SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu
i
MỤC LỤC
Chương I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI............................................8
1.1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu...............................................8
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn..................................................................10
1.3. Phương pháp hệ nghiên cứu.............................................................................10
1.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu .......................................................................11
1.3.1.1. Phương pháp điều tra.....................................................................................11
1.3.1.2. Phương pháp phỏng vấn................................................................................12
1.3.2. Phương pháp phân tích dữ liệu.....................................................................12
1.4. Các câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu .............................................................12
1.5. Phạm vi nghiên cứu..............................................................................................12
1.6. Kết cấu luận văn ...................................................................................................13
Chương II: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH
NGẮN HẠN....................................................................Error! Bookmark not defined.
2.1. Một số khái niệm và bản chất của hệ thống thông tin KTQT.......Error!
Bookmark not defined.
2.1.1. Một số khái niệm và bản chất của hệ thống thông tin kế toán. ....Error!
Bookmark not defined.
2.1.1.1. Một số khái niệm và bản chất của hệ thốngError! Bookmark not
defined.
2.1.1.2. Một số khái niệm và bản chất của hệ thống thông tinError! Bookmark
not defined.
2.1.1.3. Một số khái niệm và bản chất của hệ thống thông tin kế toán......Error!
Bookmark not defined.
2.1.2. Kế toán quản trị ......................................Error! Bookmark not defined.
2.1.2.1. Khái niệm KTQT ..................................Error! Bookmark not defined.
2.1.2.2. Bản chất của KTQT..............................Error! Bookmark not defined.
Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu
ii
2.1.2.3. Mối quan hệ giữa thông tin kế toán quản trị với các quyết định ở
doanh nghiệp.....................................................Error! Bookmark not defined.
2.1.2.4. Các loại thông tin kế toán quản trị và đặc điểm.Error! Bookmark not
defined.
2.1.2.5. Vị trí, vai trò của hệ thống thông tin kế toán quản trị. ............... Error!
Bookmark not defined.
2.1.2.6. Yêu cầu của thông tin kế toán quản trị Error! Bookmark not defined.
2.2. Một số lý thuyết về hệ thống thông tin KTQT cho quyết định ngắn
hạn trong doanh nghiệp. ............................................Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Quyết định ngắn hạn. .......................................Error! Bookmark not defined.
2.2.1.1. Đặc điểm của quyết định ngắn hạn.............Error! Bookmark not defined.
2.2.1.2. Nội dung kế toán quản trị.............................. Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định
ngắn hạn...........................................................................Error! Bookmark not defined.
2.2.2.1. Tổ chức thu thập thông tin quá khứ ....Error! Bookmark not defined.
2.2.2.2. Tổ chức thu thập thông tin tương lai ..Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Quá trình xử lý thông tin kế toán quản trị.Error! Bookmark not defined.
2.2.4. Quá trình cung cấp thông tin kế toán quản trịError! Bookmark not
defined.
2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu về hệ thống thông tin kế toán quản
trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn. .....Error! Bookmark not defined.
2.3.1. Nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán quản trị trên thế giới ......Error!
Bookmark not defined.
2.3.2. Nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán quản trị ở Việt Nam........Error!
Bookmark not defined.
Chương III:CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HỆ THỐNG
THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TỔNG CÔNG TY PHÁT
Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu
iii
TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN EMICO .......Error!
Bookmark not defined.
3.1. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến
tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn
hạn tại Tổng công ty phát triển phát thanh truyền hình thông tin EMICO
.............................................................................................Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Đánh giá tổng quan tình hình Tổng công ty EMICOError! Bookmark not
defined.
3.1.1.1. Ngành nghề, quy mô và cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty .........Error!
Bookmark not defined.
3.1.1.2. Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh 3 năm từ 2008 đến 2010
...........................................................................Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Mô hình bộ máy kế toán của Tổng Công tyError! Bookmark not
defined.
3.1.3 Tình hình tổ chức công tác kế toán quản trị tại Tổng công tyError! Bookmark no
3.1.4. Ảnh hưởng của yếu tố môi trường........Error! Bookmark not defined.
3.1.4.1. Ảnh hưởng của môi trường hoạt động sản xuất kinh doanhError! Bookmark not
3.1.4.2. Ảnh hưởng từ việc nhận thức về kế toán quản trịError! Bookmark not defined.
3.1.4.3. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp .... Error! Bookmark not defined.
3.2. Thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ ra
quyết định ngắn hạn tại Tổng Công ty EMICO Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Thực trạng công tác tổ chức hệ thống thông tin KTQT phục vụ ra
quyết định ngắn hạn tại Tổng công ty...............Error! Bookmark not defined.
3.2.2.1 Tại Tổng công ty....................................Error! Bookmark not defined.
3.2.2.2 Tại các công ty thành viên ....................Error! Bookmark not defined.
3.3. Kết quả điều tra phỏng vấn về tổ chức thông tin KTQT cho việc ra
quyết định ngắn hạn tại Tổng công ty...................Error! Bookmark not defined.
Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu
iv
3.3.1 Về nhu cầu thông tin cho việc ra quyết định ngắn hạn:..................Error!
Bookmark not defined.
3.3.2. Về vai trò của KTQT trong việc cung cấp thông tin cho việc ra quyết
định ngắn hạn.................................................................Error! Bookmark not defined.
3.3.3. Về quy trình xử lý công việc............................Error! Bookmark not defined.
3.3.4. Về các đề xuất để hoàn thiện công tác KTQT cho việc ra quyết định
ngắn hạn tại Tổng công ty. .........................................Error! Bookmark not defined.
Chương IV: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN
THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO VIỆC
RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN EMICOError! Bookmark
not defined.
4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu ..Error! Bookmark not defined.
4.1.1. Các kết luận về công tác tổ chức hệ thống thông tin KTQT cho việc
ra quyết định ngắn hạn tại Tổng công ty EMICO.Error! Bookmark not
defined.
4.1.1.1. Mô hình tổ chức bộ máy Kế toán quản trịError! Bookmark not
defined.
4.1.1.2. Quy trình thực hiện công việc..............Error! Bookmark not defined.
4.1.1.3 Phương pháp thu thập, phân tích và xử lý thông tinError! Bookmark
not defined.
4.1.2. Các phát hiện qua nghiên cứu......................Error! Bookmark not defined.
