SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
‫معلمان‬!‫اعتراض‬‫ندارد‬ ‫اعراب‬ ‫از‬ ‫محلی‬ ‫اعتصاب‬ ‫و‬!‫؟‬
‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬
‫ا‬ ‫این‬ ‫حقیقت‬‫که‬ ‫ست‬‫اینجانب‬‫ثمر‬ ‫بی‬ ‫اعتراضات‬ ‫و‬ ‫همکاران‬ ‫سخت‬ ‫شرایط‬ ‫وقتی‬‫سرکوب‬ ‫و‬‫را‬ ‫آنها‬
‫بینم‬ ‫می‬‫شنوم‬ ‫می‬ ‫و‬‫واقعا‬‫بنابراین‬ .‫شوم‬ ‫می‬ ‫ناراحت‬‫تا‬ ‫شدم‬ ‫آن‬ ‫بر‬‫مقاله‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫را‬ ‫مورد‬ ‫چند‬
‫یاد‬ ‫ایشان‬ ‫به‬‫نمای‬ ‫آوری‬.‫م‬
‫مقدمه‬
‫اجتم‬ ‫معیشتی‬ ‫و‬ ‫صادی‬‫اقت‬ ‫بار‬ ‫اسف‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫محترم‬ ‫همکاران‬ ‫که‬ ‫بار‬ ‫چندمین‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫باز‬‫اعی‬
‫دوره‬ ‫همانند‬ ‫کردند‬ ‫اعتراض‬ ‫خود‬‫دی‬ ‫ارگانهای‬ ‫کارمندان‬ ‫حقوق‬ ‫قبل‬ ‫های‬... ‫و‬ ‫بانکها‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫گر‬‫یک‬ ‫تا‬
‫و‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬‫بیشتر‬ ‫حتی‬‫افزایش‬‫یافت‬‫حقوق‬ ‫که‬ ‫حالیست‬ ‫در‬ ‫این‬ !‫اینجانب‬‫با‬ ‫معلم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫دی‬ ‫اچ‬ ‫پی‬ ‫مدرک‬(PhD)‫تالیف‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ ‫بیست‬ ‫و‬10‫و‬ ‫کتاب‬50‫فقط‬ ‫مقاله‬250‫هزار‬
‫خدمت‬ ‫سال‬ ‫بیست‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫حاال‬ ‫تازه‬ ‫و‬ !‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫تومان‬‫حقوقم‬‫هزار‬ ‫صد‬‫نه‬ ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫شد‬
‫تا‬ ‫که‬ ‫تومان‬‫حدود‬300‫تومان‬‫را‬ ‫آن‬ ‫از‬‫م‬ ‫کسر‬ ... ‫و‬ ‫بیمه‬ ‫برای‬!‫کنند‬ ‫ی‬‫به‬ ‫سیاست‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫البته‬
‫مسیولین‬ ‫عجیب‬ ‫ظاهر‬‫گاه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬‫ما‬‫معلمان‬‫اعترا‬‫افزایش‬ ‫را‬ ‫بقیه‬ ‫حقوق‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ض‬
‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫دهند‬ ‫می‬‫اینجانب‬‫ارگان‬ ‫و‬ ‫ادارات‬ ‫کارمندان‬ ‫کردن‬ ‫تبعیت‬ ‫از‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫آنها‬ :‫است‬ ‫روشن‬
‫معلمان‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫های‬-‫کردن‬ ‫اعتراض‬ ‫برای‬–‫دارند‬ ‫هراس‬!‫چشمگیر‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬‫آنها‬ ‫حقوق‬
‫معلمان‬ ‫جرگه‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫پیوستن‬ ‫از‬ ‫مانع‬‫معترض‬‫شو‬ ‫می‬‫ند‬..‫سیاق‬ ‫بدین‬ ‫شاید‬ ‫تا‬..
‫یک‬‫سوال‬‫پاسخ‬ ‫و‬‫اینجانب‬!
‫نیستند‬ ‫نگران‬ ‫معلمان‬ ‫اعتراض‬ ‫از‬ ‫مسیوالن‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سوال‬ ‫حال‬‫ص‬ ‫در‬ ‫و‬‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫حل‬ ‫دد‬
‫آنان‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫معضالت‬‫آیند‬ ‫نمی‬ ‫بر‬‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫ای‬ ‫ساده‬ ‫کار‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ !‫؟‬
‫که‬:‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫دلیل‬ ‫دو‬ ‫اقل‬ ‫حد‬‫به‬ ‫اول‬ ‫دلیل‬‫همان‬‫واقعیت‬‫دادم‬ ‫توضیح‬ ‫که‬‫که‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫بر‬
‫سیاست‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫دولتمردان‬‫خود‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫های‬‫قرا‬ ‫اقلیت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫معلمان‬ ‫عمل‬ ‫در‬‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ر‬
‫و‬ ‫کیش‬ ‫را‬ ‫آنها‬‫کرده‬ ‫مات‬‫نباشند‬ ‫آنها‬ ‫نگرانی‬ ‫مایه‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫موقعیتی‬ ‫در‬ ‫و‬‫مطلب‬ ‫اما‬ ‫و‬ .
‫به‬ ‫معلمان‬ ‫برای‬ ‫آسایش‬ ‫و‬ ‫رفاه‬ ‫آوردن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬ :‫دوم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫مهمتر‬
‫آن‬ ‫تبعات‬ ‫و‬ ‫ریسک‬‫مسیوالن‬ ‫برای‬‫به‬ ‫خود‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫معلمان‬ ‫اگر‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ !‫ارزد‬ ‫نمی‬
‫کلمه‬ ‫واقعی‬ ‫معنای‬‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫مهارتهای‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫سطح‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫برای‬ ‫تالشی‬ ‫هیچ‬ ‫از‬ ‫باشند‬ ‫راضی‬
!‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫آگاهی‬ ‫گداری‬ ‫گه‬‫و‬ ‫خود‬‫نخواهند‬ ‫فروگزار‬ ‫فردا‬ ‫نسل‬‫برای‬ ‫تلخ‬ ‫واقعیت‬ ‫و‬ .‫کرد‬
‫مسیولین‬‫ا‬ ‫این‬ ‫ما‬‫بر‬ ‫کردن‬ ‫حکومت‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫ست‬‫ملتی‬ ‫چنین‬‫آنها‬ ‫کار‬‫بر‬ ‫کردن‬ ‫حکومت‬ .‫نیست‬
‫که‬ ‫آنها‬ ‫کار‬ ‫سیاسی‬ ‫و‬ ‫منتقد‬ ‫و‬ ‫خالق‬ ‫و‬ ‫متفکر‬ ‫و‬ ‫اندیشمند‬ ‫و‬ ‫فرهیخته‬ ‫ملتی‬–!‫دالیل‬ ‫برخی‬ ‫به‬-
‫و‬ ‫مدیران‬‫میان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مسولین‬"‫"کوچک‬ ‫افراد‬،"‫کفایت‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫صص‬‫متخ‬ ‫"غیر‬،‫تنگ‬ ‫و‬ ‫مغز‬ ‫"سبک‬
"‫نظر‬،‫قربانگو‬ ‫بله‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫"ریا‬"،"‫مقا‬ ‫و‬ ‫جاه‬ ‫"شیفته‬ ‫و‬ "‫چاپلوس‬ ‫و‬ ‫متملق‬"‫ریاست‬ ‫و‬ ‫م‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬
.‫نیست‬
