SlideShare a Scribd company logo
Навчальна програма з позашкільної освіти
еколого-натуралістичного напряму
гурток „Фотонатуралісти”
2 роки навчання
м. Рівне-2014
Автор:
Дужук Сніжана Андріївна – керівник гуртків комунального закладу „Станція
юних натуралістів” Рівненської обласної ради.
Рецезенти:
Давидюк Наталія Юріївна – кандидат педагогічних наук, методист
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Гордієнко Олег Феодосійович – керівник гуртків комунального закладу
„Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді”
Рівненської обласної ради
2
2
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Із винайденням фотографії людство отримало універсальний засіб
пізнання світу. Особливе значення має фотографія в біології і екології.
Існуючі програми фотогуртків різного спрямування пропонують
використовувати для фотозйомки плівкові фотоапарати. Нові цифрові
технології стрімко входять в повсякденне життя. Цифрова фототехніка з
кожним роком стає все доступнішою, але це не призводить до покращення
знімків юних фотографів. Це пояснюється уявною простотою отримання
зображення за допомогою автоматичної фотокамери, і відсутністю знань азів
фотомайстерності.
Особливістю програми є поєднання навчання фотомайстерності з
біологічною та екологічною освітою. Програму адаптовано до умов
позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного спрямування.
Програма гуртка розрахована на роботу з учнями середнього та
старшого шкільного віку і передбачає навчання вихованців у групах основного
рівня і розрахована на два роки навчання. Перший рік навчання — 144 год,
другий — 216 год, відповідно 4 та 6 годин на тиждень.
Кількісний склад навчальної групи — 12 – 15 учнів.
Метою занять фотогуртка є виховання творчої, екологічно-свідомої
особистості вихованців у процесі ознайомлення з основами фотомистецтва та
сприяння розвитку розумових здібностей школярів, поглибленню їх технічних
знань й навичок, формуванню естетичних смаків і сприянню творчій
самореалізації дітей.
Основні завдання – надати можливість вихованцям гуртка творчо
працювати над створенням фотознімків, розвивати художній смак та творчу
уяву, фантазію, логічне мислення, спостережливість. Спонукати учнів дбайливо
ставитися до навколишнього світу.
Гуртківців слід навчити бережно ставитися до природи і обладнання для
фотозйомки, суворо дотримуватися правил техніки безпеки і правил
поводження в природі.
Особлива увага у програмі приділяється натуралістичній фотографії як
одному з основних методів пропаганди охорони природи.
Гурток сприяє залученню школярів до занять фотографією, що
диктується унікальними можливостями застосування фотографії як
синтетичного виду діяльності для розвитку особистості учнів і організації їх
дозвілля, при цьому виконує такі функції:
- задовольняє потреби школярів у спілкуванні з однолітками у процесі
спільної діяльності.
- знаходиться у руслі прагнення молоді до спілкування шляхом
обміну візуальною інформацією.
3
3
- сприяє потребі у вивченні оточуючого світу. Слугує засобом
формування реальної картини світу свідомості школяра, побудові власного
ставлення до нього.
- слугує потужним інструментом естетичного розвитку учня.
Програмою передбачено теоретичні й практичні заняття. При
викладенні матеріалу використовуються різні методи навчання, серед них:
пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація та ін.)
та проблемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, дослідницькі,
частково-пошукові ).
У процесі занять гуртківці поступово переходять від простих видів
зйомок та способів обробки фотографій до більш складних.
На першому році навчання вихованці гуртка ознайомлюються з історією
розвитку фотографії як одним із видів мистецтва, вчаться працювати з різними
фотоапаратами та допоміжним обладнанням. Крім того, діти здобувають
початкові знання з обробки фотографій за допомогою графічних редакторів
«Photoshop», «Coral», «Paint». У процесі навчання вихованці гуртка набувають
практичних навичок у використанні цифрових фотоапаратів і допоміжного
обладнання при фотозйомці.
Практичне фотографування гуртківців розпочинають після бесіди про
композицію фотокадру. Учні знайомляться з різноманітними жанрами
фотографії (натюрморт, пейзаж, репортаж, графіка, портрет, макро- зйомка,
предметна фотозйомка).
На другому році навчання учні ознайомлюються з більш складними
технологіями фотозйомки, з поняттями документальної та художньої
фотографії, трюками, які можна виконувати за допомогою графічного
редактора «Photoshop». Вихованці гуртка не тільки закріплюють отримані
навички та вміння першого року навчання, а й здобувають нові. Гуртківці
знайомляться з роботою фотобанків і фотостоків і особливостями підготовки
робіт для них. Учні постійно працюють над створенням власного фото-архіву і
творчого портфоліо.
Діти самостійно працюють над вибором сюжетів зйомки та їх назвами.
Програмою передбачено екскурсії, походи в природу, відвідування
фотовиставок і фотостудій, фото-пленери, знайомство з фотографами-
професіоналами і аматорами.
Увесь навчальний процес має творчий і виховний характер. Учні вчаться
проектувати і створювати сюжети зйомки для демонстрації результатів під час
проведення фотоконкурсів і фотовиставок різних рівнів. Працюючи над
колективними завданнями, юні фотонатуралісти виконують окремі частини
спільної композиції, працюють над створенням фотогербарію, ентомологічної
фотоколекції. Це згуртовує групу: діти розуміють, що від роботи кожного
залежить кінцевий результат. Колективна робота виховує в дітей дружні
взаємовідносини, відчуття взаємодопомоги.
Контроль за засвоєнням вихованцями гуртка даної програми
здійснюється через поточні перевірки знань та умінь впродовж усього навчання
4
4
і з урахуванням результатів участі в фотоконкурсах і фотовиставках різних
рівнів.
Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться
індивідуальна робота з учнями, в тому числі при підготовці до фотоконкурсів
та фотовиставок.
Основний рівень. Перший рік навчання
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розділ, тема
Кількість годин
теоретичних практичних усього
Вступ 2 - 2
Розділ 1. Фотоапарати ХХІ століття 4 8 12
Розділ 2. Композиція кадру 12 18 30
Розділ 3. Жанри у фотографії 8 16 24
Розділ 4. Натуралістична
фотографія
10 14 24
Розділ 5. Графічні редактори, типи
графічних файлів. Основи
графічного редактора «Photoshop»
10 10 20
Розділ 6. Обробка фотографій в
графічних редакторах. Створення
наочних посібників.
10 14 24
Розділ 7. Підготовка та проведення
фотовиставки
2 4 6
Підсумок 2 — 2
Разом 60 84 144
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Вступ (2 год.)
Знайомство з новими вихованцями гуртка. Обладнання. Завдання і план
роботи гуртка. Техніка безпеки.
Історія виникнення й розвитку фотографії. Натуралістична фотографія і
охорона природи. Етика і безпека фотографування в природі. Професійна етика
фотографа. Конкурси анімалістичної і натуралістичної фотографії в Україні і
світі.
Розділ 1. Фотоапарати ХХІ століття (12 год.)
Теоретична частина. Будова плівкових і цифрових фотоапаратів. Вибір
категорії фотоапарата. Технічні характеристики матриці у цифрових
фотоапаратах.
Фокусна відстань, світлосила об’єктиву. Діафрагма, її призначення та
практичне застосування. Чіткість та способи наведення чіткості. Витримка.
5
5
Види затворів фотоапаратів і їх будова. Експозиція та її параметри,
світлочутливість матриці (ISO) в цифровій фотокамері.
Режими фотозйомки та кнопки прямого доступу. Меню настройок
цифрового фотоапарату. Режими відеозапису. Модулі пам’яті та система
живлення цифрових фотоапаратів. Використання «зума» і вбудованої лампи-
спалаху. Настройка яскравості монітора. Встановлення дати і часу.
Пристосування камери під конкретного фотографа.
Практична частина.
Визначення глибини чіткості, виставлення діафрагми та витримки на
фотоапаратах. Вправи з визначення експозиційних параметрів. Фотозйомка
цифровою камерою у автоматичному, напівавтоматичному та ручному режимах
фотографування.
Використання меню настройок, режимів фотозйомки та кнопки прямого
доступу під час пробних фотознімків. Використання «зума» та вбудованої
лампи-спалаху під час зйомки. Настройка яскравості монітора. Встановлення
дати і часу. Пристосування настройок камери для власних потреб.
Розділ 2. Композиція кадру (30 год.)
Теоретична частина. Основні правила композиції: правило „золотого
перетину”, лінійна та повітряна перспективи, психологія ліній, передача
простору на площині, точки фотозйомки, рівновага в композиції. Способи
передачі трьохмірності об’єкта в двохмірному зображенні, побудова
різнопланової (ближній, середній і дальній плани) сюжетної фотографії.
Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі.
Процесс збору та аналізу наукової інформації. Використання фотографії в
дослідницькій роботі. Основні методи дослідницької фотографії.
Значення методів фотографування, види фотографій. Фіксуюча та
дослідницька фотографія.
Практична частина.
Фотографування. Перенесення зображення з фотоапарату на комп’ютер.
Художні основи побудови кадру. Аналіз фотознімків, кадрування
фотовідбитків. Формат кадру.
Екскурсія на фотовиставку. Фотопленери.
Розділ 3. Жанри у фотографії (24 год.)
Теоретична частина. Види зйомок (макро-, мікро- і стереозйомки,
панорама і т.д.). Автопортрет. Портретна і спортивна зйомка. Зйомка
натюрмортів, пейзажів і пейзаж-портретів (осінніх, зимових і весняних),
архітектури.
Туристична фотографія, фотографування для видавництв. Спеціальні
методи збору інформації в біологічних та екологічних дослідженнях. Об’єкти
фотографічних досліджень. Робота професійного фотокореспондента.
Тоновий розподіл пікселів на знімку, гістограма.
Практична частина
6
6
Зйомка різних сюжетів (портретів і автопортретів, спортивних змагань і
вечірніх краєвидів, пейзажів і пейзаж-портретів, натюрмортів і панорам).
Фотопленери, екскурсія у фотосалон.
Розділ 4. Натуралістична фотографія (24 год.)
Теоретична частина. Макрозйомка в природному середовищі.
Знайомство з фотографами-натуралістами. Правила фотографування рослин
для фотогербаріїв. Основні прийоми фотозйомки комах для ентомологічних
фотоколекцій.
Умови праці фотографа-натураліста. Фотозйомка в складних умовах.
Корисні поради з фотозйомки.
Практична частина. Фотографування в теплиці і живому куточку.
Робота над фотогербарієм, ентомологічною фотоколекцією. Виконання
дослідницьких завдань. Робота над індивідуальними дослідницькими
проектами.
Фото-пленери, екскурсія в фотостудію, музей природи, зустріч з
фотографами-аматорами.
Розділ 4. Графічні редактори, типи графічних файлів. Основи
графічного редактора «Photoshop» (20 год.)
Теоретична частина. Ознайомлення з основними функціями та
засобами обробки фотографії. Растрова та векторна графіка. Прийоми роботи із
«зображенням», його головні принципи. Колірні моделі. Сучасні графічні
редактори.
Вивчення технологічних можливостей графічного редактора Paint,
основні прийоми роботи. Графічний редактор «CorelDraw», об’єкти та дії з
ними.
Ознайомлення з функціями програми «Photoshop». Можливість
створення багатошарового зображення. Вивчення панелі інструментів. Робота
над яскравістю та контрастом, кольорокоррекція, спецефекти, усунення різних
дефектів зйомки, застосування фільтрів.
Практична частина.
Обробка цифрових та відсканованих фотознімків,
Коректування тону. Керування кольоровим балансом, яскравістю,
насиченістю і відтінками кольору. Робота з функціями «фільтрування».
Створення колажів. Робота з шарами на зображеннях.
Використання додаткових функцій програми «Photoshop». Коректування
знімків. Підготовка зображень до друку та публікації в Інтернеті. Виготовлення
тематичних буклетів і плакатів.
Розділ 5. Обробка фотографій в графічних редакторах. Створення
наочних посібників (24 год.)
Теоретична частина. Ознайомлення з основними функціями програм
«Microsoft PowerPoint», «Windows Movie Maker», «Microsoft Office Publisher».
7
7
Основні прийоми створення мультимедійних презентацій у програмі
Microsoft PowerPoint. Шаблони оформлення та основні елементи слайдів.
Вимоги що до створення презентацій в PоwerPoint.
Можливості програмі Windows Movie Maker. Принципи створення,
редагування і монтажу відеороликів, слайд-шоу. Налаштування інтерфейсу
програми.
Практична частина.
Створення навчальних відео - фрагментів, відео-роликів, презентацій і
