SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
12
،‫مافیا‬ ،‫کنکور‬‫ایرانیان‬‫جایگزین‬ ‫طرح‬ ‫و‬‫من‬
‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬
‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫(دکترای‬)‫میسور‬ ‫المللی‬ ‫بین‬
:‫است‬ ‫ریر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫مقاله‬ ‫این‬
‫مقدمه‬
‫کنکور‬،‫جامعه‬ ‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫گان‬ ‫نخبه‬ ‫کردن‬ ‫معدوم‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫منحرف‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬
‫کنکور‬،‫و‬ ‫ورزی‬ ‫تفکر‬ ‫قوای‬ ‫سلب‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬‫مردم‬ ‫از‬ ‫سازی‬ ‫گوسفند‬
‫کنکور‬،‫مردم‬ ‫غارت‬ ‫و‬ ‫چپاول‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬
‫استراتژیک‬ ‫راهبرد‬‫فعلی‬ ‫زای‬ ‫خسارت‬ ‫کنکور‬ ‫و‬ ‫امتحانات‬ ‫برای‬ ‫من‬ ‫جایگزین‬
‫نتیجه‬
‫آخر‬ ‫سخن‬
‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫فاسد‬ ‫مافیای‬ ‫توسط‬ ‫من‬ ‫شتم‬ ‫و‬ ‫ضرب‬–‫هم‬ ‫باز‬‫جرم‬ ‫به‬‫مستضعفان!؟‬ ‫از‬ ‫دفاع‬
‫مقدمه‬
‫و‬ ‫تعلیم‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫نشسته‬ ‫گل‬ ‫به‬ ‫جامعه‬ ‫های‬ ‫فالکت‬ ‫و‬ ‫معضالت‬ ،‫مشکالت‬ ‫تمام‬ ‫ریشه‬ ‫ام‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫متعددم‬ ‫مقاالت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫معلمان‬ ‫تدریس‬ ‫شیوه‬ ‫که‬ ‫هست‬ "‫"کنکور‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫نکته‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫هستند‬ ‫آن‬ ‫رکن‬ ‫معلمان‬ ‫تدریس‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫که‬ ‫ما‬ ‫تربیتی‬‫تحت‬ ‫را‬
‫حدود‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ساعته‬ ‫سه‬ ‫حداکثر‬ ‫جلسه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫سرنوشت‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫شعاع‬042‫چهار‬ ‫سوال‬
‫تفکر‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫محور‬ ‫حافظه‬ ‫بیشتر‬ ‫سواالت‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بارتر‬ ‫فاجعه‬ ‫نکته‬ !‫خورد‬ ‫می‬ ‫رقم‬ ‫دهند‬ ‫پاسخ‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫گزینه‬
‫شهر‬ ‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫ورزی‬‫روش‬ ‫همین‬ ‫برای‬ .‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫زنند‬ ‫نمی‬ ‫محک‬ ‫را‬ ‫فردا‬ ‫رهبران‬ ‫و‬ ‫سناتورها‬ ،‫مسیوالن‬ ،‫مدیران‬ ،‫وندان‬
‫م‬ ‫تدریس‬‫هم‬ ‫علمان‬‫جهت‬ ‫در‬‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫ورزی‬ ‫تفکر‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫ارتقای‬‫فردا‬ ‫نسل‬ ‫در‬‫نیست‬‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫دیگر‬ ‫بعبارت‬ .‫ند‬5831
‫آموزش‬ ‫سیستم‬ ‫ام‬ ‫کرده‬ ‫تاکید‬ ‫هم‬ ‫دکترایم‬ ‫رساله‬ ‫در‬‫ما‬ ‫ارزشیابی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ی‬–‫عمل‬ ‫در‬–‫است‬ ‫معنا‬ ‫بدان‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫محور‬ ‫کنکور‬
‫امر‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫کنکور‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫امتحانات‬ ‫و‬ ‫ارزشیابی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫باشد‬ ‫آموزش‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫کنکور‬ ‫اینکه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫که‬
‫به‬ ‫جامعه‬ ‫رساندن‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫واقعی‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬‫چنین‬ ‫در‬ .‫ایم‬ ‫شده‬ ‫دور‬ ‫کنیم‬ ‫دنبال‬ ‫رفاه‬ ‫و‬ ‫تمدن‬ ‫و‬ ‫آبادانی‬ ،‫آزادی‬
‫برای‬ ‫موثر‬ ‫استراتژیک‬ ‫راهبرد‬ ‫چندین‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫تربیت‬ ‫و‬ ‫تعلیم‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫متخصص‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫اینجانب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شرایطی‬
‫آموزش‬ ‫"مواد‬ ،"‫انسانی‬ ‫"نیروی‬ ،"‫تدریس‬ ‫های‬ ‫"روش‬ ،"‫آموزشی‬ ‫"اهداف‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جایگزینی‬‫فعلی‬ "‫ارزشیابی‬ ‫های‬ ‫"سیستم‬ ‫و‬ "‫ی‬
‫بلکه‬ ‫نشد‬ ‫واقع‬ ‫آموزشی‬ ‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫مسیوالن‬ ‫استقبال‬ ‫مورد‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫ام‬ ‫داده‬ ‫ارایه‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫در‬
‫نشین‬ ‫خانه‬ ‫و‬ ‫منزوی‬ ،‫مطرود‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫رحمی‬ ‫بی‬ ‫با‬ ‫حتی‬‫کردن‬‫د‬‫!؟‬
‫حاکم‬ ‫استثمارگر‬ ‫و‬ ‫خواه‬ ‫تمامیت‬ ‫مافیای‬‫آمو‬ ‫و‬ ‫پرورش‬ ‫آموزش‬ ‫بر‬‫طراحان‬ ‫که‬ ‫عالی‬ ‫زش‬‫زا‬ ‫خسارت‬ ‫کنکور‬‫تعیین‬ ‫نقش‬ ‫هستند‬
‫آن‬ ‫نتایج‬ ‫کننده‬‫فعلی‬ ‫کنکور‬ ‫و‬ ‫امتحانات‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فهمانده‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تفهیم‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫معلمان‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫فراگیران‬ ‫سرنوشت‬ ‫بر‬
‫موقعیت‬ ‫کنند‬ ‫عمل‬ ‫موفق‬‫شغل‬ ،‫ها‬‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫منزلت‬ ‫درنتیجه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫تری‬‫و‬ ‫نقش‬ ‫همین‬ ‫بنابر‬ !‫رسند‬ ‫می‬ ‫سعادت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫آورند‬
‫در‬ ‫فرزندانشان‬ ‫تا‬ ‫زنند‬ ‫می‬ ‫پایشان‬ ‫زیر‬ ‫فرش‬ ‫فروختن‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫آنها‬ ‫های‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫فراگیران‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫موضوع‬ ‫حساسیت‬
‫و‬ ‫امتحانات‬ ‫نتایج‬ ‫حساسیت‬ ‫درک‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫معلمان‬ .‫شوند‬ ‫موفق‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫امتحانات‬‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫بیشتر‬ ‫شان‬ ‫شغلی‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫کنکور‬
‫واقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫مفید‬ ‫مطالب‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫کیفیت‬ ‫ارتقای‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫زدن‬ ‫تست‬ ‫برای‬ ‫آموزانشان‬ ‫دانش‬ ‫کردن‬ ‫آماده‬
‫شهروندان‬‫مسیوالن‬ ‫و‬.‫هستند‬ ‫ما‬ ‫جامعه‬ ‫فردای‬ ‫و‬ ‫امروز‬
‫قابل‬ ‫تعداد‬ ‫اینکه‬ ‫بارتر‬ ‫فاجعه‬‫سواالت‬ ‫از‬ ‫توجهی‬‫کنکور‬‫ما‬ ‫معلمان‬ ‫سرنوشت‬ ‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫همانطورکه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫جوانان‬ ‫سرنوشت‬ ‫که‬
‫ریالیبلیتی‬ ‫غالبا‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫هستند‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫غیر‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫هم‬ ‫را‬reliability)‫ولدیتی‬ ،)validity)‫آنها‬ ‫دوی‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ )
‫را‬ ‫پخمه‬ ‫و‬ ‫ضعیف‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫گان‬ ‫نخبه‬ ‫تمییز‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫قدرت‬ ‫حتی‬ ‫و‬‫ندا‬‫سواالت‬ ‫ها‬ ‫وقت‬ ‫خیلی‬ .‫رند‬‫مافیا‬ ‫توسط‬ ‫برگزاریشان‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کنکور‬
-‫هم‬ ‫را‬ ‫دانشگاهها‬ ‫و‬ ‫موسسات‬ ‫مجوز‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫هیات‬ ‫های‬ ‫کرسی‬ ،‫تخصصی‬ ‫دکترای‬ ‫مدارک‬ ،‫ها‬ ‫بورسیه‬ ،‫پزشکی‬ ‫های‬ ‫صندلی‬ ‫حتی‬ ‫که‬
‫فروشند‬ ‫می‬-‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫خود‬ ‫نوبه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫خریداران‬ ‫شده‬ ‫دیده‬ ‫گاها‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫فروخته‬‫آقازاده‬ .‫فروشند‬ ‫می‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫باالتر‬ ‫ی‬
‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫موسسات‬ ،‫مدارس‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫اساتید‬ ‫و‬ ‫معلمان‬ ‫گروهی‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارها‬ ‫پول‬ ‫بچه‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫اثر‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ "‫رقابتی‬ ‫تیمی‬ ‫"یادگیری‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ ‫خواندن‬ ‫"ترکیب‬"‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫نوشتن‬
‫رقبایشان‬ ‫دسترسی‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫آشفته‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫حداکثر‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫هم‬-‫مستضعفان‬-‫امکا‬ ‫این‬ ‫به‬.‫برند‬ ‫می‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫نات‬
‫د‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫اینکه‬ ‫بارتر‬ ‫تاسف‬ ‫نکته‬‫جلسات‬ ‫در‬ ‫آموزان‬ ‫انش‬‫دور‬ ‫چندان‬ ‫نه‬ ‫ای‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫است‬ ‫دزدی‬ ‫نوعی‬ ‫که‬ "‫"تقلب‬ ‫کنکور‬
‫منابع‬ ‫غارت‬ ‫و‬ ‫میلیاردی‬ ‫های‬ ‫اختالس‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫مسیوالن‬ ‫پخمه‬ ‫دارهای‬ ‫پول‬ ‫بچه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آقازاده‬ ‫همانند‬‫ملی‬
‫تسهیل‬ ‫قهقرا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫بردن‬ ‫و‬ ‫زنند‬ ‫می‬ ‫مستضعفان‬‫تسریع‬ ‫و‬‫بر‬ ‫جامعه‬ ‫سرنوشت‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫سرنوشت‬ ‫اینکه‬ ‫بنابراین‬ !‫مبنای‬
‫چراکه‬ ‫است‬ ‫بشریت‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ایرانیان‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫نابخشودنی‬ ‫و‬ ‫هولناک‬ ‫جنایتی‬ ‫خورد‬ ‫می‬ ‫رقم‬ ‫ساعت‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫کنکور‬
‫سیاستمداران‬ ‫و‬ ‫رهبران‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫خروجی‬‫هستندد‬ ‫ذهنی‬ ‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫ورزی‬ ‫تفکر‬ ‫قوای‬ ‫فاقد‬ ‫که‬‫و‬ ‫منفی‬ ‫تاثیرات‬ ‫هم‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫تعامالت‬ ‫بر‬
‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫در‬ ‫فاسد‬ ‫مافیای‬ ‫ماهیت‬ ‫و‬ ‫وحشتناک‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫که‬ ‫اضطرابی‬ ‫و‬ ‫استرس‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ .‫گذارند‬ ‫می‬ ‫مخرب‬
‫اس‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫یادگیری‬ ‫ذره‬ ‫یک‬ ‫همان‬ ‫مانع‬ ‫کند‬‫در‬ ‫که‬ ‫کشنده‬ ‫اضطراب‬ ‫و‬ ‫استرس‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫هایشان‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫ت‬
‫خانواده‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رفتار‬ ‫حتی‬ ‫بلکه‬ ‫یادگیری‬ ‫ماندگاری‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫کرده‬ ‫خود‬ ‫درگیر‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫شان‬ ‫آکادمیک‬ ‫زندگی‬ ‫سراسر‬
‫ک‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫منفی‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫آن‬ ‫تبع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫های‬‫اطالعات‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫انجامیده‬ ‫بیشتر‬ ‫جنایت‬ ‫و‬ ‫جرم‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫نوبه‬ ‫به‬ ‫ه‬
‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫زده‬ ‫ما‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫دیگری‬ ‫ناپذیر‬ ‫جبران‬ ‫خسارات‬ ‫چه‬ ‫ما‬ ‫محور‬ ‫کنکور‬ ‫آموزشی‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫کنکور‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫بیشتر‬
‫این‬ ‫مرتبط‬ ‫مقاالت‬ ‫زند‬‫تعل‬ ‫"سیستم‬ ،"‫ایران‬ ‫در‬ ‫آموزش‬ ‫"کالبدشکافی‬ ‫عناوین‬ ‫تحت‬ ‫جانب‬‫تر‬ ‫و‬ ‫یم‬"‫سازی‬ ‫گوسفند‬ ‫کارخانه‬ ‫یا‬ ‫بیت‬‫"آموزش‬ ‫و‬
.‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫وبالگم‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سرچ‬ ‫را‬ "‫ایران‬ ‫در‬ ‫کاپیتالیسم‬ ‫اجرایی‬ ‫بازوان‬ ‫عالی؛‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫پرورش‬
‫کنکور‬،‫جامعه‬ ‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫گان‬ ‫نخبه‬ ‫کردن‬ ‫معدوم‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫منحرف‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬
‫ایران‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خیانت‬ ‫بزرگترین‬-‫کنکور‬ ‫طریق‬ ‫از‬-‫آزمون‬ ‫بواسطه‬ ‫دیگر‬ ‫بعبارت‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫دارند‬ ‫زاویه‬ ‫نظام‬ ‫از‬ ‫بویژه‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫نخبه‬ ‫افراد‬ ‫به‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کانالیزه‬ ‫دی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫منتقد‬ ‫طیف‬ ‫مستعد‬ ‫و‬ ‫باهوش‬ ‫بسیار‬ ‫افراد‬ ‫کنکور‬‫های‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دانشکده‬‫خاص‬
‫خاصیت‬ ‫بی‬‫ی‬‫س‬‫ده‬ ‫می‬ ‫وق‬‫در‬ ‫قسر‬ ‫ماجرا‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫آنهایی‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫سو‬ ‫عمرشان‬ ‫آخر‬ ‫تا‬ ‫گروگان‬ ‫و‬ ‫اسیر‬ ‫بعنوان‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫ند‬
‫از‬ ‫بیش‬ .‫بینند‬ ‫نمی‬ ‫فرار‬ ‫جز‬ ‫ای‬ ‫چاره‬ ‫روند‬ ‫می‬02%‫که‬ ‫هستند‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫نخبه‬ ‫آنها‬ ‫عمده‬ ‫قسمت‬ ‫و‬ ‫مسلمانان‬ ‫دنیا‬ ‫پناهندگان‬ ‫و‬ ‫مهاجران‬
‫و‬ ‫ترغیب‬ ‫و‬ ‫تشویق‬ ‫با‬!‫برند‬ ‫می‬ ‫پناه‬ )‫کفار‬ ‫(دیار‬ ‫اروپا‬ ‫و‬ ‫آمریکا‬ ‫به‬ ‫ناچارا‬ ‫حکومت‬ ‫اجبار‬ ‫حتی‬
‫اشاره‬ "‫استبدادی‬ ‫های‬ ‫حکومت‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫بندی‬ ‫"دسته‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫مقاالتم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫وحشتناک‬ ‫حقیقت‬
‫ه‬ ‫حکومت‬ ‫از‬ ‫جزیی‬ ‫که‬ ‫اول‬ ‫دسته‬ :‫اند‬ ‫شده‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ام‬ ‫کرده‬‫حدود‬ ‫و‬ ‫ستند‬52%‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫کل‬ ‫از‬‫دهند‬
‫مرگان‬ ‫پیش‬ ‫شامل‬،‫تمامیت‬ ‫حاکمان‬ ‫مداحان‬ ‫و‬ ‫خادمان‬‫ها‬ ‫قاضی‬ ‫فرزندان‬ .‫هستند‬ ‫خواه‬،‫ها‬ ‫مخابرات‬ ‫روسای‬،‫افرادی‬ ‫و‬ ‫جاسوسان‬
‫ازاین‬‫گروه‬ ‫این‬ .‫دارند‬ ‫جای‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫هستند‬ ‫حاکمان‬ ‫این‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫شرط‬ ‫و‬ ‫قید‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫دست‬-‫حکومت‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬-‫هر‬ ‫به‬ ‫باید‬
‫برسند‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫کنکور‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بویژه‬ ‫به‬ )‫سیاسی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ / ‫(اجتماعی‬ ‫نظر‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قیمت‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ممکن‬ ‫طریق‬–‫قیمت‬ ‫به‬ ‫حتی‬
‫پای‬‫تا‬ ‫که‬ ‫دوم‬ ‫دسته‬ .‫جامعه‬ ‫کل‬ ‫منافع‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫کردن‬ ‫مال‬31%‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫جامعه‬‫و‬ ‫حکومت‬ ‫منش‬ ‫و‬ ‫نگرش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مردمی‬ ‫دهند‬
‫غارتگر‬ ‫حاکمان‬،‫آن‬ ‫از‬ ‫کشی‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫استعمار‬ ‫جز‬ ‫هم‬ ‫حاکمان‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫کاری‬ ‫ریاکار‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫و‬ ‫فاسد‬‫آن‬ ‫با‬ ‫دیگری‬ ‫کار‬ ‫ها‬‫به‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫ها‬
‫آن‬‫د‬ ‫وجود‬ ‫اجازه‬ ‫ها‬‫(و‬ ‫اشتن‬‫نه‬‫گرفتن‬ ‫تصمیم‬،‫می‬ ‫را‬ )‫کردن‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫انتخاب‬‫سیستم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ .‫دهند‬
‫به‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫آموزشی‬‫برده‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫مغزی‬ ‫شستشوی‬ ‫پیوسته‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬‫مافیاهای‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫کورانه‬ ‫کور‬ ‫و‬ ‫وار‬
‫دست‬ ‫اما‬ ‫و‬ .‫باشند‬ ‫غارتگر‬ ‫قدرتمند‬‫حداکتر‬ ‫که‬ ‫سوم‬ ‫ه‬1%‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫کل‬ ‫از‬‫چون‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫روشنگران‬ ‫و‬ ‫منتقدان‬ ‫و‬ ‫مخالفان‬ ‫دهند‬
‫آگاه‬ ‫صدد‬ ‫در‬‫آن‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫جامعه‬ ‫کردن‬ ‫بیدار‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫لیست‬ ‫در‬ ‫کنند‬ ‫حاکم‬ ‫خود‬ ‫سرنوشت‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫بخشند‬ ‫رهایی‬ ‫استبداد‬ ‫و‬ ‫ستم‬ ‫یوغ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫دسته‬ ‫این‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫دیکتاتورها‬ ‫سپاه‬ ‫سیاه‬‫اول‬ ‫دسته‬ ‫برخالف‬ ‫مردم‬ ‫از‬–‫حکومت‬ ‫ازنظر‬-‫روشی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫باید‬–‫به‬
‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫کنکور‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ویژه‬-‫مردم‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫بنابراین‬ .‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫سایرین‬ ‫عبرت‬ ‫مایه‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫تحقیر‬ ‫و‬ ‫ساقط‬ ‫نیستی‬ ‫و‬ ‫هستی‬ ‫از‬
‫حتی‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫بیدارسازی‬ ‫های‬ ‫ایجنت‬ ‫نقش‬ ‫که‬‫رژیم‬ ‫در‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫نبوغ‬ ‫و‬ ‫استعدادها‬ ‫باالترین‬ ‫اگر‬
