SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
จำนวนข้อ คะแนน จำนวนข้อ คะแนน จำนวนข้อ คะแนน จำนวนข้อ คะแนน จำนวนข้อ คะแนน
1 ปรนัย
1.1) 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 30 75 45 90 40 100 16 80 30 90
1.2) 4 ตัวเลือก 2 คำตอบ - - - - - - - - - -
1.3) 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ - - - - - - - - - -
1.4) 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ - - - - - - - - - -
2 ปรนัย หลำยตัวเลือก 1 คำตอบ - - 5 10 - - - - - -
3 ปรนัย หลำยตัวเลือก มำกกว่ำ 1 คำตอบ 5 25 - - - - - - 2 10
4 เลือกคำตอบจำกแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน - - - - - - - - - -
5 ระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข - - - - - - 4 20 - -
รวม 35 100 50 100 40 100 20 100 32 100
จำนวนเวลำที่ใช้สอบ (นำที)
ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหำคม 2558
3
วิชำสุขศึกษำและพละศึกษำ-ปรนัยหลำยตัวเลือก มำกกว่ำ 1 คำตอบ (6 ตัวเลือก 2 คำตอบ)
จำนวนข้อสอบ O-NET ประถมศึกษำปีที่ 6 แยกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2558
วิชำ
สังคมศึกษำภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
50 นำที 50 นำที 50 นำที
อังกฤษ
50 นำที 50 นำที
รูปแบบที่
ข้อ คะแนน
สำระที่ 1 กำรอ่ำน
มำตรฐำน ท 1.1 9 25.0
สำระที่ 2 กำรเขียน
มำตรฐำน ท 2.1 7 20.0
สำระที่ 3 กำรฟัง กำรดู และกำรพูด
มำตรฐำน ท 3.1 5 15.0
สำระที่ 4 หลักกำรใช้ภำษำ
มำตรฐำน ท 4.1 9 25.0
สำระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มำตรฐำน ท 5.1 5 15.0
รวม 35 100.0
จำนวนเวลำที่ใช้สอบ
จำนวนข้อสอบวิชำภำษำไทย O–NET จำแนกตำมสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ประจำปีกำรศึกษำ 2558 (สอบ 27 ก.พ. 59)
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
50 นำที
สำระ/มำตรฐำนกำรเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ข้อ คะแนน
สำระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม
มำตรฐำน ส 1.1 7 14.0
มำตรฐำน ส 1.2 3 6.0
สำระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มำตรฐำน ส 2.1 5 10.0
มำตรฐำน ส 2.2 5 10.0
สำระที่ 3 เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส 3.1 5 10.0
มำตรฐำน ส 3.2 5 10.0
สำระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ส 4.1 1 2.0
มำตรฐำน ส 4.2 3 6.0
มำตรฐำน ส 4.3 6 12.0
สำระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มำตรฐำน ส 5.1 6 12.0
มำตรฐำน ส 5.2 4 8.0
รวม 50 100.0
จำนวนเวลำที่ใช้สอบ
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
50 นำที
สำระ/มำตรฐำนกำรเรียนรู้
จำนวนข้อสอบวิชำสังคมศึกษำฯ O–NET จำแนกตำมสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ประจำปีกำรศึกษำ 2558 (สอบ 27 ก.พ. 59)
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ข้อ คะแนน
