SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
‫ارتباطات‬ ‫عصر‬‫و‬!‫دلواپسان‬
‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬
‫مهر‬ ‫دوم‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬4931:‫شد‬ ‫چاپ‬ "‫نیوز‬ ‫"سحام‬ ‫در‬
http://sahamnews.org/2015/10/290925/
‫نمی‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬ ‫امروزه‬‫تواند‬‫نقش‬‫بدیل‬ ‫بی‬‫جمعی‬ ‫ارتباط‬ ‫وسایل‬‫قبیل‬ ‫از‬‫ماهواره‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬‫ک‬ ‫بشر‬ ‫سعادت‬ ‫و‬ ‫تکامل‬ ‫در‬ ‫را‬‫نمای‬ ‫تمان‬.‫د‬
‫استفا‬ ‫ایران‬ ‫همانند‬ ‫معدودی‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫چرا‬ ‫راستی‬ ‫به‬ ‫اما‬‫محدودیت‬ ‫با‬ ‫وسایل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ده‬‫شدید‬‫روبروست‬!‫؟‬‫و‬‫ب‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫چرا‬‫رخی‬
‫مردم‬ ‫که‬ ‫ورزند‬ ‫می‬ ‫اصرار‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫دارند‬ ‫عمال‬ ‫دلواپس‬ ‫مسیوالن‬‫ایران‬‫و‬ ‫درک‬‫ج‬ ‫ارتباط‬ ‫وسایل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫فرهنگ‬‫را‬ ‫معی‬
‫نگرش‬ ‫همین‬ ‫بر‬ ‫بنا‬ ‫و‬ ‫ندارند‬‫پادگانی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫با‬‫انبری‬ ‫گاز‬ ‫گاهی‬ ‫و‬‫محدود‬ ‫وسایل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫دسترسی‬‫مم‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬‫نوع‬‫می‬
‫کن‬‫ند؟‬
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دلواپسان‬ ‫ظاهری‬ ‫استدالل‬‫مجازی‬ ‫فضاهای‬‫و‬‫شبکه‬‫ماهو‬ ‫های‬‫ای‬ ‫اره‬‫باالی‬ ‫آمار‬ ‫اصلی‬ ‫سبب‬‫و‬ ‫فحشا‬ ‫و‬ ‫فساد‬‫طال‬‫و‬ ‫ ق‬
‫بیکاری‬‫و‬‫و‬ ‫کاری‬ ‫بزه‬‫اختالس‬‫ایران‬ ‫در‬!‫هستند‬‫محدود‬ ‫باید‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫دسترسی‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬-‫ممنوع‬ ‫بتوانند‬ ‫اگر‬ ‫و‬-‫شود‬!‫حال‬
‫که‬ ‫است‬ ‫اینجا‬ ‫نکته‬‫و‬ ‫اینترنت‬‫ماهواره‬‫شبکه‬ ‫و‬‫ای‬ ‫ماهواره‬ ‫های‬‫هست‬ ‫هم‬ ‫آفریقا‬ ‫در‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫دنیا‬ ‫کشورهای‬ ‫تمام‬ ‫در‬‫همگان‬ ‫و‬ ‫ند‬‫ب‬‫ه‬
‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫آنها‬.‫امروز‬ ‫متمدن‬ ‫دنیای‬ ‫در‬‫حکومت‬ ‫همه‬‫ها‬‫مردم‬ ‫آرای‬ ‫از‬ ‫برخاسته‬ ‫ی‬‫آزادی‬ ‫و‬ ‫حق‬‫امکانات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫به‬ ‫را‬
‫دهند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫مردم‬‫که‬ ‫چرا‬‫را‬ ‫آنها‬-‫عمل‬ ‫در‬-‫و‬ ‫دانند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫نعمتان‬ ‫ولی‬‫هست‬ ‫قایل‬ ‫ارزش‬ ‫آنها‬ ‫انسانی‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫کرامات‬ ‫برای‬‫ند‬
‫می‬ ‫احترام‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬‫گذارند‬.
‫که‬ ‫این‬ ‫توجه‬ ‫جالب‬ ‫نکته‬.‫بودم‬ ‫هندوستان‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫چهار‬ ‫دکترا‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫دانشجوییم‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫خود‬-‫ب‬ ‫مردمش‬ ‫که‬ ‫هندوستانی‬‫ت‬
‫پرست‬‫هست‬‫ند‬‫دموکراسی‬ ‫بررگترین‬ ‫قضا‬ ‫از‬ ‫و‬‫دنیاست‬‫میلیارد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ .‫میلیون‬ ‫دویست‬ ‫و‬‫شهروندان‬ ‫از‬‫کش‬ ‫این‬‫ور‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬
0000‫شبکه‬‫ای‬ ‫ماهواره‬‫پر‬ ‫و‬‫اینترنت‬ ‫ترین‬ ‫سرعت‬!‫دارند‬ ‫دسترسی‬‫که‬ ‫حالیست‬ ‫در‬ ‫این‬‫خ‬ ‫بر‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫آمارهای‬ ‫طبق‬‫کشور‬ ‫الف‬
‫ایران‬ ‫همانند‬ ‫هایی‬‫اسالمی‬‫هندوستان‬‫طال ق‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جنایت‬ ‫و‬ ‫جرم‬ ‫آمار‬ ‫کمترین‬‫کاری‬ ‫بزه‬ ‫و‬‫ا‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬‫است‬ ‫داده‬ ‫ختصاص‬‫و‬
‫باشند‬ ‫می‬ ‫دنیا‬ ‫مردم‬ ‫شادترین‬ ‫جزو‬ ‫مردمش‬!
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بگویم‬ ‫خواهم‬ ‫می‬ ‫آنچه‬ ‫تمام‬‫نوع‬ ‫در‬ ‫اشکال‬‫و‬ ‫نگرش‬‫حاکمان‬ ‫کردن‬ ‫حکومت‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬‫ما‬‫باشد‬ ‫می‬‫شعور‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫و‬‫م‬‫ا‬
‫مردم‬.‫شوند‬ ‫می‬ ‫غرب‬ ‫فرهنگ‬ ‫جذب‬ ‫ای‬ ‫ماهواره‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫همانند‬ ‫هایی‬ ‫رسانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫درصدی‬ ‫هم‬ ‫اگر‬‫و‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫خارج‬ ‫اسالم‬ ‫از‬ ‫عمال‬ ‫حتی‬‫شرع‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫داری‬ ‫حکومت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫آمد‬ ‫ناکار‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫مسیوالن‬ ‫کفایتی‬ ‫بی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬‫و‬
‫اسالم‬‫است‬)‫بخوانید‬ ‫را‬ "‫مسلمان!؟‬ ‫حاکمان‬ ‫کدامین‬ ‫و‬ ‫اسالم‬ ‫"کدامین‬‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫من‬ ‫(مقاله‬.
