Československé knihovnictví v letech 1939-1959

Books Discovered Once Again
Books Discovered Once AgainBooks Discovered Once Again
EEA Grants
Norway Grants
Petra Večeřová
Československé knihovnictví v letech 1939-1959
31. března 2016
Knihovny
Legislativa
1. knihovnický zákon - Zákon o veřejných
knihovnách obecních – 22. července 1919
- ukládal povinnost zřizovat veřejné knihovny
ve všech politických obcích
- stanovil povinnost zakládat samostatné
menšinové knihovny nebo zvláštní menšinová
oddělení tam, kde žilo jinonárodní
obyvatelstvo
statistika
• V roce 1919 bylo v českých zemích 1 133
spolkových knihoven s 383 851 svazky
• Počty obecních knihoven:
Počet obecních
knihoven
Počet dokumentů v
knihovnách
1920 3 342 1 645 000 sv.
1926 11 262 4 699 000 sv.
5 080 000 sv. (včetně
Slovenska)
1937 16 647
(včetně
Slovenska)
9 048 000 sv.
(včetně Slovenska)
1941 7 582 --
statistika
V roce 1935 bylo v Československu:
Národnostní rozdělení Počet knihoven
českých knihoven 9 315
německých knihoven 3 570
slovenských knihoven 2 958
maďarských knihoven 732
rusínských knihoven 434
polských knihoven 75
rumunských knihoven 4
židovských knihoven 1
Obsazení Sudet
Obsazení Sudet, říjen 1938
Foto: Bundesarchiv
Obsazení Sudet
Knihovní ztráty způsobené odstoupením Sudet
Ztracených
knihoven
Počet svazků Zdroj
1 378 844 313 Časopis
Knihkupec a
nakladatel
2 098 784 609 B. Lifka
4 540 2 731 441 J. Kladiva
Knihovny za protektorátu
Většinou se má za to, že Československo ztratilo
okupací pohraničního území cca 34,4 %
veřejných knihoven a 19 % knihoven
odborných a vědeckých
V roce 1941 bylo v protektorátu evidováno 7582
obecních knihoven.
Bibliobus
MKP - první bibliobus 30. léta 20. století
Foto: Městská knihovna v Praze
Bibliobus
MKP - vyklízení prvního bibliobusu 20. května 1940
Foto: Městská knihovna v Praze
Poválečné ztráty
Knihovna Ztráty
UK v Praze 500 000 sv.
ČVUT 80 000 sv.
MU v Brně 250 000 sv.
VŠ zemědělská v Praze 9 000 sv.
VŠ zemědělská v Brně 26 000 sv.
Knihovna Náprstkova muzea v Praze 14 000 sv.
Ústřední svaz československého
průmyslu v Praze
12 500 sv.
Gymnazijní knihovna v Opavě 45 000 sv. knih
10 000 sv.
časopisů
Československá obec sokolská 30 000 sv.
Knihovny sokolských jednot 3 000 knihoven
Přístup ke knize
Přístup ke knize omezovala:
• administrativní opatření redukující provoz
některých veřejných knihoven
• uzavírání celých knihoven a jejich slučování
s jinými například v rámci Zemské (dříve
Národní) a Univerzitní knihovny v Praze
(Z)NaUK
V důsledku válečných událostí v letech 1939-
1945 byla činnost knihovny ochromena, ale
k větším ztrátám nebo zničení knihovních
fondů však nedošlo.
Od 17.11. do 11. 12 1939 byla knihovna
uzavřena. Po otevření sloužila jen
německým studentům a profesorům.
Čechům byl povolen vstup jen „za účelem
odevzdání knih ve výpůjčně“.
(Z)NaUK
Propagace knihovny:
• denní tisk
• propagační film
• Projevy v rozhlase
Evakuace
Koncem roku 1943 byla pak většina
vzácného historického fondu evakuována
mimo Prahu.
Na podzim 1944 došlo ke stěhování knihovních
fondů i uvnitř Klementina ze skladišť ve třetím
patře do přízemí a do Zrcadlové kaple.
NaUK – evakuace knih
1943
• Karlštejn – 10 284 sv.
staré tisky, rukopisy, inkunábule, listiny apod. z majetku NaUK
• Zlatá Koruna – 40 vagonů (399 716 sv. knih)
46 830 sv. z knihovny ministerstva zahraničních věcí, 34 860 sv. konzervační odd.
NaUK, 30 567 sv. z knihovny České akademie věd a umění, 77 771 sv. z roudnické
Lobkovické knihovny, 88 110 sv. z knihovny Parlamentu, 10 878 sv. knihovny
židovské, 46 900 sv. knihovny Královské české společnosti nauk, 63 810 sv.
knihovny Emauzského kláštera a 14 balíků + 1 bedna z bývalé Rede- u. Lesehalle
• Pohled u Havlíčkova Brodu – 9 vagonů (82201 sv. )
pražská Lobkovická knihovna a odd. 26-36 (theologie)
• Horažďovice - 22 620 sv.
Odd. 10 (stará rétorika), 17 (technologie), 56 (schematismy), 68 (knihovna Vratislava
Černého), 71 (knihovna F.X. Šaldy)
NaUK – evakuace knih
V rámci Klementina bylo přestěhováno do nižších
pater a do přízemí:
• 350 000 sv. z odd. 1-18 NaUK
• 250 000 sv. z odd. 54
• 50 000 sv. z různých odd. (přemístěno ve skladišti)
• 250 000 sv. z knihovny Slovanské
• 140 000 sv. Knihovny T.G. Masaryka
NaUK – evakuace knih
Zlatá Koruna (?), Karlštejn (?)
Foto: Archiv NK ČR
NaUK – evakuace knih
Zlatá Koruna
Foto: Archiv NK ČR
NaUK – evakuace knih
Zlatá Koruna
Foto: Archiv NK ČR
NaUK – evakuace knih
Karlštejn
Foto: Archiv NK ČR
NaUK – evakuace knih
Dnes neidentifikovatelné místo
Foto: Archiv NK ČR
svozy
• V roce 1945 byla NaUK pověřena zajišťováním
a vytříděním zabavených knihoven, které se
staly majetkem státu
• Od května do prosince 1945 byly jenom
v Praze převzaty knihy z 520 míst a do
knihovny dopraveny na 445 autech nebo
povozech.
dvouletka
Gottwaldovy knihovny
Směrnice pro Gottwaldovy knihovny a razítko takovéto knihovny
Foto: lec.blog, skopal-jaroslav.blog
Práce se čtenářem
Literární důvěrník
Pojď s námi budovat nové Ostravsko, 1951
Foto: Aukční dům Sýpka
Dětský čtenář
Foto: mediar.cz
Fučíkův odznak
Fučíkův odznak
Tesla (Hloubětín) - svazáci vytvořili 10 kroužků Fučíkova odznaku
Fučíkův odznak
Zámecké knihovny
Zámecká knihovna Dačice
Foto: NPÚ, PROVENIO
Zámecké knihovny
• 1946 - Národní kulturní komise pro správu
kulturního majetku
– přejímala do své správy zámecký mobiliář včetně
zámeckých knihoven
– zanikla 1952
• 1952 – Ministerstvo školství a kultury
