SlideShare a Scribd company logo
1 of 85
0
‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬
=Blind Justice =
‫دکتر‬‫سید‬‫محمدحسن‬‫حسینی‬
""‫اندیشه‬ ‫جالدان‬ ‫کوبنده‬ ‫هم‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫به‬
" ،‫استبداد‬!‫اندیشه‬ ‫بیان‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آزادی‬ ‫و‬ "‫اندیشی‬ ‫آزاد‬ ‫کرسی‬
‫زندگی‬‫من‬‫در‬‫در‬ ‫من‬ ‫"زندگی‬ ‫یا‬ ‫ایران‬‫اسارت"!؟‬
‫دکتر‬‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬13/5/1397
‫باشم‬ ‫قسم‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫من‬ ‫خیزد‬ ‫پا‬ ‫به‬ ‫استبداد‬ ‫ضد‬ ‫بر‬ ‫کسی‬ ‫جا‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬
‫هللا‬ ‫حبل‬ ‫و‬'‫من‬'‫چوبه‬ ‫بر‬‫است‬ ‫دار‬
1384‫عناوین‬ ‫حداقل‬ ‫مطالب‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬،‫کتب‬ ،‫مقاالت‬‫نیز‬ ‫و‬‫روش‬ ‫ویدیوی‬ ‫و‬ ‫تیوریها‬ ،‫رزومه‬
‫تدریس‬:‫ببینید‬ ‫وبلگم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫خامنه‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫نامه‬ ‫و‬ ‫من‬
http://beyondelt.blogfa.com
‫دیو‬ ‫آیینه‬ ‫که‬ ‫مومن‬ ‫آیینه‬ ‫نه‬ ‫بودن‬
‫دیو‬‫پیغمبرنما‬
====================================
***THEY Fear Me THEY Kill Me
The more i come to the conclusion that my family and i have been incessantly wounded for
'THEIR' transgressions and crushed for their iniquities; the more i feel we have been
1
‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬
stabbed in back for them to be healed by our wounds; the more i feel THEY have been
enjoying observing the fading of our strength and dreams; the more i come to the
conclusion that i, as a 'Seyyed' thinker, have been brutally deprived of my rights and
systematically marginalized and tortured to death for the last 30 years; and the more my
God casts light on the fact that THEY are victimizing 'humanity' for their own survival; --
the greater to me is the pleasure and charm of 'thinking and penning about their true
nature' and 'mirroring them to the world', however eloquently THEY may bark at me,
threatening me to death! ignoring the fact that i am not the ilk of being to be wiped out – i
am an Approach occasioned by a Blood Drop. Once THEY kill me, i transform myself into
a Ripple – A Blood Ripple, who leaves behind it a Way...
-- The Author, S.M.H. Hosseini, Iran
----------------------------------------------------------------------------------------
‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬
‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫آموزش‬ ‫دکتری‬
‫بی‬ ‫کمی‬‫در‬ ‫من‬ ‫زندگی‬ ‫شرایط‬ ‫درباره‬ ‫شتر‬‫ایران‬
‫ام‬ ‫نداشته‬ ‫بهتری‬ ‫شرایط‬ ‫هم‬ ‫هند‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سالیان‬ ‫من‬ ‫شما‬ ‫اطالع‬ ‫جهت‬–-‫کالس‬ ‫(هزینه‬ ‫خودم‬ ‫مخارج‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫می‬ ‫یادم‬
‫کردم‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫دبیرستان‬ ‫اول‬ ‫سال‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫کنم‬ ‫کمک‬ ‫ام‬ ‫خانواده‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫بر‬ )... ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫و‬ ‫رزمی‬‫کشاور‬ .‫زی‬،‫اهنگری‬
)‫(تراشکاری‬،‫زیره‬ ‫مردم‬ ‫زمینهای‬ ‫سر‬ ‫رفتم‬ ‫می‬ ‫تابستان‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫حتی‬ .‫ام‬ ‫کرده‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫کارهایی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫کارگری‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نجاری‬
‫اول‬ ‫سال‬ ‫اید‬ ‫می‬ ‫یادم‬ .‫ام‬ ‫رفته‬ ‫هم‬ ‫الکترونیک‬ ‫البته‬ .‫کردیم‬ ‫می‬ ‫اسفالت‬ ‫را‬ ‫شهرمان‬ ‫خیابانهای‬ ‫هم‬ ‫ماه‬ ‫چند‬ .‫کردم‬ ‫می‬ ‫جمع‬ ... ‫و‬ ‫نخود‬ ‫و‬
‫دبیرس‬‫من‬ ‫که‬ ‫اهنگهایی‬ ‫ان‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫حذف‬ ‫ها‬ ‫همسایه‬ ‫تلویزیونهای‬ ‫تصاویر‬ ‫کردم‬ ‫می‬ ‫روشنش‬ ‫موقعیکه‬ ‫که‬ ‫ساختم‬ ‫ای‬ ‫فرستنده‬ ‫تان‬
‫دبیرستان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دستی‬ ‫کارهای‬ ‫مسابقه‬ ‫در‬ ‫البته‬ .‫شد‬ ‫می‬ ‫پخش‬ )!!!‫(اوپرا‬ ‫خواندیم‬ ‫می‬ ‫دوستانم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬‫ناپدی‬ ‫فرستنده‬ ‫این‬ ‫گذاشتند‬ ‫مان‬‫د‬
‫شد‬!
<‫جلد‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬>
‫توجه‬‫در‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫شروع‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫ام‬ ‫پرداخته‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫نوشته‬ ‫دست‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شکنجه‬ ‫و‬ ‫اذیتها‬ ‫و‬ ‫آذار‬ :
‫چنین‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫تهدید‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ایام‬ ‫همان‬ ‫در‬ .‫کردم‬ ‫شروع‬ ... ‫و‬ ‫استبداد‬ ‫و‬ ‫دموکراسی‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کتابم‬ ‫نگارش‬ ‫هند‬
‫برای‬ ‫دهم‬ ‫ادامه‬ ‫نوشتن‬ ‫از‬ ‫سبکی‬‫دامادمان‬ ‫شروع‬–‫حسینی‬ ‫رضا‬ ‫سید‬-‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫من‬ ‫دادن‬ ‫ادامه‬ ‫با‬ ‫و‬ !‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫معدوم‬ ‫را‬
‫کشتن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫فقط‬ ‫البته‬ ‫کشتند!؟‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫خدمت‬ )!‫صادق‬ ‫امام‬ ‫(تیپ‬ ‫مشهد‬ ‫سپاه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫روحانی‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫رضا‬ ‫و‬ ‫کردند‬
‫مقا‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رضا‬ ‫که‬ ‫مرا‬ ‫نظر‬ ‫این‬ ‫تا‬ !‫دادند‬ ‫چاپ‬ ‫اجازه‬ ‫کتابم‬ ‫به‬ ‫رضا‬.‫ببرند‬ ‫سوال‬ ‫زیر‬ ‫کشتند‬ ‫من‬ ‫کتاب‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫الت‬
‫علیه‬ ‫بر‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫معتقدند‬ .....‫ندادند‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫نوزیع‬ ‫اجازه‬ ‫اما‬ ‫کردند‬ ‫چاپ‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫توضیح‬
‫ا‬ ‫کتابت‬ ‫در‬ ‫چون‬ ‫گوید‬ ‫می‬ !‫همکارانم‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ .....‫آنهاست‬ ‫گر‬ ‫استعمار‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫منافع‬ ‫و‬ ‫سپاه‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫خامنه‬‫رهبران‬ ‫تمام‬ ‫ز‬
.‫هستند‬ ‫تو‬ ‫نسل‬ ‫و‬ ‫تو‬ ‫کردن‬ ‫معدوم‬ ‫صدد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫خشمگین‬ ‫آقا‬ ‫سربازان‬ ‫ای‬ ‫خامنه‬ !‫امام‬ ‫از‬ ‫بجز‬ ‫ای‬ ‫گفته‬ ‫سخن‬ ‫دنیا‬ ‫مطرح‬
--------------------------------------------------
‫را‬ ‫بهاران‬ ‫بساط‬ ‫کند‬ ‫پا‬ ‫بر‬ ‫آهنگر‬ ‫کاوه‬ ‫چو‬ ‫صبا‬ ‫فردا‬
‫جور‬ ‫و‬ ‫ظلم‬ ‫تخت‬ ‫از‬‫را‬ ‫زمستان‬ ‫دوش‬ ‫مار‬ ‫ضحاک‬ ‫آرد‬ ‫فرو‬
‫شریعتی‬ ‫دکتر‬ ‫یاد‬ ‫زنده‬
=====================
<‫جلد‬ ‫دوم‬ ‫صفحه‬>
‫بودن‬ ‫دیو‬ ‫كه‬ ‫مومن‬ ‫نه‬ ‫آیینه‬ ‫تاوان‬‫بودن‬ ‫دیو‬ ‫كه‬ ‫مومن‬ ‫نه‬ ‫آیینه‬ ‫تاوان‬
‫حسیني‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬‫حسیني‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬
2
‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬
To my parents Seyed Mazaher Hosseini and Soraya Amani,
who have been (mentally) tortured incessantly because of my fighting the battle against Oppression
and Apartheid in my country, Iran
And to the memory of my brother-in-law, Seyed Reza Hosseini,
who was brutally wiped out! because of my fighting against totaliarisim
‫محتوا‬
1.A BRIEF INTRODUCTION TO THE BOOK.........iv
2.DEDICATION.........v
3.ACKNOWLEDGMENTS.........x
4.ABOUT THE AUTHOUR.........vi
1.‫مقدمه‬
2....... ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫حراست‬ ‫به‬ ‫اینجانب‬ ‫اعتراضی‬ ‫نامه‬
3.‫دفتر‬ ‫به‬ ‫اینجانب‬ ‫اعتراضی‬ ‫نامه‬...... ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫شکایات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫بازرسی‬
4.‫(ص)!؟‬ ‫محمدی‬ ‫ناب‬ ‫اسالم‬ ‫سربازان‬ ‫بربریت‬ ‫و‬ ‫توحش‬ ‫ادامه‬
5.‫شیطانی‬ ‫و‬ ‫پست‬ ‫رفتارهای‬ ‫ادامه‬
6.‫الهی!؟‬ ‫سنت‬ ‫کردن‬ ‫پیاده‬-‫تنها!!؟‬ ‫و‬ ‫تك‬ ‫من‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫شمایان‬ ‫چرا‬
7.‫چرا!؟‬ ‫شریعتی‬ ‫از‬ ‫ترس‬
8.‫کننده!؟‬ ‫گیج‬ ‫و‬ ‫نکردنی‬ ‫باور‬
9.‫رهبران‬ ‫اما‬ ‫اینبار‬‫اندیشمند!؟‬ ‫و‬ ‫متخصص‬
10.‫آقا!؟‬ ‫حاج‬ ‫نداره‬ ‫پرش‬ ‫اجازه‬ ‫هم‬ ‫من‬ ‫چپ‬ ‫چشم‬
11.‫چرا!؟‬ ‫بع‬ ‫بع‬
12.‫چرا!!!؟؟؟؟؟‬
13.‫پارسي‬ ‫قیصران‬ ‫صلیب‬ ‫مصلوب‬ ‫پیمان‬
14....... ‫نیستید!؟‬ ‫اسالم‬ ‫مصلحت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نیستم‬ ‫نظام‬ ‫مصلحت‬ ‫به‬ ‫من‬
15....... ‫من!؟‬ ‫و‬ ‫بخت‬ ‫نگون‬ ‫جوجه‬ / ‫شریعتی‬ ‫دکتر‬
16..... ‫هولناک!؟‬ ‫تهدیدات‬ ‫ادامه‬ ‫و‬ ‫نوروز‬..
17.‫خون‬...... ‫!؟‬
18....... ‫من‬ ‫سوگند‬
19....... ‫من‬ ‫پیشگویی‬
20.‫قو‬ ‫آن‬ ‫آواز‬ ‫آیینه‬ ‫در‬ ‫مهربانش‬ ‫مردمان‬ ‫و‬ ‫رویایی‬ ‫سرزمین‬ ‫آن‬ ‫تصویر‬
21.‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫اینجانب‬ ‫مقاالت‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫دو‬
22.‫اینجانب‬ ‫کاری‬ ‫رزمه‬
‫پرده‬ ‫درنده‬ ‫بنام‬‫ریاکار‬ ‫فروش‬ ‫زهد‬ ‫غارتگر‬ ‫و‬ ‫جالد‬ ‫سالطین‬
---‫قلم‬ ‫بنام‬---
" ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫نباشد‬ ‫خدا‬ ‫"اگر‬
‫است‬ ‫روسی‬ ‫فیلسوف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫قول‬ ‫نقل‬ ‫این‬--‫از‬‫یوسکی‬ ‫داستا‬‫کار‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫کمونیستها‬ ‫برای‬ ‫و‬ .‫هستند‬ ‫کمونیست‬ ‫روسها‬ ‫و‬ .
‫او‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫خدایی‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫چون‬ ‫است‬ ‫مجاز‬....‫براین‬ ‫بنا‬ ‫و‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫بیم‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫عاقبت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بترسند‬
1‫مقدمه‬
3
‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬
…………………
1. ……………………………..……
 ***The real worth ofa champion is determined by if he is able to get up for the 14th
round,
after he has been knocked down for 13 times, to win the fight!
-- The Author, S.M.H.Hosseini, Iran
----------------------------------------------------------------------------------------
5............................................................................................
‫بیدار‬ ‫را‬ ‫عادی‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫سپاهیان‬ ‫من‬ ‫امثال‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫موقعی‬ ‫دیکتاتور‬ ‫یک‬ ‫واقعی‬ ‫ارزش‬ ***
‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنیم‬‫پاسدار‬ ‫خواهی‬ ‫تمامیت‬ ‫صفت‬ ‫شیطان‬ ‫موجود‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫که‬ ‫بفهمانیم‬‫باید‬ ‫آنها‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫ی‬
‫اند‬ ‫شده‬ ‫بنا‬ ‫آنها‬ ‫جهل‬ ‫و‬ ‫سادگی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫فاشیستی‬ ‫و‬ ‫شیطانی‬ ‫حکومتهای‬ ‫که‬ ‫بفهمند‬-‫استثمار‬ / ‫غارت‬ ‫برای‬
‫آنها‬ ‫استحمار‬ ‫و‬...–)!‫ببینید‬ ‫رو‬ ‫(کتابم‬–‫فاشیستی‬ ‫و‬ ‫مستبد‬ ‫های‬ ‫رزیم‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫امثال‬ ‫دونم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫البته‬
‫م‬ ‫نا‬ ‫روشهای‬ ‫(به‬ ‫شدن‬ ‫معدوم‬ ‫و‬ ‫انحطاط‬ ‫به‬ ‫محکوم‬.‫هستیم‬ )‫حسوس‬-‫"شهادت‬ ‫شریعتی‬ ‫دکتر‬ ‫شهید‬ ‫قول‬ ‫به‬
....."‫است‬ ‫انتخاب‬ ‫یک‬
--‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬
-----------------------------------------------------------------
‫محتوا‬
‫خون!!؟‬ ‫و‬ ‫توطیه‬ / ‫تزویر‬ / ‫ارعاب‬ / ‫استبداد‬ / ‫بیداد‬ / ‫ظلم‬ / ‫رذالت‬..........22
=======================
*... ‫از‬ ‫ای‬ ‫نامه‬
*:‫از‬
‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ / ‫سید‬ ‫یک‬ / ‫شیعه‬ ‫یک‬ / ‫مسلمان‬ ‫یک‬ / ‫انسان‬ ‫یک‬ / ‫پناه‬ ‫بی‬ ‫زنده‬ ‫موجود‬ ‫یک‬
*:‫به‬
‫ایران‬ ‫ملت‬ / ‫مسلمان‬ ‫ملل‬ / ‫الهه‬ ‫المللي‬ ‫بین‬ ‫دادگاه‬ / ‫بشر‬ ‫حقوق‬ ‫سازمان‬ / ‫دنیا‬ ‫مردم‬ / ‫خدا‬
*:‫موضوع‬
‫میش‬ ‫لباس‬ ‫در‬ ‫گرگ‬ ‫گله‬ ‫یک‬ ‫بربریت‬ / ‫اهریمن‬ ‫سپاه‬ ‫بشریت‬ ‫علیه‬ ‫جنایت‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫نسل‬ ‫و‬ ‫توحش‬ ‫و‬ ‫بربریت‬–‫را‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫گرگانی‬
‫شیر‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫شناسم‬ ‫می‬ ‫گرگ‬ ‫سگ‬ ‫در‬ ‫دیدم‬ ‫ایشان‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫آنچه‬ ‫اما‬ ‫پندارند‬ ‫می‬ ‫شیر‬
‫سالهای‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫نزاد‬ ‫احمدی‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫مطالب‬ ‫این‬ ‫غالب‬ :‫آوری‬ ‫یاد‬1384‫تا‬1390.‫است‬ ‫افتاده‬ ‫اتفاق‬–‫هنوز‬ ‫البته‬
.‫نگارم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مخفی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اضطراب‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫من‬ ‫و‬ !‫دارد‬ ‫ادامه‬ ‫روحانی‬ ‫آمدن‬ ‫کار‬ ‫روی‬ ‫با‬ ‫هم‬-‫و‬ ‫امیدوارم‬
....‫تا‬ ‫شود‬ ‫تهیه‬ ‫فیلمی‬ ‫دستنوشته‬ ‫این‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫روزی‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫دعا‬
‫شکن‬ ‫بت‬ ‫ابراهیم‬ ‫پروردگار‬ ‫بنام‬
*( ‫اکرم‬ ‫پیامبر‬:)‫صلم‬ ‫و‬ ‫آله‬ ‫و‬ ‫علیه‬ ...‫ا‬ ‫صلی‬
."‫میازار‬ ‫ندارد‬ ‫پناهی‬ ‫و‬ ‫یار‬ ‫پروردگار‬ ‫جز‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫او‬ :‫هشدار‬ "
‫شده‬ ‫نگارش‬ ‫نوشته‬ ‫دست‬ ‫این‬ ‫اول‬ ‫نیمه‬ ‫براي‬ ‫صرفا‬ ‫مقدمه‬ ‫*این‬–.‫بود‬ ‫نیفتاده‬ ‫اتفاق‬ ‫دوم‬ ‫نیمه‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫پرداخته‬ ‫موارد‬ ‫هنوز‬
‫حدودا‬10‫جنگ‬ ‫های‬ ‫جبهه‬ ‫در‬ ‫فامیلم‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫نفر‬‫بزرگم‬ ‫پدر‬ .‫رسیدند‬ ‫شهادت‬ ‫به‬ ‫تحمیلی‬–‫نظام‬ ‫خوی‬ ‫درنده‬ ‫ساواک‬ ‫توسط‬ ‫که‬
‫شد‬ ‫آزاد‬ ‫انقالب‬ ‫شروع‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫ولی‬ ‫شد‬ ‫محکوم‬ ‫اعدام‬ ‫به‬ ‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫زندانی‬ ‫سال‬ ‫چندین‬ ‫طاغوت‬--‫های‬ ‫جبهه‬ ‫در‬ ‫ماه‬ ‫چهل‬ ‫از‬ ‫بیش‬
‫چندین‬ ‫نیز‬ ‫پدرم‬ .‫شد‬ ‫فوت‬ ‫ناگهان‬ ‫مرموزی‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫سالمتی‬ ‫کمال‬ ‫در‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫شرکت‬ ‫جنگ‬‫داییم‬ .‫داشت‬ ‫حضور‬ ‫ها‬ ‫جبهه‬ ‫در‬ ‫ماه‬
‫و‬ ‫نظام‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫صیانت‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫بخاطر‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫(همه‬ ... ‫و‬ ‫شد‬ ‫شیمیایی‬ ‫جنگ‬ ‫های‬ ‫جبهه‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫دامادمان‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫ترکش‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫بدنش‬
‫می‬ ‫آن‬ ‫دستاوردهای‬ ‫و‬ ‫نظام‬ ‫این‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫همواره‬ ‫خانواده‬ ‫این‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫من‬ .)‫آن‬ ‫دستاوردهای‬‫دانستم‬.
4
‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬
‫اخیر‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫وزارت‬ ‫وحشتناک‬ ‫و‬ ‫زشت‬ ‫حرمتهای‬ ‫هتک‬ ‫و‬ ‫برخوردها‬ ‫اما‬--‫در‬ ‫چه‬3‫هندوستان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سالی‬
‫ام‬ ‫برگشته‬ ‫ایران‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سالی‬ ‫چند‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫بودم‬ ‫دکتری‬ ‫دانشجوی‬--‫انسانی‬ ‫غیر‬ ‫اذیتهای‬ ‫و‬ ‫کرد.آزار‬ ‫مبهوت‬ ‫و‬ ‫گیج‬ ‫و‬ ‫شوکه‬ ‫مرا‬
‫مرا‬ ‫ساله‬ ‫چند‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ایشان‬.‫افتادم‬ ‫نیز‬ ‫خودکشی‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫تا‬ ‫ریخت‬ ‫بهم‬ ‫روانی‬ ‫و‬ ‫روحی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫افسرده‬ ‫بشدت‬
‫و‬ ‫حافظه‬ ‫کارایی‬ / ‫گرفت‬ ‫لرزش‬ ‫دستهایم‬…‫فرطوط‬ ‫و‬ ‫پیر‬ ‫فیزیکم‬ ‫و‬ ‫چهره‬ ‫و‬ ‫سفید‬ ‫موهایم‬ ‫و‬ ‫شدم‬ ‫هاضمه‬ ‫سوی‬ ‫دچار‬ / ‫شد‬ ‫مختل‬
‫از‬ ‫بعد‬ ‫طوریکه‬ ‫به‬ ‫گردید‬3‫در‬ ‫دیدم‬ ‫را‬ ‫همکارانم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫سال‬!!‫نشناخت‬ ‫مرا‬ ‫اول‬ ‫برخورد‬
*‫هند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آوریست‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫الزم‬–‫نگرفتم‬ ‫اي‬ ‫نتیجه‬ ‫ایراني‬ ‫مسولین‬ ‫از‬ ‫هایم‬ ‫خواستن‬ ‫كمك‬ ‫از‬ ‫اینكه‬ ‫از‬ ‫بعد‬--email‫به‬ ‫که‬ ‫ی‬
‫هند‬ ‫وزیر‬ ‫نخست‬–!‫هست‬ ‫هم‬ ‫پرست‬ ‫بت‬ ‫قضا‬ ‫از‬ ‫که‬–‫وحشی‬ ‫حیوانات‬ ‫این‬ ‫شر‬ ‫از‬ ‫مرا‬ ‫و‬ ‫برسند‬ ‫من‬ ‫فریاد‬ ‫به‬ ‫ایشان‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫زدم‬
‫ر‬‫بطور‬ ‫مرا‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ )!!)‫(عج‬ ‫زمان‬ ‫امام‬ ‫سربازان‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫(وزارت‬ ‫ایشان‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ .‫بخشند‬ ‫هایی‬24
‫حجری‬ ‫عصر‬ ‫و‬ ‫وحشتناک‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫نظر‬ ‫زیر‬ ‫ساعته‬–‫است‬ ‫هیتلر‬ ‫و‬ ‫استالین‬ ‫نظرات‬ ‫از‬ ‫برآمده‬ ‫که‬–‫شکنجه‬
‫می‬‫نشین‬ ‫خانه‬ ‫مرا‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ‫کنند‬‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫آموزش‬ ‫دکتری‬ ‫مدرک‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫بطوریکه‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫نیز‬ ‫زندانی‬ ‫و‬
‫علمی‬ ‫هیات‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫از‬ ‫علمی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫اینکه‬ ‫(توضیح‬ ‫میآیم‬ ‫بر‬ ‫خودم‬ ‫زندگی‬ ‫مخارج‬ ‫عهده‬ ‫از‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫هستم‬ ‫هم‬ ‫مجرد‬
.‫دارم‬ ‫خودم‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫علم‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫اشراف‬ ‫ایران‬ ‫دانشگاهای‬ ‫کنونی‬‫که‬‫جهنمی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫نیمی‬ ‫و‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫فقط‬
‫بودند‬ ‫کرده‬ ‫خلق‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫هند‬ ‫در‬30‫تز‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫دادم‬ ‫ارایه‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫کنفرانسهای‬ ‫و‬ ‫مجالت‬ ‫در‬ ‫مقاله‬400‫و‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬
( ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ‫کامال‬ ‫کتاب‬ ‫پنج‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫همینطور‬400‫گذارنوشتم‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ )‫ای‬ ‫صفحه‬–‫موارد‬ ‫این‬ ‫همه‬‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬
‫می‬‫را‬ ‫کتابم‬ ‫آخرین‬ .‫باشد‬3‫و‬ ‫دیکتاتوری‬ ‫ضد‬ ‫و‬ ‫فاشیستی‬ ‫ضد‬ / ‫امپریالیستی‬ ‫ضد‬ ‫محتوایی‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫رساندم‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫پیش‬ ‫سال‬
‫براندازی‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫و‬ ‫نو‬ ‫کامال‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫ابداعی‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫که‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫دموکراسی‬ ‫از‬ ‫دفاع‬ ‫در‬
‫نظامهای‬‫بودم‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫ارایه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫خواه‬ ‫تمامیت‬ ‫و‬ ‫مستبد‬--‫تقدیم‬ "‫شکوفایی‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫نو‬ ‫"سال‬ ‫یعنی‬ ‫سال‬ ‫آن‬ ‫در‬
‫ندادند!؟‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫چاپ‬ ‫اجازه‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫انقالب‬ ‫معزم‬ ‫رهبر‬ ‫به‬ ‫بودم‬ ‫کرده‬
*‫تا‬ ‫دو‬ .‫ندارم‬ ‫هم‬ ‫تلویزیون‬ ‫حتی‬ ‫ولی‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫مشهد‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫نشود‬ ‫باورتان‬ ‫شاید‬‫که‬ ‫هم‬ ‫قدیمیی‬ ‫یخچال‬ ‫و‬ ‫فرسوده‬ ‫و‬ ‫کهنه‬ ‫فرش‬
‫بردن‬ ‫و‬ ‫توطیه‬ ‫با‬ )!‫زمان‬ ‫امام‬ ‫(سربازان‬ ‫ایشان‬ .‫است‬ ‫رادیو‬ ‫بیرون‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫من‬ ‫واقعی‬ ‫ارتباط‬ ‫راه‬ ‫تنها‬ .‫اند‬ ‫آورده‬ ‫پدرم‬ ‫منزل‬ ‫از‬ ‫دارم‬
‫آ‬ ‫هر‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫شخصیت‬ ‫ترور‬ ‫مرا‬ ‫پیش‬ ‫وقت‬ ‫خیلی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ... ‫و‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫نزد‬ ‫من‬ ‫حیثیث‬ ‫و‬ ‫آبرو‬‫من‬ ‫با‬ ‫خواستند‬ ‫نچه‬
‫کردند‬–‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫دانم‬ ‫می‬ ‫الزم‬ ‫خود‬ ‫بر‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫بوده‬ ‫بلشویکها‬ ‫و‬ ‫ساواک‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫کشی‬ ‫انسان‬ ‫شیوه‬ ‫این‬ ‫دارم‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫تا‬
‫می‬ )‫(ص‬ ‫محمدی‬ ‫ناب‬ ‫اسالم‬ ‫از‬ ‫تبلوری‬ ‫که‬ ‫را‬ )‫(ع‬ ‫باقر‬ ‫محمد‬ ‫امام‬ ‫فرمایشات‬‫آقایان‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باشد‬–‫می‬ ‫ادعا‬ ‫که‬‫و‬ ‫ایشان‬ ‫پیرو‬ ‫کنند‬
‫هستند‬ ))‫(عج‬ ‫(مهدی‬ ‫فرزندش‬--‫آبروی‬ ‫بردن‬ ‫است‬ ‫قایل‬ ‫انسانها‬ ‫کرامت‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫اسالم‬ ‫مبین‬ ‫دین‬ ‫"در‬:‫کنم‬ ‫یادآوری‬
‫انسانی‬ ‫تحقیر‬ ‫پي‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫آبروی‬ ‫خداوند‬ :‫فرمایند‬ ‫می‬ ‫مجید‬ ‫قران‬ ‫در‬ ‫خداوند‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫و‬ ."‫باشد‬ ‫می‬ ‫نفس‬ ‫قتل‬ ‫منزله‬ ‫به‬ ‫کسی‬
.‫برد‬ ‫می‬ ‫باشد‬
‫این‬ ‫اخیرا‬‫وقتی‬ ‫از‬ ‫و‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫تهدید‬ ‫مرا‬ ‫جدی‬ ‫بطور‬ ‫است‬ ‫نظام‬ ‫بنیانهای‬ ‫و‬ ‫رهبری‬ ‫علیه‬ ‫بر‬ ‫من‬ ‫کتاب‬ ‫که‬ ‫بهانه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫افراد‬
‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫امروز‬ ‫مادرم‬ ‫بار‬ ‫آخرین‬ .‫اند‬ ‫برده‬ ‫بیمارستان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مادرم‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫بار‬ ‫چندین‬ ‫دادم‬ ‫ام‬ ‫خانواده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خبر‬ ‫این‬ ‫که‬19/11/
1388‫وار‬ ‫استرسهای‬ ‫بخاطر‬‫افراد‬ ‫این‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫ده‬–‫من‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫تهدید‬ ‫خاطر‬ ‫به‬--‫ی‬ ‫ها‬ ‫گریه‬ ‫وقتیکه‬ ‫و‬ .‫شد‬ ‫بیمارستان‬ ‫روانه‬
‫روانه‬ ‫را‬ ‫ام‬ ‫خانواده‬ ‫اعضای‬ ‫تمام‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫ایشان‬ ‫آشکار‬ ‫و‬ ‫صریح‬ ‫تهدید‬ ‫و‬ ‫خواهرهایم‬ ‫و‬ ‫پدرم‬ ‫وحشت‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ‫با‬ ‫همراه‬
‫ممکن‬ ‫طریق‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شدم‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫شنیدم‬ ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫تیمارستان‬–‫بع‬‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫نوان‬--‫اذیتهای‬ ‫و‬ ‫آزار‬ ‫این‬
‫می‬ ‫احساس‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫ایشان‬ ‫حیوانی‬‫است‬ ‫خطر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫جانم‬ ‫و‬ ‫ندارم‬ ‫امنی‬ ‫حریم‬ ‫هیچ‬ ‫کنم‬–‫یک‬ ‫در‬ ‫خودم‬ ‫کوچک‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫حتی‬
‫دینی‬ / ‫اسالمی‬ ‫سرزمین‬--‫است!؟‬ ‫قایل‬ ‫انسانها‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫حرمت‬ ‫که‬--‫فک‬ ‫که‬ ‫مسولینی‬ ‫گوش‬ ‫به‬‫نظام‬ ‫یک‬ ‫مسوالن‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ر‬
‫جدی‬ ‫تهدید‬ ‫و‬ ‫وحشت‬ ‫و‬ ‫رعب‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫عملی‬ ‫و‬ ‫جدی‬ ‫بطور‬ ‫ایشان‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫اما‬ .‫برسانم‬ ‫هستند‬ )!!‫محمدی‬ ‫ناب‬ ‫(اسالم‬ ‫اسالمی‬
‫من‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫وحشتناک‬ ‫نکته‬ .‫پرداختند‬ ‫مادرم‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫برادر‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫خواهران‬–‫ام‬ ‫خانواده‬ ‫بخاطر‬--‫تصمیم‬ ‫این‬ ‫از‬
‫منصرف‬‫می‬ ‫تشدید‬ ‫ام‬ ‫خانواده‬ ‫بر‬ ‫بلکه‬ ‫من‬ ‫بر‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫ایشان‬ ‫اذیتهای‬ ‫و‬ ‫آزار‬ ‫شدم‬ ‫می‬‫غیر‬ ‫و‬ ‫وحشتناک‬ ‫رفتارهای‬ ‫برایند‬ !!!!!‫شد‬
.‫است‬ ‫برده‬ ‫هم‬ ‫شدن‬ ‫کافر‬ ‫که‬ ‫شدن‬ ‫انقالب‬ ‫ضد‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫آستانه‬ ‫تا‬ ‫مرا‬ ‫بارها‬ ‫آقایان‬ ‫این‬ ‫انسانی‬---‫افراد‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫رفتارها‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫اگر‬
‫انقال‬ ‫این‬ ‫باشد‬ ‫هم‬ ‫جامعه‬‫ب‬--‫رسید‬ ‫پیروزی‬ ‫به‬ ‫اسالم‬ ‫مدد‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫که‬–‫مدت‬ ‫دراز‬ ‫در‬--‫تغییر‬ ‫اسالم‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫ایرانیان‬ ‫ذهنیت‬
....‫بعد‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫متالشی‬ ‫خود‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫اول‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬
‫در‬ ‫نامه‬ ‫این‬3( ‫اول‬ ‫قسمت‬ ‫انتهای‬ ‫تا‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫نگارش‬ ‫قسمت‬1‫شرا‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫ارایه‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫حراست‬ ‫به‬ )‫شد‬ ‫بدتر‬ ‫یط‬
( ‫دوم‬ ‫قسمت‬ ‫مطالب‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫با‬2‫آن‬ ‫انتهای‬ ‫به‬ )--‫ام‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫بر‬ ‫شرمی‬ ‫بی‬ ‫کمال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫ستم‬ ‫تشدید‬ ‫یادآوری‬ ‫و‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫داشته‬ ‫روا‬--‫یک‬ ‫بالخره‬ .‫شد‬ ‫ارایه‬ )‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫شکایات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫بازرسی‬ ‫(مسول‬ ‫رستمی‬ ‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫جناب‬ ‫به‬ ‫عینا‬
‫همین‬ ‫عین‬ ‫از‬ ‫کپی‬3‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫قسمت‬18/7/87‫خراسان‬ ‫استان‬ ‫به‬ ‫دولت‬ ‫هییت‬ ‫و‬ )‫نزاد‬ ‫(احمدی‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫استانی‬ ‫سفر‬ ‫در‬
‫گردید‬ ‫ارایه‬ ‫علوم‬ ‫وزیر‬ ‫نماینده‬ ‫به‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫نماینده‬ ‫به‬ ‫شمالی‬–‫شکایات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫هم‬ ‫قبال‬
‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫مردمی‬--‫تهران‬ ‫در‬–‫داده‬ ‫تحویل‬‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫وزیر‬ ‫نماینده‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫عین‬ ‫همینطور‬ .‫بود‬ ‫شده‬--‫به‬ ‫سفرشان‬
‫بجنورد‬--)‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫دانشجویان‬ ‫(نمایندگی‬ ‫رهبری‬ ‫معزم‬ ‫مقام‬ ‫نمایندگی‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫و‬--‫تهران‬ ‫پاستور‬ ‫خیابان‬ ‫در‬--‫بصورت‬
‫و‬ ‫روحی‬ ‫اذیتهای‬ ‫و‬ ‫آزار‬ ‫و‬ ‫فشارها‬ ‫متاسفانه‬ ‫اما‬ .‫شد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫شفاهی‬ ‫و‬ ‫حضوری‬‫تر‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫ایشان‬ ‫روانی‬
‫شد!!؟؟؟‬
5
‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬
--------‫اصالمی‬ ‫نظام‬ ‫این‬ ‫معزم‬ ‫رهبری‬ ‫از‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫اول‬ ‫اینجا‬ ‫در‬–‫می‬‫بپردازند‬ ‫اطالعات‬ ‫وزارت‬ ‫اصالح‬ ‫به‬ ‫جد‬ ‫بطور‬ ‫که‬ ‫خواهم‬
–‫رفت‬ ‫خواهد‬ ‫سوال‬ ‫زیر‬ ‫اسالم‬ ‫وجودی‬ ‫فلسفه‬ ‫ایشان‬ ‫برخوردهای‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫چرا‬-‫پ‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫اقل‬ ‫حد‬.‫من‬ ‫چون‬ ‫افرادی‬ ‫ردازشگر‬
‫و‬ ‫من‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫معنوی‬ ‫و‬ ‫مادی‬ ‫و‬ / ‫روانی‬ / ‫روحی‬ ‫زیانهای‬ ‫و‬ ‫ضرر‬ ‫جبران‬ ‫ضمن‬ ‫که‬ ‫بخواهند‬ ‫وحشی‬ ‫حیوانات‬ ‫این‬ ‫سران‬ ‫از‬ ‫همینطور‬
‫هم‬ ‫و‬ ‫مسلمانان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫سرزمین‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫بگذارند‬ ‫و‬ ‫نشوند‬ ‫ام‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫مزاحم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تحمیل‬ ‫ام‬ ‫خانواده‬
‫کیشان‬‫شوم‬ ‫پناهنده‬ )‫(اسراییل‬ ‫یهودیان‬ ‫به‬ ‫شوم‬ ‫می‬ ‫مجبور‬ ‫وگرنه‬ ‫بپردازیم‬ ‫خود‬ ‫عادی‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫خود‬–‫زمان‬ ‫در‬ ‫دارد؟‬ ‫ایرادی‬ ‫چه‬
‫و‬ ‫انقالب‬ ‫معزم‬ ‫رهبر‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ .‫یهودیان‬ ‫به‬ ‫مسلمانان‬ ‫ما‬ ‫شما‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آوردند‬ ‫می‬ ‫پناه‬ ‫مسلمان‬ ‫حاکم‬ ‫به‬ ‫یهودیان‬ )‫ع‬ ‫علی‬ ‫حضرت‬
‫مر‬ ‫موقعیت‬ ‫بهتر‬ ‫عظام‬ ‫آیات‬ ‫سایر‬‫دست‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مسایلی‬ ‫و‬ ‫بودید‬ ‫من‬ ‫جای‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫آیا‬ :‫دارم‬ ‫ایشان‬ ‫محضر‬ ‫از‬ ‫سوالی‬ ‫کنند‬ ‫درک‬ ‫ا‬
‫زمان‬ ‫امام‬ ‫سربازان‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اسالم‬ ‫مبین‬ ‫دین‬ ‫واقعی‬ ‫کارگزاران‬ ‫و‬ ‫انسانها‬ ‫مقدسترین‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫پرداخته‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫نوشته‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫انقالبی‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫آمد‬ ‫می‬ ‫سرتان‬ ‫بر‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ )‫(عج‬‫می‬ ‫باقی‬ ‫مسلمان‬ ‫حتی‬‫و‬ ‫مسلمان‬ ‫ابد‬ ‫تا‬ ‫من‬ ‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ !‫ماندید؟‬
.‫اند‬ ‫نبرده‬ ‫انسانیت‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫اسالم‬ ‫از‬ ‫بویی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫آقایان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫معتقدم‬ ‫چون‬ ‫ماند‬ ‫خواهم‬ ‫انقالبی‬
We live from a perspective ofliving that is situated in particular settings,anchored in the daily
realities ofour milieu. There is an ongoing interplay between what we observe and what we
believe, but when the two are in conflict, observation takes priority over philosophical
commitment…and it is essential that we construct our understanding from what we see
happening. Although it may be true that the future must be built on a vision, it is equally true
that action must be based on the realities ofthe present.
-------------------------------------------------------------------------------------------
‫قسمت‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫یاد‬2‫سال‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫حاال‬ ‫اما‬ .‫نداشتم‬ ‫قضایا‬ ‫بر‬ ‫اشرافی‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫نوشتم‬ ‫زمانی‬ ‫من‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫مطالب‬
‫خودکشی‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پرونده‬ ‫و‬ ‫اذیت‬ ‫و‬ ‫آزار‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫نکردنی‬ ‫باور‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬ ‫شگردهای‬ ‫و‬ ‫عناوین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ایشان‬ ‫مزاحمتهای‬ ‫استمرار‬
‫اط‬ ‫وزارت‬ ‫مستقیما‬ ‫اند‬ ‫داشته‬ ‫اینجانب‬‫بیان‬ ‫صراحت‬ ‫با‬ ‫همینطور‬ .‫دانم‬ ‫می‬ ‫انسانی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫وحشتناک‬ ‫بازیهای‬ ‫این‬ ‫تمام‬ ‫مسول‬ ‫را‬ ‫العات‬
‫می‬‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫ام‬ ‫رسیده‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫یقین‬ ‫به‬ ‫گذشت‬ ‫من‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫نکردنی‬ ‫باور‬ ‫ماجراهای‬ ‫این‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫کنم‬
‫می‬ ‫ایرانیان‬ ‫خداوند‬ ‫و‬ ‫سرنوشت‬ ‫معمار‬ ‫عمل‬ ‫و‬ ‫تیوری‬‫هیچ‬ ‫به‬ ‫دانند‬‫به‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫نبرده‬ ‫انسانیت‬ ‫از‬ ‫بویی‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫پایبند‬ ‫ای‬ ‫قاعده‬ ‫و‬ ‫اصل‬
‫می‬ ‫جهنم‬ ‫و‬ ‫خدا‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بیچاره‬ ‫مردم‬ ‫صرفا‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫اعتقادی‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬‫قبیله‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫شخصی‬ ‫امیال‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫ترسانند‬
‫بپردازند‬ ‫اربابانشان‬ ‫و‬–‫کردم‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫وجودم‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫مدت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫من‬‫سعی‬ ‫خود‬ ‫نوبه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دانستم‬ ‫خود‬ ‫شرعی‬ ‫وظیفه‬ ‫و‬
‫وحشتناکی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫ضمنا‬ .‫بزنم‬ ‫کناری‬ ‫به‬ ‫خو‬ ‫درنده‬ ‫حیوانات‬ ‫این‬ ‫وحشتناک‬ ‫و‬ ‫کریه‬ ‫چهره‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اسالم‬ ‫نقاب‬ ‫کنم‬
‫عالوه‬ ‫آوردند‬ ‫بوجود‬ ‫من‬ ‫برای‬ )‫بودم‬ ‫دکتری‬ ‫دانشجوی‬ ‫و‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫تک‬ ‫من‬ ‫(موقعیکه‬ ‫هند‬ ‫در‬ ‫بویژه‬ ‫آقایان‬ ‫این‬ ‫که‬‫که‬ ‫ای‬ ‫نامه‬ ‫نامه‬ ‫این‬ ‫بر‬
‫گرگ‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫مسایلی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫روزی‬ ‫امید‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫مطالعه‬ ‫نیز‬ ‫ام‬ ‫نوشته‬ )‫هند‬ ‫(در‬ ‫میسور‬ ‫دانشگاه‬ ‫ریاست‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫اینجانب‬
!‫شود‬ ‫ساخته‬ ‫واقعی‬ ‫و‬ ‫وحشتناک‬ ‫فیلم‬ ‫یک‬ ‫آوردند‬ ‫من‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫صفتان‬
***....‫باشند‬ ‫صالح‬ ‫باید‬ ‫خود‬ ‫مصلح‬ ‫منتظران‬
‫باید‬ ‫خود‬–‫حرف‬ ‫و‬ ‫ظاهر‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫عمل‬ ‫در‬--‫که‬ ‫داد‬ ‫نخواهد‬ ‫نتیجه‬ ‫ایشان‬ ‫های‬ ‫موعظه‬ ‫وگرنه‬ ....‫باشند‬ ‫اسالمی‬ / ‫الهی‬ ‫فرامین‬ ‫پیرو‬
‫فرض‬ ‫گوسفند‬ ‫گله‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫برسند‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بدتر‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫احساس‬ ‫نکرده‬ ‫خدای‬ ‫نباید‬ ‫مردم‬ ....‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫عکس‬ ‫نتیجه‬ ‫بماند‬
‫که‬ ‫چوپانانی‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬‫ییها‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫از‬ ‫گله‬ ‫هدایت‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫چوپانانی‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫نیستند‬ ‫بیش‬ ‫میش‬ ‫لباس‬ ‫در‬ ‫گرگانی‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سو‬ ‫آنها‬ ‫احترام‬ ‫و‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫آوازهای‬ ‫و‬‫قربانی‬ ‫و‬ ‫کشیدن‬ ‫مسلخه‬ ‫به‬ ‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫دوشیدن‬ ‫جز‬ ‫هدفی‬ ‫که‬ ‫چوپانانی‬ .‫کنند‬
‫و‬ ‫خود‬ ‫سلطنت‬ ‫تداوم‬ ‫و‬ ‫خوشگذرانی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گوسفندان‬ ‫کردن‬.‫ندارند‬ ‫خود‬ ‫قبیله‬ ‫و‬ ‫اهل‬---‫خواندن‬ ‫یی‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫منظور‬ ‫که‬ ‫البته‬
‫می‬ ‫اسالمی‬ / ‫الهی‬ ‫دستورات‬ ‫و‬ ‫روایات‬ ‫و‬ ‫احادیت‬ ‫و‬ ‫قران‬ ‫از‬ ‫ایشان‬ ‫استفاده‬ ‫سوی‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫نواختن‬ ‫نی‬ ‫و‬.‫باشد‬
‫خ‬ ‫اتوبوسهای‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫راه‬ ‫سر‬ ‫آوردند‬ ‫می‬ ‫من‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫فشارهایی‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫کوچک‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬ ‫بعنوان‬‫که‬ ‫ای‬ ‫مدرسه‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫طی‬
:‫مضامین‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ... ‫و‬ )‫(ع‬ ‫اطهار‬ ‫ایمه‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬ ‫تابلوهایی‬ ‫مان‬ ‫سه‬ ‫مدر‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫می‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫تدریس‬ ‫آن‬ ‫در‬
‫قدر‬ ‫و‬ ‫قضا‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫"ما‬ ‫اند‬ ‫ه‬ ‫فرمود‬ )‫(ص‬ ‫خدا‬ ‫رسول‬ ‫یا‬ ‫و‬ ... )‫(ع‬ ‫علی‬ ‫حضرت‬ "‫دارد‬ ‫می‬ ‫دوست‬ ‫است‬ ‫صبور‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫"خداوند‬
‫اله‬‫رسانند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫پیغام‬ ‫این‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ازمن‬ ‫که‬ ‫دزدیهایی‬ ‫ار‬ ‫بعد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ......!!!"‫شویم‬ ‫بهشت‬ ‫وارد‬ ‫دنیا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫باشیم‬ ‫راضی‬ !‫ی‬
..... ‫یا‬ ‫و‬ ‫گیرد!!!!؟؟؟‬ ‫می‬ !‫سرکشان‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫برکت‬ ‫خداوند‬ ‫که‬
‫م‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫یادتان‬ ‫و‬ ‫نگویید‬ ‫دروغ‬ ‫مخلص‬ ‫و‬ ‫ستمدیده‬ ‫مردم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫بیایید‬‫اگر‬ ‫که‬ ‫دانند‬ ‫می‬ )‫گوسفندان‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫(از‬ ‫ردم‬
‫به‬ ‫تنها‬ )‫(عج‬ ‫زمان‬ ‫امام‬ ‫سربازان‬313‫بیایید‬ ‫پس‬ .....‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫ظهور‬ ‫ایشان‬ ‫برسند‬ ‫نفر‬–‫زمان‬ ‫امام‬ ‫و‬ ‫الهی‬ ‫غضب‬ ‫و‬ ‫خشم‬ ‫از‬ ‫اگر‬
‫ترسید‬ ‫می‬ )‫(عج‬--‫بگویید‬ ... !‫زمان‬ ‫امام‬ ‫سربازان‬ ‫نگویید‬ ...‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫لشکر‬ ‫و‬ ‫وقبیله‬ ‫خود‬ ‫نام‬‫مقام‬ ‫ویژه‬ ‫گارد‬ ‫بگویید‬ ....
.‫نگویید‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫اسالمی‬ ‫حکومت‬ ‫سربازان‬ ‫بگویید‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رهبری‬ ‫معضم‬---‫برسند‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫كه‬ ‫نگذارید‬
... ‫شود‬ ‫چنین‬ ‫اگر‬ ‫كه‬ ‫آنها‬ ‫استعمار‬ ‫و‬ ‫استحمار‬ ‫و‬ ‫استثمار‬ ‫و‬ ‫كنترل‬ ‫براي‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫ابزاري‬ ‫استفاده‬ ‫مذهب‬ ‫و‬ ‫دین‬ ‫از‬ ‫كه‬
‫محم‬ ‫سید‬/‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫د‬22‫بهمن‬1388
2
‫حراست‬ ‫به‬ ‫اینجانب‬ ‫اعتراضی‬ ‫نامه‬
6
‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬
‫علوم‬ ‫وزارت‬
…………………
……………………………..……
***Islam, like democracy, is not made with spiritual words but with reflection and practice.
It is not what i say that says i am a Muslim, that i am not a racist, dictator, fascist, or in
service ofCapitalism but what i do. What i say must not be contradicted by what i do as it is
what i do that bespeaks my faithfulness, not what i say. Today world thinkers are not only
existing, nor are they only listening to us. But they are also analyzing us.
--The Author, S.M.H.Hosseini, Iran
----------------------------------------------------------------------------------------
‫محتوا‬
‫خون!!؟‬ ‫و‬ ‫توطیه‬ / ‫تزویر‬ / ‫ارعاب‬ / ‫استبداد‬ / ‫بیداد‬ / ‫ظلم‬ / ‫رذالت‬..........22
=======================
‫الرحیم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬
:‫از‬
‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬-‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫آموزش‬ ‫دکتری‬
:‫موبایل‬ / ‫تلفن‬
9153852599+0098
mhhosseini2020@gmail.com
:‫موضوع‬
‫ایشان‬ ‫انسانی‬ ‫غیر‬ ‫وآزارواذیتهای‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫کارشکنی‬–‫مسلمین‬ ‫المال‬ ‫بیت‬ ‫هزینه‬ ‫با‬–‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سو‬ ‫و‬ ‫فریب‬ ‫و‬ ‫تتمیع‬ ‫و‬
‫ام‬ ‫فرستاده‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫نامه‬ ‫بابت‬ ‫اینجانب‬ ‫تنبیه‬ ‫جهت‬ ‫اطالعات‬ ‫وزارت‬ ‫امکانات‬
‫حاكمان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مظلومي‬ ‫صداي‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫كسي‬ ‫پاي‬ ‫"خداوند‬ :‫مجید‬ ‫قران‬".‫لغزاند‬ ‫نمي‬ ‫صراط‬ ‫پل‬ ‫در‬ ‫برساند‬
*،‫نباشید‬ ‫خسته‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫با‬
‫اخیر‬ ‫سالیان‬ ‫در‬ ‫اینجانب‬ ‫که‬ ‫نکردنی‬ ‫باور‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫مختصری‬ ‫شرح‬ ‫پیوست‬ ‫نامه‬–‫مقطع‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫دانشجویی‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬
‫ایران‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫هندوستان‬ ‫در‬ ‫دکتری‬--‫ام‬ ‫داشته‬ ‫هندوستان‬ ‫در‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫نماینده‬ ‫با‬‫حتی‬ ‫هرگز‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬ .
‫مومنی‬ ‫دکتر‬ ‫انسانی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫زننده‬ ‫و‬ ‫زشت‬ ‫رفتارهای‬ ‫تمام‬ .‫کردم‬ ‫نمی‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫تصورش‬–‫هندوستان‬ ‫در‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫علمی‬ ‫رایزن‬–‫و‬
‫ریاست‬ ‫به‬ ‫بودم‬ ‫آن‬ ‫شاهد‬ ‫هند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫مسایل‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ایشان‬ ‫از‬ ‫آمیز‬ ‫گالیه‬ ‫ای‬ ‫نامه‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫شروع‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫دوستانشان‬
‫فر‬ ‫جمهوری‬‫ایشان‬ ‫و‬ .‫ستادم‬–‫مسلمین‬ ‫المال‬ ‫بیت‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫با‬–‫نیز‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫نگه‬ ‫اضافه‬ ‫هند‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫مرا‬ ‫تنها‬ ‫نه‬
‫و‬ ‫قدرت‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫مرا‬ ‫خانواده‬ ‫اعضای‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫آرامش‬ ‫و‬ ،‫روان‬ ،‫سالمت‬ ‫بلکه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ایران‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫جذب‬ ‫مانع‬
‫گ‬ ‫هدف‬ ‫نکردنی‬ ‫باور‬ ‫شگردهای‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫امکانات‬‫می‬ ‫خودکشی‬ ‫به‬ ‫ترغیب‬ ‫مرا‬ ‫شرمانه‬ ‫بی‬ ‫همزمان‬ ‫و‬ ‫رفته‬‫با‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ !!‫نماید‬
.‫باشیم‬ ‫ای‬ ‫فاجعه‬ ‫رخداد‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫شکایت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬
،‫احترام‬ ‫با‬
‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬
22‫ماه‬ ‫بهمن‬1386
*،‫سالم‬ ‫با‬
*‫درسال‬ ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫اینجانب‬ ‫احتراما‬1352‫مذهبی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫درخانواده‬‫انقالبی‬ ‫انقالب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫خانواده‬ ‫(نه‬ ‫وانقالبی‬
‫بعداز‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫متولد‬ )‫انقالب‬ ‫قبل‬ ‫انقالبی‬ ‫بلکه‬ ‫اند‬ ‫شده‬12‫ادامه‬ ‫جهت‬ ‫داشتم‬ ‫که‬ ‫اندازی‬ ‫بامختصرپس‬ ‫محروم‬ ‫درنقاط‬ ‫تدریس‬ ‫سال‬
.‫کردم‬ ‫عزیمت‬ ‫هندوستان‬ ‫کشور‬ ‫به‬ )‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫(آموزش‬ ‫دکتری‬ ‫درمقطع‬ ‫تحصیل‬--‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫ضمنا‬‫شدم‬ ‫مجبور‬
‫وپرورش‬ ‫ازآموزش‬3‫تحصیلی‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫بود‬ ‫قرار‬ ‫البته‬ .‫بگیرم‬ ‫حقوق‬ ‫بدون‬ ‫مرخصی‬ ‫سال‬2‫باکارشکنیهای‬ ‫که‬ ‫برسد‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫ساله‬
‫امر‬ ‫این‬ ‫هندوستان‬ ‫در‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫نماینده‬4‫را‬ ‫زمینی‬ ‫قطعه‬ ‫مجبورشدم‬ ‫اضافه‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫هزینه‬ ‫جبران‬ ‫برای‬ .‫کشید‬ ‫درازا‬ ‫به‬ ‫سال‬
‫به‬ ‫که‬9‫تو‬ ‫میلیون‬‫انداز‬ ‫پس‬ ‫(حاصل‬ ‫مان‬12‫به‬ ‫بودم‬ ‫خریده‬ )‫محروم‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫تدریس‬ ‫سال‬7‫همان‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بفروشم‬ ‫میلیون‬
‫زمین‬ ‫قطعه‬90.‫باشد‬ ‫می‬ ‫میلیون‬
7
‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬
‫المال‬ ‫بیت‬ ‫هزینه‬ ‫وصرف‬ ‫قدرت‬ ‫باتمام‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ )‫درهند‬ ‫ایران‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫علمی‬ ‫(رایزن‬ ‫ازدکترمومنی‬ ‫اینجانب‬ ‫شکایت‬ ‫نامه‬ ‫این‬
‫دا‬ ‫سعی‬ ‫مسلمین‬‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫آینده‬ .‫سازد‬ ‫مراتباه‬ ‫ردآینده‬30‫به‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫ممکنه‬ ‫شرایط‬ ‫بدترین‬ ‫در‬ ‫اینجانب‬ ‫روزی‬ ‫شبانه‬ ‫تالش‬ ‫سال‬
‫طی‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬3‫بودم‬ ‫درهندوستان‬ ‫که‬ ‫سالی‬–) ‫اقتصادیم‬ ‫بد‬ ‫شرایط‬ ‫خاطر‬ ‫(به‬ ‫شدم‬ ‫مجبور‬ ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫تایید‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫ای‬ ‫خانه‬–‫بیش‬ ‫تنها‬ ‫كوچك‬ ‫اتاق‬ ‫یک‬ ‫که‬‫نبود‬--‫استادم‬ ‫منزل‬ ‫تا‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫کرایه‬ ‫میسور‬ ‫شهر‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نقطه‬ ‫در‬--‫باید‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬
)‫بار‬ ‫چند‬ ‫حتي‬ ‫روز‬ ‫یك‬ ‫در‬ ‫(گاه‬ ‫رفتم‬ ‫می‬ ‫آنجا‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫هر‬--‫ام‬ ‫قراضه‬ ‫چرخی‬ ‫موتور‬ ‫با‬2‫مطلب‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ .....‫بود‬ ‫راه‬ ‫ساعت‬ )‫(دو‬
‫مط‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هند‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫زندگی‬ ‫وحشتناک‬ ‫شرایط‬ ‫باره‬ ‫در‬.‫بخوانید‬ ‫است‬ ‫ضمیمه‬ ‫که‬ ‫وبالگم‬ ‫الب‬
*‫ماجراازآنجا‬‫شد‬ ‫شروع‬‫درسال‬ ‫که‬1385‫میسور‬ ‫اسالمی‬ ‫انجمن‬ ‫مسئول‬ ‫از‬ ‫آمیز‬ ‫گالیه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫نامه‬--‫درهند‬--‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫(اقای‬
‫فرستادم‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫نژاد‬ ‫احمدی‬ ‫به‬ )‫نژاد‬ ‫احمدی‬ ‫دولت‬ ‫بورسیه‬ ‫و‬ ‫روانشناسی‬ ‫دکتری‬ ‫دانشجوی‬–‫طریق‬ ‫از‬email‫نامه‬ ‫(لطفا‬
‫اینجانب‬ ‫گالیه‬ ‫نامه‬ ‫بودند.این‬ ‫داده‬ ‫عودت‬ ‫دکترمومنی‬ ‫آقای‬ ‫رابه‬ ‫نامه‬ ‫جمهوراین‬ ‫رئیس‬ .)‫بفرمایید‬ ‫مالحظه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پیوست‬ ‫که‬ ‫را‬
‫المللی‬ ‫بین‬ ‫درکنفرانس‬ ‫رسانی‬ ‫دراطالع‬ ‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫آقای‬ ‫کوتاهی‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫ایرانی‬ ‫وهمینطوردانشجویان‬ ‫انجمن‬ ‫مسئوالن‬ ‫شرکت‬ ‫ازعدم‬
‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫صلحی‬‫که‬ ‫بودم‬ ‫خواسته‬ ‫ایشان‬ ‫از‬ ‫من‬ .‫شد‬ ‫برگزارمی‬ ‫درآنجا‬ )‫ایران‬ ‫علیه‬ ‫نظامی‬ ‫حمله‬ ‫به‬ ‫آمریکا‬ ‫(تهدید‬
‫ازطریق‬ ‫اخبارآن‬ ‫که‬ ‫کنفرانس‬ ‫دراین‬ ‫اطالع‬ ‫جهت‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫ارایه‬ ‫ایرانیان‬ ‫از‬ ‫طلب‬ ‫صلح‬ ‫ای‬ ‫چهره‬ ‫تا‬ ‫بیایند‬ ‫ایرانیان‬ ‫حتما‬20