‫شخصیت‬ ‫ترور‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫حجری‬ ‫عصر‬ ‫و‬ ‫چرانی‬ ‫شتر‬ ‫دوران‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫های‬،‫می‬ ‫مخفی‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫منزوی‬ ‫و‬ ‫مطرود‬‫آن‬ ‫جامعه‬ ‫مبادا‬ ‫تا‬ ‫شوند‬‫ها‬
‫خودشان‬ ‫اولیه‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫آزادی‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫واژه‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫الگوی‬ ‫را‬.‫بیفتد‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫خودم‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫یادآوری‬ ‫باید‬ ‫دهم‬ ‫ارایه‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫عینی‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ ‫بخواهم‬ ‫اگر‬5832–‫حیرت‬ ‫و‬ ‫بهت‬ ‫کمال‬ ‫در‬
‫اطرافیانم‬ ‫و‬ ‫خودم‬–‫نهایت‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫سال‬ ‫همانند‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫دوم‬ ‫سال‬ ‫در‬ !‫شدم!؟‬ ‫فرستاده‬ ‫سربازی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نشدم‬ ‫قبول‬ ‫دانشگاهی‬ ‫و‬ ‫رشته‬ "‫"هیچ‬ ‫در‬
‫کنکور‬ ‫در‬ ‫آمادگی‬‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫آموزش‬ ‫کاردانی‬ ‫یعنی‬ ‫انتخاب"م‬ ‫"آخرین‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫های‬ ‫قضاوت‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بناچار‬ ‫کردم‬ ‫شرکت‬
‫و‬ ‫نظامی‬ ‫محیطی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫م‬ ‫نبوغ‬ ‫و‬ ‫استعدادها‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫تا‬ ‫کردند‬ ‫مشهد‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫هستم‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫قویا‬ !‫کردند‬ ‫قبولم‬
‫خوا‬ ‫تمامیت‬ ‫مافیای‬ ‫یک‬ ‫سیطره‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫خشن‬‫کنند‬ ‫دفن‬ ‫دگم‬ ‫فروش‬ ‫دین‬ ‫ه‬.‫بخاطر‬ ‫شدم‬ ‫واقع‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫مغضوب‬ ‫که‬ ‫دالیلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫ای‬ ‫نامه‬‫بود‬
‫جایزه‬ ‫برایم‬ ‫و‬ ‫شدم‬ ‫برنده‬ ‫ای‬ ‫هسته‬ ‫انرژی‬ ‫درباره‬ ‫آنها‬ ‫مسابقه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فرستادم‬ ‫آمریکا‬ ‫صدای‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫دبیرستان‬ ‫دوم‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬
.‫شدم‬ ‫واقع‬ ‫مسیوالن‬ ‫خشم‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫فرستادند‬–‫د‬ ‫دالیل‬.‫بخوانید‬ ‫وبالگم‬ ‫در‬ ‫مقاالتم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫یگر‬‫برادر‬ ‫و‬ ‫خواهرها‬ ‫دیدم‬ ‫وقتی‬ ‫بعدها‬‫هم‬ ‫م‬
‫تالششان‬ ‫و‬ ‫استعداد‬ ‫علیرغم‬‫به‬‫بدتر‬‫ها‬ ‫رشته‬ ‫ین‬‫و‬‫دانشگاهها‬‫ممکنه‬ ‫ی‬‫(مثال‬‫در‬ ‫چوب‬ ‫صنایع‬ ‫رشته‬)!‫زابل‬ ‫دانشگاه‬‫داده‬ ‫سوق‬‫شدند‬‫اما‬
‫رشت‬ ‫در‬ ‫بودنشان‬ ‫ضعیف‬ ‫و‬ ‫ذهن‬ ‫کند‬ ‫علیرغم‬ ‫خاص‬ ‫جریاناتی‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫افرادی‬‫و‬ ‫رفاه‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫قبول‬ ‫پزشکی‬ ‫چون‬ ‫هایی‬ ‫ه‬
‫بیش‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تبدیلش‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫جامعه‬ ‫کردن‬ ‫مهندسی‬ ‫برای‬ "‫"پوشش‬ ‫یک‬ ‫کنکور‬ ‫که‬ ‫نداشتم‬ ‫تردید‬ ‫دیگر‬ ‫رسیدند‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫ای‬ ‫زندگی‬
‫این‬ ‫در‬ .‫نیست‬01‫همکاران‬ ‫فرزندان‬ ‫که‬ ‫ام‬ ‫دیده‬ ‫کررات‬ ‫به‬ ‫ام‬ ‫بوده‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫سالی‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫بسیجی‬
‫و‬ ‫منتقد‬ ‫همکاران‬ ‫برای‬ :‫بوده‬ ‫صادق‬ ‫هم‬ ‫مسیله‬ ‫این‬ ‫عکس‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫بهترین‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫بهترین‬ ‫در‬ ‫غالبا‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫زندگی‬
‫زده‬ ‫رقم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫زندگی‬ ‫بارترین‬ ‫فالکت‬ ‫و‬ ‫بدترین‬ ‫هم‬ ‫عزیزانشان‬‫اند‬.‫اینکه‬ ‫ضمن‬‫داشتم‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫نبوغ‬ ‫علیرغم‬‫ادامه‬ ‫اجازه‬ ‫من‬ ‫به‬
‫گرمسار‬ ‫و‬ ‫بجنورد‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫لیسانسم‬ ‫فوق‬ ‫و‬ ‫لیسانس‬ ‫ناچارا‬ ‫ندادندو‬ ‫دولتی‬ ‫دانشگاههای‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬–‫تحت‬ ‫و‬ ‫مکافات‬ ‫هزار‬ ‫با‬
‫هندوس‬ ‫جور‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شوم‬ ‫دولتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫وارد‬ ‫ندادند‬ ‫اجازه‬ ‫هم‬ ‫دکترا‬ ‫برای‬ .‫گرفتم‬ ‫رحمانه‬ ‫بی‬ ‫های‬ ‫کارشکنی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اذیت‬ ‫و‬ ‫آزار‬‫تان‬
‫تخصصی‬ ‫دکترای‬ ‫خودم‬ ‫سیاسی‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫تیوری‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزشی‬ ‫ای‬ ‫اسلحه‬ ‫ارایه‬ ‫بخاطر‬ ‫میسور‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کشیدم‬
.‫گرفتم‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬–‫تحمیل‬ ‫من‬ ‫بر‬ ‫هند‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مصایبی‬ ‫چه‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫مافیای‬ ‫بینید‬ ‫همینطور‬ ‫و‬ ‫ببینید‬ ‫آثارم‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫وبالگم‬
.‫کرد‬
‫اثر‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ "‫رقابتی‬ ‫تیمی‬ ‫"یادگیری‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ ‫خواندن‬ ‫"ترکیب‬"‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫نوشتن‬
‫کنکور‬،‫ابزا‬‫و‬ ‫ورزی‬ ‫تفکر‬ ‫قوای‬ ‫سلب‬ ‫برای‬ ‫ری‬‫مردم‬ ‫از‬ ‫سازی‬ ‫گوسفند‬
‫تلویزیون‬ ‫سه‬ ‫شبکه‬ ‫برتر"!؟‬ ‫"مسیر‬ ‫برنامه‬ ‫داشتم‬ ‫اتفاقی‬ ‫بطور‬ :‫دهم‬ ‫توضیح‬ ‫بودم‬ ‫آن‬ ‫شاهد‬ ‫اخیرا‬ ‫آنچه‬ ‫تشریح‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬
‫دیدم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬!‫بود‬ ‫جالب‬ ‫خیلی‬ .‫آقایی‬‫به‬ ‫را‬ "‫تفکر‬ ‫"بدون‬ ‫زدن‬ ‫تست‬ ‫روش‬ ‫داشت‬ ‫شیمی‬ ‫لیسانس‬ ‫فوق‬51‫میلیون‬
‫چ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شدم‬ ‫کنجکاو‬ ‫بنابراین‬ .‫بود‬ ‫وحشتناک‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫مضحک‬ !‫داد‬ ‫می‬ ‫آموزش‬ ‫ایرانی‬ ‫کنکوری‬ ‫و‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬‫دنبال‬ ‫روز‬ ‫ند‬
‫موسس‬ ‫که‬ ‫شدم‬ ‫متوجه‬ .‫کردم‬‫ات‬‫کنکور‬‫همانند‬‫بد‬ ‫زدن‬ ‫"تست‬ ‫شیوه‬ ‫این‬ ‫ونوس‬ ‫و‬ ‫آخر‬ ‫حرف‬"‫"تمام‬ ‫برای‬ ‫را‬ "‫تفکر‬ ‫ون‬‫می‬ ‫آموزش‬ ‫دروس‬
‫من‬ ‫برای‬ !‫دهند‬‫آور‬ ‫حیرت‬‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مسیله‬ ‫حل‬ ‫برای‬ "‫کردن‬ ‫"فکر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫دادند‬ ‫می‬ ‫ارایه‬ ‫زدن‬ ‫تست‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫تکنیک‬ ‫چون‬ ‫بود‬
‫برد‬ ‫می‬–‫آموزان‬ ‫دانش‬‫ف‬‫کن‬ "‫"حفظ‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫تکنیک‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫قط‬‫ن‬‫بتوان‬ ‫تا‬ ‫د‬‫ن‬" ‫دقیقه‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫حداقل‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫تست‬ ‫یک‬ ‫د‬‫دارد‬ ‫نیاز‬ "‫کردن‬ ‫فکر‬‫با‬
‫ا‬ ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ش‬‫ان‬‫در‬52‫ده‬ ‫پاسخ‬ ‫ثانیه‬‫ن‬‫و‬ ‫معلمان‬ ‫تدریس‬ ‫های‬ ‫روش‬ ،‫ما‬ ‫معلمان‬ ،‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫کتب‬ ،‫آموزشی‬ ‫اهداف‬ ‫کنکور‬ !‫د‬
‫را‬ ‫ما‬ ‫امتحانات‬ ‫و‬ ‫ارزشیابی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬‫هم‬‫ارزشی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫خروجی‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫ویرانگر‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬‫ابی‬
‫و‬ ‫بیمار‬ ‫و‬ ‫علیل‬ ‫جامعه‬ ‫شده‬ ‫اش‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫رسند‬ ‫می‬ ‫حکومتی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫منصب‬ ‫باالترین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫تفکرورزی‬ ‫قوای‬ ‫فاقد‬ ‫افراد‬ ‫هم‬
.‫است‬ ‫نشسته‬ ‫انتظار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫تمدن‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫تری‬ ‫شوم‬ ‫عاقبت‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫زده‬ ‫بحران‬‫سال‬ ‫در‬0223‫همین‬ ‫در‬ ‫هم‬
‫زمینه‬‫مقاله‬ ‫یک‬-‫کردم‬ ‫منتشر‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬-‫که‬ ‫بودم‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫و‬ ‫بودم‬ ‫پرداخته‬ ‫ایران‬ ‫آموزش‬ ‫سیستم‬ ‫شکافی‬ ‫کالبد‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬
‫ورزی‬ ‫تفکر‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫سطح‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫سیستماتیک‬ ،‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫بطور‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫تربیتی‬ ‫و‬ ‫تعلیم‬ ‫رژیم‬ ‫چگونه‬
‫"ک‬ ‫یک‬ ‫عمال‬ ‫فراگیران‬‫س‬ ‫گوسفند‬ ‫ارخانه‬.‫باشد‬ ‫می‬ "‫ازی‬‫این‬ ‫ثقل‬ ‫محور‬ ‫و‬ ‫محرک‬ ‫موتور‬ ‫را‬ ‫کنکور‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫بودم‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬
.‫اند‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫ساز‬ ‫گوسفند‬ ‫آموزشی‬ ‫سیستم‬
‫کنکور‬،‫مردم‬ ‫غارت‬ ‫و‬ ‫چپاول‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬
‫فوق‬ ،‫(دیپلم‬ ‫مدرک‬ ‫و‬ ‫نمره‬ ‫علنی‬ ‫فروش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫فاسد‬ ‫مافیای‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫پوشیده‬ ‫هیچکس‬ ‫بر‬
.‫هستند‬ ‫دانشگاهها‬ ‫و‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ... ‫و‬ ‫تحصیلی‬ ‫بورس‬ ‫و‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫و‬ )‫دکترا‬ ‫و‬ ‫لیسانس‬ ‫فوق‬ ،‫لیسانس‬ ،‫دیپلم‬‫ترین‬ ‫عمده‬ ‫نیز‬ ‫کنکور‬
‫درآمد‬ ‫منبع‬‫این‬‫ما‬... ‫و‬ ‫علمی‬ ‫هیات‬ ‫های‬ ‫کرسی‬ ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫های‬ ‫صندلی‬ ‫فروش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫فعلی‬ ‫طلب‬ ‫سلطه‬ ‫و‬ ‫قدرتمند‬ ‫فیای‬
‫هستند‬.‫اینکه‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کنم‬ ‫یادآور‬ ‫را‬ ‫موردی‬ ‫رابطه‬ ‫همین‬ ‫در‬‫حدود‬52‫در‬ ‫مشهد‬ ‫آباد‬ ‫قاسم‬ ‫محمودیه‬ ‫دبیرستان‬ ‫در‬ ‫همکاران‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫قبل‬ ‫سال‬
‫اش‬ ‫عمه‬ ‫دختر‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫می‬ ‫همکاران‬ ‫جمع‬022‫را‬ ‫دخترش‬ ‫تضمینی‬ ‫تا‬ ‫داده‬ ‫تهران‬ ‫در‬ ‫کنکور‬ ‫موسسات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫رییس‬ ‫به‬ ‫تومان‬ ‫ملیون‬‫در‬
!‫اند‬ ‫کرده‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫قبول‬ ‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫پزشکی‬ ‫رشته‬‫از‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫سیما‬ ‫سه‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ "‫برتر‬ ‫"مسیر‬ ‫برنامه‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬
‫بعد‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫گاج‬ ‫و‬ ‫چی‬ ‫قلم‬ ‫کنکور‬ ‫موسسات‬ ‫های‬ ‫همایش‬ ‫طریق‬‫نامعلوم‬ ‫ای‬ ‫آینده‬ ‫نگران‬ ‫و‬ ‫مظطرب‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫استرس‬ ‫از‬
‫تا‬52.222.222!‫کنند‬ ‫می‬ ‫سرکیسه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫تومان‬
‫و‬ ‫صدا‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫چپاول‬ ‫برای‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫کنکور‬ ‫مافیای‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کنم‬ ‫آوری‬ ‫یاد‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫نکته‬
‫مدارس‬ ‫در‬ ‫صف‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ‫و‬ ‫سیما‬‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تیوری‬ ‫و‬ ‫کتب‬ ‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫ندادند‬ ‫اجازه‬ ‫من‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تبلیغات‬
‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫حتی‬ !‫دهم‬ ‫ارایه‬ ‫آموزانم‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫معلمان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ام‬ ‫تخصصی‬53‫کتاب‬ ‫سه‬ ‫جزو‬ ‫تهران‬ ‫کتاب‬ ‫رشد‬ ‫جشنواره‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کتابم‬ ‫همین‬
‫هم‬ ‫به‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫وزارت‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫انتخاب‬ ‫کشور‬ ‫برتر‬‫از‬ ‫انفصال‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫ماه‬ ‫"سه‬ ،‫شد‬ ‫توصیه‬ ‫معلمان‬ ‫دانشجو‬ ‫و‬ ‫معلمان‬ ‫ه‬
!".‫کردند‬ ‫قطع‬ ‫را‬ ‫حقوقم‬ ‫و‬ ‫زدند‬ ‫خدمت‬!‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫زبان‬ ‫موسسه‬ ‫تاسیس‬ ‫مجوز‬‫طرح‬ ‫زیر‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫شرایطی‬ ‫چنین‬ ‫در‬
:!‫شد‬ ‫زده‬ ‫پس‬ ‫مافیا‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫دادم‬ ‫ارایه‬ ‫کنکور‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫جایگزین‬
‫استراتژی‬ ‫راهبرد‬‫ک‬‫فعلی‬ ‫زای‬ ‫خسارت‬ ‫کنکور‬ ‫و‬ ‫امتحانات‬ ‫برای‬ ‫من‬ ‫جایگزین‬
‫کنکور‬ ‫و‬ ‫امتحانات‬ ‫برگزاری‬ ‫بنابراین‬‫دکترا‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫مقاطع‬ ‫حتی‬‫جز‬ ‫فعلی‬ ‫شیوه‬ ‫به‬‫ا‬‫ص‬‫المال‬ ‫بیت‬ ‫راف‬،‫راندن‬ ‫حاشیه‬ ‫به‬
‫نخبگان‬ ‫و‬ ‫مستضعفان‬‫هستند‬ ‫مردم‬ ‫بیشتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫فالکت‬ ‫بانی‬ ‫که‬ ‫پخمگان‬ ‫نشاندن‬ ‫مسند‬ ‫بر‬ ‫و‬.‫نیست‬ ‫دیگری‬ ‫چیز‬‫که‬ ‫است‬ ‫شرایطی‬ ‫چنین‬ ‫در‬
‫راهبرد‬ ‫اینجانب‬‫استراتژیک‬‫برای‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫جایگزین‬‫و‬ ‫امتحانات‬‫ر‬ ‫این‬ .‫ام‬ ‫داده‬ ‫ارایه‬ ‫فعلی‬ ‫کنکور‬‫ا‬‫طرحی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫هبرد‬،‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫جامع‬
‫روشمند‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬‫حاکم‬ ‫رحم‬ ‫بی‬ ‫فاسد‬ ‫مافیای‬ ‫سیطره‬ ‫از‬ ‫سرزمین‬ ‫این‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫بوم‬ ‫و‬ ‫مرز‬ ‫این‬ ‫جوانان‬ ‫سرنوشت‬ ‫درآوردن‬ ‫برای‬‫وزارت‬ ‫بر‬
‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫و‬ ‫پرورش‬ ‫آموزش‬‫معلم‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫سپردن‬ ‫و‬‫دوران‬ ‫اساتید‬ ‫و‬ ‫ان‬‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫تحصیل‬‫دانشجویان‬ ‫و‬‫مدارس‬ ‫در‬‫دانشگاهها‬ ‫و‬‫است‬
‫که‬‫هم‬ ‫یقینا‬‫نفع‬ ‫به‬‫متفاوت‬ ‫مقاطع‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫داوطلبان‬‫بوم‬ ‫و‬ ‫مرز‬ ‫این‬ ‫آینده‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬‫که‬ ‫ام‬ ‫داده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬ .
‫هم‬‫این‬ ‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬ ‫بکارگیری‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫کاران‬‫این‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایشان‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫جانب‬‫ش‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫اداره‬ ‫جانب‬‫آن‬ ‫در‬ .‫وند‬
‫نمرات‬ "‫"معدل‬ ‫صورت‬‫فراگیران‬‫طو‬ ‫در‬‫ل‬‫چند‬‫یا‬ ‫و‬ ‫ترم‬‫تحصیل‬ ‫سال‬‫آنها‬‫مال‬‫ک‬‫ای‬ ‫رشته‬ ‫و‬ ‫دانشگاه‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫قضاوت‬-‫حتی‬
‫دکترا‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫مقاطع‬ ‫در‬–‫اینکه‬ ‫ضمن‬ .‫باشد‬ ‫دهند‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫هستند‬ ‫مجاز‬ ‫و‬ ‫توانند‬ ‫می‬‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نتایج‬‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬‫میزان‬ ‫که‬
‫مالک‬ ‫مهمترین‬ ‫بعنوان‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫زا‬ ‫دانشجویان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫موفقیت‬‫معلمان‬ ‫ارزشیابی‬ ‫برای‬‫هم‬ ‫اساتید‬ ‫و‬‫استفاده‬ ‫مورد‬
‫گیر‬ ‫قرار‬.‫ند‬
‫در‬ ‫آنچه‬‫مع‬ ‫در‬ ‫ادامه‬‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬ ‫رفی‬‫اینجانب‬‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫کتابم‬ ‫هفدهمین‬ ‫از‬ ‫اقتباسی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫آید‬ ‫می‬5805‫توسط‬
‫مدارس‬ ‫آموزگار‬ ‫و‬ ‫بالینی‬ ‫روانشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫(کارشناس‬ ‫حسینی‬ ‫اصغر‬ ‫علی‬ ‫سید‬ ،‫برادرم‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫چاپ‬ ‫تهران‬ ‫جاودانه‬ ‫جنگل‬ ‫انتشارات‬
‫و‬ ‫ترجمه‬ "‫رقابتی‬ ‫تیمی‬ ‫"یادگیری‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ،)‫بجنورد‬‫دردستر‬ "‫راه‬ ‫"کتاب‬ ‫انتشارات‬ ‫سایت‬ ‫در‬‫کتاب‬ ‫این‬ .‫شد‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫س‬‫معرفی‬ ‫به‬
‫م‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پردازد‬ ‫می‬ ‫کنونی‬ ‫تدریس‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫برای‬ ‫استراتژیک‬ ‫و‬ ‫راهبردی‬ ‫جایگزینی‬ ‫بعنوان‬ ‫خودم‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬
‫س‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ .‫ام‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫بصورت‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫که‬‫کتاب‬ ‫سه‬ ‫جزو‬ ‫تهران‬ ‫کتاب‬ ‫رشد‬ ‫جشنواره‬ ‫در‬ ‫ال‬
‫شد‬ ‫توصیه‬ ‫معلمان‬ ‫دانشجو‬ ‫و‬ ‫معلمان‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫وزارت‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شناخته‬ ‫کشور‬ ‫برتر‬–‫اجازه‬ ‫هرچند‬‫و‬ ‫معرفی‬‫آن‬ ‫توزیع‬
‫را‬–‫کانالی‬ ‫هیچ‬ ‫از‬-‫این‬ ‫به‬‫ندادند!؟‬ ‫جانب‬
‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬‫بکارگی‬ ‫الزمه‬‫ری‬‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬‫مکان‬ ‫درک‬ ‫اینجانب‬‫و‬ ‫یزمها‬‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫گیری‬ ‫بخدمت‬‫خودم‬‫باشد‬ ‫می‬‫بر‬ ‫که‬‫پایه‬
‫تیوری‬ ‫دو‬‫سیاسی‬ ‫آموزشی‬‫دادم‬ ‫ارایه‬ ‫م‬‫و‬‫دکترای‬ ‫دنیا‬ ‫دموکراسی‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬‫تخصصی‬‫گرفتم‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬،‫آشنایی‬ ‫جهت‬
‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫اولیه‬‫ویدیوی‬53‫ا‬ ‫دقیقه‬‫ی‬‫زیر‬‫را‬:‫ببینید‬http://www.aparat.com/v/i32tK
‫اثر‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ "‫رقابتی‬ ‫تیمی‬ ‫"یادگیری‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ ‫خواندن‬ ‫"ترکیب‬"‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫نوشتن‬
‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬‫فعالیت‬‫های‬‫اصلی‬‫تاکید‬ ‫مورد‬‫م‬‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫در‬‫م‬‫درس‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ‫در‬‫می‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫بکارگیری‬ ‫فلسفه‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬
.‫بشنوید‬ ‫و‬ ‫ببینید‬ ‫باال‬ ‫ویدیوی‬ ‫در‬ ‫توانید‬
‫شکل‬5‫آموزش‬ ‫مراحل‬ .،‫درس‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ‫در‬،‫کالس‬ ‫در‬‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬«‫رقابتی‬ ‫تیمی‬ ‫یادگیری‬»‫اینجانب‬‫می‬ ‫اداره‬.‫شوند‬
‫هم‬‫فرمایید‬ ‫می‬ ‫مالحظه‬ ‫که‬ ‫انطور‬‫تدریس‬‫این‬‫مکانی‬ ‫تابع‬ ‫جانب‬‫سم‬،‫هدفمند‬ ‫ی‬،‫سیستماتیک‬،‫روشمند‬‫استراتژیک‬‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫و‬
‫علم‬ ‫اصول‬‫ی‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬.‫مکانیسمی‬ ‫چنین‬‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫که‬‫من‬‫شک‬‫و‬‫تردید‬‫گفتمان‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ،‫و‬‫پرسش‬ ‫و‬ ‫سؤال‬‫و‬
‫پژوهش‬‫را‬‫کن‬ ‫می‬ ‫تشویق‬‫باعث‬ ‫د‬‫ایده‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫خلق‬‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫راهبردها‬ ،‫تفکرات‬ ،‫نظرات‬ ،‫ها‬‫می‬ ‫متنوعی‬ ‫های‬‫به‬ ً‫ا‬‫نهایت‬ ‫که‬ ‫شود‬‫ارتقای‬
،‫دانش‬‫رشد‬‫شخصیت‬‫می‬ ‫فراگیران‬ ‫بالندگی‬ ‫و‬‫انجام‬‫روش‬ ‫برخالف‬ ‫بنابراین‬ .‫د‬‫یادگیر‬ ‫که‬ ‫رایج‬ ‫تدریس‬ ‫های‬‫و‬ ‫عادی‬ ‫امر‬ ‫یک‬ ‫را‬ )‫(زبان‬ ‫ی‬
‫ساده‬‫شخصی‬‫کردن‬ ‫بازگویی‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫حفظ‬ ،‫کردن‬ ‫تکرار‬ ،‫کردن‬ ‫گوش‬ ‫با‬ ‫که‬‫مطالب‬‫محیط‬ ‫در‬‫های‬‫دیکتاتورمابانه‬‫نادیده‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫اکثریت‬ ‫که‬
‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫گرفته‬‫می‬ ‫افتد‬‫این‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ،‫پندارند‬‫پروسه‬ ‫یک‬ ‫را‬ )‫(زبان‬ ‫یادگیری‬ ‫جانب‬‫پیچیده‬‫سیستماتیک‬ ‫و‬‫نظ‬ ‫در‬‫است‬ ‫گرفته‬ ‫ر‬
‫که‬‫برنامه‬‫نظم‬ ،‫استراتژی‬ ،‫و‬ ‫تالش‬ ‫و‬‫تیمی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫تعاون‬‫رقابتی‬ ‫و‬ ‫دموکراتیک‬ ‫هایی‬ ‫محیط‬ ‫در‬‫می‬.‫طلبد‬‫چگونگی‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫ویدیوی‬ ‫در‬
.‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫تیم‬ ‫تشکیل‬
‫این‬ ‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬‫جانب‬
‫این‬‫جانب‬‫ام‬ ‫گرفته‬ ‫بخدمت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫کالسهایم‬ ‫در‬ ‫اهدافم‬ ‫پیشبرد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ارزشیابی‬:
1.‫ارزشیابی‬‫و‬ ‫مستمر‬‫رسمی‬ ‫غیر‬
2.‫ارزشیابی‬‫و‬ ‫مستمر‬ ‫غیر‬‫رسمی‬‫تر‬
‫ارزشیابی‬‫و‬ ‫مستمر‬‫رسمی‬ ‫غیر‬
‫شدن‬ ‫درگیر‬ ‫میزان‬ ‫تا‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تدریس"م‬ ‫جلسات‬ ‫"در‬ ‫دفعات‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫رسمی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫فالبداهه‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ارزشیابی‬ ‫روش‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫فراگیران‬
،‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫را‬‫میزان‬‫ا‬ ‫شان‬ ‫فهم‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫اشان‬ ‫نفره‬ ‫چهار‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫تعاون‬ ‫و‬ ‫همکاری‬‫دهم‬ ‫می‬ ‫آموزش‬ ‫آنچه‬ ‫ز‬
‫ارزیابی‬ ‫را‬‫کنم‬‫اتفاقی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫تدریس‬ ‫را‬ ‫مطلبی‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ارزشیابی‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ .
‫این‬ ‫سواالت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سوال‬ ‫پاسخ‬ ‫ش‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫خودش‬ ‫نمره‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫خواهم‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬‫شفاهی‬ ‫بصورت‬ ‫غالبا‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫جانب‬
‫ش‬ ‫می‬ ‫مطرح‬‫این‬ ‫در‬ .‫بدهد‬ ‫وند‬‫نها‬ ‫نمره‬ ‫روش‬‫به‬ ‫عضو‬ ‫نمره‬ ‫معدل‬ ‫گرفتن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫یی‬‫میانگین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫اتفاقی‬ ‫صورت‬
‫امتحان‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫عضو‬ ‫سه‬ ‫نمره‬‫تیم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬4‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫عضو‬ ‫نمره‬ ‫اگر‬ ‫نفره‬32‫(از‬
522‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫نفر‬ ‫سه‬ ‫نمرات‬ ‫و‬ )12‫و‬02‫و‬32‫می‬ ‫شان‬ ‫میانگین‬ ‫که‬‫شود‬02‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫عضو‬ ‫نهایی‬ ‫نمره‬ ‫باشد‬32‫بود‬ ‫خواهد‬-
‫معدل‬ ‫یعنی‬02‫و‬32‫روش‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫تیم‬ ‫برای‬ ‫نمره‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫تدریس‬ ‫جلسه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ارزشیابی‬
‫این‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫تنها‬ ‫نه‬‫ت‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫جانب‬‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫پیشی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارایه‬ ‫مطالب‬ ‫ر‬
‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫بین‬ ‫سازنده‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫تعامل‬ ‫بر‬ ‫تأکید‬ ‫کمبود‬ ‫بلکه‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫بیشتری‬ ‫همکاری‬ ‫ها‬ ‫تیم‬ ‫سایر‬‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫این‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫اصلی‬‫می‬ ‫جبران‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جانب‬‫تکنیک‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫برای‬ .‫کند‬‫ب‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬‫کردن‬ ‫ماندگار‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫رای‬
‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫سازنده‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫تعامل‬‫مسئولیت‬ ‫حس‬ ‫ارتقای‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫ها‬‫هفدهم‬ ‫ترجمه‬ ‫هفت‬ ‫فصل‬ ‫آنها‬ ‫پذیری‬‫کردم‬ ‫معرفی‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کتابم‬ ‫ین‬‫و‬
‫مطالعه‬ ‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫سایتم‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫بصورت‬‫ارزشیابی‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یادآوری‬ ‫به‬ ‫الزم‬ .‫بفرمایید‬‫اینجانب‬‫نوب‬ ‫به‬‫به‬ ‫خودش‬ ‫ه‬
‫مند‬ ‫انگیزه‬‫فراگیران‬ ‫کردن‬ ‫تر‬،‫درگیر‬‫آنها‬ ‫بیشتر‬ ‫کردن‬،‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫در‬‫میزان‬ ‫افزایش‬‫آ‬ ‫تعاون‬ ‫و‬ ‫همکاری‬‫های‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫با‬ ‫نها‬‫و‬ ‫شان‬
‫نیز‬‫ارتقای‬‫دهم‬ ‫می‬ ‫آموزش‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫شان‬ ‫فهم‬ ‫و‬ ‫درک‬.‫انجامد‬ ‫می‬
‫ارزشیابی‬‫و‬ ‫مستمر‬ ‫غیر‬‫رسمی‬‫تر‬
‫در‬‫جلسه‬‫رسمی‬ ‫ارزشیابی‬،‫معموال‬ ‫که‬‫از‬ ‫بعد‬‫چند‬‫آموزش‬ ‫جلسه‬‫باشد‬ ‫می‬‫ا‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫حوال‬‫این‬ ‫ضمن‬ ‫پرسی‬‫همانند‬ ‫که‬‫جلسات‬‫تدریس‬
‫م‬–‫افزایش‬ ‫بمنظور‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫ریلکس‬ ‫و‬ ‫آموزانم‬ ‫دانش‬ ‫استرس‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬‫شان‬ ‫یادگیری‬ ‫میزان‬-‫مالیم‬ ‫موزیک‬‫ضربان‬ ‫ریتم‬ ‫هم‬ ‫و‬
‫قلبشان‬‫می‬ ‫پخش‬‫می‬ ‫چک‬ ‫را‬ ‫نفرشان‬ ‫چند‬ ‫تکالیف‬ ‫کنم‬‫البته‬ .‫کنم‬‫درواقع‬ ‫که‬ ‫کالس‬ ‫برتر‬ ‫افراد‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫های‬ ‫کامپیوترمن‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫گاهی‬
‫این‬ ‫نمایندگان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫همکاران‬‫می‬ ‫هستند‬ ‫جانب‬‫می‬ ‫کالس‬ ‫از‬ ‫سپس‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫خواهم‬‫به‬ ‫که‬ ‫خواهم‬‫سؤاالتی‬ ‫به‬ ‫انفرادی‬ ‫صورت‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫اختیارشان‬ ‫در‬ ‫که‬.‫دهند‬ ‫پاسخ‬ ‫دهم‬‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سواالتی‬ ‫نوع‬ ‫با‬‫تا‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫تالشم‬ ‫تمام‬ ‫دهم‬ ‫می‬ ‫ارایه‬ ‫هم‬ ‫ام‬ ‫ارزشیابی‬ ‫نوع‬‫بر‬ ‫عالوه‬
‫واقعی‬ )‫(شبهه‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫دانش‬ "‫کارگیری‬ ‫"به‬ ‫مهارت‬ ‫سنجش‬،‫دانشجویانم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫توسط‬‫گستره‬ ،‫تفکر‬ ‫نوع‬
‫آفرینشی‬ ‫تفکر‬ ،‫تفکر‬ ‫نوآوری‬ ،‫تفکر‬‫ذهنی‬ ‫خالقیت‬ ‫و‬‫مهارت‬ ،‫تکنیک‬ ،‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫های‬‫آف‬ ‫های‬،‫بازفکری‬ ‫درجات‬ ،‫انتقادی‬ ‫تفکر‬ ،‫رینندگی‬
‫پژوهش‬‫خال‬ ‫های‬‫شناختی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫و‬ ‫ق‬‫ه‬ ‫را‬ ‫آنها‬‫م‬‫ارزشی‬‫دهم‬ ‫قرار‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫ابی‬‫بنابراین‬ .‫روش‬‫و‬ ‫متداول‬ ‫های‬‫سنتی‬‫انواع‬ ‫در‬
‫بر‬ ‫غالبا‬ ‫که‬ ‫فعلی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬‫فراگیران‬ ‫حافظه‬ ‫و‬ ‫محفوظات‬ ‫سنجش‬‫دارند‬ ‫تمرکز‬‫ارزشیابی‬ ‫در‬‫های‬‫من‬‫هایم‬ ‫کالس‬ ‫در‬‫ندا‬ ‫جایگاهی‬‫ر‬‫ند‬.
‫آخر‬ ‫در‬‫مقرر‬ ‫وقت‬‫برگه‬‫ها‬‫سواالت‬ ‫ی‬‫جمع‬ ‫را‬‫می‬ ‫آوری‬‫آن‬ ‫از‬ ‫عدد‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫کنم‬‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫اتفاقی‬ ‫صورت‬‫درک‬ ‫میزان‬ ‫تا‬ ‫کنم‬
‫آن‬ ‫فهم‬ ‫و‬‫فراگیران‬‫ار‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫را‬‫ائه‬‫جلسه‬ ‫در‬ ‫شده‬‫یا‬ ‫و‬‫جلسات‬‫برگه‬ ‫کل‬ ‫بخواهم‬ ‫هرگاه‬ ‫البته‬ .‫نمایم‬ ‫ارزیابی‬ ‫قبل‬‫کامپ‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬‫یوترمن‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ها‬‫کرده‬ ‫اعتماد‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫ام‬‫ارز‬ ‫ام‬‫می‬ ‫یابی‬‫این‬ .‫نمایم‬‫من‬ ‫ارزشیابی‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بخش‬‫می‬ ‫باعث‬‫این‬ ‫به‬ ‫فراگیران‬ ‫که‬ ‫شود‬
‫ارایه‬
‫معلم‬
‫یادگیر‬‫ی‬
‫انفرادی‬
‫فراگیر‬‫ان‬
‫یادگیری‬
‫نفره‬ ‫دو‬
‫یادگیری‬
‫تیمی‬
‫بحث‬
‫کالسی‬
‫اثر‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ "‫رقابتی‬ ‫تیمی‬ ‫"یادگیری‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ ‫خواندن‬ ‫"ترکیب‬"‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫نوشتن‬
‫می‬ ‫سعی‬ ‫بعد‬ ‫های‬ ‫ترم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫جلسات‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مهم‬ ‫امتحانات‬ ‫که‬ ‫برسند‬ ‫نتیجه‬‫ارائه‬ ‫مطالب‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫کنند‬‫نم‬ ‫تا‬ ‫بپردازند‬ ‫شده‬‫ره‬
.‫نمایند‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اخروی‬ ‫سعادت‬ ‫بسا‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫دنیوی‬ ‫سعادت‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫امتحانات‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بهتری‬
‫جمع‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بالفاصله‬‫برگه‬ ‫آوری‬‫از‬ ‫دوباره‬ ‫ها‬‫فراگیران‬‫می‬‫به‬ ‫دوستانشان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سؤاالت‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫خواهم‬‫در‬ ‫نفره‬ ‫دو‬ ‫صورت‬
‫تیم‬‫ه‬‫از‬ ‫بعد‬ .‫دهند‬ ‫پاسخ‬ ‫ایشان‬‫چند‬‫دقیقه‬–‫بسته‬‫دارم‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫ام‬ ‫کرده‬ ‫طرح‬ ‫سوال‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مطالبی‬ ‫نوع‬ ‫به‬-‫آن‬ ‫از‬‫می‬ ‫ها‬‫که‬ ‫خواهم‬
‫پاسخ‬‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫هایشان‬‫آن‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫هایشان‬‫تبادل‬ ‫ها‬‫پاسخ‬ ‫شد‬ ‫الزم‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫نظر‬.‫نمایند‬ ‫اصالح‬ ‫را‬ ‫هایشان‬
‫آن‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬‫تمام‬ ‫برای‬ ‫کنند‬ ‫سعی‬ ‫باید‬ ‫ها‬‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫سؤاالت‬‫آن‬ .‫برسند‬ ‫مشترکی‬ ‫های‬‫می‬ ‫تشویق‬ ‫ها‬‫درباره‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شوند‬
‫بدین‬ ‫تا‬ ‫بپردازند‬ ‫هم‬ ‫پاسخ‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫دالیل‬‫ضعیف‬ ‫افراد‬ ‫دانش‬ ‫صورت‬‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫تیم‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫درنهایت‬ .‫شود‬ ‫کاملتر‬ ‫هایشان‬ ‫تیم‬ ‫تر‬‫نامه‬
‫به‬‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫اتفاقی‬ ‫صورت‬‫صاحب‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫شود‬‫پاسخ‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫تصحیح‬ ‫تیمش‬ ‫اعضای‬ ‫کل‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫پاسخنامه‬ ‫آن‬‫های‬
‫عضوی‬‫به‬ ‫که‬‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫اتفاقی‬ ‫صورت‬‫می‬ ‫مشخص‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫تیمش‬ ‫نمره‬‫برگه‬ ‫که‬ ‫شاگردی‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫کند‬‫ارزشیابی‬ ‫برای‬ ‫اش‬
‫و‬ ‫دلیل‬ ‫خاص‬ ‫سؤاالت‬ ‫به‬ ‫هایش‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫بخواهم‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫تیمش‬ ‫و‬ ‫خودش‬‫باعث‬ ‫هم‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ .‫بیاورد‬ ‫نیز‬ ‫برهان‬
‫می‬‫فعال‬ ‫تیم‬ ‫هر‬ ‫اعضای‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫شود‬‫نه‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫انگیزه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تر‬‫برای‬ ‫بلکه‬ ‫خود‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫تنها‬
‫شان‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫یادگیری‬.‫کنند‬ ‫مسئولیت‬ ‫احساس‬ ‫هم‬
‫پاسخ‬ ً‫ا‬‫نهایت‬‫اختیار‬ ‫در‬ ‫صحیح‬ ‫های‬‫فراگیران‬‫می‬ ‫قرار‬‫خود‬ ‫فهم‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬‫شان‬‫هنوز‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫بنشینند‬ ‫قضاوت‬ ‫به‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫خأل‬ ‫کردن‬ ‫پر‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اشکاالت‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫اشتیاق‬ ‫و‬ ‫شوق‬‫یادگیری‬ ‫درنتیجه‬ ‫و‬ ‫بپردازند‬ ‫ها‬‫عمیق‬ ‫شان‬‫تر‬
‫می‬ ‫معرفی‬ ‫فراگیران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بعد‬ ‫جلسه‬ ‫موضوع‬ ‫جلسه‬ ‫آخر‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫ماندگارتر‬ ‫و‬‫بدین‬ ‫تا‬ ‫کنم‬‫جلسه‬ ‫در‬ ‫فراگیران‬ ‫صورت‬‫پیش‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫بعد‬‫زمینه‬
‫آن‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫ضمن‬ .‫شوند‬ ‫کالس‬ ‫وارد‬ ‫قبلی‬ ‫آمادگی‬ ‫و‬‫می‬ ‫ها‬،‫نظرات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫مربوطه‬ ‫تکالیف‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫مباحث‬ ‫پیگیری‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫خواهم‬
‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫انتقادات‬‫به‬ ‫هایشان‬‫مودل‬ ‫در‬ ‫مان‬ ‫آنالین‬ ‫کالس‬‫من‬.‫نمایند‬ ‫مراجعه‬
‫همان‬‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬0‫می‬ ‫مشاهده‬‫فعالیت‬ ‫کنید‬‫ه‬‫ا‬ ‫در‬ ‫ا‬‫د‬ ‫خاصی‬ ‫توالی‬ )‫(آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫ین‬‫ار‬.‫ند‬
‫شکل‬0.‫مراحل‬‫کالس‬ ‫در‬ ‫آزمون‬‫های‬‫همان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اینجانب‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ی‬«‫رقابتی‬ ‫تیمی‬ ‫یادگیری‬».‫شوند‬ ‫می‬ ‫تدریس‬
‫فعالیت‬‫شامل‬ ‫آموزش‬ ‫جلسه‬ ‫همانند‬ ‫هم‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫شش‬‫می‬ ‫مرحله‬‫ارزیابی‬ ،‫فراگیران‬ ‫انفرادی‬ ‫دادن‬ ‫امتحان‬ :‫باشد‬
‫برگه‬‫به‬ ‫که‬ ‫فراگیر‬ ‫چند‬ ‫های‬‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫اتفاقی‬ ‫صورت‬‫ش‬،‫نفره‬ ‫دو‬ ‫ارزشیابی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ،‫وند‬‫بصورت‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬‫تیمی‬‫با‬ ‫مشارکتی‬ ‫دادن‬ ‫امتحان‬ ،
‫تیم‬ ‫اعضای‬‫ارزیابی‬ ‫و‬‫عملکرد‬‫تیم‬‫این‬ ‫اینکه‬ ‫فلسفه‬ .‫می‬ ‫اجازه‬ ‫فراگیران‬ ‫به‬ ‫جانب‬‫به‬ ‫تا‬ ‫دهم‬‫است‬ ‫این‬ ‫دهند‬ ‫امتحان‬ ‫تیمی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نفره‬ ‫دو‬ ‫صورت‬
‫به‬ ‫که‬‫آن‬‫استرات‬ ‫تا‬ ‫دهم‬ ‫فرصت‬ ‫ها‬‫ژی‬‫تست‬ ‫های‬‫زنی‬‫و‬‫روش‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬‫و‬ ‫ها‬‫سبک‬‫از‬ ‫را‬ ‫موثرتر‬ ‫و‬ ‫برتر‬ ‫های‬ ‫نگرش‬ ‫و‬ ‫تفکر‬ ‫های‬
.‫بیاموزند‬ ‫یکدیگر‬-‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫هنگامی‬ ‫امور‬ ‫این‬‫به‬ ‫که‬ ‫افتند‬‫عنوان‬‫می‬ ‫پاسخی‬ ‫به‬ ‫دارند‬ ‫دوستانشان‬ ‫مثال‬‫می‬ ‫توضیح‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پردازند‬‫درواقع‬ ‫و‬ ‫دهند‬