4.2. Các dự báo triển vọng về vấn đề nghiên cứuError! Bookmark not
defined.
4.3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị
phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng Công ty EMICO .Error!
Bookmark not defined.
Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu
v
4.3.1. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện hệ thống thông tin KTQT phục vụ
việc ra quyết định ngắn hạn ..............................Error! Bookmark not defined.
4.3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện .................Error! Bookmark not defined.
4.3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện................................Error! Bookmark not defined.
4.3.2 Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin KTQT cho việc ra
quyết định ngắn hạn tại Tổng công ty...............Error! Bookmark not defined.
4.3.2.1 Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy KTQT cho việc ra quyết định
ngắn hạn............................................................Error! Bookmark not defined.
4.3.2.2 Hoàn thiện quy trình thực hiện công việcError! Bookmark not
defined.
4.3.2.3 Hoàn thiện các phương pháp phân tích, đề xuất mô hình ra quyết định
ngắn hạn............................................................Error! Bookmark not defined.
4.4. Kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị phục
vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng Công ty EMICO ............Error!
Bookmark not defined.
4.5. Những hạn chế và các vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu .......Error!
Bookmark not defined.
Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu
vi
Danh mục bảng biểu
Bảng 3.1. Quy mô tài sản nguồn vốn của Tổng công ty
Bảng 3.2. Nguồn nhân lực của Tổng công ty
Bảng 3.3. Bảng phân tích số liệu tài chính
Bảng 3.4. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu của công ty
Bảng 3.5. Danh mục phân cấp quản lý kế toán chi tiết
Bảng 3.6. Bảng so sánh phương án nhập khẩu và nhập hàng từ Tổng
Công ty VTC
Bảng 3.7. Dự kiến sản lượng khi giảm giá bán
Bảng 3.8. Phân tích LN giữa hai phương án
Bảng 3.9. Tổng hợp các chi phí phát sinh thêm nếu tăng sản lượng
Bảng 4.1. Các khoản chi phí thích hợp và không thích hợp trong việc
quyết định giảm giá một lô hàng cáp thông tin với giá bán giảm
Bảng 4.2. Tổng hợp các chi phí thích hợp trong việc quyết định bán
một lô hàng cáp thông tin với giá bán giảm
Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu
vii
Danh mục sơ đồ, hình vẽ
Sơ đồ 2.1. Bản chất của hệ thống thông tin kế toán
Sơ đồ 2.2. Vị trí của hệ thống thông tin KTQT
Sơ đồ 2.3. Quy trình thu thập thông tin quá khứ
Sơ đồ 2.4. Quy trình thu thập thông tin về chi phí
Sơ đồ 2.5. Quy trình thu thập thông tin tương lai
Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Tổng công ty
Sơ đồ 3.2. Cơ cấu thị trường nhập khẩu
Sơ đồ 3.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Tổng Công ty EMICO
Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu
viii
Danh mục từ viết tắt
- HTTT : Hệ thống thông tin
- KT : Kế toán
- KTQT : Kế toán quản trị
- KTTC : Kế toán tài chính
- LN : Lợi nhuận
- PA : Phương án
- TT : Thông tin
- TCT : Tổng công ty
- TCT EMICO : Tổng công ty Phát triển Phát Thanh
Truyền hình Thông tin
Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu
9
Chương I
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
Trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa, các hoạt động kinh doanh thể hiện tính
cạnh tranh ngày càng đa dạng, phức tạp và quyết liệt. Vì vậy, nhu cầu thông tin phục vụ
cho việc ra quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp trở nên quan trọng và bức thiết.
Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, nhà quản trị phải đương đầu với các
quyết định như mua sắm thiết bị; thay thế, cải tạo, nâng cấp máy móc thiết bị, cơ sở vật
chất; thay thế mở rộng quy mô công nghệ, phương án sản xuất kinh doanh v.v…, nhằm
thu được những tài sản, điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp,
tìm kiếm một nguồn lợi kinh tế. Để đi đến một quyết định hợp lý, nhà quản trị phải cân
nhắc trên nhiều phương diện. Nguồn thông tin hữu ích cung cấp cho nhà quản trị trong
việc ra các quyết định đó chính là thông tin kế toán quản trị - những thông tin cần thiết,
trực tiếp và thường xuyên đối với các nhà quản trị, nhằm đưa ra các quyết định cuối
cùng đối với hoạt động kinh doanh, đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và không ngừng
phát triển trong một nền kinh tế thị trường với sự cạnh ngày càng gay gắt.
Sự tồn tại của KTQT trong nhiều thập kỷ qua, đã minh chứng cho sự cần thiết và
tầm quan trọng của nó đối với công tác quản trị kinh doanh. Hiện nay, KTQT thật sự trở
thành công cụ khoa học giúp nhà quản trị thực hiện tốt các chức năng hoạch định, tổ
chức, kiểm soát và đánh giá các hoạt động kinh doanh.
Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới, đòi hỏi hoạt động của các doanh
nghiệp phải ngày càng phát triển đa dạng phong phú hơn. Để có thể đáp ứng được nhu
cầu phát triển nhanh chóng đó, công tác kế toán quản trị trong doanh nghiệp cũng phải
tiến hành xem xét, điều chỉnh, thích ứng để ngày càng hoàn thiện hơn. Điều đó đòi hỏi
công tác kế toán quản trị của doanh nghiệp phải thiết lập thành một hệ thống thông tin,
tức là phải tập hợp các yếu tố cề con người, cơ sở vật chất, các thông tin kinh tế lại với
nhau để thu thập, xử lý, cung cấp những thông tin có chất lượng, kịp thời nhất cho nhà
Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu
10
quản trị trong việc đưa ra các quyết định trong đó có việc đưa ra các quyết định
ngắn hạn. Mặc dù, trên thế giới KTQT đã được áp dụng từ nửa cuối thế kỷ XIX. Thế
nhưng, ở nước ta khái niệm về KTQT mới chính thức được nêu trong Luật kế toán, do
Quốc hội thông qua ngày 17/06/2003. Nhận thức được vai trò của KTQT, các doanh
nghiệp đã tích cực trong việc tổ chức công tác kế toán quản trị. Tuy nhiên, quá trình tổ
chức công tác kế toán quản trị với những nội dung thích ứng trong điều kiện và môi
trường các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là công tác KTQT phục vụ cho việc ra
quyết địn ngắn hạn, giai đoạn đầu còn gặp nhiều khó khăn, bởi một số nguyên nhân chủ
yếu như mô hình tổ chức KTQT của doanh nghiệp chưa hợp lý, trình độ của người làm
công tác kế toán quản trị chưa đáp ứng yêu cầu của thực tế….Vì vậy, việc hoàn thiện tổ
chức hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn là đòi
hỏi thực tế và bức thiết của các nhà quản trị hiện nay.
Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin EMICO là một doanh
nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát thanh truyền hình. Tổng công ty đã đạt
được nhiều thành công trên bước đường đầu tiên của quá trình hội nhập, công ty đã thực
hiện nhiều dự án như; dự án đầu tư dây chuyền sản xuất các thiết bị nghe nhìn như radio,
tivi, đầu kỹ thuật số; lắp ráp, xây dựng các trạm thu phát sóng phát thanh truyền hình
cho các đài trung ương và địa phương trong cả nước; đầu tư và xây dựng các dự án
thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam; bên cạnh đó Tổng công ty còn mở rộng lĩnh vực kinh
doanh của mình sang những lĩnh vực khác như kinh doanh vận tải hành khách, đào tạo
lái xe; xuất khẩu lao động sang các thị trường Đông Nam Á, Đài loan và một số khu vực
khác ….Doanh thu, lợi nhuận thực hiện các dự án, các lĩnh vực kinh doanh khác mà
Tổng công ty đầu tư đều đạt và vượt mức so dự kiến. Để Tổng công tycó được những
kết quả trên có sự đóng góp lớn lao của quá trình vận hành bộ máy kế toán và đặc biệt
KTQT có vai trò hết sức quan trọng, đã cung cấp những thông tin hữu ích nhất trong
từng mốc thời gian ngắn để giúp nhà quản trị có thể điều chỉnh, đưa ra những quyết định
