Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

75

Share

Standard 4 - Pemantauan PdP

Standard 4 - Pemantauan PdP

 1. 1. STANDARD 4:PEMBELAJARAN DANPENGAJARAN1LADAP BIL. 3/2013 15 JUN 2013Disampaikan oleh;AZMAN BIN SAFIIPenolong Kanan PentadbiranSMK Kulai Besar, Kulaijaya
 2. 2. Objektif Sesi PerkongsianIlmuPada akhir sesi, peserta diharap akan dapat: Menyatakan maksud pengajaran dan pembelajarandengan tepat pada tahap 80%; Memahami aktiviti pembelajaran yang paling berkesanuntuk murid-murid 100% guru yang hadir telah diberi pendedahan mengenaiamalan pengajaran yang baik pada tahap 80%
 3. 3. 1) APAKAH YANG ANDA FAHAMI TENTANG PEMBELAJARAN?3UJI KEFAHAMANANDA2) APAKAH YANG ANDA FAHAMI TENTANG PENGAJARAN ?4) SILA PILIH JAWAPAN YANG TEPAT BERDASARKAN PERNYATAAN BERIKUTAntara aktiviti pembelajaran berikut manakah aktiviti yang lebih berkesanterhadap pembelajaran murid.A) Zaki mendengar bacaan teks oleh Fahizah semasa sesi PdP CikguJaemah bagi mata pelajaran sejarah.B) Baizura melihat paparan LCD di layar sambil mendengar peneranganCikgu Azmah semasa beliau mengajar mata pelajaran FizikC) Cikgu Norintan telah membimbing Normaisarah dan kemudiannyameminta Normaisarah menerangkan kepada murid-murid yang lainD) Pn Chua Chai Lian mengarahkan murid duduk dalam kumpulan bagimembincangkan topik yang sedang dipelajari bagi mata pelajaran BM.3) APAKAH KAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN ?
 4. 4. - memindahkan ilmu- memperkembangpotensi individu- membolehkan individumengaplikasikanilmu sertamenyumbang kepadakeharmonian, agama,keluarga,masyarakat dannegara.Definisi pengajaran
 5. 5. Mencerap ilmuMenyimpan ilmuMencanai ilmuMenyatakan ilmu dalam bentukpenulisan atau lisanDefinisi pembelajaran
 6. 6. Teaching is not presenting a lesson. The result of teachingis LEARNING. If learning does not occur, there has beenno teaching.Pengajaran bukan sekadar menyampaikan isi kandunganpelajaran.Hasil pengajaran adalah PEMBELAJARAN.Jika pembelajaran tidak berlaku, maka tiada pengajaranyang telah berlangsung.Sumber: www.teachingtips.com September (1999)Hubungan Pembelajaran -Pengajaran
 7. 7.  IF I HEAR , I FORGET IF I SEE , I REMEMBER IF I DO , I UNDERSTAND10 % Apa yang kita baca20 % Apa yang kita dengar30 % Apa yang kita lihat50 % Apa yang kita dengardan lihat70 % Apa yang kita bincangdengan orang lain80 % Apa yang kita alamisendiri95 % Apa yang kita ajarkepada orang lainPiramid pembelajaran
 8. 8. PENEKANAN KEPADA PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN8SKPM 2003 SKPM 2010DIMENSI 1 HALA TUJUKEPIMPINANSTANDARD1KEPIMPINAN DANHALA TUJUDIMENSI 2 PENGURUSANORGANISASISTANDARD2PENGURUSANORGANISASIDIMENSI 3PENGURUSANPROGRAMPENDIDIKANSTANDARD3PENGURUSANKURIKULUM,KOKURIKULUM DANSUKAN, DAN HALEHWAL MURIDSTANDARD4PEMBELAJARAN DANPENGAJARANDIMENSI 4 KEMENJADIAN MURID STANDARD5KEMENJADIAN MURIDPERBEZAAN SKPMVERSI2003 DAN 2010
 9. 9. WAJARAN SKOR9SKPM 2003 SKPM 2010DIMENSI WAJARAN SKOR STANDARD WAJARAN SKOR1 10% 1 10%2 30% 2 15%345% 3 20%4 20%4 15% 5 (35%)PKS10%PEPERIKSAANAWAM 10%KOKURIKULUMDAN SUKAN10%SAHSIAH MURID5%TOTAL 100% 100%
 10. 10. Julat Peratus Bagi KekerapanAtau Kuantiti10KEKERAPAN/ KUANTITI PERATUS90-100 KESELURUHAN80-89 HAMPIR KESELURUHAN70-79 SEBAHAGIAN BESAR50-69 KEBANYAKAN25-49 SEBAHAGIAN KECIL0-24 SANGAT SEDIKIT
 11. 11. Tafsiran Pencapaian11PERATUS TARAF90-100 CEMERLANG80-89 BAIK60-79 HARAPAN40-59 MEMUASKAN20-39 LEMAH0-19 SANGAT LEMAH
 12. 12. 12STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARANASPEK 4.1 PENGLIBATAN MURIDASPEK 4.2 PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURIDASPEK 4.3 HASIL KERJA MURIDASPEK 4.4 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURUASPEK 4.5 KAEDAH PENYAMPAIANASPEK 4.6 KEMAHIRAN KOMUNIKASIASPEK 4.7 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKANASPEK 4.8 PENILAIANASPEK 4.9 TEKNIK PENYOALANASPEK 4.10 PENGUASAAN ISI KANDUNGANASPEK 4.11PENGURUSAN KELAS(BILIK DARJAH/ MAKMAL/ BENGKEL / PADANG)ASPEK 4.12 AMALAN PROFESIONALISME KEGURUAN
 13. 13. 13Aspek 4.1 Penglibatan Murid Dalam PembelajaranKriteriaKritikalPenglibatan murid dalam aktiviti P&P membolehkanberlakunya pembelajaran berkesanSKOR DESKRIPSI SKORSKOR 6Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yangmenambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaianmurid. Kesungguhan guru untuk memastikan murid menguasaipelajaran sangat menyerlahSKOR 5• Hampir keseluruhan murid terlibat dalam aktiviti sepertiperbincangan, memberi respons terhadap soalan guru,mengemukakan soalan atau membuat catatan.• Hampir keseluruhan murid berinteraksi secara aktif dalampelbagai hala seperti murid dengan murid, murid denganguru atau murid dengan bahan.• Hampir keseluruhan murid sentiasa memberi tumpuanterhadap pelajaran sepanjang waktu pembelajaran.
