SlideShare a Scribd company logo
„Za závadné se
považují...“
Cenzura v českých
knihovnách (zvláště)
po roce 1945
Petr Šámal, Ústav pro českou literaturu AV ČR
31. března 2016
Literatura k tématu
• Michael Wögerbauer a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace
literatury v moderní české kultuře. 1749-2014, Praha 2015.
• Petr Šámal: Soustružníci lidských duší. Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku
padesátých let 20. století (s edicí seznamů zakázaných knih). Praha 2009.
• Skaláková, Eva: „,Libri prohibiti‘ 70. let ve fondu Knihovny Akademie věd České
republiky“, Informace 12, 2003, č. 2, s. 7–55.
• Cejpek, Jiří a kol.: Dějiny knihoven a knihovnictví, Praha 2002.
• Vaněk, Jiří: Omezené půjčování některých fondů v letech 1948–1968, Hradec
Králové 1968.
Cenzura v autoritativních režimech
• pomáhá prosazovat specifický kulturní projekt
• cílem cenzurních aktivit je modelovat literaturu jako celek – kanonizovat určitý
model literatury a kultury
• účast části kulturních elit – cenzurní aktivity nejsou vnímány jako cenzura
• vychovávat a disciplinovat literární veřejnost
• kombinují se prvky cenzury předběžné i následné
• rozptyl kontrolních aktivit do literární komunikace
• cenzurní úřad funguje jako kontrola kontroly
• aktuální představy o literatuře jsou uplatňovány i na literární minulost
• česká zkušenost: 1938-1989
Druhá republika
(1. 10. 1938 - 14. 3. 1939)
• konzervativní obrat („O novou národní kulturu“)
• Alois Filáček: „Proveďme revizi veřejných knihoven a knižního trhu“, Česká osvěta
35, 1938/1939, č. 7
• požaduje odstranit z knihoven:
– „zastaralý knižní balast“
– „knihy s tendencí protináboženskou“
– „knihy politicky závadné“ (šířící zásady třídního boje)
– „záplavu zbytečných překladů z cizích literatur“ (zejména publikace „do české půdy a
duše se nehodící“)
– překlady duplicitní, vydané za první republiky zároveň dvěma nakladateli
• první podněty policejního ředitelství k zákazu šíření spisů Marxe, Stalina, Lenina,
Trockého, Gottwalda, ojediněle beletrie (Gorkého Matka, Babelova Rudá jízda ad.)
Protektorát Čechy a Morava
• seznamy doplňovány a rozšiřovány, mj. v souvislosti s mezinárodněpolitickým
vývojem
– v důsledku války s Francií, léto 1940 hromadný zákaz francouzských a
anglických autorů
– léto 1941 – hromadný zákaz ruských autorů z 21. 7. 1941 (výjimka 33 klasiků)
– prosinec 1941 – američtí autoři
– výjimky:
• věda a populárně-naučné tituly
• „klasičtí autoři“ (Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, Jonathan Swift, Francois
Rabelais, Moliere, Voltaire, Paul Verlaine, Stephane Mallarme či Thomas Hardy)
• paralelně zakazování dalších okruhů děl (židovští spisovatelé, okultní díla, erotika)
• literární levice (Majerová, Olbracht, Vančura, Nezval, Neumann)
• díla spjatá s prvorepublikovou státní tradicí
• 1940 – 1943: úbytek knižního fondu Ústřední knihovny hl. města Prahy o 2
miliony svazků (údajně 30-40 %)
Třetí republika
(1945-1948)
• Denacifikace
– „Bude provedena očista škol i jiných kulturních ústavů (divadel, knihoven apod.)
od osob spolupracujících aktivně s okupanty v tomto oboru. Odstraněny budou
všechny učebnice, vydané v době nesvobody. Provedena bude revize žákovských i
veřejných knihoven, aby z nich bylo vypleněno nacistické i fašistické býlí.“
Košický vládní program, 5. 4. 1945
• Návrat vyřazených knih
• Knihovny německých institucí
• Návaznost na druhou republiku a protektorát
– přesvědčení o bezprostředním působení literatury na čtenáře
– odmítání literárního braku
– „Ale i ta nejlepší zbraň musí být nejenom duchem zvládnuta, ale musí být i stále dobře
střežena [...]. V tomto směru vidíme, jak právě knihovníkům v nejširším smyslu přísluší,
aby dovedli rozeznat, určit, co z onoho bohatého pramene [...] dát do rukou těch, kteří
přísluší do jeho okruhu. Nesmí nikdy zapomenouti, jak i nejcennější produkt, nehodně
umístěn, by mohl eventuálně způsobit i mravní škodu.“
E. Beneš: „[Úvodník]“ Knihovna 1945, č. 1
Stalinismus
• sovětizace českého knihovnictví
• lidové knihovny převedeny pod správu ministerstva informací
• nové úkoly:
– „očista“ knihoven od literárního braku a politicky „závadné“ literatury
– zrušeny výdělečné půjčovny knih
– knihovník jako vychovatel
– nové metody knihovnické práce (formování nového člověka)
První fáze cenzury knihoven
(1948-1949)
• odstraňování knih mělo v podstatě
živelnou povahu
• pravidla určující, jaké knihy mají být z
knihoven staženy, nebyla definitivně
stanovena
• spíše než seznamy „závadné“
literatury se objevovaly dílčí příkazy
ministerstva informací a ministerstva
školství, které upozorňovaly na zákaz
šíření konkrétních titulů, respektive
celého díla některého z autorů
• „ponecháváme na volné úvaze
knihovníků a čtenářů, aby sami
stanovili, co je nutno v jejich
knihovnách vyřadit okamžitě a co
postupně“ (Jaroslav Lipovský)
Druhá fáze cenzury knihoven
(1950-1952)
• postupuje centralizace a formalizace cenzurní akce
• cenzura beletrie
– Masarykův lidovýchovný ústav
– Ústřední knihovna hl. města Prahy
• „Vyučovací trojka“ vytváří sérii dílčích soupisů závadné literatury v pražské městské
knihovně
• výjezdy pražských knihovníků do místních knihoven
• cenzura politických spisů
– Ústav dějin KSČ (Seznam č. 1 a Seznam č. 2)
• rušení klášterních knihoven
Třetí fáze cenzury knihoven
(1953 – ...)
• HSTD – (personální) kontinuita s „knihovnickou“cenzurou
– vzorem GLAVLIT (Главное управление по делам литературы и
издательств)
– „Oddělení prověřuje knihovny z hlediska úkolů HSTD a očišťuje je od
závadné literatury. Prověrky provádějí plnomocníci prostřednictvím
odpovědných pracovníků knihoven. Plnomocníci kontrolují, jak jsou
knihovny od závadné a nepřátelské literatury očisťovány. Kontrola se
týká knihoven univerzitních, školních všech stupňů, veřejných,
závodních, knihoven léčebných ústavů a v rekreačních střediscích,
knihoven masových organizací atd. O závadných knihách podávají
plnomocníci a knihovník urychleně zprávy oddělení knihoven HSTD.
Oddělení knihoven vyhotovuje seznam závadných knih k vyřazení s
důvodovou zprávou a předkládá jej vedení HSTD k dalšímu řízení“
Statut HSTD
Akce „K“ (1950)
• Tyto knihy bez předchozího vyrozumění okresního církevního tajemníka i tehdejšího
zmocněnce […] byly dopraveny nákladem ministerstva spravedlnosti v několika železničních
