Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
JPN JOHORMELESTARI KEPIMPINAN  INSTRUKSIONAL
FRED HECHINGER, PRESIDEN NEW YORK TIMES“Saya belum pernah melihat sekolah yang maju ditadbiroleh pengetua yang lemah, atau...
Davis dan Thomas (1989)pengetua di sekolah   berkesan • Mempunyai visi yang jelas  • Fokus pencapaian murid  • Fokus k...
Mortimore (1995)pengetua di sekolah  berkesan • Tegas • Mengutamakan pembelajaran dan  pengajaran di bilik darjah • Pemu...
Atan Long 1990 mendapati pengetua berjayamempamerkan tingkah laku berikut:- Mempunyai wawasan yang jelas- Bertindak berdas...
Adakah ini norm bagi pemimpin instruksional? • Azlin Norhaini Mansor UKM  (2004), berdasarkan pengalaman selama  351 jam...
DEFINISI KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL • “Tindakan- tindakan yang diambil oleh seseorang pengetua atau yang diturunkuasakan ...
DEFINISI KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL• Mengikut Richardson (1989), seorang pemimpin instruksional mestilah memimpin ke arah ...
DEFINISI KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL• Hussein (1989) mendefinisikan kepimpinan instruksional sebagai usaha-usaha yang diambi...
KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL                     11(MODUL HALLINGER)                  ...
KEPERLUAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL•  Merealisasikan visi dan misi•  Mengutamakan pengurusan kurikulum•  Memaksimumkan w...
KEPERLUAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL  MEWUJUDKAN IKLIM  PEMBELAJARAN POSITIF    MELINDUNGI MASA    INSTRUKSIONAL
KEPERLUAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONALCiri kepimpinan instruksional pemimpinsekolah didapati mempunyai kesan puratatiga hingga...
KEPERLUAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONALPemimpin sekolah yang mempunyai cirikepimpinan instruksional dalam komponenmelindungi ma...
McKinsey & Company (2007)merumuskan          • Kualiti sistem pendidikan           tidak dapat mengatas...
Impak Kualiti pengajaran ke atas pencapaian muridSUMBER :Sanders and Rivers “Cumulative and residual effect on future stud...
Kualiti pendidikan negara padaasasnya terletak di tangan guru termasuk pemimpin sekolah.
Isu murid yang masih tidak boleh      membaca atau mengira.        Isu keberkesanan pengajaran  ISU     ...
ASPIRASI PENDIDIKAN NEGARA SISTEM      MURID
FOKUS PENDIDIKAN         Keberhasilan         pembelajaran murid         (student learning   ...
KEPIMPINAN     INSTRUKSIONAL  UNTUK KUALITIPEMBELAJARAN MURID  MELINDUNGI MASA  INSTRUKSIONAL
TREND GURU MENINGGALKAN BILIK   DARJAH MAC-JULAI 2012taklimat melindungi masa instruksional tahun          201...
LATAR BELAKANG TOUCH POINT 1 KPM 2012 IALAH MEMASTIKAN GURU MESTI ADA DALAM KELAS MESYUARAT J/K TINDAKAN TERHADAP PERA...
PERANAN JNJK • MENJALANKAN PEMERHATIAN  MENGEJUT • ANALISIS KEKERAPAN GURU  MENINGGALKAN BILIK  DARJAH/TIDAK HADIR...
OBJEKTIF PEMERHATIAN • MENGESAN BILANGAN GURU YANG  TIDAK BERADA DALAM BILIK  DARJAH • MEMERIKSA AKTIVITI GURU DALAM  K...
ANALISIS PEMERHATIAN GMBD SELURUH NEGARA MAC - JULAI  BIL    NEGERI  MAC  APRIL  MEI  JUN  JULAI  JUMLAH   ...
FAKTOR GURU TIDAK HADIR (RASMI)         – 131 kes       LAIN-LAIN        34.35 %     KURSUSJURU...
TIADA           LAIN-LAIN CUTI              ALASAN           21.37 %BERSALIN      ...
BIL/FAKTOR GURU TIDAK MASUK KELAS    BIL. GURU MENINGGALKAN BILIK DARJAH   SEKOLAH RENDAH    SEKOLAH MENENGAHBil ...