สำระที่ 1 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
มำตรฐำน ต 1.1 14 35.0
มำตรฐำน ต 1.2 12 30.0
มำตรฐำน ต 1.3 6 15.0
สำระที่ 2 ภำษำและวัฒนธรรม
มำตรฐำน ต 2.1 4 10.0
มำตรฐำน ต 2.2 - -
สำระที่ 3 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น
มำตรฐำน ต 3.1 - -
สำระที่ 4 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มำตรฐำน ต 4.1 4 10.0
มำตรฐำน ต 4.2 - -
รวม 40 100.0
จำนวนเวลำที่ใช้สอบ
หมำยเหตุ มำตรฐำน ต 3.1 เป็นเนื้อหำที่แทรกอยู่ในทุกๆ มำตรฐำนในสำระที่ 1 และ ที่มีกำรวัด
มำตรฐำน ต 4.2 เป็นสถำนกำรณ์ที่ปรำกฎในกำรสื่อสำรทำงภำษำ ที่ปรำกฎในทุกๆ มำตรฐำน ที่มีกำรวัด
สำระ/มำตรฐำนกำรเรียนรู้
จำนวนข้อสอบวิชำภำษำอังกฤษ O–NET จำแนกตำมสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ประจำปีกำรศึกษำ 2558 (สอบ 27 ก.พ. 59)
50 นำที
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ข้อ คะแนน
สำระที่ 1 จำนวนและกำรดำเนินกำร
มำตรฐำน ค 1.1 3 15.0
มำตรฐำน ค 1.2 4 20.0
มำตรฐำน ค 1.3 1 5.0
มำตรฐำน ค 1.4 2 10.0
สำระที่ 2 กำรวัด
มำตรฐำน ค 2.1 1 5.0
มำตรฐำน ค 2.2 3 15.0
สำระที่ 3 เรขำคณิต
มำตรฐำน ค 3.1 1 5.0
มำตรฐำน ค 3.2 1 5.0
สำระที่ 4 พีชคณิต
มำตรฐำน ค 4.1 1 5.0
มำตรฐำน ค 4.2 1 5.0
สำระที่ 5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น
มำตรฐำน ค 5.1 1 5.0
มำตรฐำน ค 5.2 1 5.0
มำตรฐำน ค 5.3 - -
สำระที่ 6 ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์
มำตรฐำน ค 6.1 - -
รวม 20 100.0
จำนวนเวลำที่ใช้สอบ 50 นำที
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
สำระ/มำตรฐำนกำรเรียนรู้
จำนวนข้อสอบวิชำคณิตศำสตร์ O–NET จำแนกตำมสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ประจำปีกำรศึกษำ 2558 (สอบ 27 ก.พ. 59)
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ข้อ คะแนน
สำระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนกำรดำรงชีวิต
มำตรฐำน ว 1.1 5 15.0
มำตรฐำน ว 1.2 3 9.0
สำระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มำตรฐำน ว 2.1 1 5.0
มำตรฐำน ว 2.2 1 3.0
สำระที่ 3 สำรและสมบัติของสำร
มำตรฐำน ว 3.1 4 14.0
มำตรฐำน ว 3.2 2 6.0
สำระที่ 4 แรงและกำรเคลื่อนที่
มำตรฐำน ว 4.1 3 9.0
มำตรฐำน ว 4.2 1 3.0
สำระที่ 5 พลังงำน
มำตรฐำน ว 5.1 5 15.0
สำระที่ 6 กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
มำตรฐำน ว 6.1 4 12.0
สำระที่ 7 ดำรำศำสตร์และอวกำศ
มำตรฐำน ว 7.1 3 9.0
มำตรฐำน ว 7.2 - -
สำระที่ 8 ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มำตรฐำน ว 8.1 - -
รวม 32 100.0
จำนวนเวลำที่ใช้สอบ
จำนวนข้อสอบวิชำวิทยำศำสตร์ O–NET จำแนกตำมสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ประจำปีกำรศึกษำ 2558 (สอบ 27 ก.พ. 59)
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
50 นำที
สำระ/มำตรฐำนกำรเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551