слайд-фільмів. Виготовлення буклетів, з використанням власних
фотоматеріалів на тему «Збережемо первоцвіти», «Допоможемо птахам
перезимувати!», «Рідкісні рослини регіону».
Розділ 6. Підготовка та проведення фотовиставки (6 год.)
Відбір фотографій для фотовиставки. Підбір назв для фотографій.
Оформлення робіт та монтаж виставки.
Підсумок (2 год.)
Підбиття підсумків роботи за рік. Нагородження кращих гуртківців.
Рекомендації щодо роботи в літній період. Індивідуальні завдання на період
літніх канікул.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:
- історію виникнення та розвитку фотографії;
- історію розвитку натуралістичної фотографії;
- правила фотозйомки в природі;
- основні частини фотоапаратів і їх призначення;
- різновиди об'єктивів і що таке фокусна відстань та світлосила об’єктива;
- режими фотозйомки
- складові процесу фотозйомки;
- що таке діафрагма, чіткість, витримка;
- основні види та правила підбору сюжетів фотозйомки;
- види світлофільтрів і блендів;
- технологію (стадії) процесу обробки фотознімків.
Вихованці мають вміти:
- використовувати меню та режими цифрового фотоапарата під час зйомки
різних сюжетів;
- користуватися світлофільтрами та блендами;
- робити фотознімки різних жанрів;
- аналізувати результати зйомки;
- виготовляти тематичні буклети;
- створювати фотогербарії, ентомологічні фото колекції.
Вихованці мають набути досвід:
- підготовки та вибору фотографічного обладнання для різних видів
зйомки;
- проведення фотозйомки в різних умовах;
8
8
- відбору робіт та оформлення фотовиставок;
- використання фотозйомки у навчальному дослідництві.
Основний рівень, другий рік навчання
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розділ, тема
Кількість годин
теоретичні
заняття
практичні
заняття
усього
Вступ 3 — 3
Розділ 1. Допоміжне обладнання і
аксесуари для фотозйомки.
Обладнання фотостудії
3 6 9
Розділ 2. Фотозйомка в природі 9 27 36
Розділ 3. Пейзажна фотографія 6 21 27
Розділ 4. Документальна
фотографія
6 24 30
Розділ 5. Виразність природнього
світла
6 21 27
Розділ 6. Аналіз творчих робіт 3 9 12
Розділ 7. Обробка фотографій 6 24 30
Розділ 8.Поглиблене вивчення
графічного редактора «Photoshop»
6 24 30
Розділ 9. Технічні і правові питання
фотографії. Підготовка фото для
публікації.
1 2 3
Розділ 10. Підготовка та
проведення фотовиставки
3 3 6
Підсумок 3 — 3
Разом 55 161 216
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Вступ (3 год)
Теоретична частина. Завдання і план роботи гуртка на навчальний рік.
Інструктаж із техніки безпеки. Знайомство з новими моделями фотоапаратів,
апаратурою для друку.
Розділ 1. Допоміжне обладнання і аксесуари для фотозйомки.
Обладнання фотостудії (9 год)
Теоретична частина. Лампа-спалах, будова, види та призначення. Види
освітлення в павільйоні. Обладнання, необхідне для облаштування фотостудії.
9
9
Фотофільтри, сонячні бленди, штативи, чохли, дистанційні пульти, обладнання
для підводної фотозйомки. Обладнання для предметної фотозйомки.
Обладнання для макрозйомки живих об’єктів. Телеконвертор, макро-
кільця та макрофільтри. Етика фотографа-натураліста.
Практична частина.
Фотографування з використанням різних фотофільтрів (градієнтний,
поляризаційний, інфрачервоний, ND-фільтр). Встановлення та використання
лампи-спалаху. Виготовлення рефлектора для вбудованого фотоспалаху.
Облаштування фотостудії. Правила розташування та використання
освітлювачів під час студійної зйомки.
Штативи і фото з використанням подовженої витримки. Фотозйомка з
дистанційним пультом.
Розділ 2. Фотозйомка в природі (36 год.)
Теоретична частина.
Безпека фотозйомки в природі. Особливості анімалістичної та
флористичної фотографії. Обліки птахів. Особливості зйомки орнітологічних
фоторепортажів. Зйомка рослин з інтервалом.
Техніка фотографування тварин в неволі (зоопарк, куточок живої
природи). Особливості фотозйомки в складних умовах (дощова погода, низька
температура, туман). Брекетинг експозиції, баланс білого.
Практична частина
Зйомка: в автоматичному режимі; з пріоритетом витримки або
діафрагми; в ручному режимі. Обліки птахів, визначення видів за допомогою
фотознімків. Фотографування тварин в куточку живої природи, зоопарку.
Облаштування полігонів для зйомки тварин живого куточка.
Розділ 3. Пейзажна фотографія (27 год.)
Теоретична частина.
Ідеальний пейзаж. Фотографування з пріоритетом витримки або
діафрагми, в ручному режимі. Програми для фокусування. Зйомка з інтервалом
і автоспуском. Панорамна зйомка. Нічна фотозйомка, особливості
фотографування місяця та зірок.
Практична частина
Зйомка нічних краєвидів; пейзажів і пейзаж-портретів (осінніх, зимових
і весняних). Редагування та стирання знімків на фотокамері. Особливості
підготовки знімків для фотостоків та фотобанків. Використання
мультиекспозиції у художньому фото та предметній зйомці.
Настройка яскравості та чіткості. Послідовна та панорамна зйомка.
Зйомка з інтервалом і автоспуском. Фотопленери.
Розділ 4. Документальна фотографія (30 год.)
Теоретична частина.
Фотографи-документалісти. Фотожурналістика і репортажна
фотографія. Фотопроекти.
10
10
Щоденник фотозйомок, методика ведення. Фіксація періодизації річного
колообігу природи через ведення фотокалендаря природи.
Практична частина.
Зйомка спортивних змагань і масових заходів.
Техніка фотозйомки в дощову погоду, застосування чохлів для
фотоапаратури.
Фотопленери, екскурсія у фотосалон. Ведення щоденника фотозйомок
під час екскурсій і походів.
Розділ 5. Виразність природнього світла (27 год.)
Теоретична частина.
Вплив світла на фотографію, поняття світлотіні. Жорстке та м`яке світло.
Верхнє, бокове, фронтальне та контрове світло. Тональність кадру. Рефлекси.
Натюрморт з природним світлом.
Редагування та стирання знімків. Запис пробних відеороликів.
Настройка зображення та редагування відеозаписів. Відтворення знімків і
відеозаписів по телевізору та на комп’ютері.
Практична частина.
Пошук різних світлових малюнків. Робота з світлом різних напрямків.
Пошук локації с цікавим світлом. Зйомка натюрморту з природним світлом.
Запис відеороликів.
Розділ 6. Аналіз творчих робіт (12 год.)
Теоретична частина.
Вимоги до робіт для фотоконкурсів. Результати зйомки: серія або набір
кадрів. Форми проведення фотовиставок. Складові успіху у фотографії.
«Вуличні» виставки як форма аналізу фоторобіт.
Практична частина.
Оцінювання результатів зйомки. Аналіз фоторобіт майстрів та членів
гуртка. Організація «вуличної» фотовиставки.
Розділ 7. Обробка фотографії (30 год.)
Теоретична частина
Мета обробки фотогафій. Основні програми для обробки зображень.
Способи сортування та впорядкування фотографій у різних редакторах.
Способи кольорокорекції. Кадрування та швидка ретуш. Розміщення копірайту
на фотографії.
Практична частина. Обробка фотознімків. Розробка копірайту.
Екскурсія на фотовиставку.
Розділ 8. Поглиблене вивчення графічного редактора «Photoshop»
(30 год.)
Теоретична частина. Трюки та ефекти «Photoshop». Способи
виготовлення фотоколажів і фотомонтажів, створення панорам. Основні
способи обробки фотознімків різних жанрів. Трансформування, пластика.
11
11
Створення пресетів для прискорення роботи. Варіанти переводу зображення в
чорно-біле. Робота з фоном, заміна та створення нового фону. Фактурність
зображення. Розширення динамічного діапазону. Техніка «HDR». Художня
ретуш. Фотокнига, основи дизайну.
Практична частина.
Виготовлення фотоколажу та фотомонтажу. Трюки та ефекти, які можна
зробити за допомогою графічного редактора «Photoshop». Обробка фотознімків,
зроблених у автоматичному режимі, в режимах з пріоритетом витримки або
діафрагми. Удосконалення фотознімків послідовної та панорамної зйомки;
зйомка з інтервалом і автоспуском; пейзажів і пейзаж-портретів, портретів і
автопортретів, спортивних змагань і вечірніх краєвидів. Використання техніки
«HDR». Редагування фотознімків. Розробка макета фотокниги.
Екскурсія на фотовиставку.
Розділ 9. Технічні і правові питання фотографії (3 год.)
Теоретична частина. Профілактичне обслуговування фототехніки.
Вибір локального сховища файлів. Архівація і резервне копіювання. Авторське
право. Юридичні аспекти публікацій фото. Захист інтересів фотографа та
модоелі при проведенні фотозйомок.
Практична частина.
Карти пам’яті і диски, архівація файлів. Робота над портфоліо.
Розділ 10. Підготовка та проведення фотовиставки (6 год.)
Відбір фотографій для фотовиставки. Підбір назв для кожної фотографії.
Стилістика і оформлення: паспарту, рами, авторський підпис. Проведення
фотовиставки.
Підсумок (3 год.)
Теоретична частина. Підбиття підсумків роботи гуртка. Оцінка
індивідуальних досягнень у мистецтві фотографії. Вироблення рекомендацій з
удосконалення професійної майстерності. Нагородження кращих гуртківців.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:
- як правильно встановити освітлення об’єкта при зйомці в студії;
- принцип роботи та основні складові меню цифрового фотоапарата;
- режими фотозйомки та відеозапису;
- що таке слайд-шоу та додавання звучання до знімків;
- як знімати, обробляти та редагувати фотознімки та відеоролики.
Вихованці мають вміти:
- використовувати зовнішні лампи-спалахи;
- підбирати та знімати короткі відеоролики за допомогою цифрового
фотоапарата;
- обробляти та редагувати фотознімки та відеоролики;
12
12
- обробляти отримані фотознімки за допомогою комп’ютерного
програмного забезпечення;
- проводити фотозйомку в польових умовах.
- виготовляти тематичні фотолистівки, фотоплакати, буклети, плакати,
презентації з використанням власних фотоматеріалів.
Вихованці мають набути досвід:
- проведення обліків птахів, ведення фоторепортажів;
- ведення фото-календаря природи;
- створення особистого портфоліо фоторобіт;
- створення презентацій, відеороликів, буклетів;
- участі у Всеукраїнських конкурсах «В об’єктиві натураліста» та
«Рhotonature».
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА ФОТОЕКОЛОГІВ.
Основне обладнання К-ть, шт. Обладнання приміщення К-ть, шт.
Цифрові фотоапарати 15 Принтер (кольоровий) 1
Лампи-спалахи 3 Сканер 1
Комп’ютери з програмним
забезпеченням
«Photoshop», «Coral Draw»,
«Microsoft PowerPoint»,
«Windows Movie Maker»,
«Microsoft Office
Publisher»
6
Столів 7
Освітлювачі студійні 4 Стільців 15
Штативи для фотоапаратів 6 Стенди для фотовиставок 7
ЛІТЕРАТУРА
1. Аракчеев Ю. Путешествие в удивительный мир/ Ю.Аракчеев – Москва:
«Детская литература», 1989.
2. Багрянцев Ю. Маленькие хитрости фотолюбителя: как избежать
ошибок при съёмке и улучшить качество фотоснимков/ Ю. Багрянцев. — СПб.:
«Питер», 2003.
3. Габрусєв В. Інтернет. Мережеві технології / В. Габрусев //
Інформатика. – 2005. – № 15-16. – С. 3-95.
4. Гурский Ю.А., Гурская И.В. Photoshop CS2. Трюки и эффекты/ Ю.А.
Гурський, И.В. Гурская – Санкт-Петербург: ЗАО Издательский дом «Питер»,
2005.
5. Дэвид Буш. Цифровая фотография для «чайников»/ Д.Буш. Полный
справочник, 2-е издание – М.: Диалектика, 2005. – 685 с.
13
13
6. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии/ Л.П. Дыко — М.: Высшая
школа, 1989.
7. Дорошенко Ю. Комп’ютерна графіка в старших класах /Ю. Дорошенко.
– К. : Вид. дім «Шкільний світ», 2005. – 128 с.
8. Мараков С. В природу с фотоаппаратом/ С.В. Мараков –М: «Знание»,
1978.
9. Морозов С. А. Фотография в науке/ С.А. Морозов – М.:
Гостехтеоретиздат, 1955.
10. Морозов С. Творческая фотография/ С. Морозов — М.: Планета, 1986.
11. Минкевич В., «С фотоаппаратом в мире растений и насекомых» /
В. Минькевич – М.: «Искусство», 1957
12. Ошанин С., Танасийчук В., «Макросъемка в природе»/ С.
Ошанин, В. Танасийчук, — М.: издательство «Искусство», 1973
13. Полищук Е.Е., Орлов В.Ю. Фотография для всех/ Е.Е. Полищук,
В.Ю. Орлов— К.: Реклама, 1985
14. Пуськов В.В. Краткий фотографический справочник / В.В. Пуськов—
М..: Искуство, 1953.
15. Престон-Мэфем К. Фотографирование живой природы. Практическое
руководство/ К. Престон-Мэфем – М.: «Мир», 1985
16. Смороді В.О. Цікава фотографія/ В.О. Смороді— К.: Мистецтво, 1976.
17. Соловьев С. Инфpакpасная фотогpафия/ С. Соловьев —
М.: «Искусство», 1960.
18. Скотт Келби «Справочник по обработке цифровых фотографий в
Photoshop»/ С. Келби— М.: «ИД Вильямс», 2003
19. Фрост Ли «Фотография - вопросы и ответы». Перевод с английского
С.С.Лосева/ Л. Фрост – М.: «АРТ-Родник», 2003.
20. Иванов-Аллилуев С.К., «Фотосъемка пейзажа. Из опыта работы
мастера фотопейзажа»/ С.К. Иванов-Аллилуев М.: «Искусство», 1971
14
14