ANALISIS TREND GURU TIDAK HADIR KE SEKOLAH            SEKOLAH RENDAH             SEBAB RASMI   ...
ANALISIS TREND GURU TIDAK HADIR KE SEKOLAH             SEKOLAH RENDAH            SEBAB TIDAK RASMI...
MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (PROTECTING INSTRUCTIONAL TIME)      DI SEKOLAH   UNTUK MENINGKATKANKEBERHASILAN PEM...
Masa instruksional...... masa yangsebenarnya digunakanuntuk aktivitipembelajaran tanpagangguan.
Masa instruksional   Melindungi masa   instruksional merupakan   salah satu komponen   fungsi pemimpin   in...
Masa instruksionalMelindungi masa instruksional perludiberi perhatian dalam memastikan  peningkatan keberhasilan  pembe...
• Jumlah masa                     • Jumlah masa murid hadir ke                   ...
MELINDUNGIMASA INSTRUKSIONAL  (PROTECTINGINSTRUCTIONAL TIME)
Melindungi masa instruksional1. Untuk mengurangkan gangguan2. PdP berjalan lansung seperti yang dirancang3. Pembelajaran ...
Kepentingan Melindungi masa instruksional Kepentingan melindungi masa instruksional  melalui kepimpinan instruksional ya...
Melindungi masa instruksional”Protecting instructional time: Policies and enforcement   practices that reduce tardiness,...
Melindungi masa instruksionalAmalan :-• mengurangkan kelewatan, ketidakhadiran• meningkat waktu pembelajaran murid• mening...
Analisis masa instruksional Guru    MASA PERSEKOLAHAN     (5 HARI SEMINGGU)                 Faktor...
• Ini bermakna sekiranya 30/40                        minit ditetapkan sebagai          ...
AMALAN MASAINSTRUKSIONAL DI SEKOLAH
Waktu bekerja guru tidak dinyatakan secara bertulisdalam mana-mana peraturan Kerajaan.Tugas mengajar guru akademik dalam s...
Tugas        Tugas        TugasUtama        Sampingan      PerkeranianLaporan berkenaan secara...
Tugas Utama (11.16 jam seminggu)                                             ...
GANGGUAN MASAINSTRUKSIONAL DI SEKOLAH
Tempoh masa instruksional yangdikhususkan untuk pembelajaranberkesan secara realiti tidak dapatdicapai sepenuhnya kerana b...
Seseorang  guru telah  ditetapkanmenjalankan tugas utama mereka iaitumengajar atau menjalankan instruksiuntuk tempoh ter...
Faktor Pengurusan Sekolah Faktor Instruksional Guru
Faktor Pengurusan Sekolah              Guru              Tiada Guru Guru tiada di sekolah, gur...
Faktor Pengurusan Sekolah  Faktor Pengurusan Sekolah        Gangguan        FizikalPengumuman dari pembesa...
Faktor Pengurusan Sekolah Faktor Pengurusan Sekolah        Gangguan        Luar Jangka Guru cuti sakit, c...
Faktor Pengurusan Sekolah Faktor Pengurusan Sekolah       Gangguan       Ad hoc Menghadiri mesyuarat, dipang...
Faktor Instruksional Guru Faktor Instruksional Guru        Kualiti       Pengajaran        Guru Kual...
Faktor Instruksional GuruFaktor Instruksional Guru      Kualiti     Pembelajaran      Murid    Kesediaa...
JENIS GANGGUAN MASA INSTRUKSIONAL MURID
JENIS GANGGUAN MASA INSTRUKSIONAL MURID
Gangguan yang berlaku di sekolah menjadikanmasa pembelajaran akademik amat terhad dantidak sepatutnya berlaku kepada semua...
FAKTOR      SASARAN STRATEGI       MATLAMAT GANGGUANPengurusan Sekolah (Pemimpin Sekolah)    Kawalan   ...
Masa Dalam Seminggu (Minit)Bil.           Modul                  SK    SJKC    SJKTMODU...
Masa Dalam Seminggu (Minit)Bil.            Modul                          SK    SJ...