‫چرا‬ ‫که‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫اوصاف‬ ‫این‬ ‫با‬‫سیاست‬ ‫چنین‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫هایی‬‫معلمان‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫مدارس‬ ‫مدیران‬
‫واقعیشان‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫سطح‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫بچه‬ ‫معدل‬ ‫و‬ ‫نمره‬ ‫بودن‬ ‫باال‬ ‫فقط‬‫خواهند‬ ‫می‬ ‫قیمتی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫و‬
‫دشواری‬ ‫کار‬‫همانند‬ ‫افرادی‬ ‫چرا‬ ‫بفهمیم‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫سخت‬ ‫طور‬ ‫همین‬ .‫نیست‬‫که‬ ‫اینجانب‬‫چند‬‫نظریه‬
‫علمی‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تیوری‬ ‫و‬‫نظیر‬ ‫بی‬‫از‬ ‫بعد‬ ‫ام‬ ‫داده‬ ‫ارایه‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سطح‬ ‫در‬20‫حتی‬ ‫هنوز‬ ‫سال‬
‫چاپلوس‬ ‫و‬ ‫قربانگو‬ ‫بله‬ ‫همکاران‬ ‫بعضی‬ ‫اما‬ ‫ام‬ ‫نگرفته‬ ‫هم‬ ‫تشویقی‬ ‫یک‬‫فروش‬ ‫دین‬ ‫و‬ ‫متملق‬ ‫و‬‫مدرک‬ ‫با‬
‫دی‬ ‫فوق‬‫"گروه‬ !"‫"شش‬ ‫تا‬ ‫پلم‬!‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫هم‬ ‫تشویقی‬ ‫"!؟‬
‫فاجعه‬
‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬‫اینجانب‬‫نزدیک‬ ‫از‬‫های‬ ‫علمی‬ ‫هیات‬ ‫و‬ ‫اساتید‬ ‫غالب‬ ‫انتخاب‬ ‫حتی‬ ‫ام‬ ‫بوده‬ ‫شاهد‬
‫ها‬ ‫معیار‬ ‫همین‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬‫شد‬ ‫ذکر‬ ‫که‬‫رزمه‬ ‫به‬ ‫اجمالی‬ ‫نگاهی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬‫و‬‫و‬ ‫نوع‬
‫جنس‬‫آثار‬‫این‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آنها‬.‫کرد‬ ‫تایید‬ ‫را‬ ‫واقعیت‬‫استادی‬ ‫کمتر‬‫که‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬
‫کتابی‬-‫ت‬ ‫به‬ ‫رسد‬ ‫چه‬‫یوری‬‫تدریسی‬ ‫روش‬ ‫و‬-"‫"علمی‬‫و‬ ‫ارایه‬‫با‬ ‫کرده‬ "‫"ترجمه‬ ‫نه‬ ‫و‬ "‫"تالیف‬.‫شد‬
‫گذ‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫رزمه‬ ‫در‬ ‫آنچه‬‫اند‬ ‫اشته‬‫غالبا‬‫ها‬ ‫رساله‬ ‫و‬ ‫مقاالت‬‫ا‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬ ‫کتب‬ ‫یا‬ ‫و‬‫که‬ ‫است‬ ‫ی‬
‫کار‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫د‬‫انشجویان‬‫آنهاست‬)‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫(توسط‬ ‫شده‬ ‫مطرود‬ ‫اساتید‬ ‫از‬ ‫پول‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫خود‬ ‫که‬
‫اند‬ ‫خریده‬.‫کردن‬ ‫خریداری‬)‫(دانشجو‬ ‫واسطه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬‫آنها‬ ‫رساندن‬ ‫چاپ‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کتب‬ ‫و‬ ‫مقاالت‬‫با‬
‫دولتی‬ ‫های‬ ‫دالر‬‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫علمی‬ ‫هیات‬ ‫اعضای‬ ‫این‬ ‫غالب‬ ‫روشهای‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫هم‬‫و‬ ‫تر‬ ‫رنگین‬ ‫برای‬
‫کردن‬ !‫تر‬ ‫وزین‬‫خود‬ ‫رزمه‬‫افزایش‬ ‫و‬ !‫علمی‬ ‫رتبه‬ ‫ارتقای‬ ‫جهت‬‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬‫شان‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫حقوق‬
.‫است‬
‫اینجانب‬ ‫کار‬ ‫راه‬!
‫نیستند‬ ‫شرایطی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارند‬ "‫"وجود‬ ‫صرفا‬ ‫ما‬ ‫کنونی‬ ‫جامعه‬ ‫گرای‬ ‫تحول‬ ‫و‬ ‫اندیش‬ ‫دگر‬ ‫معلمان‬ ‫اگر‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫تمام‬ ‫باید‬ ‫حداقل‬ ‫کنند‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫حس‬ ‫آن‬ ‫واقعی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫را‬ "‫"زندگی‬ ‫که‬‫تا‬ ‫بگیرند‬ ‫کار‬ ‫به‬
‫نه‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بدانند‬ ‫باید‬ ‫آنها‬ .‫ببخشند‬ ‫معنا‬ ‫و‬ ‫جهت‬ ‫ضعفا‬ ‫و‬ ‫محرومین‬ ،‫دیدگان‬ ‫ستم‬ ،‫فقرا‬ ‫زندگی‬ ‫به‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫داشتن‬ ‫وجود‬ ‫که‬ ‫نیستند‬ ‫شرایطی‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫آنها‬ ‫اکثر‬ ‫بلکه‬ ‫فهمند‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫معنی‬ ‫تنها‬
‫است‬ ‫مهم‬ ‫وظیفه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پوشاندن‬ ‫عمل‬ ‫جامه‬ ‫با‬ ‫تنها‬ .‫نمایند‬ ‫تایید‬‫و‬ ‫مصائب‬ ‫به‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫که‬
‫زندگی‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫تبع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫عامل‬ ‫و‬ ‫ببخشیم‬ ‫معنی‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫محرومیت‬ ‫و‬ ‫رنجها‬
‫بنابراین‬ .‫باشیم‬ ‫خود‬‫معلمان‬‫و‬‫ویژه‬ ‫به‬‫شده‬ ‫مطرود‬ ‫اساتید‬)‫نگرششان‬ ‫واسطه‬ ‫(به‬‫شرایط‬ ‫و‬ ‫عصر‬ ‫در‬
‫آمده‬ ‫در‬ ‫فعلی‬ ‫بودن‬ ‫پسیو‬ ‫و‬ ‫رخوتی‬ ‫بی‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫حاضر‬‫برای‬ ‫را‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ایجنت‬ ‫نقش‬ ‫و‬
‫رفتارها‬ ‫و‬ ‫باورها‬ ‫و‬ ‫نگرش‬ ‫و‬ ‫نگاه‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ،‫سازی‬ ‫بیدار‬‫مردمان‬ ‫ی‬‫نقشی‬ ‫چنین‬ ‫ایفای‬ .‫بگیرند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬
‫برای‬‫براندازی‬‫و‬ ‫ریا‬ ‫و‬ ‫غارت‬ ‫و‬ ،‫فساد‬ ،‫ستم‬ ،‫ظلم‬ ،‫عدالتی‬ ‫بی‬ ،)‫(آپارتاید‬ ‫تبعیض‬ ‫های‬ ‫چشمه‬ ‫سر‬
‫استبداد‬‫آزا‬ ‫و‬ ‫معیشت‬ ‫و‬ ‫کرامت‬ ‫و‬ ‫منزلت‬ ‫ارتقا‬ ‫جهت‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫مردمان‬ ‫دی‬.
‫اینجانب‬"‫تدریس‬ ‫و‬ ‫"آموزش‬ :‫شود‬ ‫تعریف‬ ‫باز‬ ‫باید‬ ‫کنونی‬ ‫برهه‬ ‫در‬ "‫"آموزش‬ ‫که‬ ‫هستم‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬
‫پروسه‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫است‬ "‫"هنر‬ ‫یک‬ ‫کنونی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ "‫"آموزش‬ .‫باشد‬ ‫می‬ "‫"علم‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫چیزی‬
‫ت‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ "‫"سیاسی‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫تربیتی‬ ،‫تعلیمی‬ ‫پیچیده‬‫و‬ ‫دموکراسی‬ ‫"قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫واند‬
‫های‬ ‫مهارت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫تدریس‬ ‫پروسه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنا‬ ‫بدان‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ "‫تمدن‬
.‫دهیم‬ ‫ارتقا‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫آگاهی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫باید‬ ،‫شهروندان‬ ‫علمی‬
‫عمل‬ ‫و‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سطح‬ ‫در‬ "‫آزادانه‬ ‫"تفکر‬ ‫آموزش‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫و‬‫را‬ ‫کالس‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫دیپلماتیک‬ ‫کرد‬‫می‬ ‫که‬
‫تواند‬‫اینجانب‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫شود‬ ‫اداره‬ ‫دموکراتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫طلبد‬ ‫می‬‫مرا‬ ‫کتاب‬ ‫(آخرین‬
)‫ببینید‬ ‫است‬ ‫پرداخته‬ ‫مهم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫صیل‬‫تف‬ ‫به‬ ‫که‬.
‫کالم‬ ‫ختم‬
‫که‬ ‫این‬ ‫کالم‬ ‫ختم‬‫با‬ ‫ما‬ ‫مسیوالن‬‫و‬ ‫منش‬ ‫و‬ ‫نگرش‬ ‫نوع‬‫و‬ ‫گزینشی‬ ‫سیستم‬‫مدیریتی‬‫فعلی‬‫نباید‬
‫در‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬"‫توهم‬"‫م‬ ‫ای‬ ‫جامعه‬ ‫پایی‬ ‫بر‬‫شود‬ ‫می‬ ‫شنیده‬ ‫ضا‬‫بع‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫آن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تمدن‬!‫اسالمی‬ ‫تمدن‬
.‫باشند‬‫اصالحات‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫بنیادین‬ ‫اصالحات‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫آرمانی‬ ‫چنین‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬‫مرحله‬ ‫در‬
‫اول‬.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫میسور‬ ‫فعلی‬ ‫مسیوالن‬ ‫خود‬ ‫تغییر‬ ‫با‬
‫منابع‬
)‫حسینی‬ ‫(دکتر‬ ‫نویسنده‬ ‫شخصی‬ ‫وبالگ‬ :http://beyondelt.blogfa.com
1. Hosseini, S. M. H. (2014). "Dissectingthe Iranian Education System and the Beyond"
/‫آن‬ ‫ورای‬ ‫و‬‫ایران‬ ‫آموزشی‬ ‫سیستم‬‫شکافی‬ ‫کالبد‬
Published at ‫ایران‬ ‫فرهنگیان‬ ‫تحلیلی‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬ Available at http://www.farhangiannews.ir/view-21971.html
2. Hosseini, S. M. H. (2014). “Where isthe Iranian Education System Taking Us?!” / “ ‫آموزشی‬ ‫سیستم‬‫یا‬‫سازی‬ ‫گوسفند‬ ‫کارخانه‬!‫؟‬ "
Published at Nasle Sookhte Analytical NewsAgency. / ‫سوخته‬ ‫نسل‬ ‫تحلیلی‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬
Available at http://www.naslsokhteh.ir/?p=4176#comment-188
Published at Iranian Teachers' Organization. / ‫ایران‬‫معلمان‬ ‫سازمان‬ ‫تحلیلی‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬
Available at http://smi-edu.com/index.php
Published at Iranian Educators’ Analytical News Agency. / ‫خ‬ ‫پایگاه‬‫ایران‬ ‫فرهنگیان‬ ‫تحلیلی‬ ‫بری‬
Available at http://www.farhangiannews.ir/view-18564.html
3. Hosseini, S. M. H. (2014). “Today World Teachers’ Responsibilities” "‫حاضر‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫اساتید‬ ‫و‬ ‫معلمان‬ ‫"وظایف‬/
Published at Iranian Educators’ Analytical News Agency. / ‫ایران‬ ‫فرهنگیان‬ ‫تحلیلی‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬
Available at http://www.farhangiannews.ir/view-20441.html
4. Hosseini, S. M. H. (2014). “An Effective Approach to Teaching” "‫رقابتی‬ ‫تیمی‬ ‫"یادگیری‬/
Published at Iranian Educators’ Analytical News Agency. / ‫ایران‬ ‫فرهنگیان‬ ‫تحلیلی‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬
Available at http://www.farhangiannews.ir/view-20788.html
Published at Iranian Teachers' Organization. / ‫ایران‬‫معلمان‬ ‫سازمان‬ ‫تحلیلی‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬
Available at http://smi-edu.com/index.php/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/1247-
%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-
%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C
5. Hosseini, S.M.H. (2012). Beyond the present methods and approachestoELT/Education: The crucial need for a radical reform. Tehran:
Jungle Publications.
http://smi-edu.com/index.php/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/1195-beyond-the-present-methods-and-approaches-to-elt-
education-the-cruc
6. Hosseini, S.M.H. (2013). Teach language:a practicalcrash course, Germany: Scholars’ Press.
1. Hosseini, S.M.H. (2014). Cooperativelearning methods + 1: research and innovation, Germany: Lambert Academic.
8. Hosseini, S.M.H. (2015).Penetrating intoPhD and the beyond via letter writing, Germany: Scholars' Press.
========================