More Related Content

What's hot

แนวทางการออกข้อสอบ Onet ม.3 ปี 56
แนวทางการออกข้อสอบ Onet ม.3 ปี 56แนวทางการออกข้อสอบ Onet ม.3 ปี 56
แนวทางการออกข้อสอบ Onet ม.3 ปี 56kruwaeo
 
สรุปการอธิบาย งานประชุมชี้แจง 5 จุดจัด
สรุปการอธิบาย งานประชุมชี้แจง 5 จุดจัดสรุปการอธิบาย งานประชุมชี้แจง 5 จุดจัด
สรุปการอธิบาย งานประชุมชี้แจง 5 จุดจัดSuphot Chaichana
 
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ วิทยาศาสตร์ ป.5
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ วิทยาศาสตร์ ป.5ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ วิทยาศาสตร์ ป.5
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ วิทยาศาสตร์ ป.5Khunnawang Khunnawang
 
2561 project 39
2561 project 392561 project 39
2561 project 39aomsin004
 
แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3
แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3
แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3Khunnawang Khunnawang
 
Waristha 32 6/3
Waristha 32 6/3Waristha 32 6/3
Waristha 32 6/3siradamew
 
แบบเสนอโครงร่างโรงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโรงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโรงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโรงงานคอมพิวเตอร์Sendai' Toktak
 
2562-final-project_17
2562-final-project_172562-final-project_17
2562-final-project_17ssusera79710
 

What's hot (17)

จำนวนข้อสอบ 0 net ม.3 ปี 2554
จำนวนข้อสอบ 0 net ม.3 ปี 2554จำนวนข้อสอบ 0 net ม.3 ปี 2554
จำนวนข้อสอบ 0 net ม.3 ปี 2554
 
แนวทางการออกข้อสอบ Onet ม.3 ปี 56
แนวทางการออกข้อสอบ Onet ม.3 ปี 56แนวทางการออกข้อสอบ Onet ม.3 ปี 56
แนวทางการออกข้อสอบ Onet ม.3 ปี 56
 
สรุปการอธิบาย งานประชุมชี้แจง 5 จุดจัด
สรุปการอธิบาย งานประชุมชี้แจง 5 จุดจัดสรุปการอธิบาย งานประชุมชี้แจง 5 จุดจัด
สรุปการอธิบาย งานประชุมชี้แจง 5 จุดจัด
 
Work2
Work2Work2
Work2
 
Chel
ChelChel
Chel
 
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ วิทยาศาสตร์ ป.5
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ วิทยาศาสตร์ ป.5ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ วิทยาศาสตร์ ป.5
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ วิทยาศาสตร์ ป.5
 
2561 project 39
2561 project 392561 project 39
2561 project 39
 
แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3
แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3
แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3
 
45 604
45 60445 604
45 604
 
Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560
 
Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559 Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559
 
Waristha 32 6/3
Waristha 32 6/3Waristha 32 6/3
Waristha 32 6/3
 
Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559
 
แบบเสนอโครงร่างโรงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโรงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโรงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโรงงานคอมพิวเตอร์
 
Rice soup 604
Rice soup 604Rice soup 604
Rice soup 604
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
2562-final-project_17
2562-final-project_172562-final-project_17
2562-final-project_17
 

Similar to 05 รูปแบบข้อสอบ o net ป6

รูปแบบ ตัวอย่างข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2557.pdf
รูปแบบ ตัวอย่างข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2557.pdfรูปแบบ ตัวอย่างข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2557.pdf
รูปแบบ ตัวอย่างข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2557.pdfnoina0305
 
รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐาน ข้อสอบ ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐาน ข้อสอบ ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐาน ข้อสอบ ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐาน ข้อสอบ ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556Jaru O-not
 
รูปแบบข้อสอบ O-Net54
รูปแบบข้อสอบ O-Net54รูปแบบข้อสอบ O-Net54
รูปแบบข้อสอบ O-Net54Anon
 
นำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยม
นำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยมนำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยม
นำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยมkrupawit
 
O net m6
O net m6O net m6
O net m6Palasut
 
จำนวนข้อสอบ O net มัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554
จำนวนข้อสอบ O net มัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวนข้อสอบ O net มัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554
จำนวนข้อสอบ O net มัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554 Palasut
 
ใบความรู้
ใบความรู้ใบความรู้
ใบความรู้0819753991tiger
 
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)wasan
 
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)wasan
 
แนะนำรายวิชา 04-103
แนะนำรายวิชา 04-103แนะนำรายวิชา 04-103
แนะนำรายวิชา 04-103Naret Su
 