Sekolah Rendah                         Masa         beri     keterlibatan  Instruks...
Masa Yang          Diperuntukkan   Kawalan • Pemimpin Sekolah    • Guru Kejayaan     Variabel    ...
Merujuk arahan/pekeliling semasa yang tidak melibatkanperubahan dasar makroMemberikan empowerment kepada pemimpin sekolahb...
Pembangunan profesionalsime guru secara berasaskansekolah yang lebih kontekstual merujuk masalahpembelajaran murid yang di...
Pengetua/Guru Besar dan Guru perlumengutamakan pelaksanaan tugas hakiki dantanggungjawab di sekolah.Pengetua/Guru Besar pe...
“Students with a weak teacher maymaster 50 percent or less of thecurriculum for that grade over a singleschool year, and s...
“A study of teacher absenteeism acrosssix different developing countries in2004 found that, on average, 20percent of the t...
“Classroom observations in representativesamples of schools in Latin America in2009 found more than 30 percent ofinstructi...
Melindungi masa instruksionalamat kritikal perlu dirancang bagimemastikan pembelajaranberlangsung di sekolah danakhirnya m...
Usaha melindungi masainstruksional perlu dirancangdengan menggunakan agenpendidikan di sekolah iaitupemimpin sekolah dan g...
Matlamat melindungi masainstruksional lebih kritikal untukmemastikan muriddisediakan denganpeluang pembelajaranyang sewaja...
Slot 2 pengenalan mmi
Slot 2 pengenalan mmi
Slot 2 pengenalan mmi
Slot 2 pengenalan mmi
Slot 2 pengenalan mmi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Slot 2 pengenalan mmi

1,157 views

Published on

 • Be the first to comment

Slot 2 pengenalan mmi

 1. 1. JPN JOHORMELESTARI KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL
 2. 2. FRED HECHINGER, PRESIDEN NEW YORK TIMES“Saya belum pernah melihat sekolah yang maju ditadbiroleh pengetua yang lemah, atau sekolah yang mundurditadbir oleh pengetua yang cekap. Saya pernahmelihat sekolah-sekolah yang mundurberjaya dimajukan, dan yangmenyedihkan, ada sekolah-sekolah yang maju merosotdengan mendadak. Dalam setiap kes, jatuh bangunsesebuah sekolah adalah kerana kualitipengetuanya (Dalam Davis & Thomas 1989 : 17)”
 3. 3. Davis dan Thomas (1989)pengetua di sekolah berkesan • Mempunyai visi yang jelas • Fokus pencapaian murid • Fokus keperluan murid • Mewujudkan iklim sekolah • Menyokong pencapaian matlamat • Gaya kepimpinan instruksional
 4. 4. Mortimore (1995)pengetua di sekolah berkesan • Tegas • Mengutamakan pembelajaran dan pengajaran di bilik darjah • Pemudah cara • Masa lama di sekolah • Membuat keputusan bersama guru • Profesional • Mengutamakan peraturan dan tugas hakiki
 5. 5. Atan Long 1990 mendapati pengetua berjayamempamerkan tingkah laku berikut:- Mempunyai wawasan yang jelas- Bertindak berdasarkan perancangan strategik- Bersikap pragmatik- Mengamalkan pendekatan penyelesaian masalah- Mempunyai semangat dedikasi dan motivasi yang tinggi- Berketrampilan yang tinggi dalam banyak bidang- Menjalankan penyeliaan ke atas pengajian dan pembelajaran- Mengupayakan orang bawahan- Bertindak berasaskan keputusan mesyuarat- Kejelekitan yang tinggi di kalangan staf
 6. 6. Adakah ini norm bagi pemimpin instruksional? • Azlin Norhaini Mansor UKM (2004), berdasarkan pengalaman selama 351 jam, bersama 6 orang pengetua 3L 3P, 3(DG54) dan 3(DG48), mendapati • 66.4% - mesyuarat. • 19.8% - tugasan pejabat • 7.6% - rondaan • 4.3% - panggilan telefon • 1.1% - mengajar • 0.7% - mencerap
 7. 7. DEFINISI KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL • “Tindakan- tindakan yang diambil oleh seseorang pengetua atau yang diturunkuasakan untuk meningkatkan perkembangan pembelajaran pelajar” Debevoise (1984)
 8. 8. DEFINISI KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL• Mengikut Richardson (1989), seorang pemimpin instruksional mestilah memimpin ke arah pencapaian pelajaran dan menjadikan kualiti instruksional sebagai keutamaan teratas dan mestilah mampu menjadikan visi sekolah satu kenyataan.• Blasé (1998) menyatakan kepimpinan instruksional adalah gabungan penyeliaan, pembangunan staf dan perkembangan kurikulum.