hợp lý ,đem lại hiệu quả cao. Trong tương lai, Tổng công ty rất cần hoàn thiện tổ chức
Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu
11
hệ thống thông tin KTQT, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chất lượng tới nhà quản
trị trong việc đưa ra các quyết định ngắn hạn phù hợp với tình hình hiện tại, trong ngắn
hạn, để phục vụ cho các mục tiêu trung và dài hạn của doanh nghiệp, đem lại hiệu quả
sản xuất kinh doanh cao hơn nữa.
Xuất phát từ những lý do nêu trên, tác giả luận văn đã mạnh dạn chọn đề tài: “Tổ
chức hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn tại
Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin EMICO”.
Từ tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu tác giả muốn nêu bật ý nghĩa của đề tài
nghiên cứu.
- Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tổ chức hệ thống thông tin KTQT
phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn.
- Luận văn là tài liệu tham khảo cho những người cần nghiên cứu về hệ thống
thông tin KTQT phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn.
- Giải pháp trong luận văn nếu được áp dụng sẽ đóng góp tích cực cho việc hoàn
thiện tổ chức hệ thống thông tin KTQT phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn tại
Tổng công ty EMICO.
- Đề xuất, kiến nghị giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin KTQT cho việc ra
quyết định ngắn hạn tại Tổng công ty với mục tiêu tăng hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn
- Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến hệ thống thông tin KTQT phục vụ
cho việc ra quyết định ngắn hạn.
- Nhằm phát hiện những ưu điểm và những vấn đề còn tồn tại về hệ thống thông
tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng công ty EMICO.
1.3. Phương pháp hệ nghiên cứu
KTQT có vai trò quan trọng trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt
động kinh doanh, đặc biệt là cung cấp thông tin hữu ích cho nhà quản trị trong việc ra
Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu
12
quyết định ngắn hạn. Để nghiên cứu đề tài, về mặt lý luận, cần phải nêu và hiểu được
các khái niệm, bản chất của vấn đề liên quan tới tên đề tài một cách khoa học; về mặt
thực tiễn đề xuất những biện pháp hoàn thiện tổ chức một hệ thống thông tin KTQT
cung cấp thông tin hữu ích nhất cho nhà quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn
hạn.
Thông tin KTQT phục vụ chức năng ra quyết định của nhà quản trị thường không
sẵn có. Do vậy, ngoài việc thu thập thông tin đầu vào từ hệ thống ban đầu của kế toán,
còn phải kết hợp kiến thức liên quan tới nhiều ngành, nhiều yếu tố khác.
Từ mục đích, yêu cầu của việc nghiên cứu đề tài như đã nêu trên, tác giả sử dụng
các phương pháp nghiên cứu:
Khi hệ thống, phân tích, đánh giá các vấn đề có tính chất lý luận, tác giả sử dụng
phương pháp: khái quát hóa, hệ thống hóa, logic biện chứng, so sánh
Khi nghiên cứu thực tiễn, cùng với các phương pháp nêu trên, tác giả sử dụng
thêm các phương pháp: điều tra, phỏng vấn, nghiên cứu tài liệu, thống kê, phân tích, dự
báo có sử dụng các công cụ toán học.v.v..
1.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
Khi thu thập dữ liệu, tác giả đã sử dụng các phương pháp: điều tra, phỏng vấn về
thực trạng tổ chức hệ thống thông tin KTQT phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn và
từ đó định hướng trong tương lai ở Tổng công ty EMICO.
1.3.1.1. Phương pháp điều tra
- Đối với các nội dung điều tra về cơ sở vật chất để thực hiên công việc KTQT
phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn: thời gian thực hiện thu nhập, xử lý, cung cấp
thông tin được phân loại từ các tiêu thức như doanh thu, giá vốn, tồn kho..
+ Đối với nội dung hỏi về thông tin KTQT phục vụ cho việc ra quyết định ngắn
hạn hiện tại đáp ứng nhu cầu của nhà quản trị ở mức nào, đánh giá về chất lượng thông
tin do KTQT cug cấp; luận văn sử dụng phiếu điều tra thăm dò gửi đến đối tượng là lãnh
đạo, chỉ huy quản lý của công ty.
Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu
13
+ Đối với câu hỏi về những nhân tố là trở ngại đến vấn đề nghiên cứu và định
hướng hoàn thiện vấn đề cần nghiên cứu; luận văn sử dụng phiếu điều tra, thăm dò gửi
đến những đối tượng là lãnh đạo, chỉ huy quản lý và cán bộ, nhân viên hiện đang trực
tiếp làm công tác kế toán tại công ty.
1.3.1.2. Phương pháp phỏng vấn
Luận văn sử dụng hình thức phỏng vấn bằng lời trực tiếp với nhà quản trị và kế
toán trưởng Công ty; nội dung phỏng vấn về số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ
và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của người làm công tác KTQT và thông tin
KTQT cung cấp để phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn ở Tổng công ty.
1.3.2. Phương pháp phân tích dữ liệu
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, thống kê, phân tích, so sánh và
xác định các nhân tố ảnh hưởng, dự báo và kết hợp với các công cụ toán học để xử lý
các nội dung trên
1.4. Các câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu
- Đặc thù hoạt động SXKD có ảnh hưởng tới tổ chức hệ thống thông tin KTQT tại
Tổng công ty EMICO?
- Thực trạng tổ chức hệ thống thông tin KTQT phục vụ cho việc ra QĐNH tại
Tổng công ty EMICO?
- Các hạn chế trong tổ chức hệ thống thông tin KTQT cho việc ra QĐNH tại Tổng
công ty EMICO? Các giải pháp hoàn thiện trong ngắn hạn và dài hạn về tổ chức hệ
thống thông tin KTQT tại Tổng công ty EMICO?
1.5. Phạm vi nghiên cứu
Trong khuôn khổ và phạm vi nghiên cứu, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các vấn
đề liên quan đến thu thập thông tin, xử lý thông tin và trình bày thông tin phục vụ việc ra
quyết định ngắn hạn trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị phát thanh
truyền hình. Đề tài không đề cập đến việc thu thập, xử lý và trình bày thông tin phục vụ
Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu
14
cho việc ra quyết định ngắn hạn trong các hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ
khác của Tổng Công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin EMICO.
- Về không gian: Đề tài nghiên cứu về hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ
cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng Công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình
Thông tin EMICO.
- Về thời gian: Khảo sát, nghiên cứu số liệu thực tế 3 năm từ 2008 đến 2011 tại
Tổng Công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin EMICO.
1.6. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, đề tài gồm 4 chương:
Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài: Trong chương này, đề tài đã nêu một
số khái niệm cơ bản về vấn đề nghiên cứu, tính cấp thiết lựa chọn đề tài nghiên cứu, xác
định mục tiêu, phạm vi, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu….
Chương II: Một số vấn đề lý luận về hệ thống thông tin kế toán quản trị phục
vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn. Trong chương này, đề tài trình bày một số khái
niệm, bản chất của hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định
ngắn hạn, một số lý thuyết và các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán
quản trị và quyết định kinh doanh ngắn hạn.
Chương III: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng hệ
thống thông tin kế toán quản trị tại Tổng Công ty Phát triển Phát thanh Truyền
hình Thông tin EMICO. Trong chương này, đề tài đưa ra phương pháp hệ nghiên cứu
vấn đề, khái quát tình hình tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Phát thanh
Truyền hình Thông tin EMICO, các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu, phân tích
các dữ liệu, đánh giá thực trạng hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra
quyết định ngắn hạn tại Tổng Công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin
EMICO.