คู๋มือPre onet57
คู๋มือPre onet57คู๋มือPre onet57
คู๋มือPre onet57Suriya Phongsiang
 
คู๋มือPre onet57
คู๋มือPre onet57คู๋มือPre onet57
คู๋มือPre onet57Suriya Phongsiang
 

Similar to 05 รูปแบบข้อสอบ o net ป6 (20)

รูปแบบ ตัวอย่างข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2557.pdf
รูปแบบ ตัวอย่างข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2557.pdfรูปแบบ ตัวอย่างข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2557.pdf
รูปแบบ ตัวอย่างข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2557.pdf
 
รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐาน ข้อสอบ ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐาน ข้อสอบ ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐาน ข้อสอบ ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐาน ข้อสอบ ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
 
รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐาน ข้อสอบ ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐาน ข้อสอบ ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐาน ข้อสอบ ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐาน ข้อสอบ ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
 
รูปแบบข้อสอบ O-NET ปี 2556 [O-net56 pattern]
รูปแบบข้อสอบ O-NET ปี 2556 [O-net56 pattern]รูปแบบข้อสอบ O-NET ปี 2556 [O-net56 pattern]
รูปแบบข้อสอบ O-NET ปี 2556 [O-net56 pattern]
 
รูปแบบ O net ม.6
รูปแบบ O net ม.6รูปแบบ O net ม.6
รูปแบบ O net ม.6
 
O net 53
O net 53O net 53
O net 53
 
O net 53
O net 53O net 53
O net 53
 
รูปแบบข้อสอบ O-Net54
รูปแบบข้อสอบ O-Net54รูปแบบข้อสอบ O-Net54
รูปแบบข้อสอบ O-Net54
 
Test Blueprint O-NET ม.6
Test Blueprint O-NET ม.6Test Blueprint O-NET ม.6
Test Blueprint O-NET ม.6
 
จำนวนข้อสอบ 0 net ม. 6 ปี 2554
จำนวนข้อสอบ 0 net ม. 6 ปี 2554จำนวนข้อสอบ 0 net ม. 6 ปี 2554
จำนวนข้อสอบ 0 net ม. 6 ปี 2554
 
นำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยม
นำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยมนำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยม
นำเสนอหลักสูตร ร.ร.เมืองยม
 
O net m6
O net m6O net m6
O net m6
 
Guidancegrade9
Guidancegrade9Guidancegrade9
Guidancegrade9
 
จำนวนข้อสอบ O net มัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554
จำนวนข้อสอบ O net มัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวนข้อสอบ O net มัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554
จำนวนข้อสอบ O net มัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554
 
ใบความรู้
ใบความรู้ใบความรู้
ใบความรู้
 
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
 
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
 
แนะนำรายวิชา 04-103
แนะนำรายวิชา 04-103แนะนำรายวิชา 04-103
แนะนำรายวิชา 04-103
 
คู๋มือPre onet57
คู๋มือPre onet57คู๋มือPre onet57
คู๋มือPre onet57
 
คู๋มือPre onet57
คู๋มือPre onet57คู๋มือPre onet57
คู๋มือPre onet57
 

More from บริษัท พ่อกับแม่ จำกัดมหาชน (6)

2
22
2
 
M2 sci-1342772391
M2 sci-1342772391M2 sci-1342772391
M2 sci-1342772391
 
05 รูปแบบข้อสอบ o net ป6 ปี58
05 รูปแบบข้อสอบ o net ป6 ปี5805 รูปแบบข้อสอบ o net ป6 ปี58
05 รูปแบบข้อสอบ o net ป6 ปี58
 
Onet sc-m3
Onet sc-m3Onet sc-m3
Onet sc-m3
 
21 ใบความรู้ เรื่องแรงเสียดทาน
21 ใบความรู้ เรื่องแรงเสียดทาน21 ใบความรู้ เรื่องแรงเสียดทาน
21 ใบความรู้ เรื่องแรงเสียดทาน
 