‫واقعیت‬‫که‬ ‫است‬ ‫این‬‫گفتم‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫وسایل‬‫ماهواره‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫جمعی‬ ‫ارتباط‬‫تکا‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫ابزار‬‫و‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫مل‬‫ه‬ ‫تمدن‬.‫ستند‬
‫سانسوری‬ ‫و‬ ‫محدودیت‬ ‫گونه‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫درنوردند‬ ‫را‬ ‫حصارها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بند‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مرز‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫وسایل‬ ‫این‬
‫ج‬ ‫های‬ ‫رخداد‬ ‫و‬ ‫اخبار‬ ‫آخرین‬ ‫جریان‬ ‫در‬‫بگیرند‬ ‫قرار‬ ‫هانی‬.‫وجود‬ ‫با‬‫که‬ ‫است‬ ‫الهی‬ ‫های‬ ‫موهبت‬ ‫این‬‫مردم‬‫ه‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نگرش‬ ‫با‬‫ا‬
‫و‬‫آشنا‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫مرام‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آیین‬‫می‬‫و‬ ‫شوند‬‫جامعه‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫ایرادات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کاستی‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫به‬‫پ‬ ‫خود‬ ‫حاکمان‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬‫ی‬
‫آیند‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫رفع‬ ‫صدد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫می‬.‫بشر‬ ‫اولیه‬ ‫حقو ق‬ ‫قبیل‬ ‫لز‬ ‫هایی‬ ‫واژه‬ ‫با‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وسایل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬‫و‬ ‫آزادی‬ ‫و‬
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫آشنا‬ ‫انتخاب‬ ‫حق‬‫تبعی‬ ‫و‬ ‫ستم‬ ‫و‬ ‫ظلم‬ ‫و‬ ‫خیانت‬ ‫و‬ ‫جنایت‬ ‫و‬ ‫جرم‬ ‫گونه‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ارتباطی‬ ‫وسایل‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫با‬‫و‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫ض‬
‫ریا‬ ‫و‬ ‫غارت‬‫اختالس‬ ‫و‬‫ماند‬ ‫نمی‬ ‫مخفی‬ ‫ملت‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫استبدادی‬ ‫و‬‫کن‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شرایطی‬ ‫از‬ ‫جامع‬ ‫تصویری‬ ‫آنها‬ ‫و‬‫به‬ ‫ند‬
‫آورند‬ ‫می‬ ‫دست‬.‫اینکه‬ ‫خالصه‬‫ر‬ ‫ملت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫وسایل‬ ‫این‬‫ا‬‫و‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫رهنمون‬ ‫حقیقت‬ ‫سوی‬ ‫به‬‫طور‬ ‫آن‬‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫که‬)‫(ع‬
‫حقایق‬ ‫فرمودند‬‫آز‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬‫سو ق‬ ‫ادی‬‫ده‬ ‫می‬‫ند‬.
‫که‬ ‫چیزی‬ ‫که‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫بنابراین‬‫افراطیون‬‫دلواپس‬‫دیگ‬ ‫مسایل‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مردم‬ ‫بیداری‬ ‫و‬ ‫آگاهی‬ ‫دارند‬ ‫وحشت‬ ‫آن‬ ‫از‬‫که‬ ‫چرا‬ ‫ر‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫رویایی‬ ‫های‬ ‫کاخ‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫بقای‬ ‫اربابانشان‬ ‫و‬ ‫آنها‬‫آفرینی‬ ‫بحران‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫اطالعی‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫نادانی‬ ‫و‬ ‫جهل‬ ‫در‬‫تر‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫و‬‫س‬‫مردم‬
.‫اند‬ ‫یافته‬‫که‬ ‫است‬ ‫شرایطی‬ ‫چنین‬ ‫در‬‫ای‬‫که‬ ‫هستم‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫نجانب‬‫غالب‬‫گ‬ ‫سیاست‬‫ذارا‬‫ن‬‫جمهور‬ ‫فعلی‬‫ی‬‫ایران‬ ‫اسالمی‬‫مصلحت‬ ‫به‬
‫نیستند‬ ‫اسالم‬‫این‬ .‫که‬ ‫تهران‬ ‫استاندار‬ ‫معاون‬ ‫گفته‬00%‫ایرانی‬ ‫جوانان‬‫اند‬ ‫شده‬ ‫گردان‬ ‫روی‬ ‫اسالم‬ ‫از‬‫نظر‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫و‬‫اردوغان‬ ‫معاون‬
‫توا‬ ‫می‬ ‫هم‬ "‫است‬ ‫زده‬ ‫ضربه‬ ‫اسالم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫هم‬ ‫صهیونیسم‬ ‫از‬ ‫اسالمی‬ ‫"جمهوری‬‫که‬‫ن‬‫باش‬ ‫من‬ ‫ادعای‬ ‫این‬ ‫موید‬ ‫ند‬‫ن‬.‫د‬
‫خاتمه‬ ‫در‬‫غدی‬ ‫سعید‬ ‫عید‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬‫ر‬‫کنم‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫یاد‬ ‫هستند‬ ‫قدرت‬ ‫مسند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دلواپس‬ ‫افراطیون‬ ‫به‬‫که‬ ‫این‬ ‫ضمن‬ ‫که‬‫می‬ ‫شادی‬
‫کنند‬!‫هم‬ ‫کمی‬‫غدیر‬ ‫فلسفه‬ ‫به‬‫ظلم‬ ‫نفی‬ ‫یعنی‬ ‫غدیر‬ ‫که‬ ‫بدانند‬ ‫باید‬ ‫آنان‬ .‫کنند‬ ‫تامل‬،‫ستم‬،‫کامگی‬ ‫خود‬‫و‬‫خو‬ ‫تمامیت‬‫اهی‬‫استبداد‬ ‫و‬:
‫(به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫مردم‬ ‫چون‬ ‫نرفت‬ ‫حکومت‬ ‫طرف‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫حق‬ ‫حکومت‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫علیرغم‬ ‫و‬ ‫عظمتش‬ ‫علیرغم‬ )‫(ع‬ ‫علی‬ ‫حضرت‬‫دلیل‬ ‫هر‬)‫ی‬
‫نخواستند‬)‫(ع‬ ‫علی‬ ‫حضرت‬ .‫زور‬ ‫با‬‫اسلحه‬ ‫و‬ ‫چما ق‬‫با‬ ‫و‬‫و‬ ‫مخالفان‬ ‫ارعاب‬ ‫راهبرد‬‫خفقان‬ ‫و‬ ‫اختنا ق‬ ‫جو‬ ‫ایجاد‬‫های‬ ‫آزادی‬ ‫سلب‬ ‫و‬
‫مردم‬ ‫مدنی‬‫آنها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودش‬.‫نکرد‬ ‫تحمیل‬