More Related Content

What's hot

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BÙ ĐĂNG
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BÙ ĐĂNGKẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BÙ ĐĂNG
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BÙ ĐĂNGDương Hà
 
Xây dựng phân hệ kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH MTV vận tả...
Xây dựng phân hệ kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH MTV vận tả...Xây dựng phân hệ kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH MTV vận tả...
Xây dựng phân hệ kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH MTV vận tả...
 
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toánKế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toánHoài Molly
 
Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần đá spilit
Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần đá spilitHoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần đá spilit
Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần đá spilithttps://www.facebook.com/garmentspace
 
Kế toán vu ngoc-thau_2666
Kế toán  vu ngoc-thau_2666Kế toán  vu ngoc-thau_2666
Kế toán vu ngoc-thau_2666phuongthuy90
 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ ph...
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ ph...Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ ph...
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ ph...https://www.facebook.com/garmentspace
 

What's hot (19)

Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thương mại Tuấn Đạt
Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thương mại Tuấn ĐạtĐề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thương mại Tuấn Đạt
Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thương mại Tuấn Đạt
 
Luận văn: Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty xây lắp, 9đ
Luận văn: Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty xây lắp, 9đLuận văn: Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty xây lắp, 9đ
Luận văn: Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty xây lắp, 9đ
 
Luận văn: Công tác kế toán tại doanh nghiệp sản xuất giày, HOT
Luận văn: Công tác kế toán tại doanh nghiệp sản xuất giày, HOTLuận văn: Công tác kế toán tại doanh nghiệp sản xuất giày, HOT
Luận văn: Công tác kế toán tại doanh nghiệp sản xuất giày, HOT
 
Đề tài: Lập bảng cân đối kế toán tại Công ty thương mại ICC, HAY
Đề tài: Lập bảng cân đối kế toán tại Công ty thương mại ICC, HAYĐề tài: Lập bảng cân đối kế toán tại Công ty thương mại ICC, HAY
Đề tài: Lập bảng cân đối kế toán tại Công ty thương mại ICC, HAY
 
Đề tài: Phân tích Bảng Cân đối kế toán tại Công ty thương Mại VIC
Đề tài: Phân tích Bảng Cân đối kế toán tại Công ty thương Mại VICĐề tài: Phân tích Bảng Cân đối kế toán tại Công ty thương Mại VIC
Đề tài: Phân tích Bảng Cân đối kế toán tại Công ty thương Mại VIC
 
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BÙ ĐĂNG
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BÙ ĐĂNGKẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BÙ ĐĂNG
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BÙ ĐĂNG
 
Xây dựng phân hệ kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH MTV vận tả...
Xây dựng phân hệ kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH MTV vận tả...Xây dựng phân hệ kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH MTV vận tả...
Xây dựng phân hệ kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH MTV vận tả...
 
Luận văn: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Học viện An ninh nhân dân
Luận văn: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Học viện An ninh nhân dânLuận văn: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Học viện An ninh nhân dân
Luận văn: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Học viện An ninh nhân dân
 
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toánKế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán
 
Đề tài: Kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp
Đề tài: Kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệpĐề tài: Kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp
Đề tài: Kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành Lâm nghiệp
 
Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần đá spilit
Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần đá spilitHoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần đá spilit
Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần đá spilit
 
Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 1, HOT
Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 1, HOTĐề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 1, HOT
Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 1, HOT
 
Đề tài: Kế toán tài sản cố định tại Công ty xây dựng Bạch Đằng, 9đ
Đề tài: Kế toán tài sản cố định tại Công ty xây dựng Bạch Đằng, 9đĐề tài: Kế toán tài sản cố định tại Công ty xây dựng Bạch Đằng, 9đ
Đề tài: Kế toán tài sản cố định tại Công ty xây dựng Bạch Đằng, 9đ
 
Đề tài: Kế toán tài sản cố định tại Công ty Thương mại VIC, HAY
Đề tài: Kế toán tài sản cố định tại Công ty Thương mại VIC, HAYĐề tài: Kế toán tài sản cố định tại Công ty Thương mại VIC, HAY
Đề tài: Kế toán tài sản cố định tại Công ty Thương mại VIC, HAY
 
Đề tài: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty NBA, HAY
Đề tài: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty NBA, HAYĐề tài: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty NBA, HAY
Đề tài: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty NBA, HAY
 
Kế toán vu ngoc-thau_2666
Kế toán  vu ngoc-thau_2666Kế toán  vu ngoc-thau_2666
Kế toán vu ngoc-thau_2666
 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ ph...
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ ph...Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ ph...
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ ph...
 
Đề tài: Kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần Thế Kỷ Mới, HOT
Đề tài: Kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần Thế Kỷ Mới, HOTĐề tài: Kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần Thế Kỷ Mới, HOT
Đề tài: Kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần Thế Kỷ Mới, HOT
 
Top 8 đề cương báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại công ty
Top 8 đề cương báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại công tyTop 8 đề cương báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại công ty
Top 8 đề cương báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại công ty
 

Viewers also liked

Luận văn hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại công ty cổ phần đồng tâm
Luận văn hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại công ty cổ phần đồng tâmLuận văn hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại công ty cổ phần đồng tâm
Luận văn hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại công ty cổ phần đồng tâmThanh Hoa
 
Chuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qd
Chuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qdChuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qd
Chuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qdatulavt01
 
He thong tai khoan ke toan
He thong tai khoan ke toanHe thong tai khoan ke toan
He thong tai khoan ke toanquynhtrang2723
 
Báo cáo thực tập kế toán quản trị với việc lập dự toán và báo cáo chi phí tại...
Báo cáo thực tập kế toán quản trị với việc lập dự toán và báo cáo chi phí tại...Báo cáo thực tập kế toán quản trị với việc lập dự toán và báo cáo chi phí tại...
Báo cáo thực tập kế toán quản trị với việc lập dự toán và báo cáo chi phí tại...Nguyen Minh Chung Neu
 
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG ...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG ...LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG ...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG ...Nguyễn Công Huy
 
Báo cáo dự toán ngân sách hoạt động
Báo cáo dự toán ngân sách hoạt động       Báo cáo dự toán ngân sách hoạt động
Báo cáo dự toán ngân sách hoạt động Viet Len Xanh
 
Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Cô...
Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Cô...Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Cô...
Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Cô...Nguyễn Công Huy
 
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016hung le
 
Chuong 2 tổ chức dữ liệu trong HTTT kế toán
Chuong 2 tổ chức dữ liệu trong HTTT kế toánChuong 2 tổ chức dữ liệu trong HTTT kế toán
Chuong 2 tổ chức dữ liệu trong HTTT kế toándlmonline24h
 
đề Cương triết học mác lê nin
đề Cương triết học mác lê ninđề Cương triết học mác lê nin
đề Cương triết học mác lê ninLe Khac Thien Luan
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Quy trinh chào bán sản phẩm
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Quy trinh chào bán sản phẩmBáo cáo thực tập tốt nghiệp - Quy trinh chào bán sản phẩm
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Quy trinh chào bán sản phẩmTài Mo Lý
 
KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH T...
KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH T...KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH T...
KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH T...Đinh Hạnh Nguyên
 
Báo cáo chuyên đề thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Báo cáo chuyên đề thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanhBáo cáo chuyên đề thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Báo cáo chuyên đề thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanhhuent042
 
Chiến lược Marketing của TH true milk
Chiến lược Marketing của TH true milkChiến lược Marketing của TH true milk
Chiến lược Marketing của TH true milkCassia Siêu Nhân
 

Viewers also liked (20)

Luận văn hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại công ty cổ phần đồng tâm
Luận văn hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại công ty cổ phần đồng tâmLuận văn hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại công ty cổ phần đồng tâm
Luận văn hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại công ty cổ phần đồng tâm
 
Báo cáo thực tập kế toán quản trị
Báo cáo thực tập kế toán quản trịBáo cáo thực tập kế toán quản trị
Báo cáo thực tập kế toán quản trị
 
Bài giảng kế toán quản trị
Bài giảng kế toán quản trịBài giảng kế toán quản trị
Bài giảng kế toán quản trị
 
Chuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qd
Chuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qdChuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qd
Chuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qd
 
He thong tai khoan ke toan
He thong tai khoan ke toanHe thong tai khoan ke toan
He thong tai khoan ke toan
 
Ketoanquantri21
Ketoanquantri21Ketoanquantri21
Ketoanquantri21
 
Báo cáo thực tập kế toán quản trị với việc lập dự toán và báo cáo chi phí tại...
Báo cáo thực tập kế toán quản trị với việc lập dự toán và báo cáo chi phí tại...Báo cáo thực tập kế toán quản trị với việc lập dự toán và báo cáo chi phí tại...
Báo cáo thực tập kế toán quản trị với việc lập dự toán và báo cáo chi phí tại...
 