Pre o-net sci3
Pre o-net sci3Pre o-net sci3
Pre o-net sci3
 

05 รูปแบบข้อสอบ o net ป6

 • 1. จำนวนข้อ คะแนน จำนวนข้อ คะแนน จำนวนข้อ คะแนน จำนวนข้อ คะแนน จำนวนข้อ คะแนน 1 ปรนัย 1.1) 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 30 75 45 90 40 100 16 80 30 90 1.2) 4 ตัวเลือก 2 คำตอบ - - - - - - - - - - 1.3) 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ - - - - - - - - - - 1.4) 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ - - - - - - - - - - 2 ปรนัย หลำยตัวเลือก 1 คำตอบ - - 5 10 - - - - - - 3 ปรนัย หลำยตัวเลือก มำกกว่ำ 1 คำตอบ 5 25 - - - - - - 2 10 4 เลือกคำตอบจำกแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน - - - - - - - - - - 5 ระบำยคำตอบที่เป็นค่ำ/ตัวเลข - - - - - - 4 20 - - รวม 35 100 50 100 40 100 20 100 32 100 จำนวนเวลำที่ใช้สอบ (นำที) ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหำคม 2558 3 วิชำสุขศึกษำและพละศึกษำ-ปรนัยหลำยตัวเลือก มำกกว่ำ 1 คำตอบ (6 ตัวเลือก 2 คำตอบ) จำนวนข้อสอบ O-NET ประถมศึกษำปีที่ 6 แยกตำมรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีกำรศึกษำ 2558 วิชำ สังคมศึกษำภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 50 นำที 50 นำที 50 นำที อังกฤษ 50 นำที 50 นำที รูปแบบที่
 • 2. ข้อ คะแนน สำระที่ 1 กำรอ่ำน มำตรฐำน ท 1.1 9 25.0 สำระที่ 2 กำรเขียน มำตรฐำน ท 2.1 7 20.0 สำระที่ 3 กำรฟัง กำรดู และกำรพูด มำตรฐำน ท 3.1 5 15.0 สำระที่ 4 หลักกำรใช้ภำษำ มำตรฐำน ท 4.1 9 25.0 สำระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มำตรฐำน ท 5.1 5 15.0 รวม 35 100.0 จำนวนเวลำที่ใช้สอบ จำนวนข้อสอบวิชำภำษำไทย O–NET จำแนกตำมสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ประจำปีกำรศึกษำ 2558 (สอบ 27 ก.พ. 59) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) 50 นำที สำระ/มำตรฐำนกำรเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
 • 3. ข้อ คะแนน สำระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม มำตรฐำน ส 1.1 7 14.0 มำตรฐำน ส 1.2 3 6.0 สำระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม มำตรฐำน ส 2.1 5 10.0 มำตรฐำน ส 2.2 5 10.0 สำระที่ 3 เศรษฐศำสตร์ มำตรฐำน ส 3.1 5 10.0 มำตรฐำน ส 3.2 5 10.0 สำระที่ 4 ประวัติศำสตร์ มำตรฐำน ส 4.1 1 2.0 มำตรฐำน ส 4.2 3 6.0 มำตรฐำน ส 4.3 6 12.0 สำระที่ 5 ภูมิศำสตร์ มำตรฐำน ส 5.1 6 12.0 มำตรฐำน ส 5.2 4 8.0 รวม 50 100.0 จำนวนเวลำที่ใช้สอบ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) 50 นำที สำระ/มำตรฐำนกำรเรียนรู้ จำนวนข้อสอบวิชำสังคมศึกษำฯ O–NET จำแนกตำมสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ประจำปีกำรศึกษำ 2558 (สอบ 27 ก.พ. 59) หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