vagónech a v několika velkých nákladních autech s vlečnými vozy, v nichž byly doslovně
naházeny, po příjezdu do Kadaně házeny do pytlů a košů, nošeny do kláštera a vysypávány do
určených místností. Knihy byly dopravou, neodborným a zcela nesvědomitým zacházením
značně poškozeny. V místnostech byly naházeny bez ladu a skladu. […] Do kláštera bylo
vysláno šest trestanců bez odborného vedení, kteří knihy částečně srovnali do hromad, avšak
poškozené knihy, hudebniny, jednotlivé listy atd., vyházeli oknem na dvůr, odkud je nynější
zmocněnec přenesl do místnosti, kde jsou knihy uskladněny. Mezi touto spoustou papíru jsou
cenné tisky i rukopisy. Knihy z těchto klášterů jsou prozatímně umístěny ve staré sakristii (kde
jsou pouze naházeny až ke stropu), dále v bývalé gotické kapli v přízemí a v bývalém refektáři
nad prvním patrem spolu s jiným zařízením bývalých klášterů. Půjde o několik vagónů knih
v počtu několika desítek tisíc svazků.
Státní úřad pro věci církevní, Zpráva o provádění akce vyklizování klášterů v roce 1950 (1953)
• okolo 140 klášterních knihoven
• knihy vydané po roce 1800 označeny za bezcenné
• sváženy do PNP (depozitář v Kladrubech u Stříbra)
Bilance
• většina knih do stoupy (odhady 27 mil. svazků)
• závadné knihy poskytují materiál pro knihy „správné“ (Jiráskovská akce)
• Ústřední lidová knihovna hl. města Prahy
– mezi lety 1951 a 1952 úbytek 150 tisíc svazků (z 749 721 na 603 034 svazků)
• politicky závadná literatura in:
– knihovna Ústavu dějin KSČ
– knihovny vědeckých institucí
– krajské lidové knihovny
Cenzurní index Seznam nepřátelské,
závadné, zastaralé a nežádoucí literatury
• vznikl pod patronací HSTD (1953)
• cca 7 500 tisíce titulů/autorů
• u každé je uvedeno, o jaký typ
literatury se jedná a proč je knih
„škodlivá“
– „Pro vyřazení jednotlivých knih
z veřejných knihoven jest nejdůležitějším
odůvodnění, proč knihu vyřazujeme.
Proto také v seznamu uvádíme stručně a
heslovitě důvody, pro které jest kniha
nežádoucí.“
• Příklady:
• Barényiová, Olga: Hra pro Danielu /
Protektorátní brak
• Blatný, Ivan: Melancholické
procházky / Nepřátelský postoj
autora k lidové republice
• Teige, Karel: všechny spisy /
formalistická literatura
Brak
„Literatura líčící barvitými efekty různé děje s cílem upoutat pozornost čtenářovu
k bezvýznamným věcem postrádajícím jakoukoli výchovnou tendenci, nebo právě
naopak jsoucím s výchovnými tendencemi v příkré, rozporu. Patří sem zejména knihy
s náměty detektivními, cowboyskými, jakož i všechny knihy bez literární hodnoty díla“.
• nejčastější hodnocení (cca 60 %)
• časté varianty „detektivní brak“, „dobrodružný brak, „protektorátní brak“,
„zastaralý brak“, „únikový brak“, „okultní brak“, „protibolševický brak“
• rozhodnutí nebylo náhodné, předcházelo zběžné seznámení z knihou; význam
paratextů: titulu, edice, nakladatele, obálky, ilustrací atp.
Brak [četba pro ženy a dívky]
• Jaroslav Pokorný (1899-1940)
– uvedeno celkem 65 knih vydaných po
různými pseud. (Pavla Dvořáková Ch.
P. Whitte, James Lewington, J.
Chotěborská, J. W. Warren, Petr
Kalina, Ralph Kennedy, Rex Carrey)
– formát
– podtitul („dívčí románek“)
– ilustrace
Formalismus
• Milada Součková – Zdeněk
Rykr: Kaladý aneb útočiště řeči
(1938)
– „formalistická literatura“
– exkluzivita
– autorka po únoru 1948
emigrovala
– typ ilustrací
Existencionalismus
• „Literatura naprosto úpadková a mravně zvrhlá, která líčí člověka pouze
podle jeho pudů a nepřihlížející k jeho hodnotě duševní.“
• pro literární kritiku směr zosobňující úpadkové tendence moderního
umění
– „tato literatura plní úkol zošklivit a zhnusit nám svět, život, lidi, vzít nám dobrý smysl
života, má za úkol ubíjet v nás lidskou důstojnost a zároveň přivykat cynismu, krutosti a
vraždě jako přirozeným věcem. Jako chobotnice se snaží starý svět strhnout tě zpátky do
špíny. Knihy existencialistů, těch píšících esesmanů - to jsou jedovatá chapadla
umírajícího kapitalismu“.
(Jaroslav Bouček)
– označení zejména pro zahraniční autoři tradičně spojované s tímto
filozofickým a literárním směrem Simone de Beauvoir, Albert Camus,
Jean-Paul Sartre, Henry Miller...
Pražské jaro
• 1966
– cca 3 500 svazků „trockistické a protisovětské“literatury předány Státní knihovně v Praze
a jiným knihovnám
– vzniká komise při Ústavu dějin KSČ, která měla odstraňovat následky cenzurní akce
• 1968
– cenzura knihoven se stává tématem dobové publicistiky
Normalizace
• Cenzurní index Literatura závadného
politicko-ideového a protistátního
charakteru (1972)
• obnovena platnost indexů z 50. let
• autoři angažovaní v době pražského
jara
• emigranti
• vzniká v Národní knihovně
• oddělení zvláštních fondů (Jarmila
Dubovská)
• oddělení zvláštních fondů
• strukturní mezery
Šíření seznamu
• „soudruh pokračoval v diktátu: „Pletka, Václav – Karbusický, Vladimír: Kabaretní
písničky, Praha, 1961“. Zamrazilo mne a přihlásila jsem se s dotazem: „Vy si, pane
docente, zakazujete svou vlastni knihu?“ Autor nemrkl brvou a poučil mne, že ji
napsal s emigrantem Karbusickým, a tudíž je to prohibitum mimo diskusi. –
„Ješiňáci, ty jsou nejzlejši,“ špitla jsem si s Poláčkem a dal chvatně psala
nekonečnou řadu jmen a titulů, které měly padnout do hromadného hrobu české i
do češtiny přeložené literatury“
J. Hrubešová: „Libri prohibi aneb Litera scripta manet“, Divadelni noviny 2008, č. 7
Cenzurní index Literatura závadného
politicko-ideového a protistátního charakteru
• MIKEŠ, Vladimír: Zmizení (marný pokus o prózu), Praha, Čs. spis. 1969. Zbytečný
příběh zbytečných lidí, kteří hledají záchranu v anonymitě virkusového umění,
podmalovaný trapnou erotikou a zaktualizovaný nápravným zařízením 50. let.
• NAVRÁTIL, Jiří: Spálená stráň, Hradec Králové, Kruh 1969. Tři povídky na pohled
realistické, vyjadřující zvláštním způsobem neuspokojivý, tísnivý bolestný pocit
nejistoty, vyvolávaný různými jevy, až na pomezí zvráceností a choroby. Vnucuje se
druhý možný výklad politický, nejvíc zašifrovaný, ale nikterak kladný (násilí,
surovost atd.).
• NOVÁK, Ladislav: Textamenty, Brno, Blok 1967. Experimentální literatura, napolo
próza, napolo poezie, obsahově lhostejná, provokující nehotovým a scestným
výrazem a tvarem (místy nepohrdající velmi hrubou vulgaritou), velmi zkreslující
ukázka toho, co je umění.
1989
• Otevíráme paměť národa. Výstava prohibitní literatury z fondů Státní knihovny
ČSR, Praha, Státní knihovna ČSR 1989.