 9. 9. DEFINISI KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL• Hussein (1989) mendefinisikan kepimpinan instruksional sebagai usaha-usaha yang diambil oleh pemimpin sekolah untuk menyediakan inovasi kurikulum dan untuk memperkembangkan proses P & P dengan tujuan menjayakan matlamat sekolah
 10. 10. KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL 11(MODUL HALLINGER) ELEMEN6)Mengawal waktu 1) Merangka matlamat sekolahP& P (protecting 2)Menyampaikaninstructional time) matlamat sekolah7) MembudayakanPerkembangan Profesional Mewujudkan Mendefinisikan8) Mengekalkan Iklim misi Pembelajaranketampakan Positif sekolah9) Menyediakan ganjarankpd guru10) Penguatkuasaanstandard akademik11) Menyediakan insentifkpd pelajar Mengurus Program instruksional 3) Penyeliaan dan penilaian Instruksional 4) Menyelaras kurikulum 5) Memantau kemajuan pelajar HALLINGER
 11. 11. KEPERLUAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL• Merealisasikan visi dan misi• Mengutamakan pengurusan kurikulum• Memaksimumkan waktu P&P• Pemantauan dan penyeliaan• Memantau kemajuan pelajar dan headcount.• Ganjaran dan insentif kepada guru dan pelajar• Perkembangan staf
 12. 12. KEPERLUAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL MEWUJUDKAN IKLIM PEMBELAJARAN POSITIF MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL
 13. 13. KEPERLUAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONALCiri kepimpinan instruksional pemimpinsekolah didapati mempunyai kesan puratatiga hingga empat kali gandaterhadap keberhasilanpembelajaran murid berbandingkepimpinan transformasional.(Robinson, Llyod & Rowe, 2008)
 14. 14. KEPERLUAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONALPemimpin sekolah yang mempunyai cirikepimpinan instruksional dalam komponenmelindungi masa instruksionalmempunyai hubungan positif denganpeningkatan pencapaian akademikmurid. (Memperkasa Kepimpinan Instruksional Di Sekolah, Bahagian Sekolah 2007)
 15. 15. McKinsey & Company (2007)merumuskan • Kualiti sistem pendidikan tidak dapat mengatasi kualitiLaporan kajian guru.perbandingan • Menambahbaik keadahsistem pengajaran dalam bilik darjahpendidikanbeberapa negara adalah cara terbaikperingkat global meningkatkan pencapaian pelajar. • Kualiti guru merupakan penentu utama mengatasi faktor lain termasuk saiz kelas.
 16. 16. Impak Kualiti pengajaran ke atas pencapaian muridSUMBER :Sanders and Rivers “Cumulative and residual effect on future student academic achievement”, 1996
 17. 17. Kualiti pendidikan negara padaasasnya terletak di tangan guru termasuk pemimpin sekolah.
 18. 18. Isu murid yang masih tidak boleh membaca atau mengira. Isu keberkesanan pengajaran ISU dan pembelajaran di sekolah mempengaruhi keberhasilanNASIONAL pembelajaran murid. Isu berkait dengan kualiti pembelajaran yang dilalui oleh murid
 19. 19. ASPIRASI PENDIDIKAN NEGARA SISTEM MURID
 20. 20. FOKUS PENDIDIKAN Keberhasilan pembelajaran murid (student learning outcomes) merupakan tumpuan utama dalamMELINDUNGI MASA rancangan pembangunanINSTRUKSIONAL pendidikan negara di seluruh dunia termasuk Malaysia.