 14. 14. SKOR 4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belummencapai keseluruhan deskripsi skor 5.SKOR 3• Kebanyakan murid terlibat secara aktif seperti terlibat dalamperbincangan, memberi respons terhadap soalan guru,mengemukakan soalan atau membuat catatan.• Kebanyakan murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagaihala seperti murid dengan murid, murid dengan guru ataumurid dengan bahan.• Kebanyakan murid sentiasa memberi tumpuan terhadappelajaran sepanjang waktu pembelajaran.SKOR 2Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahanyang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3SKOR 1• Sangat sedikit murid terlibat secara aktif seperti terlibatdalam perbincangan, memberi respons terhadap soalanguru, mengemukakan soalan atau membuat catatan.• Sangat sedikit murid berinteraksi secara aktif dalampelbagai hala seperti murid dengan murid, murid denganguru atau murid dengan bahan.• Sangat sedikit murid memberi tumpuan terhadap pelajaransepanjang waktu pembelajaran.14
 15. 15. 15Hampir keseluruhan murid (>80%) terlibat secara aktif dalam aktiviti; perbincangan/ memberi respons terhadap soalan guru/ membuat catatan/ membuat gerakan fizikal atau arahan lain guruHampir keseluruhan (>80%) murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala murid dengan murid murid dengan guru / murid dengan bahanHampir keseluruhan murid (>80%) memberi tumpuan terhadap pelajaransepanjang waktu pembelajaran.Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan.Aspek 4.1 Penglibatan Murid Dalam PembelajaranKriteriaKritikalPenglibatan murid dalam aktiviti P&P membolehkanberlakunya pembelajaran berkesanUNTUK SKOR 5
 16. 16. 16Dokumen: Buku rekod mengajar Catatan muridPemerhatian: Penglibatan murid dalam pembelajaran Penggunaan Buku TeksUNTUK SKOR 6 PERLU ADA ELEMEN INOVASI DAN KREATIVITIPENGGUNAAN FROG VLEMURID MEMBUAT PEMBENTANGAN MENGGUNAKAN ICTINTERAKSI GURU – MURID – BAHAN YANG KREATIF DENGANPENGGUNAAN ABM BERIMPAK TINGGI (ICT/ ELEKTRONIK/ TABLET/ DLL)PERLU DALAMKEADAAN KEMASKINI DAN LENGKAPCotoh/ cadangan aktivitiAspek 4.1 Penglibatan Murid Dalam PembelajaranKriteriaKritikalPenglibatan murid dalam aktiviti P&P membolehkanberlakunya pembelajaran berkesan
 17. 17. Penglibatan MuridMurid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan: membawa peralatan atau bahan yang diperlukanuntuk P & P semasa. membuat persediaan awal membuat catatan daripada pengajaran guru mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan membuat rujukan spontanbersambung...
 18. 18. Penglibatan Murid menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru berinteraksi secara aktif dengan guru, murid lain, dan bahan memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan(jika berkenaan). Guru muda (peer-teaching)
 19. 19. 19Aspek 4.2 Penguasaan Pembelajaran MuridKriteriaKritikalPenguasaan pembelajaran murid dari segi kognitif, afektifdan psikomotor meningkat.SKOR DESKRIPSI SKORSKOR 6Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yangmenambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaianmurid. Kesungguhan guru untuk memastikan muridmenguasai pelajaran sangat menyerlahSKOR 5• Hampir keseluruhan murid mampu menjawab soalan gurudengan betul.• Hampir keseluruhan murid memberi pandangan atau ideaberkaitan tajuk pelajaran.• Hampir keseluruhan murid mampu melaksanakan latihandan tugasan yang diberikan.• Hampir keseluruhan murid menguasai hasil pembelajaranyang ditetapkan.
 20. 20. 20SKOR 4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belummencapai keseluruhan deskripsi skor 5.SKOR 3• Kebanyakan murid mampu menjawab soalan guru denganbetul.• Kebanyakan murid mampu melaksanakan latihan dantugasan yang diberikan.• Kebanyakan murid menguasai hasil pembelajaran yangditetapkan.SKOR 2Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahanyang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3SKOR 1• Sangat sedikit murid tidak mampu menjawab soalan gurudengan betul.• Sangat sedikit murid mampu melaksanakan latihan dantugasan yang diberikan.• Sangat sedikit murid menguasai hasil pembelajaran yangditetapkan.
 21. 21. 21Hampir keseluruhan murid (80%) mampu menjawab soalan guru dengan betul. sesi soal jawab atau aktiviti menjawab soalan/ dan 80% adalah betul murid diberi peluang untuk memberi pandangan terhadap tajuk yang dipelajari membuat membuat latihan/ tugasan yang diberikan murid menguasai hasil pembelajaran/ murid buat rumusan/ jawapan yang betulAspek 4.2 Penguasaan Pembelajaran MuridKriteriaKritikalPenguasaan pembelajaran murid dari segi kognitif, afektifdan psikomotor meningkat.Dokumen: Buku rekod mengajar Buku Latihan/ Kerja/ Nota Papan Kenyataan KelasPemerhatian: Penglibatan murid dalam pembelajaran Hasil kerja murid Jumlah latihan yang diberiPERLU DALAMKEADAAN KEMASKINI DAN LENGKAPUNTUK SKOR 5
