΕΜΙΝAΡΙΟ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΗ΢ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ ΢ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Κακϊσ θ πρόλθψθ είναι το ςθμαντικότερο ςτάδιο ςε κάκε ζκφανςθ των ανκρωπίνων
δραςτθριοτιτων, ςτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθ των μακθτϊν μασ ζναντι επικίνδυνων
καταςτάςεων όπωσ ο ςειςμόσ, υλοποιιςαμε ζκτακτο ςχζδιο ςειςμικισ άςκθςθσ, το τρίτο
ςυνεχόμενο ςε διάςτθμα 2 μθνϊν, με ιδιαίτερθ επιτυχία. Μακθτζσ και εκπαιδευτικοί,
τθρϊντασ το ενθμερωμζνο και επικαιροποιθμζνο από το ΢φλλογο Διδαςκόντων ςχζδιο-
ζντυπο του ΟΑ΢Π, απόδειξαν πωσ θ ενθμζρωςθ, θ ςυμμόρφωςθ με το ςχζδιο και θ πιςτι
του εφαρμογι ζδειξε πωσ βελτιϊκθκε πάρα πολφ θ ετοιμότθτα εκπαιδευτικϊν και
μακθτϊν. Μάλιςτα, ςε ζνα ςυγκρότθμα όπωσ τα Βενετόκλεια, με 2 μεγάλα δθμοτικά και
τρία νθπιαγωγεία, με ςφνολο παιδιϊν που υπερβαίνει τα 600, θ άςκθςθ ιταν ιδιαίτερα
επιτυχισ.Σθν άςκθςθ παρακολοφκθςαν άλλοι εκπαιδευτικοί / διευκυντζσ ςχολικϊν
μονάδων τθσ Ρόδου ενϊ εποπτεία αςκικθκε και από τθν κ. Κοφρου Αςθμίνα,
Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Εκπαίδευςθσ- Ενθμζρωςθσ του ΟΑ΢Π.
΢υγχαρθτιρια ςτα παιδιά και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ.
του ΟΑ΢Π.
Αναφζρκθκαν ςε όλα τα ηθτιματα τα οποία πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ ςε επίπεδο
ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ οι διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων ϊςτε να διαςφαλίηεται θ
αςφάλεια παιδιϊν και εκπαιδευτικϊν.
Γ) Μζτρα προςταςίασ - Ενθμζρωςθ από Ειδικοφσ
Προβολι βίντεο
https://www.youtube.com/watch?v=pc-Y1YyHQ_0
https://www.youtube.com/watch?v=dqxqmsL2JeQ
https://www.youtube.com/watch?v=OT68BVoxdHE
Παιχνίδια
Πρόγραμμα Πλαίςιο Safer Internet τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ: https://kids.oasp.gr/
Δ) Σο φαινόμενο των θφαιςτείων
Σα ρεφματα μεταφοράσ κερμότθτασ ςτον
μανδφα, μαηί με τθν κίνθςθ των
τεκτονικϊν πλακϊν, μποροφν να
προκαλζςουν ρωγμζσ ςτο φλοιό όπου
ςχθματίηεται ζνα θφαίςτειο. Θ λζξθ
θφαίςτειο προζρχεται ετυμολογικά από
τον κεό Ιφαιςτο, τον κεό τθσ φωτιάσ. ΢ϋ
ολόκλθρθ τθ γθ υπάρχουν περίπου 500,
«κομιςμζνα» και «ενεργά».
΢τθν ερϊτθςθ μασ «αν υπάρχει θφαίςτειο
ςτθν Ελλάδα», υπιρχαν παιδιά που
γνϊριηαν το θφαίςτειο τθσ Νιςφρου και
τθσ ΢αντορίνθσ.
Δραςτθριότθτα 4: Προβολι βίντεο
https://youtu.be/lAmqsMQG3RM
Απαντικθκαν τα παρακάτω ερωτιματα:
Σι χρϊμα ζχει θ λάβα;
Σι χρϊμα παίρνει θ λάβα όταν κρυϊςει;
Σι ςυμβαίνει όταν θ λάβα βγει από τον
κρατιρα;
Σι μπορεί να προκαλζςει θ λάβα;
Με ποιουσ τρόπουσ προςτατεφεται ο
άνκρωποσ;
Δραςτθριότθτα 5: Μοντζλο θφαιςτείου
Οι μακθτζσ ζφτιαξαν ζνα απλό μοντζλο
θφαιςτείου με χαρτί, κόκκινθ και κίτρινθ
τζμπερα, ςακουλάκι.
https://youtu.be/nQX8y2XEt2M
Εκτζλεςθ Πειράματοσ από τουσ μακθτζσ
Ομάδα1: https://youtu.be/HGmWrz1mmc0
Ομάδα2: https://youtu.be/DE5D3-gtdMw
Ομάδα3: https://youtu.be/CJ91rGYhj58
Πείραμα 5: Φτιάχνουμε το δικό μασ θφαίςτειο - Ζκρθξθ θφαιςτείου
Φ.Ε.7. Οι απαντιςεισ των παιδιϊν ςτο ερϊτθμα «Σι είναι το θφαίςτειο»;
΢τόχοι
• Να ζρκει το παιδί ςε επαφι με τθν
πειραματικι διαδικαςία.
• Να κατανοιςει τθν ζννοια τθσ χθμικισ
αντίδραςθσ εμπειρικά.
• Να διακρίνει τα οξζα και τισ βάςεισ και πϊσ
αυτά αντιδροφν (όςο αυτό είναι δυνατό για
τθν θλικία τουσ)
Σο πρόγραμμα ολοκλθρϊκθκε με τθν καταςκευι δφο
ςειςμογράφων: α) Απλόσ ςειςμογράφοσ από άχρθςτα
υλικά και β) ΢ειςμογράφοσ ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ
τθσ Γ1 και Γ2 τάξθσ του ςχολείου μασ. Ο πρϊτοσ
ςειςμογράφοσ αποτζλεςε κίνθτρο για τθν καταςκευι του
δεφτερου.
Γ) Create - Δθμιοφργθςε
Τλικά
- Μια κοφτα παπουτςιϊν
- 7 βαρίδια των 50 γραμμαρίων
- Πλαςτικό ποτιρι
- 1 μαρκαδόρο
- 3 ξφλινα καλαμάκια
- Πλαςτελίνθ
- Κορδζλα ι ςπάγγοσ
- Χάρτινοσ κφλινδροσ
- Λάςτιχο
- Χαρτί Φαξ
- Σαινία διπλισ όψεωσ
- ΢ιλοτζιπ
Οδθγίεσ καταςκευισ ςειςμογράφου
•Προςεκτικά κάντε δφο τρφπεσ ςτθν κορυφι
του κουτιοφ.
•Κάντε μια άλλθ τρφπα ςτο κζντρο του
πυκμζνα του πλαςτικοφ ι χάρτινου ποτθριοφ
και δφο τρφπεσ ςε κάκε πλευρά τθσ κορυφισ
του ποτθριοφ.
•Πιζςτε το μαρκαδόρο ςασ μερικά εκατοςτά
ςτθν οπι ςτο κάτω μζροσ του ποτθριοφ
μζχρι να ςφθνϊςει.
•Δζςτε από μια κορδζλα ςτισ δφο πλαϊνζσ
οπζσ του ποτθριοφ και τθν άλλθ άκρθ κάκε
κορδζλασ ςτο πάνω μζροσ του κουτιοφ. Σο
ποτθριοφ πρζπει να κρζμεται μζςα ςτο
κουτί.
Α. Καταςκευι απλοφ ςειςμογράφου από τουσ μακθτζσ/τριεσ του Γ2 του 5ου Δ΢ Ρόδου
•Σοποκετιςτε τα 7 βαρίδια μζςα ςτο ποτιρι.
•Περάςτε τον κφλινδρο ανάμεςα ςτα ξυλάκια.