• 1953 – Státní památková péče
• 1954 – Knihovna Národního muzea
Zámecké knihovny
• tzv. interiérové – zůstaly ve svých prostorách a
předány do operativní správy organizacím
spravujícím jednotlivé památkové objekty
• tzv. svozové – ponechány ve správě KNM. Byly
umístěny většinou v depozitářích v objektech
I. památkové kategorie
• tzv. svěřené – fondy, které byly spolu s
objektem svěřeny státním institucím
• (tzv. restituované – navráceny oprávněným
majitelům)
Zámecké knihovny
• Knihovna Národního muzea
–do restitucí spravovala 340 zámeckých
knihoven s celkovým počtem 1 600 000
sv.
–do r. 1976 sepsány do lokálních katalogů
Klášterní knihovny
Praha, Strahovská knihovna, filosofický sál
Foto: Kanonie premonstrátů na Strahově
Klášterní knihovny
• Starost o církevní knihovny si vyhradilo Ministerstvo
informací a národní osvěty
• Bylo konstatováno, že není důvod, proč by se proti
tomu měly ohradit SÚC a ministerstvo vnitra, „protože
pro skutečné studijní účely tyto knihovny mají malou
cenu i při ohromné sběratelské ceně starých tisků“.
Klášterní knihovny
• Státní úřad pro věci církevní (1949-1956)
Jeho úkolem bylo:
„dbát o to, aby se církevní a náboženský život
rozvíjel v souladu s ústavou a zásadami lidově
demokratického zřízení, a zajistit tak pro
každého ústavou zaručené právo svobody
vyznání, založené na zásadách náboženské
snášenlivosti a rovnoprávnosti všech vyznání“
Klášterní knihovny
21. dubna 1950 se sešli zástupci Státního úřadu
pro věci církevní a Náboženského fondu
Dohoda - jen 3 knihovny zůstanou na svém
původním místě – Strahov, Teplá, Rajhrad
Klášterní knihovny
• 20. června 1950 – řízením svozu klášterních
knihoven a zastupováním zájmů státních
studijních knihoven (SVK) při jednání s SÚC
pověřilo Ministersto informací a osvěty
Národní knihovnu v Praze.
Klášterní knihovny
• Vytřídění a svoz knihovního materiálu měli provést:
1) Národní a univerzitní knihovna v Praze – kláštery v Praze a v kraji
pražském a ústeckém
2) Zemská a univerzitní knihovna v Brně – kláštery v Brně a v kraji
brněnském a jihlavském
3) Univerzitní knihovna v Olomouci – kláštery v Olomouci a v kraji
olomouckém a zlínském
4) SVK v Českých Budějovicích – kláštery z kraje budějovického
5) SVK v Plzni – kláštery z kraje plzeňského a karlovarského
6) SVK v Hradci Králové – kláštery z kraje královéhradeckého a
pardubického
7) SVK v Liberci – kláštery z kraje libereckého
8) SVK v Opavě – kláštery z kraje ostravského
Klášterní knihovny
20. června 1950 – změněna dohoda o 3
zachovaných interiérových knihovnách
doporučeno ponechat na svém původním místě
19 knihoven (2 již svezeny, 1 přibyla),
ponecháno 18 knihoven
Klášterní knihovny
• celkem se na jaře roku 1950 nalézalo ve
140 klášterních knihovnách v Čechách a na
Moravě 1 820 000 sv.
• Z toho:
1 000 000 sv. převzaly do své správy Státní
vědecké knihovny,
cca 260 000 sv. získaly archivy, muzea, lidové
knihovny a další organizace
cca 540 000 sv. bylo ponecháno v historických
interiérech
Klášterní knihovny
Kadaň
Foto NA, fond MV II SAK
Klášterní knihovny
Kadaň
Foto NA, fond MV II SAK
Klášterní knihovny
Kadaň
Foto NA, fond MV II SAK
Klášterní knihovny
• „Bylo zjištěno, že v akci vyklizování mužských klášterů,
byly spáchány na národním majetku, jak ze stránky
hmotné, tak i kulturní a historické nedozírné škody,
které se k dnešnímu dni odhadují asi na 6 miliard Kčs.
Tento obnos jen částečně vyjadřuje škody hmotné, ale
rozhodně nevyjadřuje škody z hlediska historického a
kulturního, které vyčísleny v penězích by dosáhly
závratné částky, která je daleko vyšší než 6 miliard
Kčs.“
Přehled sabotážní činnosti při akci vyklizování mužských
klášterů. 28. května 1952
Klášterní knihovny
• „celá akce byla prováděna sabotážním způsobem“
• Obviněni:
- přednosta IV. odboru SÚC – byl pověřen prováděním celé akce, měl za úkol
převoz knihoven, uměleckých a historických předmětů
- akce pod jeho vedením probíhala tak, že nebyla vedena téměř žádná evidence o
přebíraných předmětech. Nebylo postaráno o bezpečnost předmětů během přepravy a
uskladnění, tím docházelo k jejich zničení nebo rozkrádání. Je zjištěno, že cenné knihy a
obrazy byly přepravovány z místa na místo, vystaveny povětrnostním vlivům a dokonce
knižní unikáty a písemnosti byly nakládány vězni, nebo najatými lidmi, vidlemi na auta.
- přednosta III. odboru SÚC – měl za úkol podchytit veškeré klášterní
knihovny, muzea, archivy, hudebniny, obrazy jakož i další veškeré historické a umělecké
předměty ve vyklizovaných klášterech
- neměl dostatečný přehled o tom, ve kterých klášterech a ve kterých termínech již proběhla
odborná prohlídka a kde ne. Díky tomu se v některých objektech odborná prohlídka vůbec
neuskutečnila.
Klášterní knihovny
• „Bylo-li v zájmu našeho státu zlikvidovati
kláštery katolických řádů, bylo nutné provést i
likvidaci jejich knihoven.“
26. ledna 1953 - závěry k úhrnné zprávě o svozu
klášterních knihoven ze dne 30. června 1952 –
několik poznatků pro celkové zhodnocení akce
Klášterní knihovny
• „Při nesmírných kvantech knižního materiálu,
který se přemisťoval, při stavu likvidovaných
knihoven, při nátlaku nových nabyvatelů
budov a jiných nepříznivých okolnostech jsme
pokládali za úspěch i to řešení, které se nám
podařilo.“
26. ledna 1953 - závěry k úhrnné zprávě o svozu
klášterních knihoven ze dne 30. června 1952 –
několik poznatků pro celkové zhodnocení akce
Děkuji Vám za pozornost
a přeji krásný den
1 of 51