More Related Content

Viewers also liked

Introduction to parallel computing chapter 2
Introduction to parallel computing chapter 2Introduction to parallel computing chapter 2
Introduction to parallel computing chapter 2Mahdi Eshraghi MHE
 
Introduction by Rogier Ormeling about the collection of Henk and Leonie Pij...
Introduction by Rogier Ormeling about the collection of Henk and Leonie Pij...Introduction by Rogier Ormeling about the collection of Henk and Leonie Pij...
Introduction by Rogier Ormeling about the collection of Henk and Leonie Pij...Henk Pijnenburg
 
Armed Conflict vs. Sustainable Development
Armed Conflict vs. Sustainable DevelopmentArmed Conflict vs. Sustainable Development
Armed Conflict vs. Sustainable DevelopmentAliasghar Abbasi
 
امضای همراه
امضای همراهامضای همراه
امضای همراهEsmaeil Abedi
 
SQL Injection; Attack & Prevention
SQL Injection; Attack & PreventionSQL Injection; Attack & Prevention
SQL Injection; Attack & PreventionMahdi Eshraghi MHE
 
ACC 201 Ch 10 Questions
ACC 201 Ch 10 QuestionsACC 201 Ch 10 Questions
ACC 201 Ch 10 QuestionsJohn Cusato
 
Social networking sites_business_sop_18
Social networking sites_business_sop_18Social networking sites_business_sop_18
Social networking sites_business_sop_18Anas Vj
 
Data Base Security (SQL Injection Attacks)
Data Base Security (SQL Injection Attacks)Data Base Security (SQL Injection Attacks)
Data Base Security (SQL Injection Attacks)Hassan Kooshkaki
 
انواع مقالات علمی و تخصصی
انواع مقالات علمی و تخصصیانواع مقالات علمی و تخصصی
انواع مقالات علمی و تخصصیHavar Bathaee
 
نوآوری باز در تحقیق و توسعه
نوآوری باز در تحقیق و توسعهنوآوری باز در تحقیق و توسعه
نوآوری باز در تحقیق و توسعهEsmaeil Abedi
 