•Προςεκτικά κάντε 2 τρφπεσ ςε κάκε πλευρά του κουτιοφ και ςτερεϊςτε τα
ξυλάκια με τον κφλινδρο. Πρζπει ο μαρκαδόροσ να ςτθρίηεται ςτον κφλινδρο.
΢τισ άκρεσ του κυλίνδρου τοποκετοφμε πλαςτελίνθ χωρίσ όμωσ να εμποδίηει
τθν κίνθςθ του.
•Κάντε άλλεσ 2 τρφπεσ ςε κάκε πλευρά του κουτιοφ μπροςτά από τισ άλλεσ 2
του κυλίνδρου ςε απόςταςθ περίπου 1εκ. και τοποκετιςτε το λάςτιχο
•Σοποκετιςτε το χαρτί πάνω ςτον κφλινδρο.
•Ρυκμίςτε τον ςειςμογράφο ςε μια επίπεδθ επιφάνεια (ςε κρανίο ι ςε
τραπζηι). Ζχετε ζνα άτομο για να κουνιςει απαλά το κουτί – κάνοντασ τθν
κίνθςθ από αριςτερά προσ δεξιά, για να προςομοιωκεί ζνασ οριηόντιοσ
ςειςμόσ. Ενϊ ο ςειςμόσ ςυμβαίνει, τραβάει αργά ζνα άλλο άτομο τθν ταινία
του χαρτιοφ μζςω του ςειςμογράφου.
•Κα πρζπει αρχικά να καταγράφεται μια ευκεία γραμμι ςτο χαρτί. Όςο
περιςςότερο ανακινείτε το κιβϊτιο τόςο ευρφτερεσ κα είναι οι γραμμζσ.
https://www.youtube.com/watch?v=7pO6-
NVRn6k&feature=emb_title
Β. Καταςκευι ςειςμογράφου από τουσ
μακθτζσ/τριεσ του Γ1 και Γ2 του 5ου Δ΢
Πόλεωσ Ρόδου
•2θ εξ αποςτάςεωσ ςυνεδρία με τον κ.
Καλλιϊρα, μζντορα τθσ διαδικτυακισ
πλατφόρμασ κοινότθτασ μεντόρων
100mentors τθσ Μθ Κυβερνθτικισ
οργάνωςθσ «The Tipping Point» με κζμα
«Καταςκευι ενόσ απλοφ ςειςμογράφου».
Ενθμζρωςθ για τθ λειτουργία του
ςειςμογράφου και κακοδιγθςθ για τθν
καταςκευι ςτθν τάξθ ενόσ απλοφ
ςειςμογράφου.
•Γονείσ των μακθτϊν μασ προμικευςαν τα υλικά που απαιτοφνταν για τθν
καταςκευι του ςειςμογράφου και θ εκπαιδευτικόσ κα. ΢ταυροφλα Ηαράρθ μασ
βοικθςε ςτθν καταςκευι του.
•΢υγκεκριμζνα χρειαςτικαμε:
•1 πλαςτικό ςωλινα μικουσ 40 εκ.
•2 “ “ “ 27 εκ.
•4 “ “ “ 20 εκ.
•2 “ “ “ 12 εκ.
•1 “ “ “ 32 εκ.
•1 “ “ “ 11 εκ.
•1 “ “ “ 13,5 εκ.
•1 “ “ “ 5 εκ.
Όλοι οι ςωλινεσ ζχουν διάμετρο 3 εκ.
-3 Σ-ςυνδζςμουσ, 9 γωνίεσ και 9 μοφφεσ για τθ ςφνδεςθ των ςωλινων μεταξφ
τουσ
-1 μεγάλο πλαςτικό ςωλινα μικουσ 19 εκ. και με διάμετρο 11 εκ.
-2 πλαςτικά καπάκια ίςθσ διαμζτρου με τον ςωλινα
-10 μικρά βαρίδια των 50 γρ.
Σα βιματα που ακολουκιςαμε για τθν καταςκευι του ςειςμογράφου ιταν τα
εξισ:
•- ΢υναρμολογιςαμε τουσ ςωλινεσ και καταςκευάςαμε τθ βάςθ του
ςειςμογράφου.
•Χρθςιμοποιιςαμε τα δφο πλαςτικά καπάκια για να κλείςουμε τον μεγάλο
ςωλινα από τισ δυο πλευρζσ του. Αφοφ κάναμε τρφπεσ ςτο κζντρο καπακιϊν,
τα κολλιςαμε ςτισ δφο βάςεισ του κυλίνδρου.
•- Για να ενϊςουμε τον κφλινδρο με τθν καταςκευι τθσ βάςθσ
χρθςιμοποιιςαμε ζνα χοντρό ςφρμα, το οποίο περάςαμε από τισ τρφπεσ που
είχαμε ανοίξει ςτο κζντρο των δφο πλαςτικϊν καπακιϊν.
- Κολλιςαμε τα βαρίδια μεταξφ τουσ βάηοντασ ανάμεςά τουσ ζναν μαρκαδόρο.
- Κρεμάςαμε τθν καταςκευι με τα βαρίδια ςτο πάνω μζροσ τθσ βάςθσ και τθ
ςτερεϊςαμε με τρόπο ϊςτε ο μαρκαδόροσ να ακουμπάει ελαφρϊσ τον κφλινδρο.
- Σα βαρίδια ςτακεροποιικθκαν μζςα ςε μια πλαςτικι κορδζλα, ϊςτε να
κινοφνται μόνο ςε ζναν άξονα, ο οποίοσ είναι κατά μικοσ τθσ οριηόντιασ γραμμισ
ςτθν πάνω μεριά του κυλίνδρου.
- Για να γυρίηει αργά ο κφλινδροσ προςκζςαμε ςτθν καταςκευι ζναν μικρό
κινθτιρα.
- Για να μειϊςουμε τθ φυςικι παλινδρομικι κίνθςθ των βαριδίων προςκζςαμε
ςτθν αρχικι βάςθ μια άλλθ μικρότερθ καταςκευι από πλαςτικοφσ ςωλινεσ (2Χ5
εκ. και 2Χ20 εκ.) κοντά ςτον κφλινδρο, αλλά χωρίσ να τον αγγίηουν.
- Από τουσ βραχίονεσ αυτισ τθσ καταςκευισ περάςαμε λαςτιχάκια, τα οποία
ενϊςαμε με τον μαρκαδόρο που βρίςκονταν ανάμεςα ςτα βαρίδια, ϊςτε να
ελζγχεται καλφτερα θ κίνθςθ του μαρκαδόρου.
- Κατά τθ δοκιμι διαπιςτϊςαμε ότι ο ςειςμογράφοσ λειτουργοφςε και ότι θ
καταςκευι του ανταποκρίνονταν ςτουσ ςτόχουσ που είχαμε κζςει.
https://www.youtube.com/watch?v=DSgq
If7EbZE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=O-2j3Sv-
XJU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=YrrILS
GVftk&feature=emb_title
Θ διάχυςθ του προγράμματοσ ζγινε με:
• τθ δθμιουργία γωνιά STEM ςτθν τάξθ,
• τθ δθμοςίευςθ άρκρων ςτον τοπικό θλεκτρονικό τφπο (πχ.
Δθμοςίευςθ ςτον θλεκτρονικι εφθμερίδα i12:
https://i12.gr/?p=21367),
• τθ δθμοςίευςθ δράςεων του προγράμματοσ ςτθ ςελίδα του
ςχολείου: https://blogs.sch.gr/5dimrodou/ ,
• τθ δθμοςίευςθ του προγράμματοσ ςτθ ςελίδα τθσ τάξθσ:
emathisi.weebly.com/earthquake.html και
• τθ δθμιουργία πίνακα ςτο youtube
https://www.youtube.comwww.youtube.com/channel/UCczGS
34iU1A7gkkhs3m2AJA και ςτο pinterest:
https://gr.pinterest.com/irinipapaz/osos-earthquake/
Δ) Share - Μοιράςου
΢τα ςχζδιά μασ είναι θ παρουςίαςθ του ςειςμογράφου ςε
μακθτζσ του ςχολείου μασ, κακϊσ και του ςυςτεγαηόμενου
ςχολείου.
Γωνιά STEM ςτθν Γ2 τάξθ

