SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
‫اسالم‬‫و‬‫دموکراسی‬‫برسید‬ ‫اسالم‬ ‫فریاد‬ ‫به‬ ‫علما‬ :
‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬
‫مدرسه‬ ‫معلم‬!‫آباد!؟‬ ‫قاسم‬ ‫رافتی‬
‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬25/02/1394:‫شد‬ ‫چاپ‬ ‫نیوز‬ ‫سحام‬ ‫سایت‬ ‫در‬
Available at http://sahamnews.org/2015/05/282712/
‫معلم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫وقتی‬‫خبر‬‫از‬ ‫شده‬ ‫نقل‬‫معاون‬‫محترم‬‫س‬‫تهران‬ ‫استاندار‬ ‫یاسی‬‫را‬‫این‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬90%‫جوانان‬
‫اسالم‬ ‫از‬‫شده‬ ‫گردان‬ ‫روی‬‫اند‬‫شنیدم‬‫شدم‬ ‫متاثر‬ ‫واقعا‬‫کال‬ ‫در‬ ‫واقعیاتی‬ ‫چنین‬ ‫به‬ ‫بارها‬ ‫هم‬ ‫خودم‬ ‫من‬ ‫البته‬ .‫مقاتاتم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سها‬
.‫ام‬ ‫کرده‬ ‫اشاره‬‫اردوغان‬ ‫معاون‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫راستا‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫متفکران‬ ‫دیدگاه‬ ‫متاسفانه‬
‫صهیونیزم‬ ‫از‬ ‫اسالمی‬ ‫"جمهوری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫ترکیه‬ ‫جمهور‬ ‫رییس‬‫هم‬‫هر‬ ‫در‬ ."‫است‬ ‫زده‬ ‫ضربه‬ ‫اسالم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬
‫اخباری‬ ‫صورت‬‫دست‬ ‫این‬ ‫از‬‫وقتی‬‫که‬ ‫بیاوریم‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تامل‬ ‫قابل‬‫مسیوتان‬ ‫سیاست‬‫نظام‬‫و‬ ‫اقلی‬ ‫حد‬ ‫دفع‬‫جذب‬
!‫حداکثریست‬‫دلیل‬ ‫راستی‬ ‫به‬ ‫اما‬‫فاجعه‬‫های‬‫چنین‬ ‫این‬ ‫ی‬‫ی‬‫و‬‫ابعاد‬ ‫این‬ ‫در‬‫چیست؟‬
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬"‫"آموزش‬"‫"مدیریت‬ ‫و‬‫زده‬ ‫بحران‬ ‫و‬ ‫نارس‬ ،‫علیل‬ ‫جامعه‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫تردیشنال‬ ‫و‬ ‫ناقص‬‫و‬
‫سردرگم‬‫نتیجه‬ ‫ما‬‫"ریا‬ ،"‫نظر‬ ‫تنگ‬ ‫و‬ ‫مغز‬ ‫"سبک‬ ،"‫کفایت‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫متخصص‬ ‫"غیر‬ ،"‫"کوچک‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫مسیولیت‬
،"‫قربانگو‬ ‫بله‬ ‫و‬ ‫کار‬""‫ریاست‬ ‫و‬ ‫مقام‬ ‫و‬ ‫جاه‬ ‫"شیفته‬ ‫و‬ "‫چاپلوس‬ ‫و‬ ‫متملق‬‫بوده‬ ‫گذشته‬ ‫سالهای‬ ‫طول‬ ‫در‬‫این‬ ‫طرد‬ ‫با‬ ‫جز‬ ‫و‬
‫شده‬ ‫طرد‬ ‫دلسوز‬ ‫متخصص‬ ‫افراد‬ ‫پذیرش‬ ‫و‬ ‫روسایشان‬ ‫و‬ ‫افراد‬‫تم‬ ‫گروهک‬ ‫این‬ ‫توسط‬‫خواه‬ ‫امیت‬‫نخواهیم‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫راه‬
.‫برد‬‫متملق‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫ضمن‬‫ناتایق‬ ‫مسیوتان‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫حامی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫ریا‬ ‫و‬‫می‬ ‫هم‬ ‫اسالم‬ ‫از‬ ‫دم‬ ‫که‬‫زنند‬‫که‬ ‫بدانند‬ ‫باید‬
‫منافع‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫مجبورند‬ ‫فروشان‬ ‫دین‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫جهنم‬ ‫وارد‬ ‫ظالمان‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫جلوتر‬ ‫آنها‬
.‫است‬ ‫ظلم‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫بدتر‬ ‫گاهی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ظلم‬ ‫توجیه‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫خود‬ ‫دنیوی‬‫موارد‬ ‫این‬ ‫در‬‫جمله‬ ‫آن‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫من‬‫از‬...‫ا‬ ‫آیت‬
‫خمینی‬‫شاه‬ ‫زمان‬ ‫در‬‫افت‬ ‫می‬‫ک‬ ‫م‬‫گفت‬ ‫ه‬!"‫برسید‬ ‫اسالم‬ ‫داد‬ ‫به‬ ‫"علما‬ :‫ند‬‫حال‬ ‫بهر‬‫من‬‫هم‬‫کنونی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬‫که‬ ‫شگفتم‬ ‫در‬ ‫واقعا‬
‫چگونه‬‫ت‬ ‫می‬ ‫روحانیون‬ ‫و‬ ‫اساتید‬ ‫و‬ ‫معلمان‬ ‫برخی‬‫پیرامون‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫حد‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫وانند‬‫فساد‬ ‫و‬ ‫ستم‬ ‫و‬ ‫ظلم‬ ‫از‬ ‫سرشار‬ ‫که‬ ‫خود‬
‫ریا‬ ‫و‬ ‫تبعیض‬ ‫و‬ ‫غارت‬ ‫و‬‫استبداد‬ ‫و‬.‫باشند‬ ‫تفاوت‬ ‫بی‬ ‫است‬‫و‬ ‫گیاهان‬ ‫حتی‬.‫باشند‬ ‫خنثی‬ ‫حد‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫هم‬ ‫حیوانات‬
‫حاکمان‬‫ما‬‫باید‬ ‫هم‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬‫که‬‫زیبایی‬‫تواند‬ ‫می‬‫اسالمی‬ ‫ارزشهای‬ ‫تبلور‬‫در‬‫نگرش‬،‫شخصیت‬،‫و‬ ‫منش‬
‫آنها‬ ‫رفتار‬‫باشد‬‫نه‬ ‫و‬‫حزب‬ ‫اساسنامه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نامه‬ ‫مرام‬ ‫در‬‫دسته‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫و‬‫و‬‫سپاه‬‫تنها‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫زیبایی‬ !‫آنها‬‫یی‬‫در‬‫حاکمان‬
‫ضعفا‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫یا‬ ‫و‬‫مستضعفین‬ ‫و‬‫زیبای‬ ‫بلکه‬ ‫کند‬ ‫جلوه‬‫بین‬ ‫رابطه‬ ‫نوع‬ ‫در‬ ‫ی‬‫مردم‬ ‫و‬ ‫حاکمان‬‫که‬ ‫ای‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ :‫کند‬ ‫می‬ ‫جلوه‬
‫احترام‬ ‫با‬ ‫توام‬ ‫و‬ ‫سویه‬ ‫دو‬"‫درونی‬"‫انسانی‬ ‫ارزشهای‬ ‫و‬ ‫منطق‬ ‫و‬ ‫دلیل‬ ‫آن‬ ‫پشتوانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متقابل‬-.‫است‬ ‫اسالمی‬‫واقعیت‬
‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬‫مسلمان‬ ‫ظاهر‬ ‫به‬ ‫مسیوتان‬‫امروزی‬‫ما‬‫خود‬ ‫جهت‬ ‫بی‬ ‫گیریهای‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫نابخردانه‬ ‫منشهای‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ‫با‬‫در‬
‫حال‬ ‫در‬ ‫اسالم‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫داری‬ ‫مملکت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گزینش‬‫و‬ ‫کشی‬ ‫نخبه‬‫اسالم‬ ‫کشیدن‬ ‫صلیب‬ ‫به‬‫در‬ ‫تنها‬ ‫نه‬
‫جوانان‬ ‫اذهان‬‫بلکه‬‫اذهان‬ ‫در‬‫گذارند‬ ‫تاثیر‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫نخبگان‬‫مسلمان‬ ‫اندیشمندان‬ ‫و‬ ‫دینی‬ ‫متفکران‬ ‫وظیفه‬ ‫این‬ ‫و‬ .‫باشند‬ ‫می‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫چندان‬ ‫صد‬ ‫را‬ ‫آزاده‬ ‫و‬ ‫مستقل‬