Pki Digital Signature
Pki Digital SignaturePki Digital Signature
Pki Digital SignatureSaeed Aminian
 

Viewers also liked (20)

بروشور معرفی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
بروشور معرفی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشهبروشور معرفی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
بروشور معرفی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
 
Introduction to parallel computing chapter 2
Introduction to parallel computing chapter 2Introduction to parallel computing chapter 2
Introduction to parallel computing chapter 2
 
Blind justice
Blind justiceBlind justice
Blind justice
 
Introduction by Rogier Ormeling about the collection of Henk and Leonie Pij...
Introduction by Rogier Ormeling about the collection of Henk and Leonie Pij...Introduction by Rogier Ormeling about the collection of Henk and Leonie Pij...
Introduction by Rogier Ormeling about the collection of Henk and Leonie Pij...
 
Armed Conflict vs. Sustainable Development
Armed Conflict vs. Sustainable DevelopmentArmed Conflict vs. Sustainable Development
Armed Conflict vs. Sustainable Development
 
معرفی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
معرفی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشهمعرفی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
معرفی مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
 
امضای همراه
امضای همراهامضای همراه
امضای همراه
 
SQL Injection; Attack & Prevention
SQL Injection; Attack & PreventionSQL Injection; Attack & Prevention
SQL Injection; Attack & Prevention
 
ACC 201 Ch 10 Questions
ACC 201 Ch 10 QuestionsACC 201 Ch 10 Questions
ACC 201 Ch 10 Questions
 
اصالت‌سنجی اسناد الکترونیکی (راهکار جلوگیری از جعل اسناد الکترونیکی)
اصالت‌سنجی اسناد الکترونیکی (راهکار جلوگیری از جعل اسناد الکترونیکی)اصالت‌سنجی اسناد الکترونیکی (راهکار جلوگیری از جعل اسناد الکترونیکی)
اصالت‌سنجی اسناد الکترونیکی (راهکار جلوگیری از جعل اسناد الکترونیکی)
 
زیرساخت کلید عمومی (PKI)، مفاهیم، کاربردها و کاربری امضای دیجیتال
زیرساخت کلید عمومی (PKI)، مفاهیم، کاربردها و کاربری امضای دیجیتالزیرساخت کلید عمومی (PKI)، مفاهیم، کاربردها و کاربری امضای دیجیتال
زیرساخت کلید عمومی (PKI)، مفاهیم، کاربردها و کاربری امضای دیجیتال
 
آشنایی با زیرساخت کلید عمومی (PKI)
آشنایی با زیرساخت کلید عمومی (PKI)آشنایی با زیرساخت کلید عمومی (PKI)
آشنایی با زیرساخت کلید عمومی (PKI)
 
Social networking sites_business_sop_18
Social networking sites_business_sop_18Social networking sites_business_sop_18
Social networking sites_business_sop_18
 
Data Base Security (SQL Injection Attacks)
Data Base Security (SQL Injection Attacks)Data Base Security (SQL Injection Attacks)
Data Base Security (SQL Injection Attacks)
 
انواع مقالات علمی و تخصصی
انواع مقالات علمی و تخصصیانواع مقالات علمی و تخصصی
انواع مقالات علمی و تخصصی
 
نوآوری باز در تحقیق و توسعه
نوآوری باز در تحقیق و توسعهنوآوری باز در تحقیق و توسعه
نوآوری باز در تحقیق و توسعه
 
Pki Digital Signature
Pki Digital SignaturePki Digital Signature
Pki Digital Signature
 
Bioimpedance
BioimpedanceBioimpedance
Bioimpedance
 
Bone p
Bone p Bone p
Bone p
 
Digital Signature
Digital SignatureDigital Signature
Digital Signature
 

Similar to عصر ارتباطات و دلواژسان

اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسیداسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسیدSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادیدسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادیSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
21خرداد94-نگاهی به نمایشنامه باغ وحش شیشهای و فیلم اقتباسی اینجا بدون من
21خرداد94-نگاهی به نمایشنامه باغ وحش شیشهای و فیلم اقتباسی اینجا بدون من21خرداد94-نگاهی به نمایشنامه باغ وحش شیشهای و فیلم اقتباسی اینجا بدون من
21خرداد94-نگاهی به نمایشنامه باغ وحش شیشهای و فیلم اقتباسی اینجا بدون منAzadeh Fakhri
 
نظریه بازار پیام دکتر محسنیان راد
نظریه بازار پیام دکتر محسنیان رادنظریه بازار پیام دکتر محسنیان راد
نظریه بازار پیام دکتر محسنیان رادsafieh maleki
 
Presentation1 محسنی راد copy
Presentation1 محسنی راد  copyPresentation1 محسنی راد  copy
Presentation1 محسنی راد copysafieh maleki
 
Powerpoint entekhabat
Powerpoint entekhabatPowerpoint entekhabat
Powerpoint entekhabat123Setareh
 
Num66daryaknar removed شماره 66نشریه دریاکنار
Num66daryaknar removed شماره 66نشریه دریاکنار Num66daryaknar removed شماره 66نشریه دریاکنار
Num66daryaknar removed شماره 66نشریه دریاکنار mehran sultany nezhad
 