More Related Content

Similar to Earthquake

Φυσική Ε΄ 7.2. ΄΄ Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα ΄΄
Φυσική Ε΄ 7.2. ΄΄ Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα ΄΄Φυσική Ε΄ 7.2. ΄΄ Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα ΄΄
Φυσική Ε΄ 7.2. ΄΄ Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα ΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Biwmatiko dimakopoulos-chiotelis
Biwmatiko dimakopoulos-chiotelisBiwmatiko dimakopoulos-chiotelis
Biwmatiko dimakopoulos-chiotelisHIOTELIS IOANNIS
 
Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
Η καθημερινή ζωή στο ΒυζάντιοΗ καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιοale3andro
 
Θεματική ΝΕΡΟ
Θεματική ΝΕΡΟΘεματική ΝΕΡΟ
Θεματική ΝΕΡΟGeorgina Spyres
 
Life Circles
Life CirclesLife Circles
Life Circlesolsakella
 
Is the End of the World for Greece? Career Decisions in Time of Crisis
Is the End of the World for Greece? Career Decisions in Time of CrisisIs the End of the World for Greece? Career Decisions in Time of Crisis
Is the End of the World for Greece? Career Decisions in Time of CrisisGeorgia Zouni
 
ηλεκτρονικα σωματα κειμενων
ηλεκτρονικα σωματα κειμενωνηλεκτρονικα σωματα κειμενων
ηλεκτρονικα σωματα κειμενωνAnna Bougia
 
Project MME
Project MMEProject MME
Project MMEvvars
 
Ενότητα Φώτης Πίττας
Ενότητα Φώτης ΠίτταςΕνότητα Φώτης Πίττας
Ενότητα Φώτης Πίτταςsantziak
 
Η εκθετική συνάρτηση στη φυσική και τη χημεία. Ένα διαθεματικό project μαθημα...
Η εκθετική συνάρτηση στη φυσική και τη χημεία. Ένα διαθεματικό project μαθημα...Η εκθετική συνάρτηση στη φυσική και τη χημεία. Ένα διαθεματικό project μαθημα...
Η εκθετική συνάρτηση στη φυσική και τη χημεία. Ένα διαθεματικό project μαθημα...ymichas
 
οι 5 διεργασιες ενος κυκλου των μεκ 1
οι 5 διεργασιες ενος κυκλου των μεκ 1οι 5 διεργασιες ενος κυκλου των μεκ 1
οι 5 διεργασιες ενος κυκλου των μεκ 1gkapsid
 
Saferinternet newsletter issue3_2014 (1)
Saferinternet newsletter issue3_2014 (1)Saferinternet newsletter issue3_2014 (1)
Saferinternet newsletter issue3_2014 (1)Tsormpatzoglou Nestor
 
Παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο
Παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ στο νηπιαγωγείοΠαιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο
Παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ στο νηπιαγωγείοAntigone Christoforidou
 
Karlou paulidis
Karlou paulidisKarlou paulidis
Karlou paulidisstratism
 
η τεχνική της παγκόσμιας προσομοίωσης και δημιουργική χρήση τπε σε έργο E twi...
η τεχνική της παγκόσμιας προσομοίωσης και δημιουργική χρήση τπε σε έργο E twi...η τεχνική της παγκόσμιας προσομοίωσης και δημιουργική χρήση τπε σε έργο E twi...
η τεχνική της παγκόσμιας προσομοίωσης και δημιουργική χρήση τπε σε έργο E twi...Evi Belogia
 
Κόντρα στο Ρεύμα 2
Κόντρα στο Ρεύμα 2Κόντρα στο Ρεύμα 2
Κόντρα στο Ρεύμα 2Αννα Παππα
 
Η λογοτεχνία στο Διαδίκτυο
Η λογοτεχνία στο ΔιαδίκτυοΗ λογοτεχνία στο Διαδίκτυο
Η λογοτεχνία στο ΔιαδίκτυοAnn Deli
 

Similar to Earthquake (20)

Φυσική Ε΄ 7.2. ΄΄ Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα ΄΄
Φυσική Ε΄ 7.2. ΄΄ Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα ΄΄Φυσική Ε΄ 7.2. ΄΄ Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα ΄΄
Φυσική Ε΄ 7.2. ΄΄ Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα ΄΄
 
Biwmatiko dimakopoulos-chiotelis
Biwmatiko dimakopoulos-chiotelisBiwmatiko dimakopoulos-chiotelis
Biwmatiko dimakopoulos-chiotelis
 
Power point
Power pointPower point
Power point
 
Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
Η καθημερινή ζωή στο ΒυζάντιοΗ καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
 
Θεματική ΝΕΡΟ
Θεματική ΝΕΡΟΘεματική ΝΕΡΟ
Θεματική ΝΕΡΟ
 
Life Circles
Life CirclesLife Circles
Life Circles
 
οδηγίες
οδηγίεςοδηγίες
οδηγίες
 
Is the End of the World for Greece? Career Decisions in Time of Crisis
Is the End of the World for Greece? Career Decisions in Time of CrisisIs the End of the World for Greece? Career Decisions in Time of Crisis
Is the End of the World for Greece? Career Decisions in Time of Crisis
 
Ep
EpEp
Ep
 
ηλεκτρονικα σωματα κειμενων
ηλεκτρονικα σωματα κειμενωνηλεκτρονικα σωματα κειμενων
ηλεκτρονικα σωματα κειμενων
 
Project MME
Project MMEProject MME
Project MME
 
Ενότητα Φώτης Πίττας
Ενότητα Φώτης ΠίτταςΕνότητα Φώτης Πίττας
Ενότητα Φώτης Πίττας
 
Η εκθετική συνάρτηση στη φυσική και τη χημεία. Ένα διαθεματικό project μαθημα...
Η εκθετική συνάρτηση στη φυσική και τη χημεία. Ένα διαθεματικό project μαθημα...Η εκθετική συνάρτηση στη φυσική και τη χημεία. Ένα διαθεματικό project μαθημα...
Η εκθετική συνάρτηση στη φυσική και τη χημεία. Ένα διαθεματικό project μαθημα...
 