More Related Content

What's hot

План роботи з дітьми пільгового контингенту
План роботи з дітьми пільгового контингентуПлан роботи з дітьми пільгового контингенту
План роботи з дітьми пільгового контингентуАнжеліка Деревянко
 
Формування природничих понять
Формування природничих понятьФормування природничих понять
Формування природничих понятьlarra47
 
Інтерактивні технології у виховній роботі
Інтерактивні технології у виховній роботіІнтерактивні технології у виховній роботі
Інтерактивні технології у виховній роботіНаталія Slavbibl4
 
портфоліо директора
портфоліо директорапортфоліо директора
портфоліо директораInnaSv
 
презентація.фотоаматориGurtok
презентація.фотоаматориGurtok презентація.фотоаматориGurtok
презентація.фотоаматориGurtok Olena Pyzaenko
 
Портфоліо заступника дирекора з виховної роботи
Портфоліо заступника дирекора з виховної роботиПортфоліо заступника дирекора з виховної роботи
Портфоліо заступника дирекора з виховної роботиAndrey Gumeniuk
 
Впровадження інновацій в навчально виховний процес закладу освіти
Впровадження інновацій в навчально виховний процес закладу освітиВпровадження інновацій в навчально виховний процес закладу освіти
Впровадження інновацій в навчально виховний процес закладу освітиОлег Волканов
 
презентація патріотичне виховання
презентація патріотичне вихованняпрезентація патріотичне виховання
презентація патріотичне вихованняоля гнатик
 
