กำำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำ คณิตศำสตร์ รหัส
วิชำ ว 31102
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่
4 ...
ต่ออัตรำกำรเกิด
ปฏิกิริยำเคมี
ลงชื่อ.....................................ครูผู้สอน
ลงชื่อ....................................
.........................................................................................
...................................
แยกแก๊สธรรมชาติ และการกลั่น
ลำาดับส่วนนำ้ามันดิบ
5. 7. สืบค้นข้อมูลและอภิปราย
การนำาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
แยกแก๊สธรรมชาติแ...
คลีอิก
รวม 30 20 30 20 10
0
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
รหัสวิชา ว 33101
กลุ่มสาระการเรียนรู...
อธิบายกระบวนการเกิดภูเขา
รอยเลื่อน รอยคดโค้ง แผ่นดิน
ไหว ภูเขาไฟระเบิด
4. สืบค้นและอธิบายความสำาคัญ
ของปรากฏ
การณ์ทางธรณีว...
2. สืบค้นและอธิบาย
ประโยชนของดาวเทียมใน
ด้านตาง ๆ
- - 7 4 11
3. สืบค้นและอธิบายการสงและ
สํารวจอวกาศโดยใช้ยานอวกาศ
และสถ...
น าง ง าย ม
ว 3.2 1. อธิบายความหมายของมวล
อะตอม คํานวณหามวลอะตอม
ของธาตุ มวลของธาตุ 1
อะตอม และมวลอะตอมเฉลี่ย
2 2 - - 4
7....
มาตรฐ
าน
ตัวชี้วัด นํ้าหนักคะแนน
กอ
น
กล
าง
หลั
ง
ปล
าย
รว
ม
ว 3.2 9. เปรียบเทียบการจัดเรียง
อนุภาคของของแข็ง ของเหลว
และ...
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ รายวิชา เคมี 4 รหัสวิชา ว
32224
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2...
พร้อมแสดงสมการแสดงปฏิกิริยา
ที่เกิดขึ้น
มาตรฐ
าน
ตัวชี้วัด นำ้าหนักคะแนน
ก่อ
น
กล
าง
หลั
ง
ปล
าย
รว
ม
ว 3.2 7. อธิบายประโย...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

กำหนดการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555

638 views

Published on

กำหนดการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
638
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กำหนดการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555