Recommended

Konfiskované knihy v období po 2. světové válce by
Konfiskované knihy v období po 2. světové válceKonfiskované knihy v období po 2. světové válce
Konfiskované knihy v období po 2. světové válceBooks Discovered Once Again
947 views22 slides
"Za závadná se považují...": cenzura v českých knihovnách po roce 1945 by
"Za závadná se považují...": cenzura v českých knihovnách po roce 1945"Za závadná se považují...": cenzura v českých knihovnách po roce 1945
"Za závadná se považují...": cenzura v českých knihovnách po roce 1945Books Discovered Once Again
1.2K views22 slides
Národní kulturní komise pro správu státního kulturního majetku (1947–1951) by
Národní kulturní komise pro správu státního kulturního majetku (1947–1951)Národní kulturní komise pro správu státního kulturního majetku (1947–1951)
Národní kulturní komise pro správu státního kulturního majetku (1947–1951)Books Discovered Once Again
1.2K views17 slides
Právní aspekty nakládání s knižním kulturním dědictvím - co všechno ještě ne... by
Právní aspekty nakládání s knižním kulturním dědictvím - co všechno ještě ne...Právní aspekty nakládání s knižním kulturním dědictvím - co všechno ještě ne...
Právní aspekty nakládání s knižním kulturním dědictvím - co všechno ještě ne...Books Discovered Once Again
1.1K views17 slides
Závěrečný úkol kpi by
Závěrečný úkol kpiZávěrečný úkol kpi
Závěrečný úkol kpiMirka Töpferová
143 views5 slides
Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu k... by
Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu k...Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu k...
Knihy znovu nalezené: příspěvek o interdisciplinárním přístupu ke knižnímu k...Books Discovered Once Again
1.1K views37 slides