 21. 21. KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL UNTUK KUALITIPEMBELAJARAN MURID MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL
 22. 22. TREND GURU MENINGGALKAN BILIK DARJAH MAC-JULAI 2012taklimat melindungi masa instruksional tahun 2012 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 23. 23. LATAR BELAKANG TOUCH POINT 1 KPM 2012 IALAH MEMASTIKAN GURU MESTI ADA DALAM KELAS MESYUARAT J/K TINDAKAN TERHADAP PERAKUAN & SYOR JNJK PADA 23 NOV 2011 MEMUTUSKAN ISU GURU BERADA BILIK DARJAH DIBERI PERHATIAN SERIUS MESYUARAT PENGURUSAN KPPM BIL. 4/2012 PADA 11 JULAI 2012 MENEKANKAN DASAR KPM ADALAH GURU MESTI BERADA DALAM KELAS
 24. 24. PERANAN JNJK • MENJALANKAN PEMERHATIAN MENGEJUT • ANALISIS KEKERAPAN GURU MENINGGALKAN BILIK DARJAH/TIDAK HADIR • LAPOR DALAM MESYUARAT PENGURUSAN TERTINGGI KPM
 25. 25. OBJEKTIF PEMERHATIAN • MENGESAN BILANGAN GURU YANG TIDAK BERADA DALAM BILIK DARJAH • MEMERIKSA AKTIVITI GURU DALAM KELAS GANTI • MENGENAL PASTI STRATEGI JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG
 26. 26. ANALISIS PEMERHATIAN GMBD SELURUH NEGARA MAC - JULAI BIL NEGERI MAC APRIL MEI JUN JULAI JUMLAH 1 PERLIS 3 2 3 3 5 16 2 KEDAH 7 4 11 6 10 38 3 PULAU PINANG 4 4 4 4 5 21 4 PERAK 14 14 25 8 14 75 5 SELANGOR 14 25 21 0 27 87 6 WPKL 5 5 8 8 5 31 7 WP PUTRAJAYA 14 3 6 0 5 28 8 N. SEMBILAN 9 8 5 3 7 32 9 MELAKA 4 4 7 0 11 26 10 JOHOR 11 12 11 7 12 53 11 PAHANG 3 7 11 9 7 37 12 TERENGGANU 7 4 6 2 2 21 13 KELANTAN 0 7 8 7 6 28 14 SABAH 13 11 16 12 17 69 15 SARAWAK 9 14 5 18 11 57 16 WP LABUAN 1 1 0 1 2 5 JUMLAH 118 125 147 88 146 624
 27. 27. FAKTOR GURU TIDAK HADIR (RASMI) – 131 kes LAIN-LAIN 34.35 % KURSUSJURULATIH 51.9 % 19.08 % KEPEGAWAIAN SUKAN MESYUARAT 30.53 % 29.0 %
 28. 28. TIADA LAIN-LAIN CUTI ALASAN 21.37 %BERSALIN 3.82 % 38.93 % CUTI REHAT 31.3 % CUTI SAKIT 65.65 %
 29. 29. BIL/FAKTOR GURU TIDAK MASUK KELAS BIL. GURU MENINGGALKAN BILIK DARJAH SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAHBil Guru Bil Guru Urusan Urusan Tidak Tidak Lain Dgn Tiada Lain- Dgn Tiada Masuk Lewat Masuk Lewat - Guru/ Alasan lain Guru/ Alasan Bilik Bilik lain GB GB Darjah Darjah 25 11 2 1 11 54 14 11 9 20 % 44 8 4 44 % 26 20.4 16.6 37
 30. 30. ANALISIS TREND GURU TIDAK HADIR KE SEKOLAH SEKOLAH RENDAH SEBAB RASMI KEPEGAWAIANMESYUARAT KURSUS JURULATIH LAIN-LAIN SUKAN 14 34 19 4 16 ANALISIS TREND GURU TIDAK HADIR KE SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH SEBAB RASMI KEPEGAWAIANMESYUARAT KURSUS JURULATIH LAIN-LAIN SUKAN 24 34 21 21 29
 31. 31. ANALISIS TREND GURU TIDAK HADIR KE SEKOLAH SEKOLAH RENDAH SEBAB TIDAK RASMI TIADACUTI SAKIT CUTI BERSALIN CUTI REHAT LAIN-LAIN ALASAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH 39 28 22 3 16 ANALISIS TREND GURU TIDAK HADIR KE SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH SEBAB TIDAK RASMICUTI SAKIT CUTI BERSALIN CUTI REHAT TIADA ALASAN LAIN-LAIN JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH 47 23 19 2 12
 32. 32. MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (PROTECTING INSTRUCTIONAL TIME) DI SEKOLAH UNTUK MENINGKATKANKEBERHASILAN PEMBELAJARAN MURID Free Powerpoint Templates
 33. 33. Masa instruksional...... masa yangsebenarnya digunakanuntuk aktivitipembelajaran tanpagangguan.