‫که‬ ‫همانطور‬‫فرمودن‬ ‫بهشتی‬ ‫دکتر‬ ‫شهید‬‫د‬‫آورد‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آزادی‬ ‫"اسالم‬".‫بنابراین‬‫جامعه‬ ‫در‬
‫ما‬ ‫اسالمی‬"‫کس‬ ‫هیچ‬"‫از‬ ‫باشد‬ ‫می‬ "‫"آزادی‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ملت‬ ‫حق‬ ‫ترین‬ ‫ابتدایی‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫را‬ ‫حق‬ ‫این‬‫آنها‬.‫نماید‬ ‫سلب‬‫یکی‬
‫اما‬ .‫بود‬ ‫آزادی‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫کردیم‬ ‫انقالب‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دتایلی‬ ‫از‬‫ما‬‫کشیدن‬ ‫نفس‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آزادی‬‫و‬‫خورد‬‫سکس‬ ‫و‬ ‫خوابیدن‬ ‫و‬ ‫ن‬
‫داشتن‬‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬‫داشتن‬ "‫"وجود‬‫خوا‬ ‫نمی‬‫ست‬‫یم‬‫ما‬ ‫که‬ ‫چرا‬‫آزادی‬‫برد‬ ‫و‬ ‫کور‬ ‫و‬ ‫آسایش‬ ‫و‬ ‫آرامش‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫را‬‫وار‬ ‫ه‬
‫زیستن‬‫خواستی‬ ‫نمی‬‫م‬... .‫ما‬‫برای‬ ‫را‬ ‫آزادی‬‫خوا‬ ‫می‬ ‫باورهایمان‬ ‫و‬ ‫اندیشه‬ ‫بیان‬‫ست‬‫یم‬.‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬‫ما‬ ‫که‬ ‫آزادیی‬‫می‬
‫خواه‬‫و‬ ‫ها‬ ‫قضاوت‬ ‫و‬ ‫نظرات‬ ‫و‬ ‫آرا‬ ‫بیان‬ ‫در‬ ‫آزادی‬ ‫اگر‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫ارزشی‬ ‫یم‬‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬.‫نشود‬ ‫شامل‬ ‫را‬
‫که‬ ‫این‬ ‫ضمن‬‫بیان‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫بیان‬ ‫آزادی‬ ‫آن‬ ‫ما‬‫امان‬ ‫اندیشه‬!‫عزیزانمان‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫خودمان‬‫و‬ ‫محسوس‬ ‫روشهای‬ ‫به‬
‫شویم‬ ‫می‬ ‫ساقط‬ ‫نیستی‬ ‫و‬ ‫هستی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شویم‬ ‫می‬ ‫کشیده‬ ‫صلیب‬ ‫به‬ ‫فاشیستی‬ ‫نامحسوس‬‫خواه‬ ‫نمی‬.‫یم‬
‫این‬ ‫دلیل‬‫آزادی‬ ‫بر‬ ‫بهشتی‬ ‫شهید‬ ‫همچون‬ ‫بزرگانی‬ ‫که‬‫ها‬ ‫انسان‬‫اند‬ ‫داشته‬ ‫تاکید‬‫است‬ ‫این‬‫که‬‫دموکراسی‬ ‫و‬ ‫اسالم‬
.‫ندارند‬ ‫منافاتی‬ ‫هیچ‬ ‫هم‬ ‫با‬‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫حقیقت‬‫ایدیولوژی‬ ‫یک‬ ‫دموکراسی‬‫است‬‫چیز‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫واقعی‬ ‫اسالم‬ ‫همانند‬ ‫که‬
.‫پردازد‬ ‫می‬ ‫بشری‬ ‫تعامالت‬ ‫در‬ ‫انسانی‬ ‫مهارتهای‬ ‫و‬ ‫اصلوب‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫نقش‬ ‫اهمیت‬ ‫به‬–‫بدون‬ ‫که‬ ‫مهارتهایی‬ ‫و‬ ‫اصلوب‬
‫آنها‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬‫عنوا‬ ‫به‬ ‫مدرسان‬ ‫ما‬ ‫بنابراین‬ .‫نیستیم‬ ‫بیش‬ ‫چالقی‬ ‫موجودات‬ ‫روزمره‬ ‫تعامالت‬ ‫در‬‫بیدار‬ ‫های‬ ‫ایجنت‬ ‫ن‬
‫و‬ ‫مردمان‬ ‫سازی‬‫و‬ ‫فردا‬ ‫نسل‬ ‫باورهای‬ ‫و‬ ‫نگرشها‬ ‫دهنده‬ ‫جهت‬‫را‬ ‫فردا‬ ‫نسل‬ ‫باید‬ ‫آبادانی‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫های‬ ‫ایجنت‬ ‫نیز‬
‫هایی‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫اصلوب‬ ‫چنین‬ ‫در‬–‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هایمان‬ ‫کالس‬ ‫در‬‫شوند‬ ‫اداره‬ ‫دموکراتیک‬ ‫صورت‬–‫دهیم‬ ‫تمرین‬.
‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مترقی‬ ‫و‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫شاد‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫و‬ ‫دموکراتیک‬ ‫جوامع‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫اگر‬
‫سازان‬ ‫آینده‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬ ‫ترتیبی‬ ‫باید‬ ‫باشیم‬ ‫سهیم‬‫ا‬ ‫و‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫نرمها‬ ‫بوم‬ ‫و‬ ‫مرز‬ ‫این‬‫ص‬‫دموک‬ ‫مهارتهای‬ ‫و‬ ‫لوب‬‫در‬ ‫را‬ ‫راتیک‬
‫کالسهایشان‬.‫نمایند‬ ‫کسب‬‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫بوم‬ ‫و‬ ‫مرز‬ ‫این‬ ‫سازان‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫فردا‬ ‫نسل‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫مدارس‬
‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫باید‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫حقوقی‬ ‫و‬ ‫سهم‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫که‬ ‫دنیایی‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫آنان‬ ‫که‬ ‫شوند‬ "‫"هم‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫متوجه‬ ‫که‬
‫م‬ ،‫خالق‬ ،‫متفکر‬ ،‫علمی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫کسب‬‫همین‬ ‫آنان‬ .‫آیند‬ ‫بار‬ ‫نیز‬ ‫سیاسی‬ ‫مسایل‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسایل‬ ‫به‬ ‫آگاه‬ ‫و‬ ‫نتقد‬
‫تواضع‬ ‫که‬ ‫بیاموزند‬ ‫باید‬ ‫طور‬-‫خودکامگی‬ ‫و‬ ‫رایی‬ ‫خود‬ ‫نه‬ ‫و‬-‫جامعه‬ ‫آحاد‬ ‫اعتبار‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫اندازه‬ ‫همان‬ ‫به‬‫رهبران‬ ‫و‬
‫آن‬‫مهمتر‬ .‫ها‬ ‫آن‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫مسیولیت‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ،‫علمی‬ ‫مدارج‬ ‫که‬ ‫است‬‫که‬ ‫بیاموزند‬ ‫باید‬ ‫آنان‬ ‫که‬ ‫این‬
‫م‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫وسیله‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫بودن‬ ‫منصف‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫مسئولیت‬ ،‫جو‬ ‫مشارکت‬ ‫ضمن‬‫گونه‬ ‫هر‬ ‫نابع‬‫ریا‬ ‫و‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫ستم‬ ‫و‬ ‫ظلم‬
‫استبداد‬ ‫و‬ ‫غارت‬ ‫و‬.‫خیزند‬ ‫پا‬ ‫به‬‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫یاد‬‫بپردازیم‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫ما‬‫که‬ ‫چرا‬‫به‬ ‫خواهیم‬ ‫نمی‬
‫غیر‬ ‫جوامع‬ ‫آفرینش‬‫متمدن‬‫حجری‬ ‫عصر‬ ‫و‬‫انواع‬ ‫بستر‬ ‫و‬ ‫صمیمیت‬ ‫و‬ ‫صفا‬ ‫و‬ ‫صلح‬ ‫مانع‬ ‫که‬‫ها‬ ‫پلیدی‬‫ها‬ ‫پلشتی‬ ‫و‬‫هستند‬