‫دانش‬ ‫یک‬ ‫منتشرشد‬ ‫سایت‬ ‫وچندین‬ ‫هند‬ ‫المللی‬ ‫وبین‬ ‫ملی‬ ‫روزنامه‬‫و‬ )‫توکیو(ژاپن‬ ‫ازدانشگاه‬ ‫استاد‬ ‫یک‬ ،)‫بنگلور‬ ‫(استاددانشگاه‬ ‫مندهندی‬
‫اینجانب‬-‫میسور‬ ‫دانشگاههای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫تدریس‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ایراني‬ ‫مدرس‬ ‫بعنوان‬-.‫بودیم‬ ‫شده‬ ‫دعوت‬ ‫اصلی‬ ‫سخنران‬ ‫بعنوان‬–‫از‬‫یكي‬
‫بفرمایید‬ ‫مالحظه‬ ‫پیوست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫كنفرانس‬ ‫این‬ ‫دعوتنامه‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتي‬ ‫بروشوهاي‬.
*‫بود‬ ‫شاهد‬ )‫روانشناسی‬ ‫دکتری‬ ‫دانشجوی‬ ‫بدیعی‬ "‫"حمید‬ ‫(آقای‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫ایرانی‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫البته‬ ‫سخنرانی‬ ‫این‬
‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ضمنادرنامه‬ .‫شد‬ ‫واقع‬ ‫حضار‬ ‫شدید‬ ‫استقبال‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫شد‬ ‫قطع‬ ‫آن‬ ‫کنندگان‬ ‫برگزار‬ ‫توسط‬ ‫بار‬ ‫چندین‬
‫اس‬ ‫ازواقعیتهای‬ ‫بودم‬ ‫فرستاده‬‫برداشتم‬ ‫پرده‬ ‫بودم‬ ‫شاهدآن‬ ‫درهند‬ ‫که‬ ‫فباری‬–‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫کاش‬ ‫ای‬ ‫که‬–‫و‬ ‫معروف‬ ‫به‬ ‫امر‬ ‫نوعی‬ ‫که‬
‫بود‬ ‫ایران‬ ‫مستبد‬ ‫دولتمردان‬ ‫برای‬ ‫منکر‬ ‫از‬ ‫نهی‬--‫دانشگاه‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫نامه‬ ‫این‬ ‫دادن‬ ‫گزارش‬ ‫با‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫نماینده‬ ‫که‬ ‫چرا‬ !‫کردم‬ ‫نمی‬
‫گیری‬ ‫انتقام‬ ‫به‬ ‫تحریک‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫میسور‬ ‫دانشگاه‬ ‫میسور‬‫کرد‬ ‫من‬ ‫از‬–‫به‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .)‫بفرمایید‬ ‫مطالعه‬ ‫نامه‬ ‫این‬ ‫آخر‬ ‫تا‬ ‫(لطفا‬
‫ایران‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫کردم‬ ‫یادآوری‬ ‫جمهور‬ ‫ریاست‬1404‫مدینه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫قراراست‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫که‬ ‫درحالی‬ ‫بود‬ ‫امیدوار‬
‫به‬ ‫آمریکایی‬ ‫دالرهای‬ ‫باپرداخت‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫بورسیه‬ ‫ضوابط‬ ‫بدون‬ ‫باشند‬ ‫رهنمون‬ ‫فاضله‬‫مقاالت‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫خود‬ ‫اساتیدهندی‬
‫به‬ ‫بلکه‬ ‫کنند‬ ‫می‬ )‫درکنفرانسها‬ ‫ارائه‬ ‫(ویا‬ ‫چاپ‬ ‫جهت‬ ‫وآماده‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫ازپیش‬‫مدرک‬ ‫دالر‬ ‫هزاران‬ ‫صرف‬ ‫با‬ ‫راحتی‬PhD
‫سط‬ ‫به‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫حرفه‬ ‫وآزمون‬ ‫مصاحبه‬ ‫بایک‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫بودم‬ ‫کرده‬ ‫یادآوری‬ ‫ایشان‬ ‫به‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫خودرانیز‬‫این‬ ‫دانش‬ ‫ح‬
‫مومنی‬ ‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫خود‬ ‫جمله‬ ‫(از‬ ‫افراد‬ ‫ازاین‬ ‫کافیست‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫برد‬ ‫پی‬ ‫افراد‬–‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫نماینده‬-‫را‬ ‫خود‬ ‫دکتری‬ ‫هند‬ ‫از‬ ‫که‬
‫شود‬ ‫خواسته‬ )‫اند‬ ‫گرفته‬2‫پاراگراف‬--‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬—‫دررشته‬ ‫خاص‬ ‫زمینه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تحلیل!!؟؟‬ ‫و‬ ‫استنباط‬ ‫و‬ ‫درک‬
‫درحضورافر‬ ‫خودشان‬‫وزارت‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫از‬ ‫عواملی‬ ‫ارتباط‬ ‫بررسی‬ ‫همینطور‬ ‫نامه‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫بنویسند‬ ‫طرف‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫متخصص‬ ‫اد‬
.‫بودم‬ ‫شده‬ ‫خواستار‬ ‫را‬ ‫هندوستان‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫روسپیگری‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫دانشجو‬ ‫جذب‬ ‫سیاه‬ ‫بازار‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬
*)‫کرمان‬ ‫دانشگاه‬ ‫(بورسیه‬ ‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫آقای‬ ‫یعنی‬ ‫انجمن‬ ‫مسئول‬ ‫ازقضا‬‫ب‬ ‫ازدوستان‬‫وهمشهریان‬ ‫وازهمکاران‬ ‫سیارنزدیک‬
‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫آقای‬ ‫اینجانب‬ ‫ازنامه‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫توجه‬ ‫جالب‬ ‫ونکته‬ ‫اند‬ ‫بوده‬ ‫دکترمومنی‬-‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫ازطرف‬-‫نماینده‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
!!!‫شدند‬ ‫انتخاب‬ ‫هند‬ ‫قاره‬ ‫شبه‬ ‫ایرانی‬ ‫دانشجویان‬ ‫علمی‬
*‫ا‬ ‫داده‬ ‫عودت‬ ‫دکترمومنی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫نامه‬ ‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫اززمانیکه‬‫المال‬ ‫بیت‬ ‫هزینه‬ ‫وصرف‬ ‫دوستانشان‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫دکترمومنی‬ ‫آقای‬ ‫ند‬
‫آقایان‬ ‫این‬ ‫جسمی‬ ‫وحتی‬ ‫روانی‬ ‫روحی‬ ‫های‬ ‫وشنکنجه‬ ‫اذیتها‬ ‫واقسام‬ ‫انواع‬ ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫زمان‬ ‫ازآن‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ‫جهنم‬ ‫به‬ ‫روزگارمرا‬
‫رفتارها‬ ‫سلسله‬ ‫این‬ .)‫رابخوانید‬ ‫آخرنامه‬ ‫تا‬ ‫ولی‬ ‫کنید‬ ‫تعجب‬ ‫(شاید‬ ‫برده‬ ‫مرزخودکشی‬ ‫تا‬ ‫مرا‬‫شخصیت‬ ‫باتخریب‬ ‫ایشان‬ ‫انسانی‬ ‫غیر‬ ‫ی‬
‫"مازیرآب‬ ‫وفرمودند‬ ‫کردند‬ ‫معرفی‬ ‫فضول‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫شروع‬ )‫زهرا(س‬ ‫حضرت‬ ‫والدت‬ ‫درسالروز‬ ‫میسور‬ ‫مقیم‬ ‫نزدایرانیان‬ ‫اینجانب‬
‫ایش‬ ‫که‬ ‫رابدهم‬ ‫تاپاسخشان‬ ‫خواستم‬ ‫ازایشان‬ ‫جلسه‬ ‫درهمان‬ ‫اینجانب‬ ‫البته‬ !"!!‫زنیم‬ ‫می‬ ‫شمشیرهم‬ ‫وبا‬ ‫زنیم‬ ‫می‬ ‫آب‬ ‫ازروی‬ ‫را‬ ‫زنها‬‫ان‬
‫و‬ ‫دارید‬ ‫اقتطادی‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫هم‬ ... ‫و‬ ‫روسپیگری‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫گفتم‬ ‫ایشان‬ ‫به‬ ‫من‬ .‫راندادند‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫آمیزی‬ ‫توهین‬ ‫بالحن‬
‫افراد‬ ‫بااین‬ ‫که‬ ‫یادآورشدند‬ ‫اینجانب‬ ‫به‬ )‫میسور‬ ‫دانشگاه‬ ‫موقت‬ ‫ریاست‬ ‫(دانشجوی‬ ‫دکتری‬ ‫ازدانشجویان‬ ‫یکی‬ ‫جلسه‬ ‫درهمان‬ ‫....ضمنا‬
‫قاعده‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫که‬‫ایشان‬ ‫دست‬ ‫اسدي‬ ‫بني‬ ‫آقاي‬ ‫رفتم‬ ‫مومني‬ ‫دكتر‬ ‫خدمت‬ ‫جلسه‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫وقتي‬ ‫و‬ !!!‫درگیرنشوم‬ ‫نیستند‬ ‫پایبند‬ ‫ای‬ ‫وعقیده‬
‫حالیكه‬ ‫در‬ ‫ایشان‬ ‫اما‬ ‫ببرد‬ ‫بیرون‬ ‫كه‬ ‫گرفت‬ ‫را‬–‫را‬ ‫دلش‬ ‫درد‬ ‫حسیني‬ ‫آقاي‬ ‫بگذار‬ :‫گفت‬ ‫اسدي‬ ‫بني‬ ‫به‬ !!!‫لرزید‬ ‫مي‬ !‫چرا؟‬ ‫دانم‬ ‫نمي‬
!!!‫دارد‬ ‫دردي‬ ‫پر‬ ‫دل‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫معلوم‬ !!‫بكند‬
8
‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬
***‫مبارک‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫میسور‬ ‫شیعیان‬ ‫مسجد‬ ‫در‬ ‫افطار‬ ‫سفره‬ ‫سر‬ ‫روزی‬ !!‫سفید‬ ‫یقه‬ ‫چپی‬ ‫سمت‬ ‫بویژه‬ ‫آقایان‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫نکته‬
‫دانشجوی‬ ‫چند‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫رمضان‬PhD‫نژاد‬ ‫احمدی‬ ‫آقای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫نامه‬ ‫به‬ ‫(اشاره‬ !!!!‫نویسی‬ ‫می‬ ‫"نامه‬ ‫فرمودند‬ ‫اینجانب‬ ‫به‬
)!‫بودم‬ ‫فرستاده‬‫به‬ ‫ما‬‫دهیم‬ ‫می‬ ‫درس‬ ‫وزرا‬‫وزارت‬ ‫به‬ ‫میدم‬ ‫رو‬ ‫"اسمت‬ ‫که‬ ‫دادند‬ ‫ادامه‬ ‫همینطور‬ ‫ایشان‬ "!!!‫هستی؟‬ ‫کی‬ ‫تو‬ !!!!
‫بینوا‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫درس‬ ‫وزرا‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسانی‬ !!‫چرا...؟‬ ‫پرسیدم‬ ‫من‬ !‫بینی‬ ‫می‬ ‫حاال‬ !!!"‫کنند‬ ‫راضیت‬ ‫مرگت‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫اطالعات‬
‫ا‬ ‫تلفن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ولی‬ .‫ندادند‬ ‫مناسبی‬ ‫پاسخ‬ ‫ایشان‬ ‫اما‬ ‫چکار!؟‬‫به‬ ‫اند‬ ‫دیده‬ ‫برایم‬ ‫خوابهایی‬ ‫چه‬ ‫ببینم‬ ‫میخواهم‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫خواستند‬ ‫اینجانب‬ ‫ز‬
‫سایت‬(ISN)singleswww.iranian.‫کنم‬ ‫مراجعه‬–... ‫بعد‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫خواهند‬ ‫جزیره!!!!؟‬ ‫مرا‬ ‫آنها‬ ‫كه‬ ‫گفت‬ ‫مي‬ ‫او‬
=====================
‫یاد‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫تهدید‬ ‫این‬ ‫و‬‫یک‬‫روز‬--‫هند‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫آمدنم‬ ‫از‬ ‫قبل‬–‫بیگی‬ ‫(سرهنگ!؟‬ ‫سپاهی‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫انداخت‬–‫علی‬ ‫آقای‬ ‫و‬ )‫همشهریانم‬ ‫از‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫خانمی‬ ‫دختر‬ ‫خاله‬ ‫وپسر‬ ‫سابق‬ ‫فرماندار‬ ‫و‬ ‫جنگ‬ ‫دوران‬ ‫جانباز‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫علوم‬ ‫لیسانس‬ ‫(فوق‬ ‫مرادی‬1371‫به‬ ‫تن‬
!‫ندادم‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫ازدواج‬–‫شده‬ ‫کرمها‬ ‫معبد‬ ‫وجودش‬ ‫که‬ ‫دختری‬ ‫همو‬‫مشهد‬ ‫در‬ ‫ام‬ ‫خانه‬ ‫به‬ )‫میداد‬ ‫تعفن‬ ‫بوی‬ ‫جسمش‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫بود‬--‫که‬
‫بود‬ ‫تاریک‬ ‫و‬ ‫تنگ‬ ‫زمین‬ ‫زیر‬ ‫یک‬--‫تاسیس‬ ‫درخواست‬ ‫آنها‬ ‫چون‬ ‫بدهم‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫لیسانسم‬ ‫فوق‬ ‫مدرک‬ ‫که‬ ‫خواستند‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫و‬ !‫آمدند‬
‫م‬ ‫اما‬ .‫دادم‬ ‫پاسدار‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مدرک‬ ‫من‬ ‫و‬ !‫اند‬ ‫کرده‬ )‫(شهرمان‬ ‫گرمه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نور‬ ‫پیام‬ ‫دانشگاه‬‫به‬ ‫گفتند‬ ‫می‬ ‫جلسه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ایشان‬ ‫که‬ ‫طالبی‬
‫بود‬ ‫من‬ ‫کردن‬ ‫تهدید‬ ‫و‬ ‫تحقیر‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫همگی‬ ‫نظرم‬–‫انداخت‬ ‫ملجم‬ ‫ابن‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫اش‬ ‫اندیشه‬ ‫و‬ ‫مرادی‬ ‫آقای‬ ‫این‬–‫در‬ :‫بود‬ ‫همو‬ ‫کپی‬
‫ب‬ ‫گذاشته‬ ‫جا‬ ‫عمد‬ ‫به‬ ‫میزم‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫مدرکم‬ ‫رفتند‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ !‫ترین‬ ‫کافر‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫ترین‬ ‫مومن‬ ‫او‬ ‫او‬ ‫اندیشه‬!!‫ودند‬–‫درخواست‬
!!....‫بود‬ ‫بهانه‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫مدرک‬
‫التهاب‬ ‫بطرز‬ ‫کردند‬ ‫آوری‬ ‫یاد‬ ‫آقایان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫اینترنتی‬ ‫سایت‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫شد‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫ما‬ ‫بین‬ ‫مکالمه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مطالبی‬ ‫بعد‬ ‫چندی‬ ‫و‬
‫کردند‬ ‫منعکس‬ ‫آوری‬–‫من‬ ‫که‬ ‫کردیم‬ ‫صحبت‬ ‫هم‬ ‫من‬ )‫(دختر‬ ‫دانشجویان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫ما‬ ‫اینکه‬ ‫توضیح‬‫حال‬ ‫در‬ ‫اتفاقی‬ ‫بطور‬
‫همینطور‬ ‫و‬ ‫نکنند‬ ‫من‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫خواستم‬ ‫ایشان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫رفتم‬ ‫مرادی‬ ‫آقای‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫بنابراین‬ .‫بودم‬ ‫امتحانیش‬ ‫ورقه‬ ‫تصحیح‬
‫ش‬ ‫تکرار‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫برای‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫نبرد‬ ‫بکار‬ ‫اینترنتی‬ ‫سایت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫محترم‬ ‫خانم‬ ‫دختر‬ ‫آن‬ ‫فامیل‬ ‫و‬ ‫اسم‬ ‫که‬ ‫خواستم‬ ‫ایشان‬ ‫از‬‫د‬
‫می‬ ‫من‬ ‫کنی‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫مسایل‬ ‫این‬ ‫دفعه‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫کردم‬ ‫تهدید‬ ‫را‬ ‫ایشان‬ ‫و‬ ‫رفتم‬ ‫دفعه‬ ‫این‬ ‫جاییکه‬ ‫تا‬!!‫چالق‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫دانم‬–‫اینکه‬ ‫توضیح‬
‫بهانه‬ ‫همین‬ .‫کنم‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫نتوانستم‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫شدم‬ ‫ناراحت‬ ‫کلمه‬ ‫آخرین‬ ‫بکاربردن‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫خودم‬ ‫من‬
‫از‬ ‫ایشان‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫ای‬‫تهدید‬ ‫جرم‬ ‫به‬ ‫دادگاه‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫شکایت‬ ‫من‬!‫مبلغ‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬ ‫و‬ ‫شدم‬ ‫محکوم‬ ‫جانباز‬ ‫یک‬ ‫علیه‬ ‫بر‬ ‫فحاشی!!؟‬ ‫و‬
350!!!!‫شد‬ ‫تشکیل‬ ‫هم‬ ‫پرونده‬ ‫برایم‬ ‫ریختم‬ )!‫انقالب‬ ‫(جانباز‬ ‫ایشان‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫هزارتومان‬
***‫بعد‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫و‬–‫میسور‬ ‫شیعیان‬ ‫مسجد‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫سه‬ ‫آن‬ ‫تهدید‬ ‫از‬ ‫بعد‬--‫در‬‫دکتری‬ ‫دانشجوی‬ ‫یک‬ ‫دکتری‬ ‫دانشجوی‬ ‫چند‬ ‫جمع‬
‫یك‬ ‫شبیه‬ ‫بیشتر‬ ‫مرام‬ ‫و‬ ‫گفتار‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫گفتم‬ ‫هم‬ ‫من‬ ‫چیست!؟‬ ‫مومني‬ ‫دكتر‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫پرسید‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫هم‬ ‫دانشگاه‬ ‫بورسیه‬ ‫که‬
‫پرس‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫ایشان‬ .‫اسالمي‬ ‫كشور‬ ‫یك‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫علمي‬ ‫رایرن‬ ‫یك‬ ‫تا‬ ‫هست‬ )‫(فاشیست‬ ‫شوروي‬ ‫سرخ‬ ‫ارتش‬ ‫سرهنگ‬‫ید‬
‫من‬ ‫و‬ !‫دارد‬ ‫تاوان‬ ‫گفتند‬ ‫ایشان‬ !!.‫ماست‬ ‫مسلم‬ ‫حق‬ !‫هم‬ ‫اعتراض‬ ‫که‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫گفتم‬ ‫من‬ ‫و‬ !‫چیست؟‬ ‫ای‬ ‫هسته‬ ‫انرژی‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫شما‬ ‫نظر‬
‫کاری‬ ‫چه‬ ‫بمانی‬ ‫هند!!؟‬ ‫در‬ !‫تو‬ ‫نخواهیم‬ ‫ما‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫دادند‬ ‫ادامه‬ ‫ایشان‬ ‫و‬ .‫دارد‬ ‫تاوان‬ ‫خواهی‬ ‫آزادی‬ ‫و‬ ‫طلبی‬ ‫استقالل‬ ‫که‬ ‫البته‬ ‫گفتم‬ ‫هم‬
!!‫است؟‬ ‫ساخته‬ ‫ازت‬:‫شد‬ ‫تشدید‬ ‫درهند‬ ‫من‬ ‫اقامت‬ ‫درمدت‬ ‫ودوستانشان‬ ‫دکترمومنی‬ ‫غیرانسانی‬ ‫بعدرفتارهای‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫ازآن‬ ‫و‬ !!
.‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫شماره‬ ‫مقاله‬ ***
‫را‬ ‫بعدی‬ ‫قسمت‬ ‫شد‬ ‫بدتر‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫شرایطم‬ ‫و‬ ‫نگرفتم‬ ‫نتیجه‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫حراست‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫شکایت‬ ‫ارایه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ماه‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬
‫اضاف‬ ‫فوق‬ ‫موارد‬ ‫به‬!‫دادم‬ ‫تحویل‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫بازرسی‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کردم‬ ‫ه‬
9
‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬
3‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫شکایات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫بازرسی‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫اینجانب‬ ‫اعتراضی‬ ‫نامه‬
…………………………..……
***Islam, like democracy, is not made with spiritual words but with reflection and practice.
It is not what i say that says i am a Muslim, that i am not a racist, dictator, fascist, or in
service ofCapitalism but what i do. What i say must not be contradicted by what i do as it is
what i do that bespeaks my faithfulness, not what i say. Today world thinkers are not only
existing, nor are they only listening to us. But they are also analyzing us.
--The Author, S.M.H.Hosseini, Iran
----------------------------------------------------------------------------------------
‫محتوا‬
‫خون!!؟‬ ‫و‬ ‫توطیه‬ / ‫تزویر‬ / ‫ارعاب‬ / ‫استبداد‬ / ‫بیداد‬ / ‫ظلم‬ / ‫رذالت‬..........22
=======================
‫(آقا‬ ‫حراست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نامه‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫ناباوری‬ ‫درکمال‬‫چند‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ :‫شد‬ ‫دوبرابر‬ ‫ایشان‬ ‫آزارواذیتهای‬ ‫دادم‬ )‫داوری‬ ‫ی‬
.).‫ام‬ ‫برده‬ ‫ازاونام‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫حراست‬ ‫به‬ ‫درنامه‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫فردی‬ ‫قوامی!!!؟(همان‬ ‫آقای‬ ‫وگفتند‬ ‫زده‬ ‫زنگ‬ ‫موبایلم‬ ‫باربه‬
***‫حراست‬ ‫رابه‬ ‫آمیزم‬ ‫اعتراض‬ ‫نامه‬ ‫ازاینکه‬ ‫قبل‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫کننده‬ ‫شوکه‬ ‫نکته‬‫که‬ ‫درتماسی‬ ‫بفرستم‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬
‫تعجب‬ ‫امادرکمال‬ ‫هندبروم‬ ‫به‬ ‫دکتری‬ ‫ازرساله‬ ‫نهایی‬ ‫دفاع‬ ‫تابرای‬ ‫باشم‬ ‫دیگربایدآماده‬ ‫گفتندتادوهفته‬ ‫ایشان‬ ‫میسورداشتم‬ ‫بادانشگاه‬
‫گ‬ ‫گرفتم‬ ‫تماس‬ ‫دانشگاه‬ ‫بااین‬ ‫که‬ )‫بودم‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫حراست‬ ‫رابه‬ ‫آمیزم‬ ‫اعتراض‬ ‫نامه‬ ‫ازاینکه‬ ‫(بعد‬ ‫چندروزپیش‬‫فتند‬
.‫باشم‬ ‫می‬ ‫میسور‬ ‫دانشگاه‬ ‫پاسخ‬ ‫منتظر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ماهی‬ ‫دوازدهمین‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫درحالیست‬ ‫کشد!!!این‬ ‫می‬ ‫دیگرطول‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫کارشماتا‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ ‫معموال‬6‫دادم‬ ‫داوری‬ ‫آقای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫نامه‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫تردیدی‬ .‫کشد‬ ‫نمی‬ ‫طول‬ ‫ماه‬–‫آنها‬ ‫برای‬ ‫مومنی‬ ‫آقای‬ ‫توسط‬
‫شما‬ ‫از‬ !‫است‬ ‫شده‬ ‫فرستاده‬‫می‬ ‫خواهش‬‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫جاری‬ ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫لحظه‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫ببینید‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫گیری‬ ‫پی‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫کنم‬
‫كه‬ ‫گویند‬ ‫مي‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫اخیرا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫جالب‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫من‬ ‫اذیت‬ ‫و‬ ‫آزار‬ ‫و‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫صرف‬ ‫شود‬ ‫آوری‬ ‫نو‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫صرف‬ ‫باید‬ ‫که‬
‫من‬ ‫نسل‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫قبیله‬ ‫اما‬ !‫بروم‬ ‫ایران‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫من‬--‫در‬ ‫كه‬‫بود‬ ‫ندیده‬ ‫را‬ ‫آرامش‬ ‫روي‬ ‫تاریخ‬ ‫سراسر‬--‫در‬ ‫تا‬ ‫كردیم‬ ‫انقالب‬ ‫و‬ ‫دادیم‬ ‫خون‬
‫رساندیم‬ ‫قدرت‬ ‫مسند‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫امید‬ ‫هزار‬ ‫با‬ ‫ما‬ .‫بگیریم‬ ‫آرام‬ ‫اسالمي‬ ‫حكومت‬ ‫یك‬ ‫پناه‬.‫آقا‬ ‫حاج‬
‫فر‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫وزیر‬ ‫و‬ )‫نزاد‬ ‫احمدی‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫و‬ ‫رهبری‬ ‫معزم‬ ‫مقام‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫نامه‬ ‫عین‬ ‫ذیل‬ ‫نامه‬‫اما‬ ‫ستادم‬
.‫شد‬ ‫بدتر‬ ‫شرایطم‬ ‫بلکه‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫نکردم‬ ‫دریافت‬ ‫پاسخی‬ ‫هیچگونه‬ ‫متاسفانه‬
****‫(حدود‬ ‫اخیرا‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫کننده‬ ‫شوکه‬ ‫نکته‬10‫من‬ ‫با‬ ‫فردی‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫کنکور‬ ‫نتیجه‬ ‫اعالم‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫روز‬
‫کرد‬ ‫اعالم‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برادرم‬ ‫تنها‬ ‫کنکور‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫تماس‬!!‫برادرم‬ ‫رتبه‬8503!!!‫او‬ ‫صمیمی‬ ‫دوستان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ !!!!!!!
‫می‬ ‫مخابرات‬ ‫کارمند‬ ‫دارد(ایشان‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫تنگاتنگی‬ ‫همکاری‬ ‫پدرش‬ ‫(که‬‫باشند‬--)‫میدهم‬ ‫توضیح‬53‫این‬ ‫باورم‬ ‫من‬ ‫چند‬ ‫هر‬ !!!
‫نمی‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬‫کالس‬ ‫برتر‬ ‫شاگردان‬ ‫جزو‬ ‫من‬ ‫برادر‬ .‫بکنند‬ ‫برادرم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫انسانی‬ ‫غیر‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫توانند‬‫همینطور‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شان‬
‫می‬ ‫شرکت‬ ‫چی‬ ‫قلم‬ ‫کالسهای‬ ‫در‬ ‫مرتب‬ ‫بطور‬‫بود‬ ‫این‬ ‫آور‬ ‫حیرت‬ ‫نکته‬ ..‫ام‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫خیلی‬ ‫هم‬ ‫انگلیسیش‬ ‫زبان‬ ‫روی‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬ .‫کند‬
‫ام‬ ‫دیده‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ .‫اند‬ ‫داشته‬ ‫زیاد‬ ‫من‬ ‫با‬ ‫بازیها‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫شد‬ ‫حذف‬ ‫من‬ ‫موبایل‬ ‫حاقظه‬ ‫و‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫که‬
‫نم‬‫ی‬!!!‫بودن‬ )‫(عج‬ ‫زمان‬ ‫امام‬ ‫سرباز‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫مسلمان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسد‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫انسان‬ ‫یک‬ ‫کار‬ ‫تواند‬
****‫را‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫تماس‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫برادرم‬ ‫دوست‬ ‫همان‬ ‫کنکور‬ ‫نتایج‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫لحظات‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫اما‬
‫ب‬ .‫ببیند‬ ‫را‬ ‫کنکورش‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫خواست‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫او‬ ‫به‬‫سایت‬ ‫یک‬ ‫رویت‬ ‫دادم‬ ‫گوگل‬ ‫گر‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آدرس‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫عد‬
‫سایت‬ ‫این‬ ‫نام‬ .‫کرد‬ ‫زده‬ ‫وحشت‬ ‫مرا‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫سایت‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫بالفاصله‬
"The Dawn of Darkness!!‫بدبختیها‬ ‫و‬ ‫تاریکیها‬ ‫(طلوع‬ "–‫سایت‬ ‫این‬ ‫گرفته‬ ‫كپي‬ ‫(فایل‬ )‫بیابید‬ ‫ضمیمه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫فایل‬
‫باش‬ ‫مي‬ ‫ضمیمه‬‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫دقیقا‬ )‫د‬‫اولین‬‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ام‬ ‫نوشته‬ ‫دیکتاتورشیپ‬ ‫علیه‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫تخصصی‬ ‫کتاب‬ ‫جمله‬
‫ام‬ ‫داشته‬ ‫اشاره‬–‫سایت‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫وبعد‬ !!!‫اند‬ ‫کرده‬ ‫قربانی‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫برادرم‬ ‫که‬ ‫نداشتم‬ ‫تردیدی‬ ‫دیگر‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫آن‬ ‫چاپ‬ ‫مانع‬ ‫آنها‬ ‫و‬
‫را‬ ‫نتایج‬ ‫همان‬ ‫دقیقا‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬‫که‬ ‫دیدم‬ ‫تعجب‬ ‫کمال‬ ‫با‬ ‫و‬ .‫بود‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اطالع‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫عینا‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دیدم‬ ‫دوستش‬ ‫و‬ ‫برادرم‬ ‫برای‬
‫را‬ ‫تخصصی‬ ‫زبان‬–‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫همه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬–0.5%‫سازمان‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫ایشان‬ ‫صادره‬ ‫(كارنامه‬ )!!!!!‫درصد‬ ‫(نیم‬
‫د‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نگرانی‬ ‫و‬ ‫شدم‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫راهی‬ ‫زده‬ )‫باشد‬ ‫مي‬ ‫ضمیمه‬ ‫سنجش‬‫شدن‬ ‫وحشتناکتر‬ ‫و‬ ‫برادرم‬ ‫نتیجه‬ ‫دستکاری‬ ‫رمورد‬
‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫(بازرس‬ ‫رستمی‬ ‫دکتر‬ ‫به‬ ‫شرایطم‬--‫شکایت‬ ‫کردم‬ ‫خواهش‬ ‫ایشان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دادم‬ ‫اطالع‬ )‫زمان!!؟‬ ‫اشتر‬ ‫مالکان‬ ‫از‬ ‫یکی‬
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice
Blind justice