دانشگاه تهران
دانشگاه تهراندانشگاه تهران
دانشگاه تهرانabdohnet
 
خلاصه کتاب موج سوم
خلاصه کتاب موج سومخلاصه کتاب موج سوم
خلاصه کتاب موج سومDr Peshevar
 
daryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنار
daryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنارdaryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنار
daryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنارmehran sultany nezhad
 
ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضر
ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي  اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضرويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي  اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضر
ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضرMajid Zavari
 
هفته نامه پیشتاز - شهر شهریار
هفته نامه پیشتاز - شهر شهریارهفته نامه پیشتاز - شهر شهریار
هفته نامه پیشتاز - شهر شهریارamir alipour
 
سیرت رسول صل اللہ علیہ وسلم
سیرت رسول صل اللہ علیہ وسلمسیرت رسول صل اللہ علیہ وسلم
سیرت رسول صل اللہ علیہ وسلمAbida Bano
 
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...Dr. Farideh Mashayekh
 
فرهنگ عامه و فرهنگ توده ای
فرهنگ عامه و فرهنگ توده ایفرهنگ عامه و فرهنگ توده ای
فرهنگ عامه و فرهنگ توده ایmojtaba samadi
 
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)VogelDenise
 
موانع اجتماعی حضور زنان در رسانه های افغانستان
موانع اجتماعی حضور زنان در رسانه های افغانستانموانع اجتماعی حضور زنان در رسانه های افغانستان
موانع اجتماعی حضور زنان در رسانه های افغانستانnangialai
 
تفاوت میان جنبش¬های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستی
تفاوت میان جنبش¬های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستیتفاوت میان جنبش¬های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستی
تفاوت میان جنبش¬های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستیezra lioyd
 
Jaaar.com shargh 1393-12-17
Jaaar.com shargh 1393-12-17Jaaar.com shargh 1393-12-17
Jaaar.com shargh 1393-12-17Amir RD
 

Similar to عصر ارتباطات و دلواژسان (20)

اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسیداسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
 
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادیدسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
 
21خرداد94-نگاهی به نمایشنامه باغ وحش شیشهای و فیلم اقتباسی اینجا بدون من
21خرداد94-نگاهی به نمایشنامه باغ وحش شیشهای و فیلم اقتباسی اینجا بدون من21خرداد94-نگاهی به نمایشنامه باغ وحش شیشهای و فیلم اقتباسی اینجا بدون من
21خرداد94-نگاهی به نمایشنامه باغ وحش شیشهای و فیلم اقتباسی اینجا بدون من
 
نظریه بازار پیام دکتر محسنیان راد
نظریه بازار پیام دکتر محسنیان رادنظریه بازار پیام دکتر محسنیان راد
نظریه بازار پیام دکتر محسنیان راد
 
Presentation1 محسنی راد copy
Presentation1 محسنی راد  copyPresentation1 محسنی راد  copy
Presentation1 محسنی راد copy
 
Powerpoint entekhabat
Powerpoint entekhabatPowerpoint entekhabat
Powerpoint entekhabat
 
Num66daryaknar removed شماره 66نشریه دریاکنار
Num66daryaknar removed شماره 66نشریه دریاکنار Num66daryaknar removed شماره 66نشریه دریاکنار
Num66daryaknar removed شماره 66نشریه دریاکنار
 
دانشگاه تهران
دانشگاه تهراندانشگاه تهران
دانشگاه تهران
 
خلاصه کتاب موج سوم
خلاصه کتاب موج سومخلاصه کتاب موج سوم
خلاصه کتاب موج سوم
 
daryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنار
daryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنارdaryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنار
daryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنار
 
Tahdidate resaneie
Tahdidate resaneieTahdidate resaneie
Tahdidate resaneie
 
ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضر
ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي  اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضرويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي  اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضر
ويژگي‌هاي تاريخي و شرايط اقتصادي اجتماعي جامعه ایران در عصر حاضر
 
هفته نامه پیشتاز - شهر شهریار
هفته نامه پیشتاز - شهر شهریارهفته نامه پیشتاز - شهر شهریار
هفته نامه پیشتاز - شهر شهریار
 
سیرت رسول صل اللہ علیہ وسلم
سیرت رسول صل اللہ علیہ وسلمسیرت رسول صل اللہ علیہ وسلم
سیرت رسول صل اللہ علیہ وسلم
 
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 
فرهنگ عامه و فرهنگ توده ای
فرهنگ عامه و فرهنگ توده ایفرهنگ عامه و فرهنگ توده ای
فرهنگ عامه و فرهنگ توده ای
 
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
 
موانع اجتماعی حضور زنان در رسانه های افغانستان
موانع اجتماعی حضور زنان در رسانه های افغانستانموانع اجتماعی حضور زنان در رسانه های افغانستان
موانع اجتماعی حضور زنان در رسانه های افغانستان
 
تفاوت میان جنبش¬های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستی
تفاوت میان جنبش¬های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستیتفاوت میان جنبش¬های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستی
تفاوت میان جنبش¬های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستی
 
Jaaar.com shargh 1393-12-17
Jaaar.com shargh 1393-12-17Jaaar.com shargh 1393-12-17
Jaaar.com shargh 1393-12-17
 