 22. 22. 22UNTUK SKOR 6 PERLU ADA ELEMEN INOVASI DAN KREATIVITIPENGGUNAAN FROG VLEMURID MEMBUAT PEMBENTANGAN MENGGUNAKAN ICTINTERAKSI GURU – MURID – BAHAN YANG KREATIF DENGANPENGGUNAAN ABM BERIMPAK TINGGI (ICT/ ELEKTRONIK/ TABLET/ DLL)I-THINKKETELITIAN DALAM PEMERIKSAAN LATIHAN MURIDAspek 4.2 Penguasaan Pembelajaran MuridKriteriaKritikalPenguasaan pembelajaran murid dari segi kognitif, afektifdan psikomotor meningkat.
 23. 23. 23Aspek 4.3 Hasil Kerja MuridKriteriaKritikalHasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkanpembelajaranSKOR DESKRIPSI SKORSKOR 6Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yangmenambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaianmurid. Kesungguhan guru untuk memastikan muridmenguasai pelajaran sangat menyerlah.SKOR 5• Hampir keseluruhan latihan dan tugasan yang dihasilkanoleh murid adalah betul, tepat, kemas, bersih, sertamematuhi format dan prosedur.• Hampir keseluruhan murid menyiapkan semua latihan dantugasan yang diberikan.• Pembetulan kesilapan latihan dan tugasan dibuat secarakonsisten.• Latihan dan tugasan yang dibuat meningkatkan kefahamandan mengukuhkan pembelajaran murid.
 24. 24. 24SKOR 4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belummencapai keseluruhan deskripsi skor 5.SKOR 3• Kebanyakan latihan dan tugasan yang dihasilkan oleh muridadalah betul, mematuhi format dan prosedur.• Kebanyakan murid dapat menyiapkan kebanyakan latihandan tugasan yang diberikan.• Murid membuat pembetulan kesilapan latihan dan tugasan.• Latihan dan tugasan yang dibuat membolehkan muridmemahami tajuk yang dipelajari.SKOR 2Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahanyang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3SKOR 1• Latihan dan tugasan yang dihasilkan mengandungi banyakkesilapan dan tidak mematuhi format serta prosedur.• Latihan dan tugasan murid tidak disiapkan.• Pembetulan kesilapan dibuat secara tidak konsisten.
 25. 25. 25Hampir keseluruhan (>80%) latihan dan tugasan yang dihasilkan oleh murid ; adalah betul, tepat, kemas, bersih, mematuhi format dan prosedur.Aspek 4.3 Hasil Kerja MuridKriteriaKritikalHasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkanpembelajaran Hampir keseluruhan murid (80%) menyiapkan semua latihan dan tugasan yangdiberikan Pembetulan kesilapan latihan dan tugasan dibuat secara konsisten Latihan dan tugasan yang dibuat meningkatkan kefahaman dan mengukuhkanpembelajaran muridUNTUK SKOR 5
 26. 26. 26Dokumen: Buku rekod mengajar Buku Latihan/ Kerja/ Nota Papan Kenyataan KelasPemerhatian: Hasil kerja murid dipamerkan Buku latihan/ nota/ modul murid Jumlah latihan yang diberiAspek 4.3 Hasil Kerja MuridKriteriaKritikalHasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkanpembelajaranUNTUK SKOR 6 PERLU ADA ELEMEN INOVASI DAN KREATIVITIPENGGUNAAN FROG VLENOTA LATIHAN MENGIKUT KAEDAH I-THINKKETELITIAN DALAM PEMERIKSAAN LATIHAN MURIDHASIL KERJA MURID DIPAMERKANKesungguhan guru untukmemastikan muridmenguasai pelajaransangat menyerlah
 27. 27. 27Aspek 4.4 Perancangan Dan Persediaan Guru Kriteria KritikalKriteria KritikalPerancangan dan persediaan yang rapi meningkatkankeberkesanan pengajaran.SKOR DESKRIPSI SKORSKOR 6Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi.Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai padausaha-usaha meningkatkan pencapaian murid. Kesungguhan guruuntuk memastikan murid menguasai pelajaran sangat menyerlahSKOR 5• Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) disediakan meliputisepanjang tahun persekolahan berdasarkan sukatan dan huraiansukatan pelajaran (standard kurikulum) terkini, sesuai dengantakwim persekolahan, potensi murid dan kemudahan sumber.• Rancangan Pelajaran Harian (RPH) disediakan berdasarkan RPT.Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan, bolehdiukur dan sesuai dengan keupayaan murid. Aktiviti yangdirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran.• Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran. Refleksi P&P digunakansebagai panduan untuk merancang RPH yang seterusnya.• Sumber pendidikan yang disediakan sesuai dengan aktiviti danobjektif pelajaran.
 28. 28. 28SKOR 4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belummencapai keseluruhan deskripsi skor 5.SKOR 3• RPT disediakan berdasarkan sukatan dan huraian sukatanpelajaran (standard kurikulum) terkini.• RPH disediakan berdasarkan RPT. Objektif pelajarandinyatakan dalam bentuk perlakuan. Aktiviti dirancanguntuk mencapai objektif pelajaran.• Refleksi dicatatkan secara konsisten.• Sumber pendidikan yang disediakan sesuai dengan aktiviti.SKOR 2Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahanyang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3SKOR 1• RPT tidak disediakan atau tidak lengkap.• RPH tidak disediakan atau tidak lengkap.