‫م‬ .‫دهیم‬ ‫ادامه‬‫ا‬‫جوامع‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬‫متمدن‬ ‫غیر‬‫در‬ ‫و‬ ‫دهیم‬ ‫تغییر‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫متمدن‬ ‫جوامعی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امروز‬‫صلح‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬
.‫باشیم‬ ‫سهیم‬ ‫جهانی‬‫اینجانب‬ ‫که‬ ‫تدریسی‬ ‫روش‬‫سیاسیم‬ ‫آموزشی‬ ‫تیورس‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫گامی‬ ‫ام‬ ‫داده‬ ‫ارایه‬‫ا‬‫این‬ ‫در‬ ‫ثر‬ٍ‫و‬‫م‬ ‫ست‬
...‫راستا‬..‫ببینید‬ ‫را‬ ‫منابع‬
‫که‬ ‫این‬ ‫کالم‬ ‫ختم‬‫در‬ ‫فعلی‬ ‫بودن‬ ‫پسیو‬ ‫و‬ ‫رخوتی‬ ‫بی‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫حاضر‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫اساتید‬ ‫و‬ ‫معلمان‬
‫رفتارها‬ ‫و‬ ‫باورها‬ ‫و‬ ‫نگرش‬ ‫و‬ ‫نگاه‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ،‫سازی‬ ‫بیدار‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ایجنت‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫آمده‬‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫حتی‬ ‫و‬
‫اجتماعی‬،‫ستم‬ ،‫ظلم‬ ،‫عدالتی‬ ‫بی‬ ،)‫(آپارتاید‬ ‫تبعیض‬ ‫های‬ ‫چشمه‬ ‫سر‬ ‫براندازی‬ ‫برای‬ ‫نقشی‬ ‫چنین‬ ‫ایفای‬ .‫بگیرند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬
‫و‬ ‫تازم‬ ‫مردمان‬ ‫آزادی‬ ‫و‬ ‫معیشت‬ ‫و‬ ‫کرامت‬ ‫و‬ ‫منزلت‬ ‫ارتقا‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫استثمار‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫استبداد‬ ‫و‬ ‫ریا‬ ‫و‬ ‫غارت‬ ‫و‬ ،‫فساد‬
‫اینجانب‬ ‫بنابراین‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ضروری‬‫و‬ ‫"آموزش‬ :‫شود‬ ‫تعریف‬ ‫باز‬ ‫باید‬ ‫کنونی‬ ‫برهه‬ ‫در‬ "‫"آموزش‬ ‫که‬ ‫هستم‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬
‫پیچیده‬ ‫پروسه‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫است‬ "‫"هنر‬ ‫یک‬ ‫کنونی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ "‫"آموزش‬ .‫باشد‬ ‫می‬ "‫"علم‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫چیزی‬ "‫تدریس‬
‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ "‫"سیاسی‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫تربیتی‬ ،‫تعلیمی‬‫دموکراسی‬ ‫"قلب‬"‫تمدن‬ ‫و‬‫ن‬ ‫در‬‫این‬ .‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫ظر‬
‫به‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫باید‬ ،‫شهروندان‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫تدریس‬ ‫پروسه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنا‬ ‫بدان‬
‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سطح‬ ‫در‬ "‫آزادانه‬ ‫"تفکر‬ ‫آموزش‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫و‬ .‫دهیم‬ ‫ارتقا‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫آگاهی‬ ‫ویژه‬
.‫طلبد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کالس‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫دیپلماتیک‬‫ا‬‫کر‬ ‫عمل‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫مید‬‫ساتاری‬ ‫شایسته‬ ‫وعده‬ ‫تحقق‬ ‫شاهد‬ ‫اینجانب‬ ‫پیشنهادات‬ ‫به‬ ‫دن‬
‫کشور‬ ‫آموزشی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫امور‬ ‫تمام‬ ‫در‬)‫مدت‬ ‫دراز‬ ‫در‬ ‫چند‬ ‫(هر‬‫ای‬ ‫جامعه‬ ‫سیاق‬ ‫بدین‬ ‫تا‬ ‫باشیم‬-‫اسالمی‬ ‫ادعای‬ ‫که‬
‫داریم‬ ‫را‬ ‫بودنش‬-‫موفق‬‫پویا‬ ‫و‬ ‫مترقی‬ ‫و‬ ‫شاد‬ ‫و‬‫آحاد‬ ‫و‬ ‫جوانان‬ ‫نگرش‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تنها‬ .‫باشیم‬ ‫داشته‬
‫به‬ ‫را‬ ‫ملت‬"‫راستین‬ ‫اسالم‬"‫شده‬ ‫واقع‬ ‫مظلوم‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫واقعا‬ ‫که‬‫است‬.‫کنیم‬ ‫تر‬ ‫مثبت‬
‫مرتبط‬ ‫منابع‬
1. http://www.beyondelt.blogfa.com.)1394( ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬
2.‫دکتر‬( ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬1394)."‫کا‬‫شکافی‬ ‫لبد‬‫رژیم‬‫آموزشی‬‫ایران‬/"‫آن‬ ‫ورای‬ ‫و‬ "
21971.html-http://www.farhangiannews.ir/viewAvailable at
3.( ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬1394).“‫آموزشی‬ ‫سیستم‬‫سازی‬ ‫گوسفند‬ ‫کارخانه‬ ‫یا‬!‫؟‬"
Published at Nasle Sookhte Analytical News Agency. /‫سوخته‬ ‫نسل‬ ‫تحلیلی‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬
188-http://www.naslsokhteh.ir/?p=4176#commentAvailable at
Published at Iranian Teachers' Organization. /‫ایران‬ ‫معلمان‬ ‫سازمان‬ ‫تحلیلی‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬
edu.com/index.php-http://smiAvailable at
4.( ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬1394).‫شرایط‬ ‫و‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫اساتید‬ ‫و‬ ‫معلمان‬ ‫"وظایف‬"‫حاضر‬
Published at Iranian Educators’ Analytical News Agency./‫ایران‬ ‫فرهنگیان‬ ‫تحلیلی‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬
20441.html-http://www.farhangiannews.ir/viewAvailable at
5.( ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬1394)" .‫آموزش‬ ‫تیوری‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫زبان‬ ‫آموزش‬ ‫تکاملی‬ ‫روند‬‫ی‬‫آن‬ ‫بر‬ ‫حسینی‬ ‫دکتر‬ ‫سیاسی‬"
Available at http://www.farhangiannews.ir/view-25602.html
6.‫حسینی‬ ‫اصغر‬ ‫علی‬ ‫سید‬(1394.)‫اختالل‬ ‫به‬ ‫اعتراض‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫معیشت‬ ‫برای‬ ‫اعتراض‬!‫ساختار؟‬ ‫در‬
25991.html-http://www.farhangiannews.ir/view
‫حسینی‬ ‫دکتر‬ ‫کتاب‬ ‫:معرفی‬ http://smi-edu.com/index.php/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/1195-beyond-the-
present-methods-and-approaches-to-elt-education-the-cruc
========================