More Related Content

What's hot

Cenzura v publikování v průřezu historie naší země
Cenzura v publikování v průřezu historie naší zeměCenzura v publikování v průřezu historie naší země
Cenzura v publikování v průřezu historie naší země
Hynek Mayer
 
Lotyšská a estonská literatura od počátků po realismus
Lotyšská a estonská literatura od počátků po realismusLotyšská a estonská literatura od počátků po realismus
Lotyšská a estonská literatura od počátků po realismus
Kat3rinka
 
Eva Richtrová - Církevní politika v Československu po únoru 1948, Akce K
Eva Richtrová - Církevní politika v Československu po únoru 1948, Akce KEva Richtrová - Církevní politika v Československu po únoru 1948, Akce K
Eva Richtrová - Církevní politika v Československu po únoru 1948, Akce K
MoravskaZemskaKnihovna
 
Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu k...
Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu k...Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu k...
Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu k...
Books Discovered Once Again
 
Jakub Flanderka: Česká literární bibliografie 1945-1960
Jakub Flanderka: Česká literární bibliografie 1945-1960Jakub Flanderka: Česká literární bibliografie 1945-1960
Jakub Flanderka: Česká literární bibliografie 1945-1960
ÚISK FF UK
 
Literární místopis Zlínského kraje
Literární místopis Zlínského krajeLiterární místopis Zlínského kraje
Literární místopis Zlínského kraje
Krajská knihovna Františka Bartoše
 

What's hot (6)

Cenzura v publikování v průřezu historie naší země
Cenzura v publikování v průřezu historie naší zeměCenzura v publikování v průřezu historie naší země
Cenzura v publikování v průřezu historie naší země
 
Lotyšská a estonská literatura od počátků po realismus
Lotyšská a estonská literatura od počátků po realismusLotyšská a estonská literatura od počátků po realismus
Lotyšská a estonská literatura od počátků po realismus
 
Eva Richtrová - Církevní politika v Československu po únoru 1948, Akce K
Eva Richtrová - Církevní politika v Československu po únoru 1948, Akce KEva Richtrová - Církevní politika v Československu po únoru 1948, Akce K
Eva Richtrová - Církevní politika v Československu po únoru 1948, Akce K
 
Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu k...
Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu k...Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu k...
Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu k...
 