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG ...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG ...LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG ...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG ...
 
Báo cáo dự toán ngân sách hoạt động
Báo cáo dự toán ngân sách hoạt động       Báo cáo dự toán ngân sách hoạt động
Báo cáo dự toán ngân sách hoạt động
 
Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Cô...
Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Cô...Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Cô...
Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Cô...
 
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý 2016
 
Bài tập kế toán quản trị chi phí
Bài tập kế toán quản trị chi phíBài tập kế toán quản trị chi phí
Bài tập kế toán quản trị chi phí
 
Chuong 2 tổ chức dữ liệu trong HTTT kế toán
Chuong 2 tổ chức dữ liệu trong HTTT kế toánChuong 2 tổ chức dữ liệu trong HTTT kế toán
Chuong 2 tổ chức dữ liệu trong HTTT kế toán
 
đề Cương triết học mác lê nin
đề Cương triết học mác lê ninđề Cương triết học mác lê nin
đề Cương triết học mác lê nin
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Quy trinh chào bán sản phẩm
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Quy trinh chào bán sản phẩmBáo cáo thực tập tốt nghiệp - Quy trinh chào bán sản phẩm
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Quy trinh chào bán sản phẩm
 
KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH T...
KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH T...KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH T...
KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH T...
 
Th true milk
Th true milkTh true milk
Th true milk
 
Bài tập kế toán quản trị có đáp án
Bài tập kế toán quản trị có đáp ánBài tập kế toán quản trị có đáp án
Bài tập kế toán quản trị có đáp án
 
Báo cáo chuyên đề thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Báo cáo chuyên đề thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanhBáo cáo chuyên đề thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Báo cáo chuyên đề thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
 
Chiến lược Marketing của TH true milk
Chiến lược Marketing của TH true milkChiến lược Marketing của TH true milk
Chiến lược Marketing của TH true milk
 

Similar to Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin EMICO

luan van tot nghiep ke toan (36).pdf
luan van tot nghiep ke toan (36).pdfluan van tot nghiep ke toan (36).pdf
luan van tot nghiep ke toan (36).pdfNguyễn Công Huy
 
Xây dựng quy chế lương thưởng theo mô hình 3P
Xây dựng quy chế lương thưởng theo mô hình 3PXây dựng quy chế lương thưởng theo mô hình 3P
Xây dựng quy chế lương thưởng theo mô hình 3PSies Elearning
 
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống ICTU
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống ICTUGiáo trình phân tích thiết kế hệ thống ICTU
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống ICTUNgô Doãn Tình
 
Luận án: Phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn điện lực Việt Nam đến năm 2015
Luận án: Phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn điện lực Việt Nam đến năm 2015Luận án: Phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn điện lực Việt Nam đến năm 2015
Luận án: Phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn điện lực Việt Nam đến năm 2015Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
BÁO CÁO CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 8 điểm-QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN MÁY ẢNH
BÁO CÁO CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 8 điểm-QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN MÁY ẢNHBÁO CÁO CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 8 điểm-QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN MÁY ẢNH
BÁO CÁO CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 8 điểm-QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN MÁY ẢNHHoà Đoàn
 
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài Chi nhánh ...
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài Chi nhánh ...Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài Chi nhánh ...
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài Chi nhánh ...Dương Hà
 
Hệ thống thông tin kế toán tiền lương tại công ty TAFCO Hà Nội, 9đ - Gửi miễn...
Hệ thống thông tin kế toán tiền lương tại công ty TAFCO Hà Nội, 9đ - Gửi miễn...Hệ thống thông tin kế toán tiền lương tại công ty TAFCO Hà Nội, 9đ - Gửi miễn...
Hệ thống thông tin kế toán tiền lương tại công ty TAFCO Hà Nội, 9đ - Gửi miễn...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Master Thesis - Solutions to mitigate card fraud risks for commercial banks i...
Master Thesis - Solutions to mitigate card fraud risks for commercial banks i...Master Thesis - Solutions to mitigate card fraud risks for commercial banks i...
Master Thesis - Solutions to mitigate card fraud risks for commercial banks i...Bach Tran
 
Th s01.084 hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các...
Th s01.084 hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các...Th s01.084 hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các...
Th s01.084 hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Luận văn: Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các ...
Luận văn: Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các ...Luận văn: Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các ...
Luận văn: Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các ...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Luận án tiến sĩ luật học thủ tục phá sản các tổ chức tín dụng theo pháp luật ...
Luận án tiến sĩ luật học thủ tục phá sản các tổ chức tín dụng theo pháp luật ...Luận án tiến sĩ luật học thủ tục phá sản các tổ chức tín dụng theo pháp luật ...
Luận án tiến sĩ luật học thủ tục phá sản các tổ chức tín dụng theo pháp luật ...https://www.facebook.com/garmentspace
 

Similar to Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin EMICO (20)

luan van tot nghiep ke toan (36).pdf
luan van tot nghiep ke toan (36).pdfluan van tot nghiep ke toan (36).pdf
luan van tot nghiep ke toan (36).pdf
 
Luận văn: Giải pháp phát triển dịch vụ tài chính tại tổng công ty bưu chính V...
Luận văn: Giải pháp phát triển dịch vụ tài chính tại tổng công ty bưu chính V...Luận văn: Giải pháp phát triển dịch vụ tài chính tại tổng công ty bưu chính V...
Luận văn: Giải pháp phát triển dịch vụ tài chính tại tổng công ty bưu chính V...
 
Luận văn: Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng MBBank, 9d
Luận văn: Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng MBBank, 9dLuận văn: Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng MBBank, 9d
Luận văn: Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng MBBank, 9d
 
Luận văn: Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Quân đội, HAY
Luận văn: Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Quân đội, HAYLuận văn: Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Quân đội, HAY
Luận văn: Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Quân đội, HAY
 
Luận án: Phân tích tài chính trong các doanh nghiệp giao thông đường bộ Việt...
Luận án: Phân tích tài chính trong các doanh nghiệp giao thông đường bộ Việt...Luận án: Phân tích tài chính trong các doanh nghiệp giao thông đường bộ Việt...
Luận án: Phân tích tài chính trong các doanh nghiệp giao thông đường bộ Việt...
 
Xây dựng quy chế lương thưởng theo mô hình 3P
Xây dựng quy chế lương thưởng theo mô hình 3PXây dựng quy chế lương thưởng theo mô hình 3P
Xây dựng quy chế lương thưởng theo mô hình 3P
 
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống ICTU
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống ICTUGiáo trình phân tích thiết kế hệ thống ICTU
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống ICTU
 
Luận án: Phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn điện lực Việt Nam đến năm 2015
Luận án: Phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn điện lực Việt Nam đến năm 2015Luận án: Phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn điện lực Việt Nam đến năm 2015
Luận án: Phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn điện lực Việt Nam đến năm 2015
 
BÁO CÁO CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 8 điểm-QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN MÁY ẢNH
BÁO CÁO CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 8 điểm-QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN MÁY ẢNHBÁO CÁO CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 8 điểm-QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN MÁY ẢNH
BÁO CÁO CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 8 điểm-QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN MÁY ẢNH
 
La0321
La0321La0321
La0321
 
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài Chi nhánh ...
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài Chi nhánh ...Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài Chi nhánh ...
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài Chi nhánh ...
 