 29. 29. 29Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) disediakan meliputi; sepanjang tahun persekolahan berdasarkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran (standard kurikulum)terkini sesuai dengan takwim persekolahan sesuai dengan potensi murid sesuai dengan kemudahan sumber ; Rancangan Pelajaran Harian (RPH) disediakan berdasarkan RPT.Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur dan sesuaidengan keupayaan murid.Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran. Refleksi P&P digunakan sebagaipanduan untuk merancang RPH yang seterusnyaAspek 4.4 Perancangan Dan Persediaan Guru Kriteria KritikalKriteriaKritikalPerancangan dan persediaan yang rapi meningkatkankeberkesanan pengajaran. Sumber pendidikan yang disediakan sesuai dengan aktiviti dan objektifpelajaranUNTUK SKOR 5
 30. 30. 30Dokumen: Buku rekod mengajar RPH/ RPT Sukatan dan Huraian Sukaatan Pelajaran Pelan J HeadcountPemerhatian: BRM yang kemas dan kemaskini Penulisan RPH yang tepat Jumlah latihan yang diberiUNTUK SKOR 6 PERLU ADA ELEMEN INOVASI DAN KREATIVITIPENGGUNAAN FROG VLEKAEDAH I-THINKKesungguhan guru untukmemastikan muridmenguasai pelajaransangat menyerlahAspek 4.4 Perancangan Dan Persediaan Guru Kriteria KritikalKriteriaKritikalPerancangan dan persediaan yang rapi meningkatkankeberkesanan pengajaran.LESSON STUDYKAJIAN TINDAKANPENGGUNAAN ABM BERIMPAK TINGGIBRM JADI RUJUKAN/ CONTOH
 31. 31. 31
 32. 32. 32Aspek 4.5 Kaedah PenyampaianKriteria KritikalKaedah penyampaian yang bersesuaian meningkatkanpencapaian objektif pelajaranSKOR DESKRIPSI SKORSKOR 6Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi.Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai padausaha-usaha meningkatkan pencapaian murid. Kesungguhan guruuntuk memastikan murid menguasai pelajaran sangat menyerlah.SKOR 5• Guru mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid .• Kaedah pengajaran sesuai dengan keperluan, keupayaan dangaya pembelajaran murid.• Aktiviti yang dilaksanakan berkait rapat dengan pengalaman danpengetahuan murid serta memberi makna kepada mereka.• Guru mengamalkan prinsip-prinsip pengajaran asas (mudahkepada kompleks, konkrit kepada abstrak).• Tumpuan murid dikekalkan melalui aktiviti yang menarik danmenjurus kepada pencapaian objektif.• Aktiviti pembelajaran merangsang pemikiran kreatif dan kritisserta memupuk nilai dalam kalangan murid.• Aktiviti pemulihan dan pengayaan dilaksanakan secara terancangmengikut keperluan murid.• Masa pengajaran digunakan secara optimum dan guru bersikapluwes.
 33. 33. 33SKOR 4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belummencapai keseluruhan deskripsi skor 5.SKOR 3• Guru mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid.• Kaedah pengajaran sesuai dengan keperluan dan tahappembelajaran murid.• Aktiviti yang dilaksanakan berkait dengan pengalaman danpengetahuan murid.• Guru mengamalkan prinsip-prinsip pengajaran asas (mudahkepada kompleks, konkrit kepada abstrak).• Masa pengajaran digunakan secara optimum.SKOR 2Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahanyang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3SKOR 1• Guru kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid belajar.• Kaedah pengajaran kurang sesuai dengan keperluan dantahap pembelajaran murid.• Aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan tidak dapatmenarik perhatian murid.• Masa pengajaran tidak digunakan secara optimum.
 34. 34. 34Kaedah penyampaian yang bersesuaian; Guru mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid Kaedah pengajaran sesuai dengan keperluan, keupayaan dan gayapembelajaran murid Aktiviti yang dilaksanakan berkait rapat dengan pengalaman dan pengetahuanmurid serta memberi makna kepada mereka Guru mengamalkan prinsip-prinsip pengajaran asas (mudah kepada kompleks,konkrit kepada abstrak) Tumpuan murid dikekalkan melalui aktiviti yang menarik dan menjurus kepadapencapaian objektif Aktiviti pembelajaran merangsang pemikiran kreatif dan kritis serta memupuknilai dalam kalangan murid Aktiviti pemulihan dan pengayaan dilaksanakan secara terancang mengikutkeperluan murid Masa pengajaran digunakan secara optimum dan guru bersikap luwesAspek 4.5 Kaedah PenyampaianKriteriaKritikalKaedah penyampaian yang bersesuaian meningkatkanpencapaian objektif pelajaranUNTUK SKOR 5
 35. 35. 35Dokumen: Buku rekod mengajar RPH/ RPT Sukatan dan Huraian Sukaatan Pelajaran Pelan J HeadcountPemerhatian: BRM yang kemas dan kemaskini Penulisan RPH yang tepat Kaedah PengajaranUNTUK SKOR 6 PERLU ADA ELEMEN INOVASI DAN KREATIVITIFROG VLEKAEDAH I-THINKKesungguhan guru untukmemastikan muridmenguasai pelajaransangat menyerlahLESSON STUDYKAJIAN TINDAKANPENGGUNAAN ABM BERIMPAK TINGGIAspek 4.5 Kaedah PenyampaianKriteriaKritikalKaedah penyampaian yang bersesuaian meningkatkanpencapaian objektif pelajaran
 36. 36. 36Aspek 4.5 Kaedah PenyampaianKriteriaKritikalKaedah penyampaian yang bersesuaian meningkatkanpencapaian objektif pelajaranKAEDAHPENGAJARANINKUIRI/ PENEMUANKAJIAN MASA DEPANKONSTUKTIVISMEICT/WEB BASE/ BLOG/ FVLEKONTEKSTUALAKSES KENDIRIPEMBELAJARAN MASTERIKECERDASAN PELBAGAIKEMAHIRAN BERFIKIR