More Related Content

What's hot

Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně a lidé kolem nich by
Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně a lidé kolem nichHistorické fondy Moravské zemské knihovny v Brně a lidé kolem nich
Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně a lidé kolem nichMoravskaZemskaKnihovna
325 views13 slides
Eva Richtrová - Církevní politika v Československu po únoru 1948, Akce K by
Eva Richtrová - Církevní politika v Československu po únoru 1948, Akce KEva Richtrová - Církevní politika v Československu po únoru 1948, Akce K
Eva Richtrová - Církevní politika v Československu po únoru 1948, Akce KMoravskaZemskaKnihovna
809 views26 slides
Digitalization of the documents and manuscripts of the Tuscan Habsburg family... by
Digitalization of the documents and manuscripts of the Tuscan Habsburg family...Digitalization of the documents and manuscripts of the Tuscan Habsburg family...
Digitalization of the documents and manuscripts of the Tuscan Habsburg family...ICARUS - International Centre for Archival Research
1.1K views21 slides
Světské uzavřené historické sbírky ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně by
Světské uzavřené historické sbírky ve fondu Moravské zemské knihovny v BrněSvětské uzavřené historické sbírky ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně
Světské uzavřené historické sbírky ve fondu Moravské zemské knihovny v BrněMoravskaZemskaKnihovna
315 views14 slides
Historické fondy MZK v Brně nejen statisticky by
Historické fondy MZK v Brně nejen statistickyHistorické fondy MZK v Brně nejen statisticky
Historické fondy MZK v Brně nejen statistickyMoravskaZemskaKnihovna
367 views28 slides
Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800 by
Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800
Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800ÚISK FF UK
244 views19 slides

What's hot(15)

Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně a lidé kolem nich by MoravskaZemskaKnihovna
Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně a lidé kolem nichHistorické fondy Moravské zemské knihovny v Brně a lidé kolem nich
Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně a lidé kolem nich
Eva Richtrová - Církevní politika v Československu po únoru 1948, Akce K by MoravskaZemskaKnihovna
Eva Richtrová - Církevní politika v Československu po únoru 1948, Akce KEva Richtrová - Církevní politika v Československu po únoru 1948, Akce K
Eva Richtrová - Církevní politika v Československu po únoru 1948, Akce K
Světské uzavřené historické sbírky ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně by MoravskaZemskaKnihovna
Světské uzavřené historické sbírky ve fondu Moravské zemské knihovny v BrněSvětské uzavřené historické sbírky ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně
Světské uzavřené historické sbírky ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně
Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800 by ÚISK FF UK
Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800
Lenka Veselá: Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800
ÚISK FF UK244 views
90 let KJM by caryax
90 let KJM90 let KJM
90 let KJM
caryax631 views
Cenzura v publikování v průřezu historie naší země by Hynek Mayer
Cenzura v publikování v průřezu historie naší zeměCenzura v publikování v průřezu historie naší země
Cenzura v publikování v průřezu historie naší země
Hynek Mayer308 views
Digitalizace národního kulturního dědictví by Michala Brožová
Digitalizace národního kulturního dědictvíDigitalizace národního kulturního dědictví
Digitalizace národního kulturního dědictví
Michala Brožová115 views
Alena Petruželková: Památník národního písemnictví a jeho sbírky by ÚISK FF UK
Alena Petruželková: Památník národního písemnictví a jeho sbírky Alena Petruželková: Památník národního písemnictví a jeho sbírky
Alena Petruželková: Památník národního písemnictví a jeho sbírky
ÚISK FF UK229 views
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR by ÚISK FF UK
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR
Štěpánka Běhalová: Knihovny muzeí a galerií v ČR
ÚISK FF UK125 views
Lotyšská a estonská literatura od počátků po realismus by Kat3rinka
Lotyšská a estonská literatura od počátků po realismusLotyšská a estonská literatura od počátků po realismus
Lotyšská a estonská literatura od počátků po realismus
Kat3rinka889 views
Knihovna přátelská rodině, Veronika Márová, KKHM Litoměřice by ktkskip
Knihovna přátelská rodině, Veronika Márová, KKHM LitoměřiceKnihovna přátelská rodině, Veronika Márová, KKHM Litoměřice
Knihovna přátelská rodině, Veronika Márová, KKHM Litoměřice
ktkskip748 views
Jakub Flanderka: Česká literární bibliografie 1945-1960 by ÚISK FF UK
Jakub Flanderka: Česká literární bibliografie 1945-1960Jakub Flanderka: Česká literární bibliografie 1945-1960
Jakub Flanderka: Česká literární bibliografie 1945-1960
ÚISK FF UK165 views