‫می‬ ‫فکر‬ ‫بلند‬‫کنن‬‫آگاهی‬ ‫و‬ ‫فکر‬ ‫سطح‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫بنابراین‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫وقت‬ ‫درخواست‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫گوش‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫مودبانه‬ ،‫د‬‫و‬ ‫ها‬
‫دنیای‬ ‫در‬ ‫موفق‬ ‫زندگی‬ ‫الزمه‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫تیمی‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫فراگیران‬ ‫شخصیت‬ ‫و‬ ‫منش‬ ،‫بینش‬ ،‫اجتماعی‬ ‫مهارتهای‬ ‫همینطور‬
‫ه‬ ‫بنابراین‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫است‬ ‫امروز‬‫اینجانب‬ ‫فرمایید‬ ‫می‬ ‫مالحظه‬ ‫که‬ ‫مانطور‬–‫فعلی‬ ‫ارزشیابی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫خالف‬ ‫بر‬–‫و‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬
‫دهند‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫جامعه‬ ‫تمدن‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫فردا‬ ‫و‬ ‫امروز‬ ‫شهروندان‬ ‫یادگیری‬ ‫ارتقای‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫امتحانات‬
.‫ام‬ ‫داده‬ ‫قرار‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫تیم‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫نهایی‬ "‫دادن‬ ‫نمره‬ ‫"شیوه‬‫م‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫شان‬ ‫اعضای‬
‫این‬ ‫نهایی‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫دهی‬ ‫نمره‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫یادآوری‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬‫می‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جانب‬
‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫نتایجی‬ ‫گفتم‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫خدمت‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫دو‬ "‫"حداقل‬ ‫تحصیلی‬ ‫سال‬ ‫یا‬ ‫ترم‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫پردازم‬
‫آنها‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫رشته‬ ‫تعیین‬ ‫مالک‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫مدرسه‬ ‫در‬ ‫شان‬ ‫تحصیل‬ ‫دوران‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬‫بجای‬ ‫دادن‬ ‫نمره‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬2‫تا‬02‫از‬2‫تا‬522‫سطح‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫راحتتر‬ ‫بدینصورت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
‫تم‬ ‫و‬ ‫فراگیران‬ ‫تمام‬ ‫واقعی‬.‫پرداخت‬ ‫جمعیت‬ ‫پر‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫بویژه‬ ‫یکدیگر‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫ییز‬‫ارزشیابی‬ ‫از‬ ‫ابتدایی‬ ‫مقطع‬ ‫در‬ ‫بویژه‬ ‫اخیرا‬ ‫البته‬
‫از‬ ‫دهی‬ ‫نمره‬ ‫سیستم‬ ‫جایگزین‬ ‫بعنوان‬ ‫توصیفی‬2‫تا‬02‫ی‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫توصیفی‬ ‫ارزشیابی‬ ‫طراحان‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
‫و‬ ‫عدد‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫آموزش‬‫شود‬ ‫بیان‬ ‫ارزشیابی‬ ‫ی‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫وضعیت‬ ،‫توضیح‬ ‫و‬ ‫توصیف‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫نوشت‬ ‫رقم‬.‫اینجانب‬
‫از‬ ‫دهی‬ ‫نمره‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫ارزشیابی‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫هستم‬ ‫معتقد‬ ‫اما‬2‫تا‬02‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫وضعیت‬ ‫توصیف‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫هم‬ ‫کلمه‬ ‫چهار‬ ‫با‬ ‫نیست‬ ‫دقیق‬
.‫داد‬ ‫ارایه‬ ‫را‬ ‫اش‬ ‫ارزشیابی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫پرداخت‬
‫دادن‬ ‫امتحان‬
‫بصورت‬
‫انفرادی‬
‫ارزیابی‬
‫عملکرد‬
‫معلم‬ ‫توسط‬
‫دادن‬ ‫امتحان‬
‫بصورت‬
‫دونفره‬
‫اشکال‬ ‫رفع‬
‫تیمی‬
‫دادن‬ ‫امتحان‬
‫بصورت‬
‫تیمی‬
‫ارزیابی‬
‫تی‬ ‫عملکرد‬‫م‬
‫اثر‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ "‫رقابتی‬ ‫تیمی‬ ‫"یادگیری‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ ‫خواندن‬ ‫"ترکیب‬"‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫نوشتن‬
‫کالس‬ ‫در‬‫این‬ ‫های‬‫جان‬‫ب‬‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫نهایی‬ ‫ارزشیابی‬‫مقیاس‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫یا‬ ‫و‬ ‫ترم‬ ‫هر‬ ‫اول‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذیل‬ ‫های‬
‫معرفی‬ ‫فراگیران‬ ‫به‬ ‫سال‬‫یادآوری‬ ‫یا‬ ‫و‬:‫شوند‬
5.42%‫قبلش‬ ‫ترم/سال‬ ‫امتحان‬ ‫نمره‬ ،‫ترم/سال‬ ‫اول‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫امتحانی‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫نمره‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫فراگیر‬ ‫نهایی‬ ‫نمره‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مالک‬
0.52%‫او‬ ‫پیشرفت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫فراگیر‬ ‫نهایی‬ ‫نمره‬-‫پایه‬ ‫نمره‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫نمره‬ ‫آخرین‬ ‫تفاوت‬ ‫درواقع‬ ‫که‬‫قبلی‬ ‫نمرات‬ ‫(میانگین‬ ‫اش‬)‫اش‬
‫می‬.‫باشد‬
8.02%‫هم‬ ‫رقبای‬ ‫نمرات‬ ‫معدل‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫نمره‬ ‫آخرین‬ ‫مقایسه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫فراگیر‬ ‫نهایی‬ ‫نمره‬‫رده‬‫(هم‬ ‫اش‬‫تیم‬ ‫در‬ )‫سطحش‬.‫دیگر‬ ‫های‬
4.82%‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫نمرات‬ ‫معدل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫فراگیر‬ ‫نهایی‬ ‫نمره‬‫ش‬.‫امتحان‬ ‫آخرین‬ ‫در‬
( ‫متوسط‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬4‫به‬ ‫محمد‬ )‫نفره‬‫قوی‬ ‫عضو‬ ‫عنوان‬‫ی‬ ‫و‬ ‫تر‬‫همان‬ ‫ا‬‫از‬ ‫کاپیتان‬522‫امتیاز‬02‫بگیرد‬،‫و‬ ‫علی‬
‫به‬ ‫رضا‬‫متوسط‬ ‫اعضای‬ ‫عنوان‬32‫و‬02‫به‬ ‫میالد‬ ‫و‬ ‫بگیرند‬‫ضعیف‬ ‫عضو‬ ‫عنوان‬‫نمره‬ ‫تر‬81‫و‬ ‫نهایی‬ ‫نمره‬ ‫محاسبه‬ ‫روش‬ ‫نماید‬ ‫کسب‬ ‫را‬
‫پایان‬‫به‬ ‫علی‬ ‫ترم‬‫فرض‬ ‫ذیل‬ ‫امتیازبندی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نمایم‬ ‫یادآوری‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫البته‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫زیر‬ ‫قرار‬،‫علی‬ ‫پایه‬ ‫نمره‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بر‬
‫هم‬ ‫نمره‬ ‫میانگین‬‫رده‬‫تیم‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫های‬‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫امتحان‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫تیمش‬ ‫اعضای‬ ‫نمرات‬ ‫میانگین‬ ‫و‬ ‫ها‬41،42‫و‬08.31‫می‬.‫باشد‬
5.03‫نمره‬ ‫برای‬ ‫امتیاز‬‫امتحانش‬ ‫آخرین‬ ‫همین‬–‫در‬‫ورقه‬( ‫اش‬03=42%×32.)
0.0.1‫گذشته‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پیشرفتش‬ ‫برای‬ ‫امتیاز‬‫ا‬( ‫ش‬0.1=52%×01‫و‬01=41-32.)
8.0‫هم‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پیشرفتش‬ ‫میزان‬ ‫برای‬ ‫امتیاز‬‫رده‬‫تیم‬ ‫در‬ ‫هایش‬( ‫دیگر‬ ‫های‬0=02%×82‫و‬82=42-32.)
4.50.50‫عملکرد‬ ‫برای‬ ‫امتیاز‬‫تیم‬( ‫امتحان‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫ش‬50.50=82%×08.31.)
‫علی‬ ‫نهایی‬ ‫نمره‬ ‫بنابراین‬11.00( ‫بود‬ ‫خواهد‬11.00=50.50+0+0.1+03)‫ر‬ ‫نمره‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫البته‬ ‫که‬‫شود‬ ‫ند‬
‫توان‬ ‫می‬‫نمره‬ ‫او‬ ‫به‬10‫دا‬‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫اعضایش‬ ‫نمرات‬ ‫معدل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫میانگین‬ ‫هم‬ ‫علی‬ ‫تیم‬ ‫نهایی‬ ‫نمره‬ .‫د‬‫محاسبه‬ ‫روش‬ ‫همین‬ ‫به‬‫علی‬ ‫نمره‬
‫محاسب‬‫همین‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫ه‬‫طور‬‫رده‬‫تیم‬ ‫بندی‬‫معدل‬ ‫مقایسه‬ ‫با‬ ‫کالس‬ ‫های‬‫آن‬ ‫های‬‫امکان‬ ‫ها‬‫همان‬ .‫است‬ ‫پذیر‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫طور‬‫شود‬‫این‬ ‫در‬
‫من‬ ‫دهی‬ ‫نمره‬ ‫سیستم‬‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫ارزشیابی‬‫تیم‬ ‫ارزشیابی‬ ‫با‬ ‫ها‬.‫دارند‬ ‫همبستگی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫راستا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫هایشان‬
‫در‬‫کرده‬ ‫سعی‬ ‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬‫ام‬،‫و‬ ‫امتحانات‬ ‫خالف‬ ‫بر‬‫موثر‬ ‫یادگیری‬ ‫مانع‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫زا‬ ‫استرس‬ "‫"بسیار‬ ‫که‬ ‫فعلی‬ ‫کنکور‬‫و‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬،‫آور‬ ‫انگیزه‬ ‫فضایی‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫نمرات‬ ‫از‬،‫هیجان‬‫انگیز‬‫بمنظور‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫شاد‬ ‫و‬‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬‫کامل‬‫تر‬
‫کردن‬ ‫درگیر‬‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫فراگیران‬‫به‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫ترغیب‬‫فعال‬ ‫تعامل‬‫تر‬‫سا‬ ‫و‬‫زنده‬‫تر‬‫با‬‫هایشان‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬‫بدین‬ ‫تا‬ ‫کنم‬ ‫استفاده‬
‫خود‬ ‫آموزشی‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫نیل‬ ‫ترتیب‬‫م‬‫اگر‬ .‫نمایم‬ ‫تسریع‬ ‫و‬ ‫تسهیل‬ ‫را‬‫بیشتر‬ ‫کمی‬‫می‬ ‫متوجه‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬‫که‬ ‫شوید‬‫بواسطه‬‫مقیا‬ ‫دو‬‫از‬ ‫اول‬ ‫س‬
‫که‬ ‫مقیاسی‬ ‫چهار‬‫ام‬ ‫کرده‬ ‫طراحی‬ ‫خودم‬ ‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬‫ایجاد‬ ‫بر‬‫ارتقای‬ ‫و‬‫حس‬‫مسئولیت‬‫و‬ ‫پذیری‬‫ت‬ ‫کردن‬ ‫درگیر‬‫تک‬ ‫ک‬‫اعضای‬
‫تیم‬ ‫هر‬‫خودش‬ ‫یادگیری‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬‫تمرک‬‫دار‬ ‫ز‬‫م‬.‫بواسطه‬‫مسئولیت‬ ‫حس‬ ‫ایجاد‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫سوم‬ ‫مقیاس‬‫تعامل‬ ‫ایجاد‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫پذیری‬‫و‬ ‫مثبت‬‫سا‬‫زنده‬
‫دار‬ ‫تمرکز‬ ‫تیم‬ ‫هر‬ ‫اعضای‬ ‫بین‬‫م‬.‫این‬‫مقیاس‬‫ازآن‬‫می‬ ‫سازنده‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫تعامل‬ ‫آمدن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫باعث‬ ‫جهت‬‫ت‬ ‫هر‬ ‫اعضای‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫شود‬‫به‬ ‫را‬ ‫یم‬
‫می‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬‫هم‬ ‫رقبای‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫شان‬ ‫شانس‬ ‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫رساند‬‫تیم‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رده‬‫بیشتر‬ ‫بگذارند‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫ها‬
‫می‬‫موفق‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شود‬‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫کمک‬ ‫هم‬ ‫تیم‬ ‫یت‬‫به‬ .‫ضعیف‬ ‫فراگیران‬ ‫ویژه‬‫جالب‬ ‫را‬ ‫سوم‬ ‫مقیاس‬ ‫این‬ ‫تر‬‫می‬ ‫توجه‬‫رقابت‬ ‫چراکه‬ ‫بینند‬
‫کرد‬‫هم‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫با‬ ‫ن‬‫می‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫هستند‬ ‫سطحشان‬‫چهارم‬ ‫مقیاس‬ .‫بینند‬–‫باال‬ ‫مقیاس‬ ‫چهار‬ ‫از‬‫ام‬ ‫داده‬ ‫ارایه‬ ‫که‬-‫ماندگاری‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫بر‬ ‫هم‬
‫قوی‬ ‫فراگیران‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫انگیزه‬ ‫مقیاس‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫تمرکز‬ ‫سازنده‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫تعامل‬‫می‬ ‫تر‬‫نهای‬ ‫تا‬ ‫دهد‬‫دانش‬ ‫ارتقای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫ت‬،
‫استراتژی‬‫م‬ ‫و‬ ‫ها‬‫هارت‬‫بکنند‬ ‫شان‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫های‬‫دانند‬ ‫می‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫آنها‬ ‫چراکه‬‫که‬‫به‬ ‫هم‬ ‫شان‬ ‫تیم‬ ‫موفقیت‬‫و‬ ‫نمره‬ ‫ارتقای‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫نوبه‬
‫نتیجه‬ ‫در‬‫موفقیت‬‫بیشتر‬ ‫هرچه‬‫آن‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬.‫کند‬
‫این‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬‫جانب‬32%‫و‬ ‫خودش‬ ‫اراده‬ ‫و‬ ‫پشتکار‬ ‫و‬ ‫تالش‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫تیم‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫عضو‬ ‫هر‬ ‫موفقیت‬
82%‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫تیمش‬ ‫اعضای‬ ‫کارایی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬‫به‬ ‫ها‬‫می‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خوبی‬‫کار‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫رسند‬
‫مت‬ ‫که‬ ‫نفری‬ ‫اولین‬ ‫کنند‬ ‫خالی‬ ‫شانه‬‫می‬ ‫باعث‬ ‫خود‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫خودشان‬ ‫شود‬ ‫ضرر‬‫مسئولیت‬ ‫احساس‬ ‫خود‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬
‫روش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫این‬ .‫کنند‬‫در‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫تمرکز‬ ‫کارگروهی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫تدریس‬ ‫های‬،‫آمریکا‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬‫محبوب‬ ‫غرب‬ ‫و‬ ‫اروپا‬
‫به‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫عضو‬ ‫هر‬ ‫موفقیت‬ ‫هستند‬ ‫رایج‬ ‫و‬‫طور‬522%‫موف‬ ‫به‬‫تیم‬ ‫اعضای‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫سایرین‬ ‫پشتکار‬ ‫و‬ ‫قیت‬‫احساس‬ ‫ها‬
‫نمی‬ ‫مسئولیت‬‫روش‬ ‫این‬ ‫ناکامی‬ ‫باعث‬ ‫خود‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنند‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫تدریس‬ ‫های‬
‫توانند‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫دهی‬ ‫نمره‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جلسه‬ ‫هر‬ ‫بخواهند‬ ‫محترم‬ ‫همکاران‬ ‫اگر‬‫سا‬ ‫برای‬‫کردن‬ ‫تر‬ ‫ده‬‫خودشان‬ ‫کار‬‫نمره‬
‫یک‬ ‫نهایی‬‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫عضو‬‫مقیاس‬ ‫چهار‬‫ی‬‫و‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫که‬‫در‬ ‫نیز‬ ‫تیم‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫حتی‬
‫نظر‬‫بگیرند‬‫به‬ ‫باید‬ ‫یادشده‬ ‫عضو‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫می‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫انتخاب‬ ‫اتفاقی‬ ‫صورت‬‫همکاری‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫تن‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫انتخاب‬ ‫عضوی‬ ‫تواند‬
‫نمی‬‫می‬ ‫باعث‬ ‫کار‬ ‫این‬ !‫دهد‬‫شود‬.‫ببرند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫یکدیگر‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫تالش‬ ‫نهایت‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫حواس‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫همه‬ ‫که‬
‫بنابراین‬‫ها‬ ‫تیم‬‫ارزشیا‬ ‫سیستم‬ ‫در‬‫این‬ ‫بی‬‫جانب‬‫نه‬‫آن‬ ‫اعضایشان‬ ‫انفرادی‬ ‫پیشرفت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫تنها‬‫روش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گونه‬‫مثل‬ ‫هایی‬CIRC
‫آن‬ ‫مقایسه‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫است‬‫هم‬ ‫رقبای‬ ‫با‬ ‫ها‬‫سطحشا‬‫در‬ ‫آنچه‬ ‫همانند‬ ‫ن‬TGT‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫است‬‫پیشرفت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫بلکه‬ ‫شوند‬‫در‬ ‫شان‬
‫تیم‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫نیز‬ ‫کالس‬ ‫های‬‫شو‬‫همچنین‬ .‫ند‬‫به‬‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫تشویق‬ ‫منظور‬‫ها‬‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫شدیدتر‬ ‫رقابت‬ ‫به‬‫همکاری‬ ‫به‬ ‫که‬
‫انجامد‬ ‫می‬ ‫اعضایشان‬ ‫بین‬ ‫بیشتر‬‫میان‬ ‫هر‬ ‫پایان‬ ‫در‬‫تر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ترم‬‫م‬‫به‬ ‫به‬‫هدیه‬ ‫کالس‬ ‫تیم‬ ‫ترین‬‫می‬ ‫داده‬ ‫ویژه‬ ‫ای‬‫به‬ :‫شود‬‫عنوان‬‫مثال‬‫کل‬ ‫به‬
‫تیم‬ ‫آن‬ ‫اعضای‬‫نمره‬522‫می‬ ‫را‬‫دهم‬–‫آن‬ ‫واقعی‬ ‫نمره‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بدون‬‫به‬ ‫البته‬ ‫ها‬‫حداقل‬ ‫اینکه‬ ‫شرط‬12.‫باشند‬ ‫گرفته‬ ‫را‬‫همین‬‫برای‬ ‫طور‬
‫انگیزه‬‫بیشتر‬‫کاپیتان‬ ‫به‬ ‫دادن‬‫رهب‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬‫تیم‬ ‫ران‬‫بیشت‬ ‫کردن‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫ر‬،‫صادقانه‬‫تر‬‫موثرتر‬ ‫و‬‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫به‬‫صورت‬ ‫در‬ ‫هایشان‬
‫آن‬ ‫برای‬ ‫شان‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫مناسب‬ ‫پیشرفت‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫تشویقی‬ ‫نمره‬ ‫هم‬ ‫ها‬‫می‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫گیرم‬‫تیم‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫آگاهی‬ ‫جهت‬ ً‫ا‬‫ضمن‬ .‫کنم‬‫ها‬‫و‬
‫مدرسه‬ ‫مسیوالن‬ ‫همینطور‬‫رده‬‫بندی‬‫تیم‬‫کوشاتر‬ ‫نام‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ین‬‫کال‬ ‫فراگیران‬‫س‬‫اعال‬ ‫تابلوی‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫کالس‬ ‫نات‬‫مبنای‬ ‫بر‬ .‫شود‬
‫رتبه‬ ‫همین‬‫به‬ ‫برتر‬ ‫فراگیر‬ ‫سه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دو‬ ‫دوره‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫بندی‬‫این‬ ‫همکاران‬ / ‫نمایندگان‬ ‫عنوان‬‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫من‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫جانب‬‫در‬ ‫که‬ ‫شوند‬
‫ورقه‬ ‫تصحیح‬ ‫و‬ ‫تکالیف‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫کالس‬‫این‬ ‫امتحان‬ ‫های‬‫به‬ .‫نمود‬ ‫خواهند‬ ‫یاری‬ ‫را‬ ‫جانب‬‫عنوان‬‫مث‬‫ال‬–‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
کنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین من
کنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین من
کنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین من
کنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین من