More from Seyed Mohammad Hassan Hosseini

Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptxTowards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptxSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
Competitive Team Based Learning in Conversation Classes
Competitive Team Based Learning in Conversation ClassesCompetitive Team Based Learning in Conversation Classes
Competitive Team Based Learning in Conversation ClassesSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
 تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین... تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایرانکالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایرانSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایرانوظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایرانSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟! سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟! Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical ReviewELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical ReviewSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
Sample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan Hosseini
Sample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan HosseiniSample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan Hosseini
Sample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan HosseiniSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...
Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...
Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 

More from Seyed Mohammad Hassan Hosseini (19)

یادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتییادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتی
 
مدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستممدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستم
 
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptxTowards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
 
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
 
Competitive Team Based Learning in Conversation Classes
Competitive Team Based Learning in Conversation ClassesCompetitive Team Based Learning in Conversation Classes
Competitive Team Based Learning in Conversation Classes
 
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
 
CTBL: Beyond Curent Didactic Methods and Approaches
CTBL: Beyond Curent Didactic Methods and ApproachesCTBL: Beyond Curent Didactic Methods and Approaches
CTBL: Beyond Curent Didactic Methods and Approaches
 
Prof. Hosseini Resume
Prof. Hosseini ResumeProf. Hosseini Resume
Prof. Hosseini Resume
 
Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories
Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories
Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories
 
Online technologies
Online technologiesOnline technologies
Online technologies
 
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
 تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین... تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
 
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایرانکالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
 
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایرانوظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
 
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟! سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
 
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
 
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical ReviewELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
 
Globalization, Cooperative Learning, and ELT
Globalization, Cooperative Learning, and ELTGlobalization, Cooperative Learning, and ELT
Globalization, Cooperative Learning, and ELT
 
Sample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan Hosseini
Sample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan HosseiniSample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan Hosseini
Sample Lesson Plan by Dr Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...
Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...
Beyond The Present Methods And Approaches To ELT/Education: The Crucial Need ...
 