Viewers also liked

Introduction of National Library by
Introduction of National Library Introduction of National Library
Introduction of National Library Books Discovered Once Again
4.2K views14 slides
Workshop 2 presentation, Sem by
Workshop 2 presentation, SemWorkshop 2 presentation, Sem
Workshop 2 presentation, SemBooks Discovered Once Again
2.8K views9 slides
Website: Experience so far by
Website: Experience so farWebsite: Experience so far
Website: Experience so farBooks Discovered Once Again
2.7K views17 slides
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen by
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof SælenThe Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof SælenBooks Discovered Once Again
1.4K views13 slides
Books disvovered once again - final summary by
Books disvovered once again - final summaryBooks disvovered once again - final summary
Books disvovered once again - final summaryBooks Discovered Once Again
1K views46 slides
Current status of the project by
Current status of the projectCurrent status of the project
Current status of the projectBooks Discovered Once Again
2.9K views5 slides

Viewers also liked(11)

The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen by Books Discovered Once Again
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof SælenThe Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen
The Nazification of Norwegian Cultural Politics and the work of Frithjof Sælen

Similar to Československé knihovnictví v letech 1939-1959

Karolína Košťálová: Případ: Knihovna by
Karolína Košťálová: Případ: KnihovnaKarolína Košťálová: Případ: Knihovna
Karolína Košťálová: Případ: KnihovnaÚISK FF UK
141 views55 slides
Práce v samizdatové knihovně by
Práce v samizdatové knihovněPráce v samizdatové knihovně
Práce v samizdatové knihovněh0lymadness
204 views12 slides
kalendář KISK.pdf by
kalendář KISK.pdfkalendář KISK.pdf
kalendář KISK.pdfLudmilaSlukov1
86 views14 slides
Prezentace kuklik 2nd by
Prezentace kuklik 2ndPrezentace kuklik 2nd
Prezentace kuklik 2ndVíťa Kuklík
164 views15 slides
Příliš drahá čokoláda - příběh Heleny Králové by
Příliš drahá čokoláda - příběh Heleny KrálovéPříliš drahá čokoláda - příběh Heleny Králové
Příliš drahá čokoláda - příběh Heleny KrálovéJiří Sankot
1K views8 slides
Výzkumný záměr Historické fondy MZK v Brně by
Výzkumný záměr Historické fondy MZK v BrněVýzkumný záměr Historické fondy MZK v Brně
Výzkumný záměr Historické fondy MZK v BrněMoravskaZemskaKnihovna
292 views23 slides

Similar to Československé knihovnictví v letech 1939-1959(20)

Karolína Košťálová: Případ: Knihovna by ÚISK FF UK
Karolína Košťálová: Případ: KnihovnaKarolína Košťálová: Případ: Knihovna
Karolína Košťálová: Případ: Knihovna
ÚISK FF UK141 views
Práce v samizdatové knihovně by h0lymadness
Práce v samizdatové knihovněPráce v samizdatové knihovně
Práce v samizdatové knihovně
h0lymadness204 views
Příliš drahá čokoláda - příběh Heleny Králové by Jiří Sankot
Příliš drahá čokoláda - příběh Heleny KrálovéPříliš drahá čokoláda - příběh Heleny Králové
Příliš drahá čokoláda - příběh Heleny Králové
Jiří Sankot1K views
Závěrečný úkol KPI by eyw
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
eyw735 views
Pražské věže a věžičky by wistariecz
Pražské věže a věžičkyPražské věže a věžičky
Pražské věže a věžičky
wistariecz957 views
Křížem krážem po památkách české republiky by karelprochazka2
Křížem krážem po památkách české republikyKřížem krážem po památkách české republiky
Křížem krážem po památkách české republiky
karelprochazka2233 views
Nová role a její porcelánka by Jiří Sankot
Nová role a její porcelánkaNová role a její porcelánka
Nová role a její porcelánka
Jiří Sankot4.6K views
KPI-zaverecny ukol by Berussska
KPI-zaverecny ukolKPI-zaverecny ukol
KPI-zaverecny ukol
Berussska203 views
PhDr. Jindra Pavelková - Rajhradská historická knihovna v proměnách času by MoravskaZemskaKnihovna
PhDr. Jindra Pavelková - Rajhradská historická knihovna v proměnách časuPhDr. Jindra Pavelková - Rajhradská historická knihovna v proměnách času
PhDr. Jindra Pavelková - Rajhradská historická knihovna v proměnách času
Týden knihoven 07: Oxford Bodleian Library by Knihovna Lednice
Týden knihoven 07: Oxford Bodleian LibraryTýden knihoven 07: Oxford Bodleian Library
Týden knihoven 07: Oxford Bodleian Library
Knihovna Lednice350 views