More Related Content

Viewers also liked (8)

Geneva 2020 current drafts of roadmap and accountability structure
Geneva 2020 current drafts of roadmap and accountability structureGeneva 2020 current drafts of roadmap and accountability structure
Geneva 2020 current drafts of roadmap and accountability structure
 
Malphurs chapter 2. preparing the crew, revised su -14
Malphurs chapter 2. preparing the crew,  revised su -14Malphurs chapter 2. preparing the crew,  revised su -14
Malphurs chapter 2. preparing the crew, revised su -14
 
Tata tertib pengawas ruang
Tata tertib pengawas ruangTata tertib pengawas ruang
Tata tertib pengawas ruang
 
Exp QMI
Exp QMIExp QMI
Exp QMI
 
Bab 2 smester 2
Bab 2 smester 2Bab 2 smester 2
Bab 2 smester 2
 
Can, could and be able to
Can, could and be able toCan, could and be able to
Can, could and be able to
 
SAP(ABAP)latest
SAP(ABAP)latestSAP(ABAP)latest
SAP(ABAP)latest
 
Tabla tpack araceli
Tabla tpack araceli Tabla tpack araceli
Tabla tpack araceli
 

Similar to تیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوع

تشخیص حالت چهره در دنیای واقعی تصاویر صورت با استفاده از روش‌های هوشمند
تشخیص حالت چهره در دنیای واقعی تصاویر صورت با استفاده از روش‌های هوشمندتشخیص حالت چهره در دنیای واقعی تصاویر صورت با استفاده از روش‌های هوشمند
تشخیص حالت چهره در دنیای واقعی تصاویر صورت با استفاده از روش‌های هوشمند
Siamak H. Mehrabani
 
ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضر
ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي  اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضرويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي  اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضر
ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضر
Majid Zavari
 

Similar to تیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوع (20)

وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایرانوظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
 
مدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستممدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستم
 
مدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستممدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستم
 
احصائیه او احتمالات
احصائیه او احتمالاتاحصائیه او احتمالات
احصائیه او احتمالات
 
جهاني شدن و بحران هويت.بخش اول
جهاني شدن و بحران هويت.بخش اولجهاني شدن و بحران هويت.بخش اول
جهاني شدن و بحران هويت.بخش اول
 
جهاني شدن و بحران هويت.بخش اول
جهاني شدن و بحران هويت.بخش اولجهاني شدن و بحران هويت.بخش اول
جهاني شدن و بحران هويت.بخش اول
 
خلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریت
خلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریتخلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریت
خلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریت
 
Distributive justice and free market
Distributive justice and free marketDistributive justice and free market
Distributive justice and free market
 
Najafi
NajafiNajafi
Najafi
 
توسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdf
توسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdfتوسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdf
توسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdf
 
Business Model Canvas
Business Model Canvas Business Model Canvas
Business Model Canvas
 