عصر ارتباطات و دلواژسان

 • 1. ‫ارتباطات‬ ‫عصر‬‫و‬!‫دلواپسان‬ ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫مهر‬ ‫دوم‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬4931:‫شد‬ ‫چاپ‬ "‫نیوز‬ ‫"سحام‬ ‫در‬ http://sahamnews.org/2015/10/290925/ ‫نمی‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬ ‫امروزه‬‫تواند‬‫نقش‬‫بدیل‬ ‫بی‬‫جمعی‬ ‫ارتباط‬ ‫وسایل‬‫قبیل‬ ‫از‬‫ماهواره‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬‫ک‬ ‫بشر‬ ‫سعادت‬ ‫و‬ ‫تکامل‬ ‫در‬ ‫را‬‫نمای‬ ‫تمان‬.‫د‬ ‫استفا‬ ‫ایران‬ ‫همانند‬ ‫معدودی‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫چرا‬ ‫راستی‬ ‫به‬ ‫اما‬‫محدودیت‬ ‫با‬ ‫وسایل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ده‬‫شدید‬‫روبروست‬!‫؟‬‫و‬‫ب‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫چرا‬‫رخی‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫ورزند‬ ‫می‬ ‫اصرار‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫دارند‬ ‫عمال‬ ‫دلواپس‬ ‫مسیوالن‬‫ایران‬‫و‬ ‫درک‬‫ج‬ ‫ارتباط‬ ‫وسایل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫فرهنگ‬‫را‬ ‫معی‬ ‫نگرش‬ ‫همین‬ ‫بر‬ ‫بنا‬ ‫و‬ ‫ندارند‬‫پادگانی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫با‬‫انبری‬ ‫گاز‬ ‫گاهی‬ ‫و‬‫محدود‬ ‫وسایل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫دسترسی‬‫مم‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬‫نوع‬‫می‬ ‫کن‬‫ند؟‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دلواپسان‬ ‫ظاهری‬ ‫استدالل‬‫مجازی‬ ‫فضاهای‬‫و‬‫شبکه‬‫ماهو‬ ‫های‬‫ای‬ ‫اره‬‫باالی‬ ‫آمار‬ ‫اصلی‬ ‫سبب‬‫و‬ ‫فحشا‬ ‫و‬ ‫فساد‬‫طال‬‫و‬ ‫ ق‬ ‫بیکاری‬‫و‬‫و‬ ‫کاری‬ ‫بزه‬‫اختالس‬‫ایران‬ ‫در‬!‫هستند‬‫محدود‬ ‫باید‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫دسترسی‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬-‫ممنوع‬ ‫بتوانند‬ ‫اگر‬ ‫و‬-‫شود‬!‫حال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اینجا‬ ‫نکته‬‫و‬ ‫اینترنت‬‫ماهواره‬‫شبکه‬ ‫و‬‫ای‬ ‫ماهواره‬ ‫های‬‫هست‬ ‫هم‬ ‫آفریقا‬ ‫در‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫دنیا‬ ‫کشورهای‬ ‫تمام‬ ‫در‬‫همگان‬ ‫و‬ ‫ند‬‫ب‬‫ه‬ ‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫آنها‬.‫امروز‬ ‫متمدن‬ ‫دنیای‬ ‫در‬‫حکومت‬ ‫همه‬‫ها‬‫مردم‬ ‫آرای‬ ‫از‬ ‫برخاسته‬ ‫ی‬‫آزادی‬ ‫و‬ ‫حق‬‫امکانات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫به‬ ‫را‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫مردم‬‫که‬ ‫چرا‬‫را‬ ‫آنها‬-‫عمل‬ ‫در‬-‫و‬ ‫دانند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫نعمتان‬ ‫ولی‬‫هست‬ ‫قایل‬ ‫ارزش‬ ‫آنها‬ ‫انسانی‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫کرامات‬ ‫برای‬‫ند‬ ‫می‬ ‫احترام‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬‫گذارند‬. ‫که‬ ‫این‬ ‫توجه‬ ‫جالب‬ ‫نکته‬.‫بودم‬ ‫هندوستان‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫چهار‬ ‫دکترا‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫دانشجوییم‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫خود‬-‫ب‬ ‫مردمش‬ ‫که‬ ‫هندوستانی‬‫ت‬ ‫پرست‬‫هست‬‫ند‬‫دموکراسی‬ ‫بررگترین‬ ‫قضا‬ ‫از‬ ‫و‬‫دنیاست‬‫میلیارد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ .‫میلیون‬ ‫دویست‬ ‫و‬‫شهروندان‬ ‫از‬‫کش‬ ‫این‬‫ور‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬ 0000‫شبکه‬‫ای‬ ‫ماهواره‬‫پر‬ ‫و‬‫اینترنت‬ ‫ترین‬ ‫سرعت‬!‫دارند‬ ‫دسترسی‬‫که‬ ‫حالیست‬ ‫در‬ ‫این‬‫خ‬ ‫بر‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫آمارهای‬ ‫طبق‬‫کشور‬ ‫الف‬ ‫ایران‬ ‫همانند‬ ‫هایی‬‫اسالمی‬‫هندوستان‬‫طال ق‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جنایت‬ ‫و‬ ‫جرم‬ ‫آمار‬ ‫کمترین‬‫کاری‬ ‫بزه‬ ‫و‬‫ا‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬‫است‬ ‫داده‬ ‫ختصاص‬‫و‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫دنیا‬ ‫مردم‬ ‫شادترین‬ ‫جزو‬ ‫مردمش‬! ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بگویم‬ ‫خواهم‬ ‫می‬ ‫آنچه‬ ‫تمام‬‫نوع‬ ‫در‬ ‫اشکال‬‫و‬ ‫نگرش‬‫حاکمان‬ ‫کردن‬ ‫حکومت‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬‫ما‬‫باشد‬ ‫می‬‫شعور‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫و‬‫م‬‫ا‬ ‫مردم‬.‫شوند‬ ‫می‬ ‫غرب‬ ‫فرهنگ‬ ‫جذب‬ ‫ای‬ ‫ماهواره‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫همانند‬ ‫هایی‬ ‫رسانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫درصدی‬ ‫هم‬ ‫اگر‬‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫خارج‬ ‫اسالم‬ ‫از‬ ‫عمال‬ ‫حتی‬‫شرع‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫داری‬ ‫حکومت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫آمد‬ ‫ناکار‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫مسیوالن‬ ‫کفایتی‬ ‫بی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬‫و‬ ‫اسالم‬‫است‬)‫بخوانید‬ ‫را‬ "‫مسلمان!؟