 1. 1. กำำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำ คณิตศำสตร์ รหัส วิชำ ว 31102 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 4 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2555 ลำำ ดับ ที่ ชื่อ หน่วย กำร เรียนรู้ มำตรฐำนกำร เรียนรู้/ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ เวลำ (ชั่วโ มง) นำ้ำ หนัก คะแ นน 1 อะตอม และ ตำรำง ธำตุ ว 3.1 ม. 4-6/1 ว 3.1 ม. 4-6/2 ว 3.1 ม. 4-6/3 1.1 แบบจำำลอง อะตอมแบบต่ำง ๆ 1.2 ตำรำงธำตุ (10) 5 5 (21) 11 10 2 สำรและ สมบัติ ของสำร ว 3.1 ม. 4-6/5 2.1 สมบัติของ สำรประกอบ (8) 8 (8) 8 3 พันธะ เคมี ว 3.1 ม. 4-6/4 3.1 พันธะไอออ นิก 3.2 พันธะโคเว เลนต์ 3.3 พันธะโลหะ (6) 2 2 2 (8) 3 3 2 3 ปฏิกิริยำ เคมี ว 3.2 ม. 4-6/1 ว 3.2 ม. 4-6/2 4.1 ควำมหมำย ของอัตรำกำรเกิด ปฏิกิริยำเคมี 4.2 แนวคิดเกี่ยว กับกำรเกิด ปฏิกิริยำเคมี 4.3 พลังงำนกับ กำรดำำเนินไปของ ปฏิกิริยำ 4.4 ปัจจัยที่มีผล (10) 2 3 3 2 (14) 3 4 4 3
 2. 2. ต่ออัตรำกำรเกิด ปฏิกิริยำเคมี ลงชื่อ.....................................ครูผู้สอน ลงชื่อ.....................................หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (นำงสำวสุพัตรำ บุญส่ง) (นำ แสวง ธรรมสัตย์) ลงชื่อ.....................................งำนพัฒนำส่งเสริมวิชำกำร ลงชื่อ....................................หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำร (นำยสมศักดิ์ บุญลำ) (นำง ประจบ รัตนศรี) ควำมคิดเห็นของรองผู้อำำนวยกำรโรงเรียน ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ........................... ลงชื่อ..............................................รองผู้อำำนวยกำรโรงเรียน (นำยวีรพันธ์ พรมสำศิลป์) ควำมคิดเห็นของผู้อำำนวยกำรโรงเรียน ......................................................................................... .........................................................................................
 3. 3. ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ........................... ลงชื่อ..............................................ผู้อำำนวยกำรโรงเรียน มำตรฐำน / ตัวชี้วัด / ผลกำรเรียนรู้ วิชำเคมีพื้นฐำน ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 4 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2555 มำตรฐ ำน ตัวชี้วัด นำ้ำหนักคะแนน ก่อ น กล ำง หลั ง ปล ำย รว ม ว 3.1 1. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยโครง สร้ำงอะตอม และสัญลักษณ์ นิวเคลียร์ของธำตุ 6 4 - - 10 2. 2. วิเครำะห์และอธิบำยกำรจัดเรียง อิเล็กตรอน 3. ในอะตอมควำมสัมพันธ์ระหว่ำง อิเล็กตรอน 4. ในระดับพลังงำนนอกสุดกับสมบัติ ของธำตุและกำรเกิดปฏิกิริยำ 5 5 - - 10 3. อธิบำยกำรจัดเรียงธำตุและ ทำำนำยแนวโน้มสมบัติของธำตุใน ตำรำงธำตุุ 5 3 - - 8 4. วิเครำะห์และอธิบำยกำรเกิด พันธะเคมีในโครงผลึกและใน โมเลกุลของสำร 5 3 - - 8 ว 3.2 5.ศึกษำ วิเครำะห์ เกี่ยวกับกำร เกิดปฏิกิริยำเคมี ปัจจัยทีมีผลต่อ อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี ปฏิกิริยำเคมีในชีวิตประจำำวัน 9 5 - - 14 6. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยกำร เกิด ปิโตรเลียม กระบวนกำร - - 5 3 8
 4. 4. แยกแก๊สธรรมชาติ และการกลั่น ลำาดับส่วนนำ้ามันดิบ 5. 7. สืบค้นข้อมูลและอภิปราย การนำาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ แยกแก๊สธรรมชาติและการกลั่น ลำาดับส่วน นำ้ามันดิบไปใช้ ประโยชน์ รวมทั้งผลของ ผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่ง แวดล้อม - - 4 2 6 มาตรฐ าน ตัวชี้วัด นำ้าหนักคะแนน ก่อ น กล าง หลั ง ปล าย รว ม ว 3.2 8. ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิ เมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ - - 5 3 8 9. อภิปรายการนำาพอลิเมอร์ไป ใช้ ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิดจาก การผลิตและใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมี ชีวิต และสิ่งแวดล้อม - - 3 3 6 10. ทดลองและอธิบายองค์ ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยา บางชนิดของคาร์โบไฮเดรต - - 4 3 7 11. ทดลองและอธิบายองค์ ประกอบ ประโยชน์ และ ปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและ นำ้ามัน - - 4 3 7 12. ทดลองและอธิบายองค์ ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยา บางชนิดของโปรตีน และกรดนิว - - 5 3 8
 5. 5. คลีอิก รวม 30 20 30 20 10 0 มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ รหัสวิชา ว 33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มาตรฐ าน ตัวชี้วัด นำ้าหนักคะแนน ก่อ น กล าง หลั ง ปล าย รว ม ว 6.1 1. สืบค้นและอธิบายหลักการใน การแบ่งโครงสร้างโลก 5 3 - - 8 2. ทดลองเลียนแบบและอธิบาย กระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง ธรณีภาคของโลก 6 4 - - 10 3. ทดลองเลียนแบบ และ 4 4 - - 8