More from Books Discovered Once Again

Prezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČR by
Prezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČRPrezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČR
Prezentace projektu Knihy znovu nalezené - Ministerstvo financí ČRBooks Discovered Once Again
265 views25 slides
Prezentace projektu Knihy znovu nalezené by
Prezentace projektu Knihy znovu nalezenéPrezentace projektu Knihy znovu nalezené
Prezentace projektu Knihy znovu nalezenéBooks Discovered Once Again
129 views39 slides
Summary for the workshop in Kristiansand by
Summary for the workshop in KristiansandSummary for the workshop in Kristiansand
Summary for the workshop in KristiansandBooks Discovered Once Again
190 views27 slides
Petschek & Co. by
Petschek & Co.Petschek & Co.
Petschek & Co.Books Discovered Once Again
365 views4 slides
BFB I Initiative: Provenance Sings Survey by
BFB I Initiative: Provenance Sings SurveyBFB I Initiative: Provenance Sings Survey
BFB I Initiative: Provenance Sings SurveyBooks Discovered Once Again
214 views21 slides
Promotion, virtual exhibition, web presentation by
Promotion, virtual exhibition, web presentationPromotion, virtual exhibition, web presentation
Promotion, virtual exhibition, web presentationBooks Discovered Once Again
220 views13 slides

Recently uploaded

Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI by
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AITaste
43 views48 slides
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... by
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Taste
36 views60 slides
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita by
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaTaste
43 views22 slides
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... by
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Taste
25 views22 slides
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart by
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartTaste
46 views38 slides
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... by
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Taste
48 views38 slides

Recently uploaded(6)

Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI by Taste
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Taste43 views
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... by Taste
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Taste36 views
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita by Taste
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Taste43 views
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... by Taste
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Taste25 views
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart by Taste
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Taste46 views
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... by Taste
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Taste48 views