Діяльнісний підхід в НУШ .pdf
Діяльнісний підхід в НУШ .pdfДіяльнісний підхід в НУШ .pdf
Діяльнісний підхід в НУШ .pdfssuserbf3f8d
 
Гра – подорож для дітей старшого дошкільного віку на тему: «Україна – наш спі...
Гра – подорож для дітей старшого дошкільного віку на тему: «Україна – наш спі...Гра – подорож для дітей старшого дошкільного віку на тему: «Україна – наш спі...
Гра – подорож для дітей старшого дошкільного віку на тему: «Україна – наш спі...Anhelina Mytsura
 
Mystetstvo 3-klas-kalinichenko-2020
Mystetstvo 3-klas-kalinichenko-2020Mystetstvo 3-klas-kalinichenko-2020
Mystetstvo 3-klas-kalinichenko-2020kreidaros1
 
Навчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освіти
Навчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освітиНавчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освіти
Навчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освітиGala2308
 
схема аналізу уроку
схема аналізу урокусхема аналізу уроку
схема аналізу урокуkarnafelka
 
активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те...
активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те...активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те...
активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те...ssuser389ffd
 
Проект "Школа майбутнього"
Проект "Школа майбутнього"Проект "Школа майбутнього"
Проект "Школа майбутнього"Antoninasl123
 
Питання наступності між початковою та основною школою
Питання наступності між початковою та основною школоюПитання наступності між початковою та основною школою
Питання наступності між початковою та основною школоюUgledar_UVK
 
Впровадження інтерактивних технологій у роботу гпд
Впровадження інтерактивних технологій у роботу гпдВпровадження інтерактивних технологій у роботу гпд
Впровадження інтерактивних технологій у роботу гпдenvk1
 
презентація професійна компетентність педагога
презентація професійна компетентність педагогапрезентація професійна компетентність педагога
презентація професійна компетентність педагогаОльга Демидова
 

What's hot (20)

План роботи з дітьми пільгового контингенту
План роботи з дітьми пільгового контингентуПлан роботи з дітьми пільгового контингенту
План роботи з дітьми пільгового контингенту
 
Формування природничих понять
Формування природничих понятьФормування природничих понять
Формування природничих понять
 
Інтерактивні технології у виховній роботі
Інтерактивні технології у виховній роботіІнтерактивні технології у виховній роботі
Інтерактивні технології у виховній роботі
 
Типова освітня програма (Шиян Р.Б.)
Типова освітня програма (Шиян Р.Б.)Типова освітня програма (Шиян Р.Б.)
Типова освітня програма (Шиян Р.Б.)
 
портфоліо директора
портфоліо директорапортфоліо директора
портфоліо директора
 
презентація.фотоаматориGurtok
презентація.фотоаматориGurtok презентація.фотоаматориGurtok
презентація.фотоаматориGurtok
 
Портфоліо заступника дирекора з виховної роботи
Портфоліо заступника дирекора з виховної роботиПортфоліо заступника дирекора з виховної роботи
Портфоліо заступника дирекора з виховної роботи
 
Впровадження інновацій в навчально виховний процес закладу освіти
Впровадження інновацій в навчально виховний процес закладу освітиВпровадження інновацій в навчально виховний процес закладу освіти
Впровадження інновацій в навчально виховний процес закладу освіти
 
презентація патріотичне виховання
презентація патріотичне вихованняпрезентація патріотичне виховання
презентація патріотичне виховання
 
Діяльнісний підхід в НУШ .pdf
Діяльнісний підхід в НУШ .pdfДіяльнісний підхід в НУШ .pdf
Діяльнісний підхід в НУШ .pdf
 
Гра – подорож для дітей старшого дошкільного віку на тему: «Україна – наш спі...
Гра – подорож для дітей старшого дошкільного віку на тему: «Україна – наш спі...Гра – подорож для дітей старшого дошкільного віку на тему: «Україна – наш спі...
Гра – подорож для дітей старшого дошкільного віку на тему: «Україна – наш спі...
 
Mystetstvo 3-klas-kalinichenko-2020
Mystetstvo 3-klas-kalinichenko-2020Mystetstvo 3-klas-kalinichenko-2020
Mystetstvo 3-klas-kalinichenko-2020
 
Навчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освіти
Навчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освітиНавчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освіти
Навчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освіти
 
схема аналізу уроку
схема аналізу урокусхема аналізу уроку
схема аналізу уроку
 
активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те...
активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те...активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те...
активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те...
 
Проект "Школа майбутнього"
Проект "Школа майбутнього"Проект "Школа майбутнього"
Проект "Школа майбутнього"
 
Питання наступності між початковою та основною школою
Питання наступності між початковою та основною школоюПитання наступності між початковою та основною школою
Питання наступності між початковою та основною школою
 
Презентація-огляд літератури «Трагічні сторінки Чорнобиля»
Презентація-огляд літератури «Трагічні сторінки Чорнобиля»Презентація-огляд літератури «Трагічні сторінки Чорнобиля»
Презентація-огляд літератури «Трагічні сторінки Чорнобиля»
 
Впровадження інтерактивних технологій у роботу гпд
Впровадження інтерактивних технологій у роботу гпдВпровадження інтерактивних технологій у роботу гпд
Впровадження інтерактивних технологій у роботу гпд
 
презентація професійна компетентність педагога
презентація професійна компетентність педагогапрезентація професійна компетентність педагога
презентація професійна компетентність педагога
 

Viewers also liked

Навчальна програма гуртка Екологічний дизайн
Навчальна програма гуртка Екологічний дизайнНавчальна програма гуртка Екологічний дизайн
Навчальна програма гуртка Екологічний дизайнСнежана Дужук
 
Макрофотозйомка коспект заняття
Макрофотозйомка коспект заняттяМакрофотозйомка коспект заняття
Макрофотозйомка коспект заняттяСнежана Дужук
 
Конспект заняття "Правила золотого перетину"
Конспект заняття "Правила золотого перетину"Конспект заняття "Правила золотого перетину"
Конспект заняття "Правила золотого перетину"Снежана Дужук
 
Фотографія у жанрі Макро
Фотографія у жанрі МакроФотографія у жанрі Макро
Фотографія у жанрі МакроСнежана Дужук
 
Закони композиції. Правило золотого перетину
Закони композиції. Правило золотого перетинуЗакони композиції. Правило золотого перетину
Закони композиції. Правило золотого перетинуСнежана Дужук
 
Сценарій конкурсної програми Модель по-юннатівськи
Сценарій конкурсної програми Модель по-юннатівськиСценарій конкурсної програми Модель по-юннатівськи
Сценарій конкурсної програми Модель по-юннатівськиСнежана Дужук
 

Viewers also liked (8)

Опис досвіду
Опис досвідуОпис досвіду
Опис досвіду
 
Навчальна програма гуртка Екологічний дизайн
Навчальна програма гуртка Екологічний дизайнНавчальна програма гуртка Екологічний дизайн
Навчальна програма гуртка Екологічний дизайн
 
Макрофотозйомка коспект заняття
Макрофотозйомка коспект заняттяМакрофотозйомка коспект заняття
Макрофотозйомка коспект заняття
 
Конспект заняття "Правила золотого перетину"
Конспект заняття "Правила золотого перетину"Конспект заняття "Правила золотого перетину"
Конспект заняття "Правила золотого перетину"
 
Фотографія у жанрі Макро
Фотографія у жанрі МакроФотографія у жанрі Макро
Фотографія у жанрі Макро
 
Viktoruna moda
Viktoruna modaViktoruna moda
Viktoruna moda
 
Закони композиції. Правило золотого перетину
Закони композиції. Правило золотого перетинуЗакони композиції. Правило золотого перетину
Закони композиції. Правило золотого перетину
 
Сценарій конкурсної програми Модель по-юннатівськи
Сценарій конкурсної програми Модель по-юннатівськиСценарій конкурсної програми Модель по-юннатівськи
Сценарій конкурсної програми Модель по-юннатівськи
 

Similar to Навчальна програма гуртка Фотонатуралісти

розвиток творчих здібностей_дітей_засобами_сканографії
розвиток творчих здібностей_дітей_засобами_сканографіїрозвиток творчих здібностей_дітей_засобами_сканографії
розвиток творчих здібностей_дітей_засобами_сканографіїLesia Gunaza
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ – ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА ОБДАРОВА...
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ – ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА ОБДАРОВА...ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ – ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА ОБДАРОВА...
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ – ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА ОБДАРОВА...Oleksii Voronkin
 
Правило золотого перетину конспект заняття
Правило золотого перетину конспект заняттяПравило золотого перетину конспект заняття
Правило золотого перетину конспект заняттяСнежана Дужук
 
природознавство 5 клас
природознавство 5 класприродознавство 5 клас
природознавство 5 класJo01
 
Касьян Інна Василівна Педагогічні програмні засоби навчального призначення
Касьян Інна Василівна Педагогічні програмні засоби навчального призначення Касьян Інна Василівна Педагогічні програмні засоби навчального призначення
Касьян Інна Василівна Педагогічні програмні засоби навчального призначення Степненська Зш Степное
 
Природознавство 5 клас
Природознавство 5 класПриродознавство 5 клас
Природознавство 5 класDima Koronivskyi
 
Навчальна програма експедиція_Юнеко
Навчальна програма експедиція_ЮнекоНавчальна програма експедиція_Юнеко
Навчальна програма експедиція_ЮнекоСнежана Дужук
 
Особливості використання BYOD технологій на уроках біології.docx
Особливості використання BYOD технологій на уроках біології.docxОсобливості використання BYOD технологій на уроках біології.docx
Особливості використання BYOD технологій на уроках біології.docxРепетитор Історія України
 