Đề tài: Chương trình quản lý đăng ký tham gia hoạt động giải trí
Đề tài: Chương trình quản lý đăng ký tham gia hoạt động giải tríĐề tài: Chương trình quản lý đăng ký tham gia hoạt động giải trí
Đề tài: Chương trình quản lý đăng ký tham gia hoạt động giải trí
 
Hệ thống thông tin kế toán tiền lương tại công ty TAFCO Hà Nội, 9đ - Gửi miễn...
Hệ thống thông tin kế toán tiền lương tại công ty TAFCO Hà Nội, 9đ - Gửi miễn...Hệ thống thông tin kế toán tiền lương tại công ty TAFCO Hà Nội, 9đ - Gửi miễn...
Hệ thống thông tin kế toán tiền lương tại công ty TAFCO Hà Nội, 9đ - Gửi miễn...
 
Master Thesis - Solutions to mitigate card fraud risks for commercial banks i...
Master Thesis - Solutions to mitigate card fraud risks for commercial banks i...Master Thesis - Solutions to mitigate card fraud risks for commercial banks i...
Master Thesis - Solutions to mitigate card fraud risks for commercial banks i...
 
Th s01.084 hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các...
Th s01.084 hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các...Th s01.084 hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các...
Th s01.084 hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các...
 
Luận văn: Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các ...
Luận văn: Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các ...Luận văn: Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các ...
Luận văn: Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các ...
 
Luận án tiến sĩ luật học thủ tục phá sản các tổ chức tín dụng theo pháp luật ...
Luận án tiến sĩ luật học thủ tục phá sản các tổ chức tín dụng theo pháp luật ...Luận án tiến sĩ luật học thủ tục phá sản các tổ chức tín dụng theo pháp luật ...
Luận án tiến sĩ luật học thủ tục phá sản các tổ chức tín dụng theo pháp luật ...
 
Đề tài: Thủ tục phá sản các tổ chức tín dụng theo pháp luật, HAY
Đề tài: Thủ tục phá sản các tổ chức tín dụng theo pháp luật, HAYĐề tài: Thủ tục phá sản các tổ chức tín dụng theo pháp luật, HAY
Đề tài: Thủ tục phá sản các tổ chức tín dụng theo pháp luật, HAY
 
Đề tài: Quản trị vốn lưu động tại công ty thương mại Thái Hưng, HAY
Đề tài: Quản trị vốn lưu động tại công ty thương mại Thái Hưng, HAYĐề tài: Quản trị vốn lưu động tại công ty thương mại Thái Hưng, HAY
Đề tài: Quản trị vốn lưu động tại công ty thương mại Thái Hưng, HAY
 
Luận văn: Quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội bắt buộc
Luận văn: Quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội bắt buộcLuận văn: Quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội bắt buộc
Luận văn: Quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xã hội bắt buộc
 