 6. 6. อธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค้ง แผ่นดิน ไหว ภูเขาไฟระเบิด 4. สืบค้นและอธิบายความสำาคัญ ของปรากฏ การณ์ทางธรณีวิทยาแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดที่ส่งผล ต่อสิ่งมี ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 4 3 - - 7 5. สำารวจ วิเคราะห์และอธิบา ยการลำาดับชั้นหิน จากการวางตัว ของชั้นหิน ซากดึกดำาบรรพ์ และ โครงสร้างทางธรณีวิทยา เพื่อ อธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นที่ 7 3 - - 10 6. 6. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบาย ประโยชน์ของข้อมูลทาง ธรณีวิทยา 4 3 - - 7 มาตรฐ าน ตัวชี้วัด นำ้าหนักคะแนน ก่อ น กล าง หลั ง ปล าย รว ม ว 7.1 7. สืบค้นและอธิบายการเกิดและ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ - - 8 5 13 8. สืบค้นและอธิบายธรรมชาติ และวัฒนาการของดาวฤกษ์์ - - 6 4 10 ว 7.2 1. สืบค้นและอธิบายการส่งและ คำานวณความเร็วในการโคจรของ ดาวเทียมรอบโลก - - 4 3 7
 7. 7. 2. สืบค้นและอธิบาย ประโยชนของดาวเทียมใน ด้านตาง ๆ - - 7 4 11 3. สืบค้นและอธิบายการสงและ สํารวจอวกาศโดยใช้ยานอวกาศ และสถานีอวกาศ - - 5 4 9 30 20 30 20 10 0 มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ รายวิชา เคมี 2 รหัสวิชา ว 32222 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มาตรฐ าน ตัวชี้วัด นํ้าหนักคะแนน กอ กล หลั ปล รว
 8. 8. น าง ง าย ม ว 3.2 1. อธิบายความหมายของมวล อะตอม คํานวณหามวลอะตอม ของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม และมวลอะตอมเฉลี่ย 2 2 - - 4 7. 2. อธิบายความหมายของโมเลกุล คํานวณหามวล 8. โมเลกุลของสารและมวลของสาร 1 โมเลกุล 3 2 - - 5 3. อธิบายความสัมพันธระหวาง ปริมาณตางๆของสารได้แก จํา นวนโมล จํานวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สที่ STP 5 3 - - 8 4. อธิบายวิธีเตรียมสารละลายให้ มีความเข้มข้นหรือปริมาตรที่ ต้องการ และคํานวณหาความ เข้มข้นของสารละลายในหนวย ตางๆ 5 4 - - 9 5. คํานวณหามวลสูตร มวลเป็น ร้อยละของธาตุองคประกอบจาก สูตรที่กําหนดให้ 5 2 - - 7 6. คํานวณหาความสัมพันธ ระหวางปริมาณสารในสมการเคมี 4 3 - - 7 7. คํานวณหาปริมาตรแก๊สใน สมการเคมี 4 3 - - 7 8. คํานวณหาผลได้ร้อยละของ สารจากการทดลองที่กําหนดให้ 2 1 - - 3
 9. 9. มาตรฐ าน ตัวชี้วัด นํ้าหนักคะแนน กอ น กล าง หลั ง ปล าย รว ม ว 3.2 9. เปรียบเทียบการจัดเรียง อนุภาคของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส - - 4 2 6 10. อธิบายสมบัติบางประการ ของของแข็ง - - 5 4 9 11. อธิบายการเปลี่ยนสถานะ ของของแข็ง - - 5 3 8 12. อธิบายสมบัติของของเหลว - - 5 2 7 13. ใช้ทฤษฎีจลนอธิบายสมบัติ บางประการของแก๊ส - - 6 4 10 14. ศึกษา วิเคราะห อธิบาย สมบัติตางๆของสารทั้ง 3 สถานะ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับของแข็ง ของเหลว และก๊าซ - - 5 5 10 รวม 30 20 30 20 10 0
 10. 10. มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ รายวิชา เคมี 4 รหัสวิชา ว 32224 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มาตรฐ าน ตัวชี้วัด นำ้าหนักคะแนน ก่อ น กล าง หลั ง ปล าย รว ม ว 3.2 1. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับ ปฏิกิริยารีดอกซ์ ประโยชน์ของ ปฏิกิริยารีดอกซ์ 3 2 - - 5 9. 2. ดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลข ออกซิเดชันและโดยใช้ครึ่ง ปฏิกิริยา 8 7 - - 15 3. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับ เซลล์ไฟฟ้าเคมี เซลล์กัลป์วานิก ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ ศักย์ไฟฟ้า มาตรฐานของครึ่งเซลล์ แผนภาพของเซลล์ไฟฟ้า เซลล์อิ เล็กโทรไลต์ 9 6 - - 15 4. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับหลัก การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า พร้อมทั้ง เขียนสมการแสดงปฏิกิริยา 5 3 - - 8 5. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับวิธี ป้องกันการกร่อนของโลหะโดยวิธี อะโนไดซ์ การรมดำา วิธีแคโท ดิกการเคลือบผิวด้วยพลาสติก สีหรือนำ้ามัน การชุบโลหะ 5 2 - - 7 6. อธิบายหลักการถลุงแร่หรือ การสกัดแร่ทองแดง สังกะสีและแคดเมี่ยม ดีบุก โคลัมไบต์แทนทาลัม ทังสเตน พลวง และเซอร์คอน - - 8 7 15
 11. 11. พร้อมแสดงสมการแสดงปฏิกิริยา ที่เกิดขึ้น มาตรฐ าน ตัวชี้วัด นำ้าหนักคะแนน ก่อ น กล าง หลั ง ปล าย รว ม ว 3.2 7. อธิบายประโยชน์ ขั้นตอน ของการทำาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ การผลิตแก้ว ปูนซเมนต์ - - 6 4 10 8. ศึกษา วิเคราะห์ การผลิต และการใช้ประโยชน์จากโซเดียม คลอไรด์ การผลิตโซเดียมคลอ ไรด์ การผลิตโซเดียมไฮดรอก ไซด์และก๊าซคลอรีน - - 7 3 10 9. อธิบายกระบวนการผลิตปุ๋ย ไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสเฟต ปุ๋ยโพ แทส และปุ๋ยผสม - - 6 4 10 10. อธิบายผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ - - 3 2 5 รวม 30 20 30 20 10 0

×