Uroki trudovogo-navchannya-1-kl
Uroki trudovogo-navchannya-1-kl Uroki trudovogo-navchannya-1-kl
Uroki trudovogo-navchannya-1-kl Nastena Lobureva
 
Презентація кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
Презентація кафедри соціально-економічної географії і регіонознавстваПрезентація кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
Презентація кафедри соціально-економічної географії і регіонознавстваgeograf22
 
охотник г. г. комп'ютерні технології на уроках фізики
охотник г. г. комп'ютерні технології на уроках фізикиохотник г. г. комп'ютерні технології на уроках фізики
охотник г. г. комп'ютерні технології на уроках фізикиOkhotnik-Galina
 
Презентація кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 2013
Презентація кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 2013Презентація кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 2013
Презентація кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 2013geograf22
 
Сходинки до інформатики 2 клас О.В.Коршунова
Сходинки до інформатики 2 клас О.В.КоршуноваСходинки до інформатики 2 клас О.В.Коршунова
Сходинки до інформатики 2 клас О.В.КоршуноваStAlKeRoV
 

Similar to Навчальна програма гуртка Фотонатуралісти (20)

розвиток творчих здібностей_дітей_засобами_сканографії
розвиток творчих здібностей_дітей_засобами_сканографіїрозвиток творчих здібностей_дітей_засобами_сканографії
розвиток творчих здібностей_дітей_засобами_сканографії
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ – ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА ОБДАРОВА...
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ – ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА ОБДАРОВА...ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ – ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА ОБДАРОВА...
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ – ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА ОБДАРОВА...
 
32,23.docx
32,23.docx32,23.docx
32,23.docx
 
Правило золотого перетину конспект заняття
Правило золотого перетину конспект заняттяПравило золотого перетину конспект заняття
Правило золотого перетину конспект заняття
 
природознавство 5 клас
природознавство 5 класприродознавство 5 клас
природознавство 5 клас
 
273
273273
273
 
Касьян Інна Василівна Педагогічні програмні засоби навчального призначення
Касьян Інна Василівна Педагогічні програмні засоби навчального призначення Касьян Інна Василівна Педагогічні програмні засоби навчального призначення
Касьян Інна Василівна Педагогічні програмні засоби навчального призначення
 
32
3232
32
 
Природознавство 5 клас
Природознавство 5 класПриродознавство 5 клас
Природознавство 5 клас
 
слайд ікт
слайд іктслайд ікт
слайд ікт
 
Навчальна програма експедиція_Юнеко
Навчальна програма експедиція_ЮнекоНавчальна програма експедиція_Юнеко
Навчальна програма експедиція_Юнеко
 
Особливості використання BYOD технологій на уроках біології.docx
Особливості використання BYOD технологій на уроках біології.docxОсобливості використання BYOD технологій на уроках біології.docx
Особливості використання BYOD технологій на уроках біології.docx
 
Uroki trudovogo-navchannya-1-kl
Uroki trudovogo-navchannya-1-kl Uroki trudovogo-navchannya-1-kl
Uroki trudovogo-navchannya-1-kl
 
Презентація кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
Презентація кафедри соціально-економічної географії і регіонознавстваПрезентація кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
Презентація кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
 
охотник г. г. комп'ютерні технології на уроках фізики
охотник г. г. комп'ютерні технології на уроках фізикиохотник г. г. комп'ютерні технології на уроках фізики
охотник г. г. комп'ютерні технології на уроках фізики
 
Презентація кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 2013
Презентація кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 2013Презентація кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 2013
Презентація кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 2013
 
Проєкт-презентація «Сонце у серці».pptx
Проєкт-презентація  «Сонце у серці».pptxПроєкт-презентація  «Сонце у серці».pptx
Проєкт-презентація «Сонце у серці».pptx
 
Опис досвіду роботи учителя
Опис досвіду роботи учителяОпис досвіду роботи учителя
Опис досвіду роботи учителя
 
Сходинки до інформатики 2 клас О.В.Коршунова
Сходинки до інформатики 2 клас О.В.КоршуноваСходинки до інформатики 2 клас О.В.Коршунова
Сходинки до інформатики 2 клас О.В.Коршунова
 
Korshunova
KorshunovaKorshunova
Korshunova
 

More from Снежана Дужук

Омела Біла. Завдання для проєкту "Спостереження за гніздобудівною діяльністю ...
Омела Біла. Завдання для проєкту "Спостереження за гніздобудівною діяльністю ...Омела Біла. Завдання для проєкту "Спостереження за гніздобудівною діяльністю ...
Омела Біла. Завдання для проєкту "Спостереження за гніздобудівною діяльністю ...Снежана Дужук
 
Електронне портфоліо керівника гуртків
Електронне портфоліо керівника гуртківЕлектронне портфоліо керівника гуртків
Електронне портфоліо керівника гуртківСнежана Дужук
 
Апсайклінг - творчий підхід до застосування відходів
Апсайклінг - творчий підхід до застосування відходівАпсайклінг - творчий підхід до застосування відходів
Апсайклінг - творчий підхід до застосування відходівСнежана Дужук
 
Подорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова робота
Подорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова роботаПодорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова робота
Подорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова роботаСнежана Дужук
 
Педагогіка Співробітництва
Педагогіка СпівробітництваПедагогіка Співробітництва
Педагогіка СпівробітництваСнежана Дужук
 
Пошукова діяльність дошкільнят
Пошукова діяльність дошкільнятПошукова діяльність дошкільнят
Пошукова діяльність дошкільнятСнежана Дужук
 
Рекультивація порушених земель
Рекультивація порушених земельРекультивація порушених земель
Рекультивація порушених земельСнежана Дужук
 
Нові напрямки флористики
Нові напрямки флористикиНові напрямки флористики
Нові напрямки флористикиСнежана Дужук
 
Дослідження шляхів міграції вугра європейського
Дослідження шляхів міграції вугра європейськогоДослідження шляхів міграції вугра європейського
Дослідження шляхів міграції вугра європейськогоСнежана Дужук
 
Вивчення умов проростання насіння лотоса горіхоносного
Вивчення умов проростання насіння лотоса горіхоносногоВивчення умов проростання насіння лотоса горіхоносного
Вивчення умов проростання насіння лотоса горіхоносногоСнежана Дужук
 
Фітокуточок релаксації юннатівський
Фітокуточок релаксації юннатівськийФітокуточок релаксації юннатівський
Фітокуточок релаксації юннатівськийСнежана Дужук
 
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайн
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайнПродуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайн
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайнСнежана Дужук
 
Виховна система наметового_табору
Виховна система наметового_таборуВиховна система наметового_табору
Виховна система наметового_таборуСнежана Дужук
 
Біотуризм як форма_вивчення_флори_і_фауни
Біотуризм як форма_вивчення_флори_і_фауниБіотуризм як форма_вивчення_флори_і_фауни
Біотуризм як форма_вивчення_флори_і_фауниСнежана Дужук
 
Проект квіткового килима_Рівне
Проект квіткового килима_РівнеПроект квіткового килима_Рівне
Проект квіткового килима_РівнеСнежана Дужук
 
Біотуризм як форма вивчення флори і фауни
Біотуризм як форма вивчення флори і фауниБіотуризм як форма вивчення флори і фауни
Біотуризм як форма вивчення флори і фауниСнежана Дужук
 
роль учнівських екологічних експедицій у формуванні ціннісного ставлення до п...
роль учнівських екологічних експедицій у формуванні ціннісного ставлення до п...роль учнівських екологічних експедицій у формуванні ціннісного ставлення до п...
роль учнівських екологічних експедицій у формуванні ціннісного ставлення до п...Снежана Дужук
 

More from Снежана Дужук (20)

Омела Біла. Завдання для проєкту "Спостереження за гніздобудівною діяльністю ...
Омела Біла. Завдання для проєкту "Спостереження за гніздобудівною діяльністю ...Омела Біла. Завдання для проєкту "Спостереження за гніздобудівною діяльністю ...
Омела Біла. Завдання для проєкту "Спостереження за гніздобудівною діяльністю ...
 