 34. 34. Masa instruksional Melindungi masa instruksional merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah.
 35. 35. Masa instruksionalMelindungi masa instruksional perludiberi perhatian dalam memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid ke arah membangunkan modal insan yang kritis, kreatif dan inovatif.
 36. 36. • Jumlah masa • Jumlah masa murid hadir ke murid berada sekolah dalam kelas Masa Masa bilik persekolahan darjah (Allocated (Allocated schooling class time) time) Masa Masa pembelajaran instruksional akademik (Instructional (Academic time) • Jumlah masa• Jumlah masa learning time) yang digunakan instruksional di untuk mana berlakunya instruksional pembelajaran (tidak termasuk berkesan / gangguan) bermakna.
 37. 37. MELINDUNGIMASA INSTRUKSIONAL (PROTECTINGINSTRUCTIONAL TIME)
 38. 38. Melindungi masa instruksional1. Untuk mengurangkan gangguan2. PdP berjalan lansung seperti yang dirancang3. Pembelajaran bermakna danberkesan
 39. 39. Kepentingan Melindungi masa instruksional Kepentingan melindungi masa instruksional melalui kepimpinan instruksional yangbermatlamat mengurangkan gangguan masainstruksional bagi memastikan pembelajaran berlaku secara bermakna atau berkesan dalam kalangan murid.
 40. 40. Melindungi masa instruksional”Protecting instructional time: Policies and enforcement practices that reduce tardiness, absenteeism, and truancy to increase learning time for students. Principal can also increase student opportunities to learn by protecting classroom instructional time from interruptions due to public address annoucements, by working with teachers to develop more effective classroom management and instructional practices, and by reducing the number of non- instructional school activities that enroach on classroom time.” • (Hallinger & Murphy, 1985)
 41. 41. Melindungi masa instruksionalAmalan :-• mengurangkan kelewatan, ketidakhadiran• meningkat waktu pembelajaran murid• meningkat peluang untuk belajar• melindungi waktu instruksional dari gangguan
 42. 42. Analisis masa instruksional Guru MASA PERSEKOLAHAN (5 HARI SEMINGGU) Faktor Pengurusan MASA BILIK DARJAH (6 JAM SEHARI) Sekolah MASA INSTRUKSIONAL (4 -5 JAM SEHARI) MASA PEMBELAJARAN AKADEMIK (3 JAM SEHARI) ENGAGED LEARNING TIME…? Faktor Instruksional Guru MASA PEMBELAJARAN BERKESAN….?