οι 5 διεργασιες ενος κυκλου των μεκ 1
οι 5 διεργασιες ενος κυκλου των μεκ 1οι 5 διεργασιες ενος κυκλου των μεκ 1
οι 5 διεργασιες ενος κυκλου των μεκ 1
 
Saferinternet newsletter issue3_2014 (1)
Saferinternet newsletter issue3_2014 (1)Saferinternet newsletter issue3_2014 (1)
Saferinternet newsletter issue3_2014 (1)
 
Παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο
Παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ στο νηπιαγωγείοΠαιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο
Παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο
 
Karlou paulidis
Karlou paulidisKarlou paulidis
Karlou paulidis
 
η τεχνική της παγκόσμιας προσομοίωσης και δημιουργική χρήση τπε σε έργο E twi...
η τεχνική της παγκόσμιας προσομοίωσης και δημιουργική χρήση τπε σε έργο E twi...η τεχνική της παγκόσμιας προσομοίωσης και δημιουργική χρήση τπε σε έργο E twi...
η τεχνική της παγκόσμιας προσομοίωσης και δημιουργική χρήση τπε σε έργο E twi...
 
Κόντρα στο Ρεύμα 2
Κόντρα στο Ρεύμα 2Κόντρα στο Ρεύμα 2
Κόντρα στο Ρεύμα 2
 
Η λογοτεχνία στο Διαδίκτυο
Η λογοτεχνία στο ΔιαδίκτυοΗ λογοτεχνία στο Διαδίκτυο
Η λογοτεχνία στο Διαδίκτυο
 

Recently uploaded

Διαχείριση χρόνου παιδιών
Διαχείριση χρόνου          παιδιώνΔιαχείριση χρόνου          παιδιών
Διαχείριση χρόνου παιδιώνDimitra Mylonaki
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρταςsdeartas
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςssuser44c0dc
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Michail Desperes
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxAreti Arvithi
 
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΕπιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΜαρία Διακογιώργη
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜαρία Διακογιώργη
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxMertxu Ovejas
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx41dimperisteriou
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΜαρία Διακογιώργη
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxntanavara
 
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραssuser2bd3bc
 
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Areti Arvithi
 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx36dimperist
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 

Recently uploaded (20)

Διαχείριση χρόνου παιδιών
Διαχείριση χρόνου          παιδιώνΔιαχείριση χρόνου          παιδιών
Διαχείριση χρόνου παιδιών
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
 
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΕπιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
Στο μουσείο
Στο                    μουσείοΣτο                    μουσείο
Στο μουσείο
 
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
 
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
 
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
 
Λαπμπουκ .pdf
Λαπμπουκ                          .pdfΛαπμπουκ                          .pdf
Λαπμπουκ .pdf
 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 