More Related Content

Similar to Blind justice

شکنجه و اعدام و سرکوب
شکنجه و اعدام و سرکوبشکنجه و اعدام و سرکوب
شکنجه و اعدام و سرکوبAnwarkhanMalik
 
گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
 گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدماتmaqsood hasni
 
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)VogelDenise
 
مقصود حسنی کی علمی و ادبی خدمات کی فہرست اور درجہ بندی
مقصود حسنی کی علمی و ادبی خدمات کی فہرست اور درجہ بندیمقصود حسنی کی علمی و ادبی خدمات کی فہرست اور درجہ بندی
مقصود حسنی کی علمی و ادبی خدمات کی فہرست اور درجہ بندیmaqsood hasni
 
042117 - APPEAL TO INTERNATIONAL GOVERNMENTS (Persian)
042117 - APPEAL TO INTERNATIONAL GOVERNMENTS (Persian)042117 - APPEAL TO INTERNATIONAL GOVERNMENTS (Persian)
042117 - APPEAL TO INTERNATIONAL GOVERNMENTS (Persian)VogelDenise
 
سایت ایران آزادی.docx
سایت ایران آزادی.docxسایت ایران آزادی.docx
سایت ایران آزادی.docxMohammadRizwan126
 
شمائلِ مہدی علیہ الصلوٰۃ والسلام آپؑ کی دعاؤں کا بیان
شمائلِ مہدی علیہ الصلوٰۃ والسلام آپؑ کی دعاؤں کا بیانشمائلِ مہدی علیہ الصلوٰۃ والسلام آپؑ کی دعاؤں کا بیان
شمائلِ مہدی علیہ الصلوٰۃ والسلام آپؑ کی دعاؤں کا بیانmuzaffertahir9
 
شجرہ عالیہ حضور کریم
شجرہ عالیہ حضور کریمشجرہ عالیہ حضور کریم
شجرہ عالیہ حضور کریمmaqsood hasni
 
لاادری، انواع مختلف و ویژگی های. فارسی (Persian)
لاادری، انواع مختلف و ویژگی های. فارسی (Persian)لاادری، انواع مختلف و ویژگی های. فارسی (Persian)
لاادری، انواع مختلف و ویژگی های. فارسی (Persian)HarunyahyaPersian
 
چندشنبه با سینا جمعه‌ها پخش می‌شود
چندشنبه با سینا جمعه‌ها پخش می‌شودچندشنبه با سینا جمعه‌ها پخش می‌شود
چندشنبه با سینا جمعه‌ها پخش می‌شودBehrang Mohseni
 
46th special persian carpet magazine summer 2016
46th special persian carpet magazine summer 201646th special persian carpet magazine summer 2016
46th special persian carpet magazine summer 2016IFSMG
 
نگاه درازمدت و امید، دو نیاز جنبشِ دانشجوئی
نگاه درازمدت و امید، دو نیاز جنبشِ دانشجوئینگاه درازمدت و امید، دو نیاز جنبشِ دانشجوئی
نگاه درازمدت و امید، دو نیاز جنبشِ دانشجوئیکانون آرمان شریعتی
 
لحظه انتخاب
لحظه انتخابلحظه انتخاب
لحظه انتخابrocpina
 
لحظه انتخاب
لحظه انتخابلحظه انتخاب
لحظه انتخابAghighFamily
 
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 

Similar to Blind justice (20)

شکنجه و اعدام و سرکوب
شکنجه و اعدام و سرکوبشکنجه و اعدام و سرکوب
شکنجه و اعدام و سرکوب
 
سرنگونی
سرنگونیسرنگونی
سرنگونی
 
سرنگونی
سرنگونیسرنگونی
سرنگونی
 
قتل عام ۶۷
قتل عام ۶۷قتل عام ۶۷
قتل عام ۶۷
 
گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
 گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
گورنمنٹ اسلامیہ کالج‘ قصور کی ادبی خدمات
 