 37. 37. 37Aspek 4.6 Kemahiran Komunikasi Kriteria KritikalKriteriaKritikalKomunikasi berkesan memudahkan pemahaman danmenggalakkan pembelajaran murid.SKOR DESKRIPSI SKORSKOR 6Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yangmenambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaianmurid. Kesungguhan guru untuk memastikan muridmenguasai pelajaran sangat menyerlah.SKOR 5• Guru berkomunikasi dengan bahasa yang betul, mudahdifahami, sebutan yang jelas, tepat serta nada suara yangsesuai.• Guru berkemahiran mendengar dan memberi maklum balasyang relevan secara lisan dan bukan lisan denganberkesan.• Guru berjaya memotivasikan murid dengan memberi pujian,galakan dan dorongan.
 38. 38. 38SKOR 4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belummencapai keseluruhan deskripsi skor 5.SKOR 3• Guru berkomunikasi dengan bahasa yang betul dan sebutanyang jelas.• Guru berkemahiran mendengar dan memberi maklum balassecara lisan.• Guru memotivasikan murid dengan memberi pujian dangalakan.SKOR 2Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahanyang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3SKOR 1• Guru kurang kemahiran mendengar dan tidak seriusmemberikan maklum balas.• Guru tidak memotivasikan murid untuk melibatkan diri dalamaktiviti P&P.
 39. 39. 39Guru berkomunikasi dengan; bahasa yang betul mudah difahami tepat serta nada suara yang sesuai Guru berkemahiran mendengar memberi maklum balas yang relevan secara lisan dan bukan lisan denganberkesan Guru berjaya memotivasikan murid dengan memberi pujian, galakan dandoronganAspek 4.6 Kemahiran Komunikasi Kriteria KritikalKriteriaKritikalKomunikasi berkesan memudahkan pemahaman danmenggalakkan pembelajaran murid.UNTUK SKOR 5
 40. 40. 40Pemerhatian: Komunikasi guru Kaedah Penyampaian Kaedah PengajaranUNTUK SKOR 6 PERLU ADA ELEMEN INOVASI DAN KREATIVITIKesungguhan guru untukmemastikan muridmenguasai pelajaransangat menyerlahAspek 4.5 Kaedah PenyampaianKriteriaKritikalKaedah penyampaian yang bersesuaian meningkatkanpencapaian objektif pelajaran
 41. 41. Respons Guru Respons sesuai dengan jawapan murid; Berinteraksi secara aktif; Peneguhan atau pujian jika betul/terlibat dan galakanwalaupun salah; Pelbagai ungkapan, lisan, bahasa isyarat. Teguran perlakuan negatifIsu: penggunaan bahasa kesat negatif- bodoh, bangang, bahalul
 42. 42. 42Aspek 4.5 Kaedah PenyampaianKriteriaKritikalKaedah penyampaian yang bersesuaian meningkatkanpencapaian objektif pelajaran
 43. 43. 43Aspek 4.7 Penggunaan Sumber PendidikanKriteriaKritikalPenggunaan sumber pendidikan yang berkesanmembantu mengukuhkan pembelajaran muridSKOR DESKRIPSI SKORSKOR 6Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yangmenambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaianmurid. Kesungguhan guru untuk memastikan muridmenguasai pelajaran sangat menyerlahSKOR 5• Guru memilih/menyediakan sumber pendidikan yang sesuai,menarik dan merangsang pemikiran murid.• Penggunaan sumber pendidikan menjadi suasanapembelajaran lebih menarik dan meningkatkan minat muriduntuk terlibat dalam pembelajaran.• Guru memberi penekanan kepada cara penggunaan yangbetul, aspek keselamatan dalam penggunaan sumberpendidikan yang berkaitan.
 44. 44. 44SKOR 4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belummencapai keseluruhan deskripsi skor 5.SKOR 3• Guru menyediakan sumber pendidikan yang sesuai denganobjektif pembelajaran dan menggunakannya dalam aktivitiP&P.• Penggunaan sumber pendidikan meningkatkan minat muriduntuk terlibat dalam pembelajaran.SKOR 2Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahanyang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3SKOR 1• Aktiviti P&P yang dilaksanakan tidak disokong denganpenggunaan sumber yang sesuai.
 45. 45. 45 Guru memilih/menyediakan sumber pendidikan yang sesuai, menarik danmerangsang pemikiran muridAspek 4.7 Penggunaan Sumber PendidikanKriteriaKritikalPenggunaan sumber pendidikan yang berkesanmembantu mengukuhkan pembelajaran murid Penggunaan sumber pendidikan menjadi suasana pembelajaran lebih menarikdan meningkatkan minat murid untuk terlibat dalam pembelajaran Guru memberi penekanan kepada cara penggunaan yang betul, aspekkeselamatan dalam penggunaan sumber pendidikan yang berkaitanUNTUK SKOR 5
 46. 46. 46Pemerhatian: BBM yang digunakan Kaedah PengajaranUNTUK SKOR 6 PERLU ADA ELEMEN INOVASI DAN KREATIVITIFROG VLEKAEDAH I-THINKKesungguhan guru untukmemastikan muridmenguasai pelajaransangat menyerlahPENGGUNAAN ABM BERIMPAK TINGGIAspek 4.7 Penggunaan Sumber PendidikanKriteriaKritikalPenggunaan sumber pendidikan yang berkesanmembantu mengukuhkan pembelajaran muridPERALATAN ICTMODELPERALATAN ELEKTRONIK