More Related Content

Similar to اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید

ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضر
ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي  اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضرويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي  اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضر
ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضرMajid Zavari
 
جهاني شدن و بحران هويت.بخش اول
جهاني شدن و بحران هويت.بخش اولجهاني شدن و بحران هويت.بخش اول
جهاني شدن و بحران هويت.بخش اولMajid Zavari
 
جهاني شدن و بحران هويت.بخش اول
جهاني شدن و بحران هويت.بخش اولجهاني شدن و بحران هويت.بخش اول
جهاني شدن و بحران هويت.بخش اولMajid Zavari
 
Distributive justice and free market
Distributive justice and free marketDistributive justice and free market
Distributive justice and free marketZahra Sarfarazi
 
مدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستممدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستمDrSeyedMohamadHasanH
 
نگذاریم.pptx
نگذاریم.pptxنگذاریم.pptx
نگذاریم.pptxJamshi8
 
نابرابری های خوب
نابرابری های خوبنابرابری های خوب
نابرابری های خوبkian kiani
 
آوینی و مدرنیته نهایی
آوینی و مدرنیته  نهاییآوینی و مدرنیته  نهایی
آوینی و مدرنیته نهاییSaeid Heidari
 
حقوقِ بشر و "نسبيتِ فرهنگي" در اسلام
حقوقِ بشر و "نسبيتِ فرهنگي" در اسلامحقوقِ بشر و "نسبيتِ فرهنگي" در اسلام
حقوقِ بشر و "نسبيتِ فرهنگي" در اسلامکانون آرمان شریعتی
 
آینده‏ نگاری رفتار گروه ‏های تکفیری،آسیب شناسی رشد جریان های تکفیری
آینده‏ نگاری رفتار گروه ‏های تکفیری،آسیب شناسی رشد جریان های تکفیریآینده‏ نگاری رفتار گروه ‏های تکفیری،آسیب شناسی رشد جریان های تکفیری
آینده‏ نگاری رفتار گروه ‏های تکفیری،آسیب شناسی رشد جریان های تکفیریezra lioyd
 

Similar to اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید (20)

ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضر
ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي  اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضرويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي  اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضر
ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضر
 
Tahdidate resaneie
Tahdidate resaneieTahdidate resaneie
Tahdidate resaneie
 
عصر ارتباطات و دلواژسان
عصر ارتباطات و دلواژسانعصر ارتباطات و دلواژسان
عصر ارتباطات و دلواژسان
 
empowerment of women
empowerment of womenempowerment of women
empowerment of women
 
جهاني شدن و بحران هويت.بخش اول
جهاني شدن و بحران هويت.بخش اولجهاني شدن و بحران هويت.بخش اول
جهاني شدن و بحران هويت.بخش اول
 
جهاني شدن و بحران هويت.بخش اول
جهاني شدن و بحران هويت.بخش اولجهاني شدن و بحران هويت.بخش اول
جهاني شدن و بحران هويت.بخش اول
 
Distributive justice and free market
Distributive justice and free marketDistributive justice and free market
Distributive justice and free market
 
مدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستممدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستم
 
مدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستممدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستم
 