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Persian)
 
مقصود حسنی کی علمی و ادبی خدمات کی فہرست اور درجہ بندی
مقصود حسنی کی علمی و ادبی خدمات کی فہرست اور درجہ بندیمقصود حسنی کی علمی و ادبی خدمات کی فہرست اور درجہ بندی
مقصود حسنی کی علمی و ادبی خدمات کی فہرست اور درجہ بندی
 
042117 - APPEAL TO INTERNATIONAL GOVERNMENTS (Persian)
042117 - APPEAL TO INTERNATIONAL GOVERNMENTS (Persian)042117 - APPEAL TO INTERNATIONAL GOVERNMENTS (Persian)
042117 - APPEAL TO INTERNATIONAL GOVERNMENTS (Persian)
 
برجام
برجامبرجام
برجام
 
برجام
برجامبرجام
برجام
 
سایت ایران آزادی.docx
سایت ایران آزادی.docxسایت ایران آزادی.docx
سایت ایران آزادی.docx
 
شمائلِ مہدی علیہ الصلوٰۃ والسلام آپؑ کی دعاؤں کا بیان
شمائلِ مہدی علیہ الصلوٰۃ والسلام آپؑ کی دعاؤں کا بیانشمائلِ مہدی علیہ الصلوٰۃ والسلام آپؑ کی دعاؤں کا بیان
شمائلِ مہدی علیہ الصلوٰۃ والسلام آپؑ کی دعاؤں کا بیان
 
شجرہ عالیہ حضور کریم
شجرہ عالیہ حضور کریمشجرہ عالیہ حضور کریم
شجرہ عالیہ حضور کریم
 
لاادری، انواع مختلف و ویژگی های. فارسی (Persian)
لاادری، انواع مختلف و ویژگی های. فارسی (Persian)لاادری، انواع مختلف و ویژگی های. فارسی (Persian)
لاادری، انواع مختلف و ویژگی های. فارسی (Persian)
 
چندشنبه با سینا جمعه‌ها پخش می‌شود
چندشنبه با سینا جمعه‌ها پخش می‌شودچندشنبه با سینا جمعه‌ها پخش می‌شود
چندشنبه با سینا جمعه‌ها پخش می‌شود
 
46th special persian carpet magazine summer 2016
46th special persian carpet magazine summer 201646th special persian carpet magazine summer 2016
46th special persian carpet magazine summer 2016
 
نگاه درازمدت و امید، دو نیاز جنبشِ دانشجوئی
نگاه درازمدت و امید، دو نیاز جنبشِ دانشجوئینگاه درازمدت و امید، دو نیاز جنبشِ دانشجوئی
نگاه درازمدت و امید، دو نیاز جنبشِ دانشجوئی
 
لحظه انتخاب
لحظه انتخابلحظه انتخاب
لحظه انتخاب
 
لحظه انتخاب
لحظه انتخابلحظه انتخاب
لحظه انتخاب
 
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟
اسلام و حاکمان مسلمان: کدامین اسلام!؟ و کدامین حاکمان مسلمان!؟
 

More from Seyed Mohammad Hassan Hosseini

Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptxTowards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptxSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادیدسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادیSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسیداسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسیدSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
 تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین... تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
تیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوع
تیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوعتیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوع
تیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوعSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایرانکالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایرانSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایرانوظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایرانSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟! سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟! Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...Seyed Mohammad Hassan Hosseini
 
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical ReviewELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical ReviewSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 

More from Seyed Mohammad Hassan Hosseini (20)

یادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتییادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتی
 
مدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستممدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستم
 
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptxTowards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
Towards Prof. S.M.H.Hosseini's Liberating Approach to Teaching.pptx
 
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
Howabouts of Transforming Power of Competitive Team Based Learning
 
Competitive Team Based Learning in Conversation Classes
Competitive Team Based Learning in Conversation ClassesCompetitive Team Based Learning in Conversation Classes
Competitive Team Based Learning in Conversation Classes
 
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
Competitive Team Based Learning & Reciprocal Teaching of Reading
 
CTBL: Beyond Curent Didactic Methods and Approaches
CTBL: Beyond Curent Didactic Methods and ApproachesCTBL: Beyond Curent Didactic Methods and Approaches
CTBL: Beyond Curent Didactic Methods and Approaches
 
Prof. Hosseini Resume
Prof. Hosseini ResumeProf. Hosseini Resume
Prof. Hosseini Resume
 
Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories
Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories
Prof. Hosseini’s Edupolitical Theories
 
Online technologies
Online technologiesOnline technologies
Online technologies
 
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادیدسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
 
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسیداسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
 
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
 تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین... تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
تاریخچه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر تیوری آموزشی سیاسی دکتر سید محمد حسن حسین...
 
تیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوع
تیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوعتیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوع
تیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوع
 
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایرانکالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
کالبد شکافی سیستم آموزشی ایران
 
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایرانوظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
 
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟! سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
سیستم آموزشی یا کارخانه گوسفند سازی؟!
 
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
A Study of the Effects of Competitive Team-Based Learning and Structured Acad...
 
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical ReviewELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
ELT in Higher Education in Iran and India: A Critical Review
 
Globalization, Cooperative Learning, and ELT
Globalization, Cooperative Learning, and ELTGlobalization, Cooperative Learning, and ELT
Globalization, Cooperative Learning, and ELT
 