 47. 47. 47Aspek 4.8 PenilaianKriteriaKritikalPenilaian yang berterusan meningkatkan keberkesananP&PSKOR DESKRIPSI SKORSKOR 6Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yangmenambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaianmurid. Kesungguhan guru untuk memastikan muridmenguasai pelajaran sangat menyerlahSKOR 5• Guru berupaya menggunakan pelbagai kaedah untukmembuat penilaian sepanjang masa P&P untuk mengukurdan mengesan kemajuan murid serta memastikanobjektif/hasil pembelajaran tercapai.• Guru sentiasa menggunakan maklum balas penilaian untuktindakan pembetulan dan penambahbaikan segera dalamP&P.• Hasil kerja murid disemak secara konstruktif. Hasilpenilaian dimanfaatkan untuk merancang pembelajaranmurid yang seterusnya.
 48. 48. 48SKOR 4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belummencapai keseluruhan deskripsi skor 5.SKOR 3• Guru membuat penilaian untuk mengukur dan mengesankemajuan murid. Hasil kerja murid disemak.• Guru menggunakan maklum balas penilaian untuk tindakanpenambahbaikan dalam P&P.• Hasil penilaian digunakan untuk merancang pembelajaranmurid yang seterusnya.SKOR 2Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahanyang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3SKOR 1• Guru kurang membuat penilaian untuk mengukur danmengesan kemajuan murid.• Hasil kerja murid kurang disemak.• Maklum balas penilaian tidak digunakan untuk tindakanpembetulan dan penambahbaikan dalam P&P.
 49. 49. 49 Guru berupaya menggunakan pelbagai kaedah untuk membuat penilaiansepanjang masa P&P untuk mengukur dan mengesan kemajuan murid sertamemastikan objektif/hasil pembelajaran tercapai. Guru sentiasa menggunakan maklum balas penilaian untuk tindakanpembetulan dan penambahbaikan segera dalam P&P. Hasil kerja murid disemak secara konstruktif. Hasil penilaian dimanfaatkanuntuk merancang pembelajaran murid yang seterusnya.Aspek 4.8 PenilaianKriteriaKritikalPenilaian yang berterusan meningkatkan keberkesananP&PUNTUK SKOR 5
 50. 50. 50Pemerhatian: Kaedah Penyampian Kaedah Penilaian Hasil kerja muridUNTUK SKOR 6 PERLU ADA ELEMEN INOVASI DAN KREATIVITIFROG VLEKAEDAH I-THINKKesungguhan guru untukmemastikan muridmenguasai pelajaransangat menyerlahPERALATAN ICTMODELPERALATAN ELEKTRONIKAspek 4.8 PenilaianKriteriaKritikalPenilaian yang berterusan meningkatkan keberkesananP&P
 51. 51. 51Aspek 4.9 Teknik PenyoalanKriteriaKritikalKepelbagaian teknik penyoalan meningkatkanpemahaman dan kejelasan pelajaran sertamemperkembang pemikiran kreatif dan kritis murid.SKOR DESKRIPSI SKORSKOR 6Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yangmenambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaianmurid. Kesungguhan guru untuk memastikan muridmenguasai pelajaran sangat menyerlahSKOR 5• Guru mengemukakan soalan yang mudah difahami,bertumpu dan bercapah serta meliputi pelbagai araskognitif.• Soalan disusun dari aras mudah kepada sukar dandisebarkan ke seluruh kelas.• Guru memberi respons yang sesuai terhadap jawapanmurid.• Soalan yang dikemukakan berjaya meningkatkan minatmurid untuk terlibat dalam P&P.• Penyoalan guru dapat memperkembang pemikiran kreatif
 52. 52. 52SKOR 4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belummencapai keseluruhan deskripsi skor 5.SKOR 3• Guru mengemukakan soalan yang bertumpu dan bercapahdan disebarkan ke seluruh kelas.• Guru memberi masa yang secukupnya untuk murid berfikirbagi menjawab soalan• Guru memberi respons yang sesuai terhadap jawapanmurid.SKOR 2Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahanyang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3SKOR 1• Aras soalan guru tidak mengikut kesesuaian murid dansebaran soalan tidak menyeluruh.• Guru tidak berusaha untuk mencungkil jawapan daripadamurid.• Guru kurang memberi respons yang bersesuaian terhadapjawapan yang diberikan oleh murid.
 53. 53. 53 Guru mengemukakan soalan yang mudah difahami, bertumpu dan bercapahserta meliputi pelbagai aras kognitif. Soalan disusun dari aras mudah kepada sukar dan disebarkan ke seluruhkelas Guru memberi respons yang sesuai terhadap jawapan muridAspek 4.9 Teknik PenyoalanKriteriaKritikalKepelbagaian teknik penyoalan meningkatkanpemahaman dan kejelasan pelajaran sertamemperkembang pemikiran kreatif dan kritis murid. Soalan yang dikemukakan berjaya meningkatkan minat murid untuk terlibatdalam P&P Soalan yang dikemukakan berjaya meningkatkan minat murid untuk terlibatdalam P&P Penyoalan guru dapat memperkembangkan pemikiran kreatif dan kritis muridUNTUK SKOR 5
 54. 54. 54UNTUK SKOR 6 PERLU ADA ELEMEN INOVASI DAN KREATIVITIKesungguhan guru untuk memastikan murid menguasai pelajaransangat menyerlahAspek 4.9 Teknik PenyoalanKriteriaKritikalKepelbagaian teknik penyoalan meningkatkanpemahaman dan kejelasan pelajaran sertamemperkembang pemikiran kreatif dan kritis murid.
 55. 55. Teknik Menyoal: Kenapa guru perlumenyoal? Meransangkan murid dan menimbulkan minat mereka kepadatajuk yang diajar; Mendapat pandangan dan maklumat daripada murid; Memperkenalkan tajuk baru; Memfokuskan murid kepada tajuk terutama bilaperbincangan mereka menyimpang; Mempengaruhi mereka kepada arah/hala perbincangan.