Československé knihovnictví v letech 1939-1959

 • 1. EEA Grants Norway Grants Petra Večeřová Československé knihovnictví v letech 1939-1959 31. března 2016
 • 3. Legislativa 1. knihovnický zákon - Zákon o veřejných knihovnách obecních – 22. července 1919 - ukládal povinnost zřizovat veřejné knihovny ve všech politických obcích - stanovil povinnost zakládat samostatné menšinové knihovny nebo zvláštní menšinová oddělení tam, kde žilo jinonárodní obyvatelstvo
 • 4. statistika • V roce 1919 bylo v českých zemích 1 133 spolkových knihoven s 383 851 svazky • Počty obecních knihoven: Počet obecních knihoven Počet dokumentů v knihovnách 1920 3 342 1 645 000 sv. 1926 11 262 4 699 000 sv. 5 080 000 sv. (včetně Slovenska) 1937 16 647 (včetně Slovenska) 9 048 000 sv. (včetně Slovenska) 1941 7 582 --
 • 5. statistika V roce 1935 bylo v Československu: Národnostní rozdělení Počet knihoven českých knihoven 9 315 německých knihoven 3 570 slovenských knihoven 2 958 maďarských knihoven 732 rusínských knihoven 434 polských knihoven 75 rumunských knihoven 4 židovských knihoven 1
 • 6. Obsazení Sudet Obsazení Sudet, říjen 1938 Foto: Bundesarchiv
 • 7. Obsazení Sudet Knihovní ztráty způsobené odstoupením Sudet Ztracených knihoven Počet svazků Zdroj 1 378 844 313 Časopis Knihkupec a nakladatel 2 098 784 609 B. Lifka 4 540 2 731 441 J. Kladiva
 • 8. Knihovny za protektorátu Většinou se má za to, že Československo ztratilo okupací pohraničního území cca 34,4 % veřejných knihoven a 19 % knihoven odborných a vědeckých V roce 1941 bylo v protektorátu evidováno 7582 obecních knihoven.
 • 9. Bibliobus MKP - první bibliobus 30. léta 20. století Foto: Městská knihovna v Praze
 • 10. Bibliobus MKP - vyklízení prvního bibliobusu 20. května 1940 Foto: Městská knihovna v Praze
 • 11. Poválečné ztráty Knihovna Ztráty UK v Praze 500 000 sv. ČVUT 80 000 sv. MU v Brně 250 000 sv. VŠ zemědělská v Praze 9 000 sv. VŠ zemědělská v Brně 26 000 sv. Knihovna Náprstkova muzea v Praze 14 000 sv. Ústřední svaz československého průmyslu v Praze 12 500 sv. Gymnazijní knihovna v Opavě 45 000 sv. knih 10 000 sv. časopisů Československá obec sokolská 30 000 sv. Knihovny sokolských jednot 3 000 knihoven
 • 12. Přístup ke knize Přístup ke knize omezovala: • administrativní opatření redukující provoz některých veřejných knihoven • uzavírání celých knihoven a jejich slučování s jinými například v rámci Zemské (dříve Národní) a Univerzitní knihovny v Praze
 • 13. (Z)NaUK V důsledku válečných událostí v letech 1939- 1945 byla činnost knihovny ochromena, ale k větším ztrátám nebo zničení knihovních fondů však nedošlo. Od 17.11. do 11. 12 1939 byla knihovna uzavřena. Po otevření sloužila jen německým studentům a profesorům. Čechům byl povolen vstup jen „za účelem odevzdání knih ve výpůjčně“.
 • 14. (Z)NaUK Propagace knihovny: • denní tisk • propagační film • Projevy v rozhlase
 • 15. Evakuace Koncem roku 1943 byla pak většina vzácného historického fondu evakuována mimo Prahu. Na podzim 1944 došlo ke stěhování knihovních fondů i uvnitř Klementina ze skladišť ve třetím patře do přízemí a do Zrcadlové kaple.
 • 16. NaUK – evakuace knih 1943 • Karlštejn – 10 284 sv. staré tisky, rukopisy, inkunábule, listiny apod. z majetku NaUK • Zlatá Koruna – 40 vagonů (399 716 sv. knih) 46 830 sv. z knihovny ministerstva zahraničních věcí, 34 860 sv. konzervační odd. NaUK, 30 567 sv. z knihovny České akademie věd a umění, 77 771 sv. z roudnické Lobkovické knihovny, 88 110 sv. z knihovny Parlamentu, 10 878 sv. knihovny židovské, 46 900 sv. knihovny Královské české společnosti nauk, 63 810 sv. knihovny Emauzského kláštera a 14 balíků + 1 bedna z bývalé Rede- u. Lesehalle • Pohled u Havlíčkova Brodu – 9 vagonů (82201 sv. ) pražská Lobkovická knihovna a odd. 26-36 (theologie) • Horažďovice - 22 620 sv. Odd. 10 (stará rétorika), 17 (technologie), 56 (schematismy), 68 (knihovna Vratislava Černého), 71 (knihovna F.X. Šaldy)
 • 17. NaUK – evakuace knih V rámci Klementina bylo přestěhováno do nižších pater a do přízemí: • 350 000 sv. z odd. 1-18 NaUK • 250 000 sv. z odd. 54 • 50 000 sv. z různých odd. (přemístěno ve skladišti) • 250 000 sv. z knihovny Slovanské • 140 000 sv. Knihovny T.G. Masaryka
 • 18. NaUK – evakuace knih Zlatá Koruna (?), Karlštejn (?) Foto: Archiv NK ČR
 • 19. NaUK – evakuace knih Zlatá Koruna Foto: Archiv NK ČR
 • 20. NaUK – evakuace knih Zlatá Koruna Foto: Archiv NK ČR
 • 21. NaUK – evakuace knih Karlštejn Foto: Archiv NK ČR
 • 22. NaUK – evakuace knih Dnes neidentifikovatelné místo Foto: Archiv NK ČR
 • 23. svozy • V roce 1945 byla NaUK pověřena zajišťováním a vytříděním zabavených knihoven, které se staly majetkem státu • Od května do prosince 1945 byly jenom v Praze převzaty knihy z 520 míst a do knihovny dopraveny na 445 autech nebo povozech.
 • 25. Gottwaldovy knihovny Směrnice pro Gottwaldovy knihovny a razítko takovéto knihovny Foto: lec.blog, skopal-jaroslav.blog
 • 27. Literární důvěrník Pojď s námi budovat nové Ostravsko, 1951 Foto: Aukční dům Sýpka
 • 30. Fučíkův odznak Tesla (Hloubětín) - svazáci vytvořili 10 kroužků Fučíkova odznaku
 • 32. Zámecké knihovny Zámecká knihovna Dačice Foto: NPÚ, PROVENIO
 • 33. Zámecké knihovny • 1946 - Národní kulturní komise pro správu kulturního majetku – přejímala do své správy zámecký mobiliář včetně zámeckých knihoven – zanikla 1952 • 1952 – Ministerstvo školství a kultury • 1953 – Státní památková péče • 1954 – Knihovna Národního muzea