Blind justice

 • 1. 0 ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬ =Blind Justice = ‫دکتر‬‫سید‬‫محمدحسن‬‫حسینی‬ ""‫اندیشه‬ ‫جالدان‬ ‫کوبنده‬ ‫هم‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫به‬ " ،‫استبداد‬!‫اندیشه‬ ‫بیان‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آزادی‬ ‫و‬ "‫اندیشی‬ ‫آزاد‬ ‫کرسی‬ ‫زندگی‬‫من‬‫در‬‫در‬ ‫من‬ ‫"زندگی‬ ‫یا‬ ‫ایران‬‫اسارت"!؟‬ ‫دکتر‬‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬13/5/1397 ‫باشم‬ ‫قسم‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫من‬ ‫خیزد‬ ‫پا‬ ‫به‬ ‫استبداد‬ ‫ضد‬ ‫بر‬ ‫کسی‬ ‫جا‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫هللا‬ ‫حبل‬ ‫و‬'‫من‬'‫چوبه‬ ‫بر‬‫است‬ ‫دار‬ 1384‫عناوین‬ ‫حداقل‬ ‫مطالب‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬،‫کتب‬ ،‫مقاالت‬‫نیز‬ ‫و‬‫روش‬ ‫ویدیوی‬ ‫و‬ ‫تیوریها‬ ،‫رزومه‬ ‫تدریس‬:‫ببینید‬ ‫وبلگم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫خامنه‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫نامه‬ ‫و‬ ‫من‬ http://beyondelt.blogfa.com ‫دیو‬ ‫آیینه‬ ‫که‬ ‫مومن‬ ‫آیینه‬ ‫نه‬ ‫بودن‬ ‫دیو‬‫پیغمبرنما‬ ==================================== ***THEY Fear Me THEY Kill Me The more i come to the conclusion that my family and i have been incessantly wounded for 'THEIR' transgressions and crushed for their iniquities; the more i feel we have been
 • 2. 1 ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬ stabbed in back for them to be healed by our wounds; the more i feel THEY have been enjoying observing the fading of our strength and dreams; the more i come to the conclusion that i, as a 'Seyyed' thinker, have been brutally deprived of my rights and systematically marginalized and tortured to death for the last 30 years; and the more my God casts light on the fact that THEY are victimizing 'humanity' for their own survival; -- the greater to me is the pleasure and charm of 'thinking and penning about their true nature' and 'mirroring them to the world', however eloquently THEY may bark at me, threatening me to death! ignoring the fact that i am not the ilk of being to be wiped out – i am an Approach occasioned by a Blood Drop. Once THEY kill me, i transform myself into a Ripple – A Blood Ripple, who leaves behind it a Way... -- The Author, S.M.H. Hosseini, Iran ---------------------------------------------------------------------------------------- ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫آموزش‬ ‫دکتری‬ ‫بی‬ ‫کمی‬‫در‬ ‫من‬ ‫زندگی‬ ‫شرایط‬ ‫درباره‬ ‫شتر‬‫ایران‬ ‫ام‬ ‫نداشته‬ ‫بهتری‬ ‫شرایط‬ ‫هم‬ ‫هند‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سالیان‬ ‫من‬ ‫شما‬ ‫اطالع‬ ‫جهت‬–-‫کالس‬ ‫(هزینه‬ ‫خودم‬ ‫مخارج‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫می‬ ‫یادم‬ ‫کردم‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫دبیرستان‬ ‫اول‬ ‫سال‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫کنم‬ ‫کمک‬ ‫ام‬ ‫خانواده‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫بر‬ )... ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫و‬ ‫رزمی‬‫کشاور‬ .‫زی‬،‫اهنگری‬ )‫(تراشکاری‬،‫زیره‬ ‫مردم‬ ‫زمینهای‬ ‫سر‬ ‫رفتم‬ ‫می‬ ‫تابستان‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫حتی‬ .‫ام‬ ‫کرده‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫کارهایی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫کارگری‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نجاری‬ ‫اول‬ ‫سال‬ ‫اید‬ ‫می‬ ‫یادم‬ .‫ام‬ ‫رفته‬ ‫هم‬ ‫الکترونیک‬ ‫البته‬ .‫کردیم‬ ‫می‬ ‫اسفالت‬ ‫را‬ ‫شهرمان‬ ‫خیابانهای‬ ‫هم‬ ‫ماه‬ ‫چند‬ .‫کردم‬ ‫می‬ ‫جمع‬ ... ‫و‬ ‫نخود‬ ‫و‬ ‫دبیرس‬‫من‬ ‫که‬ ‫اهنگهایی‬ ‫ان‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫حذف‬ ‫ها‬ ‫همسایه‬ ‫تلویزیونهای‬ ‫تصاویر‬ ‫کردم‬ ‫می‬ ‫روشنش‬ ‫موقعیکه‬ ‫که‬ ‫ساختم‬ ‫ای‬ ‫فرستنده‬ ‫تان‬ ‫دبیرستان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دستی‬ ‫کارهای‬ ‫مسابقه‬ ‫در‬ ‫البته‬ .‫شد‬ ‫می‬ ‫پخش‬ )!!!‫(اوپرا‬ ‫خواندیم‬ ‫می‬ ‫دوستانم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬‫ناپدی‬ ‫فرستنده‬ ‫این‬ ‫گذاشتند‬ ‫مان‬‫د‬ ‫شد‬! <‫جلد‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬> ‫توجه‬‫در‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫شروع‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫ام‬ ‫پرداخته‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫نوشته‬ ‫دست‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شکنجه‬ ‫و‬ ‫اذیتها‬ ‫و‬ ‫آذار‬ : ‫چنین‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫تهدید‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ایام‬ ‫همان‬ ‫در‬ .‫کردم‬ ‫شروع‬ ... ‫و‬ ‫استبداد‬ ‫و‬ ‫دموکراسی‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کتابم‬ ‫نگارش‬ ‫هند‬ ‫برای‬ ‫دهم‬ ‫ادامه‬ ‫نوشتن‬ ‫از‬ ‫سبکی‬‫دامادمان‬ ‫شروع‬–‫حسینی‬ ‫رضا‬ ‫سید‬-‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫من‬ ‫دادن‬ ‫ادامه‬ ‫با‬ ‫و‬ !‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫معدوم‬ ‫را‬ ‫کشتن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫فقط‬ ‫البته‬ ‫کشتند!؟‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫خدمت‬ )!‫صادق‬ ‫امام‬ ‫(تیپ‬ ‫مشهد‬ ‫سپاه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫روحانی‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫رضا‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫مقا‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رضا‬ ‫که‬ ‫مرا‬ ‫نظر‬ ‫این‬ ‫تا‬ !‫دادند‬ ‫چاپ‬ ‫اجازه‬ ‫کتابم‬ ‫به‬ ‫رضا‬.‫ببرند‬ ‫سوال‬ ‫زیر‬ ‫کشتند‬ ‫من‬ ‫کتاب‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫الت‬ ‫علیه‬ ‫بر‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫معتقدند‬ .....‫ندادند‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫نوزیع‬ ‫اجازه‬ ‫اما‬ ‫کردند‬ ‫چاپ‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫توضیح‬ ‫ا‬ ‫کتابت‬ ‫در‬ ‫چون‬ ‫گوید‬ ‫می‬ !‫همکارانم‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ .....‫آنهاست‬ ‫گر‬ ‫استعمار‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫منافع‬ ‫و‬ ‫سپاه‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫خامنه‬‫رهبران‬ ‫تمام‬ ‫ز‬ .‫هستند‬ ‫تو‬ ‫نسل‬ ‫و‬ ‫تو‬ ‫کردن‬ ‫معدوم‬ ‫صدد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫خشمگین‬ ‫آقا‬ ‫سربازان‬ ‫ای‬ ‫خامنه‬ !‫امام‬ ‫از‬ ‫بجز‬ ‫ای‬ ‫گفته‬ ‫سخن‬ ‫دنیا‬ ‫مطرح‬ -------------------------------------------------- ‫را‬ ‫بهاران‬ ‫بساط‬ ‫کند‬ ‫پا‬ ‫بر‬ ‫آهنگر‬ ‫کاوه‬ ‫چو‬ ‫صبا‬ ‫فردا‬ ‫جور‬ ‫و‬ ‫ظلم‬ ‫تخت‬ ‫از‬‫را‬ ‫زمستان‬ ‫دوش‬ ‫مار‬ ‫ضحاک‬ ‫آرد‬ ‫فرو‬ ‫شریعتی‬ ‫دکتر‬ ‫یاد‬ ‫زنده‬ ===================== <‫جلد‬ ‫دوم‬ ‫صفحه‬> ‫بودن‬ ‫دیو‬ ‫كه‬ ‫مومن‬ ‫نه‬ ‫آیینه‬ ‫تاوان‬‫بودن‬ ‫دیو‬ ‫كه‬ ‫مومن‬ ‫نه‬ ‫آیینه‬ ‫تاوان‬ ‫حسیني‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬‫حسیني‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬
 • 3. 2 ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬ To my parents Seyed Mazaher Hosseini and Soraya Amani, who have been (mentally) tortured incessantly because of my fighting the battle against Oppression and Apartheid in my country, Iran And to the memory of my brother-in-law, Seyed Reza Hosseini, who was brutally wiped out! because of my fighting against totaliarisim ‫محتوا‬ 1.A BRIEF INTRODUCTION TO THE BOOK.........iv 2.DEDICATION.........v 3.ACKNOWLEDGMENTS.........x 4.ABOUT THE AUTHOUR.........vi 1.‫مقدمه‬ 2....... ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫حراست‬ ‫به‬ ‫اینجانب‬ ‫اعتراضی‬ ‫نامه‬ 3.‫دفتر‬ ‫به‬ ‫اینجانب‬ ‫اعتراضی‬ ‫نامه‬...... ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫شکایات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫بازرسی‬ 4.‫(ص)!؟‬ ‫محمدی‬ ‫ناب‬ ‫اسالم‬ ‫سربازان‬ ‫بربریت‬ ‫و‬ ‫توحش‬ ‫ادامه‬ 5.‫شیطانی‬ ‫و‬ ‫پست‬ ‫رفتارهای‬ ‫ادامه‬ 6.‫الهی!؟‬ ‫سنت‬ ‫کردن‬ ‫پیاده‬-‫تنها!!؟‬ ‫و‬ ‫تك‬ ‫من‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫شمایان‬ ‫چرا‬ 7.‫چرا!؟‬ ‫شریعتی‬ ‫از‬ ‫ترس‬ 8.‫کننده!؟‬ ‫گیج‬ ‫و‬ ‫نکردنی‬ ‫باور‬ 9.‫رهبران‬ ‫اما‬ ‫اینبار‬‫اندیشمند!؟‬ ‫و‬ ‫متخصص‬ 10.‫آقا!؟‬ ‫حاج‬ ‫نداره‬ ‫پرش‬ ‫اجازه‬ ‫هم‬ ‫من‬ ‫چپ‬ ‫چشم‬ 11.‫چرا!؟‬ ‫بع‬ ‫بع‬ 12.‫چرا!!!؟؟؟؟؟‬ 13.‫پارسي‬ ‫قیصران‬ ‫صلیب‬ ‫مصلوب‬ ‫پیمان‬ 14....... ‫نیستید!؟‬ ‫اسالم‬ ‫مصلحت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نیستم‬ ‫نظام‬ ‫مصلحت‬ ‫به‬ ‫من‬ 15....... ‫من!؟‬ ‫و‬ ‫بخت‬ ‫نگون‬ ‫جوجه‬ / ‫شریعتی‬ ‫دکتر‬ 16..... ‫هولناک!؟‬ ‫تهدیدات‬ ‫ادامه‬ ‫و‬ ‫نوروز‬.. 17.‫خون‬...... ‫!؟‬ 18....... ‫من‬ ‫سوگند‬ 19....... ‫من‬ ‫پیشگویی‬ 20.‫قو‬ ‫آن‬ ‫آواز‬ ‫آیینه‬ ‫در‬ ‫مهربانش‬ ‫مردمان‬ ‫و‬ ‫رویایی‬ ‫سرزمین‬ ‫آن‬ ‫تصویر‬ 21.‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫اینجانب‬ ‫مقاالت‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫دو‬ 22.‫اینجانب‬ ‫کاری‬ ‫رزمه‬ ‫پرده‬ ‫درنده‬ ‫بنام‬‫ریاکار‬ ‫فروش‬ ‫زهد‬ ‫غارتگر‬ ‫و‬ ‫جالد‬ ‫سالطین‬ ---‫قلم‬ ‫بنام‬--- " ‫است‬ ‫مجاز‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫نباشد‬ ‫خدا‬ ‫"اگر‬ ‫است‬ ‫روسی‬ ‫فیلسوف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫قول‬ ‫نقل‬ ‫این‬--‫از‬‫یوسکی‬ ‫داستا‬‫کار‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫کمونیستها‬ ‫برای‬ ‫و‬ .‫هستند‬ ‫کمونیست‬ ‫روسها‬ ‫و‬ . ‫او‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫خدایی‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫چون‬ ‫است‬ ‫مجاز‬....‫براین‬ ‫بنا‬ ‫و‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫بیم‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫عاقبت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بترسند‬ 1‫مقدمه‬
 • 4. 3 ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬ ………………… 1. ……………………………..……  ***The real worth ofa champion is determined by if he is able to get up for the 14th round, after he has been knocked down for 13 times, to win the fight! -- The Author, S.M.H.Hosseini, Iran ---------------------------------------------------------------------------------------- 5............................................................................................ ‫بیدار‬ ‫را‬ ‫عادی‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫سپاهیان‬ ‫من‬ ‫امثال‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫موقعی‬ ‫دیکتاتور‬ ‫یک‬ ‫واقعی‬ ‫ارزش‬ *** ‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنیم‬‫پاسدار‬ ‫خواهی‬ ‫تمامیت‬ ‫صفت‬ ‫شیطان‬ ‫موجود‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫که‬ ‫بفهمانیم‬‫باید‬ ‫آنها‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫ی‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫بنا‬ ‫آنها‬ ‫جهل‬ ‫و‬ ‫سادگی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫فاشیستی‬ ‫و‬ ‫شیطانی‬ ‫حکومتهای‬ ‫که‬ ‫بفهمند‬-‫استثمار‬ / ‫غارت‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫استحمار‬ ‫و‬...–)!‫ببینید‬ ‫رو‬ ‫(کتابم‬–‫فاشیستی‬ ‫و‬ ‫مستبد‬ ‫های‬ ‫رزیم‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫امثال‬ ‫دونم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫البته‬ ‫م‬ ‫نا‬ ‫روشهای‬ ‫(به‬ ‫شدن‬ ‫معدوم‬ ‫و‬ ‫انحطاط‬ ‫به‬ ‫محکوم‬.‫هستیم‬ )‫حسوس‬-‫"شهادت‬ ‫شریعتی‬ ‫دکتر‬ ‫شهید‬ ‫قول‬ ‫به‬ ....."‫است‬ ‫انتخاب‬ ‫یک‬ --‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ----------------------------------------------------------------- ‫محتوا‬ ‫خون!!؟‬ ‫و‬ ‫توطیه‬ / ‫تزویر‬ / ‫ارعاب‬ / ‫استبداد‬ / ‫بیداد‬ / ‫ظلم‬ / ‫رذالت‬..........22 ======================= *... ‫از‬ ‫ای‬ ‫نامه‬ *:‫از‬ ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ / ‫سید‬ ‫یک‬ / ‫شیعه‬ ‫یک‬ / ‫مسلمان‬ ‫یک‬ / ‫انسان‬ ‫یک‬ / ‫پناه‬ ‫بی‬ ‫زنده‬ ‫موجود‬ ‫یک‬ *:‫به‬ ‫ایران‬ ‫ملت‬ / ‫مسلمان‬ ‫ملل‬ / ‫الهه‬ ‫المللي‬ ‫بین‬ ‫دادگاه‬ / ‫بشر‬ ‫حقوق‬ ‫سازمان‬ / ‫دنیا‬ ‫مردم‬ / ‫خدا‬ *:‫موضوع‬ ‫میش‬ ‫لباس‬ ‫در‬ ‫گرگ‬ ‫گله‬ ‫یک‬ ‫بربریت‬ / ‫اهریمن‬ ‫سپاه‬ ‫بشریت‬ ‫علیه‬ ‫جنایت‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫نسل‬ ‫و‬ ‫توحش‬ ‫و‬ ‫بربریت‬–‫را‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫گرگانی‬ ‫شیر‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫شناسم‬ ‫می‬ ‫گرگ‬ ‫سگ‬ ‫در‬ ‫دیدم‬ ‫ایشان‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫آنچه‬ ‫اما‬ ‫پندارند‬ ‫می‬ ‫شیر‬ ‫سالهای‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫نزاد‬ ‫احمدی‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫مطالب‬ ‫این‬ ‫غالب‬ :‫آوری‬ ‫یاد‬1384‫تا‬1390.‫است‬ ‫افتاده‬ ‫اتفاق‬–‫هنوز‬ ‫البته‬ .‫نگارم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مخفی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اضطراب‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫من‬ ‫و‬ !‫دارد‬ ‫ادامه‬ ‫روحانی‬ ‫آمدن‬ ‫کار‬ ‫روی‬ ‫با‬ ‫هم‬-‫و‬ ‫امیدوارم‬ ....‫تا‬ ‫شود‬ ‫تهیه‬ ‫فیلمی‬ ‫دستنوشته‬ ‫این‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫روزی‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫دعا‬ ‫شکن‬ ‫بت‬ ‫ابراهیم‬ ‫پروردگار‬ ‫بنام‬ *( ‫اکرم‬ ‫پیامبر‬:)‫صلم‬ ‫و‬ ‫آله‬ ‫و‬ ‫علیه‬ ...‫ا‬ ‫صلی‬ ."‫میازار‬ ‫ندارد‬ ‫پناهی‬ ‫و‬ ‫یار‬ ‫پروردگار‬ ‫جز‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫او‬ :‫هشدار‬ " ‫شده‬ ‫نگارش‬ ‫نوشته‬ ‫دست‬ ‫این‬ ‫اول‬ ‫نیمه‬ ‫براي‬ ‫صرفا‬ ‫مقدمه‬ ‫*این‬–.‫بود‬ ‫نیفتاده‬ ‫اتفاق‬ ‫دوم‬ ‫نیمه‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫پرداخته‬ ‫موارد‬ ‫هنوز‬ ‫حدودا‬10‫جنگ‬ ‫های‬ ‫جبهه‬ ‫در‬ ‫فامیلم‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫نفر‬‫بزرگم‬ ‫پدر‬ .‫رسیدند‬ ‫شهادت‬ ‫به‬ ‫تحمیلی‬–‫نظام‬ ‫خوی‬ ‫درنده‬ ‫ساواک‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫آزاد‬ ‫انقالب‬ ‫شروع‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫ولی‬ ‫شد‬ ‫محکوم‬ ‫اعدام‬ ‫به‬ ‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫زندانی‬ ‫سال‬ ‫چندین‬ ‫طاغوت‬--‫های‬ ‫جبهه‬ ‫در‬ ‫ماه‬ ‫چهل‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫چندین‬ ‫نیز‬ ‫پدرم‬ .‫شد‬ ‫فوت‬ ‫ناگهان‬ ‫مرموزی‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫سالمتی‬ ‫کمال‬ ‫در‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫شرکت‬ ‫جنگ‬‫داییم‬ .‫داشت‬ ‫حضور‬ ‫ها‬ ‫جبهه‬ ‫در‬ ‫ماه‬ ‫و‬ ‫نظام‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫صیانت‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫بخاطر‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫(همه‬ ... ‫و‬ ‫شد‬ ‫شیمیایی‬ ‫جنگ‬ ‫های‬ ‫جبهه‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫دامادمان‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫ترکش‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫بدنش‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫دستاوردهای‬ ‫و‬ ‫نظام‬ ‫این‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫همواره‬ ‫خانواده‬ ‫این‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫من‬ .)‫آن‬ ‫دستاوردهای‬‫دانستم‬.
 • 5. 4 ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫وزارت‬ ‫وحشتناک‬ ‫و‬ ‫زشت‬ ‫حرمتهای‬ ‫هتک‬ ‫و‬ ‫برخوردها‬ ‫اما‬--‫در‬ ‫چه‬3‫هندوستان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سالی‬ ‫ام‬ ‫برگشته‬ ‫ایران‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سالی‬ ‫چند‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫بودم‬ ‫دکتری‬ ‫دانشجوی‬--‫انسانی‬ ‫غیر‬ ‫اذیتهای‬ ‫و‬ ‫کرد.آزار‬ ‫مبهوت‬ ‫و‬ ‫گیج‬ ‫و‬ ‫شوکه‬ ‫مرا‬ ‫مرا‬ ‫ساله‬ ‫چند‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ایشان‬.‫افتادم‬ ‫نیز‬ ‫خودکشی‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫تا‬ ‫ریخت‬ ‫بهم‬ ‫روانی‬ ‫و‬ ‫روحی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫افسرده‬ ‫بشدت‬ ‫و‬ ‫حافظه‬ ‫کارایی‬ / ‫گرفت‬ ‫لرزش‬ ‫دستهایم‬…‫فرطوط‬ ‫و‬ ‫پیر‬ ‫فیزیکم‬ ‫و‬ ‫چهره‬ ‫و‬ ‫سفید‬ ‫موهایم‬ ‫و‬ ‫شدم‬ ‫هاضمه‬ ‫سوی‬ ‫دچار‬ / ‫شد‬ ‫مختل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫طوریکه‬ ‫به‬ ‫گردید‬3‫در‬ ‫دیدم‬ ‫را‬ ‫همکارانم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫سال‬!!‫نشناخت‬ ‫مرا‬ ‫اول‬ ‫برخورد‬ *‫هند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آوریست‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫الزم‬–‫نگرفتم‬ ‫اي‬ ‫نتیجه‬ ‫ایراني‬ ‫مسولین‬ ‫از‬ ‫هایم‬ ‫خواستن‬ ‫كمك‬ ‫از‬ ‫اینكه‬ ‫از‬ ‫بعد‬--email‫به‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫هند‬ ‫وزیر‬ ‫نخست‬–!‫هست‬ ‫هم‬ ‫پرست‬ ‫بت‬ ‫قضا‬ ‫از‬ ‫که‬–‫وحشی‬ ‫حیوانات‬ ‫این‬ ‫شر‬ ‫از‬ ‫مرا‬ ‫و‬ ‫برسند‬ ‫من‬ ‫فریاد‬ ‫به‬ ‫ایشان‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫زدم‬ ‫ر‬‫بطور‬ ‫مرا‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ )!!)‫(عج‬ ‫زمان‬ ‫امام‬ ‫سربازان‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫(وزارت‬ ‫ایشان‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ .‫بخشند‬ ‫هایی‬24 ‫حجری‬ ‫عصر‬ ‫و‬ ‫وحشتناک‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫نظر‬ ‫زیر‬ ‫ساعته‬–‫است‬ ‫هیتلر‬ ‫و‬ ‫استالین‬ ‫نظرات‬ ‫از‬ ‫برآمده‬ ‫که‬–‫شکنجه‬ ‫می‬‫نشین‬ ‫خانه‬ ‫مرا‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ‫کنند‬‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫آموزش‬ ‫دکتری‬ ‫مدرک‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫بطوریکه‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫نیز‬ ‫زندانی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫هیات‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫از‬ ‫علمی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫اینکه‬ ‫(توضیح‬ ‫میآیم‬ ‫بر‬ ‫خودم‬ ‫زندگی‬ ‫مخارج‬ ‫عهده‬ ‫از‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫هستم‬ ‫هم‬ ‫مجرد‬ .‫دارم‬ ‫خودم‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫علم‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫اشراف‬ ‫ایران‬ ‫دانشگاهای‬ ‫کنونی‬‫که‬‫جهنمی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫نیمی‬ ‫و‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫بودند‬ ‫کرده‬ ‫خلق‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫هند‬ ‫در‬30‫تز‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫دادم‬ ‫ارایه‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫کنفرانسهای‬ ‫و‬ ‫مجالت‬ ‫در‬ ‫مقاله‬400‫و‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ( ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ‫کامال‬ ‫کتاب‬ ‫پنج‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ‫همینطور‬400‫گذارنوشتم‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ )‫ای‬ ‫صفحه‬–‫موارد‬ ‫این‬ ‫همه‬‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫می‬‫را‬ ‫کتابم‬ ‫آخرین‬ .‫باشد‬3‫و‬ ‫دیکتاتوری‬ ‫ضد‬ ‫و‬ ‫فاشیستی‬ ‫ضد‬ / ‫امپریالیستی‬ ‫ضد‬ ‫محتوایی‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫رساندم‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫پیش‬ ‫سال‬ ‫براندازی‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫و‬ ‫نو‬ ‫کامال‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫ابداعی‬ ‫تدریس‬ ‫روش‬ ‫که‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫دموکراسی‬ ‫از‬ ‫دفاع‬ ‫در‬ ‫نظامهای‬‫بودم‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫ارایه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫خواه‬ ‫تمامیت‬ ‫و‬ ‫مستبد‬--‫تقدیم‬ "‫شکوفایی‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫نو‬ ‫"سال‬ ‫یعنی‬ ‫سال‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ندادند!؟‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫چاپ‬ ‫اجازه‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫انقالب‬ ‫معزم‬ ‫رهبر‬ ‫به‬ ‫بودم‬ ‫کرده‬ *‫تا‬ ‫دو‬ .‫ندارم‬ ‫هم‬ ‫تلویزیون‬ ‫حتی‬ ‫ولی‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫مشهد‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫نشود‬ ‫باورتان‬ ‫شاید‬‫که‬ ‫هم‬ ‫قدیمیی‬ ‫یخچال‬ ‫و‬ ‫فرسوده‬ ‫و‬ ‫کهنه‬ ‫فرش‬ ‫بردن‬ ‫و‬ ‫توطیه‬ ‫با‬ )!‫زمان‬ ‫امام‬ ‫(سربازان‬ ‫ایشان‬ .‫است‬ ‫رادیو‬ ‫بیرون‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫من‬ ‫واقعی‬ ‫ارتباط‬ ‫راه‬ ‫تنها‬ .‫اند‬ ‫آورده‬ ‫پدرم‬ ‫منزل‬ ‫از‬ ‫دارم‬ ‫آ‬ ‫هر‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫شخصیت‬ ‫ترور‬ ‫مرا‬ ‫پیش‬ ‫وقت‬ ‫خیلی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ... ‫و‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫نزد‬ ‫من‬ ‫حیثیث‬ ‫و‬ ‫آبرو‬‫من‬ ‫با‬ ‫خواستند‬ ‫نچه‬ ‫کردند‬–‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫دانم‬ ‫می‬ ‫الزم‬ ‫خود‬ ‫بر‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫بوده‬ ‫بلشویکها‬ ‫و‬ ‫ساواک‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫کشی‬ ‫انسان‬ ‫شیوه‬ ‫این‬ ‫دارم‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫تا‬ ‫می‬ )‫(ص‬ ‫محمدی‬ ‫ناب‬ ‫اسالم‬ ‫از‬ ‫تبلوری‬ ‫که‬ ‫را‬ )‫(ع‬ ‫باقر‬ ‫محمد‬ ‫امام‬ ‫فرمایشات‬‫آقایان‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باشد‬–‫می‬ ‫ادعا‬ ‫که‬‫و‬ ‫ایشان‬ ‫پیرو‬ ‫کنند‬ ‫هستند‬ ))‫(عج‬ ‫(مهدی‬ ‫فرزندش‬--‫آبروی‬ ‫بردن‬ ‫است‬ ‫قایل‬ ‫انسانها‬ ‫کرامت‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫اسالم‬ ‫مبین‬ ‫دین‬ ‫"در‬:‫کنم‬ ‫یادآوری‬ ‫انسانی‬ ‫تحقیر‬ ‫پي‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫آبروی‬ ‫خداوند‬ :‫فرمایند‬ ‫می‬ ‫مجید‬ ‫قران‬ ‫در‬ ‫خداوند‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫و‬ ."‫باشد‬ ‫می‬ ‫نفس‬ ‫قتل‬ ‫منزله‬ ‫به‬ ‫کسی‬ .‫برد‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫این‬ ‫اخیرا‬‫وقتی‬ ‫از‬ ‫و‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫تهدید‬ ‫مرا‬ ‫جدی‬ ‫بطور‬ ‫است‬ ‫نظام‬ ‫بنیانهای‬ ‫و‬ ‫رهبری‬ ‫علیه‬ ‫بر‬ ‫من‬ ‫کتاب‬ ‫که‬ ‫بهانه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫امروز‬ ‫مادرم‬ ‫بار‬ ‫آخرین‬ .‫اند‬ ‫برده‬ ‫بیمارستان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مادرم‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫بار‬ ‫چندین‬ ‫دادم‬ ‫ام‬ ‫خانواده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خبر‬ ‫این‬ ‫که‬19/11/ 1388‫وار‬ ‫استرسهای‬ ‫بخاطر‬‫افراد‬ ‫این‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫ده‬–‫من‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫تهدید‬ ‫خاطر‬ ‫به‬--‫ی‬ ‫ها‬ ‫گریه‬ ‫وقتیکه‬ ‫و‬ .‫شد‬ ‫بیمارستان‬ ‫روانه‬ ‫روانه‬ ‫را‬ ‫ام‬ ‫خانواده‬ ‫اعضای‬ ‫تمام‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫ایشان‬ ‫آشکار‬ ‫و‬ ‫صریح‬ ‫تهدید‬ ‫و‬ ‫خواهرهایم‬ ‫و‬ ‫پدرم‬ ‫وحشت‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫ممکن‬ ‫طریق‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شدم‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫شنیدم‬ ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫تیمارستان‬–‫بع‬‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫نوان‬--‫اذیتهای‬ ‫و‬ ‫آزار‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫احساس‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫ایشان‬ ‫حیوانی‬‫است‬ ‫خطر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫جانم‬ ‫و‬ ‫ندارم‬ ‫امنی‬ ‫حریم‬ ‫هیچ‬ ‫کنم‬–‫یک‬ ‫در‬ ‫خودم‬ ‫کوچک‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫دینی‬ / ‫اسالمی‬ ‫سرزمین‬--‫است!؟