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin EMICO

 • 1. Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu i MỤC LỤC Chương I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI............................................8 1.1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu...............................................8 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn..................................................................10 1.3. Phương pháp hệ nghiên cứu.............................................................................10 1.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu .......................................................................11 1.3.1.1. Phương pháp điều tra.....................................................................................11 1.3.1.2. Phương pháp phỏng vấn................................................................................12 1.3.2. Phương pháp phân tích dữ liệu.....................................................................12 1.4. Các câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu .............................................................12 1.5. Phạm vi nghiên cứu..............................................................................................12 1.6. Kết cấu luận văn ...................................................................................................13 Chương II: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN....................................................................Error! Bookmark not defined. 2.1. Một số khái niệm và bản chất của hệ thống thông tin KTQT.......Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Một số khái niệm và bản chất của hệ thống thông tin kế toán. ....Error! Bookmark not defined. 2.1.1.1. Một số khái niệm và bản chất của hệ thốngError! Bookmark not defined. 2.1.1.2. Một số khái niệm và bản chất của hệ thống thông tinError! Bookmark not defined. 2.1.1.3. Một số khái niệm và bản chất của hệ thống thông tin kế toán......Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Kế toán quản trị ......................................Error! Bookmark not defined. 2.1.2.1. Khái niệm KTQT ..................................Error! Bookmark not defined. 2.1.2.2. Bản chất của KTQT..............................Error! Bookmark not defined.
 • 2. Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu ii 2.1.2.3. Mối quan hệ giữa thông tin kế toán quản trị với các quyết định ở doanh nghiệp.....................................................Error! Bookmark not defined. 2.1.2.4. Các loại thông tin kế toán quản trị và đặc điểm.Error! Bookmark not defined. 2.1.2.5. Vị trí, vai trò của hệ thống thông tin kế toán quản trị. ............... Error! Bookmark not defined. 2.1.2.6. Yêu cầu của thông tin kế toán quản trị Error! Bookmark not defined. 2.2. Một số lý thuyết về hệ thống thông tin KTQT cho quyết định ngắn hạn trong doanh nghiệp. ............................................Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Quyết định ngắn hạn. .......................................Error! Bookmark not defined. 2.2.1.1. Đặc điểm của quyết định ngắn hạn.............Error! Bookmark not defined. 2.2.1.2. Nội dung kế toán quản trị.............................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn...........................................................................Error! Bookmark not defined. 2.2.2.1. Tổ chức thu thập thông tin quá khứ ....Error! Bookmark not defined. 2.2.2.2. Tổ chức thu thập thông tin tương lai ..Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Quá trình xử lý thông tin kế toán quản trị.Error! Bookmark not defined. 2.2.4. Quá trình cung cấp thông tin kế toán quản trịError! Bookmark not defined. 2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu về hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn. .....Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán quản trị trên thế giới ......Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán quản trị ở Việt Nam........Error! Bookmark not defined. Chương III:CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TỔNG CÔNG TY PHÁT
 • 3. Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu iii TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN EMICO .......Error! Bookmark not defined. 3.1. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng công ty phát triển phát thanh truyền hình thông tin EMICO .............................................................................................Error! Bookmark not defined. 3.1.1. Đánh giá tổng quan tình hình Tổng công ty EMICOError! Bookmark not defined. 3.1.1.1. Ngành nghề, quy mô và cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty .........Error! Bookmark not defined. 3.1.1.2. Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh 3 năm từ 2008 đến 2010 ...........................................................................Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Mô hình bộ máy kế toán của Tổng Công tyError! Bookmark not defined. 3.1.3 Tình hình tổ chức công tác kế toán quản trị tại Tổng công tyError! Bookmark no 3.1.4. Ảnh hưởng của yếu tố môi trường........Error! Bookmark not defined. 3.1.4.1. Ảnh hưởng của môi trường hoạt động sản xuất kinh doanhError! Bookmark not 3.1.4.2. Ảnh hưởng từ việc nhận thức về kế toán quản trịError! Bookmark not defined. 3.1.4.3. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp .... Error! Bookmark not defined. 3.2. Thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định ngắn hạn tại Tổng Công ty EMICO Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Thực trạng công tác tổ chức hệ thống thông tin KTQT phục vụ ra quyết định ngắn hạn tại Tổng công ty...............Error! Bookmark not defined. 3.2.2.1 Tại Tổng công ty....................................Error! Bookmark not defined. 3.2.2.2 Tại các công ty thành viên ....................Error! Bookmark not defined. 3.3. Kết quả điều tra phỏng vấn về tổ chức thông tin KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng công ty...................Error! Bookmark not defined.
 • 4. Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu iv 3.3.1 Về nhu cầu thông tin cho việc ra quyết định ngắn hạn:..................Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Về vai trò của KTQT trong việc cung cấp thông tin cho việc ra quyết định ngắn hạn.................................................................Error! Bookmark not defined. 3.3.3. Về quy trình xử lý công việc............................Error! Bookmark not defined. 3.3.4. Về các đề xuất để hoàn thiện công tác KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng công ty. .........................................Error! Bookmark not defined. Chương IV: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN EMICOError! Bookmark not defined. 4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu ..Error! Bookmark not defined. 4.1.1. Các kết luận về công tác tổ chức hệ thống thông tin KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng công ty EMICO.Error! Bookmark not defined. 4.1.1.1. Mô hình tổ chức bộ máy Kế toán quản trịError! Bookmark not defined. 4.1.1.2. Quy trình thực hiện công việc..............Error! Bookmark not defined. 4.1.1.3 Phương pháp thu thập, phân tích và xử lý thông tinError! Bookmark not defined. 4.1.2. Các phát hiện qua nghiên cứu......................Error! Bookmark not defined. 4.2. Các dự báo triển vọng về vấn đề nghiên cứuError! Bookmark not defined. 4.3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng Công ty EMICO .Error! Bookmark not defined.
 • 5. Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu v 4.3.1. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện hệ thống thông tin KTQT phục vụ việc ra quyết định ngắn hạn ..............................Error! Bookmark not defined. 4.3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện .................Error! Bookmark not defined. 4.3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện................................Error! Bookmark not defined. 4.3.2 Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng công ty...............Error! Bookmark not defined. 4.3.2.1 Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn............................................................Error! Bookmark not defined. 4.3.2.2 Hoàn thiện quy trình thực hiện công việcError! Bookmark not defined. 4.3.2.3 Hoàn thiện các phương pháp phân tích, đề xuất mô hình ra quyết định ngắn hạn............................................................Error! Bookmark not defined. 4.4. Kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng Công ty EMICO ............Error! Bookmark not defined. 4.5. Những hạn chế và các vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu .......Error! Bookmark not defined.
 • 6. Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu vi Danh mục bảng biểu Bảng 3.1. Quy mô tài sản nguồn vốn của Tổng công ty Bảng 3.2. Nguồn nhân lực của Tổng công ty Bảng 3.3. Bảng phân tích số liệu tài chính Bảng 3.4. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu của công ty Bảng 3.5. Danh mục phân cấp quản lý kế toán chi tiết Bảng 3.6. Bảng so sánh phương án nhập khẩu và nhập hàng từ Tổng Công ty VTC Bảng 3.7. Dự kiến sản lượng khi giảm giá bán Bảng 3.8. Phân tích LN giữa hai phương án Bảng 3.9. Tổng hợp các chi phí phát sinh thêm nếu tăng sản lượng Bảng 4.1. Các khoản chi phí thích hợp và không thích hợp trong việc quyết định giảm giá một lô hàng cáp thông tin với giá bán giảm Bảng 4.2. Tổng hợp các chi phí thích hợp trong việc quyết định bán một lô hàng cáp thông tin với giá bán giảm
 • 7. Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu vii Danh mục sơ đồ, hình vẽ Sơ đồ 2.1. Bản chất của hệ thống thông tin kế toán Sơ đồ 2.2. Vị trí của hệ thống thông tin KTQT Sơ đồ 2.3. Quy trình thu thập thông tin quá khứ Sơ đồ 2.4. Quy trình thu thập thông tin về chi phí Sơ đồ 2.5. Quy trình thu thập thông tin tương lai Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Tổng công ty Sơ đồ 3.2. Cơ cấu thị trường nhập khẩu Sơ đồ 3.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Tổng Công ty EMICO
 • 8. Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu viii Danh mục từ viết tắt - HTTT : Hệ thống thông tin - KT : Kế toán - KTQT : Kế toán quản trị - KTTC : Kế toán tài chính - LN : Lợi nhuận - PA : Phương án - TT : Thông tin - TCT : Tổng công ty - TCT EMICO : Tổng công ty Phát triển Phát Thanh Truyền hình Thông tin
