แนวทางการออกข้อสอบ Onet ม.3 ปี 56

19,729 views

Published on

แนวทางการออกข้อสอบ Onet ม.3 ปี 56

  1. 1. จํานวนขอสอบวิชาภาษาไทย O–NET จําแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2555 (สอบเดือน ก.พ.56) ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) สาระ/มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น ขอ คะแนน สาระที่ 1 การอานมาตรฐาน ท 1.1 12 19.2 สาระที่ 2 การเขียนมาตรฐาน ท 2.1 6 18.0 สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูดมาตรฐาน ท 3.1 5 8.0 สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทยมาตรฐาน ท 4.1 22 35.2 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรมมาตรฐาน ท 5.1 7 19.6 รวม 52 100.0 จํานวนเวลาที่ใชสอบ 90 นาที หมายเหตุ - ขอมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2555 - ขอมูลอาจมีการเปลียนแปลง ่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  2. 2. จํานวนขอสอบวิชาสังคมศึกษาฯ O–NET จําแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2555 (สอบเดือน ก.พ.56) ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) สาระ/มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น ขอ คะแนน สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมมาตรฐาน ส 1.1 6 12.0มาตรฐาน ส 1.2 4 8.0 สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคมมาตรฐาน ส 2.1 6 12.0มาตรฐาน ส 2.2 4 8.0 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตรมาตรฐาน ส 3.1 5 10.0มาตรฐาน ส 3.2 5 10.0 สาระที่ 4 ประวัติศาสตรมาตรฐาน ส 4.1 1 2.0มาตรฐาน ส 4.2 3 6.0มาตรฐาน ส 4.3 6 12.0 สาระที่ 5 ภูมิศาสตรมาตรฐาน ส 5.1 4 8.0มาตรฐาน ส 5.2 6 12.0 รวม 50 100.0 จํานวนเวลาที่ใชสอบ 90 นาที หมายเหตุ - ขอมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2555 - ขอมูลอาจมีการเปลียนแปลง ่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  3. 3. จํานวนขอสอบวิชาภาษาอังกฤษ O–NET จําแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2555 (สอบเดือน ก.พ.56) ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) สาระ/มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น ขอ คะแนน สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสารมาตรฐาน ต 1.1 15 30.0มาตรฐาน ต 1.2 12 24.0มาตรฐาน ต 1.3 15 30.0 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรมมาตรฐาน ต 2.1 3 6.0มาตรฐาน ต 2.2 5 10.0 รวม 50 100.0 จํานวนเวลาที่ใชสอบ 90 นาที หมายเหตุ - ขอมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2555 - ขอมูลอาจมีการเปลียนแปลง ่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  4. 4. จํานวนขอสอบวิชาคณิตศาสตร O–NET จําแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2555 (สอบเดือน ก.พ.56) ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) สาระ/มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น ขอ คะแนน สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการมาตรฐาน ค 1.1 1 3.2มาตรฐาน ค 1.2 2 6.4มาตรฐาน ค 1.3 1 3.2มาตรฐาน ค 1.4 1 3.2 สาระที่ 2 การวัดมาตรฐาน ค 2.1 2 6.4มาตรฐาน ค 2.2 2 6.4 สาระที่ 3 เรขาคณิตมาตรฐาน ค 3.1 1 3.2มาตรฐาน ค 3.2 4 12.8 สาระที่ 4 พีชคณิตมาตรฐาน ค 4.1 1 3.2มาตรฐาน ค 4.2 4 12.8 สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปนมาตรฐาน ค 5.1 2 6.4มาตรฐาน ค 5.2 2 6.4มาตรฐาน ค 5.3 2 6.4 สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรมาตรฐาน ค 6.1 5 20.0 รวม 30 100.0 จํานวนเวลาที่ใชสอบ 90 นาที หมายเหตุ - ขอมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2555 - ขอมูลอาจมีการเปลียนแปลง ่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  5. 5. จํานวนขอสอบวิชาวิทยาศาสตร O–NET จําแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2555 (สอบเดือน ก.พ.56) ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) สาระ/มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น ขอ คะแนน สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิตมาตรฐาน ว 1.1 5 10.0มาตรฐาน ว 1.2 2 4.0 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอมมาตรฐาน ว 2.1 1 2.0มาตรฐาน ว 2.2 1 2.0 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสารมาตรฐาน ว 3.1 5 10.0มาตรฐาน ว 3.2 4 8.0 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่มาตรฐาน ว 4.1 4 10.0มาตรฐาน ว 4.2 4 10.0 สาระที่ 5 พลังงานมาตรฐาน ว 5.1 6 16.0 สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกมาตรฐาน ว 6.1 5 10.0 สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศมาตรฐาน ว 7.1 3 8.0มาตรฐาน ว 7.2 2 4.0 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาตรฐาน ว 8.1 3 6.0 รวม 45 100.0 จํานวนเวลาที่ใชสอบ 90 นาที หมายเหตุ - ขอมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2555 - ขอมูลอาจมีการเปลียนแปลง ่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  6. 6. จํานวนขอสอบวิชาสุขศึกษาฯ O–NET จําแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2555 (สอบเดือน ก.พ.56) ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) สาระ/มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น ขอ คะแนน สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษยมาตรฐาน พ 1.1 6 15.0 สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัวมาตรฐาน พ 2.1 7 17.5 สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทยและกีฬาสากลมาตรฐาน พ 3.1 5 12.5มาตรฐาน พ 3.2 8 22.5 สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรคมาตรฐาน พ 4.1 6 15.0 สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิตมาตรฐาน พ 5.1 6 17.5 รวม 38 100.0 จํานวนเวลาที่ใชสอบ 40 นาที หมายเหตุ - ขอมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2555 - ขอมูลอาจมีการเปลียนแปลง ่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  7. 7. จํานวนขอสอบวิชาศิลปะ O–NET จําแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2555 (สอบเดือน ก.พ.56) ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) สาระ/มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น ขอ คะแนน สาระที่ 1 ทัศนศิลปมาตรฐาน ศ 1.1 9 25.0มาตรฐาน ศ 1.2 6 17.5 สาระที่ 2 ดนตรีมาตรฐาน ศ 2.1 8 20.0มาตรฐาน ศ 2.2 3 7.5 สาระที่ 3 นาฏศิลปมาตรฐาน ศ 3.1 7 17.5มาตรฐาน ศ 3.2 5 12.5 รวม 38 100.0 จํานวนเวลาที่ใชสอบ 40 นาที หมายเหตุ - ขอมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2555 - ขอมูลอาจมีการเปลียนแปลง ่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  8. 8. จํานวนขอสอบวิชาการงานอาชีพฯ O–NET จําแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2555 (สอบเดือน ก.พ.56) ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) สาระ/มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น ขอ คะแนน สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัวมาตรฐาน ง 1.1 19 38.0 สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีมาตรฐาน ง 2.1 12 32.0 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาตรฐาน ง 3.1 8 16.0 สาระที่ 4 การอาชีพมาตรฐาน ง 4.1 5 14.0 รวม 44 100.0 จํานวนเวลาที่ใชสอบ 40 นาที หมายเหตุ - ขอมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2555 - ขอมูลอาจมีการเปลียนแปลง ่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

×