Jakub Flanderka: Česká literární bibliografie 1945-1960
Jakub Flanderka: Česká literární bibliografie 1945-1960Jakub Flanderka: Česká literární bibliografie 1945-1960
Jakub Flanderka: Česká literární bibliografie 1945-1960
 
Literární místopis Zlínského kraje
Literární místopis Zlínského krajeLiterární místopis Zlínského kraje
Literární místopis Zlínského kraje
 

Viewers also liked

Books disvovered once again - final summary
Books disvovered once again - final summaryBooks disvovered once again - final summary
Books disvovered once again - final summary
Books Discovered Once Again
 
Literary censorship in national socialist Norway
Literary censorship in national socialist NorwayLiterary censorship in national socialist Norway
Literary censorship in national socialist Norway
Books Discovered Once Again
 
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof SælenThe Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen
Books Discovered Once Again
 
Introduction of National Library
Introduction of National Library Introduction of National Library
Introduction of National Library
Books Discovered Once Again
 
Workshop 2 presentation, Sem
Workshop 2 presentation, SemWorkshop 2 presentation, Sem
Workshop 2 presentation, Sem
Books Discovered Once Again
 
Current status of the project
Current status of the projectCurrent status of the project
Current status of the project
Books Discovered Once Again
 
Website: Experience so far
Website: Experience so farWebsite: Experience so far
Website: Experience so far
Books Discovered Once Again
 
The Big Bang Theory and the project
The Big Bang Theory and the projectThe Big Bang Theory and the project
The Big Bang Theory and the project
Books Discovered Once Again
 
Introduction of the project "Books Discovered Once Again"
Introduction of the project "Books Discovered Once Again" Introduction of the project "Books Discovered Once Again"
Introduction of the project "Books Discovered Once Again"
Books Discovered Once Again
 
Promotion and PR activities
Promotion and PR activitiesPromotion and PR activities
Promotion and PR activities
Books Discovered Once Again
 
Historical research
Historical researchHistorical research
Historical research
Books Discovered Once Again
 

Viewers also liked (11)

Books disvovered once again - final summary
Books disvovered once again - final summaryBooks disvovered once again - final summary
Books disvovered once again - final summary
 
Literary censorship in national socialist Norway
Literary censorship in national socialist NorwayLiterary censorship in national socialist Norway
Literary censorship in national socialist Norway
 
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof SælenThe Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen
 
Introduction of National Library
Introduction of National Library Introduction of National Library
Introduction of National Library
 
Workshop 2 presentation, Sem
Workshop 2 presentation, SemWorkshop 2 presentation, Sem
Workshop 2 presentation, Sem
 
Current status of the project
Current status of the projectCurrent status of the project
Current status of the project
 
Website: Experience so far
Website: Experience so farWebsite: Experience so far
Website: Experience so far
 
The Big Bang Theory and the project
The Big Bang Theory and the projectThe Big Bang Theory and the project
The Big Bang Theory and the project
 
Introduction of the project "Books Discovered Once Again"
Introduction of the project "Books Discovered Once Again" Introduction of the project "Books Discovered Once Again"
Introduction of the project "Books Discovered Once Again"
 
Promotion and PR activities
Promotion and PR activitiesPromotion and PR activities
Promotion and PR activities
 
Historical research
Historical researchHistorical research
Historical research
 

Similar to "Za závadná se považují...": cenzura v českých knihovnách po roce 1945

Josef Schwarz: Erotická literatura z hlediska bibliografického
Josef Schwarz: Erotická literatura z hlediska bibliografickéhoJosef Schwarz: Erotická literatura z hlediska bibliografického
Josef Schwarz: Erotická literatura z hlediska bibliografického
KISK FF MU
 
Karolína Košťálová: Případ: Knihovna
Karolína Košťálová: Případ: KnihovnaKarolína Košťálová: Případ: Knihovna
Karolína Košťálová: Případ: Knihovna
ÚISK FF UK
 
Příliš drahá čokoláda - příběh Heleny Králové
Příliš drahá čokoláda - příběh Heleny KrálovéPříliš drahá čokoláda - příběh Heleny Králové
Příliš drahá čokoláda - příběh Heleny Králové
Jiří Sankot
 
B. Novotná - Závěrečný úkol KPI
B. Novotná - Závěrečný úkol KPIB. Novotná - Závěrečný úkol KPI
B. Novotná - Závěrečný úkol KPIBarbora Novotná
 
Česká moderna
Česká modernaČeská moderna
Česká moderna
Roman Věžník
 
Lenka Sládková: České literární ceny
Lenka Sládková: České literární cenyLenka Sládková: České literární ceny
Lenka Sládková: České literární ceny
ÚISK FF UK
 
Alena Petruželková: Památník národního písemnictví a jeho sbírky
Alena Petruželková: Památník národního písemnictví a jeho sbírky Alena Petruželková: Památník národního písemnictví a jeho sbírky
Alena Petruželková: Památník národního písemnictví a jeho sbírky
ÚISK FF UK
 