 • 9. Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu 9 Chương I TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu Trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa, các hoạt động kinh doanh thể hiện tính cạnh tranh ngày càng đa dạng, phức tạp và quyết liệt. Vì vậy, nhu cầu thông tin phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp trở nên quan trọng và bức thiết. Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, nhà quản trị phải đương đầu với các quyết định như mua sắm thiết bị; thay thế, cải tạo, nâng cấp máy móc thiết bị, cơ sở vật chất; thay thế mở rộng quy mô công nghệ, phương án sản xuất kinh doanh v.v…, nhằm thu được những tài sản, điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tìm kiếm một nguồn lợi kinh tế. Để đi đến một quyết định hợp lý, nhà quản trị phải cân nhắc trên nhiều phương diện. Nguồn thông tin hữu ích cung cấp cho nhà quản trị trong việc ra các quyết định đó chính là thông tin kế toán quản trị - những thông tin cần thiết, trực tiếp và thường xuyên đối với các nhà quản trị, nhằm đưa ra các quyết định cuối cùng đối với hoạt động kinh doanh, đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và không ngừng phát triển trong một nền kinh tế thị trường với sự cạnh ngày càng gay gắt. Sự tồn tại của KTQT trong nhiều thập kỷ qua, đã minh chứng cho sự cần thiết và tầm quan trọng của nó đối với công tác quản trị kinh doanh. Hiện nay, KTQT thật sự trở thành công cụ khoa học giúp nhà quản trị thực hiện tốt các chức năng hoạch định, tổ chức, kiểm soát và đánh giá các hoạt động kinh doanh. Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới, đòi hỏi hoạt động của các doanh nghiệp phải ngày càng phát triển đa dạng phong phú hơn. Để có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển nhanh chóng đó, công tác kế toán quản trị trong doanh nghiệp cũng phải tiến hành xem xét, điều chỉnh, thích ứng để ngày càng hoàn thiện hơn. Điều đó đòi hỏi công tác kế toán quản trị của doanh nghiệp phải thiết lập thành một hệ thống thông tin, tức là phải tập hợp các yếu tố cề con người, cơ sở vật chất, các thông tin kinh tế lại với nhau để thu thập, xử lý, cung cấp những thông tin có chất lượng, kịp thời nhất cho nhà
 • 10. Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu 10 quản trị trong việc đưa ra các quyết định trong đó có việc đưa ra các quyết định ngắn hạn. Mặc dù, trên thế giới KTQT đã được áp dụng từ nửa cuối thế kỷ XIX. Thế nhưng, ở nước ta khái niệm về KTQT mới chính thức được nêu trong Luật kế toán, do Quốc hội thông qua ngày 17/06/2003. Nhận thức được vai trò của KTQT, các doanh nghiệp đã tích cực trong việc tổ chức công tác kế toán quản trị. Tuy nhiên, quá trình tổ chức công tác kế toán quản trị với những nội dung thích ứng trong điều kiện và môi trường các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là công tác KTQT phục vụ cho việc ra quyết địn ngắn hạn, giai đoạn đầu còn gặp nhiều khó khăn, bởi một số nguyên nhân chủ yếu như mô hình tổ chức KTQT của doanh nghiệp chưa hợp lý, trình độ của người làm công tác kế toán quản trị chưa đáp ứng yêu cầu của thực tế….Vì vậy, việc hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn là đòi hỏi thực tế và bức thiết của các nhà quản trị hiện nay. Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin EMICO là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát thanh truyền hình. Tổng công ty đã đạt được nhiều thành công trên bước đường đầu tiên của quá trình hội nhập, công ty đã thực hiện nhiều dự án như; dự án đầu tư dây chuyền sản xuất các thiết bị nghe nhìn như radio, tivi, đầu kỹ thuật số; lắp ráp, xây dựng các trạm thu phát sóng phát thanh truyền hình cho các đài trung ương và địa phương trong cả nước; đầu tư và xây dựng các dự án thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam; bên cạnh đó Tổng công ty còn mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình sang những lĩnh vực khác như kinh doanh vận tải hành khách, đào tạo lái xe; xuất khẩu lao động sang các thị trường Đông Nam Á, Đài loan và một số khu vực khác ….Doanh thu, lợi nhuận thực hiện các dự án, các lĩnh vực kinh doanh khác mà Tổng công ty đầu tư đều đạt và vượt mức so dự kiến. Để Tổng công tycó được những kết quả trên có sự đóng góp lớn lao của quá trình vận hành bộ máy kế toán và đặc biệt KTQT có vai trò hết sức quan trọng, đã cung cấp những thông tin hữu ích nhất trong từng mốc thời gian ngắn để giúp nhà quản trị có thể điều chỉnh, đưa ra những quyết định hợp lý ,đem lại hiệu quả cao. Trong tương lai, Tổng công ty rất cần hoàn thiện tổ chức
 • 11. Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu 11 hệ thống thông tin KTQT, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chất lượng tới nhà quản trị trong việc đưa ra các quyết định ngắn hạn phù hợp với tình hình hiện tại, trong ngắn hạn, để phục vụ cho các mục tiêu trung và dài hạn của doanh nghiệp, đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn nữa. Xuất phát từ những lý do nêu trên, tác giả luận văn đã mạnh dạn chọn đề tài: “Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin EMICO”. Từ tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu tác giả muốn nêu bật ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. - Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tổ chức hệ thống thông tin KTQT phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn. - Luận văn là tài liệu tham khảo cho những người cần nghiên cứu về hệ thống thông tin KTQT phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn. - Giải pháp trong luận văn nếu được áp dụng sẽ đóng góp tích cực cho việc hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin KTQT phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng công ty EMICO. - Đề xuất, kiến nghị giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin KTQT cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng công ty với mục tiêu tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn - Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến hệ thống thông tin KTQT phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn. - Nhằm phát hiện những ưu điểm và những vấn đề còn tồn tại về hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng công ty EMICO. 1.3. Phương pháp hệ nghiên cứu KTQT có vai trò quan trọng trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là cung cấp thông tin hữu ích cho nhà quản trị trong việc ra
 • 12. Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu 12 quyết định ngắn hạn. Để nghiên cứu đề tài, về mặt lý luận, cần phải nêu và hiểu được các khái niệm, bản chất của vấn đề liên quan tới tên đề tài một cách khoa học; về mặt thực tiễn đề xuất những biện pháp hoàn thiện tổ chức một hệ thống thông tin KTQT cung cấp thông tin hữu ích nhất cho nhà quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn. Thông tin KTQT phục vụ chức năng ra quyết định của nhà quản trị thường không sẵn có. Do vậy, ngoài việc thu thập thông tin đầu vào từ hệ thống ban đầu của kế toán, còn phải kết hợp kiến thức liên quan tới nhiều ngành, nhiều yếu tố khác. Từ mục đích, yêu cầu của việc nghiên cứu đề tài như đã nêu trên, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Khi hệ thống, phân tích, đánh giá các vấn đề có tính chất lý luận, tác giả sử dụng phương pháp: khái quát hóa, hệ thống hóa, logic biện chứng, so sánh Khi nghiên cứu thực tiễn, cùng với các phương pháp nêu trên, tác giả sử dụng thêm các phương pháp: điều tra, phỏng vấn, nghiên cứu tài liệu, thống kê, phân tích, dự báo có sử dụng các công cụ toán học.v.v.. 1.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu Khi thu thập dữ liệu, tác giả đã sử dụng các phương pháp: điều tra, phỏng vấn về thực trạng tổ chức hệ thống thông tin KTQT phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn và từ đó định hướng trong tương lai ở Tổng công ty EMICO. 1.3.1.1. Phương pháp điều tra - Đối với các nội dung điều tra về cơ sở vật chất để thực hiên công việc KTQT phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn: thời gian thực hiện thu nhập, xử lý, cung cấp thông tin được phân loại từ các tiêu thức như doanh thu, giá vốn, tồn kho.. + Đối với nội dung hỏi về thông tin KTQT phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn hiện tại đáp ứng nhu cầu của nhà quản trị ở mức nào, đánh giá về chất lượng thông tin do KTQT cug cấp; luận văn sử dụng phiếu điều tra thăm dò gửi đến đối tượng là lãnh đạo, chỉ huy quản lý của công ty.
 • 13. Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu 13 + Đối với câu hỏi về những nhân tố là trở ngại đến vấn đề nghiên cứu và định hướng hoàn thiện vấn đề cần nghiên cứu; luận văn sử dụng phiếu điều tra, thăm dò gửi đến những đối tượng là lãnh đạo, chỉ huy quản lý và cán bộ, nhân viên hiện đang trực tiếp làm công tác kế toán tại công ty. 1.3.1.2. Phương pháp phỏng vấn Luận văn sử dụng hình thức phỏng vấn bằng lời trực tiếp với nhà quản trị và kế toán trưởng Công ty; nội dung phỏng vấn về số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của người làm công tác KTQT và thông tin KTQT cung cấp để phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn ở Tổng công ty. 1.3.2. Phương pháp phân tích dữ liệu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, thống kê, phân tích, so sánh và xác định các nhân tố ảnh hưởng, dự báo và kết hợp với các công cụ toán học để xử lý các nội dung trên 1.4. Các câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu - Đặc thù hoạt động SXKD có ảnh hưởng tới tổ chức hệ thống thông tin KTQT tại Tổng công ty EMICO? - Thực trạng tổ chức hệ thống thông tin KTQT phục vụ cho việc ra QĐNH tại Tổng công ty EMICO? - Các hạn chế trong tổ chức hệ thống thông tin KTQT cho việc ra QĐNH tại Tổng công ty EMICO? Các giải pháp hoàn thiện trong ngắn hạn và dài hạn về tổ chức hệ thống thông tin KTQT tại Tổng công ty EMICO? 1.5. Phạm vi nghiên cứu Trong khuôn khổ và phạm vi nghiên cứu, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thu thập thông tin, xử lý thông tin và trình bày thông tin phục vụ việc ra quyết định ngắn hạn trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị phát thanh truyền hình. Đề tài không đề cập đến việc thu thập, xử lý và trình bày thông tin phục vụ
 • 14. Luận văn cao học KTQT _ Nguyễn Trọng Hiếu 14 cho việc ra quyết định ngắn hạn trong các hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ khác của Tổng Công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin EMICO. - Về không gian: Đề tài nghiên cứu về hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng Công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin EMICO. - Về thời gian: Khảo sát, nghiên cứu số liệu thực tế 3 năm từ 2008 đến 2011 tại Tổng Công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin EMICO. 1.6. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, đề tài gồm 4 chương: Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài: Trong chương này, đề tài đã nêu một số khái niệm cơ bản về vấn đề nghiên cứu, tính cấp thiết lựa chọn đề tài nghiên cứu, xác định mục tiêu, phạm vi, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu…. Chương II: Một số vấn đề lý luận về hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn. Trong chương này, đề tài trình bày một số khái niệm, bản chất của hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn, một số lý thuyết và các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán quản trị và quyết định kinh doanh ngắn hạn. Chương III: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng hệ thống thông tin kế toán quản trị tại Tổng Công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin EMICO. Trong chương này, đề tài đưa ra phương pháp hệ nghiên cứu vấn đề, khái quát tình hình tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin EMICO, các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu, phân tích các dữ liệu, đánh giá thực trạng hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn tại Tổng Công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin EMICO.