‬ ‫قایل‬ ‫انسانها‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫حرمت‬ ‫که‬--‫فک‬ ‫که‬ ‫مسولینی‬ ‫گوش‬ ‫به‬‫نظام‬ ‫یک‬ ‫مسوالن‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ر‬ ‫جدی‬ ‫تهدید‬ ‫و‬ ‫وحشت‬ ‫و‬ ‫رعب‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫عملی‬ ‫و‬ ‫جدی‬ ‫بطور‬ ‫ایشان‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫اما‬ .‫برسانم‬ ‫هستند‬ )!!‫محمدی‬ ‫ناب‬ ‫(اسالم‬ ‫اسالمی‬ ‫من‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫وحشتناک‬ ‫نکته‬ .‫پرداختند‬ ‫مادرم‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫برادر‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫خواهران‬–‫ام‬ ‫خانواده‬ ‫بخاطر‬--‫تصمیم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫منصرف‬‫می‬ ‫تشدید‬ ‫ام‬ ‫خانواده‬ ‫بر‬ ‫بلکه‬ ‫من‬ ‫بر‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫ایشان‬ ‫اذیتهای‬ ‫و‬ ‫آزار‬ ‫شدم‬ ‫می‬‫غیر‬ ‫و‬ ‫وحشتناک‬ ‫رفتارهای‬ ‫برایند‬ !!!!!‫شد‬ .‫است‬ ‫برده‬ ‫هم‬ ‫شدن‬ ‫کافر‬ ‫که‬ ‫شدن‬ ‫انقالب‬ ‫ضد‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫آستانه‬ ‫تا‬ ‫مرا‬ ‫بارها‬ ‫آقایان‬ ‫این‬ ‫انسانی‬---‫افراد‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫رفتارها‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫انقال‬ ‫این‬ ‫باشد‬ ‫هم‬ ‫جامعه‬‫ب‬--‫رسید‬ ‫پیروزی‬ ‫به‬ ‫اسالم‬ ‫مدد‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫که‬–‫مدت‬ ‫دراز‬ ‫در‬--‫تغییر‬ ‫اسالم‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫ایرانیان‬ ‫ذهنیت‬ ....‫بعد‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫متالشی‬ ‫خود‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫اول‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫در‬ ‫نامه‬ ‫این‬3( ‫اول‬ ‫قسمت‬ ‫انتهای‬ ‫تا‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫نگارش‬ ‫قسمت‬1‫شرا‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫ارایه‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫حراست‬ ‫به‬ )‫شد‬ ‫بدتر‬ ‫یط‬ ( ‫دوم‬ ‫قسمت‬ ‫مطالب‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫با‬2‫آن‬ ‫انتهای‬ ‫به‬ )--‫ام‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫بر‬ ‫شرمی‬ ‫بی‬ ‫کمال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫ستم‬ ‫تشدید‬ ‫یادآوری‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داشته‬ ‫روا‬--‫یک‬ ‫بالخره‬ .‫شد‬ ‫ارایه‬ )‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫شکایات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫بازرسی‬ ‫(مسول‬ ‫رستمی‬ ‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫جناب‬ ‫به‬ ‫عینا‬ ‫همین‬ ‫عین‬ ‫از‬ ‫کپی‬3‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫قسمت‬18/7/87‫خراسان‬ ‫استان‬ ‫به‬ ‫دولت‬ ‫هییت‬ ‫و‬ )‫نزاد‬ ‫(احمدی‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫استانی‬ ‫سفر‬ ‫در‬ ‫گردید‬ ‫ارایه‬ ‫علوم‬ ‫وزیر‬ ‫نماینده‬ ‫به‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫نماینده‬ ‫به‬ ‫شمالی‬–‫شکایات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫هم‬ ‫قبال‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫مردمی‬--‫تهران‬ ‫در‬–‫داده‬ ‫تحویل‬‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫وزیر‬ ‫نماینده‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫عین‬ ‫همینطور‬ .‫بود‬ ‫شده‬--‫به‬ ‫سفرشان‬ ‫بجنورد‬--)‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫دانشجویان‬ ‫(نمایندگی‬ ‫رهبری‬ ‫معزم‬ ‫مقام‬ ‫نمایندگی‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫و‬--‫تهران‬ ‫پاستور‬ ‫خیابان‬ ‫در‬--‫بصورت‬ ‫و‬ ‫روحی‬ ‫اذیتهای‬ ‫و‬ ‫آزار‬ ‫و‬ ‫فشارها‬ ‫متاسفانه‬ ‫اما‬ .‫شد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫شفاهی‬ ‫و‬ ‫حضوری‬‫تر‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫ایشان‬ ‫روانی‬ ‫شد!!؟؟؟‬
 • 6. 5 ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬ --------‫اصالمی‬ ‫نظام‬ ‫این‬ ‫معزم‬ ‫رهبری‬ ‫از‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫اول‬ ‫اینجا‬ ‫در‬–‫می‬‫بپردازند‬ ‫اطالعات‬ ‫وزارت‬ ‫اصالح‬ ‫به‬ ‫جد‬ ‫بطور‬ ‫که‬ ‫خواهم‬ –‫رفت‬ ‫خواهد‬ ‫سوال‬ ‫زیر‬ ‫اسالم‬ ‫وجودی‬ ‫فلسفه‬ ‫ایشان‬ ‫برخوردهای‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫چرا‬-‫پ‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫اقل‬ ‫حد‬.‫من‬ ‫چون‬ ‫افرادی‬ ‫ردازشگر‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫معنوی‬ ‫و‬ ‫مادی‬ ‫و‬ / ‫روانی‬ / ‫روحی‬ ‫زیانهای‬ ‫و‬ ‫ضرر‬ ‫جبران‬ ‫ضمن‬ ‫که‬ ‫بخواهند‬ ‫وحشی‬ ‫حیوانات‬ ‫این‬ ‫سران‬ ‫از‬ ‫همینطور‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫مسلمانان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫سرزمین‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫بگذارند‬ ‫و‬ ‫نشوند‬ ‫ام‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫مزاحم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تحمیل‬ ‫ام‬ ‫خانواده‬ ‫کیشان‬‫شوم‬ ‫پناهنده‬ )‫(اسراییل‬ ‫یهودیان‬ ‫به‬ ‫شوم‬ ‫می‬ ‫مجبور‬ ‫وگرنه‬ ‫بپردازیم‬ ‫خود‬ ‫عادی‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫خود‬–‫زمان‬ ‫در‬ ‫دارد؟‬ ‫ایرادی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫انقالب‬ ‫معزم‬ ‫رهبر‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ .‫یهودیان‬ ‫به‬ ‫مسلمانان‬ ‫ما‬ ‫شما‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آوردند‬ ‫می‬ ‫پناه‬ ‫مسلمان‬ ‫حاکم‬ ‫به‬ ‫یهودیان‬ )‫ع‬ ‫علی‬ ‫حضرت‬ ‫مر‬ ‫موقعیت‬ ‫بهتر‬ ‫عظام‬ ‫آیات‬ ‫سایر‬‫دست‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مسایلی‬ ‫و‬ ‫بودید‬ ‫من‬ ‫جای‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫آیا‬ :‫دارم‬ ‫ایشان‬ ‫محضر‬ ‫از‬ ‫سوالی‬ ‫کنند‬ ‫درک‬ ‫ا‬ ‫زمان‬ ‫امام‬ ‫سربازان‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اسالم‬ ‫مبین‬ ‫دین‬ ‫واقعی‬ ‫کارگزاران‬ ‫و‬ ‫انسانها‬ ‫مقدسترین‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫پرداخته‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫نوشته‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫انقالبی‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫آمد‬ ‫می‬ ‫سرتان‬ ‫بر‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ )‫(عج‬‫می‬ ‫باقی‬ ‫مسلمان‬ ‫حتی‬‫و‬ ‫مسلمان‬ ‫ابد‬ ‫تا‬ ‫من‬ ‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ !‫ماندید؟‬ .‫اند‬ ‫نبرده‬ ‫انسانیت‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫اسالم‬ ‫از‬ ‫بویی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫آقایان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫معتقدم‬ ‫چون‬ ‫ماند‬ ‫خواهم‬ ‫انقالبی‬ We live from a perspective ofliving that is situated in particular settings,anchored in the daily realities ofour milieu. There is an ongoing interplay between what we observe and what we believe, but when the two are in conflict, observation takes priority over philosophical commitment…and it is essential that we construct our understanding from what we see happening. Although it may be true that the future must be built on a vision, it is equally true that action must be based on the realities ofthe present. ------------------------------------------------------------------------------------------- ‫قسمت‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫یاد‬2‫سال‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫حاال‬ ‫اما‬ .‫نداشتم‬ ‫قضایا‬ ‫بر‬ ‫اشرافی‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫نوشتم‬ ‫زمانی‬ ‫من‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫مطالب‬ ‫خودکشی‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پرونده‬ ‫و‬ ‫اذیت‬ ‫و‬ ‫آزار‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫نکردنی‬ ‫باور‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬ ‫شگردهای‬ ‫و‬ ‫عناوین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ایشان‬ ‫مزاحمتهای‬ ‫استمرار‬ ‫اط‬ ‫وزارت‬ ‫مستقیما‬ ‫اند‬ ‫داشته‬ ‫اینجانب‬‫بیان‬ ‫صراحت‬ ‫با‬ ‫همینطور‬ .‫دانم‬ ‫می‬ ‫انسانی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫وحشتناک‬ ‫بازیهای‬ ‫این‬ ‫تمام‬ ‫مسول‬ ‫را‬ ‫العات‬ ‫می‬‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫ام‬ ‫رسیده‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫یقین‬ ‫به‬ ‫گذشت‬ ‫من‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫نکردنی‬ ‫باور‬ ‫ماجراهای‬ ‫این‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫ایرانیان‬ ‫خداوند‬ ‫و‬ ‫سرنوشت‬ ‫معمار‬ ‫عمل‬ ‫و‬ ‫تیوری‬‫هیچ‬ ‫به‬ ‫دانند‬‫به‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫نبرده‬ ‫انسانیت‬ ‫از‬ ‫بویی‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫پایبند‬ ‫ای‬ ‫قاعده‬ ‫و‬ ‫اصل‬ ‫می‬ ‫جهنم‬ ‫و‬ ‫خدا‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بیچاره‬ ‫مردم‬ ‫صرفا‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫اعتقادی‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬‫قبیله‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫شخصی‬ ‫امیال‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫ترسانند‬ ‫بپردازند‬ ‫اربابانشان‬ ‫و‬–‫کردم‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫وجودم‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫مدت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫من‬‫سعی‬ ‫خود‬ ‫نوبه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دانستم‬ ‫خود‬ ‫شرعی‬ ‫وظیفه‬ ‫و‬ ‫وحشتناکی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫ضمنا‬ .‫بزنم‬ ‫کناری‬ ‫به‬ ‫خو‬ ‫درنده‬ ‫حیوانات‬ ‫این‬ ‫وحشتناک‬ ‫و‬ ‫کریه‬ ‫چهره‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اسالم‬ ‫نقاب‬ ‫کنم‬ ‫عالوه‬ ‫آوردند‬ ‫بوجود‬ ‫من‬ ‫برای‬ )‫بودم‬ ‫دکتری‬ ‫دانشجوی‬ ‫و‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫تک‬ ‫من‬ ‫(موقعیکه‬ ‫هند‬ ‫در‬ ‫بویژه‬ ‫آقایان‬ ‫این‬ ‫که‬‫که‬ ‫ای‬ ‫نامه‬ ‫نامه‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫گرگ‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫مسایلی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫روزی‬ ‫امید‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫مطالعه‬ ‫نیز‬ ‫ام‬ ‫نوشته‬ )‫هند‬ ‫(در‬ ‫میسور‬ ‫دانشگاه‬ ‫ریاست‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫اینجانب‬ !‫شود‬ ‫ساخته‬ ‫واقعی‬ ‫و‬ ‫وحشتناک‬ ‫فیلم‬ ‫یک‬ ‫آوردند‬ ‫من‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫صفتان‬ ***....‫باشند‬ ‫صالح‬ ‫باید‬ ‫خود‬ ‫مصلح‬ ‫منتظران‬ ‫باید‬ ‫خود‬–‫حرف‬ ‫و‬ ‫ظاهر‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫عمل‬ ‫در‬--‫که‬ ‫داد‬ ‫نخواهد‬ ‫نتیجه‬ ‫ایشان‬ ‫های‬ ‫موعظه‬ ‫وگرنه‬ ....‫باشند‬ ‫اسالمی‬ / ‫الهی‬ ‫فرامین‬ ‫پیرو‬ ‫فرض‬ ‫گوسفند‬ ‫گله‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫برسند‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بدتر‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫احساس‬ ‫نکرده‬ ‫خدای‬ ‫نباید‬ ‫مردم‬ ....‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫عکس‬ ‫نتیجه‬ ‫بماند‬ ‫که‬ ‫چوپانانی‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬‫ییها‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫از‬ ‫گله‬ ‫هدایت‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫چوپانانی‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫نیستند‬ ‫بیش‬ ‫میش‬ ‫لباس‬ ‫در‬ ‫گرگانی‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سو‬ ‫آنها‬ ‫احترام‬ ‫و‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫آوازهای‬ ‫و‬‫قربانی‬ ‫و‬ ‫کشیدن‬ ‫مسلخه‬ ‫به‬ ‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫دوشیدن‬ ‫جز‬ ‫هدفی‬ ‫که‬ ‫چوپانانی‬ .‫کنند‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫سلطنت‬ ‫تداوم‬ ‫و‬ ‫خوشگذرانی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گوسفندان‬ ‫کردن‬.‫ندارند‬ ‫خود‬ ‫قبیله‬ ‫و‬ ‫اهل‬---‫خواندن‬ ‫یی‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫منظور‬ ‫که‬ ‫البته‬ ‫می‬ ‫اسالمی‬ / ‫الهی‬ ‫دستورات‬ ‫و‬ ‫روایات‬ ‫و‬ ‫احادیت‬ ‫و‬ ‫قران‬ ‫از‬ ‫ایشان‬ ‫استفاده‬ ‫سوی‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫نواختن‬ ‫نی‬ ‫و‬.‫باشد‬ ‫خ‬ ‫اتوبوسهای‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫راه‬ ‫سر‬ ‫آوردند‬ ‫می‬ ‫من‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫فشارهایی‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫کوچک‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬ ‫بعنوان‬‫که‬ ‫ای‬ ‫مدرسه‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫طی‬ :‫مضامین‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ... ‫و‬ )‫(ع‬ ‫اطهار‬ ‫ایمه‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬ ‫تابلوهایی‬ ‫مان‬ ‫سه‬ ‫مدر‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫می‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫تدریس‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫قدر‬ ‫و‬ ‫قضا‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫"ما‬ ‫اند‬ ‫ه‬ ‫فرمود‬ )‫(ص‬ ‫خدا‬ ‫رسول‬ ‫یا‬ ‫و‬ ... )‫(ع‬ ‫علی‬ ‫حضرت‬ "‫دارد‬ ‫می‬ ‫دوست‬ ‫است‬ ‫صبور‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫"خداوند‬ ‫اله‬‫رسانند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫پیغام‬ ‫این‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ازمن‬ ‫که‬ ‫دزدیهایی‬ ‫ار‬ ‫بعد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ......!!!"‫شویم‬ ‫بهشت‬ ‫وارد‬ ‫دنیا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫باشیم‬ ‫راضی‬ !‫ی‬ ..... ‫یا‬ ‫و‬ ‫گیرد!!!!؟؟؟‬ ‫می‬ !‫سرکشان‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫برکت‬ ‫خداوند‬ ‫که‬ ‫م‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫یادتان‬ ‫و‬ ‫نگویید‬ ‫دروغ‬ ‫مخلص‬ ‫و‬ ‫ستمدیده‬ ‫مردم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫بیایید‬‫اگر‬ ‫که‬ ‫دانند‬ ‫می‬ )‫گوسفندان‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫(از‬ ‫ردم‬ ‫به‬ ‫تنها‬ )‫(عج‬ ‫زمان‬ ‫امام‬ ‫سربازان‬313‫بیایید‬ ‫پس‬ .....‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫ظهور‬ ‫ایشان‬ ‫برسند‬ ‫نفر‬–‫زمان‬ ‫امام‬ ‫و‬ ‫الهی‬ ‫غضب‬ ‫و‬ ‫خشم‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫ترسید‬ ‫می‬ )‫(عج‬--‫بگویید‬ ... !‫زمان‬ ‫امام‬ ‫سربازان‬ ‫نگویید‬ ...‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫لشکر‬ ‫و‬ ‫وقبیله‬ ‫خود‬ ‫نام‬‫مقام‬ ‫ویژه‬ ‫گارد‬ ‫بگویید‬ .... .‫نگویید‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫اسالمی‬ ‫حکومت‬ ‫سربازان‬ ‫بگویید‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رهبری‬ ‫معضم‬---‫برسند‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫كه‬ ‫نگذارید‬ ... ‫شود‬ ‫چنین‬ ‫اگر‬ ‫كه‬ ‫آنها‬ ‫استعمار‬ ‫و‬ ‫استحمار‬ ‫و‬ ‫استثمار‬ ‫و‬ ‫كنترل‬ ‫براي‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫ابزاري‬ ‫استفاده‬ ‫مذهب‬ ‫و‬ ‫دین‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫محم‬ ‫سید‬/‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫د‬22‫بهمن‬1388 2 ‫حراست‬ ‫به‬ ‫اینجانب‬ ‫اعتراضی‬ ‫نامه‬
 • 7. 6 ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ………………… ……………………………..…… ***Islam, like democracy, is not made with spiritual words but with reflection and practice. It is not what i say that says i am a Muslim, that i am not a racist, dictator, fascist, or in service ofCapitalism but what i do. What i say must not be contradicted by what i do as it is what i do that bespeaks my faithfulness, not what i say. Today world thinkers are not only existing, nor are they only listening to us. But they are also analyzing us. --The Author, S.M.H.Hosseini, Iran ---------------------------------------------------------------------------------------- ‫محتوا‬ ‫خون!!؟‬ ‫و‬ ‫توطیه‬ / ‫تزویر‬ / ‫ارعاب‬ / ‫استبداد‬ / ‫بیداد‬ / ‫ظلم‬ / ‫رذالت‬..........22 ======================= ‫الرحیم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬ :‫از‬ ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬-‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫آموزش‬ ‫دکتری‬ :‫موبایل‬ / ‫تلفن‬ 9153852599+0098 mhhosseini2020@gmail.com :‫موضوع‬ ‫ایشان‬ ‫انسانی‬ ‫غیر‬ ‫وآزارواذیتهای‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫کارشکنی‬–‫مسلمین‬ ‫المال‬ ‫بیت‬ ‫هزینه‬ ‫با‬–‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سو‬ ‫و‬ ‫فریب‬ ‫و‬ ‫تتمیع‬ ‫و‬ ‫ام‬ ‫فرستاده‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫نامه‬ ‫بابت‬ ‫اینجانب‬ ‫تنبیه‬ ‫جهت‬ ‫اطالعات‬ ‫وزارت‬ ‫امکانات‬ ‫حاكمان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مظلومي‬ ‫صداي‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫كسي‬ ‫پاي‬ ‫"خداوند‬ :‫مجید‬ ‫قران‬".‫لغزاند‬ ‫نمي‬ ‫صراط‬ ‫پل‬ ‫در‬ ‫برساند‬ *،‫نباشید‬ ‫خسته‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫با‬ ‫اخیر‬ ‫سالیان‬ ‫در‬ ‫اینجانب‬ ‫که‬ ‫نکردنی‬ ‫باور‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫مختصری‬ ‫شرح‬ ‫پیوست‬ ‫نامه‬–‫مقطع‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫دانشجویی‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫هندوستان‬ ‫در‬ ‫دکتری‬--‫ام‬ ‫داشته‬ ‫هندوستان‬ ‫در‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫نماینده‬ ‫با‬‫حتی‬ ‫هرگز‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬ . ‫مومنی‬ ‫دکتر‬ ‫انسانی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫زننده‬ ‫و‬ ‫زشت‬ ‫رفتارهای‬ ‫تمام‬ .‫کردم‬ ‫نمی‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫تصورش‬–‫هندوستان‬ ‫در‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫علمی‬ ‫رایزن‬–‫و‬ ‫ریاست‬ ‫به‬ ‫بودم‬ ‫آن‬ ‫شاهد‬ ‫هند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫مسایل‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ایشان‬ ‫از‬ ‫آمیز‬ ‫گالیه‬ ‫ای‬ ‫نامه‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫شروع‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫دوستانشان‬ ‫فر‬ ‫جمهوری‬‫ایشان‬ ‫و‬ .‫ستادم‬–‫مسلمین‬ ‫المال‬ ‫بیت‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫با‬–‫نیز‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫نگه‬ ‫اضافه‬ ‫هند‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫مرا‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫قدرت‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫مرا‬ ‫خانواده‬ ‫اعضای‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫آرامش‬ ‫و‬ ،‫روان‬ ،‫سالمت‬ ‫بلکه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ایران‬ ‫های‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫جذب‬ ‫مانع‬ ‫گ‬ ‫هدف‬ ‫نکردنی‬ ‫باور‬ ‫شگردهای‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫امکانات‬‫می‬ ‫خودکشی‬ ‫به‬ ‫ترغیب‬ ‫مرا‬ ‫شرمانه‬ ‫بی‬ ‫همزمان‬ ‫و‬ ‫رفته‬‫با‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ !!‫نماید‬ .‫باشیم‬ ‫ای‬ ‫فاجعه‬ ‫رخداد‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫شکایت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ،‫احترام‬ ‫با‬ ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ 22‫ماه‬ ‫بهمن‬1386 *،‫سالم‬ ‫با‬ *‫درسال‬ ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫اینجانب‬ ‫احتراما‬1352‫مذهبی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫درخانواده‬‫انقالبی‬ ‫انقالب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫خانواده‬ ‫(نه‬ ‫وانقالبی‬ ‫بعداز‬ .‫ام‬ ‫شده‬ ‫متولد‬ )‫انقالب‬ ‫قبل‬ ‫انقالبی‬ ‫بلکه‬ ‫اند‬ ‫شده‬12‫ادامه‬ ‫جهت‬ ‫داشتم‬ ‫که‬ ‫اندازی‬ ‫بامختصرپس‬ ‫محروم‬ ‫درنقاط‬ ‫تدریس‬ ‫سال‬ .‫کردم‬ ‫عزیمت‬ ‫هندوستان‬ ‫کشور‬ ‫به‬ )‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫(آموزش‬ ‫دکتری‬ ‫درمقطع‬ ‫تحصیل‬--‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫ضمنا‬‫شدم‬ ‫مجبور‬ ‫وپرورش‬ ‫ازآموزش‬3‫تحصیلی‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫بود‬ ‫قرار‬ ‫البته‬ .‫بگیرم‬ ‫حقوق‬ ‫بدون‬ ‫مرخصی‬ ‫سال‬2‫باکارشکنیهای‬ ‫که‬ ‫برسد‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫ساله‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫هندوستان‬ ‫در‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫نماینده‬4‫را‬ ‫زمینی‬ ‫قطعه‬ ‫مجبورشدم‬ ‫اضافه‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫هزینه‬ ‫جبران‬ ‫برای‬ .‫کشید‬ ‫درازا‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫به‬ ‫که‬9‫تو‬ ‫میلیون‬‫انداز‬ ‫پس‬ ‫(حاصل‬ ‫مان‬12‫به‬ ‫بودم‬ ‫خریده‬ )‫محروم‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫تدریس‬ ‫سال‬7‫همان‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بفروشم‬ ‫میلیون‬ ‫زمین‬ ‫قطعه‬90.‫باشد‬ ‫می‬ ‫میلیون‬
