LOGO    (Information Technology for Daily-Life)
 รหั ส วิ ช า และชื ่ อ วิ ช า   0401 03 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต ประจำาวัน   04-1 45 ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับ   ...
อาจารย์ ผ ู ้ ส อน ภาคทฤษฎีSec  Day    Time   Room Instructor 1    วั น  14.00 –  03041 อ.นเรศ สุ ข 2  ...
อาจารย์ ผ ู ้ ส อน ภาคปฏิ บ ั ต ิSec Day      Time    Roo    Instructor1   วั น          m   ...
 คำ า อธิ บ ายรายวิ ช า   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี  สารสนเทศที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิต   และสัง...
 วั ต ถุ ป ระสงค์2) เพื่อให้นกศึกษา เข้าใจถึงความเป็นมาและมีความรู้ใน       ั   สาระสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ แล...
 เวลาเรี ย น  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่นอยกว่า 80%                ้ ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนันจะถูกตั...
 สั ด ส่ ว นการให้ ค ะแนน  คะแนน     ทฤษฎี     ปฏิ บ ั ต ิ   รวม1. การเข้ า     5       5     ...
 การตั ด เกรด : ใช้เกณฑ์การตัดเกรด แบบอิงเกณฑ์ คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 80  ได้เกรด  A คะแนน 75-79         ได้เ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แนะนำรายวิชา 04-103

946 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

แนะนำรายวิชา 04-103

 1. 1. LOGO (Information Technology for Daily-Life)
 2. 2.  รหั ส วิ ช า และชื ่ อ วิ ช า 0401 03 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต ประจำาวัน 04-1 45 ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับ ้ เทคโนโลยีสารสนเทศจำ า นวนหน่ ว ยกิ ต : 3 หน่วยกิต 3 (2-3-5) บรรยาย 2 ชัวโมง ่ ปฏิบติ ั 3 ชัวโมง ่ หลั ก สู ต รและประเภทของรายวิ ช า
 3. 3. อาจารย์ ผ ู ้ ส อน ภาคทฤษฎีSec Day Time Room Instructor 1 วั น 14.00 – 03041 อ.นเรศ สุ ข 2 จั วั น น ทร์ 16.00 น. 09.30 – 04030 อ.รั ฐ นั นง 1 ร่ อ งช้ า ท์ 3 อั ง คาร วั น 11.30 น. 14.00 – 03041 อ.ฒภดช 5 วุ ศุ ิ เ กิ จ อั ง คาร 16.00 น. 1 จรู ญ โรจน์ ณ อยุ ธ ยา
 4. 4. อาจารย์ ผ ู ้ ส อน ภาคปฏิ บ ั ต ิSec Day Time Roo Instructor1 วั น m 08.00 - 11.00 04040 อ.นเรศ สุ ข อั ง คาร น. 4 ร่ อ งช้ า ง2 วั น 14.00 - 17.00 04040 อ.ไอริ ณ ย์ อั ง คาร น. 4 สมบู ร ณ์3 วั น 11.00 - 14.00 04040 อ.ณั ฐ กิ ต ติ ์ ตรี พฤหั ส น. 4 วิ ท ยากรานต์ ฯ4 วั น 11.00 - 14.00 04040 อ.เชาวลิ ต5 พฤหั ส วั น 14.00น. 17.00 04040 – 2 อ.รุม ปวน ์ เต็ ่ ง ฤทธิ ศุ ฯ ร์ ก น. 4 อนุ ต รวิ ร ามก
 5. 5.  คำ า อธิ บ ายรายวิ ช า ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิต และสังคม การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูล การ จัดการและการใช้ข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง กับการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ การใช้โปรแกรมระบบและ โปรแกรมประยุกต์ การแสวงหาความรู้จากฐาน
 6. 6.  วั ต ถุ ป ระสงค์2) เพื่อให้นกศึกษา เข้าใจถึงความเป็นมาและมีความรู้ใน ั สาระสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นการ พัฒนาความรู้และทักษะในสาระของเรื่องเทคโนโลยี สารสนเทศ 3) เพือให้นักศึกษาได้ทราบถึง สาระสำาคัญ ความรู้ และ ่ ประวัติศาสตร์ของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และเห็น ภาพรวมของเทคโนโลยี รวมถึงการนำาไปใช้เมือจบการ ่ ศึกษา 4)เพื่อให้นักศึกษา ได้มโอกาสที่จะเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติให้ ี เกิดประสบการณ์และทักษะ เข้าใจถึงพืนฐานของ ้ เครื่องมือต่างๆ รวมอุปกรณ์ทจำาเป็นสำาหรับใช้กับ ี่ คอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน
 7. 7.  เวลาเรี ย น นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่นอยกว่า 80% ้ ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนันจะถูกตัดสิทธิ์ ้ ในการเข้าสอบปลายภาค การวั ด ผลและการประเมิ น ผล • การเข้าชั้นเรียน • การทำางานที่ได้รับมอบหมายในชันเรียน ้• การสอบปฏิบติในห้องปฏิบตการคอมพิวเตอร์ ั ั ิ • การสอบกลางภาคและปลายภาค
 8. 8.  สั ด ส่ ว นการให้ ค ะแนน คะแนน ทฤษฎี ปฏิ บ ั ต ิ รวม1. การเข้ า 5 5 102. งานที ่ ย น ชั ้ น เรี 10 30 40มอบหมาย3. สอบกลาง 20ภาค4. สอบ 30ปลายภาค รวมคะแนนทั ้ ง หมด 100* มี ก ารทดสอบคำ า ศั พ ท์ เ ฉพาะของบทเรี ย น 5% รวมอยู ่ ใ นการสอบกลางภาคและปลายภาค* งานที ่ ม อบหมาย เช่ น การบ้ า น แบบฝึ ก หั ด หรื อ
 9. 9.  การตั ด เกรด : ใช้เกณฑ์การตัดเกรด แบบอิงเกณฑ์ คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 80 ได้เกรด A คะแนน 75-79 ได้เกรด B+ คะแนน 68-74 ได้เกรด B คะแนน 62-67 ได้เกรด C+

×