Proč vynález knihtisku změnil svět
Proč vynález knihtisku změnil světProč vynález knihtisku změnil svět
Proč vynález knihtisku změnil svět
Míša Blažejová
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIRobert Jakub
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIIveta Krejčí
 
Cjbc03liter prodtiamldei-130411080353-phpapp02
Cjbc03liter prodtiamldei-130411080353-phpapp02Cjbc03liter prodtiamldei-130411080353-phpapp02
Cjbc03liter prodtiamldei-130411080353-phpapp02
GiJen Charlotky
 
KPI - Závěrečný úkol
KPI - Závěrečný úkolKPI - Závěrečný úkol
KPI - Závěrečný úkolJana Plotková
 
Iva Bydžovská: Špalíček - Digitální knihovna kramářských tisků
Iva Bydžovská: Špalíček - Digitální knihovna kramářských tiskůIva Bydžovská: Špalíček - Digitální knihovna kramářských tisků
Iva Bydžovská: Špalíček - Digitální knihovna kramářských tisků
ÚISK FF UK
 
Cjbc03 liter. pro děti a mládež i
Cjbc03 liter. pro děti a mládež iCjbc03 liter. pro děti a mládež i
Cjbc03 liter. pro děti a mládež i
Lea Mentlíková
 
Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800
Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800
Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800
ÚISK FF UK
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIka1mush7ka
 
Eva Klíčová: Současná literární kultura
Eva Klíčová: Současná literární kulturaEva Klíčová: Současná literární kultura
Eva Klíčová: Současná literární kultura
KISK FF MU
 
PhDr. Jindra Pavelková - Rajhradská historická knihovna v proměnách času
PhDr. Jindra Pavelková - Rajhradská historická knihovna v proměnách časuPhDr. Jindra Pavelková - Rajhradská historická knihovna v proměnách času
PhDr. Jindra Pavelková - Rajhradská historická knihovna v proměnách času
MoravskaZemskaKnihovna
 
90 let KJM
90 let KJM90 let KJM
90 let KJMcaryax
 

Similar to "Za závadná se považují...": cenzura v českých knihovnách po roce 1945 (20)

Josef Schwarz: Erotická literatura z hlediska bibliografického
Josef Schwarz: Erotická literatura z hlediska bibliografickéhoJosef Schwarz: Erotická literatura z hlediska bibliografického
Josef Schwarz: Erotická literatura z hlediska bibliografického
 
Karolína Košťálová: Případ: Knihovna
Karolína Košťálová: Případ: KnihovnaKarolína Košťálová: Případ: Knihovna
Karolína Košťálová: Případ: Knihovna
 
Příliš drahá čokoláda - příběh Heleny Králové
Příliš drahá čokoláda - příběh Heleny KrálovéPříliš drahá čokoláda - příběh Heleny Králové
Příliš drahá čokoláda - příběh Heleny Králové
 
B. Novotná - Závěrečný úkol KPI
B. Novotná - Závěrečný úkol KPIB. Novotná - Závěrečný úkol KPI
B. Novotná - Závěrečný úkol KPI
 
Česká moderna
Česká modernaČeská moderna
Česká moderna
 
Lenka Sládková: České literární ceny
Lenka Sládková: České literární cenyLenka Sládková: České literární ceny
Lenka Sládková: České literární ceny
 
Alena Petruželková: Památník národního písemnictví a jeho sbírky
Alena Petruželková: Památník národního písemnictví a jeho sbírky Alena Petruželková: Památník národního písemnictví a jeho sbírky
Alena Petruželková: Památník národního písemnictví a jeho sbírky
 
Proč vynález knihtisku změnil svět
Proč vynález knihtisku změnil světProč vynález knihtisku změnil svět
Proč vynález knihtisku změnil svět
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
Cjbc03liter prodtiamldei-130411080353-phpapp02
Cjbc03liter prodtiamldei-130411080353-phpapp02Cjbc03liter prodtiamldei-130411080353-phpapp02
Cjbc03liter prodtiamldei-130411080353-phpapp02
 
KPI - Závěrečný úkol
KPI - Závěrečný úkolKPI - Závěrečný úkol
KPI - Závěrečný úkol
 
Iva Bydžovská: Špalíček - Digitální knihovna kramářských tisků
Iva Bydžovská: Špalíček - Digitální knihovna kramářských tiskůIva Bydžovská: Špalíček - Digitální knihovna kramářských tisků
Iva Bydžovská: Špalíček - Digitální knihovna kramářských tisků
 
Cjbc03 liter. pro děti a mládež i
Cjbc03 liter. pro děti a mládež iCjbc03 liter. pro děti a mládež i
Cjbc03 liter. pro děti a mládež i
 
Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800
Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800
Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
Eva Klíčová: Současná literární kultura
Eva Klíčová: Současná literární kulturaEva Klíčová: Současná literární kultura
Eva Klíčová: Současná literární kultura
 
Literární archiv
Literární archivLiterární archiv
Literární archiv
 
PhDr. Jindra Pavelková - Rajhradská historická knihovna v proměnách času
PhDr. Jindra Pavelková - Rajhradská historická knihovna v proměnách časuPhDr. Jindra Pavelková - Rajhradská historická knihovna v proměnách času
PhDr. Jindra Pavelková - Rajhradská historická knihovna v proměnách času
 
90 let KJM
90 let KJM90 let KJM
90 let KJM
 

More from Books Discovered Once Again

Prezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČR
Prezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČRPrezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČR
Prezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČR
Books Discovered Once Again
 