 • 8. 7 ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬ ‫المال‬ ‫بیت‬ ‫هزینه‬ ‫وصرف‬ ‫قدرت‬ ‫باتمام‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ )‫درهند‬ ‫ایران‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫علمی‬ ‫(رایزن‬ ‫ازدکترمومنی‬ ‫اینجانب‬ ‫شکایت‬ ‫نامه‬ ‫این‬ ‫دا‬ ‫سعی‬ ‫مسلمین‬‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫آینده‬ .‫سازد‬ ‫مراتباه‬ ‫ردآینده‬30‫به‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫ممکنه‬ ‫شرایط‬ ‫بدترین‬ ‫در‬ ‫اینجانب‬ ‫روزی‬ ‫شبانه‬ ‫تالش‬ ‫سال‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬3‫بودم‬ ‫درهندوستان‬ ‫که‬ ‫سالی‬–) ‫اقتصادیم‬ ‫بد‬ ‫شرایط‬ ‫خاطر‬ ‫(به‬ ‫شدم‬ ‫مجبور‬ ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫تایید‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫ای‬ ‫خانه‬–‫بیش‬ ‫تنها‬ ‫كوچك‬ ‫اتاق‬ ‫یک‬ ‫که‬‫نبود‬--‫استادم‬ ‫منزل‬ ‫تا‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫کرایه‬ ‫میسور‬ ‫شهر‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نقطه‬ ‫در‬--‫باید‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ )‫بار‬ ‫چند‬ ‫حتي‬ ‫روز‬ ‫یك‬ ‫در‬ ‫(گاه‬ ‫رفتم‬ ‫می‬ ‫آنجا‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫هر‬--‫ام‬ ‫قراضه‬ ‫چرخی‬ ‫موتور‬ ‫با‬2‫مطلب‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ .....‫بود‬ ‫راه‬ ‫ساعت‬ )‫(دو‬ ‫مط‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هند‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫زندگی‬ ‫وحشتناک‬ ‫شرایط‬ ‫باره‬ ‫در‬.‫بخوانید‬ ‫است‬ ‫ضمیمه‬ ‫که‬ ‫وبالگم‬ ‫الب‬ *‫ماجراازآنجا‬‫شد‬ ‫شروع‬‫درسال‬ ‫که‬1385‫میسور‬ ‫اسالمی‬ ‫انجمن‬ ‫مسئول‬ ‫از‬ ‫آمیز‬ ‫گالیه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫نامه‬--‫درهند‬--‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫(اقای‬ ‫فرستادم‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫نژاد‬ ‫احمدی‬ ‫به‬ )‫نژاد‬ ‫احمدی‬ ‫دولت‬ ‫بورسیه‬ ‫و‬ ‫روانشناسی‬ ‫دکتری‬ ‫دانشجوی‬–‫طریق‬ ‫از‬email‫نامه‬ ‫(لطفا‬ ‫اینجانب‬ ‫گالیه‬ ‫نامه‬ ‫بودند.این‬ ‫داده‬ ‫عودت‬ ‫دکترمومنی‬ ‫آقای‬ ‫رابه‬ ‫نامه‬ ‫جمهوراین‬ ‫رئیس‬ .)‫بفرمایید‬ ‫مالحظه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پیوست‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫درکنفرانس‬ ‫رسانی‬ ‫دراطالع‬ ‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫آقای‬ ‫کوتاهی‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫ایرانی‬ ‫وهمینطوردانشجویان‬ ‫انجمن‬ ‫مسئوالن‬ ‫شرکت‬ ‫ازعدم‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫صلحی‬‫که‬ ‫بودم‬ ‫خواسته‬ ‫ایشان‬ ‫از‬ ‫من‬ .‫شد‬ ‫برگزارمی‬ ‫درآنجا‬ )‫ایران‬ ‫علیه‬ ‫نظامی‬ ‫حمله‬ ‫به‬ ‫آمریکا‬ ‫(تهدید‬ ‫ازطریق‬ ‫اخبارآن‬ ‫که‬ ‫کنفرانس‬ ‫دراین‬ ‫اطالع‬ ‫جهت‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫ارایه‬ ‫ایرانیان‬ ‫از‬ ‫طلب‬ ‫صلح‬ ‫ای‬ ‫چهره‬ ‫تا‬ ‫بیایند‬ ‫ایرانیان‬ ‫حتما‬20 ‫دانش‬ ‫یک‬ ‫منتشرشد‬ ‫سایت‬ ‫وچندین‬ ‫هند‬ ‫المللی‬ ‫وبین‬ ‫ملی‬ ‫روزنامه‬‫و‬ )‫توکیو(ژاپن‬ ‫ازدانشگاه‬ ‫استاد‬ ‫یک‬ ،)‫بنگلور‬ ‫(استاددانشگاه‬ ‫مندهندی‬ ‫اینجانب‬-‫میسور‬ ‫دانشگاههای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫تدریس‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ایراني‬ ‫مدرس‬ ‫بعنوان‬-.‫بودیم‬ ‫شده‬ ‫دعوت‬ ‫اصلی‬ ‫سخنران‬ ‫بعنوان‬–‫از‬‫یكي‬ ‫بفرمایید‬ ‫مالحظه‬ ‫پیوست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫كنفرانس‬ ‫این‬ ‫دعوتنامه‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتي‬ ‫بروشوهاي‬. *‫بود‬ ‫شاهد‬ )‫روانشناسی‬ ‫دکتری‬ ‫دانشجوی‬ ‫بدیعی‬ "‫"حمید‬ ‫(آقای‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫شرکت‬ ‫ایرانی‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫البته‬ ‫سخنرانی‬ ‫این‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ضمنادرنامه‬ .‫شد‬ ‫واقع‬ ‫حضار‬ ‫شدید‬ ‫استقبال‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫شد‬ ‫قطع‬ ‫آن‬ ‫کنندگان‬ ‫برگزار‬ ‫توسط‬ ‫بار‬ ‫چندین‬ ‫اس‬ ‫ازواقعیتهای‬ ‫بودم‬ ‫فرستاده‬‫برداشتم‬ ‫پرده‬ ‫بودم‬ ‫شاهدآن‬ ‫درهند‬ ‫که‬ ‫فباری‬–‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫کاش‬ ‫ای‬ ‫که‬–‫و‬ ‫معروف‬ ‫به‬ ‫امر‬ ‫نوعی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ایران‬ ‫مستبد‬ ‫دولتمردان‬ ‫برای‬ ‫منکر‬ ‫از‬ ‫نهی‬--‫دانشگاه‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫نامه‬ ‫این‬ ‫دادن‬ ‫گزارش‬ ‫با‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫نماینده‬ ‫که‬ ‫چرا‬ !‫کردم‬ ‫نمی‬ ‫گیری‬ ‫انتقام‬ ‫به‬ ‫تحریک‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫میسور‬ ‫دانشگاه‬ ‫میسور‬‫کرد‬ ‫من‬ ‫از‬–‫به‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .)‫بفرمایید‬ ‫مطالعه‬ ‫نامه‬ ‫این‬ ‫آخر‬ ‫تا‬ ‫(لطفا‬ ‫ایران‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫کردم‬ ‫یادآوری‬ ‫جمهور‬ ‫ریاست‬1404‫مدینه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫قراراست‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫که‬ ‫درحالی‬ ‫بود‬ ‫امیدوار‬ ‫به‬ ‫آمریکایی‬ ‫دالرهای‬ ‫باپرداخت‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫بورسیه‬ ‫ضوابط‬ ‫بدون‬ ‫باشند‬ ‫رهنمون‬ ‫فاضله‬‫مقاالت‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫خود‬ ‫اساتیدهندی‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ‫کنند‬ ‫می‬ )‫درکنفرانسها‬ ‫ارائه‬ ‫(ویا‬ ‫چاپ‬ ‫جهت‬ ‫وآماده‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫ازپیش‬‫مدرک‬ ‫دالر‬ ‫هزاران‬ ‫صرف‬ ‫با‬ ‫راحتی‬PhD ‫سط‬ ‫به‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫حرفه‬ ‫وآزمون‬ ‫مصاحبه‬ ‫بایک‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫بودم‬ ‫کرده‬ ‫یادآوری‬ ‫ایشان‬ ‫به‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫خودرانیز‬‫این‬ ‫دانش‬ ‫ح‬ ‫مومنی‬ ‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫خود‬ ‫جمله‬ ‫(از‬ ‫افراد‬ ‫ازاین‬ ‫کافیست‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫برد‬ ‫پی‬ ‫افراد‬–‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫نماینده‬-‫را‬ ‫خود‬ ‫دکتری‬ ‫هند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫خواسته‬ )‫اند‬ ‫گرفته‬2‫پاراگراف‬--‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬—‫دررشته‬ ‫خاص‬ ‫زمینه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تحلیل!!؟؟‬ ‫و‬ ‫استنباط‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫درحضورافر‬ ‫خودشان‬‫وزارت‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫از‬ ‫عواملی‬ ‫ارتباط‬ ‫بررسی‬ ‫همینطور‬ ‫نامه‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫بنویسند‬ ‫طرف‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫متخصص‬ ‫اد‬ .‫بودم‬ ‫شده‬ ‫خواستار‬ ‫را‬ ‫هندوستان‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫روسپیگری‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫دانشجو‬ ‫جذب‬ ‫سیاه‬ ‫بازار‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ *)‫کرمان‬ ‫دانشگاه‬ ‫(بورسیه‬ ‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫آقای‬ ‫یعنی‬ ‫انجمن‬ ‫مسئول‬ ‫ازقضا‬‫ب‬ ‫ازدوستان‬‫وهمشهریان‬ ‫وازهمکاران‬ ‫سیارنزدیک‬ ‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫آقای‬ ‫اینجانب‬ ‫ازنامه‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫توجه‬ ‫جالب‬ ‫ونکته‬ ‫اند‬ ‫بوده‬ ‫دکترمومنی‬-‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫ازطرف‬-‫نماینده‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ !!!‫شدند‬ ‫انتخاب‬ ‫هند‬ ‫قاره‬ ‫شبه‬ ‫ایرانی‬ ‫دانشجویان‬ ‫علمی‬ *‫ا‬ ‫داده‬ ‫عودت‬ ‫دکترمومنی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫نامه‬ ‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫اززمانیکه‬‫المال‬ ‫بیت‬ ‫هزینه‬ ‫وصرف‬ ‫دوستانشان‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫دکترمومنی‬ ‫آقای‬ ‫ند‬ ‫آقایان‬ ‫این‬ ‫جسمی‬ ‫وحتی‬ ‫روانی‬ ‫روحی‬ ‫های‬ ‫وشنکنجه‬ ‫اذیتها‬ ‫واقسام‬ ‫انواع‬ ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫زمان‬ ‫ازآن‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ‫جهنم‬ ‫به‬ ‫روزگارمرا‬ ‫رفتارها‬ ‫سلسله‬ ‫این‬ .)‫رابخوانید‬ ‫آخرنامه‬ ‫تا‬ ‫ولی‬ ‫کنید‬ ‫تعجب‬ ‫(شاید‬ ‫برده‬ ‫مرزخودکشی‬ ‫تا‬ ‫مرا‬‫شخصیت‬ ‫باتخریب‬ ‫ایشان‬ ‫انسانی‬ ‫غیر‬ ‫ی‬ ‫"مازیرآب‬ ‫وفرمودند‬ ‫کردند‬ ‫معرفی‬ ‫فضول‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫شروع‬ )‫زهرا(س‬ ‫حضرت‬ ‫والدت‬ ‫درسالروز‬ ‫میسور‬ ‫مقیم‬ ‫نزدایرانیان‬ ‫اینجانب‬ ‫ایش‬ ‫که‬ ‫رابدهم‬ ‫تاپاسخشان‬ ‫خواستم‬ ‫ازایشان‬ ‫جلسه‬ ‫درهمان‬ ‫اینجانب‬ ‫البته‬ !"!!‫زنیم‬ ‫می‬ ‫شمشیرهم‬ ‫وبا‬ ‫زنیم‬ ‫می‬ ‫آب‬ ‫ازروی‬ ‫را‬ ‫زنها‬‫ان‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫اقتطادی‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫هم‬ ... ‫و‬ ‫روسپیگری‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫گفتم‬ ‫ایشان‬ ‫به‬ ‫من‬ .‫راندادند‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫آمیزی‬ ‫توهین‬ ‫بالحن‬ ‫افراد‬ ‫بااین‬ ‫که‬ ‫یادآورشدند‬ ‫اینجانب‬ ‫به‬ )‫میسور‬ ‫دانشگاه‬ ‫موقت‬ ‫ریاست‬ ‫(دانشجوی‬ ‫دکتری‬ ‫ازدانشجویان‬ ‫یکی‬ ‫جلسه‬ ‫درهمان‬ ‫....ضمنا‬ ‫قاعده‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫که‬‫ایشان‬ ‫دست‬ ‫اسدي‬ ‫بني‬ ‫آقاي‬ ‫رفتم‬ ‫مومني‬ ‫دكتر‬ ‫خدمت‬ ‫جلسه‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫وقتي‬ ‫و‬ !!!‫درگیرنشوم‬ ‫نیستند‬ ‫پایبند‬ ‫ای‬ ‫وعقیده‬ ‫حالیكه‬ ‫در‬ ‫ایشان‬ ‫اما‬ ‫ببرد‬ ‫بیرون‬ ‫كه‬ ‫گرفت‬ ‫را‬–‫را‬ ‫دلش‬ ‫درد‬ ‫حسیني‬ ‫آقاي‬ ‫بگذار‬ :‫گفت‬ ‫اسدي‬ ‫بني‬ ‫به‬ !!!‫لرزید‬ ‫مي‬ !‫چرا؟‬ ‫دانم‬ ‫نمي‬ !!!‫دارد‬ ‫دردي‬ ‫پر‬ ‫دل‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫معلوم‬ !!‫بكند‬
 • 9. 8 ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬ ***‫مبارک‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫میسور‬ ‫شیعیان‬ ‫مسجد‬ ‫در‬ ‫افطار‬ ‫سفره‬ ‫سر‬ ‫روزی‬ !!‫سفید‬ ‫یقه‬ ‫چپی‬ ‫سمت‬ ‫بویژه‬ ‫آقایان‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫نکته‬ ‫دانشجوی‬ ‫چند‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫رمضان‬PhD‫نژاد‬ ‫احمدی‬ ‫آقای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫نامه‬ ‫به‬ ‫(اشاره‬ !!!!‫نویسی‬ ‫می‬ ‫"نامه‬ ‫فرمودند‬ ‫اینجانب‬ ‫به‬ )!‫بودم‬ ‫فرستاده‬‫به‬ ‫ما‬‫دهیم‬ ‫می‬ ‫درس‬ ‫وزرا‬‫وزارت‬ ‫به‬ ‫میدم‬ ‫رو‬ ‫"اسمت‬ ‫که‬ ‫دادند‬ ‫ادامه‬ ‫همینطور‬ ‫ایشان‬ "!!!‫هستی؟‬ ‫کی‬ ‫تو‬ !!!! ‫بینوا‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫درس‬ ‫وزرا‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسانی‬ !!‫چرا...؟‬ ‫پرسیدم‬ ‫من‬ !‫بینی‬ ‫می‬ ‫حاال‬ !!!"‫کنند‬ ‫راضیت‬ ‫مرگت‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫اطالعات‬ ‫ا‬ ‫تلفن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ولی‬ .‫ندادند‬ ‫مناسبی‬ ‫پاسخ‬ ‫ایشان‬ ‫اما‬ ‫چکار!؟‬‫به‬ ‫اند‬ ‫دیده‬ ‫برایم‬ ‫خوابهایی‬ ‫چه‬ ‫ببینم‬ ‫میخواهم‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫خواستند‬ ‫اینجانب‬ ‫ز‬ ‫سایت‬(ISN)singleswww.iranian.‫کنم‬ ‫مراجعه‬–... ‫بعد‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫خواهند‬ ‫جزیره!!!!؟‬ ‫مرا‬ ‫آنها‬ ‫كه‬ ‫گفت‬ ‫مي‬ ‫او‬ ===================== ‫یاد‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫تهدید‬ ‫این‬ ‫و‬‫یک‬‫روز‬--‫هند‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫آمدنم‬ ‫از‬ ‫قبل‬–‫بیگی‬ ‫(سرهنگ!؟‬ ‫سپاهی‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫انداخت‬–‫علی‬ ‫آقای‬ ‫و‬ )‫همشهریانم‬ ‫از‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫خانمی‬ ‫دختر‬ ‫خاله‬ ‫وپسر‬ ‫سابق‬ ‫فرماندار‬ ‫و‬ ‫جنگ‬ ‫دوران‬ ‫جانباز‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫علوم‬ ‫لیسانس‬ ‫(فوق‬ ‫مرادی‬1371‫به‬ ‫تن‬ !‫ندادم‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫ازدواج‬–‫شده‬ ‫کرمها‬ ‫معبد‬ ‫وجودش‬ ‫که‬ ‫دختری‬ ‫همو‬‫مشهد‬ ‫در‬ ‫ام‬ ‫خانه‬ ‫به‬ )‫میداد‬ ‫تعفن‬ ‫بوی‬ ‫جسمش‬ ‫و‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫بود‬--‫که‬ ‫بود‬ ‫تاریک‬ ‫و‬ ‫تنگ‬ ‫زمین‬ ‫زیر‬ ‫یک‬--‫تاسیس‬ ‫درخواست‬ ‫آنها‬ ‫چون‬ ‫بدهم‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫لیسانسم‬ ‫فوق‬ ‫مدرک‬ ‫که‬ ‫خواستند‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫و‬ !‫آمدند‬ ‫م‬ ‫اما‬ .‫دادم‬ ‫پاسدار‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مدرک‬ ‫من‬ ‫و‬ !‫اند‬ ‫کرده‬ )‫(شهرمان‬ ‫گرمه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نور‬ ‫پیام‬ ‫دانشگاه‬‫به‬ ‫گفتند‬ ‫می‬ ‫جلسه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ایشان‬ ‫که‬ ‫طالبی‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫کردن‬ ‫تهدید‬ ‫و‬ ‫تحقیر‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫همگی‬ ‫نظرم‬–‫انداخت‬ ‫ملجم‬ ‫ابن‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫اش‬ ‫اندیشه‬ ‫و‬ ‫مرادی‬ ‫آقای‬ ‫این‬–‫در‬ :‫بود‬ ‫همو‬ ‫کپی‬ ‫ب‬ ‫گذاشته‬ ‫جا‬ ‫عمد‬ ‫به‬ ‫میزم‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫مدرکم‬ ‫رفتند‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ !‫ترین‬ ‫کافر‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫ترین‬ ‫مومن‬ ‫او‬ ‫او‬ ‫اندیشه‬!!‫ودند‬–‫درخواست‬ !!....‫بود‬ ‫بهانه‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫مدرک‬ ‫التهاب‬ ‫بطرز‬ ‫کردند‬ ‫آوری‬ ‫یاد‬ ‫آقایان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫اینترنتی‬ ‫سایت‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫شد‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫ما‬ ‫بین‬ ‫مکالمه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مطالبی‬ ‫بعد‬ ‫چندی‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫منعکس‬ ‫آوری‬–‫من‬ ‫که‬ ‫کردیم‬ ‫صحبت‬ ‫هم‬ ‫من‬ )‫(دختر‬ ‫دانشجویان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫ما‬ ‫اینکه‬ ‫توضیح‬‫حال‬ ‫در‬ ‫اتفاقی‬ ‫بطور‬ ‫همینطور‬ ‫و‬ ‫نکنند‬ ‫من‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫خواستم‬ ‫ایشان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫رفتم‬ ‫مرادی‬ ‫آقای‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫بنابراین‬ .‫بودم‬ ‫امتحانیش‬ ‫ورقه‬ ‫تصحیح‬ ‫ش‬ ‫تکرار‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫برای‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫نبرد‬ ‫بکار‬ ‫اینترنتی‬ ‫سایت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫محترم‬ ‫خانم‬ ‫دختر‬ ‫آن‬ ‫فامیل‬ ‫و‬ ‫اسم‬ ‫که‬ ‫خواستم‬ ‫ایشان‬ ‫از‬‫د‬ ‫می‬ ‫من‬ ‫کنی‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫مسایل‬ ‫این‬ ‫دفعه‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫کردم‬ ‫تهدید‬ ‫را‬ ‫ایشان‬ ‫و‬ ‫رفتم‬ ‫دفعه‬ ‫این‬ ‫جاییکه‬ ‫تا‬!!‫چالق‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫دانم‬–‫اینکه‬ ‫توضیح‬ ‫بهانه‬ ‫همین‬ .‫کنم‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫نتوانستم‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫شدم‬ ‫ناراحت‬ ‫کلمه‬ ‫آخرین‬ ‫بکاربردن‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫خودم‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫ایشان‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫ای‬‫تهدید‬ ‫جرم‬ ‫به‬ ‫دادگاه‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫شکایت‬ ‫من‬!‫مبلغ‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬ ‫و‬ ‫شدم‬ ‫محکوم‬ ‫جانباز‬ ‫یک‬ ‫علیه‬ ‫بر‬ ‫فحاشی!!؟‬ ‫و‬ 350!!!!‫شد‬ ‫تشکیل‬ ‫هم‬ ‫پرونده‬ ‫برایم‬ ‫ریختم‬ )!‫انقالب‬ ‫(جانباز‬ ‫ایشان‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫هزارتومان‬ ***‫بعد‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫و‬–‫میسور‬ ‫شیعیان‬ ‫مسجد‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫سه‬ ‫آن‬ ‫تهدید‬ ‫از‬ ‫بعد‬--‫در‬‫دکتری‬ ‫دانشجوی‬ ‫یک‬ ‫دکتری‬ ‫دانشجوی‬ ‫چند‬ ‫جمع‬ ‫یك‬ ‫شبیه‬ ‫بیشتر‬ ‫مرام‬ ‫و‬ ‫گفتار‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫گفتم‬ ‫هم‬ ‫من‬ ‫چیست!؟‬ ‫مومني‬ ‫دكتر‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫پرسید‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫هم‬ ‫دانشگاه‬ ‫بورسیه‬ ‫که‬ ‫پرس‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫ایشان‬ .‫اسالمي‬ ‫كشور‬ ‫یك‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫علمي‬ ‫رایرن‬ ‫یك‬ ‫تا‬ ‫هست‬ )‫(فاشیست‬ ‫شوروي‬ ‫سرخ‬ ‫ارتش‬ ‫سرهنگ‬‫ید‬ ‫من‬ ‫و‬ !‫دارد‬ ‫تاوان‬ ‫گفتند‬ ‫ایشان‬ !!.‫ماست‬ ‫مسلم‬ ‫حق‬ !‫هم‬ ‫اعتراض‬ ‫که‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫گفتم‬ ‫من‬ ‫و‬ !‫چیست؟‬ ‫ای‬ ‫هسته‬ ‫انرژی‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫بمانی‬ ‫هند!!؟‬ ‫در‬ !‫تو‬ ‫نخواهیم‬ ‫ما‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫دادند‬ ‫ادامه‬ ‫ایشان‬ ‫و‬ .‫دارد‬ ‫تاوان‬ ‫خواهی‬ ‫آزادی‬ ‫و‬ ‫طلبی‬ ‫استقالل‬ ‫که‬ ‫البته‬ ‫گفتم‬ ‫هم‬ !!‫است؟‬ ‫ساخته‬ ‫ازت‬:‫شد‬ ‫تشدید‬ ‫درهند‬ ‫من‬ ‫اقامت‬ ‫درمدت‬ ‫ودوستانشان‬ ‫دکترمومنی‬ ‫غیرانسانی‬ ‫بعدرفتارهای‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫ازآن‬ ‫و‬ !! .‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫شماره‬ ‫مقاله‬ *** ‫را‬ ‫بعدی‬ ‫قسمت‬ ‫شد‬ ‫بدتر‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫شرایطم‬ ‫و‬ ‫نگرفتم‬ ‫نتیجه‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫حراست‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫شکایت‬ ‫ارایه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ماه‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫اضاف‬ ‫فوق‬ ‫موارد‬ ‫به‬!‫دادم‬ ‫تحویل‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫بازرسی‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کردم‬ ‫ه‬
 • 10. 9 ‫حسینی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫دلنوشته‬ 3‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫شکایات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫بازرسی‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫اینجانب‬ ‫اعتراضی‬ ‫نامه‬ …………………………..…… ***Islam, like democracy, is not made with spiritual words but with reflection and practice. It is not what i say that says i am a Muslim, that i am not a racist, dictator, fascist, or in service ofCapitalism but what i do. What i say must not be contradicted by what i do as it is what i do that bespeaks my faithfulness, not what i say. Today world thinkers are not only existing, nor are they only listening to us. But they are also analyzing us. --The Author, S.M.H.Hosseini, Iran ---------------------------------------------------------------------------------------- ‫محتوا‬ ‫خون!!؟‬ ‫و‬ ‫توطیه‬ / ‫تزویر‬ / ‫ارعاب‬ / ‫استبداد‬ / ‫بیداد‬ / ‫ظلم‬ / ‫رذالت‬..........22 ======================= ‫(آقا‬ ‫حراست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نامه‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫ناباوری‬ ‫درکمال‬‫چند‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ :‫شد‬ ‫دوبرابر‬ ‫ایشان‬ ‫آزارواذیتهای‬ ‫دادم‬ )‫داوری‬ ‫ی‬ .).‫ام‬ ‫برده‬ ‫ازاونام‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫حراست‬ ‫به‬ ‫درنامه‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫فردی‬ ‫قوامی!!!؟(همان‬ ‫آقای‬ ‫وگفتند‬ ‫زده‬ ‫زنگ‬ ‫موبایلم‬ ‫باربه‬ ***‫حراست‬ ‫رابه‬ ‫آمیزم‬ ‫اعتراض‬ ‫نامه‬ ‫ازاینکه‬ ‫قبل‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫کننده‬ ‫شوکه‬ ‫نکته‬‫که‬ ‫درتماسی‬ ‫بفرستم‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫تعجب‬ ‫امادرکمال‬ ‫هندبروم‬ ‫به‬ ‫دکتری‬ ‫ازرساله‬ ‫نهایی‬ ‫دفاع‬ ‫تابرای‬ ‫باشم‬ ‫دیگربایدآماده‬ ‫گفتندتادوهفته‬ ‫ایشان‬ ‫میسورداشتم‬ ‫بادانشگاه‬ ‫گ‬ ‫گرفتم‬ ‫تماس‬ ‫دانشگاه‬ ‫بااین‬ ‫که‬ )‫بودم‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫حراست‬ ‫رابه‬ ‫آمیزم‬ ‫اعتراض‬ ‫نامه‬ ‫ازاینکه‬ ‫(بعد‬ ‫چندروزپیش‬‫فتند‬ .‫باشم‬ ‫می‬ ‫میسور‬ ‫دانشگاه‬ ‫پاسخ‬ ‫منتظر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ماهی‬ ‫دوازدهمین‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫درحالیست‬ ‫کشد!!!این‬ ‫می‬ ‫دیگرطول‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫کارشماتا‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ ‫معموال‬6‫دادم‬ ‫داوری‬ ‫آقای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫نامه‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫تردیدی‬ .‫کشد‬ ‫نمی‬ ‫طول‬ ‫ماه‬–‫آنها‬ ‫برای‬ ‫مومنی‬ ‫آقای‬ ‫توسط‬ ‫شما‬ ‫از‬ !‫است‬ ‫شده‬ ‫فرستاده‬‫می‬ ‫خواهش‬‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫جاری‬ ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫لحظه‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫ببینید‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫گیری‬ ‫پی‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫کنم‬ ‫كه‬ ‫گویند‬ ‫مي‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫اخیرا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫جالب‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫من‬ ‫اذیت‬ ‫و‬ ‫آزار‬ ‫و‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫صرف‬ ‫شود‬ ‫آوری‬ ‫نو‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫صرف‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫من‬ ‫نسل‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫قبیله‬ ‫اما‬ !‫بروم‬ ‫ایران‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫من‬--‫در‬ ‫كه‬‫بود‬ ‫ندیده‬ ‫را‬ ‫آرامش‬ ‫روي‬ ‫تاریخ‬ ‫سراسر‬--‫در‬ ‫تا‬ ‫كردیم‬ ‫انقالب‬ ‫و‬ ‫دادیم‬ ‫خون‬ ‫رساندیم‬ ‫قدرت‬ ‫مسند‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫امید‬ ‫هزار‬ ‫با‬ ‫ما‬ .‫بگیریم‬ ‫آرام‬ ‫اسالمي‬ ‫حكومت‬ ‫یك‬ ‫پناه‬.‫آقا‬ ‫حاج‬ ‫فر‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫وزیر‬ ‫و‬ )‫نزاد‬ ‫احمدی‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫و‬ ‫رهبری‬ ‫معزم‬ ‫مقام‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫نامه‬ ‫عین‬ ‫ذیل‬ ‫نامه‬‫اما‬ ‫ستادم‬ .‫شد‬ ‫بدتر‬ ‫شرایطم‬ ‫بلکه‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫نکردم‬ ‫دریافت‬ ‫پاسخی‬ ‫هیچگونه‬ ‫متاسفانه‬ ****‫(حدود‬ ‫اخیرا‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫کننده‬ ‫شوکه‬ ‫نکته‬10‫من‬ ‫با‬ ‫فردی‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫کنکور‬ ‫نتیجه‬ ‫اعالم‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫روز‬ ‫کرد‬ ‫اعالم‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برادرم‬ ‫تنها‬ ‫کنکور‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫تماس‬!!‫برادرم‬ ‫رتبه‬8503!!!‫او‬ ‫صمیمی‬ ‫دوستان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ !!!!!!! ‫می‬ ‫مخابرات‬ ‫کارمند‬ ‫دارد(ایشان‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫تنگاتنگی‬ ‫همکاری‬ ‫پدرش‬ ‫(که‬‫باشند‬--)‫میدهم‬ ‫توضیح‬53‫این‬ ‫باورم‬ ‫من‬ ‫چند‬ ‫هر‬ !!! ‫نمی‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬‫کالس‬ ‫برتر‬ ‫شاگردان‬ ‫جزو‬ ‫من‬ ‫برادر‬ .‫بکنند‬ ‫برادرم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫انسانی‬ ‫غیر‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫توانند‬‫همینطور‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شان‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫چی‬ ‫قلم‬ ‫کالسهای‬ ‫در‬ ‫مرتب‬ ‫بطور‬‫بود‬ ‫این‬ ‫آور‬ ‫حیرت‬ ‫نکته‬ ..‫ام‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫خیلی‬ ‫هم‬ ‫انگلیسیش‬ ‫زبان‬ ‫روی‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬ .‫کند‬ ‫ام‬ ‫دیده‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ .‫اند‬ ‫داشته‬ ‫زیاد‬ ‫من‬ ‫با‬ ‫بازیها‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫شد‬ ‫حذف‬ ‫من‬ ‫موبایل‬ ‫حاقظه‬ ‫و‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫نم‬‫ی‬!!!‫بودن‬ )‫(عج‬ ‫زمان‬ ‫امام‬ ‫سرباز‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫مسلمان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسد‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫انسان‬ ‫یک‬ ‫کار‬ ‫تواند‬ ****‫را‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫تماس‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫برادرم‬ ‫دوست‬ ‫همان‬ ‫کنکور‬ ‫نتایج‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫لحظات‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫ب‬ .‫ببیند‬ ‫را‬ ‫کنکورش‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫خواست‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫او‬ ‫به‬‫سایت‬ ‫یک‬ ‫رویت‬ ‫دادم‬ ‫گوگل‬ ‫گر‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آدرس‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫عد‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫نام‬ .‫کرد‬ ‫زده‬ ‫وحشت‬ ‫مرا‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫سایت‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫بالفاصله‬ "The Dawn of Darkness!!‫بدبختیها‬ ‫و‬ ‫تاریکیها‬ ‫(طلوع‬ "–‫سایت‬ ‫این‬ ‫گرفته‬ ‫كپي‬ ‫(فایل‬ )‫بیابید‬ ‫ضمیمه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫فایل‬ ‫باش‬ ‫مي‬ ‫ضمیمه‬‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫دقیقا‬ )‫د‬‫اولین‬‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ام‬ ‫نوشته‬ ‫دیکتاتورشیپ‬ ‫علیه‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫تخصصی‬ ‫کتاب‬ ‫جمله‬ ‫ام‬ ‫داشته‬ ‫اشاره‬–‫سایت‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫وبعد‬ !!!‫اند‬ ‫کرده‬ ‫قربانی‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫برادرم‬ ‫که‬ ‫نداشتم‬ ‫تردیدی‬ ‫دیگر‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫آن‬ ‫چاپ‬ ‫مانع‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫نتایج‬ ‫همان‬ ‫دقیقا‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬‫که‬ ‫دیدم‬ ‫تعجب‬ ‫کمال‬ ‫با‬ ‫و‬ .‫بود‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫اطالع‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫عینا‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دیدم‬ ‫دوستش‬ ‫و‬ ‫برادرم‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تخصصی‬ ‫زبان‬–‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫همه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬–0.5%‫سازمان‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫ایشان‬ ‫صادره‬ ‫(كارنامه‬ )!!!!!‫درصد‬ ‫(نیم‬ ‫د‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نگرانی‬ ‫و‬ ‫شدم‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫راهی‬ ‫زده‬ )‫باشد‬ ‫مي‬ ‫ضمیمه‬ ‫سنجش‬‫شدن‬ ‫وحشتناکتر‬ ‫و‬ ‫برادرم‬ ‫نتیجه‬ ‫دستکاری‬ ‫رمورد‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫(بازرس‬ ‫رستمی‬ ‫دکتر‬ ‫به‬ ‫شرایطم‬--‫شکایت‬ ‫کردم‬ ‫خواهش‬ ‫ایشان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دادم‬ ‫اطالع‬ )‫زمان!!؟‬ ‫اشتر‬ ‫مالکان‬ ‫از‬ ‫یکی‬