Earthquake

 • 1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα OSOS "΢ειςμοί & Ηφαίςτεια" Earthquake and Volcanos «Δε φοβάμαι το ςειςμό, είμαι ςειςμοειδικόσ» 2019-2020
 • 2. Οι μακθτζσ/τριεσ του Γ1 & Γ2 του 5ο Δ΢ Πόλεωσ Ρόδου υλοποίθςαν ζνα πρόγραμμα Open Schools for Open Societies (OSOS) – Ζνα ανοιχτό ςχολείο ςε μια ανοιχτι κοινωνία, με τίτλο: ΢ειςμοί και Ηφαίςτεια: Δε φοβάμαι το ςειςμό, είμαι ςειςμοειδικόσ Τπεφκυνοι εκπαιδευτικοί Κυρίτςθ Ειςάβετ (Γ1) Παπαηαχαρίου Ειρινθ Ανκι (Γ2)
 • 3. Ειςαγωγι Οι φυςικζσ καταςτροφζσ αποτελοφν ζνα από τα πιο ςθμαντικά προβλιματα του πλανιτθ μασ και απαιτείται ενθμζρωςθ και εγριγορςθ. Σα παιδιά ζρχονται ςυχνά αντιμζτωπα με το πρόβλθμα και δθμιουργείται το ερϊτθμα τι κα ζκαναν αν ςυνζβαινε ζνασ δυνατόσ ςειςμόσ ςτθν περιοχι τουσ. Θ περιοχι μασ είναι ιδιαιτζρα ςειςμογενισ (θ Ελλάδα, από άποψθ ςειςμικότθτασ, κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ ςτθν Ευρϊπθ και τθν ζκτθ κζςθ ςε παγκόςμιο επίπεδο), δεν κα πρζπει να ξεχνάμε ότι όςο πιο προετοιμαςμζνοι και ενθμερωμζνοι είμαςτε για κζματα αντιςειςμικισ προςταςίασ τόςο αποτελεςματικότερα κα μπορζςουμε να αντιμετωπίςουμε τισ επιπτϊςεισ ενόσ ςειςμοφ.
 • 4. ΢κοπόσ - ΢τόχοι Βαςικόσ ςκοπόσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ, ενθμζρωςθ και προετοιμαςία των μακθτϊν για τθν περίπτωςθ ενόσ ςειςμοφ και θ γνωριμία τουσ με τα μζτρα προςταςίασ πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά από ζνα ςειςμό. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτο να βοθκιςει τα παιδιά: α) να γνωρίςουν το φαινόμενο των ςειςμϊν και το φαινόμενο των θφαιςτείων, β) να αντιμετωπίςουν και να διαχειριςτοφν τα ςυναιςκιματα τουσ ςχετικά με τουσ ςειςμοφσ και γ) να μάκουν τρόπουσ αποτελεςματικισ προςταςίασ από τουσ ςειςμοφσ.
 • 5. Σο πρόγραμμα χωρίηεται ςε 4 ενότθτεσ: 1) Fell – Νιϊςε: Πρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ 2) Imagine – Φαντάςου 3) Create – Δθμιοφργθςε 4) Share - Μοιράςου
 • 6. Α) Fell - Νιϊςε Πρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ Θ αφόρμθςθ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ δόκθκε από το μάκθμα τθσ Λςτορίασ Γ’Δθμοτικοφ ςχετικά με τθν Σιτανομαχία και τον μφκο του Εγκζλαδου. Επίςθσ, οι μακθτζσ προβλθματίςτθκαν από τον πρόςφατο ςειςμό μεγζκουσ 6,1 ρίχτερ ςτθν Αλβανία, κακϊσ αρκετά παιδιά του ςχολείου μασ κατάγονται από τθν Αλβανία.
 • 7. Δραςτθριότθτα 1: Σα παιδιά παρακολουκοφν βίντεο από το YouTube ςκζφτονται και ςυηθτοφν γφρω από τα εξισ ερωτιματα: - Σι είναι αυτό; - ΢ου ζχει ςυμβεί ποτζ; - Πϊσ αιςκάνκθκεσ; - Σι ζκανεσ; Κωσ: Νεκροί, πανικόσ και καταςτροφι από τον ιςχυρό ςειςμό: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=dOSNzsYyYPY&f eature=emb_title ΢ΚΗΝΕ΢ ΑΠΟ ΣΗΝ ΩΡΑ ΑΚΡΙΒΩ΢ ΠΟΤ ΕΓΙΝΕ Ο ΢ΕΙ΢ΜΟ΢: https://www.youtube.com/watch?v=oXgwn_T1kI0
 • 8. ΢τόχοι: Σα παιδιά: α)να αναγνωρίςουν το φαινόμενο του ςειςμοφ, β)να το περιγράψουν και γ)να ανακαλζςουν τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ ςειςμοφ που ζχουν. Φ.Ε.1. Οι απαντιςεισ των παιδιϊν ςτο ερϊτθμα: «Σι είναι ο ςειςμόσ; Γιατί γίνονται οι ςειςμοί»;
 • 9. Ακολοφκθςε ενθμζρωςθ από ειδικό: Σα παραπάνω ερωτιματα απαντικθκαν και από τον κ. Καλλιϊρα μζλοσ του "The tipping point" (https://www.thetippingpoint.org.gr/) 1θ ΢υνεδρία Σθν Σρίτθ 10 Δεκεμβρίου 2019, οι μακθτζσ του Γ1 και Γ2 του 5ου Δ΢ Πόλεωσ Ρόδου παρακολοφκθςαν μια ςυνεδρία - εξ' αποςτάςεωσ ενθμζρωςθ από τον κ.΢τζλιο Καλλιϊρα μζλοσ του 100mentors (διαδικτυακι πλατφόρμα κοινότθτασ μεντόρων) τθσ Μθ Κυβερνθτικισ Οργάνωςθσ ‘The Tipping Point’. Δόκθκε θ ευκαιρία ςτουσ μικροφσ μασ μακθτζσ να ενθμερωκοφν από ειδικό ςχετικά με τουσ ςειςμοφσ και τα θφαίςτεια ςτθν τάξθ και να κζςουν τα δικά τουσ ερωτιματα. Ο κοσ Καλλιϊρασ απάντθςε με ςαφινεια ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ των μακθτϊν απλοποιϊντασ τθν ορολογία τθσ επιςτιμθσ του ζτςι ϊςτε να γίνει κατανοθτι από τουσ μακθτζσ τθσ Γ' τάξθσ του δθμοτικοφ. (Live session: https://platform.100mentors.com/dashboard/business/5dc 043a6f5f72927f4d36733/sessions/5dd3cbf6213df80219e97dc3)
 • 10. Β) Imagine - Φαντάςου Α) Σι ςυμβαίνει ςτο εςωτερικό τθσ γθσ Δραςτθριότθτα 2: Σομι ςε πορτοκάλι. Παρουςιάηουμε ςτα παιδιά ζνα πορτοκάλι και χαράηουμε μια οριηόντια τομι πάνω ς’αυτό. Ηθτάμε από τα παιδιά να μαντζψουν τι κα δουν αν κόψουν το πορτοκάλι ςτθ μζςθ. ΢τόχοσ: Να καταλάβουν τα παιδιά πϊσ θ γθ μπορεί νοερά να χωριςτεί ςε δφο ίςα μζρθ.
 • 11. Δραςτθριότθτα 3: Μελζτθ του μοντζλου τθσ γθσ. Σα παιδιά φτιάχνουν το μοντζλο τθσ γθσ από πλαςτελίνθ και ηωγραφίηουμε ςτο χαρτί. ΢υμβουλευτικαμε το παρακάτω βίντεο: https://thecraftyclassroom.com/crafts/geology -crafts-for-kids/layers-of-the-earth-craft/ ΢τόχοι: α) Να καταλάβουν τα παιδιά πϊσ θ γθ μπορεί νοερά να χωριςτεί ςε δφο ίςα μζρθ β) να γνωρίςουν τα κυρία ςτρϊματα που αποτελοφν το εςωτερικό τθσ γθσ και να καταλάβουν τθ βαςικι ςφςταςθ και κατάςταςι τουσ. Η δομι τθσ γθσ Α' Μοντζλο (΢το χαρτί)
 • 12.
 • 13. Δραςτθριότθτα 4: Παρουςίαςθ τθσ δομισ τθσ (πυρινα, εςωτερικόσ, εξωτερικόσ πυρινασ, μανδφασ, φλοιόσ) από τουσ μακθτζσ με ζνα βραςμζνο αυγό. https://www.youtube.com/watch?v=sYlRuCdOswc