Prezentace projektu Knihy znovu nalezené
Prezentace projektu Knihy znovu nalezenéPrezentace projektu Knihy znovu nalezené
Prezentace projektu Knihy znovu nalezené
Books Discovered Once Again
 
Summary for the workshop in Kristiansand
Summary for the workshop in KristiansandSummary for the workshop in Kristiansand
Summary for the workshop in Kristiansand
Books Discovered Once Again
 
Petschek & Co.
Petschek & Co.Petschek & Co.
BFB I Initiative: Provenance Sings Survey
BFB I Initiative: Provenance Sings SurveyBFB I Initiative: Provenance Sings Survey
BFB I Initiative: Provenance Sings Survey
Books Discovered Once Again
 
Promotion, virtual exhibition, web presentation
Promotion, virtual exhibition, web presentationPromotion, virtual exhibition, web presentation
Promotion, virtual exhibition, web presentation
Books Discovered Once Again
 

More from Books Discovered Once Again (6)

Prezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČR
Prezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČRPrezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČR
Prezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČR
 
Prezentace projektu Knihy znovu nalezené
Prezentace projektu Knihy znovu nalezenéPrezentace projektu Knihy znovu nalezené
Prezentace projektu Knihy znovu nalezené
 
Summary for the workshop in Kristiansand
Summary for the workshop in KristiansandSummary for the workshop in Kristiansand
Summary for the workshop in Kristiansand
 
Petschek & Co.
Petschek & Co.Petschek & Co.
Petschek & Co.
 
BFB I Initiative: Provenance Sings Survey
BFB I Initiative: Provenance Sings SurveyBFB I Initiative: Provenance Sings Survey
BFB I Initiative: Provenance Sings Survey
 
Promotion, virtual exhibition, web presentation
Promotion, virtual exhibition, web presentationPromotion, virtual exhibition, web presentation
Promotion, virtual exhibition, web presentation
 