Електронне портфоліо керівника гуртків
Електронне портфоліо керівника гуртківЕлектронне портфоліо керівника гуртків
Електронне портфоліо керівника гуртків
 
Апсайклінг - творчий підхід до застосування відходів
Апсайклінг - творчий підхід до застосування відходівАпсайклінг - творчий підхід до застосування відходів
Апсайклінг - творчий підхід до застосування відходів
 
Ігрова технологія
Ігрова технологіяІгрова технологія
Ігрова технологія
 
Подорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова робота
Подорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова роботаПодорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова робота
Подорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова робота
 
Педагогіка Співробітництва
Педагогіка СпівробітництваПедагогіка Співробітництва
Педагогіка Співробітництва
 
Пошукова діяльність дошкільнят
Пошукова діяльність дошкільнятПошукова діяльність дошкільнят
Пошукова діяльність дошкільнят
 
Ekperiment v kosmose
Ekperiment v kosmoseEkperiment v kosmose
Ekperiment v kosmose
 
Рекультивація порушених земель
Рекультивація порушених земельРекультивація порушених земель
Рекультивація порушених земель
 
Нові напрямки флористики
Нові напрямки флористикиНові напрямки флористики
Нові напрямки флористики
 
Дослідження шляхів міграції вугра європейського
Дослідження шляхів міграції вугра європейськогоДослідження шляхів міграції вугра європейського
Дослідження шляхів міграції вугра європейського
 
Створення флораріуму
Створення флораріумуСтворення флораріуму
Створення флораріуму
 
Вивчення умов проростання насіння лотоса горіхоносного
Вивчення умов проростання насіння лотоса горіхоносногоВивчення умов проростання насіння лотоса горіхоносного
Вивчення умов проростання насіння лотоса горіхоносного
 
Фітокуточок релаксації юннатівський
Фітокуточок релаксації юннатівськийФітокуточок релаксації юннатівський
Фітокуточок релаксації юннатівський
 
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайн
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайнПродуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайн
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайн
 
Виховна система наметового_табору
Виховна система наметового_таборуВиховна система наметового_табору
Виховна система наметового_табору
 
Біотуризм як форма_вивчення_флори_і_фауни
Біотуризм як форма_вивчення_флори_і_фауниБіотуризм як форма_вивчення_флори_і_фауни
Біотуризм як форма_вивчення_флори_і_фауни
 
Проект квіткового килима_Рівне
Проект квіткового килима_РівнеПроект квіткового килима_Рівне
Проект квіткового килима_Рівне
 
Біотуризм як форма вивчення флори і фауни
Біотуризм як форма вивчення флори і фауниБіотуризм як форма вивчення флори і фауни
Біотуризм як форма вивчення флори і фауни
 
роль учнівських екологічних експедицій у формуванні ціннісного ставлення до п...
роль учнівських екологічних експедицій у формуванні ціннісного ставлення до п...роль учнівських екологічних експедицій у формуванні ціннісного ставлення до п...
роль учнівських екологічних експедицій у формуванні ціннісного ставлення до п...
 

Recently uploaded

Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxУрок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxssuser9ce4541
 
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідкаРоберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідкаAdriana Himinets
 
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській областіГрафіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області24tvua
 
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у РівномуСтабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному24tvua
 
Еволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxЕволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxssuser9ce4541
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdfhome
 
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfssuser46127c
 
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослинСучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослинtetiana1958
 
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляхуР.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляхуAdriana Himinets
 

Recently uploaded (10)

Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxУрок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
 
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідкаРоберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
 
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській областіГрафіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
 
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у РівномуСтабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
 
Еволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxЕволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptx
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
 
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
 
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослинСучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
Сучасний підхід до підвищення продуктивності сільськогосподарских рослин
 
Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежністьСимон Петлюра – видатний борець за незалежність
Симон Петлюра – видатний борець за незалежність
 
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляхуР.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
 