 • 14. Β) Θ ΚΛΝΘ΢Θ ΣΩΝ ΛΛΚΟ΢ΦΑΛΡΛΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Όπωσ ο φλοιόσ του πορτοκαλιοφ δεν επιτρζπει ςτουσ χυμοφσ να διαρρεφςουν, ζτςι και ο φλοιόσ τθσ γθσ δεν αφινει τθ λάβα “να κάψει τθ γθ”». Σα παιδιά κατανοοφν ότι θ καυτι λάβα του μανδφα μπορεί να βρει το δρόμο προσ τθν επιφάνεια τθσ γθσ. Ερωτιματα: -Σι είναι οι λικοςφαιρικζσ πλάκεσ;
 • 15. Τλικά 1-2 βραςτά αυγά Χρϊμα (τζμπερα) Νερό Εκτζλεςθ ΢πάμε το τςόφλι του αυγοφ και το τοποκετοφμε μζςα ςε δοχείο με νερό και χρϊμα. Σο αφινουμε για 5 λεπτά και ςτθ ςυνζχεια το βγάηουμε. Παρατθροφμε ότι ςτο ςθμείο όπου ζχει "ςπάςει" το τςόφλι του αυγοφ το χρϊμα είναι πιο ζντονο. Ακόμα πιο αιςκθτό γίνεται αν αφαιρζςουμε το τςόφλι του αυγοφ. Σα παιδιά κατανόθςαν τα ριγματα ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ. Οι μακθτζσ διαπίςτωςαν πϊσ κα φαίνονταν τα ριγματα ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ. https://www.youtube.com/watch?v=iaHqPxfGyh w&feature=emb_title Πείραμα 1: Σι είναι οι τεκτονικζσ πλάκεσ και ριγματα
 • 16. Πείραμα 2: Πϊσ λειτουργοφν οι τεκτονικζσ πλάκεσ. Τλικά 2 βιβλία 1 κουτί/ 1 αυτοκινθτάκι Εκτζλεςθ 1. Σοποκετοφμε βιβλία το ζνα δίπλα ςτο άλλο. 2. Σοποκετοφμε πάνω ςτα δφο βιβλία ζνα κουτί/ 1 αυτοκινθτάκι. Όταν μετακινοφμε τα δφο βιβλία αργά πάνω κάτω το κουτί μετακινείται. Σο ίδιο ςυμβαίνει και με τισ τεκτονικζσ πλάκεσ τθσ Γθσ. Όταν μετακινοφνται, μετακινοφνται και τα ςϊματα που υπάρχουν πάνω τουσ. Αν πάνω από τισ τεκτονικζσ πλάκεσ υπάρχει νερό τότε μετακινοφνται τεράςτιεσ ποςότθτεσ νεροφ και δθμιουργείται τςουνάμι. https://studio.youtube.com/video/YfxUvAl--8k/edit https://www.youtube.com/watch?v=IAf-2UuzKYY https://www.youtube.com/watch?v=qg9kpSD59v4
 • 17. Πείραμα 3: Σεκτονικζσ πλάκεσ - Πϊσ λειτουργοφν οι τεκτονικζσ πλάκεσ; Ερωτιματα (πριν από το πείραμα): -Με ποιουσ τρόπουσ κα μποροφςαν να κινθκοφν οι λικοςφαιρικζσ πλάκεσ του φλοιοφ τθσ γθσ; -Σι κα μποροφςε να ςυμβεί ανάλογα με τθν κίνθςθ; Τλικά Μιάμιςθ φζτα φελιηόλ για κάκε ομάδα (μιςι φζτα για κάκε κίνθςθ που θ ομάδα κα δοκιμάςει). Λεπτό χαρτί ςε πράςινο, καφζ ι μπλε χρϊμα Κομμάτια από αυτοκόλλθτο του μζτρου (όμοιο με εκείνο που κολλάμε μζςα ςε ξφλινα ςυρτάρια ι με αυτό που «ντφνουμε» τα βιβλία) ι καφζ κολλθτικι ταινία πακεταρίςματοσ Ψαλίδι, Κόλλα
 • 18. Εκτζλεςθ Κόβουμε το φελιηόλ ςε 2 κομμάτια (με το χζρι) ςαν ρωγμι του φλοιοφ. Κολλάμε πάνω τουσ ζνα μεγάλο κομμάτι χαρτί το οποίο ενϊνει τα κομμάτια ξανά. Δίνουμε ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να μθ βάλουμε κόλλα κοντά ςτο ςθμείο που ενϊνονται τα δφο κομμάτια. Σο χαρτί ςε αυτό το ςθμείο πρζπει να είναι χαλαρό και να μθν κολλάει πάνω ςτο φελιηόλ. Κολλάμε μερικά κομμάτια αυτοκόλλθτου ι καφζ ταινίασ κάτω από κάκε κομμάτι φελιηόλ ϊςτε να εξαςφαλίςουμε τθν ολιςκθρότθτά του. Θ καταςκευι αυτι αναπαριςτά μία λικοςφαιρικι πλάκα θ οποία ζχει ςπάςει και τα δυο τθσ κομμάτια πρόκειται να κινθκοφν με ζναν από τουσ τρεισ αναμενόμενουσ τρόπουσ. Σο χαρτί που ενϊνει τα κομμάτια κα δείξει το αποτζλεςμα που μπορεί να ζχουν οι τρεισ αυτοί τρόποι (΢φγκρουςθ – Απομάκρυνςθ – Σριβι). ΢φγκρουςθ https://youtu.be/xEsLkEAbDec
 • 20. Πείραμα 4: Πϊσ δθμιουργοφνται οι ςειςμοί; Πϊσ λειτουργοφν οι τεκτονικζσ πλάκεσ. Τλικά μαρκαδόρο Χαρτόνι Ηάχαρθ ςε κυβάκια Εκτζλεςθ Σοποκετοφμε τθ ηάχαρθ ςε διάφορεσ μορφζσ πάω ςτο χαρτόνι. Οι μακθτζσ παρατθροφν και καταγράφουν τι ςυμβαίνει όταν κουνάμε το χαρτόνι (ςειςμόσ) ςτουσ κφβουσ από ηάχαρθ. https://www.youtube.com/watch?v=HYp-AlYjLE0&feature=emb_title
 • 21. Εκτζλεςθ πειράματοσ από τουσ μακθτζσ: Ομάδα 1: https://youtu.be/lR3oJaMQo_o Ομάδα 2:https://youtu.be/AwWYaE_2IQE Ομάδα 3: https://youtu.be/lT-AFk2ZY-U Ομάδα 4: https://youtu.be/qAqPIaTcrCI Οι μακθτζσ διαπίςτωςαν τισ επιπτϊςεισ ενόσ ςειςμοφ ςτα κτίρια, κακϊσ και το γεγονόσ ότι ο ςειςμόσ είναι ζνα φυςικό φαινόμενο κατά το οποίο δεν αλλάηει θ ςφςταςθ ι ιδιότθτεσ των ςωμάτων.
 • 22. Ανακεφαλαίωςθ για τουσ ςειςμοφσ - Προβολι βίντεο – ΢υηιτθςθ https://www.youtube.com/watch?v=dJpIU1rSOFY https://www.youtube.com/watch?v=c04eOFvJdIc&feature=emb_title https://www.youtube.com/watch?v=9iy8HvhfmaQ&feature=emb_title https://www.youtube.com/watch?v=KFPGtox1O6E&feature=emb_title https://www.youtube.com/watch?v=dJpIU1rSOFY&feature=emb_title https://tinanantsou.blogspot.com/2015/01/video_17.html
 • 23. Ενθμζρωςθ από ειδικοφσ – ΢υνεργαςία με Φορείσ • Επίςκεψθ από το Αυτοτελι Γραφείο Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Ρόδου- πρόγραμμα «Ετοιμότθτα και αςφάλεια ςτο ςχολικό περιβάλλον» https://emathisi.weebly.com/blog-2019-20/4486397 • Άςκθςθ ςειςμοφ ΛΛ – ςτο ςυγκρότθμα τθσ ςχολικισ μονάδασ - Διοργανϊκθκε από του ΟΑ΢Π. το Διμο Ρόδου (δια τθσ ςχολικισ Επιτροπισ και του Προζδρου τθσ κ. Βυρίνθ Ακαναςίου) και τισ Διευκφνςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δωδεκανιςου. https://emathisi.weebly.com/blog-2019-20/-a • The tipping point (2 ΢υνεδρίεσ): https://www.thetippingpoint.org.gr/?fbclid=IwAR1TwUWLHn5JA_qAL1oG1HPPV0m3H29E m7eM3j7qdpnSETr_hdDvF74erHw 1θ ΢υνεδρία (Βλ. Feel): https://emathisi.weebly.com/blog-2019-20/the-tipping-point 2θ ΢υνεδρία (Βλ. Create): https://emathisi.weebly.com/blog-2019-20/the-tipping- point6690792