 • 34. Zámecké knihovny • tzv. interiérové – zůstaly ve svých prostorách a předány do operativní správy organizacím spravujícím jednotlivé památkové objekty • tzv. svozové – ponechány ve správě KNM. Byly umístěny většinou v depozitářích v objektech I. památkové kategorie • tzv. svěřené – fondy, které byly spolu s objektem svěřeny státním institucím • (tzv. restituované – navráceny oprávněným majitelům)
 • 35. Zámecké knihovny • Knihovna Národního muzea –do restitucí spravovala 340 zámeckých knihoven s celkovým počtem 1 600 000 sv. –do r. 1976 sepsány do lokálních katalogů
 • 36. Klášterní knihovny Praha, Strahovská knihovna, filosofický sál Foto: Kanonie premonstrátů na Strahově
 • 37. Klášterní knihovny • Starost o církevní knihovny si vyhradilo Ministerstvo informací a národní osvěty • Bylo konstatováno, že není důvod, proč by se proti tomu měly ohradit SÚC a ministerstvo vnitra, „protože pro skutečné studijní účely tyto knihovny mají malou cenu i při ohromné sběratelské ceně starých tisků“.
 • 38. Klášterní knihovny • Státní úřad pro věci církevní (1949-1956) Jeho úkolem bylo: „dbát o to, aby se církevní a náboženský život rozvíjel v souladu s ústavou a zásadami lidově demokratického zřízení, a zajistit tak pro každého ústavou zaručené právo svobody vyznání, založené na zásadách náboženské snášenlivosti a rovnoprávnosti všech vyznání“
 • 39. Klášterní knihovny 21. dubna 1950 se sešli zástupci Státního úřadu pro věci církevní a Náboženského fondu Dohoda - jen 3 knihovny zůstanou na svém původním místě – Strahov, Teplá, Rajhrad
 • 40. Klášterní knihovny • 20. června 1950 – řízením svozu klášterních knihoven a zastupováním zájmů státních studijních knihoven (SVK) při jednání s SÚC pověřilo Ministersto informací a osvěty Národní knihovnu v Praze.
 • 41. Klášterní knihovny • Vytřídění a svoz knihovního materiálu měli provést: 1) Národní a univerzitní knihovna v Praze – kláštery v Praze a v kraji pražském a ústeckém 2) Zemská a univerzitní knihovna v Brně – kláštery v Brně a v kraji brněnském a jihlavském 3) Univerzitní knihovna v Olomouci – kláštery v Olomouci a v kraji olomouckém a zlínském 4) SVK v Českých Budějovicích – kláštery z kraje budějovického 5) SVK v Plzni – kláštery z kraje plzeňského a karlovarského 6) SVK v Hradci Králové – kláštery z kraje královéhradeckého a pardubického 7) SVK v Liberci – kláštery z kraje libereckého 8) SVK v Opavě – kláštery z kraje ostravského
 • 42. Klášterní knihovny 20. června 1950 – změněna dohoda o 3 zachovaných interiérových knihovnách doporučeno ponechat na svém původním místě 19 knihoven (2 již svezeny, 1 přibyla), ponecháno 18 knihoven
 • 43. Klášterní knihovny • celkem se na jaře roku 1950 nalézalo ve 140 klášterních knihovnách v Čechách a na Moravě 1 820 000 sv. • Z toho: 1 000 000 sv. převzaly do své správy Státní vědecké knihovny, cca 260 000 sv. získaly archivy, muzea, lidové knihovny a další organizace cca 540 000 sv. bylo ponecháno v historických interiérech
 • 47. Klášterní knihovny • „Bylo zjištěno, že v akci vyklizování mužských klášterů, byly spáchány na národním majetku, jak ze stránky hmotné, tak i kulturní a historické nedozírné škody, které se k dnešnímu dni odhadují asi na 6 miliard Kčs. Tento obnos jen částečně vyjadřuje škody hmotné, ale rozhodně nevyjadřuje škody z hlediska historického a kulturního, které vyčísleny v penězích by dosáhly závratné částky, která je daleko vyšší než 6 miliard Kčs.“ Přehled sabotážní činnosti při akci vyklizování mužských klášterů. 28. května 1952
 • 48. Klášterní knihovny • „celá akce byla prováděna sabotážním způsobem“ • Obviněni: - přednosta IV. odboru SÚC – byl pověřen prováděním celé akce, měl za úkol převoz knihoven, uměleckých a historických předmětů - akce pod jeho vedením probíhala tak, že nebyla vedena téměř žádná evidence o přebíraných předmětech. Nebylo postaráno o bezpečnost předmětů během přepravy a uskladnění, tím docházelo k jejich zničení nebo rozkrádání. Je zjištěno, že cenné knihy a obrazy byly přepravovány z místa na místo, vystaveny povětrnostním vlivům a dokonce knižní unikáty a písemnosti byly nakládány vězni, nebo najatými lidmi, vidlemi na auta. - přednosta III. odboru SÚC – měl za úkol podchytit veškeré klášterní knihovny, muzea, archivy, hudebniny, obrazy jakož i další veškeré historické a umělecké předměty ve vyklizovaných klášterech - neměl dostatečný přehled o tom, ve kterých klášterech a ve kterých termínech již proběhla odborná prohlídka a kde ne. Díky tomu se v některých objektech odborná prohlídka vůbec neuskutečnila.
 • 49. Klášterní knihovny • „Bylo-li v zájmu našeho státu zlikvidovati kláštery katolických řádů, bylo nutné provést i likvidaci jejich knihoven.“ 26. ledna 1953 - závěry k úhrnné zprávě o svozu klášterních knihoven ze dne 30. června 1952 – několik poznatků pro celkové zhodnocení akce
 • 50. Klášterní knihovny • „Při nesmírných kvantech knižního materiálu, který se přemisťoval, při stavu likvidovaných knihoven, při nátlaku nových nabyvatelů budov a jiných nepříznivých okolnostech jsme pokládali za úspěch i to řešení, které se nám podařilo.“ 26. ledna 1953 - závěry k úhrnné zprávě o svozu klášterních knihoven ze dne 30. června 1952 – několik poznatků pro celkové zhodnocení akce
 • 51. Děkuji Vám za pozornost a přeji krásný den