Навчальна програма гуртка Фотонатуралісти

 • 1. Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму гурток „Фотонатуралісти” 2 роки навчання
 • 2. м. Рівне-2014 Автор: Дужук Сніжана Андріївна – керівник гуртків комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради. Рецезенти: Давидюк Наталія Юріївна – кандидат педагогічних наук, методист Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Гордієнко Олег Феодосійович – керівник гуртків комунального закладу „Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді” Рівненської обласної ради 2 2
 • 3. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Із винайденням фотографії людство отримало універсальний засіб пізнання світу. Особливе значення має фотографія в біології і екології. Існуючі програми фотогуртків різного спрямування пропонують використовувати для фотозйомки плівкові фотоапарати. Нові цифрові технології стрімко входять в повсякденне життя. Цифрова фототехніка з кожним роком стає все доступнішою, але це не призводить до покращення знімків юних фотографів. Це пояснюється уявною простотою отримання зображення за допомогою автоматичної фотокамери, і відсутністю знань азів фотомайстерності. Особливістю програми є поєднання навчання фотомайстерності з біологічною та екологічною освітою. Програму адаптовано до умов позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного спрямування. Програма гуртка розрахована на роботу з учнями середнього та старшого шкільного віку і передбачає навчання вихованців у групах основного рівня і розрахована на два роки навчання. Перший рік навчання — 144 год, другий — 216 год, відповідно 4 та 6 годин на тиждень. Кількісний склад навчальної групи — 12 – 15 учнів. Метою занять фотогуртка є виховання творчої, екологічно-свідомої особистості вихованців у процесі ознайомлення з основами фотомистецтва та сприяння розвитку розумових здібностей школярів, поглибленню їх технічних знань й навичок, формуванню естетичних смаків і сприянню творчій самореалізації дітей. Основні завдання – надати можливість вихованцям гуртка творчо працювати над створенням фотознімків, розвивати художній смак та творчу уяву, фантазію, логічне мислення, спостережливість. Спонукати учнів дбайливо ставитися до навколишнього світу. Гуртківців слід навчити бережно ставитися до природи і обладнання для фотозйомки, суворо дотримуватися правил техніки безпеки і правил поводження в природі. Особлива увага у програмі приділяється натуралістичній фотографії як одному з основних методів пропаганди охорони природи. Гурток сприяє залученню школярів до занять фотографією, що диктується унікальними можливостями застосування фотографії як синтетичного виду діяльності для розвитку особистості учнів і організації їх дозвілля, при цьому виконує такі функції: - задовольняє потреби школярів у спілкуванні з однолітками у процесі спільної діяльності. - знаходиться у руслі прагнення молоді до спілкування шляхом обміну візуальною інформацією. 3 3
 • 4. - сприяє потребі у вивченні оточуючого світу. Слугує засобом формування реальної картини світу свідомості школяра, побудові власного ставлення до нього. - слугує потужним інструментом естетичного розвитку учня. Програмою передбачено теоретичні й практичні заняття. При викладенні матеріалу використовуються різні методи навчання, серед них: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація та ін.) та проблемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, дослідницькі, частково-пошукові ). У процесі занять гуртківці поступово переходять від простих видів зйомок та способів обробки фотографій до більш складних. На першому році навчання вихованці гуртка ознайомлюються з історією розвитку фотографії як одним із видів мистецтва, вчаться працювати з різними фотоапаратами та допоміжним обладнанням. Крім того, діти здобувають початкові знання з обробки фотографій за допомогою графічних редакторів «Photoshop», «Coral», «Paint». У процесі навчання вихованці гуртка набувають практичних навичок у використанні цифрових фотоапаратів і допоміжного обладнання при фотозйомці. Практичне фотографування гуртківців розпочинають після бесіди про композицію фотокадру. Учні знайомляться з різноманітними жанрами фотографії (натюрморт, пейзаж, репортаж, графіка, портрет, макро- зйомка, предметна фотозйомка). На другому році навчання учні ознайомлюються з більш складними технологіями фотозйомки, з поняттями документальної та художньої фотографії, трюками, які можна виконувати за допомогою графічного редактора «Photoshop». Вихованці гуртка не тільки закріплюють отримані навички та вміння першого року навчання, а й здобувають нові. Гуртківці знайомляться з роботою фотобанків і фотостоків і особливостями підготовки робіт для них. Учні постійно працюють над створенням власного фото-архіву і творчого портфоліо. Діти самостійно працюють над вибором сюжетів зйомки та їх назвами. Програмою передбачено екскурсії, походи в природу, відвідування фотовиставок і фотостудій, фото-пленери, знайомство з фотографами- професіоналами і аматорами. Увесь навчальний процес має творчий і виховний характер. Учні вчаться проектувати і створювати сюжети зйомки для демонстрації результатів під час проведення фотоконкурсів і фотовиставок різних рівнів. Працюючи над колективними завданнями, юні фотонатуралісти виконують окремі частини спільної композиції, працюють над створенням фотогербарію, ентомологічної фотоколекції. Це згуртовує групу: діти розуміють, що від роботи кожного залежить кінцевий результат. Колективна робота виховує в дітей дружні взаємовідносини, відчуття взаємодопомоги. Контроль за засвоєнням вихованцями гуртка даної програми здійснюється через поточні перевірки знань та умінь впродовж усього навчання 4 4
 • 5. і з урахуванням результатів участі в фотоконкурсах і фотовиставках різних рівнів. Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями, в тому числі при підготовці до фотоконкурсів та фотовиставок. Основний рівень. Перший рік навчання НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН Розділ, тема Кількість годин теоретичних практичних усього Вступ 2 - 2 Розділ 1. Фотоапарати ХХІ століття 4 8 12 Розділ 2. Композиція кадру 12 18 30 Розділ 3. Жанри у фотографії 8 16 24 Розділ 4. Натуралістична фотографія 10 14 24 Розділ 5. Графічні редактори, типи графічних файлів. Основи графічного редактора «Photoshop» 10 10 20 Розділ 6. Обробка фотографій в графічних редакторах. Створення наочних посібників. 10 14 24 Розділ 7. Підготовка та проведення фотовиставки 2 4 6 Підсумок 2 — 2 Разом 60 84 144 ЗМІСТ ПРОГРАМИ Вступ (2 год.) Знайомство з новими вихованцями гуртка. Обладнання. Завдання і план роботи гуртка. Техніка безпеки. Історія виникнення й розвитку фотографії. Натуралістична фотографія і охорона природи. Етика і безпека фотографування в природі. Професійна етика фотографа. Конкурси анімалістичної і натуралістичної фотографії в Україні і світі. Розділ 1. Фотоапарати ХХІ століття (12 год.) Теоретична частина. Будова плівкових і цифрових фотоапаратів. Вибір категорії фотоапарата. Технічні характеристики матриці у цифрових фотоапаратах. Фокусна відстань, світлосила об’єктиву. Діафрагма, її призначення та практичне застосування. Чіткість та способи наведення чіткості. Витримка. 5 5
 • 6. Види затворів фотоапаратів і їх будова. Експозиція та її параметри, світлочутливість матриці (ISO) в цифровій фотокамері. Режими фотозйомки та кнопки прямого доступу. Меню настройок цифрового фотоапарату. Режими відеозапису. Модулі пам’яті та система живлення цифрових фотоапаратів. Використання «зума» і вбудованої лампи- спалаху. Настройка яскравості монітора. Встановлення дати і часу. Пристосування камери під конкретного фотографа. Практична частина. Визначення глибини чіткості, виставлення діафрагми та витримки на фотоапаратах. Вправи з визначення експозиційних параметрів. Фотозйомка цифровою камерою у автоматичному, напівавтоматичному та ручному режимах фотографування. Використання меню настройок, режимів фотозйомки та кнопки прямого доступу під час пробних фотознімків. Використання «зума» та вбудованої лампи-спалаху під час зйомки. Настройка яскравості монітора. Встановлення дати і часу. Пристосування настройок камери для власних потреб. Розділ 2. Композиція кадру (30 год.) Теоретична частина. Основні правила композиції: правило „золотого перетину”, лінійна та повітряна перспективи, психологія ліній, передача простору на площині, точки фотозйомки, рівновага в композиції. Способи передачі трьохмірності об’єкта в двохмірному зображенні, побудова різнопланової (ближній, середній і дальній плани) сюжетної фотографії. Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі. Процесс збору та аналізу наукової інформації. Використання фотографії в дослідницькій роботі. Основні методи дослідницької фотографії. Значення методів фотографування, види фотографій. Фіксуюча та дослідницька фотографія. Практична частина. Фотографування. Перенесення зображення з фотоапарату на комп’ютер. Художні основи побудови кадру. Аналіз фотознімків, кадрування фотовідбитків. Формат кадру. Екскурсія на фотовиставку. Фотопленери. Розділ 3. Жанри у фотографії (24 год.) Теоретична частина. Види зйомок (макро-, мікро- і стереозйомки, панорама і т.д.). Автопортрет. Портретна і спортивна зйомка. Зйомка натюрмортів, пейзажів і пейзаж-портретів (осінніх, зимових і весняних), архітектури. Туристична фотографія, фотографування для видавництв. Спеціальні методи збору інформації в біологічних та екологічних дослідженнях. Об’єкти фотографічних досліджень. Робота професійного фотокореспондента. Тоновий розподіл пікселів на знімку, гістограма. Практична частина 6 6
 • 7. Зйомка різних сюжетів (портретів і автопортретів, спортивних змагань і вечірніх краєвидів, пейзажів і пейзаж-портретів, натюрмортів і панорам). Фотопленери, екскурсія у фотосалон. Розділ 4. Натуралістична фотографія (24 год.) Теоретична частина. Макрозйомка в природному середовищі. Знайомство з фотографами-натуралістами. Правила фотографування рослин для фотогербаріїв. Основні прийоми фотозйомки комах для ентомологічних фотоколекцій. Умови праці фотографа-натураліста. Фотозйомка в складних умовах. Корисні поради з фотозйомки. Практична частина. Фотографування в теплиці і живому куточку. Робота над фотогербарієм, ентомологічною фотоколекцією. Виконання дослідницьких завдань. Робота над індивідуальними дослідницькими проектами. Фото-пленери, екскурсія в фотостудію, музей природи, зустріч з фотографами-аматорами. Розділ 4. Графічні редактори, типи графічних файлів. Основи графічного редактора «Photoshop» (20 год.) Теоретична частина. Ознайомлення з основними функціями та засобами обробки фотографії. Растрова та векторна графіка. Прийоми роботи із «зображенням», його головні принципи. Колірні моделі. Сучасні графічні редактори. Вивчення технологічних можливостей графічного редактора Paint, основні прийоми роботи. Графічний редактор «CorelDraw», об’єкти та дії з ними. Ознайомлення з функціями програми «Photoshop». Можливість створення багатошарового зображення. Вивчення панелі інструментів. Робота над яскравістю та контрастом, кольорокоррекція, спецефекти, усунення різних дефектів зйомки, застосування фільтрів. Практична частина. Обробка цифрових та відсканованих фотознімків, Коректування тону. Керування кольоровим балансом, яскравістю, насиченістю і відтінками кольору. Робота з функціями «фільтрування». Створення колажів. Робота з шарами на зображеннях. Використання додаткових функцій програми «Photoshop». Коректування знімків. Підготовка зображень до друку та публікації в Інтернеті. Виготовлення тематичних буклетів і плакатів. Розділ 5. Обробка фотографій в графічних редакторах. Створення наочних посібників (24 год.) Теоретична частина. Ознайомлення з основними функціями програм «Microsoft PowerPoint», «Windows Movie Maker», «Microsoft Office Publisher». 7 7