More Related Content

Similar to کنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین من

پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95
پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95
پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95
mahdi amirvaghefi
 

Similar to کنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین من (20)

مدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستممدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستم
 
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادیدسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
 
empowerment of women
empowerment of womenempowerment of women
empowerment of women
 
تربیت
تربیتتربیت
تربیت
 
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
  چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس)  انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...  چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس)  انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 
Najafi
NajafiNajafi
Najafi
 
معرفي كمپين به مهرباني مهر
معرفي كمپين به مهرباني مهرمعرفي كمپين به مهرباني مهر
معرفي كمپين به مهرباني مهر
 
Tahdidate resaneie
Tahdidate resaneieTahdidate resaneie
Tahdidate resaneie
 
st
stst
st
 
Sanad
SanadSanad
Sanad
 
Introduce of society
Introduce of societyIntroduce of society
Introduce of society
 
پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95
پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95
پروتکل سواد رسانه ای ویرایش 16 مهر 95
 
احصائیه او احتمالات
احصائیه او احتمالاتاحصائیه او احتمالات
احصائیه او احتمالات
 
Blind justice
Blind justiceBlind justice
Blind justice
 
Educational technology
Educational technologyEducational technology
Educational technology
 
Mabani modiriat
Mabani modiriatMabani modiriat
Mabani modiriat
 
Distributive justice and free market
Distributive justice and free marketDistributive justice and free market
Distributive justice and free market
 
توسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdf
توسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdfتوسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdf
توسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdf
 
Num51daryaaknar شماره 51 نشریه دریاکنار
Num51daryaaknar شماره 51 نشریه دریاکنارNum51daryaaknar شماره 51 نشریه دریاکنار
Num51daryaaknar شماره 51 نشریه دریاکنار
 
مقایسه-دانشگاه-آزاد-و-علمی-کاربردی.pdf
مقایسه-دانشگاه-آزاد-و-علمی-کاربردی.pdfمقایسه-دانشگاه-آزاد-و-علمی-کاربردی.pdf
مقایسه-دانشگاه-آزاد-و-علمی-کاربردی.pdf
 

More from Seyed Mohammad Hassan Hosseini

‎⁨تئوری های آموزشی سیاسی و روش تدریس رهایی بخش اینجانب و تفکر خلاق و…⁩.pdf
‎⁨تئوری های آموزشی سیاسی و روش تدریس رهایی بخش اینجانب و تفکر خلاق و…⁩.pdf‎⁨تئوری های آموزشی سیاسی و روش تدریس رهایی بخش اینجانب و تفکر خلاق و…⁩.pdf
‎⁨تئوری های آموزشی سیاسی و روش تدریس رهایی بخش اینجانب و تفکر خلاق و…⁩.pdf
Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 

More from Seyed Mohammad Hassan Hosseini (19)

‎⁨تئوری های آموزشی سیاسی و روش تدریس رهایی بخش اینجانب و تفکر خلاق و…⁩.pdf
‎⁨تئوری های آموزشی سیاسی و روش تدریس رهایی بخش اینجانب و تفکر خلاق و…⁩.pdf‎⁨تئوری های آموزشی سیاسی و روش تدریس رهایی بخش اینجانب و تفکر خلاق و…⁩.pdf
‎⁨تئوری های آموزشی سیاسی و روش تدریس رهایی بخش اینجانب و تفکر خلاق و…⁩.pdf
 
یادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتییادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتی
 
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptxTowards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
 
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
 
Competitive Team Based Learning in Conversation Classes
Competitive Team Based Learning in Conversation ClassesCompetitive Team Based Learning in Conversation Classes
Competitive Team Based Learning in Conversation Classes
 
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
 
CTBL: Beyond Curent Didactic Methods and Approaches
CTBL: Beyond Curent Didactic Methods and ApproachesCTBL: Beyond Curent Didactic Methods and Approaches
CTBL: Beyond Curent Didactic Methods and Approaches
 
Prof. Hosseini Resume
Prof. Hosseini ResumeProf. Hosseini Resume
Prof. Hosseini Resume
 
Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories
Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories
Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories
 
Online technologies
Online technologiesOnline technologies
Online technologies
 
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟
 
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
 تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین... تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
 
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایرانکالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
 
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟! سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
 
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
 
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical ReviewELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
 
Globalization, Cooperative Learning, and ELT
Globalization, Cooperative Learning, and ELTGlobalization, Cooperative Learning, and ELT
Globalization, Cooperative Learning, and ELT
 
Sample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan Hosseini
Sample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan HosseiniSample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan Hosseini
Sample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...
Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...
Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...
 

کنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین من

  • 1. 12 ،‫مافیا‬ ،‫کنکور‬‫ایرانیان‬‫جایگزین‬ ‫طرح‬ ‫و‬‫من‬ ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫(دکترای‬)‫میسور‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ :‫است‬ ‫ریر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫مقدمه‬ ‫کنکور‬،‫جامعه‬ ‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫گان‬ ‫نخبه‬ ‫کردن‬ ‫معدوم‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫منحرف‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ ‫کنکور‬،‫و‬ ‫ورزی‬ ‫تفکر‬ ‫قوای‬ ‫سلب‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬‫مردم‬ ‫از‬ ‫سازی‬ ‫گوسفند‬ ‫کنکور‬،‫مردم‬ ‫غارت‬ ‫و‬ ‫چپاول‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ ‫استراتژیک‬ ‫راهبرد‬‫فعلی‬ ‫زای‬ ‫خسارت‬ ‫کنکور‬ ‫و‬ ‫امتحانات‬ ‫برای‬ ‫من‬ ‫جایگزین‬ ‫نتیجه‬ ‫آخر‬ ‫سخن‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫فاسد‬ ‫مافیای‬ ‫توسط‬ ‫من‬ ‫شتم‬ ‫و‬ ‫ضرب‬–‫هم‬ ‫باز‬‫جرم‬ ‫به‬‫مستضعفان!؟‬ ‫از‬ ‫دفاع‬ ‫مقدمه‬ ‫و‬ ‫تعلیم‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫نشسته‬ ‫گل‬ ‫به‬ ‫جامعه‬ ‫های‬ ‫فالکت‬ ‫و‬ ‫معضالت‬ ،‫مشکالت‬ ‫تمام‬ ‫ریشه‬ ‫ام‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫متعددم‬ ‫مقاالت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫معلمان‬ ‫تدریس‬ ‫شیوه‬ ‫که‬ ‫هست‬ "‫"کنکور‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫نکته‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫هستند‬ ‫آن‬ ‫رکن‬ ‫معلمان‬ ‫تدریس‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫که‬ ‫ما‬ ‫تربیتی‬‫تحت‬ ‫را‬ ‫حدود‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ساعته‬ ‫سه‬ ‫حداکثر‬ ‫جلسه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫سرنوشت‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫شعاع‬042‫چهار‬ ‫سوال‬ ‫تفکر‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫محور‬ ‫حافظه‬ ‫بیشتر‬ ‫سواالت‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بارتر‬ ‫فاجعه‬ ‫نکته‬ !‫خورد‬ ‫می‬ ‫رقم‬ ‫دهند‬ ‫پاسخ‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫گزینه‬ ‫شهر‬ ‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫ورزی‬‫روش‬ ‫همین‬ ‫برای‬ .‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫زنند‬ ‫نمی‬ ‫محک‬ ‫را‬ ‫فردا‬ ‫رهبران‬ ‫و‬ ‫سناتورها‬ ،‫مسیوالن‬ ،‫مدیران‬ ،‫وندان‬ ‫م‬ ‫تدریس‬‫هم‬ ‫علمان‬‫جهت‬ ‫در‬‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫ورزی‬ ‫تفکر‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫ارتقای‬‫فردا‬ ‫نسل‬ ‫در‬‫نیست‬‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫دیگر‬ ‫بعبارت‬ .‫ند‬5831 ‫آموزش‬ ‫سیستم‬ ‫ام‬ ‫کرده‬ ‫تاکید‬ ‫هم‬ ‫دکترایم‬ ‫رساله‬ ‫در‬‫ما‬ ‫ارزشیابی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ی‬–‫عمل‬ ‫در‬–‫است‬ ‫معنا‬ ‫بدان‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫محور‬ ‫کنکور‬ ‫امر‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫کنکور‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫امتحانات‬ ‫و‬ ‫ارزشیابی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫باشد‬ ‫آموزش‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫کنکور‬ ‫اینکه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫جامعه‬ ‫رساندن‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫واقعی‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬‫چنین‬ ‫در‬ .‫ایم‬ ‫شده‬ ‫دور‬ ‫کنیم‬ ‫دنبال‬ ‫رفاه‬ ‫و‬ ‫تمدن‬ ‫و‬ ‫آبادانی‬ ،‫آزادی‬ ‫برای‬ ‫موثر‬ ‫استراتژیک‬ ‫راهبرد‬ ‫چندین‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫تربیت‬ ‫و‬ ‫تعلیم‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫متخصص‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫اینجانب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شرایطی‬ ‫آموزش‬ ‫"مواد‬ ،"‫انسانی‬ ‫"نیروی‬ ،"‫تدریس‬ ‫های‬ ‫"روش‬ ،"‫آموزشی‬ ‫"اهداف‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جایگزینی‬‫فعلی‬ "‫ارزشیابی‬ ‫های‬ ‫"سیستم‬ ‫و‬ "‫ی‬ ‫بلکه‬ ‫نشد‬ ‫واقع‬ ‫آموزشی‬ ‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫مسیوالن‬ ‫استقبال‬ ‫مورد‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫ام‬ ‫داده‬ ‫ارایه‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫نشین‬ ‫خانه‬ ‫و‬ ‫منزوی‬ ،‫مطرود‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫رحمی‬ ‫بی‬ ‫با‬ ‫حتی‬‫کردن‬‫د‬‫!؟‬ ‫حاکم‬ ‫استثمارگر‬ ‫و‬ ‫خواه‬ ‫تمامیت‬ ‫مافیای‬‫آمو‬ ‫و‬ ‫پرورش‬ ‫آموزش‬ ‫بر‬‫طراحان‬ ‫که‬ ‫عالی‬ ‫زش‬‫زا‬ ‫خسارت‬ ‫کنکور‬‫تعیین‬ ‫نقش‬ ‫هستند‬ ‫آن‬ ‫نتایج‬ ‫کننده‬‫فعلی‬ ‫کنکور‬ ‫و‬ ‫امتحانات‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فهمانده‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تفهیم‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫معلمان‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫فراگیران‬ ‫سرنوشت‬ ‫بر‬ ‫موقعیت‬ ‫کنند‬ ‫عمل‬ ‫موفق‬‫شغل‬ ،‫ها‬‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫منزلت‬ ‫درنتیجه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫تری‬‫و‬ ‫نقش‬ ‫همین‬ ‫بنابر‬ !‫رسند‬ ‫می‬ ‫سعادت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫آورند‬ ‫در‬ ‫فرزندانشان‬ ‫تا‬ ‫زنند‬ ‫می‬ ‫پایشان‬ ‫زیر‬ ‫فرش‬ ‫فروختن‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫آنها‬ ‫های‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫فراگیران‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫موضوع‬ ‫حساسیت‬ ‫و‬ ‫امتحانات‬ ‫نتایج‬ ‫حساسیت‬ ‫درک‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫معلمان‬ .‫شوند‬ ‫موفق‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫امتحانات‬‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫بیشتر‬ ‫شان‬ ‫شغلی‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫کنکور‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫مفید‬ ‫مطالب‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫کیفیت‬ ‫ارتقای‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫زدن‬ ‫تست‬ ‫برای‬ ‫آموزانشان‬ ‫دانش‬ ‫کردن‬ ‫آماده‬ ‫شهروندان‬‫مسیوالن‬ ‫و‬.‫هستند‬ ‫ما‬ ‫جامعه‬ ‫فردای‬ ‫و‬ ‫امروز‬ ‫قابل‬ ‫تعداد‬ ‫اینکه‬ ‫بارتر‬ ‫فاجعه‬‫سواالت‬ ‫از‬ ‫توجهی‬‫کنکور‬‫ما‬ ‫معلمان‬ ‫سرنوشت‬ ‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫همانطورکه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫جوانان‬ ‫سرنوشت‬ ‫که‬ ‫ریالیبلیتی‬ ‫غالبا‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫هستند‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫غیر‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫هم‬ ‫را‬reliability)‫ولدیتی‬ ،)validity)‫آنها‬ ‫دوی‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ) ‫را‬ ‫پخمه‬ ‫و‬ ‫ضعیف‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫گان‬ ‫نخبه‬ ‫تمییز‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫قدرت‬ ‫حتی‬ ‫و‬‫ندا‬‫سواالت‬ ‫ها‬ ‫وقت‬ ‫خیلی‬ .‫رند‬‫مافیا‬ ‫توسط‬ ‫برگزاریشان‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کنکور‬ -‫هم‬ ‫را‬ ‫دانشگاهها‬ ‫و‬ ‫موسسات‬ ‫مجوز‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫هیات‬ ‫های‬ ‫کرسی‬ ،‫تخصصی‬ ‫دکترای‬ ‫مدارک‬ ،‫ها‬ ‫بورسیه‬ ،‫پزشکی‬ ‫های‬ ‫صندلی‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫فروشند‬ ‫می‬-‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫خود‬ ‫نوبه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫خریداران‬ ‫شده‬ ‫دیده‬ ‫گاها‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫فروخته‬‫آقازاده‬ .‫فروشند‬ ‫می‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫باالتر‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫موسسات‬ ،‫مدارس‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫اساتید‬ ‫و‬ ‫معلمان‬ ‫گروهی‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارها‬ ‫پول‬ ‫بچه‬ ‫و‬ ‫ها‬
  • 2. ‫اثر‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ "‫رقابتی‬ ‫تیمی‬ ‫"یادگیری‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ ‫خواندن‬ ‫"ترکیب‬"‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫نوشتن‬ ‫رقبایشان‬ ‫دسترسی‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫آشفته‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫حداکثر‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫هم‬-‫مستضعفان‬-‫امکا‬ ‫این‬ ‫به‬.‫برند‬ ‫می‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫نات‬ ‫د‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫اینکه‬ ‫بارتر‬ ‫تاسف‬ ‫نکته‬‫جلسات‬ ‫در‬ ‫آموزان‬ ‫انش‬‫دور‬ ‫چندان‬ ‫نه‬ ‫ای‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫است‬ ‫دزدی‬ ‫نوعی‬ ‫که‬ "‫"تقلب‬ ‫کنکور‬ ‫منابع‬ ‫غارت‬ ‫و‬ ‫میلیاردی‬ ‫های‬ ‫اختالس‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫مسیوالن‬ ‫پخمه‬ ‫دارهای‬ ‫پول‬ ‫بچه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آقازاده‬ ‫همانند‬‫ملی‬ ‫تسهیل‬ ‫قهقرا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫بردن‬ ‫و‬ ‫زنند‬ ‫می‬ ‫مستضعفان‬‫تسریع‬ ‫و‬‫بر‬ ‫جامعه‬ ‫سرنوشت‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫سرنوشت‬ ‫اینکه‬ ‫بنابراین‬ !‫مبنای‬ ‫چراکه‬ ‫است‬ ‫بشریت‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ایرانیان‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫نابخشودنی‬ ‫و‬ ‫هولناک‬ ‫جنایتی‬ ‫خورد‬ ‫می‬ ‫رقم‬ ‫ساعت‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫کنکور‬ ‫سیاستمداران‬ ‫و‬ ‫رهبران‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫خروجی‬‫هستندد‬ ‫ذهنی‬ ‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫ورزی‬ ‫تفکر‬ ‫قوای‬ ‫فاقد‬ ‫که‬‫و‬ ‫منفی‬ ‫تاثیرات‬ ‫هم‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫تعامالت‬ ‫بر‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫در‬ ‫فاسد‬ ‫مافیای‬ ‫ماهیت‬ ‫و‬ ‫وحشتناک‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫که‬ ‫اضطرابی‬ ‫و‬ ‫استرس‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ .‫گذارند‬ ‫می‬ ‫مخرب‬ ‫اس‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫یادگیری‬ ‫ذره‬ ‫یک‬ ‫همان‬ ‫مانع‬ ‫کند‬‫در‬ ‫که‬ ‫کشنده‬ ‫اضطراب‬ ‫و‬ ‫استرس‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫هایشان‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫ت‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رفتار‬ ‫حتی‬ ‫بلکه‬ ‫یادگیری‬ ‫ماندگاری‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫کرده‬ ‫خود‬ ‫درگیر‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫شان‬ ‫آکادمیک‬ ‫زندگی‬ ‫سراسر‬ ‫ک‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫منفی‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫آن‬ ‫تبع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫های‬‫اطالعات‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫انجامیده‬ ‫بیشتر‬ ‫جنایت‬ ‫و‬ ‫جرم‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫نوبه‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫زده‬ ‫ما‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫دیگری‬ ‫ناپذیر‬ ‫جبران‬ ‫خسارات‬ ‫چه‬ ‫ما‬ ‫محور‬ ‫کنکور‬ ‫آموزشی‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫کنکور‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫بیشتر‬ ‫این‬ ‫مرتبط‬ ‫مقاالت‬ ‫زند‬‫تعل‬ ‫"سیستم‬ ،"‫ایران‬ ‫در‬ ‫آموزش‬ ‫"کالبدشکافی‬ ‫عناوین‬ ‫تحت‬ ‫جانب‬‫تر‬ ‫و‬ ‫یم‬"‫سازی‬ ‫گوسفند‬ ‫کارخانه‬ ‫یا‬ ‫بیت‬‫"آموزش‬ ‫و‬ .‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫وبالگم‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سرچ‬ ‫را‬ "‫ایران‬ ‫در‬ ‫کاپیتالیسم‬ ‫اجرایی‬ ‫بازوان‬ ‫عالی؛‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫پرورش‬ ‫کنکور‬،‫جامعه‬ ‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫گان‬ ‫نخبه‬ ‫کردن‬ ‫معدوم‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫منحرف‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خیانت‬ ‫بزرگترین‬-‫کنکور‬ ‫طریق‬ ‫از‬-‫آزمون‬ ‫بواسطه‬ ‫دیگر‬ ‫بعبارت‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫دارند‬ ‫زاویه‬ ‫نظام‬ ‫از‬ ‫بویژه‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫نخبه‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کانالیزه‬ ‫دی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫منتقد‬ ‫طیف‬ ‫مستعد‬ ‫و‬ ‫باهوش‬ ‫بسیار‬ ‫افراد‬ ‫کنکور‬‫های‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دانشکده‬‫خاص‬ ‫خاصیت‬ ‫بی‬‫ی‬‫س‬‫ده‬ ‫می‬ ‫وق‬‫در‬ ‫قسر‬ ‫ماجرا‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫آنهایی‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫سو‬ ‫عمرشان‬ ‫آخر‬ ‫تا‬ ‫گروگان‬ ‫و‬ ‫اسیر‬ ‫بعنوان‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫ند‬ ‫از‬ ‫بیش‬ .‫بینند‬ ‫نمی‬ ‫فرار‬ ‫جز‬ ‫ای‬ ‫چاره‬ ‫روند‬ ‫می‬02%‫که‬ ‫هستند‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫نخبه‬ ‫آنها‬ ‫عمده‬ ‫قسمت‬ ‫و‬ ‫مسلمانان‬ ‫دنیا‬ ‫پناهندگان‬ ‫و‬ ‫مهاجران‬ ‫و‬ ‫ترغیب‬ ‫و‬ ‫تشویق‬ ‫با‬!‫برند‬ ‫می‬ ‫پناه‬ )‫کفار‬ ‫(دیار‬ ‫اروپا‬ ‫و‬ ‫آمریکا‬ ‫به‬ ‫ناچارا‬ ‫حکومت‬ ‫اجبار‬ ‫حتی‬ ‫اشاره‬ "‫استبدادی‬ ‫های‬ ‫حکومت‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫بندی‬ ‫"دسته‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫مقاالتم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫وحشتناک‬ ‫حقیقت‬ ‫ه‬ ‫حکومت‬ ‫از‬ ‫جزیی‬ ‫که‬ ‫اول‬ ‫دسته‬ :‫اند‬ ‫شده‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ام‬ ‫کرده‬‫حدود‬ ‫و‬ ‫ستند‬52%‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫کل‬ ‫از‬‫دهند‬ ‫مرگان‬ ‫پیش‬ ‫شامل‬،‫تمامیت‬ ‫حاکمان‬ ‫مداحان‬ ‫و‬ ‫خادمان‬‫ها‬ ‫قاضی‬ ‫فرزندان‬ .‫هستند‬ ‫خواه‬،‫ها‬ ‫مخابرات‬ ‫روسای‬،‫افرادی‬ ‫و‬ ‫جاسوسان‬ ‫ازاین‬‫گروه‬ ‫این‬ .‫دارند‬ ‫جای‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫هستند‬ ‫حاکمان‬ ‫این‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫شرط‬ ‫و‬ ‫قید‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫دست‬-‫حکومت‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬-‫هر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫برسند‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫کنکور‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بویژه‬ ‫به‬ )‫سیاسی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ / ‫(اجتماعی‬ ‫نظر‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قیمت‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ممکن‬ ‫طریق‬–‫قیمت‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫پای‬‫تا‬ ‫که‬ ‫دوم‬ ‫دسته‬ .‫جامعه‬ ‫کل‬ ‫منافع‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫کردن‬ ‫مال‬31%‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫جامعه‬‫و‬ ‫حکومت‬ ‫منش‬ ‫و‬ ‫نگرش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مردمی‬ ‫دهند‬ ‫غارتگر‬ ‫حاکمان‬،‫آن‬ ‫از‬ ‫کشی‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫استعمار‬ ‫جز‬ ‫هم‬ ‫حاکمان‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫کاری‬ ‫ریاکار‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫و‬ ‫فاسد‬‫آن‬ ‫با‬ ‫دیگری‬ ‫کار‬ ‫ها‬‫به‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫ها‬ ‫آن‬‫د‬ ‫وجود‬ ‫اجازه‬ ‫ها‬‫(و‬ ‫اشتن‬‫نه‬‫گرفتن‬ ‫تصمیم‬،‫می‬ ‫را‬ )‫کردن‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫انتخاب‬‫سیستم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ .‫دهند‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫آموزشی‬‫برده‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫مغزی‬ ‫شستشوی‬ ‫پیوسته‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬‫مافیاهای‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫کورانه‬ ‫کور‬ ‫و‬ ‫وار‬ ‫دست‬ ‫اما‬ ‫و‬ .‫باشند‬ ‫غارتگر‬ ‫قدرتمند‬‫حداکتر‬ ‫که‬ ‫سوم‬ ‫ه‬1%‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫کل‬ ‫از‬‫چون‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫روشنگران‬ ‫و‬ ‫منتقدان‬ ‫و‬ ‫مخالفان‬ ‫دهند‬ ‫آگاه‬ ‫صدد‬ ‫در‬‫آن‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫جامعه‬ ‫کردن‬ ‫بیدار‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫لیست‬ ‫در‬ ‫کنند‬ ‫حاکم‬ ‫خود‬ ‫سرنوشت‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫بخشند‬ ‫رهایی‬ ‫استبداد‬ ‫و‬ ‫ستم‬ ‫یوغ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دسته‬ ‫این‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫دیکتاتورها‬ ‫سپاه‬ ‫سیاه‬‫اول‬ ‫دسته‬ ‫برخالف‬ ‫مردم‬ ‫از‬–‫حکومت‬ ‫ازنظر‬-‫روشی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫باید‬–‫به‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫کنکور‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ویژه‬-‫مردم‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫بنابراین‬ .‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫سایرین‬ ‫عبرت‬ ‫مایه‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫تحقیر‬ ‫و‬ ‫ساقط‬ ‫نیستی‬ ‫و‬ ‫هستی‬ ‫از‬ ‫حتی‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫بیدارسازی‬ ‫های‬ ‫ایجنت‬ ‫نقش‬ ‫که‬‫رژیم‬ ‫در‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫نبوغ‬ ‫و‬ ‫استعدادها‬ ‫باالترین‬ ‫اگر‬ ‫شخصیت‬ ‫ترور‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫حجری‬ ‫عصر‬ ‫و‬ ‫چرانی‬ ‫شتر‬ ‫دوران‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫های‬،‫می‬ ‫مخفی‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫منزوی‬ ‫و‬ ‫مطرود‬‫آن‬ ‫جامعه‬ ‫مبادا‬ ‫تا‬ ‫شوند‬‫ها‬ ‫خودشان‬ ‫اولیه‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫آزادی‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫واژه‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫الگوی‬ ‫را‬.‫بیفتد‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫خودم‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫یادآوری‬ ‫باید‬ ‫دهم‬ ‫ارایه‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫عینی‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ ‫بخواهم‬ ‫اگر‬5832–‫حیرت‬ ‫و‬ ‫بهت‬ ‫کمال‬ ‫در‬ ‫اطرافیانم‬ ‫و‬ ‫خودم‬–‫نهایت‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫سال‬ ‫همانند‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫دوم‬ ‫سال‬ ‫در‬ !‫شدم!؟‬ ‫فرستاده‬ ‫سربازی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نشدم‬ ‫قبول‬ ‫دانشگاهی‬ ‫و‬ ‫رشته‬ "‫"هیچ‬ ‫در‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫آمادگی‬‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫آموزش‬ ‫کاردانی‬ ‫یعنی‬ ‫انتخاب"م‬ ‫"آخرین‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫های‬ ‫قضاوت‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بناچار‬ ‫کردم‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫نظامی‬ ‫محیطی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫م‬ ‫نبوغ‬ ‫و‬ ‫استعدادها‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫تا‬ ‫کردند‬ ‫مشهد‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫هستم‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫قویا‬ !‫کردند‬ ‫قبولم‬ ‫خوا‬ ‫تمامیت‬ ‫مافیای‬ ‫یک‬ ‫سیطره‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫خشن‬‫کنند‬ ‫دفن‬ ‫دگم‬ ‫فروش‬ ‫دین‬ ‫ه‬.‫بخاطر‬ ‫شدم‬ ‫واقع‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫مغضوب‬ ‫که‬ ‫دالیلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫ای‬ ‫نامه‬‫بود‬ ‫جایزه‬ ‫برایم‬ ‫و‬ ‫شدم‬ ‫برنده‬ ‫ای‬ ‫هسته‬ ‫انرژی‬ ‫درباره‬ ‫آنها‬ ‫مسابقه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فرستادم‬ ‫آمریکا‬ ‫صدای‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫دبیرستان‬ ‫دوم‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ .‫شدم‬ ‫واقع‬ ‫مسیوالن‬ ‫خشم‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫فرستادند‬–‫د‬ ‫دالیل‬.‫بخوانید‬ ‫وبالگم‬ ‫در‬ ‫مقاالتم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫یگر‬‫برادر‬ ‫و‬ ‫خواهرها‬ ‫دیدم‬ ‫وقتی‬ ‫بعدها‬‫هم‬ ‫م‬ ‫تالششان‬ ‫و‬ ‫استعداد‬ ‫علیرغم‬‫به‬‫بدتر‬‫ها‬ ‫رشته‬ ‫ین‬‫و‬‫دانشگاهها‬‫ممکنه‬ ‫ی‬‫(مثال‬‫در‬ ‫چوب‬ ‫صنایع‬ ‫رشته‬)!‫زابل‬ ‫دانشگاه‬‫داده‬ ‫سوق‬‫شدند‬‫اما‬ ‫رشت‬ ‫در‬ ‫بودنشان‬ ‫ضعیف‬ ‫و‬ ‫ذهن‬ ‫کند‬ ‫علیرغم‬ ‫خاص‬ ‫جریاناتی‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫افرادی‬‫و‬ ‫رفاه‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫قبول‬ ‫پزشکی‬ ‫چون‬ ‫هایی‬ ‫ه‬ ‫بیش‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تبدیلش‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫جامعه‬ ‫کردن‬ ‫مهندسی‬ ‫برای‬ "‫"پوشش‬ ‫یک‬ ‫کنکور‬ ‫که‬ ‫نداشتم‬ ‫تردید‬ ‫دیگر‬ ‫رسیدند‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫ای‬ ‫زندگی‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫نیست‬01‫همکاران‬ ‫فرزندان‬ ‫که‬ ‫ام‬ ‫دیده‬ ‫کررات‬ ‫به‬ ‫ام‬ ‫بوده‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫سالی‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫بسیجی‬ ‫و‬ ‫منتقد‬ ‫همکاران‬ ‫برای‬ :‫بوده‬ ‫صادق‬ ‫هم‬ ‫مسیله‬ ‫این‬ ‫عکس‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫بهترین‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫بهترین‬ ‫در‬ ‫غالبا‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫زده‬ ‫رقم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫زندگی‬ ‫بارترین‬ ‫فالکت‬ ‫و‬ ‫بدترین‬ ‫هم‬ ‫عزیزانشان‬‫اند‬.‫اینکه‬ ‫ضمن‬‫داشتم‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫نبوغ‬ ‫علیرغم‬‫ادامه‬ ‫اجازه‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫گرمسار‬ ‫و‬ ‫بجنورد‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫لیسانسم‬ ‫فوق‬ ‫و‬ ‫لیسانس‬ ‫ناچارا‬ ‫ندادندو‬ ‫دولتی‬ ‫دانشگاههای‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬–‫تحت‬ ‫و‬ ‫مکافات‬ ‫هزار‬ ‫با‬ ‫هندوس‬ ‫جور‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شوم‬ ‫دولتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫وارد‬ ‫ندادند‬ ‫اجازه‬ ‫هم‬ ‫دکترا‬ ‫برای‬ .‫گرفتم‬ ‫رحمانه‬ ‫بی‬ ‫های‬ ‫کارشکنی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اذیت‬ ‫و‬ ‫آزار‬‫تان‬ ‫تخصصی‬ ‫دکترای‬ ‫خودم‬ ‫سیاسی‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫تیوری‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزشی‬ ‫ای‬ ‫اسلحه‬ ‫ارایه‬ ‫بخاطر‬ ‫میسور‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کشیدم‬ .‫گرفتم‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬–‫تحمیل‬ ‫من‬ ‫بر‬ ‫هند‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مصایبی‬ ‫چه‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫مافیای‬ ‫بینید‬ ‫همینطور‬ ‫و‬ ‫ببینید‬ ‫آثارم‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫وبالگم‬ .‫کرد‬