نگذاریم.pptx
نگذاریم.pptxنگذاریم.pptx
نگذاریم.pptx
 
Modernite religiouse
Modernite religiouseModernite religiouse
Modernite religiouse
 
بازی چگونه جدی می شود؟
بازی چگونه جدی می شود؟بازی چگونه جدی می شود؟
بازی چگونه جدی می شود؟
 
nf00002507-1
nf00002507-1nf00002507-1
nf00002507-1
 
Introduce of society
Introduce of societyIntroduce of society
Introduce of society
 
Najafi
NajafiNajafi
Najafi
 
نابرابری های خوب
نابرابری های خوبنابرابری های خوب
نابرابری های خوب
 
آوینی و مدرنیته نهایی
آوینی و مدرنیته  نهاییآوینی و مدرنیته  نهایی
آوینی و مدرنیته نهایی
 
خلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریت
خلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریتخلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریت
خلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریت
 
حقوقِ بشر و "نسبيتِ فرهنگي" در اسلام
حقوقِ بشر و "نسبيتِ فرهنگي" در اسلامحقوقِ بشر و "نسبيتِ فرهنگي" در اسلام
حقوقِ بشر و "نسبيتِ فرهنگي" در اسلام
 
آینده‏ نگاری رفتار گروه ‏های تکفیری،آسیب شناسی رشد جریان های تکفیری
آینده‏ نگاری رفتار گروه ‏های تکفیری،آسیب شناسی رشد جریان های تکفیریآینده‏ نگاری رفتار گروه ‏های تکفیری،آسیب شناسی رشد جریان های تکفیری
آینده‏ نگاری رفتار گروه ‏های تکفیری،آسیب شناسی رشد جریان های تکفیری
 

More from Seyed Mohammad Hassan Hosseini

Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptxTowards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptxSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
Competitive Team Based Learning in Conversation Classes
Competitive Team Based Learning in Conversation ClassesCompetitive Team Based Learning in Conversation Classes
Competitive Team Based Learning in Conversation ClassesSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
 تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین... تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایرانکالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایرانSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟! سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟! Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical ReviewELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical ReviewSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
Sample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan Hosseini
Sample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan HosseiniSample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan Hosseini
Sample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan HosseiniSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...
Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...
Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 

More from Seyed Mohammad Hassan Hosseini (19)

یادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتییادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتی
 
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptxTowards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
 
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
 
Competitive Team Based Learning in Conversation Classes
Competitive Team Based Learning in Conversation ClassesCompetitive Team Based Learning in Conversation Classes
Competitive Team Based Learning in Conversation Classes
 
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
 
CTBL: Beyond Curent Didactic Methods and Approaches
CTBL: Beyond Curent Didactic Methods and ApproachesCTBL: Beyond Curent Didactic Methods and Approaches
CTBL: Beyond Curent Didactic Methods and Approaches
 
Prof. Hosseini Resume
Prof. Hosseini ResumeProf. Hosseini Resume
Prof. Hosseini Resume
 
Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories
Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories
Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories
 
Philosophical insights from Professor Hosseini
Philosophical insights from Professor HosseiniPhilosophical insights from Professor Hosseini
Philosophical insights from Professor Hosseini
 
Online technologies
Online technologiesOnline technologies
Online technologies
 
Blind justice
Blind justiceBlind justice
Blind justice
 
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
 تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین... تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
 
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایرانکالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
 
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟! سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
 
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
 
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical ReviewELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
 
Globalization, Cooperative Learning, and ELT
Globalization, Cooperative Learning, and ELTGlobalization, Cooperative Learning, and ELT
Globalization, Cooperative Learning, and ELT
 
Sample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan Hosseini
Sample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan HosseiniSample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan Hosseini
Sample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...
Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...
Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...
 

اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید

 • 1. ‫اسالم‬‫و‬‫دموکراسی‬‫برسید‬ ‫اسالم‬ ‫فریاد‬ ‫به‬ ‫علما‬ : ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫مدرسه‬ ‫معلم‬!‫آباد!؟‬ ‫قاسم‬ ‫رافتی‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬25/02/1394:‫شد‬ ‫چاپ‬ ‫نیوز‬ ‫سحام‬ ‫سایت‬ ‫در‬ Available at http://sahamnews.org/2015/05/282712/ ‫معلم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫وقتی‬‫خبر‬‫از‬ ‫شده‬ ‫نقل‬‫معاون‬‫محترم‬‫س‬‫تهران‬ ‫استاندار‬ ‫یاسی‬‫را‬‫این‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬90%‫جوانان‬ ‫اسالم‬ ‫از‬‫شده‬ ‫گردان‬ ‫روی‬‫اند‬‫شنیدم‬‫شدم‬ ‫متاثر‬ ‫واقعا‬‫کال‬ ‫در‬ ‫واقعیاتی‬ ‫چنین‬ ‫به‬ ‫بارها‬ ‫هم‬ ‫خودم‬ ‫من‬ ‫البته‬ .‫مقاتاتم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سها‬ .‫ام‬ ‫کرده‬ ‫اشاره‬‫اردوغان‬ ‫معاون‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫راستا‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫متفکران‬ ‫دیدگاه‬ ‫متاسفانه‬ ‫صهیونیزم‬ ‫از‬ ‫اسالمی‬ ‫"جمهوری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫ترکیه‬ ‫جمهور‬ ‫رییس‬‫هم‬‫هر‬ ‫در‬ ."‫است‬ ‫زده‬ ‫ضربه‬ ‫اسالم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫اخباری‬ ‫صورت‬‫دست‬ ‫این‬ ‫از‬‫وقتی‬‫که‬ ‫بیاوریم‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تامل‬ ‫قابل‬‫مسیوتان‬ ‫سیاست‬‫نظام‬‫و‬ ‫اقلی‬ ‫حد‬ ‫دفع‬‫جذب‬ !‫حداکثریست‬‫دلیل‬ ‫راستی‬ ‫به‬ ‫اما‬‫فاجعه‬‫های‬‫چنین‬ ‫این‬ ‫ی‬‫ی‬‫و‬‫ابعاد‬ ‫این‬ ‫در‬‫چیست؟‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬"‫"آموزش‬"‫"مدیریت‬ ‫و‬‫زده‬ ‫بحران‬ ‫و‬ ‫نارس‬ ،‫علیل‬ ‫جامعه‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫تردیشنال‬ ‫و‬ ‫ناقص‬‫و‬ ‫سردرگم‬‫نتیجه‬ ‫ما‬‫"ریا‬ ،"‫نظر‬ ‫تنگ‬ ‫و‬ ‫مغز‬ ‫"سبک‬ ،"‫کفایت‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫متخصص‬ ‫"غیر‬ ،"‫"کوچک‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫مسیولیت‬ ،"‫قربانگو‬ ‫بله‬ ‫و‬ ‫کار‬""‫ریاست‬ ‫و‬ ‫مقام‬ ‫و‬ ‫جاه‬ ‫"شیفته‬ ‫و‬ "‫چاپلوس‬ ‫و‬ ‫متملق‬‫بوده‬ ‫گذشته‬ ‫سالهای‬ ‫طول‬ ‫در‬‫این‬ ‫طرد‬ ‫با‬ ‫جز‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫طرد‬ ‫دلسوز‬ ‫متخصص‬ ‫افراد‬ ‫پذیرش‬ ‫و‬ ‫روسایشان‬ ‫و‬ ‫افراد‬‫تم‬ ‫گروهک‬ ‫این‬ ‫توسط‬‫خواه‬ ‫امیت‬‫نخواهیم‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫راه‬ .‫برد‬‫متملق‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫ضمن‬‫ناتایق‬ ‫مسیوتان‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫حامی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫ریا‬ ‫و‬‫می‬ ‫هم‬ ‫اسالم‬ ‫از‬ ‫دم‬ ‫که‬‫زنند‬‫که‬ ‫بدانند‬ ‫باید‬ ‫منافع‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫مجبورند‬ ‫فروشان‬ ‫دین‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫جهنم‬ ‫وارد‬ ‫ظالمان‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫جلوتر‬ ‫آنها‬ .‫است‬ ‫ظلم‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫بدتر‬ ‫گاهی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ظلم‬ ‫توجیه‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫خود‬ ‫دنیوی‬‫موارد‬ ‫این‬ ‫در‬‫جمله‬ ‫آن‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫من‬‫از‬...‫ا‬ ‫آیت‬ ‫خمینی‬‫شاه‬ ‫زمان‬ ‫در‬‫افت‬ ‫می‬‫ک‬ ‫م‬‫گفت‬ ‫ه‬!"‫برسید‬ ‫اسالم‬ ‫داد‬ ‫به‬ ‫"علما‬ :‫ند‬‫حال‬ ‫بهر‬‫من‬‫هم‬‫کنونی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬‫که‬ ‫شگفتم‬ ‫در‬ ‫واقعا‬ ‫چگونه‬‫ت‬ ‫می‬ ‫روحانیون‬ ‫و‬ ‫اساتید‬ ‫و‬ ‫معلمان‬ ‫برخی‬‫پیرامون‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫حد‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫وانند‬‫فساد‬ ‫و‬ ‫ستم‬ ‫و‬ ‫ظلم‬ ‫از‬ ‫سرشار‬ ‫که‬ ‫خود‬ ‫ریا‬ ‫و‬ ‫تبعیض‬ ‫و‬ ‫غارت‬ ‫و‬‫استبداد‬ ‫و‬.‫باشند‬ ‫تفاوت‬ ‫بی‬ ‫است‬‫و‬ ‫گیاهان‬ ‫حتی‬.‫باشند‬ ‫خنثی‬ ‫حد‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫هم‬ ‫حیوانات‬ ‫حاکمان‬‫ما‬‫باید‬ ‫هم‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬‫که‬‫زیبایی‬‫تواند‬ ‫می‬‫اسالمی‬ ‫ارزشهای‬ ‫تبلور‬‫در‬‫نگرش‬،‫شخصیت‬،‫و‬ ‫منش‬ ‫آنها‬ ‫رفتار‬‫باشد‬‫نه‬ ‫و‬‫حزب‬ ‫اساسنامه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نامه‬ ‫مرام‬ ‫در‬‫دسته‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫و‬‫و‬‫سپاه‬‫تنها‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫زیبایی‬ !‫آنها‬‫یی‬‫در‬‫حاکمان‬ ‫ضعفا‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫یا‬ ‫و‬‫مستضعفین‬ ‫و‬‫زیبای‬ ‫بلکه‬ ‫کند‬ ‫جلوه‬‫بین‬ ‫رابطه‬ ‫نوع‬ ‫در‬ ‫ی‬‫مردم‬ ‫و‬ ‫حاکمان‬‫که‬ ‫ای‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ :‫کند‬ ‫می‬ ‫جلوه‬ ‫احترام‬ ‫با‬ ‫توام‬ ‫و‬ ‫سویه‬ ‫دو‬"‫درونی‬"‫انسانی‬ ‫ارزشهای‬ ‫و‬ ‫منطق‬ ‫و‬ ‫دلیل‬ ‫آن‬ ‫پشتوانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متقابل‬-.‫است‬ ‫اسالمی‬‫واقعیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬‫مسلمان‬ ‫ظاهر‬ ‫به‬ ‫مسیوتان‬‫امروزی‬‫ما‬‫خود‬ ‫جهت‬ ‫بی‬ ‫گیریهای‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫نابخردانه‬ ‫منشهای‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ‫با‬‫در‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اسالم‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫داری‬ ‫مملکت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گزینش‬‫و‬ ‫کشی‬ ‫نخبه‬‫اسالم‬ ‫کشیدن‬ ‫صلیب‬ ‫به‬‫در‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫جوانان‬ ‫اذهان‬‫بلکه‬‫اذهان‬ ‫در‬‫گذارند‬ ‫تاثیر‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫نخبگان‬‫مسلمان‬ ‫اندیشمندان‬ ‫و‬ ‫دینی‬ ‫متفکران‬ ‫وظیفه‬ ‫این‬ ‫و‬ .‫باشند‬ ‫می‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫چندان‬ ‫صد‬ ‫را‬ ‫آزاده‬ ‫و‬ ‫مستقل‬