 • 8. Основні прийоми створення мультимедійних презентацій у програмі Microsoft PowerPoint. Шаблони оформлення та основні елементи слайдів. Вимоги що до створення презентацій в PоwerPoint. Можливості програмі Windows Movie Maker. Принципи створення, редагування і монтажу відеороликів, слайд-шоу. Налаштування інтерфейсу програми. Практична частина. Створення навчальних відео - фрагментів, відео-роликів, презентацій і слайд-фільмів. Виготовлення буклетів, з використанням власних фотоматеріалів на тему «Збережемо первоцвіти», «Допоможемо птахам перезимувати!», «Рідкісні рослини регіону». Розділ 6. Підготовка та проведення фотовиставки (6 год.) Відбір фотографій для фотовиставки. Підбір назв для фотографій. Оформлення робіт та монтаж виставки. Підсумок (2 год.) Підбиття підсумків роботи за рік. Нагородження кращих гуртківців. Рекомендації щодо роботи в літній період. Індивідуальні завдання на період літніх канікул. ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ Вихованці мають знати: - історію виникнення та розвитку фотографії; - історію розвитку натуралістичної фотографії; - правила фотозйомки в природі; - основні частини фотоапаратів і їх призначення; - різновиди об'єктивів і що таке фокусна відстань та світлосила об’єктива; - режими фотозйомки - складові процесу фотозйомки; - що таке діафрагма, чіткість, витримка; - основні види та правила підбору сюжетів фотозйомки; - види світлофільтрів і блендів; - технологію (стадії) процесу обробки фотознімків. Вихованці мають вміти: - використовувати меню та режими цифрового фотоапарата під час зйомки різних сюжетів; - користуватися світлофільтрами та блендами; - робити фотознімки різних жанрів; - аналізувати результати зйомки; - виготовляти тематичні буклети; - створювати фотогербарії, ентомологічні фото колекції. Вихованці мають набути досвід: - підготовки та вибору фотографічного обладнання для різних видів зйомки; - проведення фотозйомки в різних умовах; 8 8
 • 9. - відбору робіт та оформлення фотовиставок; - використання фотозйомки у навчальному дослідництві. Основний рівень, другий рік навчання НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН Розділ, тема Кількість годин теоретичні заняття практичні заняття усього Вступ 3 — 3 Розділ 1. Допоміжне обладнання і аксесуари для фотозйомки. Обладнання фотостудії 3 6 9 Розділ 2. Фотозйомка в природі 9 27 36 Розділ 3. Пейзажна фотографія 6 21 27 Розділ 4. Документальна фотографія 6 24 30 Розділ 5. Виразність природнього світла 6 21 27 Розділ 6. Аналіз творчих робіт 3 9 12 Розділ 7. Обробка фотографій 6 24 30 Розділ 8.Поглиблене вивчення графічного редактора «Photoshop» 6 24 30 Розділ 9. Технічні і правові питання фотографії. Підготовка фото для публікації. 1 2 3 Розділ 10. Підготовка та проведення фотовиставки 3 3 6 Підсумок 3 — 3 Разом 55 161 216 ЗМІСТ ПРОГРАМИ Вступ (3 год) Теоретична частина. Завдання і план роботи гуртка на навчальний рік. Інструктаж із техніки безпеки. Знайомство з новими моделями фотоапаратів, апаратурою для друку. Розділ 1. Допоміжне обладнання і аксесуари для фотозйомки. Обладнання фотостудії (9 год) Теоретична частина. Лампа-спалах, будова, види та призначення. Види освітлення в павільйоні. Обладнання, необхідне для облаштування фотостудії. 9 9
 • 10. Фотофільтри, сонячні бленди, штативи, чохли, дистанційні пульти, обладнання для підводної фотозйомки. Обладнання для предметної фотозйомки. Обладнання для макрозйомки живих об’єктів. Телеконвертор, макро- кільця та макрофільтри. Етика фотографа-натураліста. Практична частина. Фотографування з використанням різних фотофільтрів (градієнтний, поляризаційний, інфрачервоний, ND-фільтр). Встановлення та використання лампи-спалаху. Виготовлення рефлектора для вбудованого фотоспалаху. Облаштування фотостудії. Правила розташування та використання освітлювачів під час студійної зйомки. Штативи і фото з використанням подовженої витримки. Фотозйомка з дистанційним пультом. Розділ 2. Фотозйомка в природі (36 год.) Теоретична частина. Безпека фотозйомки в природі. Особливості анімалістичної та флористичної фотографії. Обліки птахів. Особливості зйомки орнітологічних фоторепортажів. Зйомка рослин з інтервалом. Техніка фотографування тварин в неволі (зоопарк, куточок живої природи). Особливості фотозйомки в складних умовах (дощова погода, низька температура, туман). Брекетинг експозиції, баланс білого. Практична частина Зйомка: в автоматичному режимі; з пріоритетом витримки або діафрагми; в ручному режимі. Обліки птахів, визначення видів за допомогою фотознімків. Фотографування тварин в куточку живої природи, зоопарку. Облаштування полігонів для зйомки тварин живого куточка. Розділ 3. Пейзажна фотографія (27 год.) Теоретична частина. Ідеальний пейзаж. Фотографування з пріоритетом витримки або діафрагми, в ручному режимі. Програми для фокусування. Зйомка з інтервалом і автоспуском. Панорамна зйомка. Нічна фотозйомка, особливості фотографування місяця та зірок. Практична частина Зйомка нічних краєвидів; пейзажів і пейзаж-портретів (осінніх, зимових і весняних). Редагування та стирання знімків на фотокамері. Особливості підготовки знімків для фотостоків та фотобанків. Використання мультиекспозиції у художньому фото та предметній зйомці. Настройка яскравості та чіткості. Послідовна та панорамна зйомка. Зйомка з інтервалом і автоспуском. Фотопленери. Розділ 4. Документальна фотографія (30 год.) Теоретична частина. Фотографи-документалісти. Фотожурналістика і репортажна фотографія. Фотопроекти. 10 10
 • 11. Щоденник фотозйомок, методика ведення. Фіксація періодизації річного колообігу природи через ведення фотокалендаря природи. Практична частина. Зйомка спортивних змагань і масових заходів. Техніка фотозйомки в дощову погоду, застосування чохлів для фотоапаратури. Фотопленери, екскурсія у фотосалон. Ведення щоденника фотозйомок під час екскурсій і походів. Розділ 5. Виразність природнього світла (27 год.) Теоретична частина. Вплив світла на фотографію, поняття світлотіні. Жорстке та м`яке світло. Верхнє, бокове, фронтальне та контрове світло. Тональність кадру. Рефлекси. Натюрморт з природним світлом. Редагування та стирання знімків. Запис пробних відеороликів. Настройка зображення та редагування відеозаписів. Відтворення знімків і відеозаписів по телевізору та на комп’ютері. Практична частина. Пошук різних світлових малюнків. Робота з світлом різних напрямків. Пошук локації с цікавим світлом. Зйомка натюрморту з природним світлом. Запис відеороликів. Розділ 6. Аналіз творчих робіт (12 год.) Теоретична частина. Вимоги до робіт для фотоконкурсів. Результати зйомки: серія або набір кадрів. Форми проведення фотовиставок. Складові успіху у фотографії. «Вуличні» виставки як форма аналізу фоторобіт. Практична частина. Оцінювання результатів зйомки. Аналіз фоторобіт майстрів та членів гуртка. Організація «вуличної» фотовиставки. Розділ 7. Обробка фотографії (30 год.) Теоретична частина Мета обробки фотогафій. Основні програми для обробки зображень. Способи сортування та впорядкування фотографій у різних редакторах. Способи кольорокорекції. Кадрування та швидка ретуш. Розміщення копірайту на фотографії. Практична частина. Обробка фотознімків. Розробка копірайту. Екскурсія на фотовиставку. Розділ 8. Поглиблене вивчення графічного редактора «Photoshop» (30 год.) Теоретична частина. Трюки та ефекти «Photoshop». Способи виготовлення фотоколажів і фотомонтажів, створення панорам. Основні способи обробки фотознімків різних жанрів. Трансформування, пластика. 11 11
 • 12. Створення пресетів для прискорення роботи. Варіанти переводу зображення в чорно-біле. Робота з фоном, заміна та створення нового фону. Фактурність зображення. Розширення динамічного діапазону. Техніка «HDR». Художня ретуш. Фотокнига, основи дизайну. Практична частина. Виготовлення фотоколажу та фотомонтажу. Трюки та ефекти, які можна зробити за допомогою графічного редактора «Photoshop». Обробка фотознімків, зроблених у автоматичному режимі, в режимах з пріоритетом витримки або діафрагми. Удосконалення фотознімків послідовної та панорамної зйомки; зйомка з інтервалом і автоспуском; пейзажів і пейзаж-портретів, портретів і автопортретів, спортивних змагань і вечірніх краєвидів. Використання техніки «HDR». Редагування фотознімків. Розробка макета фотокниги. Екскурсія на фотовиставку. Розділ 9. Технічні і правові питання фотографії (3 год.) Теоретична частина. Профілактичне обслуговування фототехніки. Вибір локального сховища файлів. Архівація і резервне копіювання. Авторське право. Юридичні аспекти публікацій фото. Захист інтересів фотографа та модоелі при проведенні фотозйомок. Практична частина. Карти пам’яті і диски, архівація файлів. Робота над портфоліо. Розділ 10. Підготовка та проведення фотовиставки (6 год.) Відбір фотографій для фотовиставки. Підбір назв для кожної фотографії. Стилістика і оформлення: паспарту, рами, авторський підпис. Проведення фотовиставки. Підсумок (3 год.) Теоретична частина. Підбиття підсумків роботи гуртка. Оцінка індивідуальних досягнень у мистецтві фотографії. Вироблення рекомендацій з удосконалення професійної майстерності. Нагородження кращих гуртківців. ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ Вихованці мають знати: - як правильно встановити освітлення об’єкта при зйомці в студії; - принцип роботи та основні складові меню цифрового фотоапарата; - режими фотозйомки та відеозапису; - що таке слайд-шоу та додавання звучання до знімків; - як знімати, обробляти та редагувати фотознімки та відеоролики. Вихованці мають вміти: - використовувати зовнішні лампи-спалахи; - підбирати та знімати короткі відеоролики за допомогою цифрового фотоапарата; - обробляти та редагувати фотознімки та відеоролики; 12 12
 • 13. - обробляти отримані фотознімки за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення; - проводити фотозйомку в польових умовах. - виготовляти тематичні фотолистівки, фотоплакати, буклети, плакати, презентації з використанням власних фотоматеріалів. Вихованці мають набути досвід: - проведення обліків птахів, ведення фоторепортажів; - ведення фото-календаря природи; - створення особистого портфоліо фоторобіт; - створення презентацій, відеороликів, буклетів; - участі у Всеукраїнських конкурсах «В об’єктиві натураліста» та «Рhotonature». ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА ФОТОЕКОЛОГІВ. Основне обладнання К-ть, шт. Обладнання приміщення К-ть, шт. Цифрові фотоапарати 15 Принтер (кольоровий) 1 Лампи-спалахи 3 Сканер 1 Комп’ютери з програмним забезпеченням «Photoshop», «Coral Draw», «Microsoft PowerPoint», «Windows Movie Maker», «Microsoft Office Publisher» 6 Столів 7 Освітлювачі студійні 4 Стільців 15 Штативи для фотоапаратів 6 Стенди для фотовиставок 7 ЛІТЕРАТУРА 1. Аракчеев Ю. Путешествие в удивительный мир/ Ю.Аракчеев – Москва: «Детская литература», 1989. 2. Багрянцев Ю. Маленькие хитрости фотолюбителя: как избежать ошибок при съёмке и улучшить качество фотоснимков/ Ю. Багрянцев. — СПб.: «Питер», 2003. 3. Габрусєв В. Інтернет. Мережеві технології / В. Габрусев // Інформатика. – 2005. – № 15-16. – С. 3-95. 4. Гурский Ю.А., Гурская И.В. Photoshop CS2. Трюки и эффекты/ Ю.А. Гурський, И.В. Гурская – Санкт-Петербург: ЗАО Издательский дом «Питер», 2005. 5. Дэвид Буш. Цифровая фотография для «чайников»/ Д.Буш. Полный справочник, 2-е издание – М.: Диалектика, 2005. – 685 с. 13 13
 • 14. 6. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии/ Л.П. Дыко — М.: Высшая школа, 1989. 7. Дорошенко Ю. Комп’ютерна графіка в старших класах /Ю. Дорошенко. – К. : Вид. дім «Шкільний світ», 2005. – 128 с. 8. Мараков С. В природу с фотоаппаратом/ С.В. Мараков –М: «Знание», 1978. 9. Морозов С. А. Фотография в науке/ С.А. Морозов – М.: Гостехтеоретиздат, 1955. 10. Морозов С. Творческая фотография/ С. Морозов — М.: Планета, 1986. 11. Минкевич В., «С фотоаппаратом в мире растений и насекомых» / В. Минькевич – М.: «Искусство», 1957 12. Ошанин С., Танасийчук В., «Макросъемка в природе»/ С. Ошанин, В. Танасийчук, — М.: издательство «Искусство», 1973 13. Полищук Е.Е., Орлов В.Ю. Фотография для всех/ Е.Е. Полищук, В.Ю. Орлов— К.: Реклама, 1985 14. Пуськов В.В. Краткий фотографический справочник / В.В. Пуськов— М..: Искуство, 1953. 15. Престон-Мэфем К. Фотографирование живой природы. Практическое руководство/ К. Престон-Мэфем – М.: «Мир», 1985 16. Смороді В.О. Цікава фотографія/ В.О. Смороді— К.: Мистецтво, 1976. 17. Соловьев С. Инфpакpасная фотогpафия/ С. Соловьев — М.: «Искусство», 1960. 18. Скотт Келби «Справочник по обработке цифровых фотографий в Photoshop»/ С. Келби— М.: «ИД Вильямс», 2003 19. Фрост Ли «Фотография - вопросы и ответы». Перевод с английского С.С.Лосева/ Л. Фрост – М.: «АРТ-Родник», 2003. 20. Иванов-Аллилуев С.К., «Фотосъемка пейзажа. Из опыта работы мастера фотопейзажа»/ С.К. Иванов-Аллилуев М.: «Искусство», 1971 14 14