 56. 56. Apakah prinsip penyoalan guru? Elakkan jawapan ya atau tidak. Mulakan dengan soalan-soalandengan perkataan-perkataan berikut: apa, bila, di mana, siapa,mengapa, bagaimana; Pelbagaikan soalan- disebarkan ke seluruh kelas, spesifik yangmemerlukan jawapan individu, dihalakan balik kepada muridyang menyoal dan ditanya kepada murid lain; Guru elakkan dari memberi jawapan; Gunakan pandangan murid
 57. 57. Teknik Penyoalan Guru mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif(contohnya berdasarkanTaksonomi Bloom) menyusun aras soalan daripada mudah kepada sukar mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah mengemukakan soalan yang jelas akan maksudnya danboleh difahami menyebarkan soalan ke seluruh kelasbersambung...
 58. 58.  memberi masa untuk murid berfikir mencungkil jawapan daripada murid mengalih arah soalan kepada murid-murid lain memberi respons yang sesuai terhadap jawapan muridTeknik Penyoalan Guru
 59. 59. 59Aspek 4.10 Penguasaan Isi KandunganKriteriaKritikalPenguasaan fakta dan konsep membolehkan pelajarandisampaikan dengan yakin, jelas dan tepatSKOR DESKRIPSI SKORSKOR 6Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yangmenambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaianmurid. Kesungguhan guru untuk memastikan muridmenguasai pelajaran sangat menyerlahSKOR 5• Guru berjaya menyampaikan isi pelajaran sesuai denganobjektif pelajaran.• Konsep dan fakta dihuraikan dengan baik, tepat dan yakin.• Huraian isi pelajaran dibuat dengan menghubungkaitkansituasi semasa dan pengalaman murid.• Guru dapat memberi jawapan dan penjelasan terhadapsoalan dan pertanyaan murid dengan tepat, jelas dan yakin.• Guru berkemahiran memeringkatkan isi pelajaran mengikutpotensi murid.
 60. 60. 60SKOR 4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belummencapai keseluruhan deskripsi skor 5.SKOR 3• Guru berjaya menyampaikan isi pelajaran sesuai denganobjektif pelajaran.• Konsep dan fakta dihuraikan dengan baik.• Huraian isi pelajaran dibuat dengan menghubungkaitkansituasi semasa.• Guru dapat memberi jawapan terhadap soalan muriddengan betul.SKOR 2Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahanyang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3SKOR 1• Isi pelajaran yang disampaikan guru kurang menepatiobjektif pelajaran.• Konsep dan fakta yang dihuraikan terhad dan kurang jelas.• Huraian isi pelajaran dibuat tidak dihubungkaitkan dengansituasi semasa dan pengalaman murid.• Guru tidak dapat memberi jawapan dan penjelasanterhadap soalan murid.
 61. 61. 61 Guru berjaya menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan objektif pelajaran Konsep dan fakta dihuraikan dengan baik, tepat dan yakin. Huraian isi pelajaran dibuat dengan menghubungkaitkan situasi semasa danpengalaman murid.Aspek 4.10 Penguasaan Isi KandunganKriteriaKritikalPenguasaan fakta dan konsep membolehkan pelajarandisampaikan dengan yakin, jelas dan tepat Guru dapat memberi jawapan dan penjelasan terhadap soalan dan pertanyaanmurid dengan tepat, jelas dan yakin. Guru berkemahiran memeringkatkan isi pelajaran mengikut potensi murid.UNTUK SKOR 5
 62. 62. 62Pemerhatian: Kaedah Pengajaran Teknik Penyoalan Cara berkomunikasiUNTUK SKOR 6 PERLU ADA ELEMEN INOVASI DAN KREATIVITIFROG VLEKAEDAH I-THINKKesungguhan guru untukmemastikan muridmenguasai pelajaransangat menyerlahAspek 4.10 Penguasaan Isi KandunganKriteriaKritikalPenguasaan fakta dan konsep membolehkan pelajarandisampaikan dengan yakin, jelas dan tepat
 63. 63. 63Aspek 4.11 Pengurusan Kelas (Bilik Darjah/ Makmal/ Bengkel/Padang)KriteriaKritikalPengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana yangkondusif untuk keberkesanan P&PSKOR DESKRIPSI SKORSKOR 6Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yangmenambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaianmurid. Kesungguhan guru untuk memastikan muridmenguasai pelajaran sangat menyerlahSKOR 5• Guru dapat memastikan kelas dalam keadaan kondusifuntuk proses P&P.• Guru berjaya mengawal tingkah laku murid denganmenegaskan pematuhan pada peraturan.• Guru memberi teguran (jika berlaku) salah laku muriddengan serta merta tanpa menjejaskan maruah mereka.• Susun atur kedudukan murid sesuai dengan aktiviti yangdilaksanakan dan ruang kelas digunakan secara optimumuntuk tujuan pembelajaran.
 64. 64. 64SKOR 4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belummencapai keseluruhan deskripsi skor 5.SKOR 3• Guru memastikan kelas dalam keadaan kondusif untukproses P&P.• Guru mengawal tingkah laku murid.• Guru memberi teguran (jika berlaku) terhadap salah lakumurid.SKOR 2Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahanyang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3SKOR 1• Guru kurang memberi perhatian terhadap kelas yangkondusif untuk P&P.• Guru kurang berjaya mengawal tingkah laku murid danteguran guru terhadap salah laku murid tidak berkesan.• Susun atur kedudukan murid kurang sesuai dengan aktivitiyang dilaksanakan.