 43. 43. • Ini bermakna sekiranya 30/40 minit ditetapkan sebagai masa kelas, sekolah harus Manfaat memastikan murid belajar• Masa untuk Secara Umum secara optimum dalam masa berkenaan sama ada dengan pembelajaran kehadiran guru atau tanpa murid belajar • Sekolah memastikan kehadiran guru secara berkesan kelas berlangsung yang dirancang sama ada dengan dan dicapai oleh kehadiran guru atau sekolah tanpa kehadiran guru Impak serta memastikan Masa murid belajar secara berkesan Instruksional
 44. 44. AMALAN MASAINSTRUKSIONAL DI SEKOLAH
 45. 45. Waktu bekerja guru tidak dinyatakan secara bertulisdalam mana-mana peraturan Kerajaan.Tugas mengajar guru akademik dalam skimperkhidmatan pendidikan menyatakan bahawaseseorang guru mengajar antara 28 hingga 36 waktuseminggu bagi sekolah rendah dan 26 hingga 36 waktuseminggu bagi sekolah menengah. Kajian Tugas dan Tanggungjawab Guru 2006
 46. 46. Tugas Tugas TugasUtama Sampingan PerkeranianLaporan berkenaan secara tidak langsung menjelaskan faktorgangguan masa instruksional sekolah daripada perspektifguru yang melaksanakan pengajaran di sekolah
 47. 47. Tugas Utama (11.16 jam seminggu) Bimbingan Perjumpaan akademik diluar PDP Perancangan PDP Penilaian murid kokurikulum masa PDP Tugas Sampingan (40 jam seminggu) ProgramMenghadiri Mengiringi Melatih Kelas Majlis Mesyuarat LADAP Mesyuarat murid tambahan Relief khas murid sekolah PIBG sekolah Tugas Perkeranian (16.88 jam seminggu) Tugas perkeranian mingguan. Tugas perkeranian bulanan Tugas perkeranian tahunanSumber: Bahagian Pendidikan Guru, 2011
 48. 48. GANGGUAN MASAINSTRUKSIONAL DI SEKOLAH
 49. 49. Tempoh masa instruksional yangdikhususkan untuk pembelajaranberkesan secara realiti tidak dapatdicapai sepenuhnya kerana berlakupelbagai gangguan instruksional.
 50. 50. Seseorang guru telah ditetapkanmenjalankan tugas utama mereka iaitumengajar atau menjalankan instruksiuntuk tempoh tertentu.Guru tidak dapat melaksanakan tugasmereka sepenuhnya disebabkan olehgangguan yang berlaku.
 51. 51. Faktor Pengurusan Sekolah Faktor Instruksional Guru
 52. 52. Faktor Pengurusan Sekolah Guru Tiada Guru Guru tiada di sekolah, guru ada di sekolah tetapi tidakTiaGuru berada di dalam kelas, tidak cukup guru, guru hadir Tiada kursus atau tugas luar, guru menduduki da peperiksaan, aktiviti kokurikulum/sukantara
 53. 53. Faktor Pengurusan Sekolah Faktor Pengurusan Sekolah Gangguan FizikalPengumuman dari pembesar suara, susun atur kelas atau sekolah, prasarana sekolah, persekitaran,
 54. 54. Faktor Pengurusan Sekolah Faktor Pengurusan Sekolah Gangguan Luar Jangka Guru cuti sakit, cuti kecemasan, hal-halperibadi, kesediaan murid belajar, kesediaanguru mengajar, melaksana tugas sampingan
 55. 55. Faktor Pengurusan Sekolah Faktor Pengurusan Sekolah Gangguan Ad hoc Menghadiri mesyuarat, dipanggil ke pejabat, menghadiri kursus, taklimatpeperiksaan, menjalankan tugas jurulatih utama, sambutan lawatan pelawat
 56. 56. Faktor Instruksional Guru Faktor Instruksional Guru Kualiti Pengajaran Guru Kualiti guru, proses PDP, sikap guru, gurubukan opsyen, kompetensi guru, kesediaan guru mengajar
 57. 57. Faktor Instruksional GuruFaktor Instruksional Guru Kualiti Pembelajaran Murid Kesediaan muridbelajar, displin, motivasi, sikap
 58. 58. JENIS GANGGUAN MASA INSTRUKSIONAL MURID
 59. 59. JENIS GANGGUAN MASA INSTRUKSIONAL MURID
 60. 60. Gangguan yang berlaku di sekolah menjadikanmasa pembelajaran akademik amat terhad dantidak sepatutnya berlaku kepada semua murid.Masa pembelajaran berkesan murid amatsedikit dan ditentukan oleh dua faktorgangguan utama iaitu faktor pengurusansekolah dan faktor instruksional guru.