 • 2. ‫که‬ ‫همانطور‬‫فرمودن‬ ‫بهشتی‬ ‫دکتر‬ ‫شهید‬‫د‬‫آورد‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آزادی‬ ‫"اسالم‬".‫بنابراین‬‫جامعه‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫اسالمی‬"‫کس‬ ‫هیچ‬"‫از‬ ‫باشد‬ ‫می‬ "‫"آزادی‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ملت‬ ‫حق‬ ‫ترین‬ ‫ابتدایی‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫را‬ ‫حق‬ ‫این‬‫آنها‬.‫نماید‬ ‫سلب‬‫یکی‬ ‫اما‬ .‫بود‬ ‫آزادی‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫کردیم‬ ‫انقالب‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دتایلی‬ ‫از‬‫ما‬‫کشیدن‬ ‫نفس‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آزادی‬‫و‬‫خورد‬‫سکس‬ ‫و‬ ‫خوابیدن‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫داشتن‬‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬‫داشتن‬ "‫"وجود‬‫خوا‬ ‫نمی‬‫ست‬‫یم‬‫ما‬ ‫که‬ ‫چرا‬‫آزادی‬‫برد‬ ‫و‬ ‫کور‬ ‫و‬ ‫آسایش‬ ‫و‬ ‫آرامش‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫را‬‫وار‬ ‫ه‬ ‫زیستن‬‫خواستی‬ ‫نمی‬‫م‬... .‫ما‬‫برای‬ ‫را‬ ‫آزادی‬‫خوا‬ ‫می‬ ‫باورهایمان‬ ‫و‬ ‫اندیشه‬ ‫بیان‬‫ست‬‫یم‬.‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬‫ما‬ ‫که‬ ‫آزادیی‬‫می‬ ‫خواه‬‫و‬ ‫ها‬ ‫قضاوت‬ ‫و‬ ‫نظرات‬ ‫و‬ ‫آرا‬ ‫بیان‬ ‫در‬ ‫آزادی‬ ‫اگر‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫ارزشی‬ ‫یم‬‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬.‫نشود‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫ضمن‬‫بیان‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫بیان‬ ‫آزادی‬ ‫آن‬ ‫ما‬‫امان‬ ‫اندیشه‬!‫عزیزانمان‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫خودمان‬‫و‬ ‫محسوس‬ ‫روشهای‬ ‫به‬ ‫شویم‬ ‫می‬ ‫ساقط‬ ‫نیستی‬ ‫و‬ ‫هستی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شویم‬ ‫می‬ ‫کشیده‬ ‫صلیب‬ ‫به‬ ‫فاشیستی‬ ‫نامحسوس‬‫خواه‬ ‫نمی‬.‫یم‬ ‫این‬ ‫دلیل‬‫آزادی‬ ‫بر‬ ‫بهشتی‬ ‫شهید‬ ‫همچون‬ ‫بزرگانی‬ ‫که‬‫ها‬ ‫انسان‬‫اند‬ ‫داشته‬ ‫تاکید‬‫است‬ ‫این‬‫که‬‫دموکراسی‬ ‫و‬ ‫اسالم‬ .‫ندارند‬ ‫منافاتی‬ ‫هیچ‬ ‫هم‬ ‫با‬‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫حقیقت‬‫ایدیولوژی‬ ‫یک‬ ‫دموکراسی‬‫است‬‫چیز‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫واقعی‬ ‫اسالم‬ ‫همانند‬ ‫که‬ .‫پردازد‬ ‫می‬ ‫بشری‬ ‫تعامالت‬ ‫در‬ ‫انسانی‬ ‫مهارتهای‬ ‫و‬ ‫اصلوب‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫نقش‬ ‫اهمیت‬ ‫به‬–‫بدون‬ ‫که‬ ‫مهارتهایی‬ ‫و‬ ‫اصلوب‬ ‫آنها‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬‫عنوا‬ ‫به‬ ‫مدرسان‬ ‫ما‬ ‫بنابراین‬ .‫نیستیم‬ ‫بیش‬ ‫چالقی‬ ‫موجودات‬ ‫روزمره‬ ‫تعامالت‬ ‫در‬‫بیدار‬ ‫های‬ ‫ایجنت‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫مردمان‬ ‫سازی‬‫و‬ ‫فردا‬ ‫نسل‬ ‫باورهای‬ ‫و‬ ‫نگرشها‬ ‫دهنده‬ ‫جهت‬‫را‬ ‫فردا‬ ‫نسل‬ ‫باید‬ ‫آبادانی‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫های‬ ‫ایجنت‬ ‫نیز‬ ‫هایی‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫اصلوب‬ ‫چنین‬ ‫در‬–‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هایمان‬ ‫کالس‬ ‫در‬‫شوند‬ ‫اداره‬ ‫دموکراتیک‬ ‫صورت‬–‫دهیم‬ ‫تمرین‬. ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مترقی‬ ‫و‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫شاد‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫و‬ ‫دموکراتیک‬ ‫جوامع‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ‫سازان‬ ‫آینده‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬ ‫ترتیبی‬ ‫باید‬ ‫باشیم‬ ‫سهیم‬‫ا‬ ‫و‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫نرمها‬ ‫بوم‬ ‫و‬ ‫مرز‬ ‫این‬‫ص‬‫دموک‬ ‫مهارتهای‬ ‫و‬ ‫لوب‬‫در‬ ‫را‬ ‫راتیک‬ ‫کالسهایشان‬.‫نمایند‬ ‫کسب‬‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫بوم‬ ‫و‬ ‫مرز‬ ‫این‬ ‫سازان‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫فردا‬ ‫نسل‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫مدارس‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫باید‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫حقوقی‬ ‫و‬ ‫سهم‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫که‬ ‫دنیایی‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫آنان‬ ‫که‬ ‫شوند‬ "‫"هم‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫متوجه‬ ‫که‬ ‫م‬ ،‫خالق‬ ،‫متفکر‬ ،‫علمی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫کسب‬‫همین‬ ‫آنان‬ .‫آیند‬ ‫بار‬ ‫نیز‬ ‫سیاسی‬ ‫مسایل‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسایل‬ ‫به‬ ‫آگاه‬ ‫و‬ ‫نتقد‬ ‫تواضع‬ ‫که‬ ‫بیاموزند‬ ‫باید‬ ‫طور‬-‫خودکامگی‬ ‫و‬ ‫رایی‬ ‫خود‬ ‫نه‬ ‫و‬-‫جامعه‬ ‫آحاد‬ ‫اعتبار‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫اندازه‬ ‫همان‬ ‫به‬‫رهبران‬ ‫و‬ ‫آن‬‫مهمتر‬ .‫ها‬ ‫آن‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫مسیولیت‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ،‫علمی‬ ‫مدارج‬ ‫که‬ ‫است‬‫که‬ ‫بیاموزند‬ ‫باید‬ ‫آنان‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫م‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫وسیله‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫بودن‬ ‫منصف‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫مسئولیت‬ ،‫جو‬ ‫مشارکت‬ ‫ضمن‬‫گونه‬ ‫هر‬ ‫نابع‬‫ریا‬ ‫و‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫ستم‬ ‫و‬ ‫ظلم‬ ‫استبداد‬ ‫و‬ ‫غارت‬ ‫و‬.‫خیزند‬ ‫پا‬ ‫به‬‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫یاد‬‫بپردازیم‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫ما‬‫که‬ ‫چرا‬‫به‬ ‫خواهیم‬ ‫نمی‬ ‫غیر‬ ‫جوامع‬ ‫آفرینش‬‫متمدن‬‫حجری‬ ‫عصر‬ ‫و‬‫انواع‬ ‫بستر‬ ‫و‬ ‫صمیمیت‬ ‫و‬ ‫صفا‬ ‫و‬ ‫صلح‬ ‫مانع‬ ‫که‬‫ها‬ ‫پلیدی‬‫ها‬ ‫پلشتی‬ ‫و‬‫هستند‬ ‫م‬ .