  • 3. ‫اثر‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ "‫رقابتی‬ ‫تیمی‬ ‫"یادگیری‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ ‫خواندن‬ ‫"ترکیب‬"‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫نوشتن‬ ‫کنکور‬،‫ابزا‬‫و‬ ‫ورزی‬ ‫تفکر‬ ‫قوای‬ ‫سلب‬ ‫برای‬ ‫ری‬‫مردم‬ ‫از‬ ‫سازی‬ ‫گوسفند‬ ‫تلویزیون‬ ‫سه‬ ‫شبکه‬ ‫برتر"!؟‬ ‫"مسیر‬ ‫برنامه‬ ‫داشتم‬ ‫اتفاقی‬ ‫بطور‬ :‫دهم‬ ‫توضیح‬ ‫بودم‬ ‫آن‬ ‫شاهد‬ ‫اخیرا‬ ‫آنچه‬ ‫تشریح‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ ‫دیدم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬!‫بود‬ ‫جالب‬ ‫خیلی‬ .‫آقایی‬‫به‬ ‫را‬ "‫تفکر‬ ‫"بدون‬ ‫زدن‬ ‫تست‬ ‫روش‬ ‫داشت‬ ‫شیمی‬ ‫لیسانس‬ ‫فوق‬51‫میلیون‬ ‫چ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شدم‬ ‫کنجکاو‬ ‫بنابراین‬ .‫بود‬ ‫وحشتناک‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫مضحک‬ !‫داد‬ ‫می‬ ‫آموزش‬ ‫ایرانی‬ ‫کنکوری‬ ‫و‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬‫دنبال‬ ‫روز‬ ‫ند‬ ‫موسس‬ ‫که‬ ‫شدم‬ ‫متوجه‬ .‫کردم‬‫ات‬‫کنکور‬‫همانند‬‫بد‬ ‫زدن‬ ‫"تست‬ ‫شیوه‬ ‫این‬ ‫ونوس‬ ‫و‬ ‫آخر‬ ‫حرف‬"‫"تمام‬ ‫برای‬ ‫را‬ "‫تفکر‬ ‫ون‬‫می‬ ‫آموزش‬ ‫دروس‬ ‫من‬ ‫برای‬ !‫دهند‬‫آور‬ ‫حیرت‬‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مسیله‬ ‫حل‬ ‫برای‬ "‫کردن‬ ‫"فکر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫دادند‬ ‫می‬ ‫ارایه‬ ‫زدن‬ ‫تست‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫تکنیک‬ ‫چون‬ ‫بود‬ ‫برد‬ ‫می‬–‫آموزان‬ ‫دانش‬‫ف‬‫کن‬ "‫"حفظ‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫تکنیک‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫قط‬‫ن‬‫بتوان‬ ‫تا‬ ‫د‬‫ن‬" ‫دقیقه‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫حداقل‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫تست‬ ‫یک‬ ‫د‬‫دارد‬ ‫نیاز‬ "‫کردن‬ ‫فکر‬‫با‬ ‫ا‬ ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ش‬‫ان‬‫در‬52‫ده‬ ‫پاسخ‬ ‫ثانیه‬‫ن‬‫و‬ ‫معلمان‬ ‫تدریس‬ ‫های‬ ‫روش‬ ،‫ما‬ ‫معلمان‬ ،‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫کتب‬ ،‫آموزشی‬ ‫اهداف‬ ‫کنکور‬ !‫د‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫امتحانات‬ ‫و‬ ‫ارزشیابی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬‫هم‬‫ارزشی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫خروجی‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫ویرانگر‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬‫ابی‬ ‫و‬ ‫بیمار‬ ‫و‬ ‫علیل‬ ‫جامعه‬ ‫شده‬ ‫اش‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫رسند‬ ‫می‬ ‫حکومتی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫منصب‬ ‫باالترین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫تفکرورزی‬ ‫قوای‬ ‫فاقد‬ ‫افراد‬ ‫هم‬ .‫است‬ ‫نشسته‬ ‫انتظار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫تمدن‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫تری‬ ‫شوم‬ ‫عاقبت‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫زده‬ ‫بحران‬‫سال‬ ‫در‬0223‫همین‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫زمینه‬‫مقاله‬ ‫یک‬-‫کردم‬ ‫منتشر‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬-‫که‬ ‫بودم‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫و‬ ‫بودم‬ ‫پرداخته‬ ‫ایران‬ ‫آموزش‬ ‫سیستم‬ ‫شکافی‬ ‫کالبد‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ورزی‬ ‫تفکر‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫سطح‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫سیستماتیک‬ ،‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫بطور‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫تربیتی‬ ‫و‬ ‫تعلیم‬ ‫رژیم‬ ‫چگونه‬ ‫"ک‬ ‫یک‬ ‫عمال‬ ‫فراگیران‬‫س‬ ‫گوسفند‬ ‫ارخانه‬.‫باشد‬ ‫می‬ "‫ازی‬‫این‬ ‫ثقل‬ ‫محور‬ ‫و‬ ‫محرک‬ ‫موتور‬ ‫را‬ ‫کنکور‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫بودم‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫اند‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫ساز‬ ‫گوسفند‬ ‫آموزشی‬ ‫سیستم‬ ‫کنکور‬،‫مردم‬ ‫غارت‬ ‫و‬ ‫چپاول‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ ‫فوق‬ ،‫(دیپلم‬ ‫مدرک‬ ‫و‬ ‫نمره‬ ‫علنی‬ ‫فروش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫فاسد‬ ‫مافیای‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫پوشیده‬ ‫هیچکس‬ ‫بر‬ .‫هستند‬ ‫دانشگاهها‬ ‫و‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ... ‫و‬ ‫تحصیلی‬ ‫بورس‬ ‫و‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫و‬ )‫دکترا‬ ‫و‬ ‫لیسانس‬ ‫فوق‬ ،‫لیسانس‬ ،‫دیپلم‬‫ترین‬ ‫عمده‬ ‫نیز‬ ‫کنکور‬ ‫درآمد‬ ‫منبع‬‫این‬‫ما‬... ‫و‬ ‫علمی‬ ‫هیات‬ ‫های‬ ‫کرسی‬ ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫های‬ ‫صندلی‬ ‫فروش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫فعلی‬ ‫طلب‬ ‫سلطه‬ ‫و‬ ‫قدرتمند‬ ‫فیای‬ ‫هستند‬.‫اینکه‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کنم‬ ‫یادآور‬ ‫را‬ ‫موردی‬ ‫رابطه‬ ‫همین‬ ‫در‬‫حدود‬52‫در‬ ‫مشهد‬ ‫آباد‬ ‫قاسم‬ ‫محمودیه‬ ‫دبیرستان‬ ‫در‬ ‫همکاران‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫قبل‬ ‫سال‬ ‫اش‬ ‫عمه‬ ‫دختر‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫می‬ ‫همکاران‬ ‫جمع‬022‫را‬ ‫دخترش‬ ‫تضمینی‬ ‫تا‬ ‫داده‬ ‫تهران‬ ‫در‬ ‫کنکور‬ ‫موسسات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫رییس‬ ‫به‬ ‫تومان‬ ‫ملیون‬‫در‬ !‫اند‬ ‫کرده‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫قبول‬ ‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫پزشکی‬ ‫رشته‬‫از‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫سیما‬ ‫سه‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ "‫برتر‬ ‫"مسیر‬ ‫برنامه‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬ ‫بعد‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫گاج‬ ‫و‬ ‫چی‬ ‫قلم‬ ‫کنکور‬ ‫موسسات‬ ‫های‬ ‫همایش‬ ‫طریق‬‫نامعلوم‬ ‫ای‬ ‫آینده‬ ‫نگران‬ ‫و‬ ‫مظطرب‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫استرس‬ ‫از‬ ‫تا‬52.222.222!‫کنند‬ ‫می‬ ‫سرکیسه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫تومان‬ ‫و‬ ‫صدا‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫چپاول‬ ‫برای‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫کنکور‬ ‫مافیای‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کنم‬ ‫آوری‬ ‫یاد‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫نکته‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫صف‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ‫و‬ ‫سیما‬‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تیوری‬ ‫و‬ ‫کتب‬ ‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫ندادند‬ ‫اجازه‬ ‫من‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تبلیغات‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫حتی‬ !‫دهم‬ ‫ارایه‬ ‫آموزانم‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫معلمان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ام‬ ‫تخصصی‬53‫کتاب‬ ‫سه‬ ‫جزو‬ ‫تهران‬ ‫کتاب‬ ‫رشد‬ ‫جشنواره‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کتابم‬ ‫همین‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫وزارت‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫انتخاب‬ ‫کشور‬ ‫برتر‬‫از‬ ‫انفصال‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫ماه‬ ‫"سه‬ ،‫شد‬ ‫توصیه‬ ‫معلمان‬ ‫دانشجو‬ ‫و‬ ‫معلمان‬ ‫ه‬ !".‫کردند‬ ‫قطع‬ ‫را‬ ‫حقوقم‬ ‫و‬ ‫زدند‬ ‫خدمت‬!‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫زبان‬ ‫موسسه‬ ‫تاسیس‬ ‫مجوز‬‫طرح‬ ‫زیر‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫شرایطی‬ ‫چنین‬ ‫در‬ :!‫شد‬ ‫زده‬ ‫پس‬ ‫مافیا‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫دادم‬ ‫ارایه‬ ‫کنکور‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫جایگزین‬ ‫استراتژی‬ ‫راهبرد‬‫ک‬‫فعلی‬ ‫زای‬ ‫خسارت‬ ‫کنکور‬ ‫و‬ ‫امتحانات‬ ‫برای‬ ‫من‬ ‫جایگزین‬ ‫کنکور‬ ‫و‬ ‫امتحانات‬ ‫برگزاری‬ ‫بنابراین‬‫دکترا‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫مقاطع‬ ‫حتی‬‫جز‬ ‫فعلی‬ ‫شیوه‬ ‫به‬‫ا‬‫ص‬‫المال‬ ‫بیت‬ ‫راف‬،‫راندن‬ ‫حاشیه‬ ‫به‬ ‫نخبگان‬ ‫و‬ ‫مستضعفان‬‫هستند‬ ‫مردم‬ ‫بیشتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫فالکت‬ ‫بانی‬ ‫که‬ ‫پخمگان‬ ‫نشاندن‬ ‫مسند‬ ‫بر‬ ‫و‬.‫نیست‬ ‫دیگری‬ ‫چیز‬‫که‬ ‫است‬ ‫شرایطی‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫راهبرد‬ ‫اینجانب‬‫استراتژیک‬‫برای‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫جایگزین‬‫و‬ ‫امتحانات‬‫ر‬ ‫این‬ .‫ام‬ ‫داده‬ ‫ارایه‬ ‫فعلی‬ ‫کنکور‬‫ا‬‫طرحی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫هبرد‬،‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫روشمند‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬‫حاکم‬ ‫رحم‬ ‫بی‬ ‫فاسد‬ ‫مافیای‬ ‫سیطره‬ ‫از‬ ‫سرزمین‬ ‫این‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫بوم‬ ‫و‬ ‫مرز‬ ‫این‬ ‫جوانان‬ ‫سرنوشت‬ ‫درآوردن‬ ‫برای‬‫وزارت‬ ‫بر‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫و‬ ‫پرورش‬ ‫آموزش‬‫معلم‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫سپردن‬ ‫و‬‫دوران‬ ‫اساتید‬ ‫و‬ ‫ان‬‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫تحصیل‬‫دانشجویان‬ ‫و‬‫مدارس‬ ‫در‬‫دانشگاهها‬ ‫و‬‫است‬ ‫که‬‫هم‬ ‫یقینا‬‫نفع‬ ‫به‬‫متفاوت‬ ‫مقاطع‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫داوطلبان‬‫بوم‬ ‫و‬ ‫مرز‬ ‫این‬ ‫آینده‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬‫که‬ ‫ام‬ ‫داده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫هم‬‫این‬ ‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬ ‫بکارگیری‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫کاران‬‫این‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایشان‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫جانب‬‫ش‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫اداره‬ ‫جانب‬‫آن‬ ‫در‬ .‫وند‬ ‫نمرات‬ "‫"معدل‬ ‫صورت‬‫فراگیران‬‫طو‬ ‫در‬‫ل‬‫چند‬‫یا‬ ‫و‬ ‫ترم‬‫تحصیل‬ ‫سال‬‫آنها‬‫مال‬‫ک‬‫ای‬ ‫رشته‬ ‫و‬ ‫دانشگاه‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫قضاوت‬-‫حتی‬ ‫دکترا‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫مقاطع‬ ‫در‬–‫اینکه‬ ‫ضمن‬ .‫باشد‬ ‫دهند‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫هستند‬ ‫مجاز‬ ‫و‬ ‫توانند‬ ‫می‬‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نتایج‬‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬‫میزان‬ ‫که‬ ‫مالک‬ ‫مهمترین‬ ‫بعنوان‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫زا‬ ‫دانشجویان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫موفقیت‬‫معلمان‬ ‫ارزشیابی‬ ‫برای‬‫هم‬ ‫اساتید‬ ‫و‬‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫گیر‬ ‫قرار‬.‫ند‬ ‫در‬ ‫آنچه‬‫مع‬ ‫در‬ ‫ادامه‬‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬ ‫رفی‬‫اینجانب‬‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫کتابم‬ ‫هفدهمین‬ ‫از‬ ‫اقتباسی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫آید‬ ‫می‬5805‫توسط‬ ‫مدارس‬ ‫آموزگار‬ ‫و‬ ‫بالینی‬ ‫روانشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫(کارشناس‬ ‫حسینی‬ ‫اصغر‬ ‫علی‬ ‫سید‬ ،‫برادرم‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫چاپ‬ ‫تهران‬ ‫جاودانه‬ ‫جنگل‬ ‫انتشارات‬ ‫و‬ ‫ترجمه‬ "‫رقابتی‬ ‫تیمی‬ ‫"یادگیری‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ،)‫بجنورد‬‫دردستر‬ "‫راه‬ ‫"کتاب‬ ‫انتشارات‬ ‫سایت‬ ‫در‬‫کتاب‬ ‫این‬ .‫شد‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫س‬‫معرفی‬ ‫به‬ ‫م‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پردازد‬ ‫می‬ ‫کنونی‬ ‫تدریس‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫برای‬ ‫استراتژیک‬ ‫و‬ ‫راهبردی‬ ‫جایگزینی‬ ‫بعنوان‬ ‫خودم‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫س‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ .‫ام‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫بصورت‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫که‬‫کتاب‬ ‫سه‬ ‫جزو‬ ‫تهران‬ ‫کتاب‬ ‫رشد‬ ‫جشنواره‬ ‫در‬ ‫ال‬ ‫شد‬ ‫توصیه‬ ‫معلمان‬ ‫دانشجو‬ ‫و‬ ‫معلمان‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫وزارت‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شناخته‬ ‫کشور‬ ‫برتر‬–‫اجازه‬ ‫هرچند‬‫و‬ ‫معرفی‬‫آن‬ ‫توزیع‬ ‫را‬–‫کانالی‬ ‫هیچ‬ ‫از‬-‫این‬ ‫به‬‫ندادند!؟‬ ‫جانب‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬‫بکارگی‬ ‫الزمه‬‫ری‬‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬‫مکان‬ ‫درک‬ ‫اینجانب‬‫و‬ ‫یزمها‬‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫گیری‬ ‫بخدمت‬‫خودم‬‫باشد‬ ‫می‬‫بر‬ ‫که‬‫پایه‬ ‫تیوری‬ ‫دو‬‫سیاسی‬ ‫آموزشی‬‫دادم‬ ‫ارایه‬ ‫م‬‫و‬‫دکترای‬ ‫دنیا‬ ‫دموکراسی‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬‫تخصصی‬‫گرفتم‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬،‫آشنایی‬ ‫جهت‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫اولیه‬‫ویدیوی‬53‫ا‬ ‫دقیقه‬‫ی‬‫زیر‬‫را‬:‫ببینید‬http://www.aparat.com/v/i32tK
  • 4. ‫اثر‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ "‫رقابتی‬ ‫تیمی‬ ‫"یادگیری‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ ‫خواندن‬ ‫"ترکیب‬"‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫نوشتن‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬‫فعالیت‬‫های‬‫اصلی‬‫تاکید‬ ‫مورد‬‫م‬‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫در‬‫م‬‫درس‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ‫در‬‫می‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫بکارگیری‬ ‫فلسفه‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ .‫بشنوید‬ ‫و‬ ‫ببینید‬ ‫باال‬ ‫ویدیوی‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫شکل‬5‫آموزش‬ ‫مراحل‬ .،‫درس‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ‫در‬،‫کالس‬ ‫در‬‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬«‫رقابتی‬ ‫تیمی‬ ‫یادگیری‬»‫اینجانب‬‫می‬ ‫اداره‬.‫شوند‬ ‫هم‬‫فرمایید‬ ‫می‬ ‫مالحظه‬ ‫که‬ ‫انطور‬‫تدریس‬‫این‬‫مکانی‬ ‫تابع‬ ‫جانب‬‫سم‬،‫هدفمند‬ ‫ی‬،‫سیستماتیک‬،‫روشمند‬‫استراتژیک‬‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫اصول‬‫ی‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬.‫مکانیسمی‬ ‫چنین‬‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫که‬‫من‬‫شک‬‫و‬‫تردید‬‫گفتمان‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ،‫و‬‫پرسش‬ ‫و‬ ‫سؤال‬‫و‬ ‫پژوهش‬‫را‬‫کن‬ ‫می‬ ‫تشویق‬‫باعث‬ ‫د‬‫ایده‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫خلق‬‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫راهبردها‬ ،‫تفکرات‬ ،‫نظرات‬ ،‫ها‬‫می‬ ‫متنوعی‬ ‫های‬‫به‬ ً‫ا‬‫نهایت‬ ‫که‬ ‫شود‬‫ارتقای‬ ،‫دانش‬‫رشد‬‫شخصیت‬‫می‬ ‫فراگیران‬ ‫بالندگی‬ ‫و‬‫انجام‬‫روش‬ ‫برخالف‬ ‫بنابراین‬ .‫د‬‫یادگیر‬ ‫که‬ ‫رایج‬ ‫تدریس‬ ‫های‬‫و‬ ‫عادی‬ ‫امر‬ ‫یک‬ ‫را‬ )‫(زبان‬ ‫ی‬ ‫ساده‬‫شخصی‬‫کردن‬ ‫بازگویی‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫حفظ‬ ،‫کردن‬ ‫تکرار‬ ،‫کردن‬ ‫گوش‬ ‫با‬ ‫که‬‫مطالب‬‫محیط‬ ‫در‬‫های‬‫دیکتاتورمابانه‬‫نادیده‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫اکثریت‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫گرفته‬‫می‬ ‫افتد‬‫این‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ،‫پندارند‬‫پروسه‬ ‫یک‬ ‫را‬ )‫(زبان‬ ‫یادگیری‬ ‫جانب‬‫پیچیده‬‫سیستماتیک‬ ‫و‬‫نظ‬ ‫در‬‫است‬ ‫گرفته‬ ‫ر‬ ‫که‬‫برنامه‬‫نظم‬ ،‫استراتژی‬ ،‫و‬ ‫تالش‬ ‫و‬‫تیمی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫تعاون‬‫رقابتی‬ ‫و‬ ‫دموکراتیک‬ ‫هایی‬ ‫محیط‬ ‫در‬‫می‬.‫طلبد‬‫چگونگی‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫ویدیوی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫تیم‬ ‫تشکیل‬ ‫این‬ ‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬‫جانب‬ ‫این‬‫جانب‬‫ام‬ ‫گرفته‬ ‫بخدمت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫کالسهایم‬ ‫در‬ ‫اهدافم‬ ‫پیشبرد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ارزشیابی‬: 1.‫ارزشیابی‬‫و‬ ‫مستمر‬‫رسمی‬ ‫غیر‬ 2.‫ارزشیابی‬‫و‬ ‫مستمر‬ ‫غیر‬‫رسمی‬‫تر‬ ‫ارزشیابی‬‫و‬ ‫مستمر‬‫رسمی‬ ‫غیر‬ ‫شدن‬ ‫درگیر‬ ‫میزان‬ ‫تا‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تدریس"م‬ ‫جلسات‬ ‫"در‬ ‫دفعات‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫رسمی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫فالبداهه‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ارزشیابی‬ ‫روش‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫فراگیران‬ ،‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫را‬‫میزان‬‫ا‬ ‫شان‬ ‫فهم‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫اشان‬ ‫نفره‬ ‫چهار‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫تعاون‬ ‫و‬ ‫همکاری‬‫دهم‬ ‫می‬ ‫آموزش‬ ‫آنچه‬ ‫ز‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬‫کنم‬‫اتفاقی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫تدریس‬ ‫را‬ ‫مطلبی‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ارزشیابی‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫این‬ ‫سواالت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سوال‬ ‫پاسخ‬ ‫ش‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫خودش‬ ‫نمره‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫خواهم‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬‫شفاهی‬ ‫بصورت‬ ‫غالبا‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫جانب‬ ‫ش‬ ‫می‬ ‫مطرح‬‫این‬ ‫در‬ .‫بدهد‬ ‫وند‬‫نها‬ ‫نمره‬ ‫روش‬‫به‬ ‫عضو‬ ‫نمره‬ ‫معدل‬ ‫گرفتن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫یی‬‫میانگین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫اتفاقی‬ ‫صورت‬ ‫امتحان‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫عضو‬ ‫سه‬ ‫نمره‬‫تیم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬4‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫عضو‬ ‫نمره‬ ‫اگر‬ ‫نفره‬32‫(از‬ 522‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫نفر‬ ‫سه‬ ‫نمرات‬ ‫و‬ )12‫و‬02‫و‬32‫می‬ ‫شان‬ ‫میانگین‬ ‫که‬‫شود‬02‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫عضو‬ ‫نهایی‬ ‫نمره‬ ‫باشد‬32‫بود‬ ‫خواهد‬- ‫معدل‬ ‫یعنی‬02‫و‬32‫روش‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫تیم‬ ‫برای‬ ‫نمره‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫تدریس‬ ‫جلسه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ارزشیابی‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫تنها‬ ‫نه‬‫ت‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫جانب‬‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫پیشی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارایه‬ ‫مطالب‬ ‫ر‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫بین‬ ‫سازنده‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫تعامل‬ ‫بر‬ ‫تأکید‬ ‫کمبود‬ ‫بلکه‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫بیشتری‬ ‫همکاری‬ ‫ها‬ ‫تیم‬ ‫سایر‬‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫اصلی‬‫می‬ ‫جبران‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جانب‬‫تکنیک‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫برای‬ .‫کند‬‫ب‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬‫کردن‬ ‫ماندگار‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫رای‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫سازنده‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫تعامل‬‫مسئولیت‬ ‫حس‬ ‫ارتقای‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫ها‬‫هفدهم‬ ‫ترجمه‬ ‫هفت‬ ‫فصل‬ ‫آنها‬ ‫پذیری‬‫کردم‬ ‫معرفی‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کتابم‬ ‫ین‬‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫سایتم‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫بصورت‬‫ارزشیابی‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یادآوری‬ ‫به‬ ‫الزم‬ .‫بفرمایید‬‫اینجانب‬‫نوب‬ ‫به‬‫به‬ ‫خودش‬ ‫ه‬ ‫مند‬ ‫انگیزه‬‫فراگیران‬ ‫کردن‬ ‫تر‬،‫درگیر‬‫آنها‬ ‫بیشتر‬ ‫کردن‬،‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫در‬‫میزان‬ ‫افزایش‬‫آ‬ ‫تعاون‬ ‫و‬ ‫همکاری‬‫های‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫با‬ ‫نها‬‫و‬ ‫شان‬ ‫نیز‬‫ارتقای‬‫دهم‬ ‫می‬ ‫آموزش‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫شان‬ ‫فهم‬ ‫و‬ ‫درک‬.‫انجامد‬ ‫می‬ ‫ارزشیابی‬‫و‬ ‫مستمر‬ ‫غیر‬‫رسمی‬‫تر‬ ‫در‬‫جلسه‬‫رسمی‬ ‫ارزشیابی‬،‫معموال‬ ‫که‬‫از‬ ‫بعد‬‫چند‬‫آموزش‬ ‫جلسه‬‫باشد‬ ‫می‬‫ا‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫حوال‬‫این‬ ‫ضمن‬ ‫پرسی‬‫همانند‬ ‫که‬‫جلسات‬‫تدریس‬ ‫م‬–‫افزایش‬ ‫بمنظور‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫ریلکس‬ ‫و‬ ‫آموزانم‬ ‫دانش‬ ‫استرس‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬‫شان‬ ‫یادگیری‬ ‫میزان‬-‫مالیم‬ ‫موزیک‬‫ضربان‬ ‫ریتم‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫قلبشان‬‫می‬ ‫پخش‬‫می‬ ‫چک‬ ‫را‬ ‫نفرشان‬ ‫چند‬ ‫تکالیف‬ ‫کنم‬‫البته‬ .‫کنم‬‫درواقع‬ ‫که‬ ‫کالس‬ ‫برتر‬ ‫افراد‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫های‬ ‫کامپیوترمن‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫گاهی‬ ‫این‬ ‫نمایندگان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫همکاران‬‫می‬ ‫هستند‬ ‫جانب‬‫می‬ ‫کالس‬ ‫از‬ ‫سپس‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫خواهم‬‫به‬ ‫که‬ ‫خواهم‬‫سؤاالتی‬ ‫به‬ ‫انفرادی‬ ‫صورت‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫اختیارشان‬ ‫در‬ ‫که‬.‫دهند‬ ‫پاسخ‬ ‫دهم‬‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سواالتی‬ ‫نوع‬ ‫با‬‫تا‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫تالشم‬ ‫تمام‬ ‫دهم‬ ‫می‬ ‫ارایه‬ ‫هم‬ ‫ام‬ ‫ارزشیابی‬ ‫نوع‬‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫واقعی‬ )‫(شبهه‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫دانش‬ "‫کارگیری‬ ‫"به‬ ‫مهارت‬ ‫سنجش‬،‫دانشجویانم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫توسط‬‫گستره‬ ،‫تفکر‬ ‫نوع‬ ‫آفرینشی‬ ‫تفکر‬ ،‫تفکر‬ ‫نوآوری‬ ،‫تفکر‬‫ذهنی‬ ‫خالقیت‬ ‫و‬‫مهارت‬ ،‫تکنیک‬ ،‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫های‬‫آف‬ ‫های‬،‫بازفکری‬ ‫درجات‬ ،‫انتقادی‬ ‫تفکر‬ ،‫رینندگی‬ ‫پژوهش‬‫خال‬ ‫های‬‫شناختی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫و‬ ‫ق‬‫ه‬ ‫را‬ ‫آنها‬‫م‬‫ارزشی‬‫دهم‬ ‫قرار‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫ابی‬‫بنابراین‬ .‫روش‬‫و‬ ‫متداول‬ ‫های‬‫سنتی‬‫انواع‬ ‫در‬ ‫بر‬ ‫غالبا‬ ‫که‬ ‫فعلی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬‫فراگیران‬ ‫حافظه‬ ‫و‬ ‫محفوظات‬ ‫سنجش‬‫دارند‬ ‫تمرکز‬‫ارزشیابی‬ ‫در‬‫های‬‫من‬‫هایم‬ ‫کالس‬ ‫در‬‫ندا‬ ‫جایگاهی‬‫ر‬‫ند‬. ‫آخر‬ ‫در‬‫مقرر‬ ‫وقت‬‫برگه‬‫ها‬‫سواالت‬ ‫ی‬‫جمع‬ ‫را‬‫می‬ ‫آوری‬‫آن‬ ‫از‬ ‫عدد‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫کنم‬‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫اتفاقی‬ ‫صورت‬‫درک‬ ‫میزان‬ ‫تا‬ ‫کنم‬ ‫آن‬ ‫فهم‬ ‫و‬‫فراگیران‬‫ار‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫را‬‫ائه‬‫جلسه‬ ‫در‬ ‫شده‬‫یا‬ ‫و‬‫جلسات‬‫برگه‬ ‫کل‬ ‫بخواهم‬ ‫هرگاه‬ ‫البته‬ .‫نمایم‬ ‫ارزیابی‬ ‫قبل‬‫کامپ‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬‫یوترمن‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ها‬‫کرده‬ ‫اعتماد‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫ام‬‫ارز‬ ‫ام‬‫می‬ ‫یابی‬‫این‬ .‫نمایم‬‫من‬ ‫ارزشیابی‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بخش‬‫می‬ ‫باعث‬‫این‬ ‫به‬ ‫فراگیران‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫ارایه‬ ‫معلم‬ ‫یادگیر‬‫ی‬ ‫انفرادی‬ ‫فراگیر‬‫ان‬ ‫یادگیری‬ ‫نفره‬ ‫دو‬ ‫یادگیری‬ ‫تیمی‬ ‫بحث‬ ‫کالسی‬