 61. 61. FAKTOR SASARAN STRATEGI MATLAMAT GANGGUANPengurusan Sekolah (Pemimpin Sekolah) Kawalan PENINGKATAN Keberhasilan MASA Masa PEMBELAJARAN Pembelajaran Instruksional BERKESAN MuridInstruksional (Guru)
 62. 62. Masa Dalam Seminggu (Minit)Bil. Modul SK SJKC SJKTMODUL TERAS ASAS1. Bahasa Malaysia 360 300 3002. Bahasa Inggeris 300 150 1503. Bahasa Cina - 360 - Bahasa Tamil - - 3604. Pendidikan Islam 180 120 120 Pendidikan Moral 180 120 1205. Pendidikan Jasmani 60 60 606. Pendidikan Kesihatan 30 30 307. Matematik 180 180 180
 63. 63. Masa Dalam Seminggu (Minit)Bil. Modul SK SJKC SJKTMODUL TERAS TEMA8. Dunia Seni Visual 60 60 60 Dunia Muzik 30 30 30 Dunia Sains dan Teknologi 60 60 60MODUL ELEKTIF9. Bahasa Arab / Bahasa Cina SK / Bahasa 90 - - Tamil SK / Bahasa Iban / Bahaa Kadazan DusunPerhimpunan 30 30 30 JUMLAH 1380 1380 1380
 64. 64. Sekolah Rendah Masa beri keterlibatan Instruksionalmurid belajar ≈ Masa perhatian maksimum Pembelajaran Akademik Sekolah Menengah Masa keterlibatan Instruksional beri ≈ Masamurid belajar perhatian maksimum Pembelajaran Akademik
 65. 65. Masa Yang Diperuntukkan Kawalan • Pemimpin Sekolah • Guru Kejayaan Variabel Masa SebenarPembelajara Tahap Yang n atau Pencapaian DigunakanPembelajara Pembelajaran Untuk n Berkesan Pembelajaran Murid Masa Pengajaran • Terlindung • Optimum Masa Keterlibatan Murid Dalam Pembelajaran (Student Engagement)
 66. 66. Merujuk arahan/pekeliling semasa yang tidak melibatkanperubahan dasar makroMemberikan empowerment kepada pemimpin sekolahberdasarkan masalah pengurusan setempatTidak memerlukan peruntukan kewangan.
 67. 67. Pembangunan profesionalsime guru secara berasaskansekolah yang lebih kontekstual merujuk masalahpembelajaran murid yang dihadapi oleh guruMendapat sokongan pemimpin dan meningkatkanjaringan profesionalisme inter dan intra sekolah ataudaerah/negeri.
 68. 68. Pengetua/Guru Besar dan Guru perlumengutamakan pelaksanaan tugas hakiki dantanggungjawab di sekolah.Pengetua/Guru Besar perlu berada di sekolahGuru perlu berada di sekolahSemua surat panggilanmesyuarat/kursus/bengkel hendaklahmendapat persetujuan Ketua JabatanDicadangkan aktiviti murid perlu dilaksanakantanpa mengganggu PDP
 69. 69. “Students with a weak teacher maymaster 50 percent or less of thecurriculum for that grade over a singleschool year, and students with a goodteacher can get an average gain of oneyear, and students with a great teachersmay advance 1.5 grade levels or more” Hanushek and Rivkin 2010; Farr 2010
 70. 70. “A study of teacher absenteeism acrosssix different developing countries in2004 found that, on average, 20percent of the teaching force wasabsent on any given day, suggestinglow accountability for attendance andperformance”Chaudhury and others 2005
 71. 71. “Classroom observations in representativesamples of schools in Latin America in2009 found more than 30 percent ofinstructional time lost because teachersarrived late, left early, or otherwise failedto engage in teaching”Bruns, Evans, and Luque 2010
 72. 72. Melindungi masa instruksionalamat kritikal perlu dirancang bagimemastikan pembelajaranberlangsung di sekolah danakhirnya murid belajar secaraberkesan.
 73. 73. Usaha melindungi masainstruksional perlu dirancangdengan menggunakan agenpendidikan di sekolah iaitupemimpin sekolah dan guru yangmerancang, mengurus danmelaksana pengajaran di sekolah.
 74. 74. Matlamat melindungi masainstruksional lebih kritikal untukmemastikan muriddisediakan denganpeluang pembelajaranyang sewajarnya dan belajarsecara berkesan.

×