"Za závadná se považují...": cenzura v českých knihovnách po roce 1945

 • 1. „Za závadné se považují...“ Cenzura v českých knihovnách (zvláště) po roce 1945 Petr Šámal, Ústav pro českou literaturu AV ČR 31. března 2016
 • 2. Literatura k tématu • Michael Wögerbauer a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře. 1749-2014, Praha 2015. • Petr Šámal: Soustružníci lidských duší. Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí seznamů zakázaných knih). Praha 2009. • Skaláková, Eva: „,Libri prohibiti‘ 70. let ve fondu Knihovny Akademie věd České republiky“, Informace 12, 2003, č. 2, s. 7–55. • Cejpek, Jiří a kol.: Dějiny knihoven a knihovnictví, Praha 2002. • Vaněk, Jiří: Omezené půjčování některých fondů v letech 1948–1968, Hradec Králové 1968.
 • 3. Cenzura v autoritativních režimech • pomáhá prosazovat specifický kulturní projekt • cílem cenzurních aktivit je modelovat literaturu jako celek – kanonizovat určitý model literatury a kultury • účast části kulturních elit – cenzurní aktivity nejsou vnímány jako cenzura • vychovávat a disciplinovat literární veřejnost • kombinují se prvky cenzury předběžné i následné • rozptyl kontrolních aktivit do literární komunikace • cenzurní úřad funguje jako kontrola kontroly • aktuální představy o literatuře jsou uplatňovány i na literární minulost • česká zkušenost: 1938-1989
 • 4. Druhá republika (1. 10. 1938 - 14. 3. 1939) • konzervativní obrat („O novou národní kulturu“) • Alois Filáček: „Proveďme revizi veřejných knihoven a knižního trhu“, Česká osvěta 35, 1938/1939, č. 7 • požaduje odstranit z knihoven: – „zastaralý knižní balast“ – „knihy s tendencí protináboženskou“ – „knihy politicky závadné“ (šířící zásady třídního boje) – „záplavu zbytečných překladů z cizích literatur“ (zejména publikace „do české půdy a duše se nehodící“) – překlady duplicitní, vydané za první republiky zároveň dvěma nakladateli • první podněty policejního ředitelství k zákazu šíření spisů Marxe, Stalina, Lenina, Trockého, Gottwalda, ojediněle beletrie (Gorkého Matka, Babelova Rudá jízda ad.)
 • 5. Protektorát Čechy a Morava • seznamy doplňovány a rozšiřovány, mj. v souvislosti s mezinárodněpolitickým vývojem – v důsledku války s Francií, léto 1940 hromadný zákaz francouzských a anglických autorů – léto 1941 – hromadný zákaz ruských autorů z 21. 7. 1941 (výjimka 33 klasiků) – prosinec 1941 – američtí autoři – výjimky: • věda a populárně-naučné tituly • „klasičtí autoři“ (Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, Jonathan Swift, Francois Rabelais, Moliere, Voltaire, Paul Verlaine, Stephane Mallarme či Thomas Hardy) • paralelně zakazování dalších okruhů děl (židovští spisovatelé, okultní díla, erotika) • literární levice (Majerová, Olbracht, Vančura, Nezval, Neumann) • díla spjatá s prvorepublikovou státní tradicí • 1940 – 1943: úbytek knižního fondu Ústřední knihovny hl. města Prahy o 2 miliony svazků (údajně 30-40 %)
 • 6. Třetí republika (1945-1948) • Denacifikace – „Bude provedena očista škol i jiných kulturních ústavů (divadel, knihoven apod.) od osob spolupracujících aktivně s okupanty v tomto oboru. Odstraněny budou všechny učebnice, vydané v době nesvobody. Provedena bude revize žákovských i veřejných knihoven, aby z nich bylo vypleněno nacistické i fašistické býlí.“ Košický vládní program, 5. 4. 1945 • Návrat vyřazených knih • Knihovny německých institucí • Návaznost na druhou republiku a protektorát – přesvědčení o bezprostředním působení literatury na čtenáře – odmítání literárního braku – „Ale i ta nejlepší zbraň musí být nejenom duchem zvládnuta, ale musí být i stále dobře střežena [...]. V tomto směru vidíme, jak právě knihovníkům v nejširším smyslu přísluší, aby dovedli rozeznat, určit, co z onoho bohatého pramene [...] dát do rukou těch, kteří přísluší do jeho okruhu. Nesmí nikdy zapomenouti, jak i nejcennější produkt, nehodně umístěn, by mohl eventuálně způsobit i mravní škodu.“ E. Beneš: „[Úvodník]“ Knihovna 1945, č. 1
 • 7. Stalinismus • sovětizace českého knihovnictví • lidové knihovny převedeny pod správu ministerstva informací • nové úkoly: – „očista“ knihoven od literárního braku a politicky „závadné“ literatury – zrušeny výdělečné půjčovny knih – knihovník jako vychovatel – nové metody knihovnické práce (formování nového člověka)
 • 8. První fáze cenzury knihoven (1948-1949) • odstraňování knih mělo v podstatě živelnou povahu • pravidla určující, jaké knihy mají být z knihoven staženy, nebyla definitivně stanovena • spíše než seznamy „závadné“ literatury se objevovaly dílčí příkazy ministerstva informací a ministerstva školství, které upozorňovaly na zákaz šíření konkrétních titulů, respektive celého díla některého z autorů • „ponecháváme na volné úvaze knihovníků a čtenářů, aby sami stanovili, co je nutno v jejich knihovnách vyřadit okamžitě a co postupně“ (Jaroslav Lipovský)
 • 9. Druhá fáze cenzury knihoven (1950-1952) • postupuje centralizace a formalizace cenzurní akce • cenzura beletrie – Masarykův lidovýchovný ústav – Ústřední knihovna hl. města Prahy • „Vyučovací trojka“ vytváří sérii dílčích soupisů závadné literatury v pražské městské knihovně • výjezdy pražských knihovníků do místních knihoven • cenzura politických spisů – Ústav dějin KSČ (Seznam č. 1 a Seznam č. 2) • rušení klášterních knihoven
 • 10. Třetí fáze cenzury knihoven (1953 – ...) • HSTD – (personální) kontinuita s „knihovnickou“cenzurou – vzorem GLAVLIT (Главное управление по делам литературы и издательств) – „Oddělení prověřuje knihovny z hlediska úkolů HSTD a očišťuje je od závadné literatury. Prověrky provádějí plnomocníci prostřednictvím odpovědných pracovníků knihoven. Plnomocníci kontrolují, jak jsou knihovny od závadné a nepřátelské literatury očisťovány. Kontrola se týká knihoven univerzitních, školních všech stupňů, veřejných, závodních, knihoven léčebných ústavů a v rekreačních střediscích, knihoven masových organizací atd. O závadných knihách podávají plnomocníci a knihovník urychleně zprávy oddělení knihoven HSTD. Oddělení knihoven vyhotovuje seznam závadných knih k vyřazení s důvodovou zprávou a předkládá jej vedení HSTD k dalšímu řízení“ Statut HSTD