 • 4. ข้อ คะแนน สำระที่ 1 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร มำตรฐำน ต 1.1 14 35.0 มำตรฐำน ต 1.2 12 30.0 มำตรฐำน ต 1.3 6 15.0 สำระที่ 2 ภำษำและวัฒนธรรม มำตรฐำน ต 2.1 4 10.0 มำตรฐำน ต 2.2 - - สำระที่ 3 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น มำตรฐำน ต 3.1 - - สำระที่ 4 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก มำตรฐำน ต 4.1 4 10.0 มำตรฐำน ต 4.2 - - รวม 40 100.0 จำนวนเวลำที่ใช้สอบ หมำยเหตุ มำตรฐำน ต 3.1 เป็นเนื้อหำที่แทรกอยู่ในทุกๆ มำตรฐำนในสำระที่ 1 และ ที่มีกำรวัด มำตรฐำน ต 4.2 เป็นสถำนกำรณ์ที่ปรำกฎในกำรสื่อสำรทำงภำษำ ที่ปรำกฎในทุกๆ มำตรฐำน ที่มีกำรวัด สำระ/มำตรฐำนกำรเรียนรู้ จำนวนข้อสอบวิชำภำษำอังกฤษ O–NET จำแนกตำมสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ประจำปีกำรศึกษำ 2558 (สอบ 27 ก.พ. 59) 50 นำที ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
 • 5. ข้อ คะแนน สำระที่ 1 จำนวนและกำรดำเนินกำร มำตรฐำน ค 1.1 3 15.0 มำตรฐำน ค 1.2 4 20.0 มำตรฐำน ค 1.3 1 5.0 มำตรฐำน ค 1.4 2 10.0 สำระที่ 2 กำรวัด มำตรฐำน ค 2.1 1 5.0 มำตรฐำน ค 2.2 3 15.0 สำระที่ 3 เรขำคณิต มำตรฐำน ค 3.1 1 5.0 มำตรฐำน ค 3.2 1 5.0 สำระที่ 4 พีชคณิต มำตรฐำน ค 4.1 1 5.0 มำตรฐำน ค 4.2 1 5.0 สำระที่ 5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น มำตรฐำน ค 5.1 1 5.0 มำตรฐำน ค 5.2 1 5.0 มำตรฐำน ค 5.3 - - สำระที่ 6 ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ มำตรฐำน ค 6.1 - - รวม 20 100.0 จำนวนเวลำที่ใช้สอบ 50 นำที ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) สำระ/มำตรฐำนกำรเรียนรู้ จำนวนข้อสอบวิชำคณิตศำสตร์ O–NET จำแนกตำมสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ประจำปีกำรศึกษำ 2558 (สอบ 27 ก.พ. 59) หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
 • 6. ข้อ คะแนน สำระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนกำรดำรงชีวิต มำตรฐำน ว 1.1 5 15.0 มำตรฐำน ว 1.2 3 9.0 สำระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มำตรฐำน ว 2.1 1 5.0 มำตรฐำน ว 2.2 1 3.0 สำระที่ 3 สำรและสมบัติของสำร มำตรฐำน ว 3.1 4 14.0 มำตรฐำน ว 3.2 2 6.0 สำระที่ 4 แรงและกำรเคลื่อนที่ มำตรฐำน ว 4.1 3 9.0 มำตรฐำน ว 4.2 1 3.0 สำระที่ 5 พลังงำน มำตรฐำน ว 5.1 5 15.0 สำระที่ 6 กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของโลก มำตรฐำน ว 6.1 4 12.0 สำระที่ 7 ดำรำศำสตร์และอวกำศ มำตรฐำน ว 7.1 3 9.0 มำตรฐำน ว 7.2 - - สำระที่ 8 ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มำตรฐำน ว 8.1 - - รวม 32 100.0 จำนวนเวลำที่ใช้สอบ จำนวนข้อสอบวิชำวิทยำศำสตร์ O–NET จำแนกตำมสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ประจำปีกำรศึกษำ 2558 (สอบ 27 ก.พ. 59) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) 50 นำที สำระ/มำตรฐำนกำรเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551