‫دهیم‬ ‫ادامه‬‫ا‬‫جوامع‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬‫متمدن‬ ‫غیر‬‫در‬ ‫و‬ ‫دهیم‬ ‫تغییر‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫متمدن‬ ‫جوامعی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امروز‬‫صلح‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ .‫باشیم‬ ‫سهیم‬ ‫جهانی‬‫اینجانب‬ ‫که‬ ‫تدریسی‬ ‫روش‬‫سیاسیم‬ ‫آموزشی‬ ‫تیورس‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫گامی‬ ‫ام‬ ‫داده‬ ‫ارایه‬‫ا‬‫این‬ ‫در‬ ‫ثر‬ٍ‫و‬‫م‬ ‫ست‬ ...‫راستا‬..‫ببینید‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫کالم‬ ‫ختم‬‫در‬ ‫فعلی‬ ‫بودن‬ ‫پسیو‬ ‫و‬ ‫رخوتی‬ ‫بی‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫حاضر‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫اساتید‬ ‫و‬ ‫معلمان‬ ‫رفتارها‬ ‫و‬ ‫باورها‬ ‫و‬ ‫نگرش‬ ‫و‬ ‫نگاه‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ،‫سازی‬ ‫بیدار‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ایجنت‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫آمده‬‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬،‫ستم‬ ،‫ظلم‬ ،‫عدالتی‬ ‫بی‬ ،)‫(آپارتاید‬ ‫تبعیض‬ ‫های‬ ‫چشمه‬ ‫سر‬ ‫براندازی‬ ‫برای‬ ‫نقشی‬ ‫چنین‬ ‫ایفای‬ .‫بگیرند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫تازم‬ ‫مردمان‬ ‫آزادی‬ ‫و‬ ‫معیشت‬ ‫و‬ ‫کرامت‬ ‫و‬ ‫منزلت‬ ‫ارتقا‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫استثمار‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫استبداد‬ ‫و‬ ‫ریا‬ ‫و‬ ‫غارت‬ ‫و‬ ،‫فساد‬ ‫اینجانب‬ ‫بنابراین‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ضروری‬‫و‬ ‫"آموزش‬ :‫شود‬ ‫تعریف‬ ‫باز‬ ‫باید‬ ‫کنونی‬ ‫برهه‬ ‫در‬ "‫"آموزش‬ ‫که‬ ‫هستم‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫پیچیده‬ ‫پروسه‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫است‬ "‫"هنر‬ ‫یک‬ ‫کنونی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ "‫"آموزش‬ .‫باشد‬ ‫می‬ "‫"علم‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫چیزی‬ "‫تدریس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ "‫"سیاسی‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫تربیتی‬ ،‫تعلیمی‬‫دموکراسی‬ ‫"قلب‬"‫تمدن‬ ‫و‬‫ن‬ ‫در‬‫این‬ .‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫ظر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫باید‬ ،‫شهروندان‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫تدریس‬ ‫پروسه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنا‬ ‫بدان‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سطح‬ ‫در‬ "‫آزادانه‬ ‫"تفکر‬ ‫آموزش‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫و‬ .‫دهیم‬ ‫ارتقا‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫آگاهی‬ ‫ویژه‬ .‫طلبد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کالس‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫دیپلماتیک‬‫ا‬‫کر‬ ‫عمل‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫مید‬‫ساتاری‬ ‫شایسته‬ ‫وعده‬ ‫تحقق‬ ‫شاهد‬ ‫اینجانب‬ ‫پیشنهادات‬ ‫به‬ ‫دن‬ ‫کشور‬ ‫آموزشی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫امور‬ ‫تمام‬ ‫در‬)‫مدت‬ ‫دراز‬ ‫در‬ ‫چند‬ ‫(هر‬‫ای‬ ‫جامعه‬ ‫سیاق‬ ‫بدین‬ ‫تا‬ ‫باشیم‬-‫اسالمی‬ ‫ادعای‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫را‬ ‫بودنش‬-‫موفق‬‫پویا‬ ‫و‬ ‫مترقی‬ ‫و‬ ‫شاد‬ ‫و‬‫آحاد‬ ‫و‬ ‫جوانان‬ ‫نگرش‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تنها‬ .‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ملت‬"‫راستین‬ ‫اسالم‬"‫شده‬ ‫واقع‬ ‫مظلوم‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫واقعا‬ ‫که‬‫است‬.‫کنیم‬ ‫تر‬ ‫مثبت‬ ‫مرتبط‬ ‫منابع‬ 1. http://www.beyondelt.blogfa.com.)1394( ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ 2.‫دکتر‬( ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬1394)."‫کا‬‫شکافی‬ ‫لبد‬‫رژیم‬‫آموزشی‬‫ایران‬/"‫آن‬ ‫ورای‬ ‫و‬ "
 • 3. 21971.html-http://www.farhangiannews.ir/viewAvailable at 3.( ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬1394).“‫آموزشی‬ ‫سیستم‬‫سازی‬ ‫گوسفند‬ ‫کارخانه‬ ‫یا‬!‫؟‬" Published at Nasle Sookhte Analytical News Agency. /‫سوخته‬ ‫نسل‬ ‫تحلیلی‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬ 188-http://www.naslsokhteh.ir/?p=4176#commentAvailable at Published at Iranian Teachers' Organization. /‫ایران‬ ‫معلمان‬ ‫سازمان‬ ‫تحلیلی‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬ edu.com/index.php-http://smiAvailable at 4.( ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬1394).‫شرایط‬ ‫و‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫اساتید‬ ‫و‬ ‫معلمان‬ ‫"وظایف‬"‫حاضر‬ Published at Iranian Educators’ Analytical News Agency./‫ایران‬ ‫فرهنگیان‬ ‫تحلیلی‬ ‫خبری‬ ‫پایگاه‬ 20441.html-http://www.farhangiannews.ir/viewAvailable at 5.( ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬1394)" .‫آموزش‬ ‫تیوری‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫زبان‬ ‫آموزش‬ ‫تکاملی‬ ‫روند‬‫ی‬‫آن‬ ‫بر‬ ‫حسینی‬ ‫دکتر‬ ‫سیاسی‬" Available at http://www.farhangiannews.ir/view-25602.html 6.‫حسینی‬ ‫اصغر‬ ‫علی‬ ‫سید‬(1394.)‫اختالل‬ ‫به‬ ‫اعتراض‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫معیشت‬ ‫برای‬ ‫اعتراض‬!‫ساختار؟‬ ‫در‬ 25991.html-http://www.farhangiannews.ir/view ‫حسینی‬ ‫دکتر‬ ‫کتاب‬ ‫:معرفی‬ http://smi-edu.com/index.php/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/1195-beyond-the- present-methods-and-approaches-to-elt-education-the-cruc ========================