Philosophical insights from Professor Hosseini
Philosophical insights from Professor HosseiniPhilosophical insights from Professor Hosseini
Philosophical insights from Professor Hosseini
 
Introduce of society
Introduce of societyIntroduce of society
Introduce of society
 
تشخیص حالت چهره در دنیای واقعی تصاویر صورت با استفاده از روش‌های هوشمند
تشخیص حالت چهره در دنیای واقعی تصاویر صورت با استفاده از روش‌های هوشمندتشخیص حالت چهره در دنیای واقعی تصاویر صورت با استفاده از روش‌های هوشمند
تشخیص حالت چهره در دنیای واقعی تصاویر صورت با استفاده از روش‌های هوشمند
 
تربیت
تربیتتربیت
تربیت
 
Tahdidate resaneie
Tahdidate resaneieTahdidate resaneie
Tahdidate resaneie
 
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسیعوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
 
ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضر
ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي  اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضرويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي  اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضر
ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضر
 
My Linkedin Profile
My Linkedin ProfileMy Linkedin Profile
My Linkedin Profile
 
st
stst
st
 

More from Seyed Mohammad Hassan Hosseini

‎⁨تئوری های آموزشی سیاسی و روش تدریس رهایی بخش اینجانب و خلاقیت و تفکر…⁩.pdf
‎⁨تئوری های آموزشی سیاسی و روش تدریس رهایی بخش اینجانب و خلاقیت و تفکر…⁩.pdf‎⁨تئوری های آموزشی سیاسی و روش تدریس رهایی بخش اینجانب و خلاقیت و تفکر…⁩.pdf
‎⁨تئوری های آموزشی سیاسی و روش تدریس رهایی بخش اینجانب و خلاقیت و تفکر…⁩.pdf
Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 

More from Seyed Mohammad Hassan Hosseini (20)

‎⁨تئوری های آموزشی سیاسی و روش تدریس رهایی بخش اینجانب و خلاقیت و تفکر…⁩.pdf
‎⁨تئوری های آموزشی سیاسی و روش تدریس رهایی بخش اینجانب و خلاقیت و تفکر…⁩.pdf‎⁨تئوری های آموزشی سیاسی و روش تدریس رهایی بخش اینجانب و خلاقیت و تفکر…⁩.pdf
‎⁨تئوری های آموزشی سیاسی و روش تدریس رهایی بخش اینجانب و خلاقیت و تفکر…⁩.pdf
 
یادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتییادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتی
 
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptxTowards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
 
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
 
Competitive Team Based Learning in Conversation Classes
Competitive Team Based Learning in Conversation ClassesCompetitive Team Based Learning in Conversation Classes
Competitive Team Based Learning in Conversation Classes
 
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
 
CTBL: Beyond Curent Didactic Methods and Approaches
CTBL: Beyond Curent Didactic Methods and ApproachesCTBL: Beyond Curent Didactic Methods and Approaches
CTBL: Beyond Curent Didactic Methods and Approaches
 
Prof. Hosseini Resume
Prof. Hosseini ResumeProf. Hosseini Resume
Prof. Hosseini Resume
 
Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories
Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories
Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories
 
Online technologies
Online technologiesOnline technologies
Online technologies
 
Blind justice
Blind justiceBlind justice
Blind justice
 
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادیدسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
 
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟
 
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
 تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین... تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
 
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایرانکالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
 
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟! سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
 
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
 
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical ReviewELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
 
Globalization, Cooperative Learning, and ELT
Globalization, Cooperative Learning, and ELTGlobalization, Cooperative Learning, and ELT
Globalization, Cooperative Learning, and ELT
 
Sample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan Hosseini
Sample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan HosseiniSample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan Hosseini
Sample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 

تیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوع

 • 1. ‫معلمان‬!‫اعتراض‬‫ندارد‬ ‫اعراب‬ ‫از‬ ‫محلی‬ ‫اعتصاب‬ ‫و‬!‫؟‬ ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫ا‬ ‫این‬ ‫حقیقت‬‫که‬ ‫ست‬‫اینجانب‬‫ثمر‬ ‫بی‬ ‫اعتراضات‬ ‫و‬ ‫همکاران‬ ‫سخت‬ ‫شرایط‬ ‫وقتی‬‫سرکوب‬ ‫و‬‫را‬ ‫آنها‬ ‫بینم‬ ‫می‬‫شنوم‬ ‫می‬ ‫و‬‫واقعا‬‫بنابراین‬ .‫شوم‬ ‫می‬ ‫ناراحت‬‫تا‬ ‫شدم‬ ‫آن‬ ‫بر‬‫مقاله‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫را‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ‫یاد‬ ‫ایشان‬ ‫به‬‫نمای‬ ‫آوری‬.‫م‬ ‫مقدمه‬ ‫اجتم‬ ‫معیشتی‬ ‫و‬ ‫صادی‬‫اقت‬ ‫بار‬ ‫اسف‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫محترم‬ ‫همکاران‬ ‫که‬ ‫بار‬ ‫چندمین‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫باز‬‫اعی‬ ‫دوره‬ ‫همانند‬ ‫کردند‬ ‫اعتراض‬ ‫خود‬‫دی‬ ‫ارگانهای‬ ‫کارمندان‬ ‫حقوق‬ ‫قبل‬ ‫های‬... ‫و‬ ‫بانکها‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫گر‬‫یک‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬‫بیشتر‬ ‫حتی‬‫افزایش‬‫یافت‬‫حقوق‬ ‫که‬ ‫حالیست‬ ‫در‬ ‫این‬ !‫اینجانب‬‫با‬ ‫معلم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫دی‬ ‫اچ‬ ‫پی‬ ‫مدرک‬(PhD)‫تالیف‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ ‫بیست‬ ‫و‬10‫و‬ ‫کتاب‬50‫فقط‬ ‫مقاله‬250‫هزار‬ ‫خدمت‬ ‫سال‬ ‫بیست‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫حاال‬ ‫تازه‬ ‫و‬ !‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫تومان‬‫حقوقم‬‫هزار‬ ‫صد‬‫نه‬ ‫و‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫شد‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫تومان‬‫حدود‬300‫تومان‬‫را‬ ‫آن‬ ‫از‬‫م‬ ‫کسر‬ ... ‫و‬ ‫بیمه‬ ‫برای‬!‫کنند‬ ‫ی‬‫به‬ ‫سیاست‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫البته‬ ‫مسیولین‬ ‫عجیب‬ ‫ظاهر‬‫گاه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬‫ما‬‫معلمان‬‫اعترا‬‫افزایش‬ ‫را‬ ‫بقیه‬ ‫حقوق‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ض‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫دهند‬ ‫می‬‫اینجانب‬‫ارگان‬ ‫و‬ ‫ادارات‬ ‫کارمندان‬ ‫کردن‬ ‫تبعیت‬ ‫از‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫آنها‬ :‫است‬ ‫روشن‬ ‫معلمان‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫های‬-‫کردن‬ ‫اعتراض‬ ‫برای‬–‫دارند‬ ‫هراس‬!‫چشمگیر‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬‫آنها‬ ‫حقوق‬ ‫معلمان‬ ‫جرگه‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫پیوستن‬ ‫از‬ ‫مانع‬‫معترض‬‫شو‬ ‫می‬‫ند‬..‫سیاق‬ ‫بدین‬ ‫شاید‬ ‫تا‬.. ‫یک‬‫سوال‬‫پاسخ‬ ‫و‬‫اینجانب‬! ‫نیستند‬ ‫نگران‬ ‫معلمان‬ ‫اعتراض‬ ‫از‬ ‫مسیوالن‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سوال‬ ‫حال‬‫ص‬ ‫در‬ ‫و‬‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫حل‬ ‫دد‬ ‫آنان‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫معضالت‬‫آیند‬ ‫نمی‬ ‫بر‬‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫ای‬ ‫ساده‬ ‫کار‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ !‫؟‬ ‫که‬:‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫دلیل‬ ‫دو‬ ‫اقل‬ ‫حد‬‫به‬ ‫اول‬ ‫دلیل‬‫همان‬‫واقعیت‬‫دادم‬ ‫توضیح‬ ‫که‬‫که‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫سیاست‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫دولتمردان‬‫خود‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫های‬‫قرا‬ ‫اقلیت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫معلمان‬ ‫عمل‬ ‫در‬‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫کیش‬ ‫را‬ ‫آنها‬‫کرده‬ ‫مات‬‫نباشند‬ ‫آنها‬ ‫نگرانی‬ ‫مایه‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫موقعیتی‬ ‫در‬ ‫و‬‫مطلب‬ ‫اما‬ ‫و‬ . ‫به‬ ‫معلمان‬ ‫برای‬ ‫آسایش‬ ‫و‬ ‫رفاه‬ ‫آوردن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬ :‫دوم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫مهمتر‬ ‫آن‬ ‫تبعات‬ ‫و‬ ‫ریسک‬‫مسیوالن‬ ‫برای‬‫به‬ ‫خود‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫معلمان‬ ‫اگر‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ !‫ارزد‬ ‫نمی‬ ‫کلمه‬ ‫واقعی‬ ‫معنای‬‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫مهارتهای‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫سطح‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫برای‬ ‫تالشی‬ ‫هیچ‬ ‫از‬ ‫باشند‬ ‫راضی‬ !‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫آگاهی‬ ‫گداری‬ ‫گه‬‫و‬ ‫خود‬‫نخواهند‬ ‫فروگزار‬ ‫فردا‬ ‫نسل‬‫برای‬ ‫تلخ‬ ‫واقعیت‬ ‫و‬ .‫کرد‬ ‫مسیولین‬‫ا‬ ‫این‬ ‫ما‬‫بر‬ ‫کردن‬ ‫حکومت‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫ست‬‫ملتی‬ ‫چنین‬‫آنها‬ ‫کار‬‫بر‬ ‫کردن‬ ‫حکومت‬ .‫نیست‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫کار‬ ‫سیاسی‬ ‫و‬ ‫منتقد‬ ‫و‬ ‫خالق‬ ‫و‬ ‫متفکر‬ ‫و‬ ‫اندیشمند‬ ‫و‬ ‫فرهیخته‬ ‫ملتی‬–!‫دالیل‬ ‫برخی‬ ‫به‬- ‫و‬ ‫مدیران‬‫میان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مسولین‬"‫"کوچک‬ ‫افراد‬،"‫کفایت‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫صص‬‫متخ‬ ‫"غیر‬،‫تنگ‬ ‫و‬ ‫مغز‬ ‫"سبک‬