  • 5. ‫اثر‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ "‫رقابتی‬ ‫تیمی‬ ‫"یادگیری‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ ‫خواندن‬ ‫"ترکیب‬"‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫نوشتن‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫بعد‬ ‫های‬ ‫ترم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫جلسات‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مهم‬ ‫امتحانات‬ ‫که‬ ‫برسند‬ ‫نتیجه‬‫ارائه‬ ‫مطالب‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫کنند‬‫نم‬ ‫تا‬ ‫بپردازند‬ ‫شده‬‫ره‬ .‫نمایند‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اخروی‬ ‫سعادت‬ ‫بسا‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫دنیوی‬ ‫سعادت‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫امتحانات‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بهتری‬ ‫جمع‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بالفاصله‬‫برگه‬ ‫آوری‬‫از‬ ‫دوباره‬ ‫ها‬‫فراگیران‬‫می‬‫به‬ ‫دوستانشان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سؤاالت‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫خواهم‬‫در‬ ‫نفره‬ ‫دو‬ ‫صورت‬ ‫تیم‬‫ه‬‫از‬ ‫بعد‬ .‫دهند‬ ‫پاسخ‬ ‫ایشان‬‫چند‬‫دقیقه‬–‫بسته‬‫دارم‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫ام‬ ‫کرده‬ ‫طرح‬ ‫سوال‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مطالبی‬ ‫نوع‬ ‫به‬-‫آن‬ ‫از‬‫می‬ ‫ها‬‫که‬ ‫خواهم‬ ‫پاسخ‬‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫هایشان‬‫آن‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫هایشان‬‫تبادل‬ ‫ها‬‫پاسخ‬ ‫شد‬ ‫الزم‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫نظر‬.‫نمایند‬ ‫اصالح‬ ‫را‬ ‫هایشان‬ ‫آن‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬‫تمام‬ ‫برای‬ ‫کنند‬ ‫سعی‬ ‫باید‬ ‫ها‬‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫سؤاالت‬‫آن‬ .‫برسند‬ ‫مشترکی‬ ‫های‬‫می‬ ‫تشویق‬ ‫ها‬‫درباره‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫بدین‬ ‫تا‬ ‫بپردازند‬ ‫هم‬ ‫پاسخ‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫دالیل‬‫ضعیف‬ ‫افراد‬ ‫دانش‬ ‫صورت‬‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫تیم‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫درنهایت‬ .‫شود‬ ‫کاملتر‬ ‫هایشان‬ ‫تیم‬ ‫تر‬‫نامه‬ ‫به‬‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫اتفاقی‬ ‫صورت‬‫صاحب‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫شود‬‫پاسخ‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫تصحیح‬ ‫تیمش‬ ‫اعضای‬ ‫کل‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫پاسخنامه‬ ‫آن‬‫های‬ ‫عضوی‬‫به‬ ‫که‬‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫اتفاقی‬ ‫صورت‬‫می‬ ‫مشخص‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫تیمش‬ ‫نمره‬‫برگه‬ ‫که‬ ‫شاگردی‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫کند‬‫ارزشیابی‬ ‫برای‬ ‫اش‬ ‫و‬ ‫دلیل‬ ‫خاص‬ ‫سؤاالت‬ ‫به‬ ‫هایش‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫بخواهم‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫تیمش‬ ‫و‬ ‫خودش‬‫باعث‬ ‫هم‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ .‫بیاورد‬ ‫نیز‬ ‫برهان‬ ‫می‬‫فعال‬ ‫تیم‬ ‫هر‬ ‫اعضای‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫شود‬‫نه‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫انگیزه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تر‬‫برای‬ ‫بلکه‬ ‫خود‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫شان‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫یادگیری‬.‫کنند‬ ‫مسئولیت‬ ‫احساس‬ ‫هم‬ ‫پاسخ‬ ً‫ا‬‫نهایت‬‫اختیار‬ ‫در‬ ‫صحیح‬ ‫های‬‫فراگیران‬‫می‬ ‫قرار‬‫خود‬ ‫فهم‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬‫شان‬‫هنوز‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫بنشینند‬ ‫قضاوت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫خأل‬ ‫کردن‬ ‫پر‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اشکاالت‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫اشتیاق‬ ‫و‬ ‫شوق‬‫یادگیری‬ ‫درنتیجه‬ ‫و‬ ‫بپردازند‬ ‫ها‬‫عمیق‬ ‫شان‬‫تر‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫فراگیران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بعد‬ ‫جلسه‬ ‫موضوع‬ ‫جلسه‬ ‫آخر‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫ماندگارتر‬ ‫و‬‫بدین‬ ‫تا‬ ‫کنم‬‫جلسه‬ ‫در‬ ‫فراگیران‬ ‫صورت‬‫پیش‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫بعد‬‫زمینه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫ضمن‬ .‫شوند‬ ‫کالس‬ ‫وارد‬ ‫قبلی‬ ‫آمادگی‬ ‫و‬‫می‬ ‫ها‬،‫نظرات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫مربوطه‬ ‫تکالیف‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫مباحث‬ ‫پیگیری‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫خواهم‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫انتقادات‬‫به‬ ‫هایشان‬‫مودل‬ ‫در‬ ‫مان‬ ‫آنالین‬ ‫کالس‬‫من‬.‫نمایند‬ ‫مراجعه‬ ‫همان‬‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬0‫می‬ ‫مشاهده‬‫فعالیت‬ ‫کنید‬‫ه‬‫ا‬ ‫در‬ ‫ا‬‫د‬ ‫خاصی‬ ‫توالی‬ )‫(آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫ین‬‫ار‬.‫ند‬ ‫شکل‬0.‫مراحل‬‫کالس‬ ‫در‬ ‫آزمون‬‫های‬‫همان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اینجانب‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ی‬«‫رقابتی‬ ‫تیمی‬ ‫یادگیری‬».‫شوند‬ ‫می‬ ‫تدریس‬ ‫فعالیت‬‫شامل‬ ‫آموزش‬ ‫جلسه‬ ‫همانند‬ ‫هم‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫شش‬‫می‬ ‫مرحله‬‫ارزیابی‬ ،‫فراگیران‬ ‫انفرادی‬ ‫دادن‬ ‫امتحان‬ :‫باشد‬ ‫برگه‬‫به‬ ‫که‬ ‫فراگیر‬ ‫چند‬ ‫های‬‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫اتفاقی‬ ‫صورت‬‫ش‬،‫نفره‬ ‫دو‬ ‫ارزشیابی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ،‫وند‬‫بصورت‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬‫تیمی‬‫با‬ ‫مشارکتی‬ ‫دادن‬ ‫امتحان‬ ، ‫تیم‬ ‫اعضای‬‫ارزیابی‬ ‫و‬‫عملکرد‬‫تیم‬‫این‬ ‫اینکه‬ ‫فلسفه‬ .‫می‬ ‫اجازه‬ ‫فراگیران‬ ‫به‬ ‫جانب‬‫به‬ ‫تا‬ ‫دهم‬‫است‬ ‫این‬ ‫دهند‬ ‫امتحان‬ ‫تیمی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نفره‬ ‫دو‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬‫آن‬‫استرات‬ ‫تا‬ ‫دهم‬ ‫فرصت‬ ‫ها‬‫ژی‬‫تست‬ ‫های‬‫زنی‬‫و‬‫روش‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬‫و‬ ‫ها‬‫سبک‬‫از‬ ‫را‬ ‫موثرتر‬ ‫و‬ ‫برتر‬ ‫های‬ ‫نگرش‬ ‫و‬ ‫تفکر‬ ‫های‬ .‫بیاموزند‬ ‫یکدیگر‬-‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫هنگامی‬ ‫امور‬ ‫این‬‫به‬ ‫که‬ ‫افتند‬‫عنوان‬‫می‬ ‫پاسخی‬ ‫به‬ ‫دارند‬ ‫دوستانشان‬ ‫مثال‬‫می‬ ‫توضیح‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پردازند‬‫درواقع‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫بلند‬‫کنن‬‫آگاهی‬ ‫و‬ ‫فکر‬ ‫سطح‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫بنابراین‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫وقت‬ ‫درخواست‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫گوش‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫مودبانه‬ ،‫د‬‫و‬ ‫ها‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫موفق‬ ‫زندگی‬ ‫الزمه‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫تیمی‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫فراگیران‬ ‫شخصیت‬ ‫و‬ ‫منش‬ ،‫بینش‬ ،‫اجتماعی‬ ‫مهارتهای‬ ‫همینطور‬ ‫ه‬ ‫بنابراین‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫است‬ ‫امروز‬‫اینجانب‬ ‫فرمایید‬ ‫می‬ ‫مالحظه‬ ‫که‬ ‫مانطور‬–‫فعلی‬ ‫ارزشیابی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫خالف‬ ‫بر‬–‫و‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫جامعه‬ ‫تمدن‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫فردا‬ ‫و‬ ‫امروز‬ ‫شهروندان‬ ‫یادگیری‬ ‫ارتقای‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫امتحانات‬ .‫ام‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تیم‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫نهایی‬ "‫دادن‬ ‫نمره‬ ‫"شیوه‬‫م‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫شان‬ ‫اعضای‬ ‫این‬ ‫نهایی‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫دهی‬ ‫نمره‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫یادآوری‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬‫می‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جانب‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫نتایجی‬ ‫گفتم‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫خدمت‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫دو‬ "‫"حداقل‬ ‫تحصیلی‬ ‫سال‬ ‫یا‬ ‫ترم‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫پردازم‬ ‫آنها‬ ‫تحصیل‬ ‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫رشته‬ ‫تعیین‬ ‫مالک‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫مدرسه‬ ‫در‬ ‫شان‬ ‫تحصیل‬ ‫دوران‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬‫بجای‬ ‫دادن‬ ‫نمره‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬2‫تا‬02‫از‬2‫تا‬522‫سطح‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫راحتتر‬ ‫بدینصورت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تم‬ ‫و‬ ‫فراگیران‬ ‫تمام‬ ‫واقعی‬.‫پرداخت‬ ‫جمعیت‬ ‫پر‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫بویژه‬ ‫یکدیگر‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫ییز‬‫ارزشیابی‬ ‫از‬ ‫ابتدایی‬ ‫مقطع‬ ‫در‬ ‫بویژه‬ ‫اخیرا‬ ‫البته‬ ‫از‬ ‫دهی‬ ‫نمره‬ ‫سیستم‬ ‫جایگزین‬ ‫بعنوان‬ ‫توصیفی‬2‫تا‬02‫ی‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫توصیفی‬ ‫ارزشیابی‬ ‫طراحان‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫عدد‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫آموزش‬‫شود‬ ‫بیان‬ ‫ارزشیابی‬ ‫ی‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫وضعیت‬ ،‫توضیح‬ ‫و‬ ‫توصیف‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫نوشت‬ ‫رقم‬.‫اینجانب‬ ‫از‬ ‫دهی‬ ‫نمره‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫ارزشیابی‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫هستم‬ ‫معتقد‬ ‫اما‬2‫تا‬02‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫وضعیت‬ ‫توصیف‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫هم‬ ‫کلمه‬ ‫چهار‬ ‫با‬ ‫نیست‬ ‫دقیق‬ .‫داد‬ ‫ارایه‬ ‫را‬ ‫اش‬ ‫ارزشیابی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫پرداخت‬ ‫دادن‬ ‫امتحان‬ ‫بصورت‬ ‫انفرادی‬ ‫ارزیابی‬ ‫عملکرد‬ ‫معلم‬ ‫توسط‬ ‫دادن‬ ‫امتحان‬ ‫بصورت‬ ‫دونفره‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫تیمی‬ ‫دادن‬ ‫امتحان‬ ‫بصورت‬ ‫تیمی‬ ‫ارزیابی‬ ‫تی‬ ‫عملکرد‬‫م‬
  • 6. ‫اثر‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ "‫رقابتی‬ ‫تیمی‬ ‫"یادگیری‬‫تدریس‬ ‫روش‬‫و‬ ‫خواندن‬ ‫"ترکیب‬"‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫نوشتن‬ ‫کالس‬ ‫در‬‫این‬ ‫های‬‫جان‬‫ب‬‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫نهایی‬ ‫ارزشیابی‬‫مقیاس‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫یا‬ ‫و‬ ‫ترم‬ ‫هر‬ ‫اول‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذیل‬ ‫های‬ ‫معرفی‬ ‫فراگیران‬ ‫به‬ ‫سال‬‫یادآوری‬ ‫یا‬ ‫و‬:‫شوند‬ 5.42%‫قبلش‬ ‫ترم/سال‬ ‫امتحان‬ ‫نمره‬ ،‫ترم/سال‬ ‫اول‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫امتحانی‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫نمره‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫فراگیر‬ ‫نهایی‬ ‫نمره‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مالک‬ 0.52%‫او‬ ‫پیشرفت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫فراگیر‬ ‫نهایی‬ ‫نمره‬-‫پایه‬ ‫نمره‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫نمره‬ ‫آخرین‬ ‫تفاوت‬ ‫درواقع‬ ‫که‬‫قبلی‬ ‫نمرات‬ ‫(میانگین‬ ‫اش‬)‫اش‬ ‫می‬.‫باشد‬ 8.02%‫هم‬ ‫رقبای‬ ‫نمرات‬ ‫معدل‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫نمره‬ ‫آخرین‬ ‫مقایسه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫فراگیر‬ ‫نهایی‬ ‫نمره‬‫رده‬‫(هم‬ ‫اش‬‫تیم‬ ‫در‬ )‫سطحش‬.‫دیگر‬ ‫های‬ 4.82%‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫نمرات‬ ‫معدل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫فراگیر‬ ‫نهایی‬ ‫نمره‬‫ش‬.‫امتحان‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ( ‫متوسط‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬4‫به‬ ‫محمد‬ )‫نفره‬‫قوی‬ ‫عضو‬ ‫عنوان‬‫ی‬ ‫و‬ ‫تر‬‫همان‬ ‫ا‬‫از‬ ‫کاپیتان‬522‫امتیاز‬02‫بگیرد‬،‫و‬ ‫علی‬ ‫به‬ ‫رضا‬‫متوسط‬ ‫اعضای‬ ‫عنوان‬32‫و‬02‫به‬ ‫میالد‬ ‫و‬ ‫بگیرند‬‫ضعیف‬ ‫عضو‬ ‫عنوان‬‫نمره‬ ‫تر‬81‫و‬ ‫نهایی‬ ‫نمره‬ ‫محاسبه‬ ‫روش‬ ‫نماید‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫پایان‬‫به‬ ‫علی‬ ‫ترم‬‫فرض‬ ‫ذیل‬ ‫امتیازبندی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نمایم‬ ‫یادآوری‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫البته‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫زیر‬ ‫قرار‬،‫علی‬ ‫پایه‬ ‫نمره‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫نمره‬ ‫میانگین‬‫رده‬‫تیم‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫های‬‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫امتحان‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫تیمش‬ ‫اعضای‬ ‫نمرات‬ ‫میانگین‬ ‫و‬ ‫ها‬41،42‫و‬08.31‫می‬.‫باشد‬ 5.03‫نمره‬ ‫برای‬ ‫امتیاز‬‫امتحانش‬ ‫آخرین‬ ‫همین‬–‫در‬‫ورقه‬( ‫اش‬03=42%×32.) 0.0.1‫گذشته‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پیشرفتش‬ ‫برای‬ ‫امتیاز‬‫ا‬( ‫ش‬0.1=52%×01‫و‬01=41-32.) 8.0‫هم‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پیشرفتش‬ ‫میزان‬ ‫برای‬ ‫امتیاز‬‫رده‬‫تیم‬ ‫در‬ ‫هایش‬( ‫دیگر‬ ‫های‬0=02%×82‫و‬82=42-32.) 4.50.50‫عملکرد‬ ‫برای‬ ‫امتیاز‬‫تیم‬( ‫امتحان‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫ش‬50.50=82%×08.31.) ‫علی‬ ‫نهایی‬ ‫نمره‬ ‫بنابراین‬11.00( ‫بود‬ ‫خواهد‬11.00=50.50+0+0.1+03)‫ر‬ ‫نمره‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫البته‬ ‫که‬‫شود‬ ‫ند‬ ‫توان‬ ‫می‬‫نمره‬ ‫او‬ ‫به‬10‫دا‬‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫اعضایش‬ ‫نمرات‬ ‫معدل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫میانگین‬ ‫هم‬ ‫علی‬ ‫تیم‬ ‫نهایی‬ ‫نمره‬ .‫د‬‫محاسبه‬ ‫روش‬ ‫همین‬ ‫به‬‫علی‬ ‫نمره‬ ‫محاسب‬‫همین‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫ه‬‫طور‬‫رده‬‫تیم‬ ‫بندی‬‫معدل‬ ‫مقایسه‬ ‫با‬ ‫کالس‬ ‫های‬‫آن‬ ‫های‬‫امکان‬ ‫ها‬‫همان‬ .‫است‬ ‫پذیر‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫طور‬‫شود‬‫این‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫دهی‬ ‫نمره‬ ‫سیستم‬‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫ارزشیابی‬‫تیم‬ ‫ارزشیابی‬ ‫با‬ ‫ها‬.‫دارند‬ ‫همبستگی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫راستا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫هایشان‬ ‫در‬‫کرده‬ ‫سعی‬ ‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬ ‫این‬‫ام‬،‫و‬ ‫امتحانات‬ ‫خالف‬ ‫بر‬‫موثر‬ ‫یادگیری‬ ‫مانع‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫زا‬ ‫استرس‬ "‫"بسیار‬ ‫که‬ ‫فعلی‬ ‫کنکور‬‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬،‫آور‬ ‫انگیزه‬ ‫فضایی‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫نمرات‬ ‫از‬،‫هیجان‬‫انگیز‬‫بمنظور‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫شاد‬ ‫و‬‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬‫کامل‬‫تر‬ ‫کردن‬ ‫درگیر‬‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫فراگیران‬‫به‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫ترغیب‬‫فعال‬ ‫تعامل‬‫تر‬‫سا‬ ‫و‬‫زنده‬‫تر‬‫با‬‫هایشان‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬‫بدین‬ ‫تا‬ ‫کنم‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫آموزشی‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫نیل‬ ‫ترتیب‬‫م‬‫اگر‬ .‫نمایم‬ ‫تسریع‬ ‫و‬ ‫تسهیل‬ ‫را‬‫بیشتر‬ ‫کمی‬‫می‬ ‫متوجه‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬‫که‬ ‫شوید‬‫بواسطه‬‫مقیا‬ ‫دو‬‫از‬ ‫اول‬ ‫س‬ ‫که‬ ‫مقیاسی‬ ‫چهار‬‫ام‬ ‫کرده‬ ‫طراحی‬ ‫خودم‬ ‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬‫ایجاد‬ ‫بر‬‫ارتقای‬ ‫و‬‫حس‬‫مسئولیت‬‫و‬ ‫پذیری‬‫ت‬ ‫کردن‬ ‫درگیر‬‫تک‬ ‫ک‬‫اعضای‬ ‫تیم‬ ‫هر‬‫خودش‬ ‫یادگیری‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬‫تمرک‬‫دار‬ ‫ز‬‫م‬.‫بواسطه‬‫مسئولیت‬ ‫حس‬ ‫ایجاد‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫سوم‬ ‫مقیاس‬‫تعامل‬ ‫ایجاد‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫پذیری‬‫و‬ ‫مثبت‬‫سا‬‫زنده‬ ‫دار‬ ‫تمرکز‬ ‫تیم‬ ‫هر‬ ‫اعضای‬ ‫بین‬‫م‬.‫این‬‫مقیاس‬‫ازآن‬‫می‬ ‫سازنده‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫تعامل‬ ‫آمدن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫باعث‬ ‫جهت‬‫ت‬ ‫هر‬ ‫اعضای‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫شود‬‫به‬ ‫را‬ ‫یم‬ ‫می‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬‫هم‬ ‫رقبای‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫شان‬ ‫شانس‬ ‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫رساند‬‫تیم‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رده‬‫بیشتر‬ ‫بگذارند‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫ها‬ ‫می‬‫موفق‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شود‬‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫کمک‬ ‫هم‬ ‫تیم‬ ‫یت‬‫به‬ .‫ضعیف‬ ‫فراگیران‬ ‫ویژه‬‫جالب‬ ‫را‬ ‫سوم‬ ‫مقیاس‬ ‫این‬ ‫تر‬‫می‬ ‫توجه‬‫رقابت‬ ‫چراکه‬ ‫بینند‬ ‫کرد‬‫هم‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫با‬ ‫ن‬‫می‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫هستند‬ ‫سطحشان‬‫چهارم‬ ‫مقیاس‬ .‫بینند‬–‫باال‬ ‫مقیاس‬ ‫چهار‬ ‫از‬‫ام‬ ‫داده‬ ‫ارایه‬ ‫که‬-‫ماندگاری‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫قوی‬ ‫فراگیران‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫انگیزه‬ ‫مقیاس‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫تمرکز‬ ‫سازنده‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫تعامل‬‫می‬ ‫تر‬‫نهای‬ ‫تا‬ ‫دهد‬‫دانش‬ ‫ارتقای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫ت‬، ‫استراتژی‬‫م‬ ‫و‬ ‫ها‬‫هارت‬‫بکنند‬ ‫شان‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫های‬‫دانند‬ ‫می‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫آنها‬ ‫چراکه‬‫که‬‫به‬ ‫هم‬ ‫شان‬ ‫تیم‬ ‫موفقیت‬‫و‬ ‫نمره‬ ‫ارتقای‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫نوبه‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬‫موفقیت‬‫بیشتر‬ ‫هرچه‬‫آن‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬.‫کند‬ ‫این‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫ارزشیابی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬‫جانب‬32%‫و‬ ‫خودش‬ ‫اراده‬ ‫و‬ ‫پشتکار‬ ‫و‬ ‫تالش‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫تیم‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫عضو‬ ‫هر‬ ‫موفقیت‬ 82%‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫تیمش‬ ‫اعضای‬ ‫کارایی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬‫به‬ ‫ها‬‫می‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خوبی‬‫کار‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫رسند‬ ‫مت‬ ‫که‬ ‫نفری‬ ‫اولین‬ ‫کنند‬ ‫خالی‬ ‫شانه‬‫می‬ ‫باعث‬ ‫خود‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫خودشان‬ ‫شود‬ ‫ضرر‬‫مسئولیت‬ ‫احساس‬ ‫خود‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫این‬ .‫کنند‬‫در‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫تمرکز‬ ‫کارگروهی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫تدریس‬ ‫های‬،‫آمریکا‬ ‫متحده‬ ‫ایالت‬‫محبوب‬ ‫غرب‬ ‫و‬ ‫اروپا‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫عضو‬ ‫هر‬ ‫موفقیت‬ ‫هستند‬ ‫رایج‬ ‫و‬‫طور‬522%‫موف‬ ‫به‬‫تیم‬ ‫اعضای‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫سایرین‬ ‫پشتکار‬ ‫و‬ ‫قیت‬‫احساس‬ ‫ها‬ ‫نمی‬ ‫مسئولیت‬‫روش‬ ‫این‬ ‫ناکامی‬ ‫باعث‬ ‫خود‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنند‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫تدریس‬ ‫های‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫دهی‬ ‫نمره‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جلسه‬ ‫هر‬ ‫بخواهند‬ ‫محترم‬ ‫همکاران‬ ‫اگر‬‫سا‬ ‫برای‬‫کردن‬ ‫تر‬ ‫ده‬‫خودشان‬ ‫کار‬‫نمره‬ ‫یک‬ ‫نهایی‬‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫عضو‬‫مقیاس‬ ‫چهار‬‫ی‬‫و‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫که‬‫در‬ ‫نیز‬ ‫تیم‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫حتی‬ ‫نظر‬‫بگیرند‬‫به‬ ‫باید‬ ‫یادشده‬ ‫عضو‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫می‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫انتخاب‬ ‫اتفاقی‬ ‫صورت‬‫همکاری‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫تن‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫انتخاب‬ ‫عضوی‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬‫می‬ ‫باعث‬ ‫کار‬ ‫این‬ !‫دهد‬‫شود‬.‫ببرند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫یکدیگر‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫تالش‬ ‫نهایت‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫حواس‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫بنابراین‬‫ها‬ ‫تیم‬‫ارزشیا‬ ‫سیستم‬ ‫در‬‫این‬ ‫بی‬‫جانب‬‫نه‬‫آن‬ ‫اعضایشان‬ ‫انفرادی‬ ‫پیشرفت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫تنها‬‫روش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گونه‬‫مثل‬ ‫هایی‬CIRC ‫آن‬ ‫مقایسه‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫است‬‫هم‬ ‫رقبای‬ ‫با‬ ‫ها‬‫سطحشا‬‫در‬ ‫آنچه‬ ‫همانند‬ ‫ن‬TGT‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫است‬‫پیشرفت‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫بلکه‬ ‫شوند‬‫در‬ ‫شان‬ ‫تیم‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫نیز‬ ‫کالس‬ ‫های‬‫شو‬‫همچنین‬ .‫ند‬‫به‬‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫تشویق‬ ‫منظور‬‫ها‬‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫شدیدتر‬ ‫رقابت‬ ‫به‬‫همکاری‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫انجامد‬ ‫می‬ ‫اعضایشان‬ ‫بین‬ ‫بیشتر‬‫میان‬ ‫هر‬ ‫پایان‬ ‫در‬‫تر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ترم‬‫م‬‫به‬ ‫به‬‫هدیه‬ ‫کالس‬ ‫تیم‬ ‫ترین‬‫می‬ ‫داده‬ ‫ویژه‬ ‫ای‬‫به‬ :‫شود‬‫عنوان‬‫مثال‬‫کل‬ ‫به‬ ‫تیم‬ ‫آن‬ ‫اعضای‬‫نمره‬522‫می‬ ‫را‬‫دهم‬–‫آن‬ ‫واقعی‬ ‫نمره‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بدون‬‫به‬ ‫البته‬ ‫ها‬‫حداقل‬ ‫اینکه‬ ‫شرط‬12.‫باشند‬ ‫گرفته‬ ‫را‬‫همین‬‫برای‬ ‫طور‬ ‫انگیزه‬‫بیشتر‬‫کاپیتان‬ ‫به‬ ‫دادن‬‫رهب‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬‫تیم‬ ‫ران‬‫بیشت‬ ‫کردن‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫ر‬،‫صادقانه‬‫تر‬‫موثرتر‬ ‫و‬‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫به‬‫صورت‬ ‫در‬ ‫هایشان‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫شان‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫مناسب‬ ‫پیشرفت‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫تشویقی‬ ‫نمره‬ ‫هم‬ ‫ها‬‫می‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫گیرم‬‫تیم‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫آگاهی‬ ‫جهت‬ ً‫ا‬‫ضمن‬ .‫کنم‬‫ها‬‫و‬ ‫مدرسه‬ ‫مسیوالن‬ ‫همینطور‬‫رده‬‫بندی‬‫تیم‬‫کوشاتر‬ ‫نام‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ین‬‫کال‬ ‫فراگیران‬‫س‬‫اعال‬ ‫تابلوی‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫کالس‬ ‫نات‬‫مبنای‬ ‫بر‬ .‫شود‬ ‫رتبه‬ ‫همین‬‫به‬ ‫برتر‬ ‫فراگیر‬ ‫سه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دو‬ ‫دوره‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫بندی‬‫این‬ ‫همکاران‬ / ‫نمایندگان‬ ‫عنوان‬‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫من‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫جانب‬‫در‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫ورقه‬ ‫تصحیح‬ ‫و‬ ‫تکالیف‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫کالس‬‫این‬ ‫امتحان‬ ‫های‬‫به‬ .‫نمود‬ ‫خواهند‬ ‫یاری‬ ‫را‬ ‫جانب‬‫عنوان‬‫مث‬‫ال‬–‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