 65. 65. 65 Guru dapat memastikan kelas dalam keadaan kondusif untuk proses P&P. Guru berjaya mengawal tingkah laku murid dengan menegaskan pematuhanpada peraturan. Guru memberi teguran (jika berlaku) salah laku murid dengan serta mertatanpa menjejaskan maruah mereka.Aspek 4.11 Pengurusan Kelas (Bilik Darjah/ Makmal/ Bengkel/Padang)KriteriaKritikalPengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana yangkondusif untuk keberkesanan P&P Susun atur kedudukan murid sesuai dengan aktiviti yang dilaksanakan danruang kelas digunakan secara optimum untuk tujuan pembelajaran..UNTUK SKOR 5
 66. 66. 66Pemerhatian: Kebersihan kelas Kawalan bilik darjah Elemen PerpaduanUNTUK SKOR 6 PERLU ADA ELEMEN INOVASI DAN KREATIVITIKesungguhan guru untukmemastikan muridmenguasai pelajaransangat menyerlahAspek 4.11 Pengurusan Kelas (Bilik Darjah/ Makmal/ Bengkel/Padang)KriteriaKritikalPengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana yangkondusif untuk keberkesanan P&P
 67. 67. 67Aspek 4.12 Amalan Profesionalisme KeguruanKriteriaKritikalPematuhan etika kerja dan amalan nilai yang positifmewujudkan keyakinan dan kepercayaan murid terhadapguruSKOR DESKRIPSI SKORSKOR 6Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yangmenambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaianmurid. Kesungguhan guru untuk memastikan muridmenguasai pelajaran sangat menyerlahSKOR 5• Guru mempunyai semangat dan kesungguhan dalammenyampaikan pelajaran.• Guru prihatin, menepati masa dan bertanggungjawabterhadap pendidikan murid.• Guru bersikap adil terhadap setiap murid dalam kelasnya.• Guru memperlihatkan perwatakan dan amalan nilai murniyang boleh dicontohi murid.
 68. 68. 68SKOR 4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belummencapai keseluruhan deskripsi skor 5.SKOR 3• Guru mempunyai kesungguhan dalam menyampaikanpelajaran.• Guru menepati/menghargai masa dan bertanggungjawabterhadap pendidikan murid.• Guru bersikap adil terhadap setiap murid dalam kelasnya.• Guru mengamalkan nilai murni yang boleh dicontohi murid.SKOR 2Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahanyang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3SKOR 1• Guru tidak bersemangat dan tidak bersunguh-sunguh dalammenyampaikan pelajaran.• Guru kurang prihatin, tidak menepati/menghargai masa dankurang bertanggungjawab terhadap pendidikan murid.• Perwatakan dan amalan guru tidak sesuai dijadikan teladankepada murid.
 69. 69. 69 Guru mempunyai semangat dan kesungguhan dalam menyampaikanpelajaran. Guru prihatin, menepati masa dan bertanggungjawab terhadap pendidikanmurid. Guru bersikap adil terhadap setiap murid dalam kelasnyaAspek 4.12 Amalan Profesionalisme KeguruanKriteriaKritikalPematuhan etika kerja dan amalan nilai yang positifmewujudkan keyakinan dan kepercayaan murid terhadapguru Guru memperlihatkan perwatakan dan amalan nilai murni yang boleh dicontohimuridUNTUK SKOR 5
 70. 70. 70Pemerhatian: Penampilan guru Perwatakan guruUNTUK SKOR 6 PERLU ADA ELEMEN INOVASI DAN KREATIVITIKesungguhan guru untukmemastikan muridmenguasai pelajaransangat menyerlahAspek 4.12 Amalan Profesionalisme KeguruanKriteriaKritikalPematuhan etika kerja dan amalan nilai yang positifmewujudkan keyakinan dan kepercayaan murid terhadapguru
 71. 71. Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif dengan:-berpakaian sesuai, kemas, bersih, mematuhiarahan dan surat pekeliling-berinteraksi secara sopan menggunakan nadasuara yang sesuai-mewujudkan suasana riang yang merangsangkanpembelajaran-menepati masa-mengenali semua murid dan prihatin terhadapkeperluan mereka-bersifat mesra, mudah didekati, dan sediamembantuPerwatakan dan peranan guru
 72. 72. Sumber Rujukan Dasar Kementerian Pelajaran Malaysia; Akta Pendidikan; Peraturan-peraturan pendidikan; Surat-surat pekeliling ikhtisas; Arahan Perkhidmatan ; Pekeliling Kemajuan PerkhidmatanAwam; Surat Pekeliling Kewangan.
 73. 73. -TERIMA KASIH-73
 • BarhanSahari2

  Dec. 6, 2018
 • Sabani1978

  Nov. 13, 2018
 • tifannechong

  Oct. 28, 2018
 • abdullahripen

  Mar. 26, 2017
 • BEAUTYPEARL

  Feb. 14, 2017
 • maznor65

  Sep. 8, 2016
 • ekaci

  Jun. 28, 2016
 • SitiShafiai

  Jun. 28, 2016
 • NormalisSebli

  Jun. 17, 2016
 • omarramli

  May. 14, 2016
 • husnataufek

  May. 4, 2016
 • Dayangxyz

  Apr. 14, 2016
 • norizahsalikon

  Apr. 10, 2016
 • rusnaniawang

  Apr. 4, 2016
 • faisalyusof2

  Apr. 2, 2016
 • TiemuanTan

  Apr. 1, 2016
 • wandzah

  Mar. 2, 2016
 • midahbs

  Feb. 29, 2016
 • UceyChai

  Feb. 12, 2016
 • masyitah1979

  Jan. 31, 2016

Views

Total views

21,558

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3,883

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

75

×