‬ ‫حاکمان‬ ‫کدامین‬ ‫و‬ ‫اسالم‬ ‫"کدامین‬‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫من‬ ‫(مقاله‬. ‫واقعیت‬‫که‬ ‫است‬ ‫این‬‫گفتم‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫وسایل‬‫ماهواره‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫جمعی‬ ‫ارتباط‬‫تکا‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫ابزار‬‫و‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫مل‬‫ه‬ ‫تمدن‬.‫ستند‬ ‫سانسوری‬ ‫و‬ ‫محدودیت‬ ‫گونه‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫درنوردند‬ ‫را‬ ‫حصارها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بند‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مرز‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫وسایل‬ ‫این‬ ‫ج‬ ‫های‬ ‫رخداد‬ ‫و‬ ‫اخبار‬ ‫آخرین‬ ‫جریان‬ ‫در‬‫بگیرند‬ ‫قرار‬ ‫هانی‬.‫وجود‬ ‫با‬‫که‬ ‫است‬ ‫الهی‬ ‫های‬ ‫موهبت‬ ‫این‬‫مردم‬‫ه‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نگرش‬ ‫با‬‫ا‬ ‫و‬‫آشنا‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫مرام‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آیین‬‫می‬‫و‬ ‫شوند‬‫جامعه‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫ایرادات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کاستی‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫به‬‫پ‬ ‫خود‬ ‫حاکمان‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬‫ی‬ ‫آیند‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫رفع‬ ‫صدد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫می‬.‫بشر‬ ‫اولیه‬ ‫حقو ق‬ ‫قبیل‬ ‫لز‬ ‫هایی‬ ‫واژه‬ ‫با‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وسایل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬‫و‬ ‫آزادی‬ ‫و‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫آشنا‬ ‫انتخاب‬ ‫حق‬‫تبعی‬ ‫و‬ ‫ستم‬ ‫و‬ ‫ظلم‬ ‫و‬ ‫خیانت‬ ‫و‬ ‫جنایت‬ ‫و‬ ‫جرم‬ ‫گونه‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ارتباطی‬ ‫وسایل‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫با‬‫و‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫ض‬ ‫ریا‬ ‫و‬ ‫غارت‬‫اختالس‬ ‫و‬‫ماند‬ ‫نمی‬ ‫مخفی‬ ‫ملت‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫استبدادی‬ ‫و‬‫کن‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شرایطی‬ ‫از‬ ‫جامع‬ ‫تصویری‬ ‫آنها‬ ‫و‬‫به‬ ‫ند‬ ‫آورند‬ ‫می‬ ‫دست‬.‫اینکه‬ ‫خالصه‬‫ر‬ ‫ملت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫وسایل‬ ‫این‬‫ا‬‫و‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫رهنمون‬ ‫حقیقت‬ ‫سوی‬ ‫به‬‫طور‬ ‫آن‬‫مسیح‬ ‫عیسی‬ ‫که‬)‫(ع‬ ‫حقایق‬ ‫فرمودند‬‫آز‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬‫سو ق‬ ‫ادی‬‫ده‬ ‫می‬‫ند‬. ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫که‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫بنابراین‬‫افراطیون‬‫دلواپس‬‫دیگ‬ ‫مسایل‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مردم‬ ‫بیداری‬ ‫و‬ ‫آگاهی‬ ‫دارند‬ ‫وحشت‬ ‫آن‬ ‫از‬‫که‬ ‫چرا‬ ‫ر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رویایی‬ ‫های‬ ‫کاخ‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫بقای‬ ‫اربابانشان‬ ‫و‬ ‫آنها‬‫آفرینی‬ ‫بحران‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫اطالعی‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫نادانی‬ ‫و‬ ‫جهل‬ ‫در‬‫تر‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫و‬‫س‬‫مردم‬ .‫اند‬ ‫یافته‬‫که‬ ‫است‬ ‫شرایطی‬ ‫چنین‬ ‫در‬‫ای‬‫که‬ ‫هستم‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫نجانب‬‫غالب‬‫گ‬ ‫سیاست‬‫ذارا‬‫ن‬‫جمهور‬ ‫فعلی‬‫ی‬‫ایران‬ ‫اسالمی‬‫مصلحت‬ ‫به‬ ‫نیستند‬ ‫اسالم‬‫این‬ .‫که‬ ‫تهران‬ ‫استاندار‬ ‫معاون‬ ‫گفته‬00%‫ایرانی‬ ‫جوانان‬‫اند‬ ‫شده‬ ‫گردان‬ ‫روی‬ ‫اسالم‬ ‫از‬‫نظر‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫و‬‫اردوغان‬ ‫معاون‬ ‫توا‬ ‫می‬ ‫هم‬ "‫است‬ ‫زده‬ ‫ضربه‬ ‫اسالم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫هم‬ ‫صهیونیسم‬ ‫از‬ ‫اسالمی‬ ‫"جمهوری‬‫که‬‫ن‬‫باش‬ ‫من‬ ‫ادعای‬ ‫این‬ ‫موید‬ ‫ند‬‫ن‬.‫د‬
 • 2. ‫خاتمه‬ ‫در‬‫غدی‬ ‫سعید‬ ‫عید‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬‫ر‬‫کنم‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫یاد‬ ‫هستند‬ ‫قدرت‬ ‫مسند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دلواپس‬ ‫افراطیون‬ ‫به‬‫که‬ ‫این‬ ‫ضمن‬ ‫که‬‫می‬ ‫شادی‬ ‫کنند‬!‫هم‬ ‫کمی‬‫غدیر‬ ‫فلسفه‬ ‫به‬‫ظلم‬ ‫نفی‬ ‫یعنی‬ ‫غدیر‬ ‫که‬ ‫بدانند‬ ‫باید‬ ‫آنان‬ .‫کنند‬ ‫تامل‬،‫ستم‬،‫کامگی‬ ‫خود‬‫و‬‫خو‬ ‫تمامیت‬‫اهی‬‫استبداد‬ ‫و‬: ‫(به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫مردم‬ ‫چون‬ ‫نرفت‬ ‫حکومت‬ ‫طرف‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫حق‬ ‫حکومت‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫علیرغم‬ ‫و‬ ‫عظمتش‬ ‫علیرغم‬ )‫(ع‬ ‫علی‬ ‫حضرت‬‫دلیل‬ ‫هر‬)‫ی‬ ‫نخواستند‬)‫(ع‬ ‫علی‬ ‫حضرت‬ .‫زور‬ ‫با‬‫اسلحه‬ ‫و‬ ‫چما ق‬‫با‬ ‫و‬‫و‬ ‫مخالفان‬ ‫ارعاب‬ ‫راهبرد‬‫خفقان‬ ‫و‬ ‫اختنا ق‬ ‫جو‬ ‫ایجاد‬‫های‬ ‫آزادی‬ ‫سلب‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫مدنی‬‫آنها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودش‬.‫نکرد‬ ‫تحمیل‬