 • 2. "‫نظر‬،‫قربانگو‬ ‫بله‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫"ریا‬"،"‫مقا‬ ‫و‬ ‫جاه‬ ‫"شیفته‬ ‫و‬ "‫چاپلوس‬ ‫و‬ ‫متملق‬"‫ریاست‬ ‫و‬ ‫م‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ .‫نیست‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫اوصاف‬ ‫این‬ ‫با‬‫سیاست‬ ‫چنین‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫هایی‬‫معلمان‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫مدارس‬ ‫مدیران‬ ‫واقعیشان‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫سطح‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫بچه‬ ‫معدل‬ ‫و‬ ‫نمره‬ ‫بودن‬ ‫باال‬ ‫فقط‬‫خواهند‬ ‫می‬ ‫قیمتی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دشواری‬ ‫کار‬‫همانند‬ ‫افرادی‬ ‫چرا‬ ‫بفهمیم‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫سخت‬ ‫طور‬ ‫همین‬ .‫نیست‬‫که‬ ‫اینجانب‬‫چند‬‫نظریه‬ ‫علمی‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تیوری‬ ‫و‬‫نظیر‬ ‫بی‬‫از‬ ‫بعد‬ ‫ام‬ ‫داده‬ ‫ارایه‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سطح‬ ‫در‬20‫حتی‬ ‫هنوز‬ ‫سال‬ ‫چاپلوس‬ ‫و‬ ‫قربانگو‬ ‫بله‬ ‫همکاران‬ ‫بعضی‬ ‫اما‬ ‫ام‬ ‫نگرفته‬ ‫هم‬ ‫تشویقی‬ ‫یک‬‫فروش‬ ‫دین‬ ‫و‬ ‫متملق‬ ‫و‬‫مدرک‬ ‫با‬ ‫دی‬ ‫فوق‬‫"گروه‬ !"‫"شش‬ ‫تا‬ ‫پلم‬!‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫هم‬ ‫تشویقی‬ ‫"!؟‬ ‫فاجعه‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬‫اینجانب‬‫نزدیک‬ ‫از‬‫های‬ ‫علمی‬ ‫هیات‬ ‫و‬ ‫اساتید‬ ‫غالب‬ ‫انتخاب‬ ‫حتی‬ ‫ام‬ ‫بوده‬ ‫شاهد‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫همین‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬‫شد‬ ‫ذکر‬ ‫که‬‫رزمه‬ ‫به‬ ‫اجمالی‬ ‫نگاهی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬‫و‬‫و‬ ‫نوع‬ ‫جنس‬‫آثار‬‫این‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آنها‬.‫کرد‬ ‫تایید‬ ‫را‬ ‫واقعیت‬‫استادی‬ ‫کمتر‬‫که‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کتابی‬-‫ت‬ ‫به‬ ‫رسد‬ ‫چه‬‫یوری‬‫تدریسی‬ ‫روش‬ ‫و‬-"‫"علمی‬‫و‬ ‫ارایه‬‫با‬ ‫کرده‬ "‫"ترجمه‬ ‫نه‬ ‫و‬ "‫"تالیف‬.‫شد‬ ‫گذ‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫رزمه‬ ‫در‬ ‫آنچه‬‫اند‬ ‫اشته‬‫غالبا‬‫ها‬ ‫رساله‬ ‫و‬ ‫مقاالت‬‫ا‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬ ‫کتب‬ ‫یا‬ ‫و‬‫که‬ ‫است‬ ‫ی‬ ‫کار‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫د‬‫انشجویان‬‫آنهاست‬)‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫(توسط‬ ‫شده‬ ‫مطرود‬ ‫اساتید‬ ‫از‬ ‫پول‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫خریده‬.‫کردن‬ ‫خریداری‬)‫(دانشجو‬ ‫واسطه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬‫آنها‬ ‫رساندن‬ ‫چاپ‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کتب‬ ‫و‬ ‫مقاالت‬‫با‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫دالر‬‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫علمی‬ ‫هیات‬ ‫اعضای‬ ‫این‬ ‫غالب‬ ‫روشهای‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫هم‬‫و‬ ‫تر‬ ‫رنگین‬ ‫برای‬ ‫کردن‬ !‫تر‬ ‫وزین‬‫خود‬ ‫رزمه‬‫افزایش‬ ‫و‬ !‫علمی‬ ‫رتبه‬ ‫ارتقای‬ ‫جهت‬‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬‫شان‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ .‫است‬ ‫اینجانب‬ ‫کار‬ ‫راه‬! ‫نیستند‬ ‫شرایطی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارند‬ "‫"وجود‬ ‫صرفا‬ ‫ما‬ ‫کنونی‬ ‫جامعه‬ ‫گرای‬ ‫تحول‬ ‫و‬ ‫اندیش‬ ‫دگر‬ ‫معلمان‬ ‫اگر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫تمام‬ ‫باید‬ ‫حداقل‬ ‫کنند‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫حس‬ ‫آن‬ ‫واقعی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫را‬ "‫"زندگی‬ ‫که‬‫تا‬ ‫بگیرند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫نه‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بدانند‬ ‫باید‬ ‫آنها‬ .‫ببخشند‬ ‫معنا‬ ‫و‬ ‫جهت‬ ‫ضعفا‬ ‫و‬ ‫محرومین‬ ،‫دیدگان‬ ‫ستم‬ ،‫فقرا‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫داشتن‬ ‫وجود‬ ‫که‬ ‫نیستند‬ ‫شرایطی‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫آنها‬ ‫اکثر‬ ‫بلکه‬ ‫فهمند‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫معنی‬ ‫تنها‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫وظیفه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پوشاندن‬ ‫عمل‬ ‫جامه‬ ‫با‬ ‫تنها‬ .‫نمایند‬ ‫تایید‬‫و‬ ‫مصائب‬ ‫به‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫تبع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫عامل‬ ‫و‬ ‫ببخشیم‬ ‫معنی‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫محرومیت‬ ‫و‬ ‫رنجها‬ ‫بنابراین‬ .‫باشیم‬ ‫خود‬‫معلمان‬‫و‬‫ویژه‬ ‫به‬‫شده‬ ‫مطرود‬ ‫اساتید‬)‫نگرششان‬ ‫واسطه‬ ‫(به‬‫شرایط‬ ‫و‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫آمده‬ ‫در‬ ‫فعلی‬ ‫بودن‬ ‫پسیو‬ ‫و‬ ‫رخوتی‬ ‫بی‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫حاضر‬‫برای‬ ‫را‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ایجنت‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫رفتارها‬ ‫و‬ ‫باورها‬ ‫و‬ ‫نگرش‬ ‫و‬ ‫نگاه‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ،‫سازی‬ ‫بیدار‬‫مردمان‬ ‫ی‬‫نقشی‬ ‫چنین‬ ‫ایفای‬ .‫بگیرند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬
 • 3. ‫برای‬‫براندازی‬‫و‬ ‫ریا‬ ‫و‬ ‫غارت‬ ‫و‬ ،‫فساد‬ ،‫ستم‬ ،‫ظلم‬ ،‫عدالتی‬ ‫بی‬ ،)‫(آپارتاید‬ ‫تبعیض‬ ‫های‬ ‫چشمه‬ ‫سر‬ ‫استبداد‬‫آزا‬ ‫و‬ ‫معیشت‬ ‫و‬ ‫کرامت‬ ‫و‬ ‫منزلت‬ ‫ارتقا‬ ‫جهت‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫مردمان‬ ‫دی‬. ‫اینجانب‬"‫تدریس‬ ‫و‬ ‫"آموزش‬ :‫شود‬ ‫تعریف‬ ‫باز‬ ‫باید‬ ‫کنونی‬ ‫برهه‬ ‫در‬ "‫"آموزش‬ ‫که‬ ‫هستم‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫پروسه‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫است‬ "‫"هنر‬ ‫یک‬ ‫کنونی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ "‫"آموزش‬ .‫باشد‬ ‫می‬ "‫"علم‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫چیزی‬ ‫ت‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ "‫"سیاسی‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫تربیتی‬ ،‫تعلیمی‬ ‫پیچیده‬‫و‬ ‫دموکراسی‬ ‫"قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫واند‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫تدریس‬ ‫پروسه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنا‬ ‫بدان‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ "‫تمدن‬ .‫دهیم‬ ‫ارتقا‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫آگاهی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫باید‬ ،‫شهروندان‬ ‫علمی‬ ‫عمل‬ ‫و‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سطح‬ ‫در‬ "‫آزادانه‬ ‫"تفکر‬ ‫آموزش‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫و‬‫را‬ ‫کالس‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫دیپلماتیک‬ ‫کرد‬‫می‬ ‫که‬ ‫تواند‬‫اینجانب‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫شود‬ ‫اداره‬ ‫دموکراتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫طلبد‬ ‫می‬‫مرا‬ ‫کتاب‬ ‫(آخرین‬ )‫ببینید‬ ‫است‬ ‫پرداخته‬ ‫مهم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫صیل‬‫تف‬ ‫به‬ ‫که‬. ‫کالم‬ ‫ختم‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫کالم‬ ‫ختم‬‫با‬ ‫ما‬ ‫مسیوالن‬‫و‬ ‫منش‬ ‫و‬ ‫نگرش‬ ‫نوع‬‫و‬ ‫گزینشی‬ ‫سیستم‬‫مدیریتی‬‫فعلی‬‫نباید‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬"‫توهم‬"‫م‬ ‫ای‬ ‫جامعه‬ ‫پایی‬ ‫بر‬‫شود‬ ‫می‬ ‫شنیده‬ ‫ضا‬‫بع‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫آن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تمدن‬!‫اسالمی‬ ‫تمدن‬ .‫باشند‬‫اصالحات‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫بنیادین‬ ‫اصالحات‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫آرمانی‬ ‫چنین‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬‫مرحله‬ ‫در‬ ‫اول‬.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫میسور‬ ‫فعلی‬ ‫مسیوالن‬ ‫خود‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫منابع‬ )‫حسینی‬ ‫(دکتر‬ ‫نویسنده‬ ‫شخصی‬ ‫وبالگ‬ :http://beyondelt.blogfa.com 1. Hosseini, S. M. H. (2014). "Dissectingthe Iranian Education System and the Beyond" /‫آن‬ ‫ورای‬ ‫و‬‫ایران‬ ‫آموزشی‬ ‫سیستم‬‫شکافی‬ ‫کالبد‬ Published at ‫ایران‬ ‫فرهنگیان‬ ‫تحلیلی‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬ Available at http://www.farhangiannews.ir/view-21971.html 2. Hosseini, S. M. H. (2014). “Where isthe Iranian Education System Taking Us?!” / “ ‫آموزشی‬ ‫سیستم‬‫یا‬‫سازی‬ ‫گوسفند‬ ‫کارخانه‬!‫؟‬ " Published at Nasle Sookhte Analytical NewsAgency. / ‫سوخته‬ ‫نسل‬ ‫تحلیلی‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬ Available at http://www.naslsokhteh.ir/?p=4176#comment-188 Published at Iranian Teachers' Organization. / ‫ایران‬‫معلمان‬ ‫سازمان‬ ‫تحلیلی‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬ Available at http://smi-edu.com/index.php Published at Iranian Educators’ Analytical News Agency. / ‫خ‬ ‫پایگاه‬‫ایران‬ ‫فرهنگیان‬ ‫تحلیلی‬ ‫بری‬ Available at http://www.farhangiannews.ir/view-18564.html 3. Hosseini, S. M. H. (2014). “Today World Teachers’ Responsibilities” "‫حاضر‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫اساتید‬ ‫و‬ ‫معلمان‬ ‫"وظایف‬/ Published at Iranian Educators’ Analytical News Agency. / ‫ایران‬ ‫فرهنگیان‬ ‫تحلیلی‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬ Available at http://www.farhangiannews.ir/view-20441.html 4. Hosseini, S. M. H. (2014). “An Effective Approach to Teaching” "‫رقابتی‬ ‫تیمی‬ ‫"یادگیری‬/ Published at Iranian Educators’ Analytical News Agency. / ‫ایران‬ ‫فرهنگیان‬ ‫تحلیلی‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬ Available at http://www.farhangiannews.ir/view-20788.html Published at Iranian Teachers' Organization. / ‫ایران‬‫معلمان‬ ‫سازمان‬ ‫تحلیلی‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬
 • 4. Available at http://smi-edu.com/index.php/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/1247- %DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C- %D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C 5. Hosseini, S.M.H. (2012). Beyond the present methods and approachestoELT/Education: The crucial need for a radical reform. Tehran: Jungle Publications. http://smi-edu.com/index.php/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/1195-beyond-the-present-methods-and-approaches-to-elt- education-the-cruc 6. Hosseini, S.M.H. (2013). Teach language:a practicalcrash course, Germany: Scholars’ Press. 1. Hosseini, S.M.H. (2014). Cooperativelearning methods + 1: research and innovation, Germany: Lambert Academic. 8. Hosseini, S.M.H. (2015).Penetrating intoPhD and the beyond via letter writing, Germany: Scholars' Press. ========================