 • 24. Πιο ςυγκεκριμζνα: Ετοιμότθτα και αςφάλεια ςτο ςχολικό περιβάλλον Σθν Σετάρτθ 16 Οκτωβρίου 2019, οι μακθτζσ του Γ1 και Γ2 του 5ου Δ΢ Πόλεωσ Ρόδου ςυμμετείχαν ςε πρόγραμμα «Ετοιμότθτα και αςφάλεια ςτο ςχολικό περιβάλλον» από το Αυτοτελι Γραφείο Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Ρόδου. ΢τόχοσ του προγράμματοσ ιταν οι μακθτζσ αλλά και οι εκπαιδευτικοί τουσ, να λάβουν επιπλζον ενθμζρωςθ για κζματα ςχετικά με τθν ετοιμότθτα και τθν αςφάλεια ςε περίπτωςθ κινδφνου που προζρχεται από απροςδόκθτεσ και μθ προβλζψιμεσ καταςτάςεισ όπωσ ςειςμοί, πυρκαγιζσ, πλθμμφρεσ, κλπ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει τόςο κεωρθτικό όςο και βιωματικό μζροσ. Σθν ενθμζρωςθ του 5ου Δθμοτικοφ παρακολοφκθςαν εκτόσ από τουσ μακθτζσ των δφο τμθμάτων τθσ Γ τάξθσ, ο Πρόεδροσ τθσ Α/κιασ ΢χολικισ Επιτροπισ του Διμου Ρόδου κ. Βυρίνθσ Κανάςθσ και οι δαςκάλεσ κ. Ελιςάβετ Κυρίτςθ και κ.Ειρινθ-Ανκι Παπαηαχαρίου. Σο πρόγραμμα υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ Παγκόςμιασ Θμζρασ Μείωςθσ των Φυςικϊν Καταςτροφϊν (13/10/2019).
 • 25. Άςκθςθ ΢ΕΙ΢ΜΟΤ ΙΙ – ΢ΕΜΙΝAΡΙΟ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΗ΢ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ ΢ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Κακϊσ θ πρόλθψθ είναι το ςθμαντικότερο ςτάδιο ςε κάκε ζκφανςθ των ανκρωπίνων δραςτθριοτιτων, ςτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθ των μακθτϊν μασ ζναντι επικίνδυνων καταςτάςεων όπωσ ο ςειςμόσ, υλοποιιςαμε ζκτακτο ςχζδιο ςειςμικισ άςκθςθσ, το τρίτο ςυνεχόμενο ςε διάςτθμα 2 μθνϊν, με ιδιαίτερθ επιτυχία. Μακθτζσ και εκπαιδευτικοί, τθρϊντασ το ενθμερωμζνο και επικαιροποιθμζνο από το ΢φλλογο Διδαςκόντων ςχζδιο- ζντυπο του ΟΑ΢Π, απόδειξαν πωσ θ ενθμζρωςθ, θ ςυμμόρφωςθ με το ςχζδιο και θ πιςτι του εφαρμογι ζδειξε πωσ βελτιϊκθκε πάρα πολφ θ ετοιμότθτα εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν. Μάλιςτα, ςε ζνα ςυγκρότθμα όπωσ τα Βενετόκλεια, με 2 μεγάλα δθμοτικά και τρία νθπιαγωγεία, με ςφνολο παιδιϊν που υπερβαίνει τα 600, θ άςκθςθ ιταν ιδιαίτερα επιτυχισ.Σθν άςκθςθ παρακολοφκθςαν άλλοι εκπαιδευτικοί / διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων τθσ Ρόδου ενϊ εποπτεία αςκικθκε και από τθν κ. Κοφρου Αςθμίνα, Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Εκπαίδευςθσ- Ενθμζρωςθσ του ΟΑ΢Π. ΢υγχαρθτιρια ςτα παιδιά και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. του ΟΑ΢Π. Αναφζρκθκαν ςε όλα τα ηθτιματα τα οποία πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ οι διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αςφάλεια παιδιϊν και εκπαιδευτικϊν.
 • 26.
 • 27. Γ) Μζτρα προςταςίασ - Ενθμζρωςθ από Ειδικοφσ Προβολι βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=pc-Y1YyHQ_0 https://www.youtube.com/watch?v=dqxqmsL2JeQ https://www.youtube.com/watch?v=OT68BVoxdHE Παιχνίδια Πρόγραμμα Πλαίςιο Safer Internet τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ: https://kids.oasp.gr/
 • 28. Δ) Σο φαινόμενο των θφαιςτείων Σα ρεφματα μεταφοράσ κερμότθτασ ςτον μανδφα, μαηί με τθν κίνθςθ των τεκτονικϊν πλακϊν, μποροφν να προκαλζςουν ρωγμζσ ςτο φλοιό όπου ςχθματίηεται ζνα θφαίςτειο. Θ λζξθ θφαίςτειο προζρχεται ετυμολογικά από τον κεό Ιφαιςτο, τον κεό τθσ φωτιάσ. ΢ϋ ολόκλθρθ τθ γθ υπάρχουν περίπου 500, «κομιςμζνα» και «ενεργά». ΢τθν ερϊτθςθ μασ «αν υπάρχει θφαίςτειο ςτθν Ελλάδα», υπιρχαν παιδιά που γνϊριηαν το θφαίςτειο τθσ Νιςφρου και τθσ ΢αντορίνθσ. Δραςτθριότθτα 4: Προβολι βίντεο https://youtu.be/lAmqsMQG3RM Απαντικθκαν τα παρακάτω ερωτιματα: Σι χρϊμα ζχει θ λάβα; Σι χρϊμα παίρνει θ λάβα όταν κρυϊςει; Σι ςυμβαίνει όταν θ λάβα βγει από τον κρατιρα; Σι μπορεί να προκαλζςει θ λάβα; Με ποιουσ τρόπουσ προςτατεφεται ο άνκρωποσ;
 • 29. Δραςτθριότθτα 5: Μοντζλο θφαιςτείου Οι μακθτζσ ζφτιαξαν ζνα απλό μοντζλο θφαιςτείου με χαρτί, κόκκινθ και κίτρινθ τζμπερα, ςακουλάκι. https://youtu.be/nQX8y2XEt2M
 • 30. Εκτζλεςθ Πειράματοσ από τουσ μακθτζσ Ομάδα1: https://youtu.be/HGmWrz1mmc0 Ομάδα2: https://youtu.be/DE5D3-gtdMw Ομάδα3: https://youtu.be/CJ91rGYhj58 Πείραμα 5: Φτιάχνουμε το δικό μασ θφαίςτειο - Ζκρθξθ θφαιςτείου Φ.Ε.7. Οι απαντιςεισ των παιδιϊν ςτο ερϊτθμα «Σι είναι το θφαίςτειο»; ΢τόχοι • Να ζρκει το παιδί ςε επαφι με τθν πειραματικι διαδικαςία. • Να κατανοιςει τθν ζννοια τθσ χθμικισ αντίδραςθσ εμπειρικά. • Να διακρίνει τα οξζα και τισ βάςεισ και πϊσ αυτά αντιδροφν (όςο αυτό είναι δυνατό για τθν θλικία τουσ)
 • 31.
 • 32. Σο πρόγραμμα ολοκλθρϊκθκε με τθν καταςκευι δφο ςειςμογράφων: α) Απλόσ ςειςμογράφοσ από άχρθςτα υλικά και β) ΢ειςμογράφοσ ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ τθσ Γ1 και Γ2 τάξθσ του ςχολείου μασ. Ο πρϊτοσ ςειςμογράφοσ αποτζλεςε κίνθτρο για τθν καταςκευι του δεφτερου. Γ) Create - Δθμιοφργθςε