 • 11. Akce „K“ (1950) • Tyto knihy bez předchozího vyrozumění okresního církevního tajemníka i tehdejšího zmocněnce […] byly dopraveny nákladem ministerstva spravedlnosti v několika železničních vagónech a v několika velkých nákladních autech s vlečnými vozy, v nichž byly doslovně naházeny, po příjezdu do Kadaně házeny do pytlů a košů, nošeny do kláštera a vysypávány do určených místností. Knihy byly dopravou, neodborným a zcela nesvědomitým zacházením značně poškozeny. V místnostech byly naházeny bez ladu a skladu. […] Do kláštera bylo vysláno šest trestanců bez odborného vedení, kteří knihy částečně srovnali do hromad, avšak poškozené knihy, hudebniny, jednotlivé listy atd., vyházeli oknem na dvůr, odkud je nynější zmocněnec přenesl do místnosti, kde jsou knihy uskladněny. Mezi touto spoustou papíru jsou cenné tisky i rukopisy. Knihy z těchto klášterů jsou prozatímně umístěny ve staré sakristii (kde jsou pouze naházeny až ke stropu), dále v bývalé gotické kapli v přízemí a v bývalém refektáři nad prvním patrem spolu s jiným zařízením bývalých klášterů. Půjde o několik vagónů knih v počtu několika desítek tisíc svazků. Státní úřad pro věci církevní, Zpráva o provádění akce vyklizování klášterů v roce 1950 (1953) • okolo 140 klášterních knihoven • knihy vydané po roce 1800 označeny za bezcenné • sváženy do PNP (depozitář v Kladrubech u Stříbra)
 • 12. Bilance • většina knih do stoupy (odhady 27 mil. svazků) • závadné knihy poskytují materiál pro knihy „správné“ (Jiráskovská akce) • Ústřední lidová knihovna hl. města Prahy – mezi lety 1951 a 1952 úbytek 150 tisíc svazků (z 749 721 na 603 034 svazků) • politicky závadná literatura in: – knihovna Ústavu dějin KSČ – knihovny vědeckých institucí – krajské lidové knihovny
 • 13. Cenzurní index Seznam nepřátelské, závadné, zastaralé a nežádoucí literatury • vznikl pod patronací HSTD (1953) • cca 7 500 tisíce titulů/autorů • u každé je uvedeno, o jaký typ literatury se jedná a proč je knih „škodlivá“ – „Pro vyřazení jednotlivých knih z veřejných knihoven jest nejdůležitějším odůvodnění, proč knihu vyřazujeme. Proto také v seznamu uvádíme stručně a heslovitě důvody, pro které jest kniha nežádoucí.“ • Příklady: • Barényiová, Olga: Hra pro Danielu / Protektorátní brak • Blatný, Ivan: Melancholické procházky / Nepřátelský postoj autora k lidové republice • Teige, Karel: všechny spisy / formalistická literatura
 • 14. Brak „Literatura líčící barvitými efekty různé děje s cílem upoutat pozornost čtenářovu k bezvýznamným věcem postrádajícím jakoukoli výchovnou tendenci, nebo právě naopak jsoucím s výchovnými tendencemi v příkré, rozporu. Patří sem zejména knihy s náměty detektivními, cowboyskými, jakož i všechny knihy bez literární hodnoty díla“. • nejčastější hodnocení (cca 60 %) • časté varianty „detektivní brak“, „dobrodružný brak, „protektorátní brak“, „zastaralý brak“, „únikový brak“, „okultní brak“, „protibolševický brak“ • rozhodnutí nebylo náhodné, předcházelo zběžné seznámení z knihou; význam paratextů: titulu, edice, nakladatele, obálky, ilustrací atp.
 • 15. Brak [četba pro ženy a dívky] • Jaroslav Pokorný (1899-1940) – uvedeno celkem 65 knih vydaných po různými pseud. (Pavla Dvořáková Ch. P. Whitte, James Lewington, J. Chotěborská, J. W. Warren, Petr Kalina, Ralph Kennedy, Rex Carrey) – formát – podtitul („dívčí románek“) – ilustrace
 • 16. Formalismus • Milada Součková – Zdeněk Rykr: Kaladý aneb útočiště řeči (1938) – „formalistická literatura“ – exkluzivita – autorka po únoru 1948 emigrovala – typ ilustrací
 • 17. Existencionalismus • „Literatura naprosto úpadková a mravně zvrhlá, která líčí člověka pouze podle jeho pudů a nepřihlížející k jeho hodnotě duševní.“ • pro literární kritiku směr zosobňující úpadkové tendence moderního umění – „tato literatura plní úkol zošklivit a zhnusit nám svět, život, lidi, vzít nám dobrý smysl života, má za úkol ubíjet v nás lidskou důstojnost a zároveň přivykat cynismu, krutosti a vraždě jako přirozeným věcem. Jako chobotnice se snaží starý svět strhnout tě zpátky do špíny. Knihy existencialistů, těch píšících esesmanů - to jsou jedovatá chapadla umírajícího kapitalismu“. (Jaroslav Bouček) – označení zejména pro zahraniční autoři tradičně spojované s tímto filozofickým a literárním směrem Simone de Beauvoir, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Henry Miller...
 • 18. Pražské jaro • 1966 – cca 3 500 svazků „trockistické a protisovětské“literatury předány Státní knihovně v Praze a jiným knihovnám – vzniká komise při Ústavu dějin KSČ, která měla odstraňovat následky cenzurní akce • 1968 – cenzura knihoven se stává tématem dobové publicistiky
 • 19. Normalizace • Cenzurní index Literatura závadného politicko-ideového a protistátního charakteru (1972) • obnovena platnost indexů z 50. let • autoři angažovaní v době pražského jara • emigranti • vzniká v Národní knihovně • oddělení zvláštních fondů (Jarmila Dubovská) • oddělení zvláštních fondů • strukturní mezery
 • 20. Šíření seznamu • „soudruh pokračoval v diktátu: „Pletka, Václav – Karbusický, Vladimír: Kabaretní písničky, Praha, 1961“. Zamrazilo mne a přihlásila jsem se s dotazem: „Vy si, pane docente, zakazujete svou vlastni knihu?“ Autor nemrkl brvou a poučil mne, že ji napsal s emigrantem Karbusickým, a tudíž je to prohibitum mimo diskusi. – „Ješiňáci, ty jsou nejzlejši,“ špitla jsem si s Poláčkem a dal chvatně psala nekonečnou řadu jmen a titulů, které měly padnout do hromadného hrobu české i do češtiny přeložené literatury“ J. Hrubešová: „Libri prohibi aneb Litera scripta manet“, Divadelni noviny 2008, č. 7
 • 21. Cenzurní index Literatura závadného politicko-ideového a protistátního charakteru • MIKEŠ, Vladimír: Zmizení (marný pokus o prózu), Praha, Čs. spis. 1969. Zbytečný příběh zbytečných lidí, kteří hledají záchranu v anonymitě virkusového umění, podmalovaný trapnou erotikou a zaktualizovaný nápravným zařízením 50. let. • NAVRÁTIL, Jiří: Spálená stráň, Hradec Králové, Kruh 1969. Tři povídky na pohled realistické, vyjadřující zvláštním způsobem neuspokojivý, tísnivý bolestný pocit nejistoty, vyvolávaný různými jevy, až na pomezí zvráceností a choroby. Vnucuje se druhý možný výklad politický, nejvíc zašifrovaný, ale nikterak kladný (násilí, surovost atd.). • NOVÁK, Ladislav: Textamenty, Brno, Blok 1967. Experimentální literatura, napolo próza, napolo poezie, obsahově lhostejná, provokující nehotovým a scestným výrazem a tvarem (místy nepohrdající velmi hrubou vulgaritou), velmi zkreslující ukázka toho, co je umění.
 • 22. 1989 • Otevíráme paměť národa. Výstava prohibitní literatury z fondů Státní knihovny ČSR, Praha, Státní knihovna ČSR 1989.