 • 33. Τλικά - Μια κοφτα παπουτςιϊν - 7 βαρίδια των 50 γραμμαρίων - Πλαςτικό ποτιρι - 1 μαρκαδόρο - 3 ξφλινα καλαμάκια - Πλαςτελίνθ - Κορδζλα ι ςπάγγοσ - Χάρτινοσ κφλινδροσ - Λάςτιχο - Χαρτί Φαξ - Σαινία διπλισ όψεωσ - ΢ιλοτζιπ Οδθγίεσ καταςκευισ ςειςμογράφου •Προςεκτικά κάντε δφο τρφπεσ ςτθν κορυφι του κουτιοφ. •Κάντε μια άλλθ τρφπα ςτο κζντρο του πυκμζνα του πλαςτικοφ ι χάρτινου ποτθριοφ και δφο τρφπεσ ςε κάκε πλευρά τθσ κορυφισ του ποτθριοφ. •Πιζςτε το μαρκαδόρο ςασ μερικά εκατοςτά ςτθν οπι ςτο κάτω μζροσ του ποτθριοφ μζχρι να ςφθνϊςει. •Δζςτε από μια κορδζλα ςτισ δφο πλαϊνζσ οπζσ του ποτθριοφ και τθν άλλθ άκρθ κάκε κορδζλασ ςτο πάνω μζροσ του κουτιοφ. Σο ποτθριοφ πρζπει να κρζμεται μζςα ςτο κουτί. Α. Καταςκευι απλοφ ςειςμογράφου από τουσ μακθτζσ/τριεσ του Γ2 του 5ου Δ΢ Ρόδου
 • 34. •Σοποκετιςτε τα 7 βαρίδια μζςα ςτο ποτιρι. •Περάςτε τον κφλινδρο ανάμεςα ςτα ξυλάκια. •Προςεκτικά κάντε 2 τρφπεσ ςε κάκε πλευρά του κουτιοφ και ςτερεϊςτε τα ξυλάκια με τον κφλινδρο. Πρζπει ο μαρκαδόροσ να ςτθρίηεται ςτον κφλινδρο. ΢τισ άκρεσ του κυλίνδρου τοποκετοφμε πλαςτελίνθ χωρίσ όμωσ να εμποδίηει τθν κίνθςθ του. •Κάντε άλλεσ 2 τρφπεσ ςε κάκε πλευρά του κουτιοφ μπροςτά από τισ άλλεσ 2 του κυλίνδρου ςε απόςταςθ περίπου 1εκ. και τοποκετιςτε το λάςτιχο •Σοποκετιςτε το χαρτί πάνω ςτον κφλινδρο. •Ρυκμίςτε τον ςειςμογράφο ςε μια επίπεδθ επιφάνεια (ςε κρανίο ι ςε τραπζηι). Ζχετε ζνα άτομο για να κουνιςει απαλά το κουτί – κάνοντασ τθν κίνθςθ από αριςτερά προσ δεξιά, για να προςομοιωκεί ζνασ οριηόντιοσ ςειςμόσ. Ενϊ ο ςειςμόσ ςυμβαίνει, τραβάει αργά ζνα άλλο άτομο τθν ταινία του χαρτιοφ μζςω του ςειςμογράφου. •Κα πρζπει αρχικά να καταγράφεται μια ευκεία γραμμι ςτο χαρτί. Όςο περιςςότερο ανακινείτε το κιβϊτιο τόςο ευρφτερεσ κα είναι οι γραμμζσ.
 • 36. Β. Καταςκευι ςειςμογράφου από τουσ μακθτζσ/τριεσ του Γ1 και Γ2 του 5ου Δ΢ Πόλεωσ Ρόδου •2θ εξ αποςτάςεωσ ςυνεδρία με τον κ. Καλλιϊρα, μζντορα τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ κοινότθτασ μεντόρων 100mentors τθσ Μθ Κυβερνθτικισ οργάνωςθσ «The Tipping Point» με κζμα «Καταςκευι ενόσ απλοφ ςειςμογράφου». Ενθμζρωςθ για τθ λειτουργία του ςειςμογράφου και κακοδιγθςθ για τθν καταςκευι ςτθν τάξθ ενόσ απλοφ ςειςμογράφου.
 • 37. •Γονείσ των μακθτϊν μασ προμικευςαν τα υλικά που απαιτοφνταν για τθν καταςκευι του ςειςμογράφου και θ εκπαιδευτικόσ κα. ΢ταυροφλα Ηαράρθ μασ βοικθςε ςτθν καταςκευι του. •΢υγκεκριμζνα χρειαςτικαμε: •1 πλαςτικό ςωλινα μικουσ 40 εκ. •2 “ “ “ 27 εκ. •4 “ “ “ 20 εκ. •2 “ “ “ 12 εκ. •1 “ “ “ 32 εκ. •1 “ “ “ 11 εκ. •1 “ “ “ 13,5 εκ. •1 “ “ “ 5 εκ.
 • 38. Όλοι οι ςωλινεσ ζχουν διάμετρο 3 εκ. -3 Σ-ςυνδζςμουσ, 9 γωνίεσ και 9 μοφφεσ για τθ ςφνδεςθ των ςωλινων μεταξφ τουσ -1 μεγάλο πλαςτικό ςωλινα μικουσ 19 εκ. και με διάμετρο 11 εκ. -2 πλαςτικά καπάκια ίςθσ διαμζτρου με τον ςωλινα -10 μικρά βαρίδια των 50 γρ. Σα βιματα που ακολουκιςαμε για τθν καταςκευι του ςειςμογράφου ιταν τα εξισ: •- ΢υναρμολογιςαμε τουσ ςωλινεσ και καταςκευάςαμε τθ βάςθ του ςειςμογράφου. •Χρθςιμοποιιςαμε τα δφο πλαςτικά καπάκια για να κλείςουμε τον μεγάλο ςωλινα από τισ δυο πλευρζσ του. Αφοφ κάναμε τρφπεσ ςτο κζντρο καπακιϊν, τα κολλιςαμε ςτισ δφο βάςεισ του κυλίνδρου. •- Για να ενϊςουμε τον κφλινδρο με τθν καταςκευι τθσ βάςθσ χρθςιμοποιιςαμε ζνα χοντρό ςφρμα, το οποίο περάςαμε από τισ τρφπεσ που είχαμε ανοίξει ςτο κζντρο των δφο πλαςτικϊν καπακιϊν.
 • 39. - Κολλιςαμε τα βαρίδια μεταξφ τουσ βάηοντασ ανάμεςά τουσ ζναν μαρκαδόρο. - Κρεμάςαμε τθν καταςκευι με τα βαρίδια ςτο πάνω μζροσ τθσ βάςθσ και τθ ςτερεϊςαμε με τρόπο ϊςτε ο μαρκαδόροσ να ακουμπάει ελαφρϊσ τον κφλινδρο. - Σα βαρίδια ςτακεροποιικθκαν μζςα ςε μια πλαςτικι κορδζλα, ϊςτε να κινοφνται μόνο ςε ζναν άξονα, ο οποίοσ είναι κατά μικοσ τθσ οριηόντιασ γραμμισ ςτθν πάνω μεριά του κυλίνδρου. - Για να γυρίηει αργά ο κφλινδροσ προςκζςαμε ςτθν καταςκευι ζναν μικρό κινθτιρα. - Για να μειϊςουμε τθ φυςικι παλινδρομικι κίνθςθ των βαριδίων προςκζςαμε ςτθν αρχικι βάςθ μια άλλθ μικρότερθ καταςκευι από πλαςτικοφσ ςωλινεσ (2Χ5 εκ. και 2Χ20 εκ.) κοντά ςτον κφλινδρο, αλλά χωρίσ να τον αγγίηουν. - Από τουσ βραχίονεσ αυτισ τθσ καταςκευισ περάςαμε λαςτιχάκια, τα οποία ενϊςαμε με τον μαρκαδόρο που βρίςκονταν ανάμεςα ςτα βαρίδια, ϊςτε να ελζγχεται καλφτερα θ κίνθςθ του μαρκαδόρου. - Κατά τθ δοκιμι διαπιςτϊςαμε ότι ο ςειςμογράφοσ λειτουργοφςε και ότι θ καταςκευι του ανταποκρίνονταν ςτουσ ςτόχουσ που είχαμε κζςει.
 • 41. Θ διάχυςθ του προγράμματοσ ζγινε με: • τθ δθμιουργία γωνιά STEM ςτθν τάξθ, • τθ δθμοςίευςθ άρκρων ςτον τοπικό θλεκτρονικό τφπο (πχ. Δθμοςίευςθ ςτον θλεκτρονικι εφθμερίδα i12: https://i12.gr/?p=21367), • τθ δθμοςίευςθ δράςεων του προγράμματοσ ςτθ ςελίδα του ςχολείου: https://blogs.sch.gr/5dimrodou/ , • τθ δθμοςίευςθ του προγράμματοσ ςτθ ςελίδα τθσ τάξθσ: emathisi.weebly.com/earthquake.html και • τθ δθμιουργία πίνακα ςτο youtube https://www.youtube.comwww.youtube.com/channel/UCczGS 34iU1A7gkkhs3m2AJA και ςτο pinterest: https://gr.pinterest.com/irinipapaz/osos-earthquake/ Δ) Share - Μοιράςου
 • 42. ΢τα ςχζδιά μασ είναι θ παρουςίαςθ του ςειςμογράφου ςε μακθτζσ του ςχολείου μασ, κακϊσ και του ςυςτεγαηόμενου ςχολείου. Γωνιά STEM ςτθν Γ2 τάξθ